Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Энергоресурсосберегающая технология получения комплексных гранулированных наноструктурированных сорбентов нового поколения на основе природного глауко...полностью>>
'Документ'
Управлением Росздравнадзора по Белгородской области в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального разв...полностью>>
'Документ'
русский писатель. Родился 26 августа (7 сентября) 1870 в г.Наровчат Пензенской губернии. Происходил из небогатой дворянской семьи, окончил Александро...полностью>>
'Документ'
Качество работы системы образования области в новом учебном году зависит от объективности и глубины анализа сделанного, правильности определения прич...полностью>>

Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Калюк Олексій Миколайович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На правах рукопису

Калюк Олексій Миколайович

УДК 340.0(09)

Війська НКВС (МВС) в Україні (1939–1953 рр.):

історико-правовий аспект

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник

Чайковський Анатолій Степанович

доктор історичних наук, професор

Київ – 2006

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . 12

1.1. Огляд літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

1.2. Аналіз джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ВІЙСЬК НКВС

У ПЕРЕДВОЄННИЙ ПЕРІОД (1939 червень 1941 рр.) . . . . . . . . . . . . . 22

2.1. Структура військ. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення . . . . . . 22

2.2. Функції та завдання військових формувань НКВС в Україні . . . . . . . . . 35

2.3. Застосування військ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІЙСЬК НКВС НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ВІЙНИ (червень 1941 жовтень 1944 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.1. Нормативно-правові засади реорганізації військ НКВС

в умовах воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2. Функції, завдання та основні напрями діяльності військ

у період війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.3. Війська НКВС у системі державного військового механізму . . . . . . . . . 89

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА

ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬК НКВС (МВС) у 1945-1953 рр. . . . . . . . . . . . . . . 108

4.1. Структура та завдання військ НКВС (МВС) у повоєнні роки . . . . . . . 108

4.2. Правова основа їх функціонування та діяльності військ НКВС (МВС).119

4.3. Особливості оперативно-службової та бойової діяльності військ

в умовах загострення суспільно-політичної та криміногенної ситуації . . . 131

4.4. Історико-правова оцінка діяльності військ НКВС (МВС)

в Україні у 1939-1953 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВР Верховна Рада

ВТ Військовий трибунал

ВТУ Виправно-трудові установи

ГУВВ Головне управління внутрішніх військ

ГУПВ Головне управління прикордонних військ

ГУПП Головне управління політичної пропаганди

ДКО Державний Комітет Оборони

КОВО Київський Особливий військовий округ

МВС Міністерство внутрішніх справ

МДБ Міністерство державної безпеки

УМППО Управління місцевої протиповітряної оборони

Наркомат Народний комісаріат

НКВС Народний комісаріат внутрішніх справ

НКДБ Народний комісаріат державної безпеки

НКО Народний комісаріат оборони

ОВ Особливий відділ

ОУН Організація українських націоналістів

РМ Рада Міністрів

РНК Рада Народних Комісарів

РСЧА Робітничо-Селянська Червона Армія

УВП Управління військового постачання

УКВ Управління конвойних військ

УОВ Управління оперативних військ

УПА Українська повстанська армія

УПВО Управління прикордонної та внутрішньої охорони

УПО Український прикордонний округ

УР Укріплений район

УШПР Український штаб партизанського руху

ВСТУП

Актуальність теми. Зміцнення національної безпеки, законності й правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю тісно пов’язані з реформуванням державного виконавчого апарату і зокрема правоохоронних органів і спеціальних військових формувань, насамперед у напрямі вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності, форм та методів їхнього використання на основі пріоритетності прав і свобод людини, принципу верховенства права в суспільному житті.

Роль і значення спеціальних військових формувань у попередженні і припиненні правопорушень, як свідчить історичний досвід, зокрема новітнього періоду, зростає в екстремальних та надзвичайних умовах – війн та воєнних конфліктів, проявів тероризму, загострення етнонаціональних і міжнаціональних відносин, техногенних катастроф, виникнення епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо.

