Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Ария Марфы из оперы "Царская невеста"Колыбельная Волховы из оперы «Садко"Ария Царевны Лебеди из оперы "Сказка о царе Салтане"...полностью>>
'Программа'
Морфемный состав слова. Основа и окончание. Корень, приставка, суффикс. Чередование гласных и согласных в корне. Правописание слов с чередующимися гл...полностью>>
'Документ'
Этот вопрос задает себе любой начинающий производство с «нуля». С точки зрения рентабельности производство кондитерских изделий является наиболее инв...полностью>>
'Документ'
Первая  половина форума прошла в формате  «круглых столов», где обсуждались вопросы  современного налогового администрирования, возможности электронн...полностью>>

Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Географія соціально-культурного і релігійного життя населення

Культура та її функції в системі суспільного виробництва і життєдіяльності населення. Культура як об'єкт соціогеографїї: феномен суспільного розвитку. Проблеми освіти. Рівень освіти. Грамотність і освіченість населення. Культура і мистецтво. Якість населення і техніко-економічний прогрес. Світові центри культури. Об'єктивна необхідність загальної та спеціальної освіти всього населення світу і оволодіння ним культурних цінностей в епоху НТР. Завдання економічної і соціальної географії в дослідженні проблем освіти, культури, мистецтва.

Проблеми охорони здоров'я. Поняття здоров'я людини і населення, найпоширеніші хвороби населення світу та їх географія. Втрати людства від хвороб і, зв'язані з ними передчасної старості і смерті людей. НТР і проблема здоров'я. Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров'я. Проблеми розвитку медичної географії.

Географічні аспекти походження релігій. Релігійний склад населення. Географія релігій і віросповідань. Релігія в індустріальному і постіндустріальному світі. Економічні проблеми і національна самосвідомість. Християнство в його господарських можливостях. Духовні витоки підприємництва. Християнські начала в економічній науці. Християнська етика і православні християни у діловому житті України. Національні і релігійні особливості економічної поведінки. Розвиток капіталістичного світогляду.

Основи політичної географії

Політико-географічні фактори в розвитку і розміщенні виробництва і формуванні територіальної структури і організації господарства. Територіальна розстановка політичних сил в країнах. Політична географія на макрорівні і рівні крупних регіонів. Територіально-політична організація і орієнтація суспільства, розстановка політичних сил.

Географія впливу політичних партій, загострення міжнародних відносин у зв'язку з територіальними претензіями і т.д. Коріння і характеристика наявних міждержавних спорів і претензій. Політико-географічні типології. Залежності впливу партій від різних соціальне-економічних факторів. Регіоналізм як один із проявів територіальних відмінностей у політичній культурі, зафіксованих в законах, звичаях, масовій свідомості, історичному досвіді. Географічні відмінності в політичній культурі. Порівняльний аналіз особливостей формування і морфологій державних територій країн різних регіонів.

Класифікація міжнародних кордонів, вплив кордонів на господарський і політичний розвиток прикордонних районів.

Динаміка і політична роль політико-адміністративних систем, тобто ієрархічно-територіальних одиниць, які мають складні взаємозв'язки з розміщенням продуктивних сил та іншими суспільними явищами. Оцінка діяння різних просторово виражених явищ і процесів на розстановку політичних сил життя суспільства. Закріплення політичної єдності і територіальної цілісності.

Географія масового туризму

Туризм як вид відпочинку і форма переміщення населення. Географія вільного часу, відпочинку і розваг. Динаміка розвитку туризму. Умови і фактори розвитку масового відпочинку поза місцем проживання і мотиви, які формують потребу в рекреаційних умовах для розвитку туризму. Територіальна структура туристичного попиту. Територіальна диференціація рекреаційних ресурсів. Способи використання, охорони і збільшення рекреаційних ресурсів. Об'єкти туризму і комплексне оснащення рекреаційних центрів і районів. Туристичне господарство і туристичні ресурси. Туристичні центри і туристичні райони. Рекреаційно-туристичні комплекси. Класифікація видів і форм туризму. Розвиток внутрішнього і іноземного туризму. Географія міжнародного туризму. Значення туризму для господарства і розвиток економіки туристичних районів. Вплив туризму і рекреації на екологічну рівновагу природного середовища. Проблема створення теорії територіальної організації і районування туризму.

Територіальний поділ праці і економіко-географічні райони

Наукові засади територіального поділу праці

Суть територіального поділу праці ТПП. Значення ТПП в розвитку і розміщенні світового господарства, раціональному використанні природних, матеріальних, трудових та інших ресурсів. Фактори і умови ТПП. Система ТПП. Транспорт і ТПП. ТПП і навколишнє середовище. Принципи ТПП. Теорії ТПП: теорія абсолютних переваг, теорія відносних переваг. Форми ТПП - міжрайонний поділ праці і міжнародний поділ праці. ТПП і економіко-географічні райони.

