Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
На их основе разрабатывать компьютерные модели с использованием систем объектно-ориентированного программирования Visual Basic и Delphi, а так же элек...полностью>>
'Документ'
Средневековьем считается период от распада Римской империи (конец V века) до возникновения протестантизма (начало XVI века). За это время западная цив...полностью>>
'Программа'
- Торбин Сергей Юрьевич, заместитель начальника отдела мониторинга, статистики и прогнозирования в образовании и науке Департамента стратегического р...полностью>>
'Задача'
Основной задачей социально-экономического развития района в 2010 году было преодоление негативных последствий мирового финансового кризиса, пик котор...полностью>>

Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Охорона навколишнього природного середовища і екологічна безпека

Суть та принципи охорони природи. Види охорони природи. Класифікація природоохоронних заходів: за напрямками природоохоронної діяльності; за видами затрат і за часом вкладання засобів.

Охорона атмосфери. Захисні функції атмосфери. Газовий баланс атмосфери. Забруднювачі атмосфери: механічні, хімічні, радіоактивні і природні. Антропогенні забруднювачі атмосфери Землі і пов'язані з ними зміни в ній. Структура інгредієнтів забруднення. Забруднення атмосфери автомобільним транспортом, тепловими електростанціями, підприємствами чорної і кольорової металургії та ін. Територіальна організація викидів шкідливих речовин в атмосфері. Зміни в атмосфері землі, пов'язані із зміною концентрації викидів. Вплив забруднення повітряного басейну на стан природних екосистем. Парниковий ефект і його причин. Порушення озонового стану. Виникнення кислотних дощів. Фотохімічний смог, послаблення самоочищення атмосфери.

Вплив забруднення повітря на життя людини, об'єкти будівельного комплексу. Шляхи вирішення проблеми чистої атмосфери.

Охорона водних ресурсів. Роль води в життєдіяльності людини. Основні споживачі. Проблема дефіциту прісної води. Види забруднення поверхневих вод: промисловими і побутовими стоками, відходами виробництва тощо. Охорона внутрішніх вод від забруднення. Очистка сточних вод. Забрудення вод Світового океану і морів. Правові аспекти охорони водних ресурсів.

Охорона мінеральних ресурсів. Охорона природи при розробці мінеральних ресурсів. Шляхи інтенсивного використання мінеральних ресурсів. Правові аспекти охорони надр.

Охорона земельних ресурсів. Роль землекористування в життєдіяльності людини. Сучасний стан земельних ресурсів світу. Вплив природних і антропогенних факторів на грунт. Захист грунтів від забруднення промислових підприємств, внесення мінеральних добрив, гербіцидів, видобутку корисних копалин.

Охорона лісів. Господарське значення лісів. Скорочення лісових ресурсів і його наслідки. Заходи по охороні, раціональному використанні і відтворенні лісів і туризм.

Охорона біосфери планети.

Міжнародна діяльність з охорони навколишнього середовища. Конвенції і інші міжнародні угоди. Охорона космічного простору.

Навколишнє середовище і екологічна безпека населення. Суть і структура екологічної безпеки. Екологія і війна. Вплив ядерних вибухів, пожарів на навколишнє середовище. Екологічний імператив.

Види екологічних проблем: світового і національного масштабу. місцевого значення. Причини виникнення екологічних проблем. Суть і значення екологічної політики. Екологічні знання і освіта. Екологія і інформація.

Екстремальні природні явища і техногенні катастрофи

Географічний підхід до теорії катастроф. Проблема виміру катастроф. Визначення екстремальних природних явищ, їх види, форми і взаємодія, основні закономірності стихійних лих, шляхи боротьби з ними і мінімізації втрат. Сутність техногенних аварій і катастроф, основні техногенні небезпеки, види техногенних аварій і катастроф. Напрями запобігання і упередження техногенних катастроф і зменшення втрат від них. Надзвичайні ситуації техногенного і природного походження, їх класифікація, економічні і соціальні наслідки. Принципи і критерії визначення територій екологічної біди. Геоінформаційні системи попередження надзвичайних ситуацій. Регіональні екологічні кризи та їх попередження. Система запобігання і дій при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного походження.

