Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В работе охарактеризованы основные факторы, способствующие развитию туризма на островах (гидрологические, климатические, ландшафтные, историко-культур...полностью>>
'Шпаргалка'
Пособие написано в соответствии с программой подготовки специалистов по курсу «Социальная психология» для высших учебных заведений. В ней с учетом сов...полностью>>
'Инструкция'
При подозрении на острый аппендицит категорически запрещается применение местного тепла (грелки) на область живота, применение очистительных клизм и ...полностью>>
'Закон'
Проект наказу “Про затвердження Порядку розрахунку цін на ветеринарні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини” підготовлено...полностью>>

01011 Україна, м. Київ, Арсенальна пл

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Річна фінансова звітність ЗАТ „Український кредитний банк”

Альтаір-Аудит аудиторська фірма

Свідоцтво № 1462 (Рішення АПУ від 26/01/2001 р. № 98)

01011 Україна, м.Київ, Арсенальна пл.. 1-б


№ 14 від 09 липня 2007 року

ЗВІТ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ аудиту фінансової звітності

Закритого Акціонерного Товариства

український кредитний банк”

за 2006 рік

м. Київ 2007

ЗМІСТ

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК .............................................................................................................

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ......................................................................

БАЛАНС.....................................................................................................................................................

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ..................................................................................................

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ.............................................................................................................

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ..................................................................................................

ПРИМІТКИ ДО ЗВІТІВ.............................................................................................................................

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2006 РІК.....................................................

1. Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів НБУ..............

2. Відповідність обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення.....................................

3. Якість управління активами і пасивами Банку...................................................................................

4. Якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості.....

5. Достатність резерву та капіталу Банку................................................................................................

6. Оцінка ризиків банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов’язаними особами...............

7. Адекватність процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку......................................

Згідно з Договором від 19.10.2006 р. № 39 аудиторська фірма «Альтаір-Аудит» провела аудит фінансової звітності ЗАТ «Український кредитний банк» (далі - Банк) за 2006 рік у складі: загальна інформація про діяльність Банку, баланс станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за 2006 рік, звіт про рух грошових коштів за 2006 рік, звіт про власний капітал за 2006 рік, примітки до звітів за 2006 рік. Відповідальність за підготовку та достовірність зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Ми несемо відповідальність за висловлення об’єктивної незалежної думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі аудиторської перевірки.

Даний звіт укладено згідно з урахуванням Положення з міжнародної практики аудиту 1006 “Аудит фінансових звітів банків” та Положення про порядок надання банками до НБУ аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності. Перевірка проводилась з 01/02/2007 р. по 21/02/2007 р. з використанням наданих нам документів у складі: внутрішні положення Банку про ведення окремих ліцензованих видів банківської діяльності; фінансова та статистична звітність Банку, тарифи на послуги Банку, протоколи та рішення Загальних зборів акціонерів Банку; висновки та робочі матеріали управління внутрішнього аудиту.

Альтаір-Аудит аудиторська фірма

Свідоцтво № 1462 (Рішення АПУ від 26/01/2001 р. № 98)

01011 Україна, м.Київ, Арсенальна пл.. 1-б


Акціонерам ЗАТ «Український Кредитний Банк»

Керівництву ЗАТ «Український Кредитний Банк»

Національному банку України

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежної аудиторської фірми “Альтаір-Аудит” за результатами аудиту

фінансової звітності ЗАТ «Український кредитний банк»

станом на 31 грудня 2006 року

Згідно з Договором від 19.10.2006 р. № 39 аудиторська фірма «Альтаір-Аудит» провела аудит поданої в додатку фінансової звітності ЗАТ «Український кредитний банк» (далі   Банк) за 2006 рік у складі: загальна інформація про діяльність Банку, баланс станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за 2006 рік, звіт про рух грошових коштів за 2006 рік, звіт про власний капітал за 2006 рік, примітки до звітів за 2006 рік. Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Банку. Ми несемо відповідальність за висловлення об’єктивної незалежної думки стосовно цієї фінансової звітності на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели нашу перевірку згідно з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність”, Закону України "Про банки та банківську діяльність", Положення НБУ "Про порядок подання до НБУ аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку" та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти зобов’язують нас планувати та здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансовій звітності. Аудиторська перевірка включає також оцінку відповідності застосованих принципів обліку Міжнародним стандартам фінансової звітності і Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні, суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність є повною та об’єктивною, вона справедливо і достовірно відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за 2006 рік, підготовлена на концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

При цьому ми звертаємо увагу на незадовільний фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року (чистий збиток Банку за 2006 р. склав 28,4 млн. грн.) та зростання кредитних ризиків, про що свідчить значна частка негативно класифікованих активів (кредитів та нарахованих відсотків) у загальних активах (станом на 01.01.2007 р. – 14,7 %). За порушення економічних нормативів, у зв’язку із незадовільним фінансовим станом для управління Банком в 2006 р. було призначено Тимчасову адміністрацію, а також у звітному році продовжували діяти обмеження в банківській діяльності згідно з рядом Рішень Комісії Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області з питань нагляду та регулювання діяльності банківських установ.