Особлива роль у таких умовах належать внутрішнім військам МВС України та Державній прикордонній службі України, правовою основою діяльності яких є Конституція й Закони України. Виступаючи в ролі стабілізуючого фактора, поряд з іншими військовими формуваннями і органами охорони правопорядку, вони покликані протистояти кримінальним та екстремістським проявам у суспільстві, забезпечити недоторканність державного кордону України, охорону її суверенітету, прав і свобод громадян, їх безпеку.

У досліджуваний період внутрішні та прикордонні війська НКВС (МВС), як складова частина Збройних Сил СРСР, зробили важливий внесок у перемогу над ворогом, у підтримання і зміцнення правопорядку й законності. Водночас, в умовах тоталітарного режиму, на них, у першу чергу на внутрішні війська, у тому числі в Україні, нерідко покладались неправомірні, репресивно-каральні функції та завдання.

Тим самим історія діяльності спеціальних військових формувань, з одного боку, підтверджує їх важливу роль у збереженні й зміцненні суверенітету держави, правопорядку, боротьбі зі злочинністю, а з іншого – свідчить про неприпустимість, навіть під гаслом захисту суспільно-державних інтересів, їх будівництва і діяльності на ідеологічно-класових і партійних засадах. Як й інші силові структури, вони мають діяти виключно в правовому полі.

Завдання забезпечення в сучасних умовах захисту суверенних прав України, зміцнення правоохоронної функції незалежної держави, запровадження європейських і міжнародних стандартів, форм і методів її діяльності вимагають історично-правового осмислення всіх складових, які впливали на процес еволюції та діяльності військових формувань спеціального призначення в різні періоди, в тому числі й протягом того, який розглядається дисертантом. На основі історичного досвіду, а також наукових розвідок не менш важливо дослідити й розвинути основні засади, на яких мають розвиватися правоохоронні органи та їх військові підрозділи в умовах державного суверенітету і демократії.

Актуальність і важливість теми дисертації визначаються також недостатністю науково-дослідницьких праць з розглядуваної проблематики. Це зумовлює необхідність, у контексті сучасної державно-правової реформи, наукового осмислення шляхів удосконалення внутрішніх військ МВС і, певним чином, Державної прикордонної служби України, підвищення ефективності виконання ними своїх завдань, що, без сумніву, справить позитивний вплив на зміцнення законності та правопорядку в державі.

Тому об’єктивне наукове дослідження правових засад функціонування військ НКВС (МВС) в Україні у 1939–1953 рр., з’ясування принципів, форм, нормативно-правового забезпечення їх діяльності, організаційно-структурних змін, засобів виконання покладених на них функцій дозволить визначити місце і роль внутрішніх військ у сучасній системі державних інституцій, застерегти від помилок минулого в процесі державотворення, зокрема на шляху розбудови Збройних Сил, внутрішніх військ МВС та Державної прикордонної служби України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає завданням і вимогам Комплексної цільової програми “Актуальні проблеми історії Українського національного державотворення” (№ 0186.0.070872); Комплексної програми кадрової політики в органах та підрозділах внутрішніх справ та забезпечення законності і дисципліни (наказ МВС України № 515 від 30.06.2001 р.); Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 рр. (Указ Президента України від 25.12.2000 р.); Програми формування позитивного іміджу міліції України на 2003–2007 рр. (рішення Колегії МВС України № 1 КМ/1 ДСК від 10.01.2003 р.); Тематики пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002–2005 рр. (наказ МВС України № 635 від 30.06.2002 р.); Концепції розвитку та реформування внутрішніх військ МВС України на період 2000–2005 рр. (наказ МВС України № 475 від 17.09.2000 р.). Праця безпосередньо пов’язана з основними напрямами наукового забезпечення реалізації Концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України та включена до планів науково-дослідних робіт Національної академії внутрішніх справ України на 2003 р. (п. 2.5).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому з’ясуванні історико-правових аспектів функціонування структурних підрозділів військ НКВС (МВС) в Україні в 1939–1953 рр., політико-правових наслідків їх діяльності. Дисертант мав намір, спираючись на отримані результати, напрацювати відповідні пропозиції, спрямовані на подальше підвищення ролі й місця внутрішніх військ МВС і органів охорони державного кордону у справі забезпечення правопорядку, боротьби зі злочинністю та захисту суверенних прав України.

