Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Основной задачей Чемпионата визажистов по креативному макияжу (MAKE-UP) является выявление лучших мастеров Приволжского региона, работающих в области...полностью>>
'Программа'
Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы по дисциплине «Макроэкономика», утвержденной Министерством образования Республики Бе...полностью>>
'Документ'
Настоящий документ описывает технические требования по модернизации инфраструктуры базовых сервисов ФГУП «Космическая связь» в рамках всех площадок К...полностью>>
'Документ'
У этой книги [Cabezas Omar. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. — México: Siglo XXI, 1982.] — завидная судьба. Она мгновенно нашла д...полностью>>

25-27 травня 2005 р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рішення II/1

Генетично модифіковані організми

Нарада Сторін Конвенції

про доступ до інформації, участь громадськості

в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя

з питань, що стосуються довкілля

Доповідь другої Наради Сторін

Доповнення

Ухвалено на другій Нараді Сторін,

яку проведено в Алмати, Казахстан,

25-27 травня 2005 р.

Нарада Сторін,

визнаючи важливість дальшого розширення застосування Конвенції до рішень про те, чи варто дозволити умисне введення генетично модифікованих організмів (ГМО) шляхом використання, inter alia, положень, точніших, ніж ті, які викладено в пункті 11 статті 6 Конвенції,

посилаючися на своє рішення 1/4,

визнаючи різні практичні потреби Сторін Конвенції та країн, що підписали Конвенцію, зокрема тих, які мають перехідну економіку, у зв'язку з розробкою та створенням національних систем забезпечення біобезпеки, у тому числі їхні потреби у вимогливіших положеннях про участь громадськості,

визнаючи необхідність співробітництва з іншими міжнародними організаціями й форумами, зокрема з Картахенським протоколом про біобезпеку, з метою досягнення максимальної синергії зусиль і запобігання їхньому дублюванню, inter alia, шляхом заохочення обміну інформацією і тіснішої взаємодії між секретаріатом Конвенції та секретаріатом Картахенського протоколу,

закликаючи всі Сторони Орхуської конвенції та держави, що її підписали, ратифікувати Картахенський протокол або приєднатися до нього належним чином, оскільки це дозволяє створити національні системи забезпечення біобезпеки, у тому числі оцінку ризику й процедури прийняття рішень за участю громадськості, а також розширити участь громадськості у здійсненні програм з нарощування потенціалу, особливо в контексті відповідного проекту Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища - Глобального економічного фонду,

вважаючи, що, незважаючи на зміни, які мають місце в інших форумах, Орхуська конвенція є відповідною міжнародною системою для дальшого розширення доступу до інформації, участі громадськості й доступу до правосуддя стосовно ГМО,

беручи до відома діяльність і доповіді Робочої групи з генетично модифікованих організмів,

1) приймає викладену в додатку до цього рішення поправку до Конвенції;

2) закликає Сторони якомога швидше ратифікувати, прийняти або схвалити цю поправку та застосовувати її максимально можливо до набрання нею чинності;

3) також закликає Сторони активізувати свої зусилля зі здійснення Керівних принципів, а також

4) приймає рішення розглянути на своїй третій нараді хід ратифікації, прийняття і схвалення поправки та здійснення Керівних принципів.

Додаток

Поправки до Конвенції

Пункт 11 статті 6

Замінити існуючий текст таким текстом:

"11. Не змінюючи положення пункту 5 статті 3 положення цієї статті не застосовуються до рішень про дозвіл на умисне введення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично модифікованих організмів.".

Пункт 6-bis

Після статті 6 уключити нову статтю в такій редакції:

"Стаття 6-bis

Участь громадськості в прийнятті рішень

про умисне введення в навколишнє середовище

та реалізацію на ринку генетично

модифікованих організмів

1. Згідно з умовами, викладеними в додатку I-bis, кожна Сторона забезпечує своєчасне й ефективне інформування та участь громадськості, перш ніж будуть прийняті рішення про дозвіл на умисне введення в навколишнє середовище й реалізацію на ринку генетично модифікованих організмів.

2. Вимоги, які встановлюються Сторонами згідно з положеннями пункту 1 цієї статті, повинні доповнювати й взаємно підтримувати їхні національні системи біобезпеки відповідно до цілей Картахенського протоколу про біобезпеку".

