Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Речь также идет об обеспечении микрокредитами тех, кто работает на селе. Тех, кто желает работать в городе, за счет государства надо обучать и трудоу...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 30 октября 2007 г. в 13.00 на заседании диссертационного совета K-212.216.04 при Самарском государственном педагогическом университе...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания предназначены для студентов специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров (продовольственных и непродовольственных)»...полностью>>
'Документ'
Замок Лидс (Leeds Castle), расположен на двух маленьких островах, посреди озера, окруженного живописными холмами. Одним из владельцев замка был корол...полностью>>

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма);

 • магістр (заочна форма).

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

Дипломи державного зразка: диплом бакалавра з фінансів, диплом магістра (кваліфікація магістр з фінансів).

Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки).

заочна форма (на базі вищої освіти): бакалавр (5 років), спеціаліст (1 рік), магістр – (2 роки).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ – Стратегія підготовки студентів ґрунтується на практичній спрямованості знань та індивідуалізації навчання. Навчальна програма орієнтована на підготовку спеціалістів із знаннями та навичками, необхідними для успішної роботи у фінансових установах, зокрема банках, кредитних спілках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах, ломбардах, лізингових та факторингових компаніях, компаніях з управління активами та інших підприємствах. На кафедрі виконуються інноваційні магістерські роботи на замовлення роботодавців та органів державного управління.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється при впровадженні прогресивних форм і методів у навчальному процесі з використанням персональних навчальних систем, супроводжується постійним оновленням теоретичного і методичного рівня лекційного матеріалу, розробкою індивідуальних завдань для розширення рівня інформаційного навантаження та пошуку сучасних форм вирішення фінансових завдань. Для поглиблення практичної спрямованості навчальних дисциплін передбачено застосування сучасних навчальних технологій для розробки ситуаційних завдань, кейс-технологій, семінарів-дискусій, ділових ігор та інших форм моделювання фінансових сценаріїв. Контроль за якістю навчальних занять студентів здійснюється з уточненням та стандартизацією підходів щодо структури білетів за дисциплінами, що вивчаються, та поточного модульного контролю, розробкою екзаменаційних білетів з поділом на різні види завдань, а також деталізованих критеріїв оцінювання знань студентів.

Базові курси спрямовані на підготовку студентів до неперервного професійного зростання через науково-продуктивне навчання, ознайомлення студентів із принципами і методами наукової діяльності, професійного самовдосконалення і самоорганізації.

Студенти постійно беруть участь і перемагають на Міжнародних та Всеукраїнських, Регіональних студентських наукових і професійних конкурсах та олімпіадах.

ВИКЛАДАННЯ. Професорсько-викладацький склад кафедри: Внукова Н.М. – завідувач кафедри, д.е.н., проф., відмінник освіти України, Смоляк В.А. – к.е.н., доц., Андрійченко Ж.О. – к.е.н., доц., Медведєва І. Б. – к.е.н., доц., Притула Н.І. – к.е.н., викл., Бажанов О.Є. – викл., Дубовик А.О. – викл., Погосова М.Ю. – викл., Бондаренко А.В. – викл.

РИНОК ПРАЦІ. Успішна взаємодія з партнерами – фінансовими установами ринку фінансових послуг, органами державного регулювання та бізнес-структурами дозволить вирішувати проблеми працевлаштування випускників, забезпечувати контроль за якістю їхньої підготовки, прогнозувати потребу у фахівцях з фінансів, удосконалювати зміст професійних програм відповідно до вимог ринку праці та підвищувати конкурентоспроможність українських фахівців на європейському і світовому ринку праці.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Фінанси і кредит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Фінансовий менеджмент» (денна та заочна форми навчання);

- «Менеджмент фінансових послуг».

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ»

Кафедра управління фінансовими послугами створена 12 липня 2007 року для підготовки спеціалістів для ринку фінансових послуг та забезпечення викладання профільних дисциплін для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Кафедра забезпечує підготовку кадрів для ринку фінансових послуг, потреба в яких є:

 1. тис. осіб для банківської системи; 60 тис. осіб для страхування; понад 1 тис. осіб для фінансового лізингу; понад 1 тис. осіб для кредитних спілок; понад 5 тис. осіб для інших сфер ринку фінансових послуг; декілька спеціалістів з фінансового моніторингу в кожну фінансову установу.

