Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
А в т о р ы: к.х.н. А.В. Тарасов (предисловие, гл. 1, 2, 7, 8, 9), к.т.н. Е.И. Макарова (гл. 4, 5, 6, 10), к.т.н. С.Г. Герке (гл. 6), к.х.н. Л.Г. Лук...полностью>>
'Закон'
1. Комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики городского округа Отрадный (далее – Комиссия) является постоянно д...полностью>>
'Конкурс'
2.1. Найменування предмета закупівлі І.1 01 Дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук ("Створення, постійне оновлення та функціон...полностью>>
'Учебное пособие'
Современные проблемы развития нашего общества заставили по иному взглянуть на преподавание общественных наук в школе. Российская педагогика утверждае...полностью>>

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • магістр з прикладної економіки (денна форма);

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

диплом державного зразка: диплом магістра з прикладної економіки;

Термін навчання:

денна форма (на основі базової (бакалавр) та повної вищої освіти (спеціаліст, магістр)) – магістр (1,5 роки);

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ - Сучасні умови функціонування економічних систем (промислових підприємств, фірм, страхових компаній, інвестиційних фондів, комерційних банків і т.д.) формують передумови для радикального повороту в напрямі використання інформаційних технологій і методів економіко-математичного моделювання. Для успішного вирішення практичних завдань удосконалення систем управління економічними об'єктами необхідні відповідним чином підготовлені фахівці – магістри з прикладної економіки, які могли б використовувати нові методи управління економічними системами, що базуються на теорії прийняття рішень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання в середовищі інформаційних технологій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ магістра з прикладної економіки передбачає розвиток здібностей студентів до наукової, педагогічної й управлінської діяльності. Професійні компетенції магістра з приладної економіки: розробка інвестиційних, інноваційних проектів, управління їхньою реалізацією на основі використання сучасних методів фінансового, інноваційного менеджменту, методів управління в колективах; застосування сучасних інформаційних і Інтернет-технологій для аналізу стану економічних систем, організації бізнесу; застосування сучасної методології обґрунтування рішень і вибору стратегії економічних об'єктів; комплексне рішення завдань у сфері логістики на основі застосування методів математичного моделювання; розробка й обґрунтування оптимальних рішень на основі застосування методів математичного моделювання й прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності й конфлікту; комплексне рішення завдань у сфері підвищення конкурентоспроможності бізнесу; застосування перспективних методів економіко-математичного моделювання для дослідження динаміки розвитку економічних систем різного призначення й рівня ієрархії; викладання основ економіки, економіко-математичних методів дослідження.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється з використанням сучасних інтерактивних технологій дистанційного навчання й програмних продуктів: Mat-Lab+Simulink, MathCad, Statistica, EViews, @RISK, Expert Choice, Decision Grid, Decision Pro, BPWin, VenSim, PowerSim, Arena, MS Project, Project Expert, VisualProlog. За всіма дисциплінами розроблено сучасне навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Викладачі кафедри мають значний досвід науково-дослідницької та педагогічної роботи, що дає їм змогу на вищому рівні викладати фундаментальні та прикладні дисципліни.

РИНОК ПРАЦІ. Наші випускники працюють: економістами-аналітиками з дослідження товарного ринку; експертами зі зовнішньоекономічної діяльності; економістами-аналітиками в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, керівниками фінансових, економічних підрозділів; керівниками проектів; керівниками приватних фірм; науковцями; викладачами ВУЗів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Прикладна економіка» функціонує магістерська програма «Оцінка, аналіз та прогнозування соціально-економічних процесів», що передбачає поглиблене вивчення сучасних методів економіко-статистичних досліджень, аналізу часових рядів, методів інтелектуального аналізу даних, методів оптимізації для дослідження й моделювання складних соціально-економічних систем.

