Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Даты проведения тура: 09.06-16.06 / 16.06-23.06 / 19.06-26.06 / 22.06-29.06 / 25.06-02.07 / 28.06-05.07 / 01.07-08.07 / 04.07-11.07 / 07.07-14.07 / 10...полностью>>
'Программа'
Программа междисциплинарного итогового государственного экзамена по специальности. /Авторы-составители: В.М. Обухов, С.В. Шульга. – М.: МИЭП, 2009. –...полностью>>
'Документ'
Весёлой, доброй, молодой! Довольной жизнью и счастливой, Беспечной, искренней, родной! Немало, сын мой, будет в жизни сложной Нападок разных, сплетен...полностью>>
'Реферат'
Развитие математики в России в XVIII и XIX столетиях. Возникновение в России систематической научной работы неразрывно связано с учреждением Академии...полностью>>

Управління якістю (3)

Главная > Книга
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 13

до наказу ДПC України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001:2009

.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Реєстрація книг обліку розрахункових операцій”

САП−12

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

1. Призначення та сфера застосування 3

2. Скорочення 3

3. Нормативні документи 3

4. Відповідальність і повноваження 3

5. Вимоги до надання адміністративної послуги 3

6. Опис процесу надання адміністративної послуги 4

Додаток А Аркуш реєстрації змін 9

Додаток Б Аркуш ознайомлення 10

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” (далі – адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПС − державна податкова служба;

Книга ОРО − книга обліку розрахункових операцій;

РРО − реєстратор розрахункових операцій;

СГ − суб’єкт господарювання.

3. Нормативні документи

3.1. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР;

3.2. Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614 (далі – Порядок), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 106/5297.

4. Відповідальність і повноваження

4.1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є підрозділи податкового контролю юридичних осіб державних податкових інспекцій у містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних, об’єднаних державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового контролю юридичних осіб) та підрозділи податкового супроводження спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі – підрозділи податкового супроводження) за місцем обліку платників податків, які звертаються за наданням адміністративної послуги.

4.2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є керівники органів ДПС або їх заступники, які здійснюють керівництво роботою підрозділу податкового контролю юридичних осіб та підрозділу податкового супроводження.

4.3. Відповідальним за моніторинг і аналіз процесу є Департамент податкового контролю.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

5.1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

5.2. Терміни надання адміністративної послуги.

Термін реєстрації - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік – у день подання СГ необхідних документів.

5.3. Споживачі адміністративної послуги:

- CГ, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

- підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій.

Українське державне підприємство поштового зв'язку „Укрпошта” може реєструвати книги ОРО за місцем розташування відособлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв'язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв'язку та державні територіально-галузеві об'єднання (підприємства) залізничного транспорту, а також відкрите акціонерне товариство „Укртелеком”.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій (далі − Довідка).

6.2. Блок-схему процесу „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій” представлено на рис. 1.

Реєстрація книг ОРО на кожний РРО здійснюється у тому самому органі ДПС, де зареєстрований РРО. Форма книги ОРО на РРО має відповідати додатку 2 Порядку, форма книги ОРО на господарську одиницю - додатку 3 Порядку, книги ОРО на представництво агента (для сфери розповсюдження державних лотерей) - додатку 4 Порядку.

Форма книги ОРО для рухомого складу підприємств електротранспорту, яка використовується при реалізації разових квитків у салоні транспортного засобу, наведена в додатку 5 Порядку. Вона містить титульну сторінку та послідовно пронумеровані квитково-облікові аркуші, які складаються з корінця та відривної частини. Обидві частини квитково-облікового аркуша повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні книги ОРО. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-облікових аркушів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Форма книги ОРО, що використовується при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом у разі проведення розрахунків без застосування РРО, відповідає додатку 3 Порядку.

При цьому на титульній сторінці повинна бути зазначена назва документа „Книга обліку розрахункових операцій”; квитково-касові листи в книзі повинні бути послідовно пронумеровані, обидві частини кожного квитково-касового листа повинні мати однакові серію (три літери) та номер (шість цифр), нанесені друкарським способом при виготовленні. Серії (у межах трьох літер) та номери (у межах шести цифрових розрядів) квитково-касових листів не повинні повторюватись у книгах ОРО, зареєстрованих одним СГ.

