Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
Тренинг «Азбука бизнеса» 1 – 17 Комитет Национальных Лидеров. Тренинг для Национальных Лидеров....полностью>>
'Документ'
1.Введение Выдающийся русский историк В.О.Ключевский заметил однажды, что XVIII век для изучения представляет большую трудность, чем предшествующие с...полностью>>
'Закон'
07. 011 N 3 8-VI ( 3 8-17 ) від 08.07. 011 } { У тексті Кодексу слова "Державне казначейство України" та "органи Державного казначейств...полностью>>
'Задача'
Перед Вами — набранный моими друзьями текст бесед на Книгу Откровение Иоанна Богослова, которые произносились мною экспромтом в храме Рождества Иоанн...полностью>>

Наскрізна програма практик студентів напряму 030601 «Менеджмент» та

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Ректор інституту

______________ Ю.В. Ткаченко

“___” ____________ 20___ р.

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА

ПРАКТИК СТУДЕНТІВ

напряму 6.030601 «Менеджмент» та

спеціальності 7.03060101 «Менеджмент»

денної форми навчання

РОЗГЛЯНУТО

на засіданні кафедри «Менеджменту»

Протокол № 2

від “___” _________ 20___р.

Зав. кафедри проф. Супрун П.І.

КИЇВ 20___р.

Укладачі:

Дорошенко В.Є., к.х.н., доцент кафедри менеджменту ДІПК

Карабач А.П., старший викладач кафедри менеджменту ДІПК

Сазанович В.Г., керівник практики студентів ДІПК

Рецензент:

Супрун П.І., проф., к.е.н., зав. кафедри менеджменту ДІПК

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………5

Індивідуальні завдання…………………………………………………………...8

Заняття та екскурсії під час практики………………………………………..….8

Методичні рекомендації………………………………………………………….8

Форми та методи контролю…………………………………………………..….9

Вимоги до оформлення звіту з практики…………………………………...…..9

Підведення підсумків практики………………………………………………..12

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «ВСТУП ДО ФАХУ»......…………………….13

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………………………………………..13

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

«ВСТУП ДО ФАХУ»…………………………………………………………………15

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ……………………………………….16

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні…………………………………………………..16

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ВНЗ та на

факультеті. Студентське самоврядування……………………………………..16

Тема 3. Історія і традиції ВНЗ…………………………………………………17

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої

професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів у ВНЗ…………………………………………………………………………………….17

Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців…………..…………18

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу ВНЗ..20

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-

правових форм господарювання в сучасних умовах……………………………….21

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності

функціонування сучасних підприємств……………………………………………..22

Тема 9. Професійне самовизначення студента………………..………….…..23

ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………....23

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА………………………………………...……...24

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА……………………….…………….……27

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА З ФАХУ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА…………………………………………………………………….…….30

 1. Загальні положення…………………………………..…………………30

 2. Завдання комплексної практики з фаху………………………..……...31

 3. Завдання переддипломної практики……………………………..…….35

 4. Контроль проходження практики………………………………...…....35

 5. Вимоги до оформлення звіту з практики…………………………..….36

 6. Підведення результатів практики………………………………..…….37

Памятка студенту……………………………………………………….…….38

Додаток 1. Щоденник практики…………...……………………………..……39

Додаток 2. Звіт з практики…………………...………………………………...47

Додаток 3. Основні положення комплексної практики………………......….48

Додаток 4. Основні положення переддипломної практики……………...…..49

Додаток 5. Типовий договір на проведення практики студентів….……...…50

ВСТУП

Практична підготовка студентів є необхідною і важливою частиною учбового процесу. Відповідно з Положенням про ведення практики студентів вищих навчальних закладів України (від 08.04.1993р.) та учбовими планами ДІПК студенти, які навчаються за спеціальністю „Менеджмент", проходять на виробничих підприємствах, організаціях, установах різних форм власності наступні види практики:

 • на першому курсі «Вступ до фаху» - тиждень

 • на четвертому курсі комплексну – три тижні;

 • переддипломну- три тижні перед підготовкою і захистом дипломної роботи бакалавра;

 • практика здійснюється як правило на одному і тому ж підприємстві, послідовно без перерв у часі, на п’ятому курсі - комплексну практику з фаху - чотири тижні, починаючи з першого тижня останнього навчального семестру;

 • переддипломну - два тижні, зразу ж після завершення комплексної практики з фаху.

Керівництво практикою студентів здійснюється керівником практики від інституту і призначеним керівником зі сторони підприємства.