Географічні основи народонаселення

Географічні аспекти народонаселення і демографії

Походження людини і населення Землі. Поліцентрична і моноцентрична теорії походження сучасної людини. Космічна та інші теорії появи людини на планеті. Суть народонаселення. Загальна характеристика народонаселення світу. Історія формування, динаміка чисельності і розміщення населення. Расова структура. Етнічна структура. Мови. Релігійна структура. Статево-вікова структура. Соціально-економічна структура. Демографічна політика. Теорії і концепції народонаселення. Теорія Мальтуса та її значення в управлінні народонаселення. Демографічний простір. Територіальна організація населення. Територіальна спільність людей. Оцінка демографічного потенціалу. Демографічна ситуація і її оцінка. Демовідтворювальний територіальний комплекс, його функції і територіальна структура. Закономірності демографічних процесів. Єдність і протиріччя демографічного процесу. Демографічна структура: динаміка чисельності, народжуваність, смертність, тривалість життя, природний приріст тощо. Глобальні проблеми народонаселення і соціально-економічний розвиток сучасного світу. Демографічна криза і демографічний вибух. Демографічні аспекти міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва. Міжнародна діяльність в області народонаселення. Якість населення: суть, зміст, критерії. Проблеми економічної оцінки життєдіяльності одної людини в різних країнах. Народонаселення і навколишнє середовище.

Розміщення і густота населення. Розміщення населення у відповідності з демографічними, соціально-професійними, біологічними ознаками.

Міграції населення, їх суть і види. Ріст міграційної рухомості населення і її вплив на склад міського і сільського населення. Територіальні відмінності в інтенсивності міграцій. Міграційна політика. Механізм управління міграціями.

Українська діаспора і діаспора інших народів.

Нації, націоналізм і національний фактор. Типологія націоналізму. Теорія нації та етнонаціональні відносини. Проблеми етнонаціональної політики.

Географія трудових ресурсів і ринку праці

Визначення трудових ресурсів. Суть і структура трудоресурсного потенціалу. Види трудових ресурсів. Демографічні аспекти формування трудоресурсного потенціалу. Населення виробник і споживач матеріальних благ. Відтворення робочої сили і його фази: виробництва, розподілу, споживання і обміну. Ресурси праці і джерела їх формування. Економіко-географічні аспекти формування робочої сили в світі і його регіонах. Формування структури зайнятості. Територіальні особливості структури зайнятості. Показники оцінки ефективного використання трудових ресурсів в галузях світового господарства. Соціальні аспекти ефективного використання трудових ресурсів. Освітньо-кваліфікаційний потенціал і його використання. Економічно активне населення. Основні напрямки вдосконалення структури зайнятості населення і формування ринку праці.

Ринок робочої сили: сутність функціонування і перспективи. Формування робочої сили в ринкових умовах. Зовнішній або професіональний ринок праці і внутрішній ринок праці. Моделі ринку праці: японська, модель США, шведська модель і командно-адміністративна модель. Моніторинг зайнятості населення і формування ринку праці, в тому числі регіонального. Проблеми зайнятості і безробіття. Соціальний захист в умовах ринку.

