Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
О программных продуктах систематизации документооборота саморегулируемых организаций в последнее время говорят все больше и больше, но активная фаза в...полностью>>
'Рабочая программа'
Системы грейдирования: требования, перечень компенсируемых факторов, рейтинг должностей, модели грейдов, референтные оклады, программы перехода. Парам...полностью>>
'Документ'
В условиях посткризисного развития экономики и решения задач ее модернизационного развития, поставленных Президентом РФ Д. А. Медведевым в Послании Фе...полностью>>
'Диплом'
Гоголев Алексей Александрович родился 10 апреля 1982 году в с. Кильмезь Сюмсинского района УР. В 1 году окончил 11 классов Кильмезской средней образо...полностью>>

Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор Львівського національного

аграрного університету

академік НААНУ_____________В.В. Снітинський

“_____” _______________ 2011 р.

ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

„МАГІСТР” ПІСЛЯ ОКР „СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

Дубляни – 2011

Основи менеджменту

Суть, роль і методологічні основи менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Суть, зміст менеджменту та управління. Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Рівні управління. Групи менеджерів. Існуючі парадигми менеджменту.

Закони, закономірності та принципи менеджменту. Закони та закономірності менеджменту. Суть, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети. Загальні принципи управління. Сучасні принципи менеджменту.

Історія розвитку менеджменту. Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. Становлення перших теорій управління. Школа наукового управління. Школа людських відносин. Теорія індустріального менеджменту. Концепція “виробничої демократії”. Характеристика інтегрованих підходів до управління. Особливості формування сучасних менеджерів в Україні.

Організація як об’єкт управління. Поняття організації. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації. Організація як відкрита динамічна система. Життєвий цикл організації. Кроки створення організації. Культура організації. Типи організацій в Україні.

Функції та технологія менеджменту. Поняття функцій процесу управління. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Класифікація функцій менеджменту. Процес організації управління та його складові. Взаємозв’язок елементів управління. Техніка і технологія управління.

Планування як загальна функція менеджменту. Суть планування. Методи розробки планів. Оцінка сильних і слабких сторін організацій. Місія організації та цілі в управлінні. Стратегічне планування та розробка стратегії. Планування реалізації стратегії. Загальна характеристика бізнес-планування. Концепція управління за цілями.

Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту. Владні повноваження, відповідальність і делегування. Процес делегування повноважень і відповідальність. Організаційний механізм і структура управління. Елементи проектування організації. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації. Головні форми проектування структур управління. Характеристика структур управління.

Мотивація як загальна функція менеджменту. Зміст і еволюція поняття мотивації. Змістові теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Мотиваційна теорія підкріплення.

Контроль як загальна функція менеджменту. Суть і зміст контролю. Види контролю. Процес контролю. Поведінкові аспекти контролю. Характеристики ефективного контролю. Контроль і вимірювання результатів роботи персоналу.

Регулювання як загальна функція менеджменту. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Методи менеджменту. Сутність і класифікація методів менеджменту. Економічні методи управління. Організаційно-розпорядчі методи управління. Соціальні методи управління.

Управлінські рішення. Суть і види управлінських рішень. Основні підходи до прийняття рішень. Процес прийняття рішень. Встановлення пріоритетів при допомозі аналізу АБВ. Методи прийняття рішень. Організація та контроль виконання рішень.

Інформація і комунікації в менеджменті. Інформація, її види і роль у менеджменті. Класифікація інформації. Елементи системи обміну інформацією. Поняття і роль комунікації. Види і форми комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.

Керівництво та лідерство. Керівництво і управління. Влада і відповідальність. Форми влади і впливу. Суть лідерства. Теорії лідерства. Типологія стилів керівництва. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва.

Соціальна відповідальність та етика в менеджменті. Сутність відповідальності та етики в менеджменті. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Природа організаційних змін та управління ними. Природа організаційних змін. Управління змінами. Використання участі робітників в управлінні для здійснення змін. Значення ефективності, її види. Критерії та показники ефективності управління. Методи розрахунку економічної ефективності управлінської праці. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів із удосконалення управління.

Менеджмент

Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті. Напрям поведінки. Сучасна система поглядів на менеджмент. Основи теорії та практики традиційного й сучасного менеджменту. Типи моделей організації менеджменту.

