Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебная программа курса'
Программа предназначена для повышения квалификации руководителей физического воспитания в дошкольных учреждениях разного типа. Данная программа базир...полностью>>
'Закон'
Реализуя право на судебную защиту, обращаемся с настоящим заявлением о признании недействительным данного акта (если есть другие требования в просител...полностью>>
'Документ'
Значение стратегии, позволяющей фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Ускорение из...полностью>>
'Календарно-тематический план'
В ходе изучения темы обучаемые готовят практикум – учебное уголовное дело «Организация и производство расследования дорожно-транспортного преступлени...полностью>>

Харківської державної академії культури Віват, Академіє! Дайджест Випуск 4 (2006-2008) Харків хдак 2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство культури і туризму України

Харківська державна академія культури

Бібліотека

До 80-річчя

Харківської державної академії культури

Віват,

Академіє!

Дайджест

Випуск 4

(2006–2008)

Харків

ХДАК

2009

УДК 378.4(477.54)“19”(048)

ББК 74.584(4УКР–4ХАР)6

В 41

Рекомендовано до друку

вченою радою Харківської державної академії культури

(протокол № 3 від 02.10.2009 р.)

Укладачі: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко.

Науковий редактор: С. В. Євсеєнко

Віват, Академіє! [Текст] : дайджест / Харк. держ. акад. культури. — [Вип. 1] (1999)– . — Х. : ХДАК, 1999– .

Вип. 4. (2006–2008) / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко ; під ред. С. В. Євсеєнко]. — 2009. — 297 с.

ISBN 978–966–8308–22–2

В 41

Дайджест містить матеріали про діяльність Харківської державної академії культури, опубліковані у центральних та місцевих газетах за 2006–2008 роки і є хронологічним продовженням дайджесту «Віват, Академіє!» (2004–2005), який вийшов друком у 2006 році.

УДК 378.4(477.54)“19”(048)

ББК 74.584(4УКР–4ХАР)6

ISBN 978–966–8308–22–2

©Харківська державна академія культури, 2009

©С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко

©В. М. Шейко, передмова, 2009

ВІД УКЛАДАЧІВ

До збірки ввійшли окремі газетні статті та замітки про діяльність колективу Харківської державної академії культури, інтерв’ю з її керівництвом, фрагменти публікацій про викладачів, студентів, випускників ХДАК, навіть якщо їхня діяльність безпосередньо не пов’язана з академією.

У цьому випуску подаються матеріали за 2006–2008 роки.

Серед переглянутих газет як всеукраїнські («Культура і життя», «Урядовий кур’єр», «Україна молода», «Голос України», «Дзеркало тижня», «Освіта», «Освіта України», «Комсомольская правда в Украине: Харьковский выпуск»), так і місцеві, які виходять друком у м. Харкові та Харківській області («Время», «Вечерний Харьков», «Слобідський край», «Харьковские известия», «Нова демократія» та ін.). Переважна більшість — це газети, які отримує бібліотека ХДАК, окремі матеріали надійшли від викладачів академії.

Вперше до дайджесту ввійшли матеріали зі студентських газет ХДАК: «Бурсацький узвіз», «Akademia», «Студентські обрії», які найповніше віддзеркалюють життя академії за означений період.

Укладачі не претендують на всебічне охоплення матеріалу. Тексти подано в авторській редакції. Пропущені речення, абзаци позначено знаком <...>.

Видання містить покажчик персоналій і покажчик творчих колективів ХДАК. У покажчику персоналій наводяться прізвища тільки викладачів, студентів та випускників ХДАК, а також учасників інтерв’ю (респондентів).

До покажчика творчих колективів ХДАК увійшли всі гурти, фольклорні групи, театри, хори і т. д., про які згадувалось у газетах за означений період.

Передмова

Новітні освітні трансформації яскраво й оригінально віддзеркалились на сучасному етапі розвитку одного із найстаріших у своїй галузі ВНЗ — Харківської державної академії культури, яка у вересні 2009 р. відзначає свій 80-річний ювілей.

Харківська державна академія культури створена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 818 на базі ліквідованого Харківського державного інституту культури. Офіційною датою створення інституту є 10 вересня 1929 року, коли Раднарком України на своєму засіданні прийняв рішення про реорганізацію факультету політосвіти Харківського інституту народної освіти в окремий інститут політосвіти. Академія — найстаріший і упродовж тривалого часу єдиний в Україні унікальний навчальний і науковий центр, фундатор культурологічно-мистецької, бібліотечно-інформаційної освіти, який відіграє суттєву роль в історії вітчизняної науки й освіти.

Саме на базі її філії виник Київський інститут культури (нині — Національний університет культури і мистецтв). ХДАК була одним із засновників ще одного інституту культури України — Рівненського (нині — Рівненський державний гуманітарний університет). Сьогодні майже половина працівників сфери культури України — це випускники академії.

