Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ежегодный доклад «Молодежь Омской области - 2006» (далее – доклад) готовится, издается и распространяется государственным учреждением Омской области ...полностью>>
'Документ'
Все мы знаем, как велико значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства. Именно семья для каждого человека — неисчерпаемый источник ...полностью>>
'Документ'
Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору аспіранта та здобувача наукового ст...полностью>>
'Документ'
Среди многих проблем, стоящих сегодня перед российским обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной...полностью>>

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОВІДНИК

ОСВІТА

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ

ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 2011/2012

напрями

спеціальності

умови прийому

вартість навчання

додаткова інформація

Харків – 2010

Харківський національний

економічний університет

фінансовий факультет

Сертифікат №

61001, Харків, проспект Леніна 9-А

Фінансовий факультет

Телефон (057) 758-77-16, 702-18-36

Факс (057) 702-07-17

Телефон приймальної комісії

702-18-37

E-mail: ---

Internet: ---

Рік заснування 1994

Тип навчального державний

закладу

Декан проноза павло володимирович, доцент

Кафедри Фінансів

Управління фінансовими послугами

Банківської справи

Оподаткування

Українознавства

Фізичного виховання та спорту

Чисельність

студентів понад 1450 осіб

Додаткова

інформація Випускники факультету готові ефективно управляти державними фінансами, організовувати фінанси підприємств, управляти фінансовими потоками, виконувати операційну роботу в банках, здійснювати податкове планування на підприємствах і в банках, працювати в консалтинговому бізнесі, проводити економічний аналіз банківських операцій, виконувати функції керівників організаційних підрозділів банків, підприємств і податкових органів, здійснювати виробничу й аналітичну діяльність.

НАПРЯМ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

1. ФІНАНСИ і КРЕДИТ

Випускова КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Телефон (057) 702-18-36 E-mail: kaf_fin@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----

Спеціалізація «Фінанси». В сучасних умовах господарювання фінансові чинники перетворюються у важливі важелі за допомогою яких проходить регулювання економічних процесів у суспільстві. Специфіка дії цих важелів проявляється у грошовій формі через забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами, а також через функціонування відповідних фінансово-розрахункових відносин, які охоплюють розподіл фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-бюджетної, банківської та кредитної системи, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, розрахунки з оплати праці і т.д. Тому підготовка фахівців за напрямом «Фінанси і кредит» має важливе значення в створенні високорозвиненого виробництва.

Спеціалізація «Фінанси» надає комплекс знань в сфері державних та місцевих фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів та оподаткування. Спеціальність передбачає вивчення процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів, механізму управління державним боргом, функціонування позабюджетних фондів, порядок планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях та установах; організації та управління грошовими потоками на підприємстві, інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів; особливостей організації фінансів підприємств та організацій; банківської та страхової справи.

Навчання за напрямом «Фінанси і кредит» забезпечує студентам повне знання теоретичних і методологічних основ, а також практичних знань в області фінансів, кредиту, фінансового аналізу і фінансового менеджменту. Студенти проходять повну підготовку до професійної діяльності й по закінченню навчання можуть починати працювати на підприємствах фінансової й банківської сфери.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з фінансів, диплом магістра з фінансів, диплом спеціаліста (кваліфікація: фінансіст)

Термін навчання:

денна форма на базі повної середньої освіти - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 роки);

денна форма на базі середньої спеціальної освіти - бакалавр (3 роки);

- магістр (1,5 роки);

заочна форма на базі вищої освіти - магістр (2 роки)

на базі середньої-спеціальної освіти - бакалавр (3 роки);

- магістр (2 роки);

на базі повної середньої освіти - бакалавр (5 років); - магістр (2 роки).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ – кафедра фінансів здійснює активну інноваційну роботу в галуз освітніх програм, яка орієнтована на підготовку креативних фахівців з фінансів зі знанням необхідним для того, щоб стати інтелектуальною елітою сучасного суспільства. Це обумовлено тим, що в умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов'язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних спеціалістів, а тому мета і завдання освітньої діяльності кафедри відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи

Підготовка спеціалістів за напрямом «Фінанси і кредит» має низку конкурентних переваг:

фундаментальність, міждисциплінарність та системність. До них відноситься поєднання традиційного, математичного, природничо-наукового підходів до фінансів та кредиту, а також авторських фундаментальних дисциплін і професійних спецкурсів;

врахування світового досвіду та української специфіки фінансів;

значний практичний досвід професорсько-викладацького складу, який дозволяє вивчати як сучасну теорію, так і практику фінансового менеджменту.

