Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
То, что современные дети сильно отличаются от предыдущих поколений -знакомо повсеместно. Отличаются не просто, как отличались их отцы и матери от сво...полностью>>
'Техническое задание'
Перечень имеющейся исполнительной документации по объекту(-ам) экспертизы:(акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки отв. конструкций, испо...полностью>>
'Документ'
Настоящее пособие представляет собой учебно-методический комплекс преподавания дисциплины «История политических и правовых учений» и предназначено дл...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Проблемно-поисковая и дискуссионная тематика курсовых работ предлагается студентам, как правило, успешно справляющимся с курсом и заинтересованным в ...полностью>>

Методика визначення оцінки Зразок титульного аркуша Методологічні вказівки по позробці та проведенню вимірів залишкових знань та оформленню їх результатів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять

нормативної дисципліни

«ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА РИНКИ»

підготовки бакалаврів

для спеціальності 6050100 «Фінанси»

напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Харків НТУ «ХПІ» 2009

ЗМІСТ

I. Мета і завдання курсу

II. Розподіл навчального часу за темами

III. Зміст лекцій, практичних занять

IV. Завдання для самостійної роботи студентів

V. Плани практичних занять та методичні вказівки до їх підготовки

VI. Методичні вказівки на тематики проведення контрольних робіт и замірів залишкових знань

 1. Загальні положення

 2. Теоретичні та контрольні питання, тести, задачі

 3. Схема визначення оцінки

 4. Методика визначення оцінки

 5. Зразок титульного аркуша

 6. Методологічні вказівки по позробці та проведенню вимірів залишкових знань та оформленню їх результатів

 7. Інформаційно-методичне забезпечення

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Декан факультету__________________

_________________________________

.(прізвище, ініціали)

_________________________________

(підпис)

«_____»__________________200____р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни _________________________«Фінансові інструменти і ринки______________________________

(найменування дисципліни)

Підготовки_____________________бакалаврів_______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю _____7.050100 «Фінанси»__________________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Напряму підготовки___0501 «Економіка та підприємництво»___________________________________________________

(код і назва напрямку підготовки)

Відповідальний лектор - укладач

Розглянуто на засіданні кафедри

______________проф. Лернер Ю. І.__________________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________

(підпис)

«______»_____________________________200___р.

_______________________________________________

«_______»_______________________________200__ р.

Протокол №_____________________________________

Завідувач________________________________________

(прізвище та ініціали)

Харків 200

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедрою

Підпис декана факультету

Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

Назва спеціальності,

рівень підготовки

Семестр

Загальний обсяг годин / кредитів ECTS

З них

За видами з навчальних

занять

Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фінанси,

бакалавр

6

72/2

48/

0,5

24/

0,75

32/

1,0

16/

0,5

4

8

тижд

16

тижд.

16

тижд.


I МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Фінансовий ринок є основою грошово-кредитної системи держави, головною ланкою її економіки. Стан цього ринку значно впливає на формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше його фінансове становище, тим забезпеченіше держава і її структури, тим повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства.

Роль і значення фінансового ринку обумовлені ще й тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються внутрішній валовий продукт і національний доход, а отже, і можливості країни стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати.

Усі перераховані вище пріоритети фінансового ринку потребують відповідного вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються кризові явища.

Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків, а також фінансове оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної економіки.

Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та удосконалення ринку фінансових послуг та системи управління фінансовими ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народному господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки.

В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин, фінансових ринків і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування фінансової політики підприємства та ринку фінансових послуг.

Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання дисципліни: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на фінансовому ринку різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в фінансовій галузі і фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

Предмет вивчення дисципліни: відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Зміст дисципліни розкривається у темах:

А. Модуль І

 1. Ринкова економіка, її ринки та інструменти.

 2. Фінансовий ринок та його роль в економіці.

 3. Інфраструктура фінансового ринку.

 4. Фондовий ринок України та основні тенденції його розвитку.

 5. Ринок цінних паперів та його інструменти.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи

  Документ
  Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи за спеціальністю 8.05010101- інформаційні управляючі системи і технології.
 2. Методичні вказівки (6)

  Диплом
  Методичні вказівки з дипломного проектування за спеціальністю 7.05010101 – Інформаційні управляючі системи і технології. Кваліфікаційний рівень – спеціаліст.
 3. Методичні вказівки (18)

  Диплом
  Підготовка спеціалістів за спеціальністю 7.050107 - «Економіка підприємства» у Харківській національній академії міського господарства базується на Законах України "Про освіту", "Про вищу освіту" (№2984-ІІІ від 17 січня 2002 р.
 4. Методичні матерІалИ (1)

  Документ
  Модульна контрольна робота з дисципліни складається з чотирьох складових: 1 – теоретичне питання, 2 – контрольне питання, 3 – тест, 4 – задачі. В сучасних методичних вказівках наведені дані по цим складовим.
 5. Методичні вказівки (1)

  Диплом
  Методичні вказівки з організації дипломного проектування та виконання дипломних робіт (для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” спеціальності 7.

Другие похожие документы..