Розселення населення і його територіальна організація

Суть системи розселення. Основні поняття розселення. Історичні типи розселення населення. Основні протиріччя розселення. Новий етап в розвитку розселення. Фактори і закономірності формування розселення населення. Зональні особливості розселення населення. Система розселення і науково-технічний прогрес. Вплив систем розселення на розміщення виробництва. Регіональні системи розселення і оцінка їх ефективності. Система індикаторів розвитку поселень. Типологія соціальних і демографічних статусів поселень. Типи поселень. Міста, їх суть, особливості. Класифікація міст за чисельністю. Функціональна структура міст. Розвиток опорного каркасу розселення. Урбанізація населення світу, урбанізованість території. Регіональні типи урбанізації. Соціально-географічні і просторові аспекти урбанізації. Урбанізація і екологія. Міські агломерації: суть, властивості. Еволюція міських агломерацій. Типи міських агломерацій і регулювання їх розвитку. Формування конурбацій і мегалополісів. Субурбанізація і рурбанізація. Форми сільського розселення: компактна і дисперсна. Проблеми розселення населення світу.

Економіко-географічна оцінка природно- ресурсного потенціалу

Економічна оцінка природних умов і ресурсів

Природа та її компоненти.

Природні умови: суть, структура.

Господарська оцінка природних ресурсів. Суть природних ресурсів. Види, класифікації природних ресурсів: природна, екологічна, економічна, комбінована. Оцінка ресурсів: технологічна і економічна. Види економічної оцінки природних ресурсів.

Мінеральні ресурси, їх види і суть. Паливно-енергетичні, рудні або металічні, нерудні або неметалічні, технічні руди і будівельні матеріали. Запаси та закономірності поширення. Економічна оцінка мінеральних ресурсів. Економічна оцінка втрат від розробки природних ресурсів.

Типи областей залягання корисних копалин: геохімічні поля, геохімічні області, геохімічні центри сировини і топлива. Групи природних ресурсів: невичерпні, вичерпні відновні, вичерпні невідновні. Природомісткість суспільного продукту.

Балансові і забалансові корисні копалини. Корисні копалини за степенем розвіданості А, В, С1, С2. Великі і багаті родовища корисних копалин. Динаміка видобування корисних копалин. Територіальні поєднання природних ресурсів.

Земельні ресурси світу, стан і розподіл. Регіональні особливості використання. Земельний фонд і земельний кадастр, розміри і якість.

Внутрішні води, їх господарське значення. Водозабезпечення і водоспоживання окремих регіонів світу. Гідроресурси і їх використання.

Потенціал Світового океану. Роль в кругообігу води. Освоєння біологічних, мінеральних, енергетичних ресурсів світу. Географія промислового риболовства. Формування портових водогосподарських комплексів. Форми використання і відтворення рибних ресурсів. Морський режим діяльності країн світу.

Лісові ресурси світу та їх використання.

Природні кормові ресурси, їх розміщення.

Природні рекреаційні ресурси, їх види та поширення.

Кліматичні ресурси, їх структура і шляхи використання.

Агрокліматичні ресурси землеробства.

Енергетичні ресурси природних процесів - енергія сонця, вітру, хвиль, припливів, відпливів. Екстремальні природні умови і соціальні системи життєзабезпечення. Територіальна організація територій з екстремальними природними умовами світу.

Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів. Економічні методи запобігання забруднення довкілля. Шляхи і методи підвищення ефективності природних ресурсів.

Природно-ресурсний потенціал

Суть природно-ресурсного потенціалу ПРП, структура і критерії оцінки. Цілісність природно-ресурсного потенціалу і особливості його зв’язків. Комплексність і ієрархічність природно-ресурсного потенціалу. Природна відтворюванність природно-ресурсного потенціалу. Роль ПРП в господарському розвитку.

Компонентна, функціональна, територіальна і організаційна структура ПРП. Комплексна оцінка ПРП території.

Ресурсні цикли, їх типи і особливості формування. Короткострокові і довгострокові ресурсні цикли.

Ступінь і структура використання ПРП. Природно-техногенний ресурсний потенціал. Еколого-ресурсна ємність.

Природно-ресурсне районування. Охорона і відтворення ПРП.

Політика ресурсозбереження: технологічний, відтворювальний, господарський аспекти.

Ринковий механізм і структури в організації і управлінні природокористуванням. Концепція природокористування як сфера ринкових відносин. Формування і функціонування ринкового механізму природокористування.

