Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
19.Поэма М.Ю. Лермонтова «Песня про купца Калашникова». Жанровые особенности поэмы. Исторический колорит поэмы. Образ Ивана Грозного. Нравственно-фил...полностью>>
'Статья'
Статья посвящается исследованиям в области педагогики и психологии, а так же разработке проблем потребностно-мотивационной сферы отечественной педаго...полностью>>
'Закон'
О проведении реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включенны...полностью>>
'Закон'
Закон Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 2/1561) - Закон Республик...полностью>>

Робоча навчальна програма затверджено навчально-методичною Радою університету протокол № від " " 2003 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міжнародний університет фінансів

МАРКЕТИНГ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною Радою університету

протокол № ___

від "__"__________ 2003 р.

Київ 2003

Маркетинг. (Робоча навчальна програма)

Укладач: Заплатинський В.М., к.с.-г.н., доцент

Рецензент: Ткаченко Н.Б., к. е. н.

Відповідальний за випуск: Толпеко А.І., к.т.н., доцент.

© Міжнародний університет фінансів

1. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ", ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В сучасних умовах особливого значення набуває діяльність підприємств, скерована на розвиток бізнесу, орієнтованого на задоволення потреб споживача. Маркетинг є однією з основних дисциплін щодо вивчення ринку, розробки стратегії та тактики діяльності підприємства.

Робочу програму курсу «Маркетинг» призначено для студентів
заочної форми навчання економічних спеціальностей.

В курсі розглядаються: маркетинг як теорія та практика діяльності підприємства в ринкових умовах, сучасна концепція маркетингу, основні етапи маркетингової діяльності, зокрема, планування та контролю маркетингу тощо. Вивчення курсу дозволяє надати знання стосовно стратегії та тактики прийняття маркетингових рішень, сформувати навички практичного застосування основних інструментів маркетингу.

Дисципліна призначена сформувати у студента комплексний підхід до вирішення маркетингових завдань, що стоять перед підприємством будь-якої форми власності та специфіки діяльності.

Головна мета вивчення курсу "Маркетинг" — формування у студентів систематичних теоретичних знань та набутті ними практичних навичок маркетингової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Завданням вивчення курсу «Маркетинг» є формування у студентів знань з питань:

 • теоретичних та методологічних основ маркетингу;

 • системного підходу до маркетингової діяльності підприємства;

 • макро- та мікросередовища маркетингу;

 • основних методів маркетингових досліджень;

 • сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

 • розробки комплексу маркетингу;

 • організації та контролю маркетингової діяльності;

 • стратегічного планування та розробки програм маркетингу;

 • процесу управління маркетингом;

 • особливостей маркетингової діяльності в Україні та за кордоном.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • проводити дослідження ринку;

 • проводити сегментацію ринків;

 • виконувати аналіз маркетингової політики підприємства;

 • вирішувати питання маркетингової діяльності підприємства, що відносяться до планування продукту, ціноутворення, просування, збуту.

Вивчення курсу «Маркетинг» базується на загальних знаннях
економічної теорії. Курс також пов'язаний з такими дисциплінами, як "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Політична економія", "Менеджмент" та ін.

Предмет разом з іншими дисциплінами буде безпосередньо
формувати якості, необхідні для майбутніх фахівців.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ З РОЗПОДІЛОМ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ ВІДПОВІДНО ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Тематика

Кількість годин

Всього

Лекції

Практичні та семінарські

Індиві-дуальна робота

Самостійна робота студента

Суть та зміст маркетингу. Сучасна концепція маркетингу.

7

1

1

5

Ринок. Комплексний аналіз та прогнозування ринку.

14

2

2

2

8

Товарна політика в системі маркетингу підприємства

10

2

2

1

5

Маркетингова цінова політика

10

2

2

6

Політика розповсюдження в системі маркетингу підприємства

10

2

2

1

5

Комунікаційна політика в системі маркетингу підприємства

14

2

2

2

8

Розробка стратегії маркетингу

17

2

2

4

9

Управління маркетинго­вою діяльністю

12

2

2

2

6

Міжнародний маркетинг

7

1

1

5

Особливості і умови маркетингової діяльності в Україні

7

1

1

5

ВСЬОГО

108

17

17

12

62

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Суть та зміст маркетингу. Сучасна концепція маркетингу.

Розвиток маркетингу в процесі формування ринкових відносин. Маркетинг як філософія бізнесу. Основні поняття маркетингу -"потреба", "попит", "мотив", тощо. Комплекс маркетингу та його інструменти. Сучасні концепції управління маркетинговою діяльністю. Основні етапи маркетингової діяльності.

Тема 2. Ринок. Комплексний аналіз та прогнозування ринку.

