Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Метою практичного навчання студентів (слухачів) університету є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і у...полностью>>
'Лекція'
Основною особливістю вправ, направлених на вдосконалення координаційних здібностей, є їх складність, нетрадиційність, новизна, можливість багатоманіт...полностью>>
'Лекция'
«На сегодня о технологии AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) широкие массы пользователей интернета знают немного. Пока эта технология - удел профе...полностью>>
'Документ'
Пожалуй, впервые за десяток последних лет специалисты от геополитики, стоящие на позициях цивилизационного подхода к анализу мировых событий, ощутили...полностью>>

Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування V-VII категорій посад у 2009 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національна академія державного управління при Президентові України

Одеський регіональний інститут державного управління

Центр підвищення кваліфікації кадрів

Професійна програма

підвищення кваліфікації посадових осіб органів

місцевого самоврядування V-VII категорій посад

у 2009 році

Розроблена на основі професійної програми, що рекомендована для впровадження Науково-методичною радою при Головдержслужбі України,

протокол №1 від 4 березня 2003 р.

Розглянуто на засіданні Вченої ради
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,

протокол № _______ від ___ березня 2009 р.

Одеса - 2008

«ПОГОДЖЕНО»

Перший заступник Начальника Головного управління державної служби України

____________________

В.Д.Ткач

«ПОГОДЖЕНО»

Голова Одеської обласної державної адміністрації

_______________

М.Д.Сердюк

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ОРІДУ НАДУ

при Президентові України

__________________

М.М.Іжа

Професійна програма

підвищення державних службовців

V-VII категорій посад у 2009 році

Заступник директора - начальник

Центру підвищення кваліфікації кадрів

_________________С.Г.Давтян

Начальник відділу організації семінарів за договорами

Центру підвищення кваліфікації кадрів

_________________ Л.С.Шматоваленко

Одеса - 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В основу професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування покладено системно - діяльнісний метод формування змісту навчання, який базується на узагальненій структурі діяльності органів місцевого самоврядування.

Програма складена відповідно до вимог нормативної частини програми професійного навчання кадрів, рекомендованої рішенням Науково-методичної ради при Головдержслужбі України 4 березня 2003 року.

Проблема компетентності та професіоналізму посадових осіб органів місцевого самоврядування дедалі набуває більшого значення. Постійну увагу розвитку місцевого самоврядування приділяють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.

Створення вищеназваної програми стимулюється новим геополітичним станом України. Інтегрування нашої країни в європейську спільноту, зміцнення правових і демократичних засад розбудови української державності спонукають до пошуків ефективних шляхів підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування. Іншими, не менш важливими чинниками, що формуватимуть цілі такого навчання є поступове просування України до громадянського суспільства, де головним пріоритетом є людина, запровадження політичного та соціального партнерства як засобу консолідації суспільства.

Накопичений власний досвід, аналіз досвіду країн Європейського Союзу сприяє можливості на концептуально нових засадах розглянути питання змісту та організації навчання працівників місцевого самоврядування, які базуються на застосуванні системно-діяльнісного методу формування змісту навчання. При цьому підході перш за все слід визначити узагальнену структуру діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідно до вимог нормативних документів з розробки складових системи стандартів освіти найважливіше місце займає структура діяльності фахівця, що містить чотири складові, а саме: мета діяльності, її предмет, засоби та процедури. Аналіз основних положень Конституції України, а також розуміння служіння посадових осіб місцевого самоврядування задоволенню потреб особи, громадянина та держави, яка об’єднує всі сфери життєдіяльності людини, дозволили сформулювати вищезгадані компоненти у вигляді, який наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Узагальнена структура діяльності

посадових осіб місцевого самоврядування

Складова діяльності

Зміст діяльності

Мета діяльності

(продукт)

Умови для забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини як найвищої соціальної цінності

Предмет діяльності

Забезпечення реалізації завдань і функцій держави

Засоби

Правові інститути та організаційні засоби органів місцевого самоврядування у різноманітних сферах життєдіяльності людини (економічній, соціальній, духовній, політичній), організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі дії

Процедури

Підготовка проектів нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, забезпечення їх реалізації, контроль за їх виконанням на основі аналізу та прогнозування політичного та соціально-економічного стану держави

Змістовна частина діяльності посадових осіб місцевого самоврядування містить найбільш узагальнені категорії. Основне завдання цієї структури - визначити концептуальні засади, на основі яких мають формуватися та реалізуватися нормативно-правові акти та діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Тим самим змістовна частина професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування визначає структуру і зміст навчання за професійною програмою, основні принципи роботи, загальні правила поведінки, права та обов’язки зазначеної категорії осіб.

