Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Бедная Сарра «праведный» муженек и продавал ее дважды, и мыкалась она с ним из угла в угол - нигде зло не любили; мало того, такой муженек и похорон...полностью>>
'Методические указания'
Марков В.И., Батурина Т.В.Чуйков, В.С., Волканова О.С., Касьяненко А.А Культурология: Учебное пособие.- Кемеровский технологический институт пищевой ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «15» апреля 2011 года в 10.00 на заседании диссертационного совета Д.212.074.05 при Иркутском государственном университете (664003, ...полностью>>
'Документ'
Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування...полностью>>

Програма з географії Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма з географії

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії:

оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:

визначити рівень набутих знань і вмінь;

оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;

встановити здатність застосовувати географічні знання та набуті вміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.

п/п

Назва розділу, теми

Знання

Предметні вміння і способи навчальної діяльності

І Загальна географія

1. 1

Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Сучасні географічні дослідження та їх значення

Знати об'єкт та предмет вивчення географії, місце географічних дисциплін у системі наук.

Розрізняти методи географічних досліджень.

Порівнювати та виділяти відмінності між джерелами географічних знань.

Аналізувати географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи.

Оцінювати значення географічних відкриттів і досліджень у минулому і тепер

1 2

1.2

Земля в космічному просторі

Земля серед космічних тіл у Всесвіті та Сонячній системі. Вплив космічних тіл на природні процеси на Землі. Розвиток уявлень про форму та розміри Землі. Види руху Землі та їх наслідки. Тропіки, полярні кола. Місцевий час, годинні пояси, київський час, літній час

Знати форму та розміри, гіпотези походження Землі. Розрізняти дослідження людиною Космосу та космічні дослідження Землі.

Встановлювати розташування Землі серед космічних тіл у Всесвіті та Сонячній системі; вплив енергетичних явищ Всесвіту на природні процеси Землі, причини виділення поясів освітлення.

Аналізувати види руху Землі та їх наслідки, причини виділення на карті годинних поясів, лінії зміни дат, тропіків, полярних кіл.

Визначати місцевий і поясний чаc

1.3

Способи зображення Землі

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карт. Визначення напрямків, географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти місцевості, глибини морів і океанів. Вимірювання відстаней на різних за масштабом картах. Орієнтування та зйомка місцевості. Значення карт у житті людини

Знати елементи градусної сітки карти, класифікацію карт, способи орієнтування на місцевості та алгоритм виконання елементарної окомірної зйомки.

Розрізняти зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, картографічні проекції та спотворення.

Користуватися легендою карт, різними видами масштабу. Визначати на картах напрямки, географічні координати об'єктів, абсолютну та відносну висоту місцевості, глибину морів і океанів.

Вимірювати відстані на картах.

Оцінювати значення карт у житті і господарській діяльності людини

1.4

Географічна оболонка та її складові

1.4.1

Літосфера та рельєф

Внутрішня будова Землі. Поняття «літосфера», «літосферна плита». Внутрішні процеси в літосфері. Походження материків і океанів. Геологічне літочислення, геологічний вік. Типи земної кори та гірські породи і мінерали, що її складають. Корисні копалини. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Форми земної поверхні: рівнини, гори і нагір'я. Особливості рельєфу річкових долин, озерних улоговин. Рельєф дна Світового океану. Острови та півострови. Розчленованість берегової лінії. Значення рельєфу в господарській діяльності людини

Знати внутрішню будову Землі, особливості руху літосферних плит, будову материкової та океанічної земної кори.

Визначати на карті сейсмічні пояси, різні форми поверхні суходолу та океанічного дна, їх географічне положення висоту і вік.

Пояснювати вплив внутрішніх і зовнішніх процесів літосфери на формування рельєфу, закономірності розміщення родовищ корисних копалин.

Оцінювати значення надр і рельєфу в житті та господарській діяльності людини, вплив на їх зміни

1.4.2

Атмосфера та клімат

Поняття «атмосфера». Межі та будова атмосфери. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси. Тиск атмосфери і його вимірювання. Рух повітря. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість повітря. Хмари. Атмосферні

опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та сезонні коливання її метеоелементів. Спостереження за погодою та її прогнозування. Вплив клімату та погоди на господарську діяльність

Знати будову і склад атмосфери, кліматотвірні чинники. Пояснювати дію кліматотвірних чинників на формування типів клімату в теплових поясах.

Розрізняти компоненти погоди та клімату, закономірності розподілу температури, атмосферного тиску й опадів на Землі; особливості атмосферної циркуляції та умови формування циклонів й антициклонів, постійні та сезонні вітри.

Аналізувати взаємозв'язки між компонентами погоди та

клімату та причини їхніх добових і річних змін, наслідки цих змін для природи і людини в різних кліматичних поясах та областях.

Прогнозувати погоду за описом місцевих ознак. Оцінювати вплив господарської діяльності людини на атмосферу та наслідки зміни клімату

3

1.4.3

Гідросфера та води Світового океану і суходолу

Поняття «гідросфера». Світовий кругообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Властивості води Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Підземні води. Характер залягання і властивості. Джерела. Річка та її частини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження, властивості вод. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини

Знати складові Світового океану та вод суходолу, властивості вод.

Визначати за картою географічне положення водних об'єктів, падіння, похил, витрати води в річці.

Розрізняти водні маси за їхніми характеристиками. Аналізувати схему світового кругообігу води, роль Світового океану в географічній оболонці; причини та наслідки рухів води в океані, річці, залежність напрямку і характеру течії річок від рельєфу, особливості живлення і режиму вод суходолу.