ХДАК першою в Україні розпочала підготовку фахівців культурологічно-інформаційного спрямування: культурологів, викладачів історії та теорії культури, організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності, документознавців-менеджерів інформаційних систем, соціальних педагогів, істориків-музеєзнавців. В академії був створений перший в Україні факультет підвищення кваліфікації працівників культури та мистецтв, за роки існування якого тут підвищили кваліфікацію майже 5 тисяч викладачів училищ культури і мистецтв України, Молдови, Середньої Азії.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності ХДАК як вузу найвищого — IV рівня акредитації, гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного профілю є науково-дослідницька та творчо-виконавська діяльність.

До суттєвих результатів науково-дослідницької діяльності напередодні свого 80-річчя слід віднести:

— утвердження ХДАК як провідного ВНЗ в Україні з двох основних наукових галузей — «культурології» та «соціальних комунікацій». ХДАК ініціювала введення нових наукових галузей до «Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», що отримало підтримку Кабінету Міністрів України, ВАК України й більшості вузів відповідного профілю;

— видання чотирьох спецвипусків наукових збірників «Культура України» і «Вісник ХДАК» спочатку з проектами програм кандидатських іспитів для аспірантів і здобувачів, а потім і самих програм;

— створення в ХДАК 2 докторських спеціалізованих вчених рад (Постановою ВАК України) з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) культурології та соціальних комунікацій;

— ХДАК як провідна установа успішно провела Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Документознавство, архівознавство»;

— проведення понад 20 наукових конференцій, науково-методичних семінарів, «круглих столів» тощо. Серед них: міжнародна наукова конференція «Освіта, культура і мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації» (22–23 листопада 2007 р.); міжнародна науково-теоретична конференція «Харків у контексті світової музичної культури» (3–4 квітня 2008 р.); всеукраїнська конференція молодих учених «Культура та інформаційне суспільство XXI століття»; міжнародна наукова конференція «Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність» (20–21 травня 2008 р.); III всеукраїнський конкурс молодих виконавців «Слобожанський вернісаж — 2008»; міжнародні наукові читання «Перший в Україні відділ бібліотекознавства: до 105-ї річниці заснування» (14–15 травня 2008 р.); студентська міжвузівська науково-практична конференція «Голодомор 1932–1933 років в Україні: злочин проти нації (24 листопада 2007 р.)»;

— захист викладачами ХДАК 7 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

Успішно функціонують докторантура та аспірантура за 8 напрямами.

Зросла кількість публікацій: викладачами опубліковано 482 найменування наукових, навчально-методичних та інших видань, аспірантами 95 найменувань, студентами — 126 тез доповідей, зокрема 8 монографій, 17 підручників з грифом МОН України або Міністерства культури і туризму тощо.

Значна увага приділялася творчо-виконавській роботі викладачів і студентів. Так, за рік здійснено понад 120 виступів викладачів і студентів на концертах, вечорах, фестивалях, конкурсах, інших мистецьких заходах м. Харкова та області, інших регіонів України та за її межами.

Було проведено 3-й всеукраїнський конкурс молодих виконавців «Слобожанський вернісаж», ініційований та проведений на базі ХДАК, в якому взяли участь понад 200 молодих виконавців з цих регіонів України. Це сприяє утвердженню академії як одного з провідних ВНЗ України мистецького профілю.

В академії функціонують більше 30 студентських творчих колективів, відомих не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Більше 200 учасників протягом року стали переможцями або дипломантами міжнародних конкурсів, фестивалів, оглядів.

Отже, вищесказане ще раз свідчить, що Харківська державна академія культури є вищим навчальним закладом західного типу. Адже науково-творча, теоретична і прикладна робота колективу й студентів спрямована на навчально-виховну сферу, на розвиток культури і мистецтва, інформаційно-бібліотечного сектора регіону й України. А все це дає можливість готувати висококваліфіковані кадри інформаційно-культурологічного, мистецького спрямування для незалежної України.

В цілому на сьогодні Харківська державна академія культури — сучасний вищий культурологічно-мистецький та інформаційний навчальний заклад України загальнодержавної форми власності, акредитований (у повному обсязі) за IV рівнем акредитації. За роки існування підготовлено понад 40 тисяч висококваліфікованих фахівців у галузі культури і мистецтв, серед них більше 300 іноземних громадян із 24 країн Європи, Азії, Африки та Америки. Понад 1000 випускників ХДАК удостоєні урядових нагород, двоє — Г. Балицький та І. Філіповський — звання Героя Радянського Союзу. Близько 80 випускників мають державні почесні звання, серед яких: народна артистка України А. Мамченко, заслужені артисти України М. Рачинський, В. Плескунов, Т. Толейчук, О. Сокіл, Ф. Лостовський, С. Орлова, заслужені діячі мистецтв Ю. Старченко, Є. Бортник, В. Ірха, В. Біленька, Л. Корольова, Р. Целінський, В. Ярошик, В. Ракитянська та ін. Серед випускників академії В. Шейко — ректор академії, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, повний кавалер ордена «За заслуги»; В. Рожок — ректор Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор; Д. Остапенко — генеральний директор Національної філармонії України, котрий неодноразово обіймав посаду Міністра культури та мистецтв України, народний артист України, професор; В. Кірсанов — перший проректор Київського національного університету культури і мистецтв, заслужений працівник культури України, професор, та ін.