Економіко-географічне районування

Еволюція поняття "район" і розвиток теорії районування.

Функції економічного районування політична, господарська і соціальна, організаційна. Принципи соціально-економічного районування економічний, соціальний, екологічний, організаційний. Районоутворюючі фактори. Поєднання соціально-економічного районування і адміністративно-територіального устрою. Методичні підходи до розробки схеми економічних районів. Види соціально-економічного районування: макро-, мезо- і мікрорайонування. Схеми основних економічних районів. Зв'язок економічних районів і регіональних ринків. Формування стійких міжрайонних ринкових зв'язків. Галузеві і комплексні райони. Райони розвитку. Райони - полюси росту. Райони - осі розвитку і росту. Депресивні райони. Економічно недостатньо розвинуті райони. Райони із другою хвилею економічного розвитку.

Роль економіко-географічного районування у вирішенні загальнодержавних завдань, оперативного керівництва окремими галузями і управлінні територією.

Перспективність економіко-географічного районування.

Основні типи країн і регіонів світу

Політична карта світу та етапи її формування. Кількісні та якісні зміни на політичній карті світу. Показники рівня економічного розвитку країн світу. Групування країн світу за рівнем економічного розвитку. Типологія країн світу за: величиною території, чисельністю населення, типом відтворення населення, рівнем урбанізації, національним складом населення, природно-ресурсним потенціалом, економіко-географічним положенням, формою правління і адміністративно-територіального устрою.

Економіко-географічний огляд країн світу. Країни Східної, Західної і Південної Європи. Північна, Південно-Західна, Південна, Південно-Східна, Східна, Центральна Азія. Північна, Середня і Південна Америка. Австралія і Океанія.

Політико-територіальний поділ країн світу, його функції і особливості. Класифікація і типологія державних границь.

Політичні і економічні регіони світу і тенденції їх формування.

Територіальна організація суспільства і регіональна політика

Основи територіальної організації суспільства

Сутність територіальної організації суспільства і регіональної системи господарювання. Територіальна структура народного господарства. Види і форми територіальної організації суспільства. Територіальні системи, комплекси і спільності. Інтегральні територіальні комплекси. Адміністративно-територіальний устрій. Міста, селища і сільські поселення. Регіональні ринкові структури вільні економічні зони, єврорегіони, технополіси, технопарки, світові міста тощо. Старопромислові, дипресивні та стагнаційні райони. Потенційно небезпечні райони і райони екологічного лиха. Управління територіальною організацією суспільства.

Геополітика і геостратегія в сучасному світі

Наукові положення геополітики і геостратегії. Геополітичний простір планети і геополітичні сили. Критерії і показники статусу країни в світовій співдружності держав. Силовий потенціал держав. Основні положення міжнародної безпеки і безпеки держави. Оцінка геостратегічного положення. Регіоналізація і глобалізація міжнародного співробітництва. Політична орієнтація країн, їх місце і роль у міжнародних відносинах, баланс політичних сил у світі. Політико-географічне положення конкретних країн, їх районів і центрів, включаючи характер сусідства, проблеми виходу до моря і використання міжнародних транспортних шляхів, співробітництво в освоєнні природних ресурсів і т.д.

Географічні аспекти регіональної політики

Визначення регіональної політики і її місце в соціально-економічній стратегії розвитку світу і держави, зокрема. Структура регіональної політики: економічна, соціальна, демографічна, екологічна, науково-технічна тощо. Цілі і завдання регіональної політики, її зміст і основні напрями. Державні регіональні інтереси і місцеві інтереси, їх поєднання і узгодження. Регіональна ситуація і регіональні .проблеми. Закони, постанови і нормативна база регіональної політики. Експертиза великих регіональних і міжрегіональних проектів. Регіональна бюджетна, інвестиційна і соціальна, політика держави. Нормативно-методичні матеріали розвитку окремих регіонів і види регіональних програм. Самоврядування регіонів. Механізм реалізації регіональної політики в єдиному економічному і соціальному просторі держави. Регулювання територіального розвитку. Виділення і функціонування регіонів із специфічними статусами.