НАПРЯМ ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА

ВИПУСКАЮЧА КАФЕДРА «СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ»

Телефон (057) 758-77-10 E-mail: stat_hneu@

Факс(057) 702-07-17 Інтернет:

Спеціальність «Прикладна статистика»

була відкрита при Харківському державному економічному університеті у 1997 році за запитом державної обласної адміністрації та Управління статистики Харківської області з метою задоволення зростаючих потреб у спеціалістах, що здатні здійснювати науково-обґрунтований збір, систематизацію та аналіз інформаційного матеріалу соціально-економічно змісту та, враховуючи потреби часу, здійснювати ефективний менеджмент. Спеціальність має IV рівень акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

диплом державного зразка: диплом бакалавра з

прикладної статистики, диплом магістра з прикладної статистики, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5 років);

- спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

- зростаючий попит у кваліфікованих спеціалістах з бізнес аналітики різноманітних соціально-економічних процесів суб’єктів господарювання, що є підґрунтям ефективних управлінських рішень в умовах стохастичного конкурентного середовища економіки України;

- адаптованість учбових планів до міжнародних стандартів та, як наслідок, можливість отримання подвійних дипломів міжнародного зразку у рамках франко-української програми співробітництва ХНЕУ з університетом Ліон – 2 ім. Люм’єра (Франція) за фахом « Інформатика прийняття рішень та статистика»;

- орієнтація підготовки бакалаврів та магістрів на набуття випускниками спеціальності професійних та життєвих компетенцій, необхідних сучасному бізнес-середовищу.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

здійснюється завдяки інноваційного підходу до процесу навчання, заснованому на засадах гармонійного поєднання, з одного боку якості викладання дисциплін навчального плану, що відповідає міжнародним стандартам освіти, з іншого, – безпосередньої участі потенційних роботодавців в процесі навчання. На кафедрі відкрито та працюють філії при Головному управлінні статистики в Харківській області та Харківської обласної дирекції Райффайзен Банк Аваль.

В процесі навчання студенти набувають наступних професійних компетенцій:

- обґрунтування наукового формування інформаційної бази та прикладних аспектах її використання;

- обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації;

- моделювання та прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем;

- використання загальних й специфічних програмних продуктів у відповідності до проблем дослідження.

ВИКЛАДАННЯ здійснює 1 доктор економічних наук, 2 професори, 5 доцентів, 6 викладачів, що мають відповідну базову освіту, або пов’язані з практикою аналітичної роботи в бізнес структурах.

Очолює кафедру д.е.н., проф. Раєвнєва О.В.

Викладання здійснюється як українською, так й іноземними мовами в залежності від потреб учбового процесу

РИНОК ПРАЦІ

Випускники спеціальності є затребуваними в обласних та місцевих статистичних установах, на промислових підприємствах, в консалтингових та аудиторських компаніях, банківських установах, науково-дослідних центрах, тощо.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Прикладна статистика» функціонують наступні магістерські програми:

- Статистика аналізу та прогнозування макроекономічних процесів,

- Статистична діагностика функціонування та розвитку підприємств.

обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації; визначення швидкості зміни соціально-економічних показників з урахуванням багатоаспектності їх застосування та структурних зрушень в процесі прийняття різнорівневих управлінських рішень; обґрунтування впливу факторів на прийняття ефективного рішення в умовах невизначеності; обґрунтування вибору методу дослідження, щодо певної господарської ситуації; визначення швидкості зміни соціально-економічних показників з урахуванням багатоаспектності їх застосування та структурних зрушень в процесі прийняття різнорівневих управлінських рішень; обґрунтування впливу факторів на прийняття ефективного рішення в умовах невизначеності;

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань»)

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057)758-77-10 (дод.4-01)

Факс (057) 702-07-17

E-mail:vt@ksue.edu.ua

Спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань» забезпечує формування компетенцій у трьох предметних областях:

  • комп'ютерні технології і основи дизайну;

  • розробка мультимедійних видань;

  • видавничо-поліграфічна справа;

  • менеджмент та економіка підприємства

КВАЛИФИКАЦИЯ

   • бакалавр (денна форма навчання);

   • бакалавр (заочна форма навчання).

