Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Виділення коштів з обласного бюджету за статтею підтримка малого підприємництва на виконання Програми розвитку малого підприємництва у Миколаївській о...полностью>>
'Документ'
Современный научно-технический прогресс неразрывно связан прежде всего с разработкой и использованием новых, более совершенных, материалов. Особенно ...полностью>>
'Документ'
Среди научных исследований, посвященных художественной культуре Крыма, по крупицам собравших и изучивших факты творческой взаимосвязи писателей, поэт...полностью>>
'Реферат'
Как известно, первые вирусы появились давно. Они заражали древние компьютеры, и ничто не могло их остановить, кроме бдительного пользователя машины. ...полностью>>

Програма третьої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених актуальні проблеми розвитку фіна

Главная > Регламент
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

ТРЕТЬОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

(22–23 квітня 2010 р.)

РЕГЛАМЕНТ

22 квітня, четвер

3 корпус ДонНТУ, фойє, 800–1200

Реєстрація учасників

11 корпус ДонНТУ, 1245–1315

Пленарне засідання, ауд. 11.503

11 корпус ДонНТУ,
секційні аудиторії, 1315–1600

Робота секцій наукової конференції

1 секція (Управління фінансами підприємства), ауд. 11.404*

2 секція (Розв’язання проблем оподаткування), ауд. 11.405*

3 секція (Розвиток страхового ринку), ауд. 11.406*

4 секція (Проблеми кредитної сфери), ауд. 11.408*

5 секція (Управління державними фінансами), ауд. 11.411*

*в залежності від кількості зареєстрованих можуть бути зміни, про що буде повідомлено на пленарному засіданні

1600 – 1700

Видача посвідчень на відрядження, оголошення результатів

1700 , профілакторій

Сплата за проживання (ДЛЯ ІНОГОРОДНІХ)

23 квітня, п’ятниця

Від’їзд

МАТЕРІАЛИ ЗБІРНИКА ДОПОВІДЕЙ

ЗМІСТ

ВСТУП...........................................................................................................................................

8

СЕКЦІЯ 1 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СФЕРА

МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА.....................................................................................

9

Баранова К.А., Матвійчук В.І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН………………………………………………………………………..

9

Баранова Г.Є., Розумна Н.В. Обґрунтування вибору фінансової стратегії підприємства………………………………………………………………….

11

Баталко Ю.С., Слепнева Л.Д. Использование МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ для Анализа ФИНАНСОВого СОСТОЯНИя ПРЕДПРИЯТИЯ……..

13

Бєляєва О. В., Слєпньова Л.Д. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………..

17

Биличенко В.В., Рытикова Е.А. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ЕЁ ОБЕСПЕЧЕНИЯ…………………

20

Біль І.І., Кучер В.А. АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ………………

22

Болдырева Я.Н., Антоненко В.Н. ВНЕДРЕНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ……………………..

24

Болдирєва Н. В., Беліченко А.Ф. Економічна безпека підприємства..

27

Кривоберец Б.И., Вавенко С.В. ФИНАНСОВЫЙ ЛЕВЕРИДЖ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ………………………………

29

Крикун Н. О., Васильєва А.О. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………………………………..

31

Крикун Н.О., Васильєва В.О ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ……………………………..

33

Ващенко М., Смірнов Ю.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………

35

Грубесюк Д.В., Антоненко В.М.ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ: ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ…………………………………...

37

Демський Д.О., Михайличенко Н.М. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ, ОСНОВНІ СКЛАДОВІ……………………...

40

Домніна Х.В., Устінова Л.М. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ…………………………………………………………………………………….

42

Зеленов Д.М, Устинова Л.М. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА…………………...

44

Казакова О.А., Сорокіна Л.В. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………

46

Какуніна Г.А., Кучер В.А. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ………………………………………………………..

48

Камеристий Є.В, Касьянова Н.В. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..

49

Коломійцева К.І., Матвійчук В.І. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ГОРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………

52

Конько Д.В., Слєпньова Л.Д. Математичне МОДЕЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ПЛАНУВАННІ……………………………………………………………...

54

Конько Д.В., Слєпньова Л.Д. ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ ПЛАНУВАННІ…………………………………...

57

Крепак И.С., Слепнева Л.Д. снижение рисков как инструмент управления финансовой безопасностью предприятия…………………...

60

Куташова А.І., Кривоберець Б.І. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ БАНКУ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГРОШОВОГО ПОТОКУ…………………………….

63

Кушнирюк О.В., Рытикова Е.А. АУТСОРСИНГ: ЗА И ПРОТИВ………………….

66

Левашова О.П., Хобта В.М. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………..

69

Линенко А.Е., Фищенко О.Н. Методика управления финансовой безопасностью предприятия…………………………………………………………

70

Марченко Л.А., Устинова Л.М. впровадження зарубіжного досвіду у розвиток УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА вітчизняних ПІДПРИЄМСТВАХ…….

73

Махортова Р.В., Розумна Н.В. Банкрутство підприємств:деякі теоретичні аспекти……………………………………………………………………….

