Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
курсовая работа Кафедра менеджмента организации 8 Основы гражданского права экзамен, курсовая работа Кафедра теории права 9 Ценообразование зачет Каф...полностью>>
'Документ'
type, model: 11) Код ОК 005 (ОКП): OK code 005 (OKP): 1 ) Код ТН ВЭД: Customs Code: 13) Контракт (инвойс): Contract (invoice): 14) Серия/Партия/Колич...полностью>>
'Документ'
Виникає запитання «Чому так, а не інакше? Чому в одного вчителя РН =80%, а іншого -40%? У чому причина?». Це можна пояснити генетичним потенціалом, т...полностью>>
'Документ'
Получив экземпляр первого издания романа «Алхи­мик», выпущенного издательством «София», я испытал искреннюю радость. В течение целого ряда лет читате...полностью>>

Правила приймання 16 12 Гарантії виробника 18 Додаток а код дкпп 19 Додаток б бібліографія 20

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОДА ПИТНА ФАСОВАНА

Загальні технічні умови

ДСТУ

(Проект, друга редакція)

Видання офіційнеКиїв

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

пр ДСТУ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО : ТК № 124 “Природні та преформовані лікувальні

ресурси” (Український НДІ медичної реабілітації та курортології), Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: К.Бабов, д-р. мед. наук; О.Нікіпелова, канд. хім.наук, Л.Солодова, В. Докука, В.Зелінська, Н Козюра.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від _________ 2007р. № __________

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь – яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України,2007

II

пр ДСТУ

З М І С Т

Стор.

1 Cфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни та визначення понять 6

4 Загальні технічні вимоги 7 5 Вимоги безпеки 12

6 Вимоги щодо охорони довкілля 12 7 Маркування 12

8 Пакування 13

9 Правила транспортування та зберігання 15

10 Методи контролювання 15

11 Правила приймання 16

12 Гарантії виробника 18

Додаток А Код ДКПП 19

Додаток Б Бібліографія 20

III

пр ДСТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

____________________________________________________________________

ВОДА ПИТНА ФАСОВАНА
Загальні технічні умови
ВОДА ПИТЬЕВАЯ ФАСОВАННАЯ
Общие технические условия
BOTTLED DRINKING WATERS
General specifications
____________________________________________________________________

Чинний від _________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на воду питну фасовану, призначену для

реалізації через торговельну мережу, і установлює вимоги щодо її виробляння, постачання, використання.

  1. Стандарт не поширюється на фасовані природні мінеральні води

згідно з ДСТУ 878.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.1.8-4.1.10 та розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 878 : 2006 Води мінеральні природні фасовані. Загальні технічні умови

ДСТУ 2368:2004 Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2515-94 Устаткування для пакування харчових продуктів. Терміни та визначення

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови

пр ДСТУ

ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання рН (ISO 10523:1994, МОD)

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1998, МОD)

ДСТУ 4079-2001 Якість води. Визначання загального вмісту хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, МОD)

ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 6058-2003 Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6058:1984, IDТ )

ДСТУ ISO 6059-2003 Якість води. Визначання сумарного кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDТ )

ДСТУ ISO 6332-2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDТ)

ДСТУ ISO 6468-2002 Якість води. Визначання вмісту окремих хлороорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу “рідина-рідина” (ISO 6468:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 6777-2003 Якість води. Визначання нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDТ )

ДСТУ ISO 6778-2003 Якість води. Визначання амонію потенціометричним методом (ISO 6778:1984, IDТ )

ДСТУ ISO 7027-2003 Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDТ )

ДСТУ ISO 7150-1-2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1.Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDТ )

ДСТУ ISO 7150-2-2003 Якість води. Визначання амонію.Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод (ISO 7150-2:1986, IDТ)

ДСТУ ISO 7887: 2003 Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDТ )

ДСТУ ГОСТ 10117.1-2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 10304-3:2003 Якість води. Визначання розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату та тіосульфату (ISO 10304-3:1997, IDТ)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБТ. Пожарна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБТ. Методи виміру шуму на робочих місцях)

2

прДСТУ

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБТ. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности (Вода питна. Методи визначення смаку, запаху, кольоровості та каламутності )

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа ( Вода питна. Методи визначання масової концентрації загального заліза )

ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости (Вода питна. Метод визначання загальної жорсткості)

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации мышьяка ( Вода питна. Методи визначання масової концентрації миш’яку)

ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ (Вода питна. Методи визначання мінеральних азотовмістних речовин)

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов (Вода питна. Методи визначання вмісту хлоридів)

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов (Вода питна. Методи визначання масової концентрації фторидів)

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди (Вода питна. Методи визначання масової концентрації міді)

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов (Вода питна. Методи визначання вмісту сульфатів)

ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца (Вода питна. Методи визначання вмісту марганцю)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для

продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек.