Основні етапи та методи маркетингових досліджень. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів. Ринок, його сутність. Типи ринків. Конкуренція та її сутність. Види конкурентних ринків. Основні функції конкуренції на ринку. Особливості ринків некомерційних та державних установ. Прогнозування ринку. Об'єкти та методи прогнозування. Економіко-математичні методи, методи експертних оцінок. Метод сценаріїв як сучасний інструмент прогнозування складних ринкових тенденцій.

Тема 3. Товарна політика в системі маркетингу підприємства

Складові комплексу маркетингу. Товар. Еволюція поняття "товар". Визначення товару в маркетингу. Три рівня товару. Класифікація споживчих та промислових товарів.

Типова схема опису товару. Показники якості та конкурентоспроможності. Асортимент та номенклатура товарів. Марки та марочна політика фірми. Види попиту на товари. Поняття про життєвий цикл товару. Види життєвих циклів товарів. Упаковка товару. Функції упаковки. Маркування товарів.

Тема 4. Маркетингова цінова політика

Визначення цілей ціноутворення та основні етапи процесу розробки цінової політики підприємства. Фактори, що впливають на встановлення ціни. Цінова еластичність. Складові ціни товару. Базові методи ціноутворення. Види цін. Встановлення ціни в залежності від ступеня новизни товару. Ціна як фактор стимулювання збуту. Методи "страхування ціни". Стратегія та тактика ціноутворення

Тема 5. Політика розповсюдження в системі маркетингу підприємства

Розповсюдження товарів на ринку. Фактори, що впливають на вибір каналів розповсюдження. Маркетингова логістика як інструмент організації товароруху. Визначення логістики та її види. Засоби та види перевезень. Основи управління запасами.

Тема 6. Комунікаційна політика в системі маркетингу підприємства

Комплекс маркетингових комунікацій товару /КМК/. Реклама. Основні етапи складання плану рекламної кампанії підприємства. Зміст та форма рекламного звернення. Основи складання медіа-плану. Основні підходи до оцінки ефективності рекламної кампанії. Особистий продаж. Планування особистого продажу. Зміст та сутність етапів особистого продажу.

Стимулювання збуту. Цільові аудиторії стимулювання збуту. Методи та інструменти стимулювання цільових аудиторій. Основи виставкової діяльності.

Пабліситі, сутність та зміст. Основні методи та інструменти реалізації. РК та його функції. Основи формування стратегії РК в комплексі маркетингових комунікацій.

Тема 7. Розробка стратегії маркетингу

Рівні управління в компанії. Корпоративні, бізнесові та функціональні цілі. Стратегії маркетингу. Товарні та ринкові стратегії маркетингу.

Планування маркетингової діяльності. Основні етапи планування маркетингу. Матриця Бостонської консалтингової групи, матриця і модель Портера, матриця Ансоффа - як інструменти планування маркетингової діяльності.

Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю.

Організація служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови її ефективної діяльності.

Загальні підходи до організації служби маркетингу на підприємстві.
Види організаційних структур служби маркетингу. Особливості застосування функціональної, товарної та інших структур, їх переваги і недоліки.

Управління маркетинговою діяльністю.

Контроль маркетингової діяльності. Форми та методи контролю. Мета, методи і засоби контролю. Аудит маркетингової діяльності. Інтегровані та не інтегровані маркетингові структури. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві; неформальні структури маркетингу.

Тема 9. Міжнародний маркетинг

Особливості сучасного світового ринку. Пристосування комплексу маркетингу до зарубіжного ринку. Пристосування організації маркетингової діяльності на підприємстві до умов зарубіжного ринку. Міжнародні комерційні терміни /Інкотермс-90/.

Тема 10. Особливості і умови маркетингової діяльності в Україні

Особливості сучасного розвитку економіки України. Характерні риси макро- та мікромаркетингового середовища діяльності підприємств України. Особливості конкурентного ринку України. Особливості впровадження концепції маркетингу в діяльність підприємств. Характерні риси організації маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Лекція 1. Сучасна концепція маркетингу. Ринок. Комплексний аналіз та прогнозування ринку.

Передумови виникнення маркетингу, його сутність та еволюція. Характеристика основних функцій маркетингу. Сучасна концепція маркетингу. Розвиток маркетингу в процесі формування ринкових відносин. Маркетинг як філософія бізнесу. Сучасні концепції управління маркетинговою діяльністю.

Основні поняття маркетингу - "потреба", "попит", "мотив" тощо. Комплекс маркетингу та його інструменти. Основні етапи маркетингової діяльності.

Вплив внутрішнього середовища на конкурентний статус підприємства. Значення елементів мікросередовища для функціонування фірми. Основні етапи та методи маркетингових досліджень. Поняття первинної та вторинної інформації, переваги й недоліки, що визначають доцільність отримання інформації кожного виду. Класифікація видів маркетингових досліджень. Характеристика методів маркетингових досліджень.