Відповідно до визначеної мети в дисертації ставляться й вирішуються такі основні наукові завдання:

– дослідити засади та практику використання спеціальних військових формувань, що входили до складу НКВС (МВС) у передвоєнний період, у ході бойових дій та охорони тилу Діючої армії в роки війни;

– встановити нормативно-правові та організаційно-структурні основи
функціонування військ НКВС (МВС) досліджуваного періоду;

– проаналізувати оперативно-службову діяльність внутрішніх і прикордонних військ Наркомату (Міністерства) внутрішніх справ СРСР на території УРСР у повоєнні роки та її політико-правові наслідки;

– розкрити сукупність чинників, які спричинили перетворення частин і з’єднань військ НКВС (МВС) в Україні на елемент репресивно-карального державного виконавчого механізму;

– дати історико-правову оцінку функціонування військових формувань НКВС (МВС) в Україні протягом 1939–1953 рр.;

– виробити конкретні висновки, відповідні рекомендації та пропозиції щодо нормативно-правового та організаційно-структурного забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України в сучасних умовах.

Об’єктом дослідження є стан, еволюція, правові засади, форми і методи діяльності Головних управлінь військ НКВС (МВС) та підпорядкованих їм частин і з’єднань як складової частини охоронного механізму тогочасної держави.

Предмет дослідження – спеціальні військові формування НКВС (МВС) СРСР в Україні, законодавча та нормативно-правова база їх функціонування.

Методологічною основою дисертації послугували основні положення і висновки соціально-детерміністичної гносеології державно-правових явищ, сучасні загальнотеоретичні уявлення про державу і право та їх роль в удосконаленні діяльності правоохоронних органів.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використані:

– загально-філософські методи: діалектичний метод пізнання, згідно з яким всі явища (предмети) вивчаються в єдності та суперечності їх протилежностей, застосовувався при дослідженні позицій вищих органів держави, які в пошуках шляхів удосконалення правових засад організації та діяльності спеціальних формувань НКВС приймали щодо них суперечливі, прямо протилежні рішення, формуючи або розформовуючи їх, збільшуючи або зменшуючи чисельність їх особового складу, розширюючи або звужуючи коло їх повноважень, міняючи відомчу належність тощо; метод історичного аналізу застосовувався при дослідженні процесу становлення та розвитку спеціальних формувань НКВС протягом досліджуваного історичного періоду;

– загальнонаукові методи: конкретно-історичний метод сприяв вивченню специфіки динаміки розвитку внутрішніх і прикордонних військ в Україні в передвоєнні роки, в період Великої Вітчизняної війни та повоєнний час; із застосуванням порівняльно-історичного методу ці процеси зіставлялися, виявлялися подібності та відмінності, з’ясовувалась історична послідовність та доцільність реорганізацій військових управлінь та частин і з’єднань НКВС (МВС); за допомогою соціологічного методу досліджувалися конкретні соціальні факти, як от – участь військ у зміцненні західної ділянки державного кордону, залучення їх до бойових дій на фронті, підтримання прифронтового режиму, використання для придушення руху опору радянській владі на території Західної України тощо; за допомогою системно-структурного методу Наркомат (Міністерство) внутрішніх справ СРСР досліджувався як елемент системи найвищих державних виконавчих органів, а його військові формування, й зокрема організаційно-структурна будова, в якості системи більш нижчого рівня; статистичний метод використовувався для встановлення даних про кількісний склад військових підрозділів НКВС (МВС), у тому числі в УРСР, про число збройних зіткнень, зокрема відсоток бойових втрат особового складу, тощо;

– спеціально-наукові методи: формально-юридичний метод дозволив здійснити аналіз нормативно-правових актів, що покладались в основу функціонування військ НКВС (МВС); історико-правовий метод використано при розгляді та оцінці місця і ролі права в процесі реалізації військовими формуваннями НКВС наданих їм прав та виконання покладених на них обов’язків на різних етапах їхнього функціонування; порівняльно-правовий метод дав можливість порівняти норми законодавства з регулювання правових засад організації та діяльності спеціальних формувань НКВС на різних етапах досліджуваного періоду, виявити відмінності в правовому регулюванні цих засад. Важливу роль відіграв лінгвістично-правовий аналіз різного роду письмових документів (наказів, розпоряджень, звітів, доповідних, службових записок та ін.), що забезпечило вірогідність знань про події та факти.

