Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «17» декабря 2008 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.012.01 при Башкирском государственном педагогическом у...полностью>>
'Классный час'
Актуальность. Каждый человек хотя бы раз в жизни бывает искушаем свободой выбора смерти. Поиск “моральных каникул” имеет оборотную сторону - донжуано...полностью>>
'Документ'
О.А. Казарина студентка 2 курса факультета «Адаптивная физическая культура», группа № 43 – 09 ГОУ ВПО «Сочинский государственный университет туризма и...полностью>>
'Документ'
- выбрать приоритетную цель, которая должна будет достигаться в процессе работы, т. е. определить: какие профессиональные качества педагога и личност...полностью>>

1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку

Інституціоналізм у політичній економії почав формуватися наприкінці XIX ст. Його ідейні основи було закладено американсь­ким економістом і соціологом Т. Вебленом. Назва напряму по­ходить від латинського слова «institutio» (звичай, настанова) і близького до нього «інститут» (зовнішнє втілення «інституцій», закріплення їх у вигляді законів).1Дуже часто ці терміни вживаю­ться як синоніми. Їх тлумачення є досить широким і не надто чіт­ким. Представник інституціоналізму і автор терміна «інституціо­налізм» У. Гамільтон писав: «Інститути — це словесний символ

для ліпшого описання низки суспільних звичаїв. Вони означають переважний і постійний спосіб мислення, який став звичкою для групи або звичаєм для народу...^віт звичаїв і звичок, що до нього ми пристосовуємо наше життя, є сплетінням і безперервною осно­вою інститутів»^. Як правило, «інститути» визначають як форму прояву «інституцій».ГГак, «економічні інститути» — приватна вла­сність, гроші, конкуренція, торгівля, прибуток тощо є лише фор­мою прояву або втіленням «інституцій», тобто навичок, звича'ни Ставши такими, вони організують і регулюють поведінку людей. Прихильники інституціоналізму вирішальну роль у суспільному розвитку надають саме цим інститутам. Відтак економічні процеси в інституціоналістів набувають психологічного забарвлення. Усім інститутам притаманні риси колективної психології. Саме тому, щоб зрозуміти природу інститутів, їхню еволюцію, необхідно вивчати рушійні сили, мотиви поведінки, якими керуються окремі особи, професійні або соціальні групи у своїх діях. Інституціоналі­сти не лише посилили психологічне трактування економічного процесу, а й почали, по суті, конструювати психологічну теорію економічного розвитку.

У формуванні філософських основ інституціоналізму вели­ку роль відіграли американські філософи Ч. Пірс, Дж. Дьюї та Ж. Леб — основоположники прагматизму. Певний вплив на форму­вання й розвиток інституціоналізму справила німецька історична школа з її історичним методом, акцентуванням уваги на правових нормах та політиці держави. В американській економічній літерату­рі навіть стверджувалося, що інституціоналізм є суто американсь­ким різновидом історичної школи.

Американським напрямом історичної школи називає інституціо­налізм також всесвітньо визнаний авторитет у царині історії еконо­мічної думки японський економіст Такаші Негіші2. Але не запере­чуючи певних спільних рис, притаманних цим напрямам, їх не слід ототожнювати. Вони склались за різних історичних умов і відобра­жають різні історичні реалії.

Інституціоналізм виник і набув поширення в США за умов ран­нього періоду імперіалізму. Це була своєрідна опозиція дрібної і се­редньої буржуазії та її ідеологів монополістичному капіталізмові, яка проявилась у гострокритичному підході до реалій капіталізму та у спробах його реформування. Саме тому можна стверджувати, що найбільшу ідейну спорідненість Інституціоналісти мають з англій­ськими соціологами й економістами — прихильниками буржуазного реформізму, зокрема Дж. Гобсоном, який, на думку самих амери-

канських інституціоналістів, зробив спробу теоретично обгрунтува­ти реформістські програми.

Гїнституціоналізм не має якихось загальних теоретичних засад. Економісти, котрі належать до цього напряму, суттєво різняться як щодо теоретичних принципів, так і щодо досліджуваних проблем. Г Одні узалежнюють економічні процеси від психології, біології, ан­тропології, інші — від права, кон'юнктури або математичних розра­хунків. Об'єднують інституціоналістів методологія і критичне став­лення до ортодоксальної класичної і неокласичної теорії. Ця критика була спрямована передовсім проти соціально-філософських і методологічних засад неокласиків.

Усупереч позаісторичним, абстрактно-теоретичним концепціям неокласиків інституціоналісти вдаються до історичних та описово-статистичних методів дослідження. Історичний метод дав змогу до­сліджувати економічні явища в їхньому історичному розвитку, у динаміці, відтак проголошуючи ідеї еволюції капіталістичної еко­номіки. Описово-статистичний метод визначив практичну прагма­тичну орієнтацію інституціоналізму.

'На відміну від психологічної школи граничної корисності інсти­туціоналісти рушієм економічного розвитку визнають психологію колективу, суспільства, а не окремих суб'єктів господарювання — «робінзонів». Інституціоналісти піддали критиці неокласичну кон­цепцію конкурентної економіки з її основною ідеєю ринкової рівно­ваги, відкинули постулат «гармонії інтересів».

Визначенню неокласиками ринку як універсального, високоефе­ктивного механізму розподілу економічних ресурсів, а отже, як фак­тора ефективного функціонування економіки в цілому, інституціо­налісти протиставили дослідження ринку як соціального інституту, що зазнає глибоких змін із розвитком суспільства.^ Інституціоналісти визнавали обмеженість ринкового механізму регулювання економі­ки і виступали за впровадження суспільного контролю над нею. Ін­ституціоналізм у своєму розвитку пройшов кілька етапів. Еклек­тизм, строкатість притаманні цій течії, зумовили формування в її рамках різноманітних напрямів^ Передовсім можна виділити ранній інституціоналізм і неоінституціоналізм.Скачать документ

Похожие документы:

 1. М. С. Наумов Рецензент: канд екон наук Є. П. Данильченко Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №8 від 28. 12. 2006

  Документ
  Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 6.
 2. Міністерство освіти І науки україни харківська державна академія міського господарства

  Документ
  Складність сучасного етапу розвитку української економіки пов'язана з її ринковою трансформацією. Це знаходить вияв у роздержавленні, приватизації та демонополізації господарства.
 3. Вимоги до контрольної роботи Варіант контрольної роботи обирається за двома останніми цифрами залікової книжки (2)

  Документ
  Відповіді на запитання повинні бути написані студентом самостійно, містити реферативний виклад літературних джерел, умовні розрахункові приклади та особисті думки автора.
 4. 1. Адекватність покарання як юрид та мор-етич проблема

  Кодекс
  1.Адекватність покарання як юрид.та мор-етич проблема. Стаття 1 кримінального кодексу україни має два основні завдання які зводяться до правової охорони правовідносин(права і свободи людини і громадянина,власність,громадський порядок
 5. Та зовнішня політика (1945-70-ті роки)

  Документ
  C. П. Галака, П. Ф. Кириенко, І. Д. Коміренко, В. В. Копійка, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинський, В. М. Матвієнко, І. О. Мін-газутдінов, О. С. Пархомчук, І.

Другие похожие документы..