Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Как хорошо известно, биохимические процессы в живом мире Земли поддерживаются внешней солнечной энергией и сводятся к синтезу и разложению органическ...полностью>>
'Презентация'
ЛЕКЦИЯ. Определение   профессиональных, системных, аналитических и коммуникационных  компетенций администратора салона красоты. Совместная разработка...полностью>>
'Документ'
Сбербанк является крупнейшим банком РФ, занимает первое место в рейтинге российских банков по всем финансовым показателям. Bank of America, занимает ...полностью>>
'Закон'
(в ред. Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ, от 20.12.1 N 214-ФЗ, от 02.12.2 N 139-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 30.06.20...полностью>>

Програма спецкурсу " Основи програмування в середовищі Pascal" Автор програми учителя інформатики Класичного ліцею при Запорізькому державному університеті Єгорова І. С, Кухар Н. В

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

Основи програмування в середовищі Pascal“

Автор програми – учителя інформатики Класичного ліцею при Запорізькому державному університеті Єгорова І.С, Кухар Н.В.

Програму затверджено Міністерством освіти і науки України, 2003р.

Рекомендована для використання у школах Запорізької області

П о я с н ю в а л ь н а з а п и с к а

Спецкурс “Основи програмування в середовищі Pascal ” розрахован на учнів 10-11 класів, базується на знаннях та навичках, отриманих при вивчені “Базового курсу інформатики для 5-9 класів” в основу якої покладено діючу програму “Основи інформатики та обчислювальної техніки” (1) з урахуванням проекту державного стандарту загальної середньої освіти в Україні стосовно шкільного курсу “Основи інформатики” та концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою спеціалізованого курсу інформатики “Основи програмування в середовищі Pascal ” являється формування теоритичної бази знань учнів з основ створення проектів у системі програмування Pascal та практичних навичок розробки програмного забезпечення.

Це надає змогу поглиблити знання учнів з теми попереднього вивчення “Алгоритмізація на програмування”, досягнути високого рівня програмування, створення власних проектів.

Основні теми спецкурсу "Основи програмування в середовищі Pascal":

 • Основні поняття. Логіка програми Pascal

 • Масиви

 • Функції та процедури

 • Алгоритми роботи з текстовими величинами

 • Робота з файлами

 • Рекурсія

 • Графіка у Pascal

 • Рішення задач на перебір варіантів

 • Основи теорії графів

Спецкурс “Основи програмування в середовищі Pascal” розрахован на 2 години на тиждень.

Тематичне планування

Тема: Основні поняття мови Паскаль. (10 годин)

Арифметика Паскаля. Введення та виведення на дисплей. Логіка Паскаля. Умови прості та складені. Цикли. Види циклів та їх призначення. Вирішення задач на цикли та умови.

Учні повинні знати:

 • принципи побудови, опису програми мовою TurboPascal;

 • типи даних у мові TurboPascal;

 • набір функцій та операцій у мові TurboPascal;

 • сутність операції присвоювання;

 • сутність вказівок введення та виведення;

 • правила складання простих та складених умов;

 • призначення та правила описування вказівок розгалуження;

 • призначення та правила користування вказівками повторення.

Учні повинні вміти:

 • застосовувати вказівки введення та виведення, присвоювання при складанні лінійних програм;

 • налагоджувати лінійні програми;

 • використовувати прості й складені умови при побудові програми;

 • складати та реалізовувати розгалуження;

 • налагоджувати програми з розгалуженням;

 • використовувати вказівки повторення при побудові програм, табулювання функцій, знаходження кількості, додатку та добутку;

 • складати та реалізовувати циклічні програми з використанням циклів з постумовою, з передумовою та з параметром;

 • налагоджувати програми з циклами.

Тема: Масиви. Функції та процедури. (10 годин)

Призначення масивів. Створення одномірних та двомрниїх масивів. Організація масивів мовою Pascal. Пошук максимального та мінімального елемента масива. Обробка масивів. Сортування масивів .Обмінне сортування.Призначення процедур та функцій. Опис процедур та функцій мовою Pascal. Реалізація програм з використанням процедур та функцій.