Основи географії господарства

Структура господарства і тенденції розвитку територіально виробничої структури світового господарства

Просторовий аспект суспільного відтворення. Закономірності розвитку всіх елементів продуктивних сил і соціальної інфраструктури в територіальному розрізі. Галузева і територіальна структура господарства та їх вплив на розміщення виробництва. Соціальна орієнтованість економіки. Типи економічного розвитку: доіндустріальний, індустріальний і постіндустріальний. Тенденції розвитку територіально-виробничої структури світового господарства. Процеси світового і регіонального розвитку. Тенденції розміщення виробництва. Вплив НТП на територіальну структуру господарства. Географічні зрушення в територіальній структурі господарства. Диверсифікація виробництва. Еволюція старопромислових регіонів. Тенденції зміщення центра ваги від загальних територіальних проблем на регіональний рівень, більш повне врахування регіональних особливостей і інтересів населення, а також багатокритеріальний підхід до оцінки регіонального розвитку економіки і розміщення продуктивних сил. Критерії ефективності регіонального розвитку. Замість жорсткої орієнтації на максимум народногосподарської ефективності для різних регіонів у якості критерію можуть виступати:

- підвищення рівня життя, ступеня соціального благополуччя населення та інші соціальні критерії;

- величина економічного ефекту для даної території, яка виражається у вигляді фінансових або матеріальних ресурсів, які лишаються в районі;

- ступінь екологічної безпеки і дотримання рівноваги екосистем.

Міжнародне співробітництво у розвитку продуктивних сил окремих регіонів. Формування нових територіальних пропорцій виробництва і обміну. Різке загострення в умовах територіальної зверхконцентрації продуктивних сил у багатьох індустріальних районах, гіпертрофованого розвитку найкрупніших міст і агломерацій, наростання екологічних проблем, некомплексного, а в ряді випадків і неефективного використання мінерально-сировинних та інших природних ресурсів. Обґрунтування необхідності структурної перебудови районів зверхконцентрації господарської діяльності з сильним антропогенним навантаженням на природне середовище, з тим, щоб сформулювати в цих районах такі територіальні науково-виробничі комплекси, які змогли б забезпечити при збереженні високої щільності продуктивних сил збереження певної рівноваги в природних ландшафтах і т.д. Те ж відноситься і до розвитку депресивних районів, районів, які зазнали впливу стихійних лих, крупних аварій і техногенних катастроф.

Географія науки та інновацій

Сутність наукового потенціалу, його структура. Особливості розміщення наукового потенціалу. Територіальна концентрація дослідницького потенціалу і регіональні форми розвитку НДДКР. Пріоритетні напрямки досліджень і форми науково-технічної політики. Інноваційний процес і формування інноваційної політики. Поняття “нововведення” та його місце в науково-технічному і економічному розвитку суспільства. Поширення і дифузія нововведень. Регіональна інноваційна політика і науково-технічна кооперація. Оцінка ефективності регіональної інноваційної політики. Інноваційна стратегія. Життєвий цикл галузі та її інноваційна діяльність. Фази інноваційного процесу фаза зародження, фаза освоєння, фаза поширення, фаза зрілості. Фактори реалізації інноваційної політики. Диверсифікація наукових знань. Науково-технічне прогнозування розвитку науки і техніки. Наукові парки і світові наукові центри. Створення і функціонування технополів, їх ефективність.

Географія промисловості

Промисловість - важлива ланка світового господарства. Економічні, природні, історичні умови розвитку промисловості. Закономірності розвитку і розміщення. Класифікація галузей промисловості за факторами розміщення виробництва: сировинний, паливно-енергетичний, водний, трудовий, споживчий, транспортний.

Визначення галузі. Галузева структура промисловості. Видобувна і обробна промисловість, особливості їх розвитку. Територіальна структура промисловості та її елементи: промислові зони, райони, агломерації, вузли, центри, пункти. Територіальна структура промисловості. Рівень розвитку промисловості. Світові центри промислового розвитку.