09 липня 2007 року

Аудиторська фірмаАльтаір-Аудит”

Аудитор В. В. Зимовець

(сертифікат на право здійснення

аудиту банків № 0000008)

З А К Р И Т Е А К Ц І О Н Е Р Н Е Т О В А Р И С Т В О

УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК

J O I N T S T O C K C O M P A N Y

U K R A I N I A N C R E D I T B A N K

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ

НАЗВА БАНКУ: ЗАТ “УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК”

(зареєстрований Національним банком України 30 жовтня 1992 року за №127).

АДРЕСА БАНКУ: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: акціонерне товариство закритого типу.

ДАТА ЗВІТНОСТІ: 31 грудня 2006 року (на кінець дня).

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД: за 2006 рік.

ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ ТА ОДИНИЦЯ ВИМІРУ: тисячі гривень.

Річна фінансова звітність Банку включає:

 • ЗАГАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ;

 • БАЛАНС;

 • ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ;

 • ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ;

 • ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ;

 • ПРИМІТКИ ДО ЗВІТІВ.

Такі статті Звіту про фінансові результати, як “Чистий прибуток на одну просту акцію” та “Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію”, містять нульові показники в зв’язку з тим, що норми Положення (стандарту) 24 “Прибуток на акцію” не поширюються на акціонерні товариства закритого типу, до яких відноситься Банк.

При складанні Звіту про рух грошових коштів Банк застосовує непрямий метод.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БАНКУ.

Згідно установчих документів банку вищим органом управління ЗАТ “Український кредитний банк” є Загальні Збори Акціонерів, керівним органом - Спостережна Рада, а виконавчим - Правління банку. Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю банку є Ревізійна комісія. Органом оперативного контролю є Управління внутрішнього аудиту, яке підпорядковується Спостережній Раді банку та їй звітує. Цей підрозділ має здійснювати нагляд за поточною діяльністю банку, контролювати дотримання законів, нормативно-правових актів НБУ та рішень органів управління банку, перевіряти результати поточної фінансової діяльності банку, аналізувати інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами банку, надавати Спостережній раді висновки та пропозиції за результатами перевірок, здійснювати інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю банку. Однак, в результаті звільнення начальника Управління внутрішнього аудиту, посада внутрішнього аудитора в банку є вакантною починаючи з вересня 2006 року.

З метою здійснення планування, аналізу, контролю та управління ризиками в банку створене Управління бюджетування, аналізу та оцінки ризиків, до складу якого входить Відділ оцінки ризиків та відділ бюджетування, аналізу та планування. Для забезпечення додаткових заходів контролю й управління ризиками були створені постійно діючі комітети, зокрема:

1) кредитний комітет;

2) комітет з питань управління активами та пасивами;

3) тарифний комітет.

Однак, станом на 31 грудня 2006 року, організаційна структура в Банку зазнала змін. За порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ, що мали місце в діяльності банку, з боку Національного банку України, протягом останніх двох років були застосовані заходи впливу у вигляді зупинення та обмеження окремих банківських операцій. За порушення економічних нормативів ліквідності (миттєвої - Н4, поточної - Н5 та короткострокової ліквідності - Н6), що встановлені Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 року, за порушення нормативу обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ, здійснення збиткової діяльності та у зв’язку із зменшенням регулятивного капіталу більше ніж на 30%, Постановою Правління Національного банку України від 16 жовтня 2006 року за № 398 «Про призначення тимчасової адміністрації у ЗАТ «Український кредитний банк» (м. Київ) в банку була призначена тимчасова адміністрація строком на 1 рік (з 17.10.2006 до 17.10.2007. Тимчасовим адміністратором ЗАТ «Український кредитний банк» призначено фізичну особу – незалежного експерта (за договором з Національним банком України) Бондаря Юрія Миколайовича. З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження Загальних зборів, Спостережної Ради і Правління ЗАТ „Український кредитний банк” перейшли до Тимчасового адміністратора.

Таким чином, станом на кінець дня 31 грудня 2006 року єдиним органом управління в банку є Тимчасовий адміністратор.

