Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С 10 по 12 июня 2011 года в пос. Усть-Кинельский (городской округ Кинель) Самарской области на базе Поволжской машиноиспытательной станции проходил фо...полностью>>
'Документ'
Продвижение сайта возможно при исключительно грамотном подходе к планированию и поэтапному выполнению различных его составляющих. Выделяют три основн...полностью>>
'Документ'
Григорій Сковорода (1722-1794):Наук.-допоміж. біобібліографічний покажчик / Уклад. О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, Л. Губар, А. Глієва, Л. Забарило, ...полностью>>
'Диплом'
Дипломная работа выполнена на тему: «Ресторанный комплекс при клубе знаменитых людей: ресторан высшего класса на 140 мест, бар на 28 мест, арт-кафе н...полностью>>

Актуальні проблеми сучасної економічної науки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Наукове видання

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ

Збірник наукових тез

Тернопіль-2010

УДК 330.1 (043)

ББК 65.01 Я 031

З 41

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету.

Протокол № 6 від 8 квітня 2010 року.

Редакційна колегія:

Таранов І.М., завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ, к.е.н, доц. (відповідальний редактор);

Гуцал І.С., декан факультету фінансів ТНЕУ, д.е.н., проф. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Алексеєнко Л.М., д.е.н., проф. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Безгубенко Л.М., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Вовна Н.І., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Квасовський О.Р., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Квелля Е., доктор кафедри макроекономіки Ґданського університету (м. Сопот, Республіка Польща);

Кнейслер О.В., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Костецький В.В., к.е.н., викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Ніпіаліді О.Ю., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Островська Г.Й., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Свистун Н.О., к.філол.н., доц. кафедри української мови ТНПУ ім. В.Гнатюка;

Собко О.М., директор Українсько-польської програми фінансів і страхування ТНЕУ, к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Стефанів І.Ф., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Стецько М.В., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Стецюк В.М., Голова Правління ВАТ СК „СКАЙД ”, к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Урбанєц М., доктор, перший проректор Полонійної академії (м. Ченстохова, Республіка Польща);

Чаковска Х., проректор Куявсько-Поморської вищої школи (м. Бидгощ, Республіка Польща);

Чаковскі Р., канцлер Куявсько-Поморської вищої школи (м. Бидгощ, Республіка Польща);

Фаріон Я.М., к.е.н., доц. кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Білик І.В., викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Галасюк О.В., викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Камінська О.М., викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Лацик Г.М., аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Луцишин О.О., викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Партика П.М., інженер кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Рендович П.М., аспірант кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ;

Савка О.В., ст. лаборант кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ.

Актуальні проблеми сучасної економічної науки. Збірник наукових тез. / Відп. ред. І.М. Таранов. – Тернопіль, 2010. – 240с.– Укр. мовою.

У збірнику наукових тез запропоновано найактуальніші питання і проблеми сучасної економічної науки, які враховують фахові зацікавлення та наукові розвідки, які забезпечують впровадження новітніх технологій із системи освіти і навчального процесу в практичну діяльність, закладають теоретичні підвалини практичної реалізації, формують і розвивають наукову думку, визначають нові підходи до розвитку різних галузей економіки.

Розглянуті у тезах напрацювання і проблеми стануть основою подальших системних фахових досліджень, написання праць та розширення кола дослідницьких зацікавлень.

УДК 330.1 (043)

ББК 65.01 Я 031

Тернопільський національний економічний університет, 2010.

