Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Я, гражданин/гражданка России Фамилия Имя Отчество, дд.мм. г.р., пол мужской/женский, место рождения: , загранпаспорт 00№ , выдан кем дд.мм. , (если ...полностью>>
'Документ'
Темно-зеленая ель была великолепна. Сварог навидался их достаточно и мог оценить должным образом. Настоящая новогодняя елка, все другие, сколько их н...полностью>>
'Публичный отчет'
В соответствии с гл.25 НК РФ налоговая декларация и отчет о деятельности за 2003 г. представляются всеми иностранными юридическими лицами, осуществля...полностью>>
'Пояснительная записка'
Проблема агрессивного поведения весьма актуальна в наши дни. Воспитатели, учителя отмечают, что агрессивных детей становится с каждым годом всё больш...полностью>>

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

Історія України. Всесвітня історія

5–9 класи

Рівень стандарту

УВАГА!

Авторські права на текст програми «Історія України. Всесвітня історія, 5–12 кл.» належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми.

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

5-й клас (35 годин)

Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають до знань та умінь учнів.

Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії, прищеплення інтересу до історії, вивчення знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії, елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь, необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; викликати захоплення минулим України.

Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:

 • забезпечення формування елементарних уявлень про історію як науку, відмінну від інших своїм предметом, категоріальним апаратом та методологією;

 • забезпечення розвитку загальнодидактичних та спеціальних умінь, важливих для навчання історії;

 • використання матеріалу з історії України при ознайомленні з найяскравішими сторінками вітчизняної історії та її найвизначнішими діячами;

 • збереження хронологічної послідовності викладу як передумови засвоєння на емпіричному рівні логіки історичного процесу;

 • послідовне втілення загальнолюдських цінностей;

 • врахування вікових особливостей.

Програма курсу передбачає уроки тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Якщо для систематичних курсів з історії в основу результативної частини покладено знання учнів та сформовані вміння, то історична пропедевтика націлена передусім на початкові знання, елементарні уявлення та найпростіші вміння. Історичні знання п’ятикласників можна схарактеризувати як фрагментарні, початкові. Відповідно, їхні навчальні досягнення мають елементарний рівень і більш практичну спрямованість, пов’язані в основному з уміннями читати й розуміти адаптований історичний текст, працювати з історичними ілюстраціями, адаптованою історичною картою та стрічкою часу.

Дата

проведення

уроку

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу та підручника. Історія як навчальний предмет і наука. Історія України — складова всесвітньої історії.

Учень/учениця:

користується підручником (орієнтується в його структурі, користується методичним апаратом тощо); застосовує поняття «історія».

5

Тема 1. ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ

Відлік часу в історії. Ознайомлення з історичною картою. Історичні джерела. Речові джерела. Археологія — наука про життя найдавніших людей. Речові пам’ятки трипільців. Історичні заповідники та музеї.

Писемність та усна народна творчість як джерело історичних відомостей. Архіви. Нумізматика, сфрагістика та геральдика в історичній науці. Тризуб. Золота пектораль та найвидатніші скіфські пам’ятки. Археологи про грецькі міста-держави на території України.

Імена та назви. Легенди про походження географічних назв (за матеріалами історії рідного краю). Давні слов’яни. Історики про походження українського народу. Легенди про походження Києва.

Наш край.

Учень/учениця:

розрізняє умовні позначки на історичній карті;

знаходить на карті відповідь на запитання вчителя;

креслить лінію часу та позначає на ній запропоновані дати;

співвідносить рік зі століттям;

пояснює, як відбувається відлік часу в історії, звідки історики довідуються про минулі часи; про давнє походження тризуба; про давність етноніма «Україна»;

свідомо читає адаптований історичний текст, знаходить у ньому історичну інформацію;

відрізняє художньо-образний та науково-популярний історичний тексти;

знаходить у тексті відповіді на запитання.

1

Узагальнення

1

Резервний час

6

Тема 2. КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА

Київська Русь. Давні літописи про перших князів Київської держави та походження назви «Русь». «Повість минулих літ».

Київська держава часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Літописець про запровадження християнства. Історичне значення запровадження християнства. Софійський собор, Києво-Печерська лавра — символи Русі. Пам’ятки книгописання.

«Руська правда». Писемні згадки про школи Давньої Русі.

Боротьба Давньої Русі з кочовиками.

Володимир Мономах. «Повчання дітям». Перші письмові згадки назви «Україна».

Україна-Русь і монгольська навала. Археологічні знахідки та літописи про боротьбу з монголами та монгольське ярмо.

Галицько-Волинська держава. Данило Романович і його спадкоємці. Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Польського королівства, Угорщини, Молдавії, Кримсько-татарської держави, Туреччини, Московської держави.

Люблінська унія та її наслідки. В.-К. Острозький. Культура України князівської епохи, церковне життя.

Наш край.

Учень/учениця:

знаходить на карті місця найвизначніших подій княжої доби, території Київської Русі та Галицько-Волинської держави тощо;

визначає тривалість подій, віддаленість від сьогодення;

називає найвизначніші події та найвидатніших діячів княжої доби;

за текстом розповідає про історичного діяча та про історичну подію;

вибірково переказує художньо-образний текст, вибираючи з нього історичну інформацію;

наводить приклади найвідоміших культурних пам’яток;

розповідає про одну (на вибір) з пам’яток княжої доби;

відрізняє в сюжеті оповідань справжні історичні факти та постаті від вигаданих;

складає простий план до науково-популярного тексту підручника;

виокремлює в тексті головне й другорядне;

оцінює інформацію історичних джерел.