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з видавничо-поліграфічної справи

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

заочна форма – бакалавр на базі вищої освіти (2 роки);

бакалавр на базі середньо-спеціальної освіти (3 роки);

бакалавр на базі пової середньої освіти (5 років).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих фахівців, які здатні

керувати web-студіями, відділами підприємствами електронних видань, відділами реклами і видавництвами на великих підприємствах, організаціях і установах різних форм власності;

створювати сучасну мультимедійну продукцію (Інтернет-портали, сайти, інтерактивні навчальні комплекси, електронні видання, ігри тощо).

Спеціальність є однією з найсучасніших комп’ютерних спеціальностей інформаційної економіки.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці зі спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» здатні:

   • розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, web-сайтів, комп’ютерних ігор на автономних носіях та у мережі Інтернет;

   • проектувати різноманітні електронні видання ( електронні книги, мультимедійні навчальні комплекси, Web-сайти та ін.);

 • проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;

 • проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;

 • аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем;

 • планувати сценарії структури та функціонування електронного видання;

 • працювати з сучасними системами до друкарської підготовкм текстової, грфічной (зокрема растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;

 • створювати художні, анімаційні та технічні зображення;

 • виконувати ілюстрування електронних видань;

 • опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відео кліпи;

 • створювати мультимедійні бази даних та знань;

 • самостійно підвищувати свій професійний і загально-навчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

ВИКЛАДАННЯ

Основні навчальні курси: технологія комп’ютерного дизайну, основи композиції та дизайну, основи поліграфії, видавнича справ і технічне редагування, технології поліграфічного виробництва, комп’ютерна графіка, технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, технологія Web-дизайну, технологія електронного видавництва, системи перетворення та обробки аудіо та відео-інформації, економіка видавництв і поліграфічних підприємств.

В процесі навчання використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, інтерактивні навчальні комплекси навчання), різноманітні види технологічної практики на передових підприємствах електронного видання та web-студіях Харкова.

Викладання курсів забезпечує кафедра, де працюють доктори та професори, кандидати технічних, та економічних наук, керівники та технологи поліграфічних виробництв.

РИНОК ПРАЦІ

Отримані знання, вміння і навички дозволять фахівцям  займати посади:

 • керівника web-студії;

 • керівника дизайн-студії;

 • начальника рекламного відділу;

 • начальника відділу поліграфічного підприємства або типографії;

 • технолога;

 • економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва;

 • дизайнера або web-дизайнера;

 • менеджера мультимедійного проекту і т. ін.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За час навчання можливо здобуття другої вищої освіти з економічних спеціальностей.

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»)

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057)758-77-10 (дод.4-01)

Факс (057) 702-07-17

E-mail:vt@ksue.edu.ua

Спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» забезпечує формування компетенцій у трьох предметних областях:

  • видавничо-поліграфічна справа;

  • комп'ютерні технології і основи дизайну;

  • менеджмент та економіка підприємства

КВАЛІФИКАЦИЯ

   • бакалавр (денна форма навчання);

   • бакалавр (заочна форма навчання).

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з видавничо-поліграфічної справи

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

заочна форма – бакалавр на базі вищої освіти (2 роки);

бакалавр на базі середньо-спеціальної освіти (3 роки);

бакалавр на базі пової середньої освіти (5 років).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих фахівців, які здатні

керувати відділами видавничо-поліграфічним виробництвом, відділами реклами і видавництвами на великих підприємствах, організаціях і установах різних форм власності;

створювати різноманітну поліграфічну продукцію на основі комп’ютерних технологій (книги, журнали, рекламні проспекти та буклети, барвисту зовнішню рекламу, зручні календарі і яскраві упакування товарів та ін.).

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці зі спеціальності "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" здатні:

   • керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

 • проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

 • проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

 • проектувати та використовувати програми, методи та технології створення матеріалів для електронного видання;

 • забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

 • розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень;

 • втілювати у виробничий цикл сучасні методи та технології;

 • постійно підвищувати свій професійний і загально-навчальний рівень в умовах науково-технічного прогресу.