Хронологічні рамки дослідження визначені науковими завданнями і охоплюють період 1939–1953 рр. Обрання такого періоду обумовлено двома обставинами: по-перше, необхідністю розглянути в динаміці еволюцію і генезис військ НКВС (МВС), основні історико-правові аспекти та нормативно-правову базу функціонування й структурно-організаційні засади їх діяльності в звичайних (мирних) і надзвичайних (воєнних) умовах. По-друге, спираючись на здобуті результати, напрацювати пропозиції щодо реформування і вдосконалення діяльності внутрішніх військ МВС України в сучасний період.

Робота охоплює Україну в адміністративно-територіальних межах до 1954 р.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є комплексним дослідженням організаційно-правових засад діяльності військ НКВС (МВС) в Україні, місця і ролі цієї важливої складової системи органів державного управління правоохоронного спрямування в особливих історичних умовах. Вивчення на основі системного підходу досвіду державно-правового будівництва і функціонування спеціальних військових підрозділів дало автору можливість сформулювати та аргументувати основні положення, що відображають новизну дисертації:

– вперше в історично-правовій ретроспективі запропоновано авторське бачення місця і ролі військових формувань Наркомату (Міністерства) внутрішніх справ СРСР у мирних та надзвичайних умовах;

– на основі вивчення структурно-функціональних змін і завдань військ проаналізовано результати їх бойової, оперативно-службової та правоохоронної діяльності;

– комплексно досліджено основні закономірності процесу перетворення військ НКВС (МВС) у важливий елемент державного механізму по репресивно-каральному тиску на суспільство;

– здійснено аналіз законодавства й відомчої нормативно-правової бази 1939–1953 рр., які регламентували стан, еволюцію та практику використання в Україні військових формувань НКВС (МВС);

– до наукового обігу залучено значну кількість архівних документів і матеріалів, невідомих або маловідомих науковій громадськості;

– спираючись на результати дослідження, виявлено залежність структурно-функціональних змін і особливостей діяльності військ НКВС (МВС) з урахуванням конкретних історичних реалій;

– зроблено спробу наукової історично-правової оцінки діяльності спеціальних військових формувань НКВС (МВС) СРСР в Україні у 1939–1953 рр.

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що викладені в ній положення, узагальнення й висновки, а також нові документи і матеріали надають можливість, з одного боку, глибше зрозуміти тенденції еволюції та розвитку спеціальних військових формувань у зазначений період, з іншого – використати певним чином історичний досвід для розробки пропозицій щодо реформування внутрішніх військ МВС України в умовах сьогодення з метою запобігання репресивного характеру їх діяльності.

При цьому можна виділити такі сфери застосування результатів дослідження:

1) науково-дослідну – для подальшого розвитку науки історії України, її держави і права, зокрема у вивченні історично-правових проблем функціонування та діяльності державних силових структур, використання методів і висновків при написанні наукових праць;

2) правотворчу – у процесі вдосконалення чинного законодавства щодо нормативно-правового забезпечення реорганізації та діяльності спеціальних військових формувань МВС України;

3) навчальну – у ході підготовки підручників, посібників та викладання курсів “Історія держави і права України”, “Судові та правоохоронні органи”, “Історія органів внутрішніх справ”.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження обговорювалися на розширених засіданнях Навчально-наукового та методичного Центру з історії ОВС України, методологічних семінарах кафедри історії України Національної академії внутрішніх справ України. Окремі висновки й узагальнення доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях “Незабутні сторінки історії українського народу” (Київ, 17 грудня 2004 р.) та “Безсмертя подвигу” (Київ, 22 квітня 2005 р.).

Публікації. Результати досліджень викладені в п’яти статтях, які опубліковані у фахових наукових виданнях.

РОЗДІЛ 1

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ

1.1. Огляд літератури

Наукове розроблення питань організаційної будови, нормативно-правового забезпечення та функціонування військ НКВС (МВС) в Україні у цілісному вигляді практично не здійснювалося.

