Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
готує кошториси доходів, видатків, розрахунків до них; здійснює облік та контроль за виконанням кошторису видатків; проводить інвентаризацію грошових...полностью>>
'Доклад'
письменно, не позднее 2 часов с мо-мента уведомления о факте возникновения чрезвычайной ситуации, в последующем ежесуточно к 7 часам (мск), по состоян...полностью>>
'Документ'
Луций Анней Сенека - знаменитый философ, драматург, политический деятель. Был воспитателем и наставником императора Нерона. К концу жизни настолько ра...полностью>>
'Методические рекомендации'
д.м.н. Е.А.Спиридонова, М.А.Лачаева, к.м.н. НАБуланова, к.м.н. Л.Г.Клопов, к.м.н. Е.Н.Ботолова, к.м.н. В.Р.Максимов, Н.М.Беркович, Е.А.Круговых, А.Е....полностью>>

Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

АСОЦІАЦІЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ

СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Київ 2009

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

АСОЦІАЦІЯ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ

СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА

Матеріали

всеукраїнського науково-практичного семінару

Київ, 2009 р.

УДК 026:37(477)(082)

ББК 78.34(4Укр)758.9:74я43

О-72

Затверджено до друку вченою радою

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського,

протокол № 13 від18.12.2009 р.

Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.-практ. семінару, Київ, листопад 2009 р. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Артемов Ю. І., Грудініна Н. Д., Плужнікова Н. С., Вараксіна Н. В., Самчук Л. І., Хемчян І. І., Коваленко І. Й.]. – Електрон. дані. – К., 2009.

У збірнику вміщено статті, оприлюднені, зокрема, на всеукраїнському науково-практичному семінарі «Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства» (Київ, листопад 2009 р.)., що відбувся у межах НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського».

Редакційна колегія:

Артемов Ю. І., канд. тех. наук, с. н. с. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Грудініна Н. Д., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Плужнікова Н. С., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Вараксіна Н. В., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Самчук Л. І., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Хемчян І. І., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Коваленко І. Й., зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

© Державна науково-педагогічна бібліотека

України імені В. О. Сухомлинського, 2009

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АІС – автоматизована інформаційна система

АБІС – автоматизована бібліотечно-інформаційна система

АПН України – Академія педагогічних наук України

АПП – алфавітно-предметний покажчик

АРМ – автоматизоване робоче місце

АСОД – аналітико-синтетична обробка документів

ББК – бібліотечно-бібліографічна класифікація

БД – база даних

ВАК України – Вища атестаційна комісія України

ВГІР – всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс

ВІНІТІ – Всеросійський інститут наукової і технічної інформації

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ВРІ – вибіркове розповсюдження інформації

ДБА – довідково-бібліографічний апарат

ДБО – довідково-бібліографічне обслуговування

ДБФ – Державний бібліотечний фонд

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

ДНСГБ України – Державна наукова сільськогосподарська бібліотека України

ДПНТБ – Державна публічна науково-технічна бібліотека

ЕДД – електронна доставка документів

ЕК – електронний каталог

ЄГІР – єдиний галузевий інформаційний ресурс

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад

ЗОШ – загальноосвітня школа

ІІТЗО – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології

ІПРІ – Інститут проблем реєстрації інформації

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ИПО СГГУ – Институт последипломного образования Севастопольского городского гуманитарного университета

КБ – кабінет бібліотекознавства

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв

КОІППО ім. В. О. Сухомлинського – Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. О. Сухомлинського

МОН України – Міністерство освіти і науки України

НАН України – Національна академія наук України

НБУ для дітей – Національна бібліотека України для дітей

НБУВ – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

НДР – науково-дослідна робота

НЗ – навчальний заклад

НІБ України – Національна історична бібліотека України

ННМБУ – Національна наукова медична бібліотека України

НПБ – научно-педагогическая библиотека

НПУ ім. М. П. Драгоманова – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ОИССО – отраслевая информационная среда системы образования