Учні повинні знати:

 • принципи побудови, опису масивів мовою TurboPascal;

 • призначення масивів;

 • операціі над масивами та елементами масивів;

 • правила пошуку у масивах;

 • правила обробки масивів;

 • алгоритм пошуку мінімума та максимума у масиві;

 • алгоритми сортування масивів;

 • сутність поняття процедур та функцій;

 • різницю між процедурами та функціями;

 • правила опису та використання процедур та функцій користувача;

Учні повинні вміти:

 • застосовувати масиви;

 • використовувати масиви при побудові програми;

 • налагоджувати програми з масивами;

 • використовувати вказівки масивів при побудові програм на пошук мінімума ті максимума серед множини елементів;

 • складати програми на сортування масивів методом обміну;

 • налагоджувати програми з алгоритмами сортуваня;

 • створювати та застосовувати процедури та функції;

 • вміти розрізняти процедури та функціі;

 • налагоджувати програми з процедурами та функціями;

Тема: Робота зі строками (6 годин)

Тип даних строка символів. Операції над строками. Довжина строки. Операція конкатенації.

Учні повинні знати:

 • сутність поняття строкового типу

 • опис строк у мові TurboPascal;

 • набір функцій та операцій для роботи зі строками TurboPascal;

 • сутність понятті довжини строки;

 • алгоритми для обробки строк;

 • сутність поняття конкатенаціі;

Учні повинні вміти:

 • описувати та використовувати строковій тип даних при складанні програм;

 • налагоджувати програми зі строками;

 • виконувати операціі над строками;

 • використовувати функцію length для знаходження довжини строки;

 • налагоджувати програми з розгалуженням;

 • виконувати програмно операцію конкатенації строк;

Тема: Записи. Файли (10 годин)

Організація та обробка структури типу запис. Робота з записами. Організація та обробка файлів. Файлова змінна. Види файлів у Паскаль – текстовий, типізований, нетипізований, файл типу запис. Пов’язання файлу з файловою змінною. Вікриття файлу для читання, запису, доповнення. Операції читання з файлу та запису у файл. Закриття файлу.

Учні повинні знати:

 • призначення та прасила опису структури запис;

 • призначення файлів у мові TurboPascal;

 • типи файлів у мові TurboPascal;

 • опис файлової змінної та Ії призначення;

 • сутність пов’язання файлу та файлової змінної, правила описання вказівки assign;

 • способи відкриття файлів;

 • правила описання вказівок відкриття файлу мовою Pascal;

 • правила читання та запис інформації у файл;

 • правила закриття файлу.

Учні повинні вміти:

 • організовувати програмно тип запис та застосовувати його;

 • налагоджувати програми з використанням типу запис;

 • працювати з файлами у середовищі Pascal;

 • складати та реалізовувати програми для роботи з файлами;

 • налагоджувати програми з файлами;

 • використовувати різні типи файлових змінних;

 • організовувати запис та читання інформації у файл;

Тема: Рекурсія (8 годин)

Поняття про рекурентні формули та рекурентні алгоритми. Програмування рекурсії. Обчислення формул з факторіалами та прогрессій за допомогою рекурентних процедур.

Учні повинні знати:

 • сутність поняття рекурсії;

 • призначення рукурсії;

 • принцип побудови рекурентних алгоритмів;

Учні повинні вміти:

 • застосовувати рекурентні формули;

 • програмно обчислювати факторіали та прогресії;

 • складати та реалізовувати програми на рекурсію;

 • налагоджувати програми з рекурсіями;

Тема: Графіка у Паскаль (10 годин)

Графічний модуль. Підключення гріфаки. Процедури та функції для малювання об’єктів лінія, коло, прімокутник. Кольори. Типи ліній, типи закраски. Анімація. Будування графіків функцій

Учні повинні знати:

 • сутність поняття графічний модуль;

 • призначення графіки у Pascal;

 • синтаксис процедур для малювання луній, прямокутників, кіл, точок;

 • принципи організації анімації;

 • принцип побудови графіків функцій у Pascal;

Учні повинні вміти:

 • підключати графічній модуль;

 • використовувати процедури для роботи з графікою;

 • малювати програмно коло, лінію, прямокутник;

 • створювати анімацію;

 • створювати програми для побудови графіків заданих функцій.