При цьому необхідно відмітити, що суттєвою подією, яка відбулася протягом першого півріччя звітного року і мала вплив на зміни в організаційній структурі банку, була ліквідація єдиної філії ЗАТ „Український кредитний банк”. Зокрема, згідно рішення Спостережної Ради банку була ліквідована філія, розташована в місті Львові по вул. Стрийська, 33, яка, в свою чергу, мала 5 безбалансових відділень, зареєстрованих в цьому ж регіоні. Більш детально про ліквідацію Львівської філії ЗАТ „Український кредитний банк” викладено в Примітці 1 „Облікова політика”, п. п. 1.1. „Загальна інформація про діяльність банку”.

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ БАНК.

ЗАТ “Український кредитний банк” є універсальною банківською установою, яка згідно з діючим законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг. Банківською Ліцензією № 16 та Дозволом № 16-1 від 26.10.2001 року, що отримані в Національному банку України, передбачена можливість здійснювати майже всі основні банківські операції (за винятком операцій з банківськими металами). Однак, враховуючи кризову ситуацію, в якій опинився банк наприкінці 2004 року, умови діяльності протягом 2005-2006 років були для банку відмінними від звичайних умов.

В результаті втрати ліквідності, платоспроможності та стабільності банку в грудні 2004 року, що було спричинено політико-економічною кризою в країні та ускладнено особисто для банку трагічною подією, що сталася в той же період і мала широкий публічний резонанс, до ЗАТ „Український кредитний банк” з боку Національного банку України були застосовані адекватні заходи впливу за порушення банківського законодавства. Зокрема, в результаті невиконання банком вимог кредиторів, недотримання нормативу обов’язкового резервування коштів на рахунку в НБУ, порушення ряду економічних нормативів, - Комісією Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області з питань нагляду та регулювання діяльності банківських установ приймався ряд Рішень щодо зупинення здійснення Закритим акціонерним товариством „Український кредитний банк” окремих банківських та інших операцій (№ 05046 від 26.01.2005 року; № 05126 від 15.03.2005 року; № 05261 від 10.06.2005 року; № 05286 від 23.06.2005 року; № 06035 від 16.01.2006 року). Виконуючи вимоги зазначених вище Рішень, діяльність банку протягом попереднього та звітного періодів була спрямована на роботу з позичальниками щодо погашення кредитів, в тому числі й достроково, здійснення претензійно-позовної роботи, реалізації заставленого майна, відчуження активів іншими способами, в результаті чого банк мав змогу поступово виконувати зобов’язання перед кредиторами. На виконання рекомендацій НБУ банк переводив залишки клієнтів з поточних рахунків в інші банки, а також зупинив здійснення таких операцій як:

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, в частині надання кредитів СГД та фізичним особам, в тому числі у формі врахування векселів;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках-нерезидентах в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в частині залучення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них у частині відкриття поточних рахунків юридичних та фізичних осіб як в грошовій одиниці України, так і в іноземній валюті;

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб, крім приймання вкладів (депозитів) від акціонерів та інших юридичних та фізичних осіб, що будуть спрямовані на покращення фінансового стану (за умови попереднього погодження з Головним Управлінням НБУ по м. Києву та області);

 • проведення торгових операцій на міжнародних валютних ринках, залучення іноземної валюти на міжнародних ринках крім субординованого боргу;

 • організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтингу);

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів в частині випуску цінних паперів власного боргу;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій за ними з використанням цих карток; емісія власних цінних паперів в частині випуску цінних паперів власного боргу;

 • здійснення операцій за договорами щодо відчуження активів, в тому числі переоформлення, заміна, реалізація та інші дії з активами, без попереднього погодження з Головним Управлінням НБУ по м. Києву та області;

 • здійснення нових вкладень в основні засоби, крім тих, що пов’язані з технологічними потребами банківської діяльності, без попереднього погодження з Головним Управлінням НБУ по м. Києву та області;

 • здійснення витрат на спонсорську допомогу, доброчинність, рекламу, придбання автотранспорту та укладання нових договорів оренди автотранспорту.

З метою підтримання ліквідності банком була запроваджена низка антикризових заходів, здатних не допустити повної грошової кризи. В зв’язку з чим було забезпечено обмеження активних операцій з кредитними картками, обмежено отримання готівки за допомогою платіжних карток з банкоматів, мінімізовані всі без виключення адміністративні статті витрат. В банку було проведено скорочення персоналу в головному банку, а також, як зазначалося вище, ліквідована збиткова Львівська філія.

Крім того, були максимально обмежені розрахунки за зобов’язаннями банку перед інсайдерами та пов’язаними особами, досягнута домовленість про зменшення розмірів процентних ставок за їх вкладами, що, в свою чергу, дозволило зменшити витрати банку та знизити відтік грошових коштів.