Завдання кафедри:

підготовка магістрів;

підвищення кваліфікації працівників фінансових установ, зокрема з фінансового моніторингу;

підготовка і захист дисертаційних робіт;

виконання науково-дослідницьких робіт;

проведення конференцій, форумів, семінарів з представниками ринку фінансових послуг та з викладачами;

розширення міжнародного співробітництва;

співпраця з органами місцевого самоврядування зі стратегічного розвитку території;

поширення досвіду співпраці з фінансовими установами та нових технологій навчання;

значне розширення баз практики та стажування студентів у фінансових установах;

формування науково-економічної продукції для потреб ринку фінансових послуг.

Наукова діяльність сполучена з профілем кафедри і спрямована на виконання фундаментального дослідження з розвитку фінансових послуг для забезпечення виявлення кластерних ініціатив транскордонного співробітництва, виконання досліджень у сфері фінансового моніторингу, формування довіри на ринку фінансових послуг.

За останні три роки колективом кафедри видано 4 навчальних посібники (із них 3 з грифом Міністерства освіти та науки України) та понад 24 науково-методичних розробки, 1 конспект лекцій, 5 монографій.

Викладачі кафедри є переможцями районного конкурсу «Молода людина року» в 2008 та 2009 роках..

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Фахівець зі спеціальності «Фінанси і кредит» готується за навчальними планами IV рівня акредитації до виконання сукупності таких видів діяльності, як фінансово-управлінська, фінансово-аналітична, інвестиційна та науково-дослідницька робота на ринку фінансових послуг України.

За спеціальністю "Фінанси і кредит" студенти отримують знання із менеджменту фінансових послуг, страхової справи, фінансового консалтингу, управління активами, податків, ревізії і контролю.

Спеціальність "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління банківськими та небанківськими фінансовими установами, фінансами підприємств, тощо. Дана спеціальність дозволяє сформувати економічну еліту України, шляхом набуття спеціалістами компетенцій у знанні сучасних методів фінансового антикризового управління, фінансових інструментів та ін.

Випускники спеціальності “Фінанси і кредит” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового менеджменту, фінансового аналізу, фінансового моніторингу.

Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових послуг, особливості у сфері міжнародних фінансів ринків, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері фінансів, в фінансових установах, зокрема, в страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, недержавних пенсійних фондах, компаніях з управління активами, підприємствах, в науково-дослідних установах тощо.

Можливе місце роботи: фахівець зі страхування, фахівець з управління активами, керівник фінансового відділу, фахівець з корпоративного управління, фахівець з фінансового моніторингу. працювати в державних, сумісних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банках, страхових, ми.

Харківський національний економічний університет

Факультет Менеджменту та маркетингу

61001, м. Харків, проспект Леніна 9-а

Факультет МіМ

Телефон (057) 702-18-26

Рік заснування 1930

Тип навчального закладу державний

Декан факультету Тімонін Олександр Михайлович, професор

Кафедри

Менеджменту

Економіки та маркетингу

Економіки, організації та планування діяльності підприємства

Менеджменту та бізнесу

Логістики

Техніки та технології

Безпеки життєдіяльності

Чисельність студентів понад 1000 осіб

Додаткова інформація

На факультеті ведеться підготовка фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр за напрямками «Менеджмент» та «Маркетинг» за такими професійними спрямуваннями: менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; логістика, бізнес-адміністрування, менеджмент інноваційної діяльності та маркетинг.

- магістр за такими спеціальностями: 8.050201 – менеджмент організацій; 8.050108 – маркетинг; 8.000007 – адміністративний менеджмент; 8.050208 – логістика, 8.000013 – бізнес-адміністрування, 8.050209 – менеджмент інноваційної діяльності.

Відмінною рисою навчання на факультеті сьогодні є ґрунтовна підготовка студентів в області економіки та менеджменту, технології виробництва, іноземних мов, наскрізна комп’ютерна підготовка, у відповідності з якою наші випускники стають кваліфікованими користувачами прикладних програм, систем підтримки управлінських рішень, що є необхідним для сучасних керівників підприємств будь-якого виду діяльності та форми власності, а також практична підготовка на провідних промислових підприємствах України, науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку України, банках, державній адміністрації, консалтингових фірмах, органах регіонального управління.

1. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ»

Телефон (057) 702-02-65

E-mail: kaf-men@

Інтернет: http://www.hneu.edu.ua/ua/education/facultet/mim/kaf-bip.html

Спеціальність «Менеджмент організацій» розрахована на абітурієнтів, які бажають набути знання, навички та компетенції для організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів за спеціальністю «Менеджмент організації» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб національної економіки.

КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з менеджменту, диплом магістра з менеджменту організацій, диплом спеціаліста (кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій)

Термін навчання:

денна форма - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої-спеціальної освіти):

- бакалавр (3 роки);

- спеціаліст (1 рік)

(на базі повної середньої освіти):

- бакалавр (5 років); - спеціаліст (1 рік).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Спеціальність «Менеджмент організацій» є універсальною, випускник може працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

У процесі навчання за спеціальністю «Менеджмент організацій» студент набуває знання, вміння та компетенції з планування, мотивації, контролю, організації та координації: розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства; прийняття комплексних ефективних управлінських рішень; планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання; складання планів розвитку персоналу підприємства; організація колективної праці; координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві; організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією; регулювання технологічних процесів; розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці; формування та розвиток організаційної культури; здійснення консультаційної діяльності.

ВИКЛАДАННЯ здійснюється на високому професійному рівні. Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах.

Колектив кафедри велику увагу приділяє підвищенню якості викладання на основі впровадження в навчальний процес результатів наукових досліджень.

РИНОК ПРАЦІ. Фахівець із менеджменту організацій може працювати менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, фахівцем зі зв’язків з громадськістю та пресою, аналітиком з дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Менеджмент організацій» функціонують наступні магістерські програми:

- «Менеджмент виробництва товарів та надання послуг»;

- «Маркетинговий менеджмент»;

- «Управління розвитком підприємства».

1. БІЗНЕС – АДМІНІСТРУВАННЯ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ»

Телефон (057) 758-77-26 E-mail: kaf_mb_hneu@

Факс (057) 70-20-717 Інтернет: /

Спеціальність «Бізнес-адміністрування» - 7-10 рядків……………..

КВАЛІФІКАЦІЯ

магістр (денна форма);

магістр (заочна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом магістра бізнес-адміністрування

Термін навчання:

денна форма магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) - магістр (2 роки)

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Магістерські програми орієнтовані на підготовку управлінських кадрів, які здатні гармонізувати внутрішнє середовище підприємства та підтримувати ефективні стійкі комунікації з зовнішнім оточуючим середовищем різних рівнів з метою досягнення стійкого функціонування та розвитку підприємства.

До потенційних слухачів магістерської програми висуваються наступні вимоги: наявність повної вищої освіти та досвід практичної роботи на посаді керівника не менше 2 років.

Прийом до магістратури відбувається на основі тестування потенційних кандидаті в та співбесід з ними, які дозволяють виявити рівень професійних компетенцій; при відборі кандидатів перевага віддається тим з них, хто має середній і високий рівень володіння іноземними мовами.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Для реалізації цих положень в навчальний план включено такі дисципліни варіативної компоненти:

дисципліни, що пов’язані з управлінням та вдосконаленням внутрішнього середовища підприємства: організаційна поведінка, бізнес-планування, реінжиніринг бізнес-процесів, технології роботи з персоналом, віртуальне підприємство та е – бізнес, логістичний менеджмент, маркетинг-менеджмент;

дисципліни, що пов’язані з управлінням та вдосконаленням зв’язків із зовнішнім середовищем підприємства можна розподілити на дві групи: ті, що дають змогу вивчити та проаналізувати середовище (комп’ютерні технології в менеджменті та бізнесі, оподаткування,) та ті, що дозволяють здійснювати ефективні комунікації і активний вплив на нього (бренд-менеджмент, ділове спілкування);

дисципліни, що забезпечують управління функціонуванням та розвитком підприємства: управління розвитком, ризик-менеджмент, прийняття рішень та кількісні методи в бізнесі.

ВИКЛАДАННЯ. Здійснюють 6 докторів економічних наук, професорів, 12 кандидатів економічних наук, доцентів. Очолює кафедру д.е.н., професор Лепейко Т.І.

При проведенні навчального процесу використовуються сучасні методи активізації навчання (ділові ігри, практичні кейси, ситуації, тощо), а також комп’ютерні інтерактивні мультимедійні навчальні матеріали.

Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

РИНОК ПРАЦІ.