Регіональна політика на державному рівні. Регіональні народогосподарські пропорції та їх класифікація. Традиційні напрями регіональної політики: розвиток депресивних старопромислових регіонів, регулювання розвитку найкрупніших районів і агломерацій, підйом слаборозвинутих і освоєння нових. Необхідність заміни старої моделі регіональної політики, адекватної екстенсивному розвитку економіки, реалізованому в умовах адміністративної системи господарювання, на нову регіональну політику, для якої повинна бути посилена увага на проблемах удосконалення територіальної організації господарства і розвиток виробничої і соціальної інфраструктури. Формування раціональної просторової структури соціально-економічного середовища для життя людини на мезо- і макрорегіональних рівнях, з тим щоб вони більш повно відповідали інтересам і потребам, і конкретної людини, і усього населення кожної конкретної місцевості.

Просторові аспекти глобальних проблем людства

Глобалізація процесів розвитку і фактори виникнення глобальних проблем людства

Соціально-економічна сутність глобальних проблем. Фактори виникнення глобальних проблем людства, серед яких можна виділити такі. Зростання народонаселення або демографічний вибух, який до того супроводжується нерівномірністю зростання населення у різних країнах та регіонах. Постійне нарощування промислового і сільськогосподарського виробництва, збільшення обсягу видобування корисних копалин тощо з метою прогодувати, одягнути, забезпечити житлом постійно зростаючу кількість населення. Це призводить до поступового вичерпання природних ресурсів, підвищення середньої температури Землі, забруднення навколишнього середовища та інших негативних явищ глобального масштабу. Собівартість життєдіяльності однієї людини в різних частинах світу. Низький рівень впровадження ресурсо-, енергозберігаючих, екологічно чистих технологій, що виступає фактором загострення глобальних проблем. Зростання концентрації у повітрі вуглекисню і зменшення кисню. Швидка урбанізація населення, зростання гігантських мегаполісів, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією. Загострення глобальних проблем є також варварське ставлення людей до природи, що найбільш виявляється у хижацькому винищенні лісів, зменшенні природних річок, створенні штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами навколишнього середовища. Мілітаризація економіки як фактор загострення глобальних проблем. Неефективна регіональна політика на макро- і мікрорегіональних рівнях. Негативні соціально-економічні наслідки науково-технічного прогресу як фактор глобалізації проблем. Регіоналізація глобальних моделей і концепцій суспільного розвитку.

Основні глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми і загальнолюдські цінності. Кількісна і якісна оцінка глобальних проблем людства. Людський фактор у глобальній кризі. Суть глобальної демографічної проблеми. "Демографічний вибух" і його економіко- і соціально-демографічні наслідки. Зв'язок демографічних проблем з іншими глобальними проблемами людства. Урбанізація: вузол проблем регіонального розвитку.

Суть глобальних соціальних проблем. Пріоритети в їх дослідженні і розв'язанні. Види соціальних проблем, їх органічний зв'язок з економічними проблемами. Виникнення і структура економічних проблем, їх зв'язок з іншими глобальними проблемами.

Суть продовольчої проблеми. Глобальний і регіональний потенціал і прогноз виробництва продовольства. Особливості розв'язання продовольчої проблеми в окремих групах країн. Міжнародне співробітництво у виробництві та розподілі продуктів харчування.

Проблеми сировини і енергії. Альтернативні джерела енергії. Створення міжнародної енергетичної інфраструктури. Міжнародне співробітництво у розв'язанні проблем сировини і матеріалів. Контури енергогосподарства майбутнього. Економічні аспекти енергетики майбутнього. Перебудова світової енергетики.

Глобалізація процесів взаємодії людського суспільства і природного середовища. Стан навколишнього середовища та його криза. Поняття екологічної катастрофи і екологічної небезпеки. Проблеми глобального моніторингу навколишнього середовища.

Використання ресурсів Світового океану. Ресурсний потенціал Світового океану, ріст його значення і ефективне використання в Інтересах всього людства.

Освоєння космічного простору. Етапи освоєння космосу. Досягнення і труднощі в освоєнні космосу. Можливості і перспективи використання космосу в майбутньому.

Футурологічні моделі. Шляхи вирішення глобальних проблем людства.

Розвиток світогосподарських зв'язків

Формування нового типу структури виробництва і зміни в науці. Комп'ютерна цивілізація. Нові типи світової транснаціональної економіки. Глобальна сітка виробництва і збуту. Процеси економічної інтеграції країн світу. Транснаціональна світова економіка. Дематеріалізація світового виробництва. Інтернаціоналізація економічної діяльності. Товарна структура світової торгівлі. Глобальна мобільність високоефективних виробничих факторів. Виникнення нових сфер діяльності. Динаміка світогосподарських зв'язків.

1.4. СПИСОК рекомендованої ЛІТЕРАТУРИ

1. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. – К., Либідь, 1997.

2. Масляк П.О., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., Шищенко П.Г. Географія. Навчальний посібник для старшокласників і абітурієнтів. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.