ЗМІСТ

Вступне слово декана факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету 11

Авраменко О. А. 12

Управління прибутком підприємства 12

Андрєєва О.О. 14

Пріоритетні напрямки розвитку валютного регулювання в Україні 14

Бартків М.Я. 17

Фінансове планування діяльності страхових компаній,
його складові та характеристика 17

Безкоровайний Б.В. 19

Звернення стягнення на майно в механізмі погашення податкового боргу 19

Боднарчук М.В. 21

Сучасні тенденції та проблеми розвитку
страхового ринку України 21

Бойко О. І. 23

Особливості забезпечення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів господарювання 23

Васькевич Ю.В. 25

Проблемні аспекти розвитку ринку
банківських послуг 25

Ваш В.І. 27

Дискусійні питання дослідження сутності
капіталу підприємства 27

Вовна Р.І. 29

Характеристика поняття фінансовий потенціал підприємства 29

Галиш І.М. 32

Ринок державних цінних паперів у фінансовій
системі України 32

Гах Ю.В. 34

Стратегія розвитку страхової компанії 34

Гелетей Ф.Ф. 36

Мета, завдання і функції управління поточними витратами підприємства 36

Головач А.І. 39

Казначейське обслуговування навчальних закладів 39

Гончар О. В. 40

Система валютного регулювання в Україні 40

Горбачук Т.В. 43

Управління оборотними активами підприємства 43

Горохолин Н.М. 45

Управління оподаткуванням у страхових компаніях 45

Гусєв О.В. 47

Державне регулювання страхової діяльності в Україні 47

Держипільський М.І. 48

Управління кредитними ресурсами промислових підприємств в Україні 48

Джалялов Р.І. 50

Злиття і поглинання акціонерних товариств 50

Долинська І.В. 52

Сучасні методичні підходи до оцінювання ймовірності банкрутства підприємств 52

Драган В.Я. 54

Антикризове управління діяльністю
банківських установ 54

Духняк О.В. 57

Формування та використання фінансових ресурсів страхової компанії 57

Дьордяй Й. А. 59

Формування та розвиток світового ринку цінних паперів в умовах економічної глобалізації 59

Зіньчишин Л.Р. 61

Фінансова стійкість кредитних установ за умов світової фінансово-економічної кризи 61

Зотова І.Ю. 63

Проблеми удосконалення державного
фінансового контролю 63

Іваник Г.М. 65

Складові та завдання управління оборотним капіталом підприємства 65

Іванов М.П. 67

Перспективи розвитку страхових послуг в умовах інтеграційних процесів 67

Ільницький О.М. 69

Функціональне призначення державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній 69

Карташева Ю.П. 72

Проблеми формалізації кредитного ризику в комерційних банках 72

Кипила Ю.І. 74

Теоретичні підходи до визначення фінансового результату підприємства 74

Кігічак М. М. 76

Особливості інвестиційної діяльності банків 76

Кобаль Ю.Ю. 79

Інвестиційні рішення підприємств в умовах лібералізації амортизаційної політики 79

Коваль І. А. 82

Напрями удосконалення фінансового планування в банках 82

Ковальська Н.М. 84

Страхування у контексті регулювання розвитку підприємницької діяльності 84

Ковбашин І.В. 86

Економічна сутність антикризового фінансового управління підприємством 86

Костолович Т.В. 88

Проблемні аспекти формування фінансових ресурсів акціонерних товариств 88

Костюк М. В. 90

Фінансово-кредитне забезпечення розвитку інноваційної діяльності малих підприємств 90

Кохана М.Ф. 93

Методика планування фінансових ресурсів у контексті забезпеченні фінансової рівноваги промислових підприємств 93

Кошельник І.В. 95

Управління фінансовими ресурсами державних підприємств в умовах світової кризи 95

Кругленко С.О. 96

Практика та управління кредитними ризиками 96

Кузема О.С. 98

Проблеми фінансового забезпечення неурядових організацій 98

Курах Л.О. 100

Соціально-економічна сутність особистого страхування 100

Кухаришин О.М. 102

Кредитні спілки на фінансовому ринку України 102

Левіцький В. В. 104

Фінансове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України 104

Линдюк М. Д 106

Інструменти фондового ринку в інвестиційній діяльності підприємств 106

Линдюк О. Н. 109

Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств 109

Ліщинська Н.Ю. 111

Фінансове планування як інструмент підвищення ефективності управління формуванням прибутку підприємства в умовах фінансово-економічної кризи 111