ВИКЛАДАННЯ

Основні навчальні курси: основи поліграфії, видавнича справ і технічне редагування, технології поліграфічного виробництва, економіка видавництв і поліграфічних підприємств, технологія комп’ютерного дизайну основи композиції та дизайну, комп’ютерна графіка, технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, виробничо-інформаційна система поліграфічного виробництва, типографіка, обладнання поліграфічного виробництва.

В процесі навчання використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, інтерактивні навчальні комплекси), різноманітні види технологічної практики на передових поліграфічних виробництвах Харкова (книжкова фабрика «Глобус» та ін.).

Викладання курсів забезпечує кафедра, де працюють доктори та професори, кандидати технічних, та економічних наук, керівники та технологи поліграфічних виробництв.

РИНОК ПРАЦІ

Отримані знання, вміння і навички дозволять фахівцям  займати посади:

 • директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого, технічного, комерційного);

 • директора рекламної агенції;

 • начальника відділу поліграфічного підприємства або типографії;

 • технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв;

 • економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва;

 • дизайнера;

 • менеджера видавничої справи і т. ін.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

За час навчання можливо здобуття другої вищої освіти з економічних спеціальностей.

Після закінчення випускники бакалаврату можуть продовжити навчання за фахом в магістратурі за своєю спеціальністю та на українсько-австрійській програмі (подвійний диплом).

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв»)

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057) 758-77-10 (дод. 401)

Факс (057) 70-20-717

E-mail: vt@ksue.edu.ua

Кваліфікація: магістр (денна форма)

Документ про освіту: диплом магістра з комп’ютеризованих технологій та систем видавничо-поліграфічних виробництв

Термін навчання: денна форма – магістр (1,5 років)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих професійно й педагогічно обізнаних фахівців, знання яких дозволяють створювати різноманітну поліграфічну продукцію (книги, стильні журнали, рекламні проспекти та буклети, барвисту зовнішню рекламу, зручні календарі і яскраві упакування товарів та ін.)

Основними напрямки підготовки магістрантів спеціальності «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» полягають у формуванні професійних, наукових та педагогічних компетенцій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Магістрант, що здобув фундаментальну та спеціальну підготовку за спеціальністю "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв", буде здатен:

керувати технологічним процесом підготовки й видання поліграфічної продукції на будь-якій його стадії (додрукарська, друкарська та післядрукарська);

проектувати та обслуговувати автоматизовані системи обробки текстової та графічної інформації;

проектувати, виконувати комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції за допомогою сучасних комп’ютерних видавничих систем;

проводити наукові дослідження у галузі компютерізовані системи і технології поліграфічного виробництва;

викладати в начальних закладах I-IV акредитацій дисципліни за профілем спеціальності;

забезпечувати оперативну поліграфію з використанням локальних та глобальних мереж;

розробляти інформаційні системи видавництв та друкарень.

ВИКЛАДАННЯ. В процесів навчання магістрів використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, тренінги, круглі столи). Навчання супроводжується активною науково-дослідницькою діяльністю магістрантів (участь у міжнародних наукових симпозіумах та конференціях, виконання робіт на замовлення підприємств). Магістерські роботи мають спрямування на вирішення реальних наукових і практичних проблем галузі.

РИНОК ПРАЦІ. Отримані знання, вміння і навички дозволять займати посади директора видавничо-поліграфічного підприємства (виконавчого, технічного, комерційного); начальника відділу поліграфічного підприємства (або типографії); технолога комп’ютеризованих поліграфічних виробництв; економіста або технолога видавничо-поліграфічного виробництва; дизайнера; менеджера видавничої справи наукового співробітника, педагога, продовжити навчання в аспірантурі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. В процесі навчання за спеціальністю, магістранти мають змогу паралельно отримати диплом економіста або менеджера. Якщо магістранти володіють англійською мовою, вони можуть навчатися за українсько-австрійською програмою й отримати подвійний диплом (кваліфікація магістра в MBI (український диплом) а в IMS(австрійський диплом)). Магістри, що володіють французькою мовою можуть навчатися за українсько-французькою магістерською програмою і отримати диплом зі спеціальностей «Прикладна статистика» (український диплом) та «Інформатика прийняття рішень і статистика» (французький диплом).