3. Пістун М.Д. Основи суспільної географії. – К.: Вища школа, 1994.

4. Розміщення продуктивних сил. України. – К.: Вища школа, 1998.

5. Розміщення продуктивних сил. Підручник. – К.: Знання, 1998.

6. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1994.

7. Степило М.Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз). – К.: Товариство «Знання» КОО, 1998.

8. Майклл Бурда, Чарльз Виппош. Макроекономіка. Європейський контекст. – К.: Основи, 1998.

1.5. Теми семінарських та практичних занять

1. Суспільна географія як наука (2 год)

2. Розвиток світової і української суспільної географії (2 год)

3. Взаємодія суспільства і природи (2 год)

4. Сучасні демогеографічні процеси в світі (2 год)

5. Вступ до географії світового господарства (6 год)

6. Геопросторові аспекти глобальних проблем людства та шляхи їх вирішення (4 год)

1.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

В процесі самостійної роботи студенти вивчають:

1. Структуру суспільної географії та її завдання (2 год).

2. Особливості становлення і розвитку суспільної географії в світі і в Україні (6 год).

3. Методи і способи наукового пізнання (4 год).

4. Закони та етапи взаємодії суспільства і природи (6 год).

5. Проблеми виміру екстремальних природних явищ і техногенних катастроф (4 год)

6. Демогеографічні процеси в світі (4 год.).

7. Тенденції розвитку світового господарства (10 год).

8. Географічні аспекти бізнесу і підприємництва (4год).

9. Геоменеджмент і геомаркетинг (4 год).

10. Глобалізацію процесів розвитку (6 год).

1.7. Проміжний та підсумковий контроль

Протягом семестру проводиться два модулі: перший модуль охоплює тематику до основ географії світового господарства, другий – решту тем. Підсумковим контролем є залік.

2. “Вступ до фаху”

(Упорядник - доц. Дорошенко В.)

2.1. Загальні положення

Курс "Вступ до фаху" вивчається студентами 2 курсу спеціальності "Економічна і соціальна географія". Він відіграє важливу роль у загальноосвітній і спеціальній підготовці студентів. Знання основ виробництва вкрай необхідні як для майбутніх вчителів географії, так і спеціалістів в проблем регіонального розвитку та розміщення продуктивних сил.

Метою курсу є знайомство студентів з такими поняттями як знаряддя праці, сировина, її витрати, технологія і технічний рівень різних галузей промислового і сільськогосподарського виробництва. і згодом на практиці застосовувати одержані знання. Таким чином, курс має як загальноосвітнє, так і практичне значення. Він тісно пов’язаний з іншими курсами, що читаються на. кафедрі - "Географією промислових комплексів", "Географією АПК", "Географією транспорту" та іншими.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:

 • основи функціонування промислових і сільськогосподарських підприємств;

 • технологічні схеми виробництва, з витратами сировини, електроенергії тощо.

вміти:

 • оцінювати вплив різноманітних чинників на розміщення виробництва;

 • застосовувати категорії суспільної географії як закономірності та принципи, умови і чинники розміщення виробництва, питання комплексоутворення і агломерації виробництва, його територіальної організації.

2.2. Тематичний план

З даної дисципліни навчальним планом передбачено читання лекцій – 36 год., семінарські і практичні заняття – 18 год., самостійна робота студентів 14 год.

Назва теми

Кількість годин

Розрахунок навчального

часу, (год)

лекції

практичні

1.

Промисловість в системі народного господарства

3

2

1

2.

Форми суспільної організації виробництва

3

2

1

3.

Вплив природних і економічних умов на територіальну організацію виробництва

6

4

2

4.

Техніко-економічні особливості паливної промисловості

3

2

1

5.

Техніко-економічні особливості електроенергетики

3

2

1

6.

Техніко-економічні особливості чорної металургії

3

2

1

7.

Техніко-економічні особливості кольорової металургії

3

2

1

8.

Техніко-економічні особливості машинобудування

2

2

9.

Техніко-економічні особливості хімічної промисловості

3

2

1

10.

Техніко-економічні особливості лісової та деревообробної промисловості

3

2

1

11.

Техніко-економічні особливості промисловості будівельних матеріалів

3

2

1

12.

Техніко-економічні особливості легкої промисловості

3

2

1

13.

Техніко-економічні особливості харчової промисловості

3

2

1

14.

Основи загального землеробства

3

2

1

15.

Сівозміни. Основні фактори сівозмін

2

2

16.

Основи виробництва продукції рослинництва

4

2

2

17.

Основні технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва.

4

2

2

Разом

54

36

18

2.3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Другие похожие документы..