Нині в академії навчаються майже 3,5 тисячі студентів як денної, так і заочної форм навчання. Значна частина фундаментальних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у ХДАК — культурологічно-інформаційного і мистецького профілю, що передбачає індивідуальну підготовку фахівців та значно менше співвідношення кількості студентів на одного викладача (від 3,5 до 5,5 студентів денної форми навчання). Тому чисельність науково-педагогічних працівників академії відповідає штатам гуманітарних університетів України.

Академія здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за чотирма галузями знань — «культура», «мистецтво», «педагогічна освіта», «менеджмент» та 11 спеціальностями: «культурологія», «театральне мистецтво», «хореографія», «кіно-, телемистецтво», «музичне мистецтво», «музейна справа і охорона пам’яток історії та культури», «книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», «документознавство та інформаційна діяльність», «соціальна педагогіка», «менеджмент соціокультурної діяльності», «менеджмент організацій».

Навчально-виховний процес забезпечують 10 факультетів, зокрема факультет культурології, театрального, кіно-, телемистецтва, хореографічного мистецтва, музичного мистецтва, бібліотекознавства та інформатики, документознавства та інформаційної діяльності та ін.; 29 кафедр, на яких працюють 236 штатних викладачів, зокрема 8 академіків галузевих академій, 35 докторів наук, професорів, 40 народних та заслужених артистів України, заслужених діячів мистецтв і працівників культури, 129 кандидатів наук, доцентів. Серед них такі відомі українські вчені, доктори наук, професори, як: В. Шейко, Н. Кушнаренко, А. Рижанова, А. Соляник, Л. Філіпова, М. Дяченко, І. Зборовець, Г. Асєєв, В. Ільганаєва, Л. Стародубцева, Г. Панков, С. Потрашков, І. Польська, О. Тортіка, О. Чепалов, Ю. Лошков та ін. Тут працюють: народні артисти України — Б. Колногузенко, К. Шаша, О. Могила (Васильєв), заслужені діячі мистецтв — В. Шейко, І. Борис, Т. Большакова, С. Гордєєв, В. Ірха, В. Курисько, В. Осадча, М. Розін, О. Скляров, Ю. Чемеровський, заслужені артисти України — Л. Марков, В. Осипенко, В. Цицирєв, Л. Красовська, Ю. Данильчишин, Л. Кудрич, П. Кучин, В. Харитонова, М. Колодочка, О. Шишкіна, В. Горбунов, заслужені працівники культури України — М. Дяченко, М. Каністратенко, Н. Кушнаренко, О. Літвінов, заслужений художник України В. Грицаненко, заслужений журналіст України З. Аласанія та ін.

ХДАК — культурно-мистецький центр, значна частина викладачів і студентів якого є організаторами й учасниками найрізноманітніших культурно-мистецьких акцій. Зокрема академія ініціювала проведення на своїй базі постійно діючого всеукраїнського фестивалю «Слобожанський вернісаж». Нині вже втретє проведено цей престижний мистецький форум, у якому взяли участь понад 600 молодих талановитих митців з усіх регіонів України. За останні роки більше 200 студентів академії отримали звання лауреатів, дипломантів та призерів міжнародних, всеукраїнських і регіональних мистецьких конкурсів та фестивалів. Так, студентський театр народного танцю «Заповіт», який успішно функціонує з 1990 року, неодноразово виборював гран-прі, ставав лауреатом міжнародних конкурсів і фестивалів у Бельгії, США, Іспанії, Португалії, Росії та інших країнах світу; студентський театр естрадного співу «СТЕП» є лауреатом численних міжнародних, всеукраїнських і регіональних фестивалів та конкурсів естрадної пісні; академічний хор студентів неодноразово виступав на сцені Національної філармонії України, ставав лауреатом і дипломантом престижних конкурсів і фестивалів державного та міжнародного рівнів тощо.