75

Назина М.О., Сайгина Т.Б. ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ…………………………

77

Никулушкин А.Г., Хримли Т.К. ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА………………………………………………..…………………………………….

79

Омесь О.С., Портнова Г.О. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………

82

Османова М.С., Слепнева Л.Д. Многокритериальный выбор в антикризисном управлении фирмой……………………………………………...

85

Плішакова В.О., Стрілець А.І. Управління фінансами як функціональна сфера менеджменту підприємства………………………..

87

Помазан М.С., Антоненко В.М. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………….

89

Пушкова А.О., Смірнов Ю.О. Теоретичні аспекти УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АТИВАМИ……………………………………………………………………

91

Радіонова О.Г., Сайгіна Т.Б. Управління кредитним портфелем

92

Резнік О.С., Кучер В.А. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………..

95

Рязанов А.В., Ніколайчук В.Є. КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ “ЯСИНОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД”)…………………………………………………………………..

97

Сечина О.І., Крикун Н.О. ванадцять проблем при складанні бюджету……………………………………………………………………………………….

98

Сімоненко О.М., Рубан Т.Є. ПРОБЛЕМИУПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………………….

101

Тимошенко Т.Е., Слепнёва Л.Д. НЕОБХОДИМОСТЬ АУТСОРСИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ……………………………………………………………….

103

Ульянова Г.В., Бєліченко А.Ф. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………………….

105

Устинов О.В., Сайгіна Т.Б. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………...

107

Халієва А.Р., Рубан Т.Є. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………...

108

Хрупина К.И., Гурнак А.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА…………………………………………………..

111

Цвір К.М., Панфілова Т.С. АКТУАЛЬНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………

113

Шабаліна О.С., Сорокіна Л.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ………………………………………

115

ШЕЛЕСТ О., Устинова Л.М. ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ ПРИБУТКУ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ…………………………………………………………………….

Ядикіна Х.І., Устінова Л.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ…………………………………………………

120

Ясенова Е.С., Кужелев М.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ МИНОРИТАРНЫХ И МАЖОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ КОРПОРАЦИИ……………………………………………………………..

122

СЕКЦІЯ 2 РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………..…………………………..

125

Бондар Д.Ю., Міночкіна О.М. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ……………………………………………………………………………………….

125

Величко А.Ю., Сорокіна Л.В. ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

128

Вітушка А.В., Гурнак О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ…………………………………………………………………………….

132

Горбата К.О., Рубан Т.Є. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО ПДВ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………….

134

Гриценко І.А., Рибникова Г.І. Удосконалення процесів адміністрування ПОДАТКІВ в контексті податкового законодавства України………………………………………………………………...

136

Дудин А.А., Миночкина О.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВЫСОКОРАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

138

Евченко А., Кулиш Е. А. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ………………………………………………………………….

141

Камишова Н.В, Рубан Т.Є. Проблеми і напрямки вдосконалення оподаткування прибутку підприємств………………………………………….

144

Костина Ю.И., Кулиш Е.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ…………………………………..

145

Кравчук Я.О, Міночкіна О.М РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………………………..

148

Матвеев А.С., Антоненко В.Н. РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ…………………………………………

151

Мініна Д.І., Гурнак О.В. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ……………………………………………………………………………..

155

Нікітіна Ю.С., Гурнак О.В. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА СУБ’ЄКТІВ

ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………………………………….

157

Іванісов С.М., Новицька О.В. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ…………………………….

159

Павлюк В.Б., Сумін В.О. ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ……………………………………………………………………….

162

Риков Є. О., Міночкіна О. М. ПРОБЛЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………….

165

Синяк А.А., Миночкина О. Н. ТЕНДЕНЦИИ ОФФШОРНЫХ ЗОН………………..

168

Станицька О.В., Міночкіна О.М. НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ……………………………………….

171

Плошай П.В., Тенішева М.А.ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ НА РІВЕНЬ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………...

174

Харченко К.О., Міночкіна О.М. ВРАХУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ………………………………………………………………………

176

Шабельська Ю.А., Желудев О.В. МОДЕЛЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ……………………………………………………………………………………….

179

Штиблова І.Г., Стрілець А.І. ІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

182

Куліш В.В., Желудев О.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ…………………………………………………………………

184

СЕКЦІЯ 3 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНИ……………..

186

Антоненко Т. С., Сорокина Л. В. РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В УКРАИНЕ………………………………………………………………………………………..

186

Верещагин И.С., Міночкіна О.Н. Перестрахування як ФАКТОР ЗНИЖЕН- НЯ РИЗИКУ РОЗОРЕННЯ………………………………………………………....

188

Ершова Т.И., Бурлуцкий Б.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖИ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ……………….

191

Жданова О.А., Сорокина Л.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ…………………………………………………………...

192

Коломийцев К.В, Устинова Л.Н Пути преодоления кризиса на страховом рынке в современных условиях…………………………………...

195

Куля К.И., Устинова Л.Н. ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ…………………………..

198

Масюк А.Б., Хрімлі Т.К. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………..………………………………………………………

200

Орлова К.О., Бурлуцький Б.В. ПЕРСПЕКТИВИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………………..