ОУ – общеобразовательное учреждение

ОШ – общеобразовательная школа

РДГУ – Рівненський державний гуманітарний університет

СБС – структурований бібліографічний список

СКС – систематична картотека статей

СКТЕК – Сімферопольський кооперативний торговельно-економічний коледж

СШ – средняя школа

ТНПУ ім. В. Гнатюка – Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

УДК – універсальна десяткова класифікація

УІПА – Українська інженерно-педагогічна академія

УкрІНТЕІ – Український інститут науково-технічної й економічної інформації

УРЖ – український реферативний журнал

ХДАК – Харківська державна академія культури

ЦІППО – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

ЦГБ им А. П. Гайдара – Центральная городская библиотека имени А. П. Гайдара

ЭСО – электронные средства обучения

ЗМІСТ

Список скорочень……………………………………………………………..4

Рогова П. І. Спеціальне бібліотекознавство в контексті розвитку бібліотечної справи України…………………………………………………….....8

РОЗДІЛ 1. Науково-дослідна діяльність національних, державних бібліотек України ……………………………………………………….......12

Рогова П. І. Наукові проекти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як чинник удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення розвитку вітчизняної науки і освіти………………………………………………………………………….13

Петренко О. Б. Науково-дослідна діяльність Національної бібліотеки України для дітей……………………………………………………………30

Войцехівська Г. А. Пріоритетні напрями наукових досліджень архітектурно-будівельної тематики (на прикладі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного)…………38

Прокопчук В. С. Наукова робота наукової бібліотеки Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка………….44

Долинна Л. Б. Медична біографістика (з досвіду роботи Національної наукової медичної бібліотеки України)……………………………………..54

Прилипко Т. А. Інформаційні ресурси з історії України в Національній історичній бібліотеці України………………………………………………60

Вербова В. В. Інформаційно-бібліографічне обслуговування в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського в умовах розвику інформаційного суспільства……………………………….66

Задорожна Н. Т.  «Партнерство в навчанні» – всесвітня соціальна мережа для вчителів-предметників………………………………………………….79

Лога Т. В. Аналіз довідкових видань психологічної та педагогічної тематики з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського…………………………………………………89

Воловоденко В. П., Олексієнко Т. В. Інноваційний розвиток освітянських бібліотек та інноваційна культура особистості…………………………..108

Долотова О. А. Современные аспекты библиографических трудов В. И. Межова………………………………………………………………..118

РОЗДІЛ 2. Діяльність педагогічних бібліотек України та зарубіжжя у науково-інформаційному забезпеченні учасників навчально-виховного процесу……………………………………………………………………….124

Вербицкая Л. А. Школьная библиотека как часть единого общеобразовательного пространства учреждения образования…………………………………………………………………125

Ніколаєнко Н. М. Інноваційна діяльність бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії…………………………………………...131

Ізмайлова О. В. Формування інформаційної культури особистості

в бібліотеці вищого навчального закладу………………………………….141

Сибірцева Н. М. Досвід і проблеми використання інформаційних ресурсів бібліотеки студентами коледжу у формуванні професійного світогляду……………………………………………………………………152

Семенюк Г. П. Науково-методичне забезпечення як один із чинників удосконалення діяльності наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету………………………………………………..157

Бігун  О. С.  Інформаційно-бібліотечний ресурс в контексті створення системи дистанційного навчання…………………………………………166

Михайленко К. П. Дослідження забезпеченості бібліотек ЗНЗ

енциклопедичними і науково-популярними виданнями………………….173

Чайка І. А. Інформаційні і компютерні технології як фактор розвитку бібліотеки педагогічного університету……………………………………181

Лебедюк О. О. Бібліотека ВНЗ як інформаційна модель та інформаційна система………………………………………………………………………..191

Олейникова И. Ю. Анализ состояния и методического обеспечения работы библиотек общеобразовательных учреждений в 2009/10 учебном году…………………………………………………………………………202