Проведені антикризові заходи дали змогу повернути вклади фізичним особам, суттєво зменшити зобов’язання перед іншими банками та клієнтами. В результаті грошової недостатності, яка особливо гостро відчувалася протягом попереднього звітного року, та несвоєчасного виконання платіжних доручень „великих” клієнтів, до банку були пред’явлені судові позови, штрафи і пені за якими банк продовжував сплачувати ще й у звітному році.

Зважаючи на вимоги Комісії Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області з питань нагляду та регулювання діяльності банківських установ щодо обмеження та призупинення банківських операцій та з врахуванням вимог Постанови НБУ № 369 від 28.08.2001 року „Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, банк, з часу отримання відповідних рішень, не здійснював приріст обсягу операцій (не укладав нові договори без окремих дозволів НБУ), при цьому одночасно забезпечував здійснення операцій згідно з договорами, що були укладені банком до дат отримання відповідних рішень.

Взагалі ж, Банківською Ліцензією № 16 та Дозволом № 16-1 для банку визначений наступний перелік операцій:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використання цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

 • операції з валютними цінностями;

 • організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку, з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

 • депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

До інших операцій, що раніше здійснювалися банком на підставі отриманих Банківської Ліцензії та Дозволу, відносяться:

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • емісія власних цінних паперів;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Після призначення тимчасової адміністрації в ЗАТ «Український кредитний банк» діяльність тимчасового адміністратора була спрямована на забезпечення схоронності капіталу й активів банку, приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення його платоспроможності й ліквідності, стабілізації діяльності банку, усунення порушень, причин та умов, що призвели до погіршення фінансового стану банку.

При цьому необхідно відзначити, що робота тимчасового адміністратора, який приступив до виконання своїх функцій в жовтні 2006 року, була результативною. Вже на кінець дня звітного періоду діяльність банку була приведена у відповідність до вимог нормативно-правових актів НБУ, що свідчить про успішне оздоровлення ЗАТ „Український кредитний банк” державним регулятором та надає впевненості на відновлення роботи банку.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА БАНКУ

Основною стратегічною метою є відновлення ліквідності та платоспроможності банку, дострокове припинення дії тимчасової адміністрації, поновлення прав на здійснення банківських та інших операцій, розвиток банку як надійної фінансової установи

З метою досягнення зазначених цілей, на найближчу перспективу визначені наступні пріоритетні задачі:

 • підтримання на достатньому рівні обсягу сформованих на окремому рахунку в НБУ суми обов’язкових резервів;

 • клопотання перед Комісією Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області з питань нагляду та регулювання діяльності банківських установ щодо зняття для банку обмежень в здійсненні банківських операцій;

 • зменшення обсягу нарахованих доходів;

 • підтримання запланованого рівня загальних адміністративних витрат.

За умови виконання завдань, що заплановані для реалізації стратегії, а також для відновлення позиції стабільного банку та зміцнення конкурентоспроможності, заплановане наступне:

 • відновлення довіри „старих” клієнтів, а також залучення нових клієнтів на обслуговування в банк;

 • створення довгострокової ресурсної бази;

 • розробка та впровадження нових форм кредитування юридичних та фізичних осіб, з пріоритетом споживчого кредитування;

 • диверсифікація активів та пасивів за строками;

 • підвищення доходності банківської діяльності;

 • підвищення якості активів банку;

 • підвищення рівня ефективності управління банком;

 • проведення гнучкої тарифної політики в залежності від специфіки клієнтів банку;

 • здійснення постійного моніторингу ринку банківських послуг та їх вартості;

 • розробка та впровадження нових продуктів у сфері залучення строкових коштів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. "банк народний капітал"

  Документ
  Примітка: У 2006р. Банком була проведена підписка на акції 11 емісії на суму 12    грн. Акції 11 емісії повністю були оплачені 27.12.07р., у зв’язку з чим вони були внесені до реєстру акціонерів тільки у січні 2008р.
 2. Удк 32+329. Д67 ббк 66. 2(4 Укр)+76

  Документ
  Це видання є логічним продовженням першої, офіційно забороненої в Україні та засудженої до знищення (!) книги «Донецька мафія. Антологія». Але Правду знищити неможливо, вважають ініціатори проекту «Мафія в Україні» і пропонують українським
 3. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 4. Повідомлення про повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків "

  Документ
  Повідомленняпро повторне оприлюднення (після врахування пропозицій та зауважень) проекту наказу Міністерства охорони здоров’я " Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків "

Другие похожие документы..