202

Тихоненко О.А., Бурлуцкий Б.В. оценка целесообразности перехода на трехуровневую модель пенсионной системы в Украине. ……………………………………………………………………………………….

204

Ткачева И. А., Суздальцев О. Н. Возможности целевого инвестирования в накопительном страховании жизни…………………

207

Целуйко О., Миночкина О.Н. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ……………………………………………………………………………………….

209

СЕКЦІЯ 4 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ СФЕРИ……………………………….…………………………………………………………..

213

Анисимова Е.И., Сайгина Т.Б. Проблемы кредитования субъектов малого бизнеса банками………………………………………………………………

213

Берковська Т.Ю., Іванісов С.М. РОЛЬ КРЕДИТУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ………………………………………………………………..

214

Бондарева О.Ю., Панфілова Т.С. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ.ПОЗИЧАЛЬНИКА…………………………………………….

217

Глушич Н. Ю., Матвійчук В. І. Проблеми розвитку іпотечного кредитування в Україні…………….……………………………………………………

219

Голубенко А.В., Стрелец А.И. Проблемы банковской системы Украины………………………………………………………………………………………..

220

Дикун К.М., Сайгіна Т.Б. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ…………….

223

Калашников В.Ю., Кривоберець Б.І. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ…….…………………………………………………………………...

225

Купесок І.В., Сайгіна Т.Б. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ….

227

Левитасова В.Б., Миночкина О.Н. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА…………………………………………

230

Мікова В.В., Розумна Н.В. проблеми розвитку Банківської системи України…………………………………………………………………………………………

233

Миночкина Т., Слепнева Л.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО…………………………………………………………………..

235

Нікітін М.М., Астапова Г.В. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ ДО ЦИВІЛІЗОВАНИХ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ………

237

Новікова К.В., Розумна Н.В. Міжнародний фінансовий ринок…………

240

Омельченко Г.В. структура та динаміка капіталу банківської системи України……………………………………..........................................................

242

Пономарева А.В., Панфилова Т.С. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ…………………………………………………………..

245

Савеленко С.М., Стрілець А.І. ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ ІПОТЕЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ…………………………………………………………...

247

Сирко Т. П., Хримли Т. К. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ БАНКА НА ОСНОВЕ ФСА………………..

250

Соломіна О.В.Смірнов Ю.О. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА…………………………………

253

Харченко В. Є., Стрілець А.І. АНАЛІЗ РОЗВИТОКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ……………………………………………………………………….

256

Четверик К.В., Сухіна О.О. Шляхи підвищення прибутковості комерційного банку……………………………………………………………………...

258

Швидкий О.С, Антоненко В.М. дослідження фінансової інфраструктури в україні……………………………………………………………….

260

Галкіна А.С. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРЕДИТУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………....

263

СЕКЦІЯ 5 ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ……………..

265

Філатова Т.В, Гориненко Г.С. розвиток Ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг як чинник стабілізації фінансової системи в Україні………………………………………………………………………….

265

Іванісов С.М., Ковтун Ю.В ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ…………...

266

Ігнатова О.А., Колісник Д.Ю. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЄДИНОГО КАЗНАЧЕЙСЬКОГО РАХУНКУ – ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ…………………………………………..

268

Колеснікова К.І., Стрілець А.І. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ…………………………………………………………………………

270

Кривоухов О.А., Беліченко А.Ф. Особливості бюджетного фінансування охорони здоров'я та фізичної культури в Україні……..

273

Маранды В.А, Миночкина О.Н. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРИЗИС В УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ…………………………………………………………………

276

Малєєва Я.О., Іванісов С.М. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ…………………………………………………………………………………….

279

Мельник А.С., Бондаренко А.В. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ…………

281

Нестругіна О.В., Розумна Н.В. Сучасні проблеми функціонування гривні. Перспективи розвитку………………………………………………………..

282

Прохоренко К. О., Стрілець А.І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІАНСІВ…………………………………………………………………………………………

284

Хотько К.Г., Стрілець А.І. Проблеми управління державними фінансами при забезпеченні соціальних гарантій населення…………

286

Щербакова В.І., Манєров Г.М. ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ………………………………………………………...

288

Щербакова В.І., Манєров Г.М. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ…………………………………………………

292

Яворская Т.В, Следь А.Н. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКРАИНЫ…………...

294Скачать документ

Похожие документы:

 1. Всеукраїнську наукову конференцію

  Документ
  з обов'язковою вказівкою “Раді молодих вчених на конференцію”, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Рада молодих вчених, бульвар Шевченка, 81, м.
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 3. Інформаційний бюлетень студентського наукового товариства

  Документ
  М 754 Інформаційний бюлетень Студентського наукового товариства ОНЮА «Молодь у юриспруденції». Випуск II/ За заг.ред.проф.,докт.юрид. наук Оборотова Ю.
 4. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 5. Запорізька облдержадміністрація запорізька обласна рада запорізький національний університет матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної конференції

  Документ
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Основи теорії військової справи та бойового досвіду людства», м. Запоріжжя, 18 квітня 2008 р.

Другие похожие документы..