Всі навчальні дисципліни мають учбово-методичні комплекси: базовий підручник, робочу програму, конспект лекцій, контрольні завдання, ситуаційні завдання, тощо. Професорсько-викладацький склад в академічному процесі використовує сучасні технічні засоби дистанційного навчання, персональні навчальні системи.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці спеціалізації "Фінанси": отримають всі необхідні знання та компетенції , щоб стати фахівцями в галузі фінансів та кредиту найвищого класу, вивчають іноземну мову професійного спрямування, концепції сучасних технологій, матимуть змогу пройти курс англійської мови бізнес-спрямування та отримати відповідний сертифікат, здобудуть навички фінансового аналізу та інтелектуальної обробки даних з використанням сучасних комп`ютерних систем, навчатимуться робити експертні висновки за всіма аспектами фінансової діяльності, моделювати фінансові бізнес-процеси підприємства с використанням сучасних СASE-технологій, проходити тренінги та практичну підготовку у провідних фінансових установах та підприємствах, отримають безперервну комп`ютерну підготовку.

Після навчання за основною освітньою програмою випускник вмітиме:

використовувати знання з теорії фінансів, грошей та кредиту в своїй практичній діяльності;

знати основи організації грошово-кредитного регулювання, взаємозв’язку між різними рівнями грошового обігу, основи банківської та біржової справи, основи організації оподаткування та страхування, державних та місцевих фінансів;

бути підготованим до професійної діяльності в установах фінансової та кредитної системи, включаючи зовнішньоекономічну сферу, здатними самостійно працювати на посадах, що потребують аналітичного підходу в нестандартних ситуаціях;

розв’язувати нестандартні задачі, прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин;

вбачати перспективи розвитку фінансово-кредитних відносин та перспективи власної професійної діяльності;

бути конкурентоспроможним, мати знання із суміжних спеціальностей.

ВИКЛАДАННЯ. На кафедрі працюють висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, які мають сертіфікацію оцінщика майна, користувача-методиста "Парус", ІС: Професіонал, магістра економіки та управління Університету Ліон2(Франція).

РИНОК ПРАЦІ. Студенти, які навчалися за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» отримують необхідний обсяг знань та практичних навичок для роботи у таких організаціях та установах:

Рахункова палата України;

Міністерство фінансів України;

фінансові управління державних адміністрацій;

Державна митна служба України;

Контрольно-ревізійна служба України;

Інспекція з контролю за цінами

страхові компанії;

аудиторські фірми;

Пенсійний фонд України;

фінансові відділи та бухгалтерії суб’єктів підприємництва.

Студенти мають змогу працювати на таких посадах:

фінансовий директор;

начальник фінансового відділу підприємства, банку, бюджетної організації, податкової служби;

податковий інспектор;

аудитор;

спеціаліст фінансового відділу підприємства;

спеціаліст з оцінки інвестиційних проектів;

фінансовий менеджер.

Кафедра фінансів співпрацює з Головним фінансовим управлінням Харківської обласної державної адміністрації , Головним управлінням економіки, Держказначейством, Контрольно-ревізійною службою України, АТЗТ "ХБФ", ВАТ "Турбоатом", ЗАТ "Південкабель", ТОВ "Індастрі", ВАТ "Автрамат", ТОВ "Грінта", ТОВ "Росс"., ВАТ "Райффазен Банк Аваль", ПАТ"Мегабанк".

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Фінанси та кредит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління державними фінансами»

- «Управління фінансами суб’єктів господарювання»

напрям підготовки «Фінанси і кредит»

 1. Банківська справа

випускова кафедра «банківської справи»

Телефон (057) 702-11-86

Факс (057) 702-07-17

E-mail: ff_105@

Internet: http://www.hneu.edu.ua

Спеціальність «Банківська справа» - концепція розвитку спеціальності "Банківська справа" націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі банківської справи у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями ХНЕУ, політики підготовки фахівців фінансовим факультетом, заснованої на засадах виховання творчої, самосвідомої, патріотичної і всесторонньо обізнаної особистості.

кваліфікація

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма).

Документ про освіту

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит», диплом магістра з банківської справи, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст).

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

 • магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої – спеціальної освіти):

 • бакалавр (3 роки);

 • магістр (2 роки)

(на базі повної середньої освіти):

 • бакалавр (5 років);

 • магістр (2 роки)

Особливості спеціальності : удосконалення організації навчального процесу шляхом впровадження новітніх та прогресивних форм навчання і контролю якості знань; розробка технологій навчання з фундаментальних і спеціальних дисциплін та впровадження їх у навчальний процес; розширення зв’язків з провідними банківськими установами для методичного забезпечення теоретичної підготовки курсів та проходження студентами виробничої та переддипломної практик; залучення провідних фахівців банків для роботи у складі в Державних екзаменаційних комісях (ДЕК) та проведення тестування випускників ХНЕУ з подальшим обранням на вакантні посади у банківських установах для проведення; підвищення рівня кваліфікації (стажування) професорсько-викладацького колективу кафедри; розвиток науково-дослідницької діяльності; розвиток навчально-матеріальної бази.