Садохіна О. А. Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки ВНЗ як засіб підвищення інформаційної культури викладачів і студентів……………..216

Чепурченко О. В. Інформаційно-методична діяльність бібліотеки Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти………………………………………………………………………..223

Черномазова В. А. Проектная и исследовательская деятельность учащихся в образовательном пространстве гимназии …………………………………......................................................................235

Грипич С. Н. Книга і читання в житті сучасної студентської молоді (за матеріалами соціологічних досліджень)…………………………………242

Бородіна Н. В. Маяк в освітянському океані…………………………….247

Відомості про авторів……………………………………………………………..256

Рогова П. І., канд. іст. наук, с. н. с., директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Спеціальне бібліотекознавство в контексті розвитку бібліотечної справи України

Наукові дослідження стають невід’ємною складовою сучасної діяльності у різних сферах, завдяки чому у виробництво втілюються нові знання про природу, суспільство, економіку, культуру, освіту тощо. Адже наукове дослідження – це процес, в якому набуті знання використовуються для отримання інших, нових знань. Як зазначає відомий український бібліотекознавець В. Ільганаєва, «знання, що отримуються в результаті НДР, функціонують у вигляді принципів, законів, правил, практичних рекомендацій». Розвиток бібліотечної науки пов’язаний переважно з удосконаленням бібліотечно-інформаційного процесу, кращою адаптацією бібліотечних мереж до вимог сучасного і майбутнього суспільства. У зв’язку з тим, що «бібліотечне дослідження – це окремий випадок наукового дослідження, тобто це процесс отримання нового бібліотечного знання»1, отже, науково-дослідна діяльність у бібліотеках – це інтелектуальна праця, спрямована на придбання нових знань, упровадження нових форм і методів роботи.

Науково-дослідна діяльність у бібліотечній сфері – це здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у бібліотечній діяльності силами колективів бібліотек, бібліотечно-бібліографічних установ (у тому числі вищих навчальних закладів, книжкових палат), громадських організацій, товариств та окремих спеціалістів.2

Питанню науково-дослідної діяльності в бібліотеках приділяють у своїх працях увагу зарубіжні та вітчизняні науковці, а саме: М. Дворкіна, М. Карташов, Ю.Столяров, С. Мотульський, Т. Каратигіна, О. Онищенко, Л. Дубровіна, В. Ільганаєва, Н. Кушнаренко, В. Шейко та багато інших.

З активним розвитком загального бібліотекознавства на сучасному етапі розвивається й спеціальне, або галузеве, бібліотекознавство, яке розкриває особливості діяльності спеціальних бібліотек того чи іншого виду. Як зазначає Ю. М. Столяров у своїй статті, що розміщена в енциклопедії «Книга», «якщо предметом дослідження є спеціальні бібліотеки, з’являється спеціальне бібліотекознавство»3. Отже, об’єктивна необхідність найкращої організації діяльності спеціальних бібліотек ініціювала наукове осмислення здійснюваного ними бібліотечно-інформаційного обслуговування з метою його раціоналізації. З іншого боку – підштовхнула спеціальні бібліотеки розглядати саме їхню бібліотечну практику як головну категорію щодо перевірки впливу наукових бібліотечних пошуків.

Необхідно зазначити, що сучасний соціально-економічний розвиток держави не тільки вплинув на активізацію діяльності спеціальних бібліотек, а й створив умови щодо теоретичного осмислення їхньої діяльності, наукового обґрунтування нових видів бібліотек, зокрема педагогічних, освітянських, які тривалий час (з 20-их рр. ХХ ст. до кінця 90-их рр. ХХ ст. ) перебували у мережі масових бібліотек. Сучасна дійсність, вплинувши на розвиток загального бібліотекознавства, значно підвищила вимоги до діяльності спеціальних бібліотек, їхніх фахівців, які мають добре знати не тільки бібліотечну справу, а й проблематику та перспективи розвитку галузі, на яку вони працюють. Це спричинило те, що предметом їхньої науково-дослідної діяльності стали складові загального бібліотекознавства в контексті спеціального, або галузевого, бібліотекознавства – галузеве фондознавство, галузеве бібліографознавство тощо.