Мажула І. В. 113

Проблеми організації фондового ринку України 113

Масник М.В. 115

Значення та роль інвестиційної діяльності
страхової компанії 115

Мателешко М.А. 116

Теоретичні підходи до з’ясування сутності банківського портфеля активів 116

Мацик Н.Р. 119

Резерви зниження собівартості продукції підприємств м’ясопереробної галузі 119

Мельнікова Т.В. 121

Управління грошовими активами 121

Микуляк Ю. Ю. 123

Економічна сутність та понятійна визначеність антикризового фінансового управління 123

Мироненко О.П. 125

Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України: проблеми становлення та пріоритети розвитку 125

Мігалі Р. І. 126

Управління фінансуванням підприємств 126

Мікеш М. М. 129

Контролінг в системі прийняття фінансових рішень 129

Мозиль Т.І. 132

Оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємства 132

Небжицька Н.О. 135

Особливості інвестування в Україні та його роль в формуванні ефективного ринкового механізму 135

Нікіфорова Т.А. 137

Фондовий ринок: проблеми та перспективи розвитку в умовах економічної нестабільності 137

Нуда І.І. 139

Управління фінансовими ризиками
банківських установ 139

Оліферук С.Ф. 140

Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі 140

Онищенко В.Й. 143

Теоретичні підходи до визначення необоротних активів підприємства 143

Параска А.М. 146

Важелі державного регулювання фондового ринку 146

Пашко Р.Б. 148

Перспективи розвитку фондового ринку України 148

Петрова Г.В. 150

Управління грошовими потоками підприємства 150

Петрус В.Ю. 152

Управління прибутком підприємств в умовах кризи 152

Пилипенко Н.О. 154

Суть та функціональне значення міжнародних розрахунків в сучасній економіці 154

Підганяк М. В. 156

Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України 156

Попадич І.В. 158

Формування капіталу малих підприємств в умовах фінансової кризи 158

Попович Ю.І. 160

Підходи до побудови категоріального апарату ризику 160

Поштак В.М. 163

Дискусійні питання визначення кредитного ризику 163

Предко О.В. 165

Організація фінансової діяльності підприємств в умовах ринку 165

Пробіжанський Д. Д. 167

Бюджетування в підвищенні ефективності роботи банку 167

Пшеницька І.Ф. 169

Теоретичні засади дослідження суті прибутку як результативного показника діяльності підприємства 169

Рейда Д.А. 171

Стратегія управління фінансовою
стійкістю кредитної спілки 171

Ремовська Я. В. 173

Фінансове планування на промислових підприємствах 173

Романів І.Т. 175

Управління доходами страховика 175

Рудак Н.М. 177

Проблеми кредитування суб'єктів
господарювання в Україні 177

Сабадаш О.В. 179

Мета і завдання управління активами страховика 179

Сальніков С. І. 182

Сучасні реалії страхування життя в Україні 182

Сиванич М.М. 184

Особливості реалізації страхових послуг в
сучасних умовах 184

Синиця І.І. 186

Вдосконалення управління необоротними активами підприємства 186

Синюк І.Д. 187

Управління прибутком підприємства 187

Совінська Ю.І. 190

Вплив фінансово-економічної кризи на страховий ринок України 190

Соняк О.О. 192

Регулювання кредитних ризиків банків 192

Суботіна Г.О. 194

Проблеми трактування економічної сутності та класифікації витрат підприємства 194

Сурженко С.В. 197

Фінансова політика і тактика розвитку
туристичних компаній 197

Талімончук А. О. 199

Сучасні механізми банківського кредитування сільськогосподарських підприємств 199

Тарасенко О.С. 201

Управління фінансами страхової компанії 201

Тимощук Н.Є. 202

Управління фінансовими ресурсами банку 202

Туряб М.В. 204

Проблеми формування фінансових ресурсів акціонерних товариств 204

Федосов В.О. 206

Особливості регулювання кредитної діяльності банку 206

Хома О.О. 209

Ресурсне забезпечення споживчого банківського кредитування 209

Цимбала А.І. 212

Міжнародні валютно-кредитні відносини в Україні: основи функціонування та шляхи вдосконалення 212