Формування системи професійних знань та вмінь. Випускник магістр повинен вміти обґрунтувати та розробляти програми спеціальних економічних досліджень, що включають спостереження, контроль та обробку інформації, аналіз та підготовку заключень, висновків і рекомендацій;

вести статистичну роботу по дослідженню та прогнозуванню економічної кон`юнктури;

готувати інформаційно-аналітичне забезпечення для регіональних систем стратегічного управління соціально-економічним розвитком;

моделювати економічну динаміку та коректно прогнозувати розвиток явищ та процесів;

використовувати методи багатомірного економічного аналізу для вирішення інноваційних соціально-економічних задач;

організувати підвищення кваліфікації співробітників по інноваційним напрямкам в управлінні трудовими ресурсами;

дотримуватися норм та етики роботи в колективі;

постійно удосконалювати професійну майстерність, бути здатним до самоосвіти.

Викладання. Кафедра забезпечує викладання таких професійно орієнтованих дисциплін, як «Гроші і кредит», «Банківські операції», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Фінансових облік у банку», «Аналіз банківської діяльності», «Безпека банківської діяльності», «Фінансовий менеджмент у банку», «Кредитний менеджмент», «Інвестиційне кредитування», «Ощадна справа», «Маркетинг у банку», «Проектне фінансування» та ін.

Ринок праці. Фахівці зі спеціальності «Банківська справа» можуть обіймати керівні посади топ-менеджерів банку, менеджерів у функціональних підрозділах банків та ін. Вони здатні виконувати організаційну, планову, управлінську, проектну, виконавчу, аналітичну, нормопроектну, обліково-статистичну, контрольну, інформаційну, навчально-методичну та науково-дослідну функції.

Додаткова інформація. В структурі підготовки фахівців зі спеціальності «Банківська справа» функціонують наступні магістерські програми:

 • «Аналітика банківських процесів»

 • «Банківський менеджмент».

Конкурентною перевагою магістерських програм є орієнтація їх на виключно індивідуальний підхід до студентів у процесі їх підготовки і вирішення ними ситуаційних задач, формування та виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, за результатами виконання яких передбачено оприлюднення результатів досліджень через публікацію тез наукових доповідей або статей у фахових виданнях.

НАПРЯМ "Фінанси і кредит" (Оподаткування)

1. ОПОДАТКУВАННЯ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ОПОДАТКУВАННЯ»

Телефон (057) 702-18-35 E-mail: kafnalog@hneu.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----

Спеціальність «Оподаткування». Створена в 2003 році на базі фінансового факультету. Головна мета розвитку спеціальності "Оподаткування" - удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити науково-дослідну діяльність, викладати економічні дисципліни у вищих навчальних закладах, здійснювати виробничу, управлінську, аналітичну діяльність, працювати в органах державної податкової служби, виконуючи функції адміністрування податків, податкового контролю, аналізу податкової звітності та податкового аудиту, вирішувати питання організації податкової роботи на підприємствах і в організаціях, виконувати функції керівників податкових підрозділів підприємств та головних спеціалістів економічних підрозділів.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з оподаткування, диплом магістра з оподаткування, диплом спеціаліста з оподаткування

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

- магістр (2 роки)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

- магістр (2 роки)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік)

- магістр (2 роки)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Підготовка фахівців з оподаткування не тільки для податкових органів, але й для підприємств (організацій, установ). Акцент на компетентнісному підході, що передбачає формування у студентів вмінь та навичок вирішувати спірні питання в сфері оподаткування. Застосування активних та інтерактивних форм навчання. Можливість вибору студентами набору варіативних дисциплін. Залучення студентів до наукової роботи.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

В процесі навчання студенти оволодівають наступними компетенціями: вести податковий облік та складати податкову звітність; володіти методами обчислення податкових зобов’язань, приймати оптимальні рішення щодо вибору доцільної системи оподаткування малого підприємництва, аналізувати та передбачати податкові наслідки здійснення різних господарських операцій, застосовувати різні методи податкового планування, володіти навичками адміністрування та податкового контролю, планувати та прогнозувати можливі наслідки застосування інструментів податкового регулювання на макро- та макрорівнях, застосовувати на практиці методи проведення судових експертиз.

ВИКЛАДАННЯ. При викладанні навчальних дисциплін до навчального процесу залучаються провідні фахівці податкових органів, податкові консультанти, представники спеціалізованих бухгалтерських та податкових видань.

РИНОК ПРАЦІ. – податкові органи, фінансові установи, консалтингові компанії, підприємства різних форм власності, аудиторські фірми, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади,

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю "Оподаткування" здійснюється за наступними магістерськими програмами:

- «Податкове планування та регулювання»

- «Податкове адміністрування та контроль»

- «Корпоративний податковий менеджмент»

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ»____________________________________________________

Телефон (057)702-18-36 (дод.4-69)

E-mail: kaffinsv@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-07-17

Сайт ХНЕУ:

Спеціальність «Фінанси і кредит» забезпечує підготовку фахівців з фінансів та включає вивчення професійно-орієнтовних дисциплін, що відображають спеціалізацію кафедри, враховуючи інтереси роботодавців та студентів. Фаховими дисциплінами кафедри є «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Страховий менеджмент», «Основи фінансового моніторингу», «Іпотечний ринок», «Міжнародні фінансові ринки», «Управління активами», «Основи наукових досліджень» та «Методологія наукових досліджень» та ін.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 2. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 3. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 4. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 9 місяців 2011 року

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..