Ринок як суб'єкт маркетингу. Принципи сегментування ринку: географічний, демографічний, психографічний, за особливостями поведінки. Вибір найпривабливіших для фірми сегментів ринку. Прогнозування ринку. Об'єкти та методи прогнозування. Економіко-математичні методи, методи експертних оцінок. Метод сценаріїв як сучасний інструмент прогнозування складних ринкових тенденцій.

Завдання на СРС:

Опрацювати питання: значення маркетингу для діяльності підприємства; методики дослідження ринку.

Підготувати реферат на тему:

 1. Соціально-етичний маркетинг та перспективи його розвитку в управлінні діяльністю українських підприємств.

 2. Особливості поведінки споживачів на споживчому ринку України.

 3. Особливості поведінки споживачів на промисловому ринку України.

 4. Маркетингові дослідження як основа формування ринкової стратегії підприємства.

 5. Формування маркетингової інформаційної системи.

Література: 1, 2, 4, 12, 13, 15, 35, 37, 38, 53, 55.

Лекція 2. Товарна політика в системі маркетингу підприємства

Складові комплексу маркетингу. Товар. Еволюція поняття "товар". Визначення товару в маркетингу. Три рівня товару. Класифікація споживчих та промислових товарів. Оцінка товарного асортименту за допомогою показників глибини,
ширини, насиченості, гармонійності, стійкості.

Типова схема опису товару. Показники якості та конкурентоспроможності. Асортимент та номенклатура товарів. Маркетингові рішення в рамках товарної політики відносно товарного асортименту, використання марок, упаковки, маркування, гарантій га сервісу. Види попиту на товари. Концепція життєвого циклу товару, його етапи та особливості маркетингу на кожному етапі. Інноваційна політика підприємства, її роль у підвищенні ринкових позицій фірми. Критерії оцінки конкурентоспроможності товару. Завдання маркетингу щодо забезпечення конкурентоспроможності товарів.

Завдання на СРС:

Навчитись визначати рівень конкурентоспроможності товару; визначати етапи життєвого циклу товару, підбирати заходи для його маркетингової підтримки на кожному етапі; засвоїти технологію генерування ідей нових товарів.

Підготувати реферат на тему:

 1. Товарна політика фірми (на прикладі відомих підприємств).

 2. Ідея нових товарів — крах та успіх.

 3. Життєвий цикл товару — на прикладі конкретних товарів.

3. Товарна політика підприємства. Сутність, цілі та завдання.

Література: 3, 7, 38, 41, 43.

Лекція 3. Маркетингова цінова політика

Сутність, цілі та завдання цінової політики в системі маркетингу. Визначення цілей ціноутворення та основні етапи процесу розробки цінової політики підприємства. Фактори, що впливають на встановлення ціни.

Цінова еластичність. Складові ціни товару. Базові методи ціноутворення.

Види цін. Встановлення ціни в залежності від ступеня новизни товару. Ціна як фактор стимулювання збуту. Маркетингові рішення стосовно застосування знижок, націнок та надбавок різних видів.

Методи "страхування ціни". Стратегія та тактика ціноутворення. Розробка тактики цін: єдина лінія цін, тактика збиткового лідера, організація міжсезонного продажу.

Завдання на СРС:

Навчитися визначати цілі ціноутворення залежно від загальних маркетингових стратегій; визначати фактори, що впливають на ціноутворення у конкретних ринкових умовах; визначати рівень цін, що забезпечує отримання максимального прибутку, вибирати найефективнішу цінову стратегію.

Підготувати реферат на тему:

 1. Цінова стратегія підприємства на ринку споживчих товарів ( на конкретних прикладах).

 2. Сезонні, передсвяткові підвищення та зниження цін (на прикладі конкретних товарів, підприємств).

Література: 14, 21, 36, 39, 45, 52.

Лекція 4. Політика розповсюдження в системі маркетингу підприємства

Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу підприємства. Розповсюдження товарів на ринку. Система, канал розповсюдження. Фактори, що впливають на вибір каналів розповсюдження.

Маркетингова логістика як інструмент організації товароруху. Визначення логістики та її види.

Засоби та види перевезень. Основи управління запасами.

Завдання на СРС:

Навчитися вибирати раціональні методи збуту, типи та кількість каналів товароруху, його інтенсивність; вибирати торгових посередників за характерними критеріями, застосовувати алгоритм вибору каналу збуту.

Підготувати реферат на тему:

 1. Маркетингова активність компаній на конкретному товарному ринку (збутова активність, канали розподілу).

 2. Маркетинг та логістика.