Цубера І.І. 214

Механізми регулювання кредитних ризиків банків 214

Чепинець В.В. 216

Активізація інвестиційної діяльності банків в умовах фінансової кризи 216

Чорей І. М. 218

Управління джерелами фінансування підприємства 218

Шаповалова В.В. 221

Кредитна політика банку та механізм її реалізації 221

Швая Н.І. 223

Управління оборотними коштами підприємств 223

Шелест Ю.М. 225

Інвестиції в забезпечені інноваційної діяльності підприємств 225

Шершун М. С. 227

Кредитування суб’єктів господарювання міжнародними фінансово-кредитними інститутами 227

Шкирта Е. О. 229

Управління оборотними активами підприємства 229

Штокайло О.І. 231

Елементи та принципи державного регулювання ринку кредитних послуг 231

Щедрина Ю.М. 233

Особливості формування фінансових ресурсів малих підприємств в умовах ринку 233

Юрса З.В. 235

Дилема щодо визначення сутності фінансових ресурсів підприємств 235

Яворська Н.Є. 237

Підвищення ефективності управління грошовими потоками лісогосподарського підприємства 237

Януш В.Б. 240

Управління ризиками страхової компанії 240

Вступне слово декана факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету

Шановні колеги!

Одним із пріоритетних завдань на сьогодні є пошук напрямків впровадження інноваційних технологій у систему фахових досліджень сучасної економіки. Із кожним роком у парадигмі нововведень і змін пропонуються більш високі стандарти реалізації досліджень сучасної науки, а різні форми вияву та новітні ресурси забезпечують повноту та відповідний обсяг наукових розвідок.

Запропонований збірник наукових тез містить актуальні питання і проблеми різних фахових напрямків економічної галузі: сучасні тенденції та проблеми розвитку страхового ринку України, управління доходами страховика, формування та використання ресурсів страхових компаній; фінансове планування на промислових підприємствах; система валютного регулювання в Україні; проблеми трактування економічної сутності та класифікації витрат підприємства; антикризове управління діяльністю банківських установ; проблемні аспекти розвитку ринку банківських послуг; фінансова політика і практика розвитку туристичних компаній.

Як свідчить досвід, суспільство потребує формування нової ґенерації фахівців, практиків, науковців, які вмітимуть знаходити мудрі рішення, реалізовувати нестандартні ситуації, застосовувати теоретичні знання на практиці, виявляти проблеми і знаходити шляхи їх вирішення.

Збірник наукових тез розрахований на студентів, науковців, практиків, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасної економічної науки.


Декан факультету фінансів проф. І. С. Гуцал

УДК 338.515

Авраменко О. А.

ст. гр. ФУПФзм-52

Науковий керівник
к.е.н., доцент
Фаріон Я. М.

Управління прибутком підприємства

Останнім часом у зв'язку з процесом трансформації економіки, що відбувається в Україні, велике значення надається проведенню фінансового аналізу суб'єктів господарювання.

Для забезпечення сталого функціонування підприємства, створення його належного іміджу необхідний якісний аналіз показників фінансово-господарської діяльності, який відповідає вимогам сучасного розвитку ринкової економіки. Результати такого аналізу дадуть можливість виробити рекомендації щодо прийняття правильних управлінських рішень.

Це набуває особливої актуальності нині, коли Україна визнана країною з ринковою економікою. Отже, зазначені питання є важливою складовою формування економічного механізму, адекватного вимогам європейського рівня та стандартам, що застосовуються у Європейському Союзі.

Актуальність теми. Формування ринкових відносин вимагає від підприємства вірно аналізувати економічну інформацію і приймати виважені рішення щодо інвестування своїх ресурсів в суб'єкти господарювання з метою одержання прибутку. У величині фінансових результатів безпосередньо віддзеркалюються усі аспекти діяльності господарюючого суб'єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього управління, особливості діяльності. Саме тому дана тема є досить актуальною.

Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два “полюси” прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.