Технические условия (Ящики із деревини і деревинних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики із деревини і деревинних матеріалів багатообертові для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

3

прДСТУ

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованного картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов ( Маркування вантажів)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия ( Електроплити, електроплитки і жарові електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка (Вода питна. Метод визначання вмісту сухого залишку)

ГОСТ 18165-81 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия (Вода питна. Метод визначання масової концентрації алюмінію)

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора ( Вода питна. Методи визначання вмісту залишкового активного хлору)

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра (Вода питна. Методи визначання вмісту свинцю, цинку, срібла)

ГОСТ 18294-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации бериллия ( Вода питна. Метод визначання масової концентрації берилію)

ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона (Вода питна. Методи визначання вмісту залишкового озону)

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена (Вода питна. Метод визначання вмісту молібдену)

ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов (Вода питна. Методи визначання вмісту поліфосфатів)

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Метод определения содержания нитратов (Вода питна. Методи визначання вмісту нітратів)

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа (Вода питна. Методи санітарно- бактеріологічного аналізу)

ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Метод определения полиакриламида (Вода питна. Метод визначання поліакриламіду)

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена (Вода питна. Метод визначання масової концентрації селену)

ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Правила приемки и методы отбора проб (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Правила приймання і методи відбирання проб)

4

прДСТУ

ГОСТ 23268.1-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылках (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання органолептичних показників і об’єму води в пляшках)

ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокиси углерода (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання діоксиду вуглецю)

ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения гидрокарбонат-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання гідрокарбонат-іонів)

ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів кальцію та магнію)

ГОСТ 23268.6-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів натрію)

ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів калію)

ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Метод визначання перманганатної окиснюваності)

ГОСТ 23268.16-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения йодид-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання йодид-іонів)

ГОСТ 23268.18-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения фторид-ионов (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання фторид-іонів)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів и скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентра-ции стронция (Вода питна. Метод визначання масової концентрації стронцію)

5

прДСТУ

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети для тарно-роздрібних грузів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устатковання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25151 – 82 Водоснабжение. Термины и определения (Водопоста-чання. Терміни та визначення)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26449.1-85 Установки дистиляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод (Установки дисти-ляційні опріснювальні стаціонарні. Методи хімічного аналізу сольоних вод)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения ( Якість вод. Терміни та визначення)

ГОСТ 27752-88 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы- будильники. Общие технические условия ( Годинники електронно-механічні кварцеві настільні, настінні і годинники –будильники. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29224-91 (ИСО 386-77) Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жидкостные стеклянные лабораторные. Принципы устройства,

конструирования и применения ( Посуд лабораторний скляний. Термометри

рідинні скляні лабораторні. Принципи влаштування, конструювання і застосування)

ГОСТ 30813-2002 (ИСО 6107-1-8-96) Вода и водоподготовка. Термины и определения ( Вода і водопідготування. Терміни та визначення)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення згідно з ДСТУ 2368, ДСТУ 2515, ГОСТ 25151, ГОСТ 27065, ГОСТ 30813, а також додаткові нові терміни з відповідними визначеннями позначених ними понять:

  1. вода питна фасована

Питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода

централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, яка за гігієнічними нормативами відповідає вимогам державних стандартів та санітарному законодавству України, фасована у герметичну спожиткову тару і призначена для забезпечення фізіологічних потреб населення

3.2 джерело питного водопостачання

Водний об’єкт, воду якого використовують для питного водопостачання

після відповідного оброблення або без нього

6

прДСТУ

3.3 централізоване питне водопостачання

Господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за

допомогою комплексу об’єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов’язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води

3.4 гігієнічні нормативи якості питної води

Сукупність науково обгрунтованих і установлених санітарним законо-

давством мінімальних специфікацій якості, епідеміологічної та радіаційної безпеки, які гарантують фізіологічну повноцінність, безпечність та нешкідливість питної води для життя і здоров’я людини незалежно від частоти та строку її вживання.

4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Характеристики

   1. Можливість організації промислового фасування питних вод

установлюють у кожному конкретному випадку науково-дослідні установи, атестовані в даній галузі центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

   1. Фасовані питні води за якістю повинні відповідати вимогам цього

стандарту та їх виробляють у кожному конкретному випадку згідно з технологічною інструкцією підприємства-виробника, затвердженою в установленому порядку, з додержанням вимог санітарного законодавства.