Із запропонованої узагальненої структури видно, що діяльність посадових осіб місцевого самоврядування охоплює та забезпечує створення та реалізацію відповідних нормативно-правових умов для усіх сфер життєдіяльності людини, що відповідає завданням і функціям держави.

Структура програми містить навчальні модулі, пов’язані з економічними, історичними, філософськими, політичними, соціологією та психологією міжособистісного спілкування тощо.

Діяльність посадових осіб місцевого самоврядування пов‘язана з підготовкою та реалізацією конкретних управлінських рішень і потребує здобуття конкретних знань, умінь і навичок, що мають бути сформовані при вивченні положень навчальних модулів з питань: права, економіки, соціології, гуманітарних та політичних аспектів, що визначають сфери життєдіяльності людини.

Нормативно-правову базу програми навчання посадових осіб місцевого самоврядування забезпечують Конституція України, закони України, що стосуються діяльності зазначено категорії.

Тривалість підвищення кваліфікації за професійною програмою складає 216 годин з відривом від роботи (в стінах навчального закладу) і не перевищує 4-х тижнів. За чинними в Україні нормами, встановленими Міністерством освіти та науки України для вищих навчальних закладів (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161), навчальний час слухача планується з розрахунку 11 академічних годин на день при п’ятиденному робочому тижні (п.4.1). Тривалість аудиторних занять 8 академічних годин на день (п.3.10.2). Таким чином, максимальний обсяг навчального навантаження слухача під час підвищення кваліфікації (враховуючи самостійну роботу) не перевищує 54 годин на тиждень (36 академічних годин аудиторних занять).

За одиницю планування навчального процесу в програмі прийнято 1 кредит, який дорівнює 54 академічним годинам загального часу навчання (аудиторна робота + самостійна робота) Розподіл часу між аудиторною і самостійною роботою може здійснюватись у співвідношенні від І/3 до 2/3 навчальним закладом самостійно у залежності від форми навчання (п.3.10.2). Для спрощення організації навчального процесу (зокрема, задля забезпечення зручності при складанні розкладу занять) окремі навчальні модулі мають обсяг, кратний 0,33 кредиту (18 навчальним годинам).

Професійна програма підвищення кваліфікації (далі – ПППК) побудована за модульним принципом і містить три складові: загальну, функціональну і галузевуКожна складова, крім галузевої, має дві частини: нормативну і варіативну. Нормативна частина ПППК обов’язкова для вивчення в усіх навчальних закладах системи підвищення кваліфікації кадрів, а варіативна частина – формується кожним навчальним закладом самостійно.

Нормативна частина. Аналіз складу посадових осіб місцевого самоврядування, виконаний за результатами вивчення їх повноважень і функцій, свідчить, що існує значна розбіжність у рівнях складності вирішуваних ними завдань та мірі відповідальності за їх наслідки, а також широке розмаїття в сферах цих категорій.

Разом з тим, аналіз складу необхідних знань і вмінь, а також відповідних навчальних дисциплін (модулів), визначених при проведенні аналізу потреб у навчанні, показав, що ці особливості можливо врахувати при розробці професійної програми. 3 урахуванням сказаного вище, віднесення навчальних дисциплін (модулів) до нормативної частини в програмі здійснено на таких принципах:

– заохочення у навчанні максимальної кількості слухачів. Коло навчальних модулів повинно забезпечувати набуття (оновлення, поглиблення) знань та формування (вдосконалення, розвиток) вмінь, необхідних у значній мірі всьому масиву посадових осіб місцевого самоврядування означених категорій, незалежно від спеціальності за здобутою освітою, досвіду попередньої роботи, характеру роботи (сфери діяльності), віку, професійних та особистісних якостей;

– оскільки навчання за професійною програмою є одним з елементів (інструментів) державної кадрової політики у сфері державного управління, навчальні модулі нормативної частини програми повинні забезпечувати задоволення загальнодержавних інтересів у сфері вдосконалення кадрів (рівень професійної кваліфікації, патріотизму, культури, гуманності, етики посадової особи місцевого самоврядування тощо).