Управлінська праця і менеджери. Природа та особливості управлінської праці. Класифікація управлінського персоналу. Організація робочого місця на підприємстві. Теоретичні основи наукової організації управлінської праці.

Цілі менеджменту організації. Концепція цілей організації в сучасному менеджменті. Формування і класифікація цілей організації. Механізм вироблення системи цілей організації.

Функції менеджменту. Сутність функцій управління та їх класифікація. Функція планування. Теоретичні основи здійснення організаційної функції менеджменту. Теоретичні основи здійснення мотиваційної функції управління. Функція контролю. Функції координації та регулювання.

Принципи і методи менеджменту. Поняття й еволюція принципів управління. Методологічний підхід до вироблення принципів управління. Методи менеджменту. Використання методу моделювання в управлінській діяльності.

Керівництво та лідерство. Зміст роботи керівника з управління організацією. Форми управлінського впливу: лідерство та влада. Стилі керівництва.

Формування особистості менеджера. Визначення придатності до управлінської діяльності. Управлінські ідеї та реалізація їх у господарській практиці. Час керівника. Основні принципи раціонального використання часу керівника. Самоуправління та самовдосконалення менеджера.

Ділова кар’єра в менеджменті. Поняття й етапи ділової кар’єри. Як стають керівниками. Кваліфікаційні вимоги до менеджера. Ділові переговори як засіб розв’язання проблем, що виникають. Ділова критика в менеджменті.

Основи кадрового менеджменту. Теоретичні основи ефективного управління персоналом. Система кадрової роботи з персоналом. Визначення потреби в людських ресурсах та добір персоналу. Добір кандидатів на посаду керівника. Оцінювання роботи персоналу підприємства. Формування стабільного персоналу підприємства. Механізм формування робочих груп.

Підготовка та прийняття управлінських рішень. Теоретичні основи прийняття рішень. Виявлення проблем як обґрунтування необхідності прийняття рішень. Причинно-наслідковий аналіз в управлінській діяльності. Принципи й етапи процесу прийняття рішення. Аналіз плану управлінської роботи і його роль у діяльності менеджера. Огляд ситуації як метод оцінювання завдань, що виникають. Методи прийняття управлінських рішень.

Організаційні структури управління підприємством. Теоретичні основи дослідження організаційних структур підприємства. Основні типи організаційних структур управління. Методи побудови та вдосконалення організаційних структур. Обґрунтування рішення про створення та реорганізацію структурних підрозділів підприємства. Структурування повноважень і відповідальності. Динамізм організаційної структури підприємства.

Організаційно-виробничі системи та їхнє інформаційне забезпечення. Теоретичні основи дослідження організаційно-виробничих систем як об’єкта менеджменту. Зміст організаційно-виробничої системи. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Організація комунікаційного процесу на підприємстві.

Менеджмент інноваційної діяльності. Сутність і причини інноваційної діяльності підприємства. Стадії підготовки та здійснення нововведення. Вибір інвестиційного проекту.

Ефективність внутрішньофірмового менеджменту. Концептуальний підхід до системи внутрішньофірмового управління. Підходи до вивчення ефективності менеджменту підприємства. Зміст економіки управління та її показники.

Стратегія розвитку підприємства. Теоретичні передумови з’ясування сутності стратегії розвитку підприємства. Ірраціональні фактори розвитку. Фактори вибору стратегії розвитку. Стратегії розвитку підприємства. Розробка та реалізація стратегії підприємства. Передумови виникнення і сутність стратегічного управління.

Операційний менеджмент

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (процесом). Природа операційної функції. Особливості операційного менеджменту.

Операційна стратегія. Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Формування стратегії виробництва товару. Розробка стратегії процесу. Особливості стратегій сервісних процесів.

Операційна система організації. Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Складові частини операційної системи. Класифікаційні підходи до операційних систем.

Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати. Поняття операційної діяльності підприємства. Поняття недостатнього, надлишкового та ресурсу обмеженої потужності. Організація операційного процесу у просторі й часі. Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства.

Управління процесом проектування операційної системи. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Відмінності у проектуванні продукту та послуги. Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування робіт і нормування праці.