4.1.3 Під час виробництва фасованої питної води дозволено використовувати будь-яку технологію водоготування (реагентну, безреагентну, змішану), яка забезпечить якість води відповідно до вимог цього стандарту.

Для знезараження води дозволено застосовувати методи ультрафільтрації, УФ-опромінювання, озонування та інші методи, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

4.1.4 Код ДКПП фасованої води згідно з ДК 016 наведено в додатку А.

4.1.5 Фасовану питну воду виготовляють двох видів:

 • негазовану;

 • газовану, природно чи штучно насичену діоксидом вуглецю.

За ступенем насичення діоксидом вуглецю ці води поділяють на

слабогазовані, середньогазовані, сильногазовані.

   1. Масова частка діоксиду вуглецю у насичених діоксидом вуглецю

водах повинна бути :

 • для слабогазованих від 0,2 % до 0,3 % включно;

 • для середньогазованих понад 0,3 % до 0,4 % включно;

- для сильногазованих понад 0,4 % до 0,6 % включно.

7

прДСТУ

4.1.7 За органолептичними характеристиками фасована питна вода повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1 – Органолептичні характеристики

Характеристика, одиниця вимірювання

Значення

Методи контролювання

Зовнішній вигляд

Прозора рідина без поверхневої плівки, осаду і сторонніх включень

Згідно з ГОСТ 3351

Забарвленість, град., не більше

10

Згідно з ГОСТ 3351 або ДСТУ ISO 7887

Присмак ПР (бал), не більше

0

Згідно з ГОСТ 3351

Запах, ПР (бал) , не більше :

- для питної води

при 20 оС;

- при нагріванні

до 60 оС

0

1

Згідно з ГОСТ 3351

Каламутність, НОК (мг/дм3), не більше

0,5

Згідно з ГОСТ 3351

або ДСТУ ISO 7027

Примітка 1. ПР-показник розведення (до зникнення запаху, присмаку).

Примітка 2. НОК- одиниці каламутності.

4.1.8 За масовою концентрацією основних фізико- хімічних характеристик фасована питна вода повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2 - Фізико-хімічні характеристики

Характеристики

Одиниця

виміру

Значення

масової концентрації, не більше або в межах

Методи контролювання

Загальна мінералізація або сухий залишок

г/дм3

0,1-1,0 (0,1-0,7)

Згідно з ГОСТ 18164

або посібник [1]

Загальна жорсткість

моль/м3

1,5-7,0

Згідно з ГОСТ 4151 або ДСТУ ISO 6059

Загальна лужність

моль/м3

0,5-6,5

Згідно з

ГОСТ 23268.3 або ГОСТ 26449.1

Сульфати(SO4--)

мг/дм3

250,0

Згідно з ГОСТ 4389

8

прДСТУ

Кінець таблиці 2

Характеристики

Одиниця

виміру

Значення

масової концентрації, не більше або в межах

Методи контролювання

Хлориди (Cl-)

мг/дм3

250,0

Згідно з ДСТУ 4079

або ГОСТ 4245

Гідрокарбонати (НСО3)

мг/дм3

30-400

Згідно з

ГОСТ 23268.3

Магній (Mg)

мг/дм3

5,0-80,0

Згідно з

ДСТУ ISO 6059 або ГОСТ 23268.5

Калій (К)

мг/дм3

2,0-20,0

Згідно з

ГОСТ 23268.7 або

ГОСТ 26449.1

Кальцій (Са)

мг/дм3

20,0-130,0

Згідно з

ДСТУ ISO 6058 або

ДСТУ ISO 6059

Фтор (фториди) ( F )

мг/дм3

0,5 – 1,2

Згідно з

ГОСТ 23268.18 або ГОСТ 4386

Йод (йодиди) (I)

мкг/дм3

50,0-125,0

Згідно з

ДСТУ ISO 10304-3 або ГОСТ 23268.16

Натрій

мг/дм3

200,0

Згідно з

ГОСТ 23268.6

Водневий показник рН:

- негазованої води

- газованої води, не нижче

Одиниці рН

6,5-8,5

4,5

Згідно з

ДСТУ 4077

Органічні речовини (в перерахунку на вуглець)

мг/дм3

3,0

Посібник [1]

Перманганатна окиснюваність

мг О2/дм3

2

Згідно з

ГОСТ 23268.12

Примітка. рН та загальну лужність у газованій фасованій воді визначають до насичення діоксидом вуглецю.

4.1.9 За масовою концентрацією хімічні показники безпеки фасованої питної води повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Програма інтеграції України до Європейського Союзу  

  Документ
  Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС) та його окремими державами - членами пов’язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі.

Другие похожие документы..