Перед реєстрацією книги ОРО забезпечується:

шнурування книги ОРО;

послідовне нумерування її сторінок;

установлення на неї засобу контролю таким чином, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю;

здійснення на титульній сторінці книги записів, що містять дані про СГ (назва та адреса господарської одиниці, назва СГ, код за ЄДРПОУ чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта фізичної особи), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО (модифікація РРО, заводський і фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення).

Вхідними документами для процесу є:

1. Реєстрація першої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми, де зазначається сфера діяльності;

- книга ОРО;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані в даному органі ДПС книги ОРО на інші господарські одиниці чи РРО, то копія свідоцтва не потрібна);

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

2. Реєстрація першої книги ОРО на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- книга ОРО;

- реєстраційне посвідчення на РРО.

Реєстраційне посвідчення повертається СГ.

3. Реєстрація другої книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) та на РРО:

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО;

- книга ОРО.

4. Узяття на облік книги ОРО:

- довідка про реєстрацію книги ОРО.

5. Перереєстрація книги ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора):

- письмова заява СГ довільної форми;

- довідка про реєстрацію книги ОРО з відміткою про зняття книги ОРО з обліку;

- усі зазначені в Довідці незакінчені книги ОРО;

- усі зазначені в Довідці незакінчені розрахункові книжки;

- дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);

- для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

Зареєстрована та з резолюцією керівника (заступника керівника) органу ДПС отримана заява від СГ довільної форми та інші документи, у разі необхідності, надходять до підрозділу контролю за проведенням готівкових розрахунків на виконання.

Першій книзі ОРО на господарську одиницю (депо, кондуктора) надається фіскальний номер, який складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у відповідному розділі Книги облікових форм. За бажанням СГ на одну господарську одиницю (депо) реєструється декілька перших книг ОРО для використання в окремих місцях проведення розрахунків. Такі книги реєструються у Книзі облікових форм під різними порядковими номерами і отримують, відповідно, різні фіскальні номери.

При реєстрації першої книги ОРО на РРО їй надається фіскальний номер, який складається з фіскального номера РРО та літери „р”.

Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм і виписує Довідку відповідно до додатку 6 Порядку у двох примірниках: один примірник надається СГ, другий - залишається в органі ДПС. Номер Довідки збігається з фіскальним номером книги ОРО. Посадова особа органу ДПС заповнює також рядки титульної сторінки книги ОРО: номер книги ОРО, дата реєстрації, назва органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС.

Номер другої та наступних книг ОРО складається з фіскального номера першої книги ОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, та проставленого через дріб порядкового номера наступної книги ОРО.

При узятті книги ОРО на облік в органах ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги облікових форм, а також відмітку в наданій Довідці.

При перереєстрації книги ОРО вносяться зміни до відповідних записів у Книзі облікових форм та титульних сторінках книг ОРО, вилучається Довідка та оформляється нова Довідка з таким самим номером, як у попередньої, у якій записуються дані про всі перереєстровані книги ОРО та розрахункові книжки.

У разі, якщо органом ДПС прийнято рішення про відмову в реєстрації книги ОРО, то необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови у реєстрації книги ОРО може бути невідповідність наданих СГ документів вимогам чинного законодавства, вичерпання терміну їх дії, невиконання вимог даного розділу Порядку стосовно форми, призначення книги ОРО, підготовки її до реєстрації.

Рис. 1. Блок-схема процесу „Реєстрація книг обліку розрахункових операцій”

6.3. Вихідні дані процесу


Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Лист (вмотивована відмова)

Форма листа довільна

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій

Форма книги визначена Додатком 2 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій

Форма книги визначена Додатком 3 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій при розповсюдженні державних лотерей

Форма книги визначена Додатком 4 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Книга обліку розрахункових операцій для рухомого транспорту підприємств електротранспорту

Форма книги визначена Додатком 5 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій

Фома Довідки визначена Додатком 6 до Порядку

Працівник підрозділу податкового контролю

По мірі надходження

Відповідно до номенклатури справ

СГ

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу:

кількість фактів порушення строків реєстрації книг обліку розрахункових операцій у відсотках до загальної кількості заяв, які надійшли за період (Креєстрації книг ОРО).

Критерієм результативності процесу є Креєстрації книг ОРО = 0 %.

Додаток А Аркуш реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

Додаток Б Аркуш ознайомлення

з\п

Посада

Підпис

ПІБ

Дата

1

2

3

4

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління якістю (4)

  Документ
  „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”
 2. Управління якістю (11)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування
 3. Управління якістю (1)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі −
 4. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (5)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).
 6. Управління якістю (2)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані

Другие похожие документы..