Прибуток – найважливіша категорія ринкових відносин, їй властиві такі функції:

- економічного показника, що характеризує фінансові результати господарської діяльності підприємства;

- стимулюючої функції, що виявляється в процесі його розподілу та використання;

- прибуток – основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення і розширення виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше джерело формування прибуткової частини бюджетів різних рівнів.

Дослідження питань щодо регулювання діяльності підприємств України відображено в наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Терещенко О.О., Ізмайлова К.В., Іващенко В.І., Болюх М.А., Чумаченко М.Г.

Отже, найбільш проста і одночасно складна категорія ринкової економіки – прибуток. Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма напрямками його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, інвестиційної, фінансової. Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства, і яка є основним фінансовим джерелом економічного та соціального розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування.

Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарського суб’єкта, робітників і власників підприємства. Прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства та найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави: у доходи бюджету здійснюються відрахування від одержаного доходу підприємства, значною частиною якого є прибуток. Це означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки фінансові потреби, а й потреби держави.

У комплексі проблем, пов'язаних з розумінням ролі прибутку у національній економіці, велике значення має удосконалення методів аналізу фінансових результатів господарюючих суб'єктів.

У процесі аналізу необхідно визначити склад прибутку, його структуру, динаміку і виконання плану за звітний період. Спочатку обчислюються абсолютні та відносні зміни в обсязі одержаного балансового прибутку, визначаються та аналізуються джерела його формування: прибуток від торгівельної діяльності, іншої реалізації, позареалізаційних операцій, оцінюється вклад кожного джерела в формування загального обсягу прибутку. Проте абсолютна сума прибутку та його динаміка не можуть повною мірою характеризувати рівень ефективності господарювання. За інших однакових умов більшу суму прибутку отримає підприємство, яке володіє більшим капіталом, використовує більше живої і матеріалізованої праці, більше виробляє і реалізує продукції (робіт, послуг). А тому для того, щоб визначити рівень ефективності роботи підприємства використовують відносні показники прибутку, які виражається в відсотках і називається прибутковістю (рентабельністю), яка являє собою співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами.

Саме прибуток визначає для підприємницької діяльності вирішення трьох взаємозалежних проблем: що продавати, як продавати і для кого продавати, і, таким чином, визначає стратегію формування прибутку. Кожне підприємство самостійно вирішує, як будувати стратегію управління прибутком. І виділяють агресивну (наступальну), захисну та диверсифіковану стратегію.

Література

1. Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємства // Фінанси України. – 2007. - № 4. – С. 112-118.

2. Дієсперов В.С. Рентабельність і дохідність // Економіка АПК. – 2008. - № 6. – С. 57-64.

3. Кириченко О.А. Деякі критерії оцінювання економічної безпеки підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 23. – С. 22-24.

4. Плохотнікова А.С. Удосконалення механізму управління прибутком // Держава та регіони. – 2006. - № 3. – С. 417-419.

5. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А.М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2004. – 454 с.

6. Скакун В.А. Методика обчислення новоствореної цінності на виході бізнес процесів будівельних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - № 19. – С.45-48.

7. Турило А.М. Теоретико –методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 3. – С.109-112.

УДК 336.74Скачать документ

Похожие документы:

 1. Актуальність справжнього дослідження. Однією з найактуальніших проблем сучасної культурологічної науки є проблема так званих пограничних культур

  Документ
  Актуальність справжнього дослідження. Однією з найактуальніших проблем сучасної культурологічної науки є проблема так званих пограничних культур. Вся історія Середземномор'я являє собою яскравий приклад постійної взаємодії і синтезу
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Економічні науки. інновації в економіці І трансферти Управлінських технологій

  Документ
  Дослідження стану трудової еміграції з України та трудової імміграції в Україну, визначення шляхів удосконалення державної міграційної політики ставить перед економічною наукою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення
 5. Хііі международная научно-практическая конференция «Идеи академика Вернадского и научно-практические проблемы устойчивого развития регионов»

  Документ
  Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол ВР № 9 від 04.07.2011 р.). Збірник публікує матеріали, що містять нові теоретичні та практичні результати в галузях

Другие похожие документы..