Оцінювати роль води в природі та господарській діяльності людини, її вплив на зміни, що відбуваються в гідросфері

1.4.4

Біосфера та грунти

Поняття «біосфера», її складові та межі. Походження та поширення життя на Землі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу

Знати поняття «біосфера», «ґрунт», межі та складові біосфери.

Характеризувати походження та поширення життя на Землі.

Порівнювати закономірності поширення ґрунтів і живих організмів на Землі.

Оцінювати вплив біосфери на інші оболонки, роль людини в біосфері.

1.4.5

Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі

Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної

оболонки: цілісність, кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей

Знати суттєві ознаки понять «географічна оболонка», «природний комплекс», «географічний пояс», «природна зона».

Розрізняти характеристики просторової організації географічної оболонки, компонентний склад природного комплексу.

Виділяти особливості географічних поясів і природних зон, висотних поясів.

Пояснювати загальні закономірності географічної оболонки: зміну часу, поширення стійких і рухомих ділянок земної кори та відповідних їм форм рельєфу, кругообігу речовин і енергії, цілісності, ритмічності. Аналізувати взаємодію компонентів природи у

4 5

природному комплексі на суходолі та в океані, наслідки взаємодії оболонок Землі.

Оцінювати вплив загальних географічних закономірностей на життєдіяльність людини та людини на географічну оболонку

ІІ Географія материків і океанів

2.1

Материки

Поняття «материк» і «частина світу». Характеристика материків: Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида (за типовим планом: фізико-географічне положення; історія відкриття і дослідження; природні умови, природні ресурси, їхнє використання та охорона; великі природні регіони; населення і політична карта)

Знати алгоритм характеристики географічного положення материків, приклади форм поверхні, типів клімату, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинного та тваринного світу. Визначати за описом дослідження та освоєння частин світу, характерні риси природи материків, загальні риси населення, особливості розвитку господарства найбільших держав материків; за картою найбільші форми поверхні і корисні копалини, розміщення кліматичних поясів і областей на материках, розрізняти гідрологічні об'єкти Порівнювати природні зони. Оцінювати основні екологічні проблеми материків та шляхи їх вирішення

2.2

Океани

Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовий (фізико-географічне положення, дослідження, природні умови і ресурси, їх використання та охорона).

Знати географічне положення, характерні риси природи океанів, зміст їх географічних досліджень.

Визначати особливості рельєфу дна та характерні риси клімату, морських течій океанів. Порівнювати властивості водних мас різних частин Світового океану.

Виділяти своєрідність органічного світу, багатства океану, джерела й шляхи забруднення океанічних вод.

Оцінювати значення океанів для господарської діяльності людини, екологічні проблеми та міжнародне співробітництво у їх вирішенні

ІІІ. Географія України

3.1

Україна та її географічні дослідження.

3.1.1

Географічне положення, формування території України. Загальні відомості про Україну, географічне положення.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення

Знати розміри держави, країни з якими Україна має кордони, як формувалася територія України, причини територіальних змін України в минулому та сучасний адміністративно-територіальний устрій.

Аналізувати фізико-географічне та економіко-географічне положення території України, його особливості в Європі та світі.

Вміти визначати координати крайніх точок, місцевий час у різних регіонах України, характеризувати поясний та літній час, узгоджувати київський час із часом в інших годинних поясах

3.1.2

Географічні дослідження

Знати видатних учених, дослідників території України. Розрізняти за характеристикою періоди географічного вивчення території України.

Аналізувати роль географічних досліджень учених організацій, установ у пізнанні й розвитку власної держави та світу.

Оцінювати джерела географічної інформації про Україну

3.2.

Природні умови і ресурси України

3.2.1

Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і тектонічні структури. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси. Закономірності поширення, характериcтика та господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин

Знати основні орографічні одиниці України: низовини, височини, гірські системи; найвищі точки рівнинної частини, Українських Карпат і Кримських гір, найбільші гірські перевали, найбільші родовища корисних копалин України та їх розміщення на карті.

Визначати поняття «платформа», «щит», «плита», «область складчастості», взаємозв'язки між тектонічною, геологічною будовою та рельєфом, закономірності поширення гірських порід.

Розрізняти за характеристиками геохронологію розвитку природи, несприятливі орографічні процеси

6

на території України, наслідки їхньої дії.

Аналізувати тектонічну карту, умови утворення й закономірності поширення основних типів та дрібних форм рельєфу, приклади впливу господарської діяльності людини на рельєф..

Порівнювати особливості природних умов території України в різні геологічні ери.

Визначати господарське значення мінерально-сировинних ресурсів.

Оцінювати заходи щодо раціонального використання та охорони надр України

3.2.2

Кліматичні умови та ресурси

Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Прогноз погоди. Синоптична карта

Знати основні кліматотвірні чинники та кліматичні показники.

Аналізувати розподіл по території та річний хід кліматичних показників і кліматичних ресурсів України. причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території країни, їх поширення. Давати господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України

3.2.3

Внутрішні води та водні ресурси

Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони

Знати основні річкові системи, найбільші озера, канали та водосховища на території України, їх розміщення на карті. Розрізняти за характеристиками гідрологічні особливості річок, озер, боліт, водосховищ і підземних вод України, ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод.

Пояснювати закономірності в розподілі поверхневих та підземних вод на території України, наслідки дії несприятливих процесів, викликаних водними об'єктами в Україні, та шляхи протистояння їм.

Встановлювати зв’язок гідрологічного режиму водних об'єктів з кліматичними умовами, геологічною будовою та рельєфом.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (8)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 2. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 3. Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році (10)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 4. Б. М. Жебровський Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/12 навчальному році (2)

  Документ
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі (додаток 1), основній та старшій школі (додаток 2).
 5. +Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році

  Документ
  Українська та рідні мови, інтегровані курси «Література» у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою та іншими мовами національних меншин

Другие похожие документы..