Тема: Переборні задачі. (10 годин)

Повний перебір вариантів. Пошук усіх рішень. Пошук оптимального рішення.

Учні повинні знати:

 • сутність поняття перебір вариантів;

 • принцип реалізації алгоритму повного перебору варіантів;

 • алгоритм пошуку оптимального рішення;

Учні повинні вміти:

 • реалізовувати програмно повний перебір вариантів

 • налагоджувати програми на повний перебір;

 • реалізовувати програми на пошук оптимального рішення;

 • налагоджувати програми на пошук оптимального рішення;

Тема: Основи теорії графів. (6 годин)

Поняття графа. Дуги, ребра. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Матриця інцидентності. Вагові коефіцієнти. Алгоритми на графах. Алгоритм Дейкстри.

Учні повинні знати:

 • сутність поняття графа, ребра та дуги графа;

 • сутність поняття матриці інцидентності та вагових коефіцієнтів;

 • алгоритми на графах, алгоритм Дейкстри;

Учні повинні вміти:

 • програмно організовувати структуру графа;

 • розрізняти орієнтовані та неорієнтовані графи по матриці інцидентності;

 • реалізовувати алгоритми пошуку шляху з однієї вершини графа у інші;

 • реалізовувати програмно алгоритм Дейкстри;

 • розв’язувати задачі на графи;

Література:

 1. М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, Г.Г. Науменко. Програма для середніх закладів освіти “Основы інформатики та обчислювальної техніки “. 2002.

 2. М.І Жалдак, Ю.С. Рамський. Державний стандарт загальної освіти в Україні. Інформатика.Освітня галузь “Матиматика”.Проект. – Київ. 1997. – с. 48-49.

 3. М.І. Жалдак. Яким бути шкільному курсу “Основи інформатики”/Комп’ютер в школі та сім’ї//1998.№1. - 3 - 8 .

 4. И.А. Бабушкина, Н.А. Бушмелева, С.М. Окулов, С.Ю. Черніх. Практикум по Турбо Паскалю. Учебное пособие по курсам “Информатика и вычислительная техника”, “Основы программирования”. Москва, АБФ, 1998

 5. Турбо Паскаль 7.0.Киев, Торгово-издательское бюро ВНV, 1995.

 6. А.М. Епанешников. Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0. Издание третье, стереотипное. Москва, “Диалог МИФИ”, 1995.

 7. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс, Ю. Федоренко, “ПИТЕР”, 1-е издание, 2001 год

 8. Turbo Pascal : учебник, С. Немнюгин , “ПИТЕР”, 1-е издание, 2002 год

 9. Turbo Pascal : практикум, С. Немнюгин, “ПИТЕР” , 1-е издание, 2002 годСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (2)

  Документ
  головний спеціаліст Головного управління змісту освіти Міністерства освіти і науки України Н. Прокопенко, завідувачка сектору Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України О.
 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Запоріжжя: Прем'єр, 2003. 304 с. I8Вn 966-685-066-4

  Документ
  У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків.
 3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання (1)

  Документ
  У збірнику вміщено програми з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів різного профілю, для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв з поглибленим вивченням інформатики, програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів та гуртків.
 4. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управлінська діяльність в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах профільного навчання

  Диплом
  Ідея досвіду: Створення цілісної системи, у межах якої здійснюється диференційований підхід до навчання, формування умінь і навичок за обраним профілем професії, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів,
 5. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації

Другие похожие документы..