Фахівці з бізнес-адміністрування на ринку праці необхідні на посадах: менеджера з адміністративної діяльності, логістики, ЗЕД, постачання та збуту, реклами, персоналу, з питань регіонального розвитку; керівника МП; професіонала з корпоративного управління; фахівця з ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва або з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; економічного радника, консультанта з економічних питань; члена спостережної ради або правління акціонерного товариства.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «бізнес-адміністрування» функціонують наступні магістерські програми:

- «Бізнес-адміністрування»,

- «Подвійний диплом» (спільно з університетом Applied science “Technicum Wienn” (м. Відень, Австрія)

 1. МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИПУСКОВА КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Телефон – (057)758 – 77 – 26 e-mail kaf_eopdp@hneu.edu.ua

kafeoprep@hneu.edu.ua

ФАКС (057) 70 – 20 – 717 Інтернет .ua

Спеціальність «Менеджмент інноваційної діяльності» є однією з новітніх за напрямом «Менеджмент і адміністрування» (внесена до переліку спеціальностей у 2007 р.), що зумовлено вибором інноваційного напряму розвитку економіки України та існуванням нагальної потреби у підготовці фахівців, які б мали компетенції з розроблення, впровадження та комерціалізації інновацій.

КВАЛІФІКАЦІЯ

 • бакалавр, магістр (денна форма)

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка:

диплом бакалавра з менеджменту організацій,

диплом магістра з менеджменту інноваційної

діяльності

Термін навчання:

денна форма: - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 роки).

ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Особливості спеціальності полягають у набутті фахівцями комплексних компетенцій в управлінській, організаційній, мотиваційній, контрольній, маркетинговій, зовнішньоекономічній, інформаційно-аналітичній, технологічній, дослідницькій, координаційно-інтеграційній, освітньо-методичній діяльності у сфері розробленні, впровадження та комерціалізації інновацій на підприємствах, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних структурах центральних державних і регіональних органах управління, інноваційних фондах, фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, техпарках.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. Професійні компетенції магістра із спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» полягають у: здатності виявляти нові можливості для розроблення нових видів продукції (послуг) і нових видів економічної діяльності (бізнесу) та забезпечувати їх реалізацію в умовах високого динамізму та невизначеності; визначенні перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку підприємства, організації, підрозділу; проектуванні та реалізації нових бізнес-моделей та форматів підприємницької діяльності, адекватних технологічним та продуктовим інноваціям підприємства; комерціалізації результатів інтелектуальних розробок із забезпеченням прав власників; узгодженні традиційної та інноваційної діяльності підприємства; забезпеченні процесного підходу в дослідженнях, розробленні та просуванні продукції на ринок; прийнятті стратегічних і тактичних інноваційних рішень; координації діяльності функціональних підрозділів підприємства щодо наскрізного управління інноваційними процесами; організації міжфірмової взаємодії підприємств в процесі створення нової продукції; оцінюванні результативності інноваційних проектів, умінні створювати нові знання, формувати і розвивати базу знань та забезпечувати ефективне використання знань в інноваційній діяльності підприємства.

ВИКЛАДАННЯ. Викладання здійснюється з використанням інтерактивних методів навчання, сучасного технічного, програмного й інформаційного забезпечення. Основні дисципліни викладають провідні професори і доценти ХНЕУ, які мають значний досвід викладацької та науково-дослідної роботи і працюють у наукових установах НАН України та приймають участь у розробленні і впровадженні інноваційних проектах на підприємствах. До навчального процесу залучаються фахівці-практики з промислових підприємств, які розробляють і впроваджують інновації у господарську діяльність суб’єктів господарювання.

РИНОК ПРАЦІ. Фахівці з менеджменту інноваційної діяльності можуть працювати на середньому рівні управління на підприємствах і в організаціях різних форм власності у сфері інноваційної діяльності, зокрема на таких первинних посадах: керівника малого підприємства, начальника науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва, керівника проектів і програм, менеджера у сфері надходження інформації, досліджень і розробок, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, з питань комерційної діяльності та управління, наукового співробітника, консультанта з ефективності підприємництва, фахівця-аналітика з дослідника товарного ринку, спеціаліста державної служби, фахівця з управління проектами, інженера з організації управління виробництвом, викладача (методи навчання).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності здійснюється підготовка бакалаврів з викладанням дисциплін англійською мовою. Студенти мають можливість приймати участь у наукових дослідженнях кафедри за тематикою інноваційної діяльності, які фінансуються МОН України, працювати у науковому гуртку «Інноваційний та інвестиційний менеджмент».

1. МАРКЕТИНГСкачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 2. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (1)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 3. Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління самарський інститут бізнесу та менеджменту центр розвитку освіти, науки та інновацій сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку (2)

  Документ
  Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 24 грудня 2010 р. – Відп.
 4. Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011 2012 роки за 9 місяців 2011 року

  Документ
  Відповідно до затвердженої „Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2010-2011 роки”, діяльність обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів була спрямована на створення сприятливих
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (4)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..