Формування і особливості розміщення міжгалузевих промислових комплексів - машинобудівного, паливно-енергетичного, хімічного, соціального, лісопромислового, будівельного, металургійного. Особливості індустріального і постіндустріального етапів розвитку промисловості у світі і окремих районах.

Основи промислового районування. Галузеве і міжгалузеве районування.

Проблеми розвитку промисловості світу.

Географія сільського господарства

Місце і роль сільського господарства в економіці. Еволюція сільськогосподарського виробництва. Фактори розміщення сільського господарства - економічні, соціальні, природні, технічні, історичні, екологічні.

Галузева структура сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство і науково-технічна революція. Географія зернових і технічних культур світу. Картоплярство, овочівництво і плодівництво.

Корморесурсний потенціал та його структура. Географія скотарства, свинарства, птахівництва, вівчарства, рибальства світу.

Географічні типи сільського господарства країн світу і сільськогосподарське районування. Проблеми розвитку.

Зональна спеціалізація сільського господарства.

Розміщення галузей переробки сільськогосподарської сировини. Формування АПК, АТК і продовольчих комплексів.

Географія транспорту

Транспорт в системі народного господарства. Структура і закономірності формування транспортної системи. Економічні і природні фактори розвитку транспорту. Класифікація видів транспорту за характером виконуваної роботи, розвитком та розміщенням. Транспортні вузли, пункти і центри, їх типи.

Основні показники рівня розвитку транспорту. Шляхи сполучення рухомий склад, число зайнятих, пасажиро- і вантажооборот.

Регіональні транспортні системи світу. Порти і транспортні центри світу.

Географія залізничного, автомобільного, трубопроводного транспорту світу. Система нафто-, газо- і продуктопроводів. Географія повітряного транспорту. Географія морського і річкового транспорту світу.

Проблеми розвитку транспорту світу. Розвиток транспорту світу і навколишнє середовище.

Проблеми формування єдиної транспортної системи ЄТС країни. Теоретична концепція ЄТС. Оцінка ефективності нового будівництва і реконструкції транспорту. Ключові проблеми і основні напрями транспортної системи.

Географія інфраструктури

Поняття і зміст інфраструктури. Роль інфраструктури в світовому господарстві. Склад її галузей і класифікація. Виробнича і соціально-культурна інфраструктура. Інфрастуктурно-територіальні комплекси. Географія сфери обслуговування. Територіальна організація торгівлі і масового харчування. Інфраструктура підприємництва і міжнародного бізнесу. Система науково-технічної інформації. Регіональні аспекти розвитку соціальної інфраструктури. Екологічна інфраструктура. Інституціональна інфраструктура. Розвиток ринкової інфраструктури. Основні елементи інфраструктури. Основні елементи інфраструктури ринку та їх функції.

Географічні аспекти бізнесу і підприємництва

Сутність підприємництва і бізнесу в регіональному вимірі. Сфера підприємництва: соціально-культурна, географічне середовище. Доступність, сировини, енергоресурсів, кліматичні, сезонні умови, а також наявність автомобільних магістралей, залізничних, морських і водних шляхів сполучення. Інституціональне організаційно-технологічне середовище підприємництва: банки, спеціальні фірми, учбові заклади, рекламні агентства, засоби зв’язку і передачі інформації, транснаціональні корпорації, картелі і консорціуми тощо. Фактори виробництва і формування ринку факторів. Бізнес-плани і бізнес карти. Рівні ділової активності у різних містах, інших територіально-адміністративних для підприємницької діяльності найбільш вигідного вкладання капіталів. Практична оцінка ділової активності різних міст і окремих територій на основі фінансово-економічної діяльності обсяг продаж, коефіцієнт прибутковості, активи і т.д. Ринкові показники ділової активності середня промислова Доу-Джонса, агреговані ринкові ціни акцій, індекс зміни вартості тощо. Розробка карт ділової активності. Виділення зон, які не являють інтересу для ділової активності: зони соціально-політичної нестабільності, зони екологічної біди, защитні зони. На карті ділової активності можуть бути відбиті такі сторони ділової активності – фінансові через індекс цін, дані про рух капіталів та ін., кадрові через індекси заробітної плати і безробіття, виробничі через індекси обсягу виробництва і реалізації продукції, інформаційні, організаційні та ін.

