Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и заш...полностью>>
'Урок'
совершенствовать умение давать полную и точную характеристику настроению, чувствам, образам музыки; формировать умение перевода образного строя с одно...полностью>>
'Документ'
Что такое белки. Белки – важнейшие незаменимые компоненты пищи. И актуально утверждение Ф. Энгельса: "Жизнь – это форма существование белковых т...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по дисциплине «Деньги, кредит, банки» для студентов дневной формы обучения/ С.В. Пиварчук. - М.: Изд-во РГАУ МСХА имени Тимиряз...полностью>>

«Застосування незареєстрованих (нечинних) нормативно-правових актів: проблеми та шляхи їх подолання» (2)

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ТОМАКІВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Методичні рекомендації на тему:

«Застосування незареєстрованих (нечинних) нормативно-правових актів: проблеми та шляхи їх подолання»

смт. Томаківка

– 2011 –

Застосування незареєстрованих (нечинних) нормативно-правових актів: проблеми та шляхи їх подолання

Основною метою діяльності районних управлінь юстиції та місцевих державних адміністрацій з напрямку державної реєстрації нормативно-правових актів є забезпечення охорони конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, усунення порушень чинного законодавства, підвищення рівня законності та дієвості нормативно-правових актів суб’єктів нормотворення.

Державну реєстрацію нормативно-правових актів запроваджено з метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, підприємств, установ та організацій.

Ця функція покладена на органи юстиції Указом Президента України від 03.10.1992 №493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», відповідно до якого з 1 січня 1993 року запроваджена державна реєстрація нормативних актів.

Для створення єдиного правового поля нормативних актів, які пройшли правову експертизу на відповідність Конституції та чинному законодавству України, за ініціативою Міністерства юстиції, Указом Президента України від 21 травня 1998 року №493/98 була введена державна реєстрація нормативних актів районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, а постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1998 року №592 «Про систему органів юстиції» та наказом Міністерства юстиції України були створені районні управління юстиції, на які покладені зазначені функції.

На жаль, поза цим полем на сьогодні залишаються акти органів місцевого самоврядування, але ми сподіваємось, що це питання часу і воно буде врегульовано.

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Державного реєстру нормативно-правових актів.

Згідно пункту 1.4 розділу І Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 №34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за №381/10661, під терміном нормативно-правовий акт слід розуміти офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженим на це суб'єктом нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних відносин, що містить норми
права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативно-правових актів у вигляді листів і телеграм не допускається.

Нормативно-правові акти (розпорядження, наказиДар накази накази) суб’єктів нормотворення, визначених статтею 2 Указу Президента України від 03.10.1992 №493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами), підлягають державній реєстрації у районних управліннях юстиції в установленому порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

Тексти всіх без виключення, зареєстрованих розпоряджень (наказів) суб’єктів нормотворення, які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян, з обов’язковим посиланням на номер і дату державної реєстрації, повинні публікуватися та доводитися до відома населення району в місцевих друкованих засобах масової інформації. Позитивним моментом є використання можливості оприлюднення зареєстрованих нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах суб’єктів нормотворення, розміщення їх на інформаційних стендах, тощо.

Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої державної адміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

За результатами моніторингу органів, акти яких підлягають державній реєстрації у Томаківському районному управлінні юстиції Дніпропетровської області, кількість суб’єктів нормотворення на території діяльності районного управління юстиції у 2011 році складає – 8, якими є: районна державна адміністрація; Відділ освіти районної державної адміністрації; Відділ культури і туризму районної державної адміністрації; відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації; Служба у справах дітей районної державної адміністрації, Фінансове управління районної державної адміністрації; Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації; Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

Здійснивши моніторинг нормативно-правових актів, занесених до Державного реєстру нормативно-правових актів районної державної адміністрації, її відділів та структурних підрозділів, станом на 31.03.2011, їх кількість складає 173 акти (167 НПА, видані районною державною адміністрацією, 2 НПА - Фінансовим управлінням районної державної адміністрації, 4 НПА - Відділом культури і туризму районної державної адміністрації). Із них 53 - діючих, 79 - втратило чинність, 16 - вичерпали свій термін дії та рішення про державну реєстрацію 25 - скасовано.

Через видання з перевищенням компетенції суб’єкта нормотворення, порушень чинного законодавства, у тому числі прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб, за період з 1999 по 2011 рік Томаківським районним управлінням юстиції відмовлено в державній реєстрації 17 нормативно-правових актів (12 - у 2000 році, 1 - у 2004 році, 1 - у 2005, 2 - у 2007 році та 1 - у 2008 році), повернуто на доопрацювання 14 нормативно-правових актів (2 - у 2004 році, 4 - у 2005 році, 1 - у 2007 році, 2 - у 2008 році, 1 - у 2009 році та 4 - у 2010 році).

Крім того, за цей період районним управлінням юстиції було скасовано 25 рішень про державну реєстрацію нормативних актів, занесених до державного реєстру, які в установленому порядку не були приведені у відповідність з чинним законодавством суб’єктами нормотворення, що прийняли ці акти.

У 2007 та 2009 роках визнано такими, що не підлягають державній реєстрації 2 нормативно-правових акта. Даний показник є позитивним моментом, адже у разі виникнення сумніву щодо відповідності актів ознакам, які визначають необхідність подання акта на державну реєстрацію, такі акти також підлягають направленню на державну реєстрацію до районного управління юстиції. Остаточне рішення щодо необхідності державної реєстрації в таких випадках приймає районне управління юстиції після проведення їх правової експертизи.