Управління поточним функціонуванням операційної системи. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій, агрегативне планування. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Контроль за виконанням робіт. Роль та завдання управління матеріальними ресурсами та запасами. Робоче середовище та умови праці, режим роботи.

Управління проектами. Сутність проектного підходу до управління організацією. Планування проектів. Техніка управління проектами. Програмне забезпечення управління проектами.

Менеджмент якості та управління продуктивністю операційної діяльності. Загальний менеджмент якості (ТQМ). Планування якості. Продуктивність операційної діяльності. Шляхи підвищення продуктивності праці.

Управління персоналом

Управління персоналом у системі менеджменту організацій. Еволюція концепцій і теорій управління персоналом. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Системний підхід в управлінні персоналом організації.

Управління персоналом як соціальною системою. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка. Структура персоналу організації. Показники чисельності персоналу організації. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.

Служба персоналу: організація та функції. Загальні організаційні засади управління персоналом організації. Служба персоналу й основні напрями її діяльності. Функції служби персоналу на сучасному етапі. Функції менеджера служби персоналу організації.

Формування колективу організації. Колектив як соціальна група. Етапи створення і розвитку трудового колективу. Структура та ефективність трудового колективу. Культура організації в управлінні персоналом.

Згуртованість і соціальний розвиток колективу. Згуртованість колективу: сутність, стадії. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкта управління. Соціальний розвиток колективу організації. Соціальні ролі та відносини в колективі.

Кадрова політика і стратегії управління персоналом організації. Поняття і значення сучасної кадрової політики організації. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Стратегії управління персоналом організації.

Кадрове планування у організації. Кадрове планування у організації: значення, цілі, задачі, принципи, етапи. Види планування роботи з персоналом організації. Визначення потреби організації в персоналі.

Організація набору та відбору персоналу. Набір персоналу. Відбір персоналу. Ефективність процесу набору та відбору персоналу.

Професійна орієнтація і трудова адаптація працівників. Професійна орієнтація в системі управління персоналом. Управління трудовою адаптацією.

Організація праці персоналу. Аналіз праці і робочих місць працівників. Організація робочих місць працівників. Визначення і регламентування службових прав, повноважень та обов’язків працівників управління.

Управління винагородженням персоналу. Сутність і функції винагородження персоналу. Стратегія винагородження персоналу. Засади побудови системи винагороджень. Проектування систем винагородження персоналу. Особливості винагородження менеджерів.

Оцінювання та атестація персоналу організації. Системний підхід до оцінювання персоналу. Засади застосування систем оцінювання працівників. Критерії, що використовуються у системах оцінювання працівників. Методи і техніка оцінювання персоналу. Оцінювання спеціалістів і керівників у організації. Атестація персоналу організації.

Управління розвитком і рухом персоналу організації. Сутність професійного розвитку персоналу. Кар’єра, її сутність, види, етапи. Управління кар’єрою персоналу. Навчання персоналу. Формування і підготовка резерву кадрів. Управління мобільністю кадрів.

Управління процесом вивільнення персоналу. Причини вивільнення персоналу. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу вивільнення персоналу. Управління плинністю кадрів у підприємстві.

Соціальне партнерство в організації. Соціальне партнерство в організації: сутність і функції. Система регулювання соціально-трудових відносин у організації. Колективний договір як головний засіб зміцнення соціального партнерства.

Ефективність управління персоналом організації. Сутність ефективності управління, критерії і методи її оцінювання. Економічна, соціальна і організаційна ефективність управління персоналом. Оцінювання ефективності діяльності служби персоналу організації.

Організація праці менеджера

Особливості управлінської праці. Управлінська праця як складова управлінської діяльності. Функціональний аналіз діяльності менеджера. Управлінські ролі менеджера. Вимоги до сучасного менеджера.

Сутність, принципи та напрями наукової організації праці. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці. Напрями наукової організації праці.

Розподіл та кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність менеджера. Основні види розподілу та кооперації праці на підприємстві. Розпорядча діяльність менеджера. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера.

Планування особистої роботи менеджера. Роль та значення планування особистої роботи менеджера. Особливості планування особистої праці менеджера. Вибір пріоритетних справ менеджера. Делегування повноважень в діяльності менеджера.

Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу менеджера. Нормування управлінської праці. Облік та аналіз робочого часу менеджера.

Організація робочих місць. Умови праці менеджера. Сутність організації робочого місця менеджера. Обладнання робочого місця. Планування робочого місця менеджера. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера.

Документування в управлінській діяльності. Сутність і види управлінських документів. Системи документації в управлінні. Процеси документування. Адміністративний етикет.

Складання та оформлення документів. Складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів. Оформлення документації з особового складу.

Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів. Організація діловодства у підприємстві. Робота з документами, що надходять на підприємство. Робота з документами власного архіву керівника. Контроль за станом документаційного забезпечення управління.

Організація та проведення нарад і зборів. Види ділових нарад. Технологія проведення ділової наради. Особливості проведення нарад різних видів.

Ділові контакти в діяльності менеджера. Ділові контакти в діяльності менеджера. Проведення ділових переговорів. Проведення ділових бесід у діяльності менеджера. Техніка прийому відвідувачів. Техніка контактів із підлеглими. Основи взаємодії керівника і секретаря-референта. Етикет ділових контактів.

Контролінг

Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві. Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в управлінському процесі. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу. Структурно-логічна схема контролінгу.

Характеристика об’єктів контролінгу. Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. Фінансова діяльність підприємства як основний об’єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій.

Організація управлінського обліку в системі контролінгу. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю. Облік за нормативною собівартістю. Оцінка методів управлінського обліку витрат для вирішення завдань контролінгу.

Система планування та бюджетування на підприємстві. Планування, його цілі, принципи, види та методи. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Мета складання бюджетів. Система бюджетів на підприємствах, їх зміст та взаємозв’язок.

Методичний інструментарій оперативного контролінгу. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень. Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень. Модель “витрати – обсяг – прибуток”. Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного левериджу.

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Методи стратегічної діагностики. Методи оперативної діагностики.

Контролінг інвестиційних проектів. Особливість контролінгу інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві. Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). Структура і склад служби контролінгу. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

Контролінг у системі прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття управлінських рішень “виробляти чи купувати”. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні.Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

Організація виробництва в аграрних формуваннях

Види підприємств і об’єднань, їх організаційно-економічні основи. Різноманітність форм власності та господарювання – об’єктивна передумова формування ринкової економіки. Види аграрних формувань. Сільськогосподарські підприємства, їх організаційно-економічні основи. Організаційні форми міжгосподарських та агропромислових об’єднань. Інші організаційно-правові форми господарювання в аграрній сфері.

Земельні ресурси, їх використання та організація земельної території аграрних формувань. Земля – основа матеріального виробництва в сільському господарстві. Основи земельного законодавства. Методика грошової оцінки землі. Види земельних угідь, їх призначення, облік та ефективність використання. Реформування земельних відносин. Організація землеустрою та території аграрних формувань. Організація робіт із охорони земельних ресурсів.

Організація використання засобів виробництва в аграрних формуваннях. Засоби виробництва, джерела їх формування і відтворення. Оснащення аграрних підприємств основними та оборотними засобами. Комплектування господарств засобами виробництва і методика розрахунку потреби в техніці. Організація раціонального використання машинно-тракторного парку. Організація внутрішньогосподарського транспорту. Організація технічного обслуговування, ремонту та зберігання техніки. Організація нафтогосподарства і електрогосподарства сільськогоспо­дарських підприємств.

Планування виробництва в аграрних формуваннях. Завдання і основні принципи планування економічного і соціального розвитку. Методи та нормативна база планування. Система внутрішньогосподарського планування. Перспективне планування розвитку сільськогосподарських підприємств. Річне (поточне) планування економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства. Оперативне планування в сільськогосподарських підприємствах.

Організація використання трудових ресурсів в аграрних формуваннях. Поняття ринку праці, його елементи і функції. Основні принципи і прогресивні форми організації праці. Організація робочих місць та їх планування.

Спеціалізація і поєднання галузей сільськогосподарських підприємств. Економічний зміст та значення спеціалізації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкових відносин. Показники спеціалізації сільськогосподарських підприємств та фактори, що її визначають. Обгрунтування раціонального поєднання галузей сільськогосподар­ських підприємств. Обгрунтування раціональних виробничих типів сільськогосподарсь­ких підприємств.