Додаток I-bis

Після додатка I включити новий додаток у такій редакції:

"Додаток I-bis

Умови, що згадуються у статті 6

1. Кожна Сторона установлює у своїй нормативно-правовій базі заходи ефективного інформування й участі громадськості в прийнятті рішень, що підпадають під дію положень статті 6-bis, які включають обґрунтовані часові рамки, для надання громадськості адекватної можливості висловити свою думку стосовно таких запропонованих рішень.

2. У своїй нормативно-правовій базі Сторона може, у разі потреби, передбачити винятки з процедури участі громадськості, яка встановлюється цим додатком:

a) у разі навмисного введення генетично модифікованого організму (ГМО) у навколишнє середовище з будь-якою іншою метою, ніж реалізація на ринку, якщо:

i) таке введення в порівнянних біогеографічних умовах уже було затверджене в рамках нормативно-правової бази відповідної Сторони, а також

ii) раніше було накопичено достатній досвід уведення такого виду ГМО до порівнянних екосистем;

b) у разі реалізації ГМО на ринку, якщо:

i) її вже було затверджено в рамках нормативно-правової бази відповідної Сторони, або

ii) її призначено для наукових досліджень або для колекцій культур.

3. Не обмежуючи положень застосовного законодавства стосовно конфіденційності, відповідно до положень статті 4 кожна Сторона надає громадськості своєчасно, адекватним і ефективним чином резюме поданого на розгляд повідомлення для одержання дозволу на умисне введення в навколишнє середовище або реалізації на ринку ГМО на її території, а також доповідь про оцінку, якщо вона є, і відповідно до своєї національної системи біобезпеки.

4. У жодному разі Сторони не розглядають як конфіденційну таку інформацію:

a) загальний опис відповідного генетично модифікованого організму або відповідних генетично модифікованих організмів, назву й адресу подавця заяви про дозвіл на умисне введення, передбачуване використання й, у відповідному випадку, місце введення;

b) методи й плани моніторингу відповідного генетично модифікованого організму або відповідних генетично модифікованих організмів і ліквідації надзвичайних ситуацій;

c) оцінку ризиків для навколишнього середовища.

5. Кожна Сторона забезпечує прозорість процедур прийняття рішень і надає громадськості доступ до відповідної інформації процедурного характеру. Така інформація могла б уключати, наприклад:

i) характер можливих рішень;

ii) державний орган, відповідальний за прийняття рішення;

iii) механізми участі громадськості, які встановлено згідно з пунктом 1;

iv) зазначення державного органу, від якого може бути отримано відповідну інформацію;

v) зазначення державного органу, до якого може бути подано зауваження, і строки подання зауважень.

6. Положення, установлені згідно з пунктом 1, дозволяють громадськості будь-яким відповідним чином надавати будь-які зауваження, інформацію, аналізи або думки, які громадськість вважає такими, що стосуються запропонованого умисного введення, зокрема реалізації на ринку.

7. Кожна Сторона прагне забезпечити належне врахування результатів процедури участі громадськості, організованої згідно з пунктом 1, під час прийняття рішень стосовно отримання дозволів на умисне введення ГМО в навколишнє середовище, зокрема реалізації на ринку.

8. Коли будь-який державний орган приймає рішення, що підпадає під дію положень цього додатка, Сторони забезпечують доведення до відома громадськості тексту такого рішення, а також причин і міркувань, на яких воно ґрунтується.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зведений національний звіт 2007 року щодо впровадження орхуської конвенції в україні

  Документ
  Орхуський інформаційно-тренінговий центр Державного екологічного інституту Мінприроди України – Aarhus Information-and-training centre of Government Ecological Institute of MEPU
 2. Викович И. А. Об одном случае упругого удара//Укрниинти.–К., 1981. – №2667.–11 с

  Документ
  Викович И.А., Барвинский А.Ф. О собственных поперечных колебаниях консольного стержня с упругой связью Вестн. Львов. политехн. ин-та.-Львов: ЛПИ, 1985.
 3. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол №4 від 05 травня 2005 р. Київ 2005

  Документ
  М33 Психологія особистості безробітного / Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 травня 2004 р.). – Відп. Ред. О.В. Киричук.
 4. Конференція молодих вчених «Фізика низьких температур», 24-26 травня 2005, Харків

  Документ
  А.О. Васильєв (начальник управління у справах сім’ї і молоді Харківської обласної державної адміністрації). Сучасні перспективи молоді у науковій сфері.
 5.  від 12 травня 2005 року n 10/10

  Документ
  Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення),

Другие похожие документы..