Видавничо-поліграфічна справа (спеціальність «Технологія електронних мультимедійних видань»)

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВИДАНЬ

Випускова кафедра «Комп’ютерних систем і технологій»

Телефон (057) 758-77-10 (дод. 401)

Факс (057) 70-20-717

E-mail: vt@ksue.edu.ua

Кваліфікація:

магістр (денна форма)

магістр (заочна форма)

Документ про освіту: диплом магістра з технології електронних мультимедійних видань

Термін навчання:

денна форма – магістр (1,5 років)

заочна форма – магістр (1 рік)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність націлена на формування висококваліфікованих професійно й педагогічно обізнаних фахівців, знання яких дозволяють створювати сучасну мультимедійну продукцію (Internet-портали, сайти, інтерактивні навчальні комплекси, електроні видання, ігри та ін.)

Основними напрямки підготовки магістрантів спеціальності «Технологія електронних мультимедійних видань» полягають у формуванні професійних, наукових та педагогічних компетенцій.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Магістрант, що здобув фундаментальну та спеціальну підготовку за спеціальністю "Технологія електронних мультимедійних видань", буде здатен:

розробляти дизайн мультимедійних інтерактивних видань, презентацій, Web-сайтів, комп'ютерних ігор на автономних носіях та у Інтернет-просторі;

проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;

проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;

аналізувати ефективність роботи мультимедійних систем.

планувати сценарій структури та функціонування електронного видання;

працювати з сучасними системами додрукарської підготовки текстової, графічної (зокрема, растрової та векторної), відео- та аудіо інформації;

створювати художні, анімаційні та технічні зображення;

опрацьовувати статичні 3D зображення, створювати динамічні відеокліпи.

проводити наукові дослідження у галузі мультимедійних технологій;

викладати в навчальних закладах I-IV рівня акредитацій ні дисципліни за профілем спеціальності.

ВИКЛАДАННЯ. В процесів навчання магістрів використовуються сучасні форми навчання (мультимедійні дидактичні комплекси, тренінги, круглі столи). Навчання супроводжується активною науково-дослідницькою діяльністю магістрантів (участь у міжнародних наукових симпозіумах та конференціях, виконання робіт на замовлення підприємств). Магістерські роботи мають спрямування на вирішення реальних наукових і практичних проблем галузі.

РИНОК ПРАЦІ. Отримані знання, вміння і навички дозволять займати посади керівника студії web-дизайну, дизайн-студії мультимедійних видань, рекламного агентства; начальника рекламного відділу; топ-менеджера, технолога; дизайнера або web-дизайнера; менеджера мультимедійного проекту наукового співробітника, педагога, продовжити навчання в аспірантурі.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. В процесі навчання за спеціальністю, магістранти мають змогу паралельно отримати диплом економіста або менеджера. Якщо магістранти володіють англійською мовою, вони можуть навчатися на українсько-австрійській програмі й отримати подвійний диплом (кваліфікація магістра в MBI (український диплом) та в IMS (австрійський диплом). Магістри, що володіють французькою мовою можуть навчатися за українсько-французькою магістерською програмою і отримати диплом зі спеціальності «Прикладна статистика» (український) та «Інформатика прийняття рішень і статистика» (французький).

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

____________________ ______________________________________________

Ліцензія Серія АВ № 498467 від 26.11.2009 р.

61001, Харків, проспект Леніна 9-А Телефон приймальної комісії

Факультет О і А 702-18-37

Телефон (057) 702-18-30 E-mail: dekuia@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-18-30 Інтернет:

РІК ЗАСНУВАННЯ 1930

ТИП НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ Державний

ДЕКАН АЗАРЕНКОВ ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ, професор

КАФЕДРИ Бухгалтерського обліку

Контролю і аудиту

Економічного аналізу

Економіки та оцінки майна підприємств

Вищої математики та економіко-математичних

методів

Філософії і політології

ЧИСЕЛЬНІСТЬ

СТУДЕНТІВ понад 800 осіб

ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ факультет готує фахівців з організації обліково-економічних та контрольно-ревізійних процесів на підприємствах різних форм власності; з підготовки та перевірки фінансової звітності; з проведення бухгалтерського консалтингу, контролю, аудиту стану обліку та звітності, контролю виконання Державного бюджету в системі казначейства України.