Пропонований збірник містить матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства», який було проведено відповідно до плану роботи АПН України на 2009 рік та завдань НДР «Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (наук. керівник – П. І. Рогова, канд. іст. наук, с. н. с., директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського), що здійснює ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського упродовж 2006–2010 рр. До участі в семінарі було запрошено представників МОН України, АПН України, фахівців з бібліотек Росії та Білорусі, фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, Національної наукової медичної бібліотеки України, Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки України, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В. Г. Заболотного, Національної бібліотеки України для дітей. У заході також взяли участь представники бібліотек освітянської мережі з усіх регіонів України, зокрема науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, директори Львівської та Миколаївської науково-педагогічних бібліотек, директори та їхні заступники бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю, завідувачі бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та інші.

На семінарі були виголошені доповіді, в яких розглядалися такі питання: теоретичні та методологічні засади розвитку сучасного бібліотекознавства, пріоритетні напрями науково-дослідної роботи спеціальних бібліотек України, діяльність сучасної бібліотеки в контексті розвитку суспільства знань, бібліотека як інформаційно-освітній осередок в європейському суспільстві, стратегії розвитку бібліотечних мереж, формування інформаційного ресурсу у спеціальних бібліотеках України, система науково-інформаційного забезпечення науки та освіти в Україні тощо.

Збірник складається з двох розділів: розділ 1 «Науково-дослідна діяльність національних, державних бібліотек України», розділ 2 «Діяльність педагогічних бібліотек України та зарубіжжя у науково-інформаційному забезпеченні учасників навчально-виховного процесу».

Видання адресовано науковцям, аспірантам, бібліографознавцям, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться діяльністю педагогічних бібліотек України та зарубіжжя.

РОЗДІЛ 1

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ, ДЕРЖАВНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ

П. І. Рогова,
канд. іст. наук, с. н. с., засл. працівник культури України,
директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

НАУКОВІ ПРОЕКТИ

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ

У статті висвітлено основні напрями та результати науково-дослідної роботи (НДР) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та її перспективні плани.

Ключові слова: науково-дослідна діяльність, інформаційне забезпечення, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського.

У сучасній Україні реформування та модернізація освіти стали одними з важливих напрямів динаміки держави. У зв’язку з цим наукові дослідження у педагогічній науці, як зазначає президент АПН України В. Г. Кремень, визначають сьогодні пріоритети реформування української школи, окреслюють її інтеграцію у світовий освітній простір, модернізацію змісту освіти та розвиток духовного потенціалу особистості в умовах поступу українського суспільства до демократії, підготовку фахівців з вищою освітою у контексті приєднання до Болонського процесу тощо [1]. Відомо, що вищезазначене відбуватиметься завдяки системному науково-інформаційному забезпеченню, яке здійснюють 40 тис. бібліотек загальнодержавної мережі, серед яких близько 22 тис. – освітянських, діяльність яких цілеспрямовано направлена на вказані вище процеси.

Метою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) як головної бібліотеки освітянської галузі України є науково-інформаційне забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, процесів модернізації вітчизняної освіти і практики шляхом створення системи бібліотечно-інформаційного забезпечення. Об’єднуючи в собі функції, завдання і напрями академічної та державної галузевої книгозбірні, у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, як структурної складової АПН України, науково-дослідна робота є однією з її головних функцій, яка відповідає профілю Академії та МОН України, що спільно створюють освітньо-педагогічне відомство. Отже, фундаментальні й прикладні наукові проекти бібліотеки впродовж її 10-річчя розробляються в контексті напрямів вищезазначених установ, сприяючи інноваційному поступу вітчизняної науки і освіти. У зв’язку з цим науково-дослідна робота є першочерговим предметом уваги керівництва та колективу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з першого року її діяльності.