1

Узагальнення

1

Резервний час

6

Тема 3. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА

Виникнення українського козацтва та Запорізької Січі. Побут, звичаї козацького товариства. Запорізька Січ — козацька республіка. Козацькі клейноди як пам’ятки історії. Запорозьке і реєстрове козацтво.

Доба героїчних походів і козацьких повстань. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний.

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Історичні джерела про гетьмана Б. Хмельницького та Українську козацьку державу. Українсько-московський договір 1654 р.

Українська козацька держава в другій половині ХVІІ ст. Література та письмові джерела про І.Мазепу.

Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. П. Орлик, П. Полуботок, гетьмани, гайдамаччина, ліквідація Української козацької держави та зруйнування Січі в історичних джерелах. Кошовий отаман П. Калнишевський в усній народній творчості.

Свідчення про поширення освіти та навчання у братських школах. Києво-Могилянська академія. Найвидатніші митці української культури ХVІІІ ст. Г. Сковорода.

Наш край.

Учень/учениця:

знаходить на карті місця найвизначніших подій доби, територію Гетьманщини;

визначає тривалість подій, складає елементарні хронологічні задачі;

називає найвизначніші події та найвидатніших діячів козацької доби;

наводить приклади найвідоміших культурних пам’яток;

стисло характеризує історичні постаті, використовуючи текст підручника;

висловлює ставлення до подій та постатей;

розповідає про кілька (на вибір) пам’яток козацької доби;

докладно переказує науково-популярний текст, вибудовуючи розгорнуту відповідь на запитання;

за текстом складає простий план перебігу подій;

моделює белетризовану ситуацію, змінюючи особу оповідача, додаючи нових героїв тощо;

складає словник історичних термінів, витлумачує їх на основі тексту;

визначає належність зображених на ілюстраціях історичних пам’яток до козацької доби, порівнюючи їх із попередньою епохою.

1

Узагальнення

1

Резервний час

7

Тема 4. УКРАЇНА В ХІХ—ХХ ст.

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій. Формування модерної української нації. Освіта. Університети. І. Котляревський, Т. Шевченко. «Руська трійця».

В. Антонович, І. Франко, Леся Українка в національно-культурному житті другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Меценатство.

Україна у Першій світовій війні. Українські січові стрільці. Мистецька творчість українських січових стрільців.

Відродження Української держави в 1917—1920 рр., Центральна Рада. М. Грушевський. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

Свідчення про встановлення більшовицької влади в Україні. Україна у складі СРСР. Індустріалізація та колгоспна система. Голодомор 1932—1933 рр. Великий терор. Репресії.

Друга світова війна (1939—1945). Кіно- та фотодокументи про війну. Свідчення про життя населення України в роки окупації (за матеріалами історії рідного краю). Радянські партизани.

Український визвольний рух в роки війни (ОУН та УПА). Завершення війни, післявоєнний період, придушення визвольного руху.

Україна у 50—80-ті роки ХХ ст. Дисиденти. Завершення формування території сучасної України. Досягнення і проблеми. Уроки Чорнобильської трагедії. Освіта. Наука. Культура.

Наш край.

Учень/учениця:

показує на карті територію України, області, найбільші міста;

ставить запитання до історичної карти;

переказує адаптований історичний текст за планом, вживаючи історичні терміни;

встановлює хронологічну послідовність 2—3 історичних подій;

називає найважливіші події та найвизначніші постаті;

вибирає (з переліку) пов’язані події (факти);

складає план розповіді про подію;

складає запитання про історичні події та постаті;

ділиться враженнями про історичні події та постаті;

визначає історичне тло в художніх оповіданнях на історичну тематику;

дає повну відповідь на історичне запитання (за текстом підручника);

наводить приклади участі своїх родичів у важливих подіях XX ст.

1

Узагальнення

1

Тема 5. УКРАЇНА СУЧАСНА

Національно-демократичний рух 1980— 1990-х років. Незалежність України. Розпад СРСР. Конституція України як Основний Закон держави. Територія, населення та національний склад, найбільші міста. Державні символи України. Сучасна Україна в Європі та світі.

Учень/учениця:

показує на карті територію України після відновлення її незалежності у 1991 р.;

встановлює хронологічну послідовність прийняття найважливіших державотворчих документів;

вибирає (з переліку) пов’язані події (факти);

складає розповідь на основі розповідей родичів про їхній внесок у будівництво заможної демократичної України;

наводить приклади зі сфери науки, спорту, культури, де Україна має здобутки світового рівня.

1

Узагальнення

1

Підсумкове узагальненняСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України (5)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України (6)

  Документ
  Зверніть увагу! Оскільки у 2010/2011 навчальному році відбувся перехід до одинадцятирічної школи, дана програма чинна тільки для 6–9 класів. Для вивчення історії у 10–11 класах чинні відповідні профільні програми.
 3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України (9)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 4. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія (1)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають
 5. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія (3)

  Документ
  Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших навчальних дисциплін, а також початковість, елементарність його змістової частини й тих вимог, що їх висувають

Другие похожие документы..