Географічні положення маркетингу і менеджменту

Сутність маркетингу і менеджменту в їх регіональному вимірі. Завдання і цілі регіонального маркетингу. Маркетинг і суспільство. Товарна орієнтація маркетингу. Принципи маркетингової діяльності. Соціальні основи маркетингу: задоволення людських потреб. Маркетингове середовище. Дослідження ринку. Споживчі ринки і купівельна поведінка споживачів. Сегментування ринку, вибір цільових сегментів і позиціонування товару. Класифікація ринків. Виділення меж територіальних ділянок ринку. Структура і організаційні форми ринку. Система ринкової інфраструктури. Регіональна товарна політика. Життєвий цикл товару. Фактори комплексу маркетингу. Маркетингові дослідження.

Стратегія, планування, контроль. Міжнародний маркетинг. Вивчення середовища міжнародного маркетингу. Маркетинг послуг і маркетинг у сфері нематеріальної діяльності. Функції просування товару. Організація і функціонування каналів збуту. Типи виробничих систем. Місцезнаходження і розміщення компаній. Просування товарів: стратегія комунікацій і стимулювання.

Особливості формування і функціонування ринку технологій. Технологія і товар. Національні і міжнародні ринки технологій. Особливості структури галузевих ринків технологій. Схід, Захід і Південь на світових ринках технологій.

Поняття регіонального менеджменту. Функції управління. Централізм демократизм в правлінні. Основи теорії і практики традиційного і сучасного менеджменту. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Теорії "людського фактору" в управлінні. Організація менеджменту. Система територіального управління. Стратегія управління.

Соціально-географічний розвиток

Соціальний розвиток в регіональному вимірі

Сучасні досягнення макро- і мікросоціогеографії і досвід регіональних соціологічних досліджень. Теорія розвитку суспільства: формаційний і цивілізований підходи. Еволюційний і революційний шляхи розвитку. Категорії і типи сучасних суспільств і економічних систем. Концепція соціальної динаміки людського суспільства. Основні компоненти соціальної системи і форми організації людей в суспільстві. Основні інститути та їх функції. Організація і управління суспільним життям. Розвиток і зміна соціальних систем. Суть соціальних проблем. Пріоритети в їх дослідженні та розв'язанні. Види соціальних проблем. Соціальна сфера і соціальна політика. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин. Соціально-територіальна структура суспільства.

Теорія соціологічного простору і просторові властивості суспільства. Просторово-часові форми і способи соціального буття. Регіональні соціальні системи. Соціальна структура регіону та її дисципліни. Сучасні концепції будови регіону. Соціальні інститути і соціальні організації регіональних систем. Структура територіальних соціальних процесів і відносин і концепції соціальної динаміки регіонів. Вплив соціальних умов життя на розвиток трудового потенціалу і міграцію населення. Концепція територіальної справедливості.

Соціальна структура населення та її динаміка. Рівень життя населення і рівні соціального розвитку. Диференціація умов життя. Доходи населення: нерівність, бідність і багатство. Фактори соціально-просторової диференціації. Соціальна взаємодія в регіоні як основа соціальних явищ. Соціально-географічні аспекти економічного життя населення і його трудової діяльності. Соціально-територіальні спільності людей. Соціальне районування. Соціологія міста і соціальні проблеми села. Соціально-етнічні спільності. Соціально-демографічні спільності, образ життя у містах і селах.



Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів юридичного факультету

  Документ
  завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України Кропивко М.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Другие похожие документы..