Необхідно зазначити, що науково-дослідна робота є також однією з головних функцій національних, державних, обласних наукових бібліотек різних типів та видів та книгозбірень ВНЗ III–IV р. а., але статус науково-дослідних установ де-юре в Україні мають лише чотири бібліотеки та Книжкова палата України ім. Івана Федорова. Це такі книгозбірні: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Академії аграрних наук України та Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського АПН України. У зв’язку з тим, що наукова діяльність є пріоритетним напрямом у роботі цих книгозбірень, вони здійснюють свої дослідження згідно із Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» [2] та згідно з організаційно-управлінськими документами установ, у структурі яких вони діють. Так як „науково-дослідна робота – це чітко організований комплекс дій, спрямованих на отримання нових знань, що розкривають суть процесу і явищ в природі і в суспільстві з метою використання їх у практичній діяльності” [3, с. 95], кожен науковий проект бібліотеки здійснюють згідно з технічним завданням, що розробляється науковим керівником теми – доктором чи кандидатом наук. НДР реєструється в УкрІНТЕІ, що дає право бібліотеці, яка її виконує, отримувати фінансування не як книгозбірні, а як науково-дослідній установі. Наукові дослідження проводяться за певними методами і принципами, етапами та строками й цілеспрямовано впроваджуються у практичну діяльність визначених закладів, оприлюднюються на наукових конференціях, семінарах, у збірниках наукових праць, фахових виданнях, визначених ВАК України. Бібліотека, яка де-юре є науковою установою, здає звіти за розроблену НДР в УкрІНТЕІ й звітує перед вищою установою, у структурі якої вона знаходиться.

Незважаючи на труднощі становлення у перше 10-річчя, економічну нестабільність держави, матеріально-технічні, кадрові та інші об’єктивні проблеми, які супроводжували новостворену книгозбірню, що розпочала свою діяльність із „чистого аркуша”, колектив бібліотеки, кількість працівників якої становить 136 осіб, 80 із яких – науковці, здійснював наукову, методичну та організаційну роботу, розробляючи важливі питання теоретичного, науково-методичного та практичного характеру. Структура ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського складається з 15 відділів, 13 із яких – наукові, діяльність яких відповідає головним напрямам роботи бібліотеки, а саме:

 • розбудова ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як сучасного галузевого науково-дослідного, науково-інформаційного, науково-методичного і координаційного центру бібліотек освітянської галузі України;

 • формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу в традиційній та електронній формі на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом об’єднання бібліотек освітянської галузі України в мережу освітянських бібліотек МОН України та АПН України;

 • розробка системи науково-інформаційного забезпечення педагогічної науки та освіти для задоволення фахових інформаційних потреб науковців і практиків освітянської галузі України;

 • підвищення кваліфікації фахівців бібліотек освітянської галузі України.

Формування всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на різних носіях інформації на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – одне з головних завдань бібліотеки. На 01.01.2000 р. він становив 473 328 прим., а на кінець 2009 р. – близько 558 000 прим., 50% його – фахова література. Із 2002 р. бібліотека отримує обов’язковий безкоштовний примірник документів, завдяки чому щорічно до її фонду надходить до 11 тис. видань, із яких 6 тис. – книги.

Для вирішення головних завдань та напрямів діяльності бібліотеки, зокрема, щодо створення системи інформаційного забезпечення освітянської галузі держави, фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського впродовж вищезазначених років розроблялися п’ять наукових проектів, в яких досліджувалися теоретичні, наукові, науково-методичні й організаційні засади інноваційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та спеціальних педагогічних й навчально-педагогічних бібліотек як системи, яка має забезпечувати інформаційні потреби освіти і науки на сучасному етапі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти І практики України, проведеної

  Документ
  Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.
 2. І. Г. Лобановська, в о. заступника директора з науково-бібліотечної роботи днпб україни ім. В. О. Сухомлинського

  Документ
  Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр. : інформ.-аналіт.
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. України (4)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 5. України (3)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв

Другие похожие документы..