НАПРЯМ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ)

ОБЛІК І АУДИТ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «Бухгалтерського обліку»

Телефон (057) 702-18-30 E-mail: kafacco@hneu.edu.ua

Факс (057) 702-18-30 Інтернет:

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з обліку і аудиту, диплом магістра з обліку і аудиту

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ полягають у поєднанні високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях, а саме у галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, незалежного аудиту, контролю і ревізії, оціночної діяльності, здатних вирішувати реальні проблеми практичної діяльності з застосуванням наукового підходу.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ базується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, симбіозу наукового та системного підходів. На факультеті викладаються навчальні дисципліни, що надають випускнику необхідні компетенції та формують його як особистість, здатну до вирі-

шення основних професійних задач та проблем. Досягається це за рахунок оптимізації розподілу навчального навантаження між загальноосвітніми, фундаментальними й спеціальними дисциплінами, впровадження безперервної комп'ютерної й практичної підготовки на базі найбільш успішних промислових підприємств, прийняття модульності навчання та використання рейтингових систем діагностики знань студентів. Студентам надається можливість пройти підготовку за програмою сертифікації міжнародний професійний бухгалтер (САР та СІРА) та професійний користувач програмних продуктів «1С-Бухгалтерія» та «Парус», а також приймати участь у щорічних конкурсах. В навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних ха­рактеристик та освітньо-професійних програм, що забезпечує державну гарантію якості освіти. Для активізації діяльності студентів широко застосовуються сучасні педагогічні інструменти та інноваційні методи навчання. Висока якість викладання підтверджується повнотою науково-методичного забезпечення усіх дисциплін. Професорсько-викладацький склад має високий кваліфікаційних рівень. Крім того, до викладання залучаються провідні фахівці підприємств різних форм власності, Контрольно-ревізійного Управління в Харківській області, Рахункової палати, Державного казначейства, державних податкових інспекцій. Навчальний процес повністю забезпечено комп’ютерною технікою, необхідним навчальним обладнанням, приладами; наявне сучасне інформаційне, програмне забезпечення, широко використовуються пакети прикладних програм, розроблено комп’ютерні пакети комплексних завдань за профільними дисциплінами, активно використовується моделювання виробничих процесів, ситуацій.

РИНОК ПРАЦІ. Отримані професійні компетенції дозволяють випускникам факультету працювати на посадах керівника, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, аналітика, економіста тощо. Безумовною перевагою отриманих професійних знань та практичних навичок майбутнього фахівця є можливість адаптуватися до багатьох напрямів суміжної професійної діяльності (економічної, маркетингової освітньої чи нау­ко­во-дослід­ницької) та до роботи в різних підрозділах державних і фінансових установ.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Облік і аудит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Облік і аналіз підприємницької діяльності»

- «Облік у бюджетних та фінансово-кредитних установах»

- «Стратегічний облік і консолідація інформації в системі конкурентної розвідки»

- «Державний фінансовий контроль»

- «Аудит виробничої діяльності»

- «Судово-економічна експертиза»

- «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства»

- «Облік і оцінка майна підприємств»

Галузь знань 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ»              

Телефон (057)702-18-30 E-mail: kafecan@hneu.edu.ua

Інтернет:

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «Облік і аудит»

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Бакалавр, магістр (денна форма);

Бакалавр, спеціальність (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ:

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з економіки підприємства, диплом магістра економіки підприємства, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст)

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

 • магістр (1,5 роки)

заочна форма (на базі вищої освіти ) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої – спеціальної) – бакалавр (3 роки);

 • спеціаліст (1 рік);