 3. Канали розповсюдження для різних видів товарів.

Література. 23, 40, 47, 51, 53.

Лекція 5. Комунікаційна політика в системі маркетингу підприємства

Значення і місце системи маркетингових комунікацій у комплексі маркетингу підприємства . Місце і роль реклами в системі маркетингу підприємства, її цілі та завдання. Основні етапи складання плану рекламної кампанії підприємства. Зміст та форма рекламного звернення. Основи складання медіа-плану. Основні підходи до оцінки ефективності рекламної кампанії. Особистий продаж. Планування особистого продажу. Зміст та сутність етапів особистого продажу.

Стимулювання збуту. Цільові аудиторії стимулювання збуту. Методи та інструменти стимулювання цільових аудиторій.

Основи виставкової діяльності.

Пабліситі, сутність та зміст. Основні методи та інструменти реалізації. РК та його функції. Основи формування стратегії РК в комплексі маркетингових комунікацій. Обмеження у рекламній діяльності згідно з вітчизняним законодавством.

Завдання на СРС:

Навчитися вибирати ефективні форми стимулювання збуту товарів та послуг; визначати ефективність застосування різних форм просування товару; планувати та складати бюджет рекламної кампанії

Підготувати реферат на тему:

 1. Реклама на українському ринку споживчих товарів.

 2. Реклама спеціальних товарів.

 3. Законодавчі та нормативні акти, що регулюють рекламну діяльність.

Література- 5, 10, 16, 42, 44, 46, 48, 50, 54.

Лекція 6. Розробка стратегії маркетингу

Рівні управління в компанії. Корпоративні, бізнесові та функціональні цілі.

Сутність стратегії маркетингу, значення стратегічного планування для ефективного господарювання. Товарні та ринкові стратегії маркетингу.

Планування маркетингової діяльності. Основні етапи планування маркетингу.

Матриця Бостонської консалтингової групи, матриця і модель Портера, матриця Ансоффа - як інструменти планування маркетингової діяльності.

Завдання на СРС:

Засвоїти системи планування діяльності підприємств; визначити завдання планування стратегії та тактики; довести доцільність використання певних моделей та матриць при плануванні маркетингової діяльності підприємства в залежності від зовнішніх та внутрішніх умов.

Підготувати реферат на тему:

Стратегічне планування маркетингової діяльності підприємства.

Література. 6, 7, 9, 11, 17, 24, 28.

Лекція 7. Управління маркетинговою діяльністю.

Організація служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови її ефективної діяльності.

Загальні підходи до організації служби маркетингу на підприємстві. Види організаційних структур служби маркетингу.

Управління маркетинговою діяльністю.

Контроль маркетингової діяльності. Форми та методи контролю. Мета, методи і засоби контролю. Аудит маркетингової діяльності. Інтегровані та неінтегровані маркетингові структури. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві; неформальні структури маркетингу.

Завдання на СРС:

Засвоїти принципи організації служби маркетингу на підприємстві, проводити контроль маркетингової діяльності підприємства та служби маркетингу.

Підготувати реферат на тему:

 1. Мета, методи і засоби контролю. Аудит маркетингової діяльності.

 2. Інтегровані та неінтегровані маркетингові структури.

 3. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві; неформальні структури маркетингу.

Література: 8, 11, 17, 20, 27, 34.

Лекція 8. Міжнародний маркетинг. Особливості і умови маркетингової діяльності в Україні

Особливості сучасного розвитку економіки України. Характерні риси макро- та мікро маркетингового середовища діяльності підприємств України.

Особливості конкурентного ринку України. Особливості впровадження концепції маркетингу в діяльність підприємств.

Характерні риси організації маркетингової діяльності вітчизняних підприємств.

Завдання на СРС:

Засвоїти основні визначення міжнародного маркетингу; вміти з’ясовувати основні зміни макросередовища міжнародного маркетингу; будувати стратегію міжнародного маркетингу.

Визначати вплив вітчизняних ринкових умов на здійснення маркетингової діяльності підприємства.

Підготувати реферат на тему:

 1. Служби маркетингу на українських підприємствах.

 2. Діяльність незалежних консалтингових маркетингових агентств.

 3. Особливості маркетингової діяльності міжнародних компаній на українському ринку.

Література: 26, 47, 49.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (2)

  Конкурс
  Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.
 2. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (6)

  Конкурс
  Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м.
 3. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (5)

  Конкурс
  Жихор О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.
 4. Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи (7)

  Конкурс
  Жихор О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.
 5. Програма конкурсного відбору вступників (тестування) до Університету банківської справи

  Конкурс
  Стеблій Г.Я., к.е.н., доц., завідувач кафедри економічної теорії Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.

Другие похожие документы..