ХДАК — один із провідних науково-методичних центрів України культурологічного, мистецького, бібліотечно-інформаційного та соціально-комунікаційного профілів. Викладачі академії розробили понад 300 програм і науково-методичних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів України I–II та III–IV рівнів акредитації, більшість із яких є авторськими; підготували та видали з грифом МОН України та Міністерства культури і туризму України понад 50 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників. Авторитетні професори, доктори наук входять до складу всеукраїнських наукових та науково-методичних комісій, журі тощо. Так, В. Шейко — голова експертної комісії ВАК України з культурології; Л. Стародубцева — член цієї комісії; В. Ільганаєва — член експертної комісії ВАК України з соціальних комунікацій; Н. Кушнаренко — член Державної акредитаційної комісії України; В. Шейко, М. Каністратенко, Н. Кушнаренко, А. Соляник, Л. Філіпова, Г. Асєєв, О. Кравченко та ін. є членами науково-методичних комісій МОН та експертами МОН України з ліцензування та акредитації з освітніх напрямів «культура», «мистецтво», «соціальна педагогіка», «менеджмент», «туризм» тощо.

ХДАК — центр фундаментальних наукових досліджень у галузі культурології, мистецтвознавства та теорії соціальних комунікацій. Разом з Інститутом культурології Академії мистецтв України ХДАК є одним із розробників загальнодержавної НДР «Історія України: історико-культурологічні виміри»; провідні наукові напрями досліджень академії — «Проблеми історії та теорії культури», «Українська і світова музична культура», «Українська хорова культура в контексті світової культури», «Хореографічна культура східних регіонів України: теоретичні і виконавські аспекти» та ін.

В академії діє понад 10 відомих наукових шкіл; дві спеціалізовані вчені ради: Д 64.807.01 за двома спеціальностями 26.00.01 — теорія та історія культури (у галузі культурології, філософських наук та мистецтвознавства), 26.00.04 — українська культура (у галузі культурології, мистецтвознавства); Д 64.807.02 за двома спеціальностями 27.00.01 — теорія та історія соціальних комунікацій (у галузі соціальних комунікацій), 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (у галузі соціальних комунікацій). За п’ять останніх років викладачі академії захистили 10 докторських і 47 кандидатських дисертацій. Академія видає наукові збірники «Культура України» та «Вісник Харківської державної академії культури», які затверджені ВАК України як фахові з культурології, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, педагогічних, історичних, філософських наук. Щороку викладачі, докторанти, аспіранти і студенти академії публікують понад 400 монографій, підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, статей, тез доповідей. На базі ХДАК проводяться щорічні міжнародні наукові конференції, «круглі столи», фестивалі, серед яких: «Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації», «Культура та інформаційне суспільство XXI століття», «Харків у контексті світової музичної культури», всеукраїнський фестиваль молодих виконавців «Слобожанський вернісаж» та ін.

Академія — дійсний член Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), Організації Європейської співдружності в галузі бібліотечно-інформаційної освіти (БОБКАТССС), Європейської асоціації бібліотечно-інформаційної освіти та наукових досліджень (ЕВКЛІД). Вона має широкі навчальні та наукові зв’язки з Університетом Роберта Гордона (Велика Британія), Університетом штату Іллінойс (США), Вищою Королівською школою бібліотекознавства (Данія), Амстердамським університетом і Вищою політехнічною школою (Нідерланди), Вищою школою бібліотекознавства та інформатики й Українським Вільним Університетом (Німеччина), Харбінським університетом та Харбінським інститутом просвіти (Китай), Вищою гуманітарно-економічною школою (Польща). Згідно з укладеними угодами, академія здійснює міжнародний обмін викладачами, науковцями, студентами, надає можливість своїм студентам продовжувати навчання за кордоном. З ініціативи Асоціації Університетів Європи та Болонського університету 16 вересня 2005 р. академія підписала Велику Хартію університетів, приєднавшись до світової університетської спільноти.

За значний внесок у розвиток української культури, мистецтва, підготовку висококваліфікованих фахівців академія була нагороджена в 1979 р. Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 1999 р. — Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, а у 2004 р. — Почесною грамотою Верховної Ради України і Золотою медаллю Академії мистецтв України.

Таким чином, 80-річний історичний шлях Академії культури свідчить про унікальність ВНЗ культури, їх феноменальну особливість конгломеративного поєднання гуманітарно-інформаційної та мистецько-культурологічної освіти, що дозволило їм стати не тільки провідними навчальними, а й соціально-культурними центрами, відомими не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Доктор історичних наук, професор,

член-кореспондент Академії мистецтв

України, засл. діяч мистецтв України,

ректор Харківської державної

академії культури В. М. ШейкоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство культури України

  Документ
  Дайджест містить матеріали про діяльність Харківської державної академії культури, опубліковані у центральних та місцевих газетах за 2009–2010 роки, і є хронологічним продовженням дайджесту «Віват, Академіє!» (2006–2008), який вийшов друком у 2009 році.
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. України (3)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 4. України (7)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 5. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

Другие похожие документы..