(на базі повної середньої освіти) – бакалавр (5 років);

 • спеціаліст (1 рік)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЮ КАФЕДРИ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – кафедра економічного аналізу забезпечує аналітичну складову підготовки магістрів та бакалаврів за напрямом «Облік і аудит», формує компетенції економіста-аналітика, бухгалтера-аналітика, здатності ефективно використовувати аналітичний інструментарій в управлінні всіма видами діяльності й при вирішенні стратегічних завдань розвитку підприємства.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ – кафедра забезпечує формування таких компетенцій:

 1. Проектні – обґрунтування рішення щодо необхідності діяльності аналітичної служби, розробка основних положень реалізації та структури оціночно-аналітичної системи, її місце у системі управління підприємством.

 2. Організаційні – обґрунтування послідовності, тривалості та строків виконання аналітичного (проекту) забезпечення бізнес-процесів підприємства; планування робіт та взаємодії аналітичної служби, керівника та підрозділів підприємства.

 3. Управлінські – вибір мети та конкретизація процесу досягнення мети, пошук та аналіз можливостей реалізації мети; узгодженість цілей та задач; аналіз та узгодженість інтересів для досягнення мети; контроль над реалізацією бізнес-процесів, коректування цілей під час реалізації бізнес-процесів.

 4. Виконавчі – пошук та оцінка можливостей збору інформації; позначення об’єктів оцінки протягом аналізу; оцінка якості первинної та вторинної інформації; методи та методики аналізу й оцінки, інтерпретації результатів.

 5. Технічні – порядок збору необхідної інформації; склад аналізованих даних, методи та прийоми збору та обробки інформації.

ВИКЛАДАННЯ: за час існування кафедра підготувала 5 докторів наук і понад 100 кандидатів економічних наук. Професорсько-викладацький склад кафедри – 3 професори, серед них 2 доктори економічних наук, 8 доцентів, кандидатів економічних наук. Середній вік професорсько-викладацького складу – 39 років.

Очолює кафедру економічного аналізу Отенко Ірина Павлівна – Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Отенко Ірина Павлівна нагороджена золотим знаком Харківського національного економічного університету, Почесними грамотами Дзержинської районної Ради, міського голови, Міністерства освіти та науки України.

Серед викладачів кафедри Куліков Петро Мусійович Заступник Міністра освіти і науки України (січень 2009 р.), Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор економічних наук, професор.

РИНОК ПРАЦІ:

в галузі економіки (економіст; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст з фінансової роботи; економічний радник; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; член правління акціонерного товариства; член спостережної ради);

в галузі аудиту та бухгалтерського обліку (науковий співробітник з аудиту, бухгалтерського обліку);

аудитор та кваліфікований бухгалтер (аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; консультант з податків і зборів);

інспектор податкової служби (ревізор-інспектор; з контролю за цінами; державний податковий інспектор);

керівник фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, начальник: планового відділу, управління, фінансового відділу, централізованої бухгалтерії; директор з економічних питань; директор фінансовий;

менеджер (управлінець) у сфері досліджень та розробок, з питань раціонального розвитку, з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультант з питань комерційної діяльності та управлінню, з зовнішньоекономічної діяльності, зі збуту;

менеджер (управитель) в фінансовій діяльності, в інших видах економічної діяльності, у сфері операцій з нерухомістю;

менеджер (управитель) у сфері надання кредитів;

викладач університету та вищих навчальних закладів (викладач вищого навчального закладу; викладач-стажер; аспірант; асистент).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ – кафедрою розроблена магістерська програма «Аналітичне забезпечення бізнес-процесів підприємства». Головною метою спеціалізації є підготовка висококваліфікованих спеціалістів-аналітиків для підприємств, аудиторських фірм, науково-дослідних центрів, контролюючих органів, Державних спеціалізованих експертних установ Міністерства юстиції, Фонду держмайна та ін. Кафедра керується тим принципом, що аналітик – це не тільки спеціальність, а й образ мислення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 2. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 3. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 4. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 9 місяців 2011 року

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..