Керівник практики від інституту забезпечує ефективність проходження практики студентом-практикантом наступним чином:

 • до початку практики здійснює проведення всіх організаційних заходів (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації про порядок проходження практики, ведення щоденника, методичні рекомендації тощо);

 • видає необхідні документи та перевіряє правильність їх ведення та оформлення, здійснює відповідний контроль;

 • здійснює нагляд за забезпеченням підприємством відповідних умов праці та побуту студентів-практикантів;

 • контролює виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку;

 • відвідує студентів на базах практик відповідно з планом-графіком відвідувань;

 • розглядає звіти студентів з практики, дає відгук про їхню роботу, бере участь в роботі комісії по перевірці звітів з практики;

 • представляє завідувачу кафедри письмовий звіт про проходження практики разом з висновками та пропозиціями по вдосконаленню практичної підготовки студентів.

Керівник практики від інституту проводить свою роботу в тісному контакті з керівництвом практики від підприємства, фірми.

Керівник практики від підприємства, фірми:

 • до початку практики здійснює проведення всіх організаційних заходів (інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації про порядок проходження практики);

 • здійснює безпосереднє керівництво практикою студентів-практикантів згідно погодженої програми;

 • сприяє забезпеченню студентів-практикантів під час проходження практики на підприємстві належними умовами праці та відповідним побутом;

 • проводить знайомство практикантів із організацією виробничого процесу в просторі й часі;

 • здійснює постійний контроль за роботою практикантів, додержування ними трудової дисципліни, допомагає у виконанні практичних завдань, знайомить із передовими методами роботи;

 • контролює ведення щоденників, підготовку звітів, складає виробничі характеристики на студентів-практикантів; надає практичні рекомендації щодо покращення їх діяльності по спеціальності.

При проходженні практики студент зобов'язаний:

 • до початку практики отримати від керівника практики зі сторони інституту консультації про особливості проходження практики й оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

 • вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

 • отримати вхідний інструктаж з охорони праці та техніки безпеки від керівника практики зі сторони інституту та розписатись про це у відповідному журналі. Студенти, які не пройшли увідного інструктажу, до практики не допускаються;

 • пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці бази практики та розписатись у відповідному журналі підприємства. Студент, який не пройшов цей інструктаж, не допускається до проходження практики;

 • нести відповідальність за роботу, яка виконується;

 • своєчасно оформити звіт та здати диференційований залік.

В період проходження практики студент має право:

 • одержати місце практики, яке забезпечить необхідну ефективність її проходження, дасть змогу закріпити базові теоретичні знання, одержані в процесі навчання;

 • отримати від керівників практики зі сторони інституту та підприємства практичні рекомендації про особливості проходження практики, її специфіку та унікальність, методичне керівництво щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, що має підприємство, фірма;

 • підбирати матеріали до дипломної роботи і виконання
  спеціальних завдань.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Під час проходження практики студент з метою одержання конкретних вмінь та навичок може виконувати індивідуальні виробничі, наукові або практичні завдання. Матеріали індивідуальних завдань повинні використовуватися в дипломних роботах, докладах та наукових статтях.

Тему індивідуального завдання студент отримує на кафедрі за погодженням у керівника практикою безпосередньо перед вибуттям на практику.

ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

У разі згоди з керівництвом підприємства під час проходження практики студенти можуть відвідувати виставки, брати участь в презентаціях, виробничих нарадах та засіданнях, конференціях, семінарах тощо.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При проходженні практики на підприємстві, фірмі студент повинен проявляти дисципліну, ініціативність, творчий підхід, бути зібраним та стриманим, комунікабельним та толерантним, чітко і професійно грамотно задавати питання і уважно вислуховувати відповіді, бездоганно і акуратно виконувати доручену роботу, обережно відноситися до документації підприємства, демонструвати перед робітниками підприємства свої знання, вміння та навички.

Для успішного виконання програми практики студент-практикант повинен мати достатні теоретичні знання з питань, що розглядаються, із відповідних навчальних дисциплін, вивчити необхідну документацію в структурних підрозділах підприємства, отримати необхідні консультації у керівника зі сторони підприємства та в інших керівників і співробітників, скласти план-графік проходження практики і затвердити його у керівників практики, вести необхідні записи, проводити обробку інформації та її аналіз.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль за проходженням практики студентом здійснюють керівники практики зі сторони інституту та підприємства, а за дорученням останнього або за рішенням адміністрації - інші особи. Студент перебуває на практиці у відповідності з встановленим режимом роботи на підприємстві і дотримується всіх дисциплінарних вимог та норм. Практикант щоденно веде записи у щоденнику практики про виконану роботу , які є основою для загального контролю за проходженням практики.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт з практики повинен мати чітку побудову, логічну послідовність викладених матеріалів, обґрунтованість висновків та рекомендацій. Не допускається дослівне переписування матеріалів підприємства та цитування літературних джерел заради заповнення у звіті необхідної кількості сторінок.

Структура звіту включає (в порядку перерахування): титульний аркуш, зміст; вступ; основна частина; висновки та рекомендації; список використаних джерел інформації та літератури; додатки.