Розміри аграрних формувань та їх підрозділів. Поняття і показники розмірів сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів. Оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств. Поєднання великого, середнього та дрібного виробництва. Методика обгрунтування оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів.

Оплата праці та організація матеріального стимулювання в аграрних формуваннях. Соціально-економічна суть і основні принципи оплати праці. Форми і системи оплати праці. Тарифна система оплати праці та її елементи. Поточне авансування та преміювання протягом року і за кінцеві результати виробництва. Організація оплати праці при орендних відносинах. Оплата праці в окремих галузях сільськогосподарських підприємств.

Загальні питання організації галузей рослинництва. Завдання та шляхи розвитку галузей рослинництва. Структура посівних площ. Система сівозмін. Організаційно-економічна оцінка структури посівних площ, сівозмін, культур і агротехнічних заходів.

Організація основних виробничих процесів в рослинництві. Технологічні і організаційно-економічні вимоги та принципи організації виробничих процесів. Організація підготовки і внесення добрив. Організація основного і передпосівного обробітку грунту. Організація виробничих процесів при вирощуванні зернових колосових культур. Організація виробничих процесів при вирощуванні круп’яних культур (гречки). Організація виробничих процесів при вирощуванні зернобобових культур. Організація виробничих процесів при вирощуванні льону-довгунцю. Організація виробничих процесів при вирощуванні цукрових буряків. Організація виробничих процесів при вирощуванні картоплі. Організація овочівництва.

Організація садівництва і виноградарства. Загальні питання розвитку садівництва і виноградарства. Виробничі типи господарств. Організація території садів і виноградників. Організація інтенсивного садівництва. Організація вирощування саджанців. Організація виробничих процесів і праці в садівництві і виноградарстві.

Організація кормовиробництва. Поняття кормової бази та принципи її організації. Класифікація кормових засобів і джерела їх надходження. Системи, типи годівлі тварин і кормовиробництва. Організація польового кормовиробництва. Організація виробничих процесів при вирощуванні основних кормових культур. Організація лукопасовищного кормовиробництва. Планування кормовиробництва. Кормовий план і баланс.

Організація галузей тваринництва. Загальні питання організації галузей тваринництва. Організація скотарства. Організація свинарства. Організація вівчарства. Організація птахівництва.

Організація підсобних виробництв і промислів. Об’єктивна необхідність і передумови розвитку підсобних виробництв і промислів. Класифікація підсобних виробництв і промислів. Принципи організації промислової діяльності аграрних формувань і організація праці.

Організація матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Система матеріально-технічного забезпечення в Україні та її завдання. Організація виробничого обслуговування сільськогосподарських підприємств.

Організація зберігання, переробки та реалізації продукції аграрних формувань. Організаційно-економічні основи системи “виробництво-переробка”, її місце в агробізнесі. Організація зберігання сільськогосподарської продукції. Розвиток переробного виробництва, його характеристика та класифікація. Види переробки сільськогосподарської продукції.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (1)

  Документ
  Агросфера як складова біосфери. Стратегія сталого розвитку. Концепція переходу України до сталого розвитку. Завдання, об'єкти вивчення та наукова проблематика агроекології.
 2. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» після окр «спеціаліст» за спеціальністю

  Документ
  Сутність та функції фінансів. Сутність, призначення та роль фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Функції фінансів. Фінансово-кредитний механізм.
 3. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (4)

  Документ
  Інтеграція і кооперація в сільському господарстві. Теоретичні засади та зміст кооперації. Кооператив як організаційна форма кооперації. Класифікація кооперативів.
 4. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „спеціаліст" за спеціальністю (3)

  Документ
  Значення, завдання і зміст містобудівного кадастру. Об'єкт і предмет містобудівного кадастру. Інформаційна система містобудівного кадастру. Структура даних містобудівного кадастру.
 5. Програма для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр" після окр „бакалавр" за спеціальністю (3)

  Документ
  Виникнення і розвиток менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. Сутність і зміст поняття “менеджмент”. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті.

Другие похожие документы..