Варіативна частина складається з навчальних модулів, які обираються закладом самостійно, виходячи з конкретних потреб у навчанні, завданнями, що стоять перед посадовими особами місцевого самоврядування, визначених Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України.

Загальна складова. Опанування загальної складової професійної програми має сприяти розкриттю базисних питань, що торкаються професійних знань, умінь та особистих якостей посадової особи місцевого самоврядування, не пов'язаних безпосередньо з механізмом реалізації завдань та виконанням конкретних функцій у певній галузі чи сфері діяльності (на даному робочому місці). Основна мета навчання за загальною складовою полягає у наданні та поглибленні конкретних знань з управлінських, правових, економічних, соціально-гуманітарних дисциплін, формуванні умінь їх застосовувати в практичній діяльності, а також корегуванні світоглядних засад посадової особи місцевого самоврядування для забезпечення адекватного розуміння ним своїх обов’язків і повноважень, які викладені в професійно-кваліфікаційній характеристиці.

Зміст загальної складової випливає із законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про боротьбу з корупцією” і насамперед це:

 високий рівень загальнокультурної освіченості, громадської свідомості та відповідальності, патріотизму;

 задоволення вимог щодо етики поведінки;

 оволодіння:

- знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;

- вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

- аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту;

- технологією адміністративної роботи;

- здатністю продуктувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Посадові особи місцевого самоврядування повинні володіти знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук; вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію; аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продуктувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології, вдосконало володіти державною мовою.

Для однаково успішної реалізації управлінських функцій в усіх сферах діяльності посадові особи місцевого самоврядування мають володіти сучасними науковими системними знаннями, а також інструментарієм та відповідними процедурами їх реалізації у вигляді конкретних розпорядчих, консультативних та дорадчих дій.

Беручи до уваги вищезазначене, до загальної складової програми включені такі навчальні модулі (ЗН – модулі нормативної частини загальної складової, ЗВ – модулі варіативної частини загальної складової):

ЗН-1. Основи теорії та історії державного будівництва в Україні;

ЗН-2. Територіальна організація влади в Україні;

ЗН-3. Місцеве самоврядування: право, політика;

ЗН-4. Державне управління;

ЗН-5. Правове забезпечення державного управління та служби в органах місцевого самоврядування;

ЗН-6. Управління місцевими фінансами та бюджетом;

ЗН-7. Земельне та екологічне законодавство;

ЗН-8. Політологія. Гуманітарна та соціальна політика в Україні;

ЗВ-1. Європейська та євроатлантична інтеграція України;

ЗВ-2. Актуальні проблеми професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування;

Функціональна складова. Опанування функціональної складової професійної програми повинно допомогти посадовій особі місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що визначаються його посадовими обов'язками та узагальненими професійними завданнями, тобто має здійснюватись через набуття додаткових знань і умінь, що відповідають вимогам до його професійного рівня На відміну від загальної складової, цикл дисциплін, що входить до функціональної складової, сприяє опануванню таких навчальних тем, які дозволять безпосередньо виконувати управлінські та/або виконавчі функції і обов'язки, що визначені в посадових інструкціях працівників місцевого самоврядування. Керівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування повинні вміти реалізовувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з відповідного напряму діяльності, визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт. Спеціалісти повинні вміти реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності.

Хоча не можна провести чіткої межі між змістом загальної та функціональної складових ПППК (певне взаємопроникнення на рівні навчальних розділів і тем неминуче), одним з формальних критеріїв віднесення конкретного навчального модуля до функціональної складової в програмі полягає в тому, що основною метою навчання за функціональною складовою є, в першу чергу, оволодіння технологією:

 для керівників: адміністративно-управлінської роботи (методами розробки, прийняття, оптимізації та контролю управлінських рішень, управління персоналом, належне забезпечення комунікативної функції, в тому числі, зв'язків з громадськістю);

 для виконавців: адміністративно-виконавської роботи (організації безпосереднього виконання своїх функціональних [службових обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів, організації свого робочого місця тощо).