Основна частина містить в собі ключові аспекти, що розкривають мету та завдання проходження практики, характеристику базових питань, що вивчаються, індивідуальне завдання, висновки як по кожного розділу, так і звіту в цілому.

Розділи поділяються на підрозділи самостійно студентами, виходячи із змісту практики (переліку питань, що підлягають опрацюванню)

Звіт повинен бути набраний на комп'ютері.

Текст пишеться з одного боку листа та розміщується таким чином, щоб залишились поля: від лівого краю листка - 25 мм, від правого — 20 мм, від верхнього та нижнього - 20 мм.

Титульний лист оформляється у відповідності з встановленим зразком, приведеним у додатку 1.

Нумерація сторінок (звіт починається з титульного листа, але номер на ньому та на змісті не проставляється) здійснюється арабськими цифрами по середині верхнього поля листа.

Зміст розташовується на другій сторінці з назвою (заголовком)

"зміст" чи "зміст звіту", наприклад:

Вступ.

 1. Загальна характеристика підприємства, фірми, організації.

 2. Характеристика й аналіз загального менеджменту
  організації.

 3. Характеристика й аналіз техніко-технологічної бази
  виробництва.

 4. Характеристика й аналіз організації виробництва.

 5. Характеристика й аналіз маркетингової діяльності.

 6. Характеристика й аналіз фінансово-економічної діяльності.

 7. Характеристика й аналіз збутової діяльності.

 8. Індивідуальне завдання .
  Список використаних джерел інформації.
  Додатки.

Напроти кожної назви частини звіту вказують номер сторінки, з якої вона починається. Всі цифрові позначення сторінок повинні бути розміщені в одному рядку (стовпчику).

Кожна частина (розділ) звіту починається з нової сторінки. Тексту передує назва частини (заголовок), написана заголовними літерами. Перед назвою розділів основної частини звіту арабськими цифрами розставляється порядковий номер розділу.

При наявності у звіті схем, графіків, діаграм тощо їх варто називати рисунками Всі рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами. Рисунки розміщуються відразу ж після посилань на них у тексті, супроводжуються назвою рисунка, яка розміщується під рисунком відразу ж після його номера. При використанні в звіті таблиць, в тексті на них робляться посилання (наприклад, "...інформація приведена в табл. 1"), а таблиці повинні мати відповідну нумерацію арабськими цифрами. Слово "таблиця" й її номер пишуться над правим верхнім кутом таблиці (наприклад, Табл. 1), а під ним - заголовок таблиці, який розкриває суть її змісту. Слід розміщувати таблицю на одній сторінці. При перенесенні матеріалу на наступну сторінку в правому куті наступної сторінки слід написати "Продовження табл. 1 ".

Формули в звіті слід нумерувати арабськими цифрами, взятими в дужки, які розміщуються на полях справа від формули. На цитати слід давати посилання - шляхом зазначення у дужках порядкового номера джерела інформації та номера сторінки, наприклад: [2, с. 20].

Звіт повинен поміщатися в прозору папку (стандарт).

Звіт з практики підписується студентом на титульній сторінці із зазначенням дати. Керівник практики від підприємства дає рецензію на звіт і робить висновки щодо готовності студента до практичної роботи (допускається цей висновок зробити в характеристиці на студента про проходження практики). Керівник практики від інституту ретельно перевіряє звіт з практики, дає загальну оцінку проведеної роботи в рецензії та вирішує питання про допуск студента до захисту звіту при комісії.

Разом зі звітом з практики студент здає щоденник практики, оформлений належним чином, з необхідними підписами та печатками від інституту та від підприємства.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою.

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні вміння та навички. Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".

Результати здачі диференційованого заліку заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі заліку, за рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з інституту.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма кредитних модулів дисципліни економіка підприємства для студентів спеціальності 030601 «Менеджмент» ухвалено

  Документ
  Схвалено на засіданні кафедри, протокол № від « » 2008 р. та затверджено на засіданні Вченої ради Державного інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України, протокол № від « » 2008 р.
 2. Виконавець (7)

  Документ
  1. В11 Б25 Барковський В., Барковська Н. . Вища математика для економістів : навч. посіб. / Барковський В., Барковська Н. — К. : Центр учбової літератури, 2010.
 3. Затверджую” Ректор лдфа

  Документ
  Положення про проведення практики студентів Львівської державної фінансової академії (далі - Положення) розроблено у відповідності до Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента України від 04.
 4. Виконавці (4)

  Документ
  1. З 973 В75 Воробіенко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник / П.П. Вороб1енко [та ін.]. - К. : САММ1Т-КНИГА, 2010. - 640 с. : іл .
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

  Документ
  Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій

Другие похожие документы..