Історіографічний аналіз історичних і історико-правових пошуків у контексті досліджуваної теми надає можливість простежити два основних етапи – радянський і сучасний. Кожному з них притаманні відповідні риси й особливості. Радянська історіографія характерна насамперед тим, що дослідникам були окреслені чіткі ідеологічні межі. Всі архівні документи та матеріали, що могли дати об’єктивне уявлення про діяльність військових підрозділів НКВС (МВС), як і про охоронно-каральний механізм загалом, були в основному недоступні для науковців. Лише нечисленні праці, присвячені розбудові окремих видів військ, переважно прикордонних, вихід у світ яких (інколи під грифом “таємно” чи “для службового користування”) зазвичай пов’язувався з ювілейними датами їх існування, мали деякою мірою розряджати історико-науковий вакуум, що був створений навколо репресивно-карального апарату радянської влади. Хоча із ідеологічними нашаруваннями, вони все ж дають певне уявлення про історичний шлях розбудови окремих видів військ НКВС (МВС).

Центральною подією радянського історіографічного етапу стала публікація збірників документів і матеріалів про функціонування прикордонних і внутрішніх військ в розглядуваний період. Але з огляду на свою таємність вони не всі були доступні широкому загалу науковців . Збірки “Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства (1922–1941 гг.)” та “Из истории советских пограничных войск (1935 – июнь 1941 гг.)” [24, 73] містять документи про бойову та службову діяльність військ в останні передвоєнні роки, висвітлюють хід проведеної реорганізації, дають уявлення про заходи, скеровані на підвищення бойової та мобілізаційної готовності військ, ілюструють участь військовослужбовців у захисті інтересів соціалістичної держави. Матеріали, що розкривають безпосередню участь військ у бойових діях на фронтах Великої Вітчизняної війни та оперативно-службову діяльність в армійському тилу й звільненій від ворога території містяться у збірках документів “Внутренние войска в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, “Пограничные войска СССР. 1941–1945.” та двотомному виданні, що вийшло під грифом “таємно”, “Из истории советских пограничных войск. Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.” [25, 74, 75, 167]. Мовою першоджерел висвітлюють діяльність прикордонних і внутрішніх військ в перші повоєнні роки збірки документів “Пограничные войска СССР. 1945–1950” та “Внутренние войска. 1945–1960” [26, 168]. Всі ці видання безпосередньо стосуються досліджуваної проблеми і були використані при написанні дисертації. Безперечним позитивом цих праць є наявність у кожній з них допоміжного довідкового матеріалу, іменних покажчиків, у цілому виважених передмов і висновків. Водночас, простежується їхнє ідеологічно-пропагандистське спрямування, відсутність критичних матеріалів, суб’єктивний підхід до “скорочення” документів тощо. На їхні сторінках майже відсутні матеріали присвячені нормативно-правовій базі функціонування військових підрозділів НКВС, історичній еволюції військ, особливостям їх оперативно-службового використання тощо.

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

Таким чином, у науковій літературі тією чи іншою мірою висвітлені питання, пов’язані з організаційно-структурною побудовою та діяльністю військових підрозділів, що входили до складу НКВС (МВС) СРСР. Проте незважаючи на вже здійснену науково-пошукову роботу та її безумовну цінність, й дотепер відсутня праця, у якій цілісно розглядалася досліджувана проблема, а тим більше в історико-правовому аспекті. Отже, структура, функції та діяльність військ НКВС (МВС) в Україні потребують подальшого вивчення на основі залучення нових документів і матеріалів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство внутрішніх справ україни (4)

  Документ
  У сучасних умовах, у період розбудови демократичної, правової Української держави переосмислення змісту права та пов’язаних з його реалізацією видів суспільної діяльності й правовідносин у контексті комунікативної філософської парадигми,
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. У західному науковому центрі

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.
 4. Покажчик змісту журналу "Сіверянський літопис" за 1995 2008 роки /Склад. Гонза Н. Ф., Каганова І. Я.; Відп за вип. Грищенко П. В. Чернігів, 2009. с

  Документ
  Покажчик змісту журналу “Сіверянський літопис” за 1995 – 2008 роки /Склад. Гонза Н.Ф., Каганова І.Я.; Відп. за вип. Грищенко П.В. – Чернігів, 2009. – с.

Другие похожие документы..