Одним із засобів забезпечення чинності нормативних актів є перегляд їх на відповідність чинному законодавству як самим районним управлінням юстиції так і суб’єктами нормотворення.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України №731 від 28.12.1992, суб’єкти нормотворення повинні забезпечувати постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, лише Томаківським районним управлінням юстиції за період з 2006 по 2011 роки під час перегляду з власної ініціативи зареєстрованих нормативно-правових актів виявлено 48 нормативно-правових актів, що підлягали приведенню у відповідність до Конституції та законодавства України, внаслідок чого суб’єктам нормотворення направлено 48 листів щодо приведення більше 51 нормативно-правового акта у відповідність до законодавства. На сьогодні суб’єктами нормотворення приведено у відповідність до законодавства всі 51 акт із запропонованих районним управлінням юстиції.

Разом з тим, за результатами проведення планових перевірок суб’єктів нормотворення та безвиїзних документальних перевірок, Томаківським районним управлінням юстиції було виявлено 4 нормативно-правових акта, які підлягали державній реєстрації та на таку не були подані.

Такі акти, по-перше, є нечинними, оскільки застосовуються без державної реєстрації. По-друге, вони не проходять правову експертизу в органах юстиції і, як правило, суперечать чинному законодавству.

Із 4 виявлених під час перевірок незареєстрованих актів, три акта було скасовано органами, що їх видали, та 1 було подано на державну реєстрацію.

Ще одним із порушень законодавства про державну реєстрацію є встановлення суб’єктами нормотворення нових правових норм листами, роз’ясненнями, рекомендаціями тощо.

Разом з тим, листи, роз’яснення, рекомендації та інше не є нормативно-правовими актами, ними не можуть встановлюватися нові правові норми, вони можуть лише доводити до відома чи роз’яснювати, в межах своєї компетенції, законодавчі акти органів вищого рівня, носити розпорядчий характер тощо.

На жаль, органи юстиції мають можливість виявляти такі порушення лише у ході перевірок суб’єктів нормотворення. Крім того, до Міністерства юстиції України надходили повідомлення від територіальних органів юстиції щодо застосування місцевими органами нечинних (незареєстрованих) актів органів вищого рівня, а також звернення громадян з цього питання.

Зазначені порушення є наслідком низького рівня якості підготовки актів, які подаються на державну реєстрацію (неузгодженості положень нормативно-правових актів з іншими актами законодавства, нечіткість норм акта, допущення порушень правил нормопроектувальної техніки та правопису тощо); недостатньої роботи юридичних служб суб’єктів нормотворення, на які покладено обов’язок щодо визначення необхідності державної реєстрації нормативно-правових актів, а також ігнорування посадовими особами суб’єктів нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

На сьогодні органи юстиції застосовують такі заходи впливу до порушників законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, як ініціювання питання щодо притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності, а також повідомлення органів прокуратури про застосування суб’єктами нормотворення нечинних актів.

З метою покращення роботи з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, за період 2006 року по 31 березня 2011 року Томаківським районним управлінням юстиції здійснювалися наступні організаційні заходи:

- проведено 17 семінарських занять з працівниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів Томаківської РДА, відповідальними за державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- проведено 36 стажувань спеціалістів суб’єктів нормотворення, які здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- розроблено та надано для використання в роботі до районної державної адміністрації 17 методичних рекомендацій з питань державної реєстрації нормативно-правових актів;

- у лютому 2011 року проведено 1 оперативну нараду при районному управлінні юстиції спільно з начальниками загального та юридичного відділів районної державної адміністрації, на якій розглядалося питання додержання вимог чинного законодавства під час підготовки та подання нормативно-правових актів районної державної адміністрації на державну реєстрацію до районного управління юстиції;

- питання стану додержання суб’єктами нормотворення району законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у березні 2011 року було розглянуто начальником районного управління юстиції на засіданні колегії районної державної адміністрації.

З метою попередження доведення до виконавців нечинних актів, органи юстиції у місцевій пресі публікують інформацію про нечинність незареєстрованих нормативно-правових актів, а також про акти, в державній реєстрації яких відмовлено.

Стратегічним напрямком сьогодення є також створення в Україні єдиного правового поля, для чого доцільно надати органам юстиції повноваження щодо здійснення правової експертизи актів органів місцевого самоврядування.

Розв’язанню зазначених проблем сприятиме Закон України «Про нормативно-правові акти», який розробляється Міністерством юстиції України.

Підготовлено Томаківським районним управлінням юстиції Дніпропетровської областіСкачать документ

Похожие документы:

 1. «Застосування незареєстрованих (нечинних) нормативно-правових актів: проблеми та шляхи їх подолання» (1)

  Методичні рекомендації
  Основною метою діяльності Томаківського районного управління юстиції Дніпропетровської області (далі – районне управління юстиції) та Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (далі – районна державна
 2. Проект Центру політико-правових реформ закон україни " про нормативно-правові акти"

  Закон
  Цей Закон має за мету забезпечити створення досконалої системи внутрішньо узгоджених високоякісних нормативно-правових актів для реалізації властивих правовій державі принципів верховенства права, демократизму, справедливості і підвищення
 3. В. С. Журавського Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів у Київ 2002

  Документ
  Байрачна Л. К., кандидат філософських наук — розділ 10; розділ 19 (у співавт. з Колісником В. П.); Журавський В. С., доктор юридичних і політичних наук — розділ 14; вступ, розділи 15, 17 (у співавт.
 4. А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. К.: Юрінком Інтер, 1999. 864 с. Isbn 966-7302-69-5 Кн. 1 864 с. Isbn 966-7302-72-5 Упідручнику аналізуються чинне закон

  Закон
  Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Ц58 Д.В. Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1 .
 5. Ю. шведа вибори та виборчі системи

  Документ
  У науково-навчальному виданні “Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні” аналізуються політичні вибори, виборча демократія, виборчий процес та виборчі системи.

Другие похожие документы..