В підсумку навчання за цією складовою особливого значення набуває формування відповідних умінь, що може бути забезпечено більшою, порівняно із загальною складовою, питомою вагою інтерактивних методів навчання (практичних, семінарських занять, "круглих столів", дискусій, ділових та рольових ігор тощо) з розглядом (обговоренням, аналізом, розігруванням) конкретних управлінських або виконавських ситуацій.

Нормативна частина функціональної складової ПППК комплектується навчальними модулями, які покликані навчити слухачів методам практичного застосування управлінських наук, стимулювати у них потребу використання сучасних технологій організації процесів у сфері адміністративного управління, сприяти виробленню у посадових осіб місцевого самоврядування наукових підходів до організації свого робочого часу та робочого місця, сформувати потребу у подальшому професійному самовдосконаленні. Це наступні модулі (ФН):

ФН-1.1 Аспекти управлінської діяльності (для керівників);

ФН-1.2 Культура прийняття управлінських рішень (для керівників);

ФН-2.1 Культура мовлення як складова адміністративної культури (для виконавців);

ФН-2.2 Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування (для виконавців);

ФН-3 Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури.

Аналіз кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування засвідчує, що посадові особи V-VII категорій майже однаково часто обіймають посади як керівників низової ланки (на рівні районних, селищних, сільських рад), так і основних виконавців, які працюють на посадах спеціалістів (на рівні обласних рад) Ця особливість врахована в програмі шляхом закладення в неї відповідного дуалізму при визначенні змісту нормативної частини функціональної складової. Керівникам у першу чергу необхідно вивчити та навчитись застосовувати основні положення науки про управління персоналом, психології (в т. ч. конфліктології) та педагогіки, Public Relations, а виконавцям - питання організації безпосереднього виконання своїх функціональних (службових) обов'язків, в тому числі, з використанням засобів обчислювальної та організаційної техніки, правил діловодства, підготовки різних документів тощо.

Варіативна частина функціональної складової ПППК (ФВ) складається з наступних модулів:

ФВ-1. Основи аналізу державної політики;

ФВ-2. Організація інноваційної діяльності в Україні;

ФВ-3. Участь громадськості у процесі формування та реалізації політики органів місцевого самоврядування;

ФВ-4. Стан виконавської дисципліни в органах місцевого самоврядування.

Галузева складова програми повністю компонується з варіативних модулів і має на меті здобуття додаткових знань, умінь та навичок з новітніх досягнень у певній галузі чи сфері діяльності. У Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ХарРІ НАДУ) ця складова розподілена на наступні модулі (ГВ):

ГВ-1. Організація діяльності місцевої ради щодо соціально-економічного розвитку району (міста);

ГВ-2. Керування проектами;

ГВ-3. Проблеми регулювання ринку праці;

ГВ-4. Управління структурними зрушеннями та інвестиційним процесом в Україні;

ГВ-5. Технологія адміністративної роботи;

ГВ-6. Посадова особа місцевого самоврядування як управлінець;

ГВ-7. Робота із зверненнями громадян.

Виходячи з місця роботи посадових осіб місцевого самоврядування при проведенні занять за ПППК використовуються окремі вище запропоновані модулі галузевої складової ПППК.

На рис. 1 наведена структура професійної програми підвищення кваліфікації із зазначенням співвідношення її складових, а в межах кожної складової – частин.

ЗАГАЛЬНА

СКЛАДОВА

50 % загального

навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА

СКЛАДОВА

33,3 % загального

навчального часу

ГАЛУЗЕВА

СКЛАДОВА

16,7 % загального

навчального часу

83,3 % нормативних дисциплін

16,7 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ 50 % нормативних дисциплін

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Професійна програма підвищення державних службовців V-VII категорій посад у 2008 році Заступник директора-начальник

  Документ
  Схвалено Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
 2. Державних підприємств, установ І організацій (далі Центр) проводилося навчання кадрів відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації кадрів у 2009 році

  Документ
  про організацію навчання в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
 3. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

  Курс лекцій
  В. М. Баришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф.
 4. С. Г. Давтян червня 2010 року

  Документ
  Тематичний короткотерміновий семінар «Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування» для завідуючих, спеціалістів організаційних відділів районних рад Одеської області, проводиться на виконання п.
 5. Моврядування, державних підприємств, установ І організацій (далі Центр) проводилося навчання кадрів згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 23

  Документ
  про організацію навчання в Донецькому обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

Другие похожие документы..