Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Экологическое право занимает особое место в системе не только российского законодательства, но также в национальных правовых системах других стран. В...полностью>>
'Курс лекций'
И. А. Блинова и Р. Р. фон-Раупаха. Они собрали и привели в порядок все те "литографированные записки", какие издавались учащимися в разные ...полностью>>
'Доклад'
Средняя общеобразовательная школа №5 расположена в микрорайоне Разведчик. В школе созданы комфортные условия обучения, эмоционально-привлекательная с...полностью>>
'Документ'
В целях рассмотрения важнейших вопросов по реализации мероприятий приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечени...полностью>>

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т луганськ: Поліграфресурс, 2010

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"

НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО

МАТЕРІАЛИ

V Всеукраїнської

науково-практичної конференції

«Перший крок у науку»

Том 9

Луганськ-2010

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». Т.9. - Луганськ: Поліграфресурс, 2010. - 143 с

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: проф. Савченко СВ.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ: проф. Харченко СЯ. проф. Гавриш Н.В. проф. Ваховський Л.Ц. проф. Галич О.А. проф. Дяченко В.Д. проф. Михальський І.С проф. Горошкіна О.М. проф. Ротерс Т.Т. проф. Горащук В.П. проф. Виноградов О.А. проф. Чернобровкін В.М. проф. Пінчук Т.С проф. Климов А.О. доц. Прошкін В.В. доц. Федічева Н.В. доц. Недайнова І.В. доц. Шевчук О.В. доц. Проказа Т.В. доц. Проказа О.Т. доц. Сергеева В.С

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 7 від 26.02.2010)

© Колектив авторів, 2010 © Поліграфресурс, 2010

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ІНФОРМАТИКИ З МАТЕМАТИКОЮ НА БАЗІ СЕРЕДОВИЩ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

Вегера О.О. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Постановка проблеми. Завдання, поставлені державною програмою «Освіта» (Україна XXI століття) щодо реформування змісту освіти, передбачають зокрема: «орієнтацію на інтегровані курси, пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; створення передумов для розвитку здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти, широке застосування нових педагогічних, інформаційних технологій» [1]. Ці положення націлюють працівників освіти, науковців, методистів на пошуки нових шляхів для реалізації освітніх і виховних цілей школи, серед яких чільне місце посідає й створення системи формування інформаційної культури учнів на основі завдань міжпредметного змісту. Проблема взаємозв'язку таких навчальних дисциплін, як математика і інформатика, є однією з актуальних проблем сучасної дидактики, психології та методики викладання математики і інформатики, незважаючи на те, що кожній із цих фундаментальних дисциплін властиві свої особливі застосування формалізованих і неформалізованих методів моделювання процесів, об'єктів і явищ, процедур пояснення і доведення. Необхідно так організувати процес навчання, щоб учні вміли взаємопов'язано застосовувати математичні і комп'ютерні методи для розв'язання задач.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Стаття презентує окремі результати дипломного дослідження за навчальним планом спеціальності 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Інформатика

12

13

(спеціалізація - математика) Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На важливості взаємозв'язаного навчання для забезпечення міцності знань учнів наголошував Я. Коменський. Він уважав, що знання учнів будуть міцними, якщо все, що в природі знаходиться у постійному взаємозв'язку, у такому ж зв'язку викладати учням [2]. Цю ідею підтримали Дж. Локк, І. Песталоцці, А. Дістервег. Серед українських вчених проблемою міжпредметних зв'язків займалися К.Ушинський, П. Каптєров, Г. Ващенко. Як підкреслює А.Я. Фріндланд: «Якщо математика є мовою опису будь-якої предметної області, то інформатику можна розглядати як інструмент, що використовується всіма науками, сферами діяльності для вдосконалення своєї діяльності. У грубому наближенні можна сказати: якщо математика — це мова науки, то інформатика — це інструмент наук і всіх видів діяльності» [3].

Формулювання мети дослідження. Показати можливість реалізації міжпредметних зв'язків інформатики з математикою на базі середовищ мов програмування через розробку навчального проекту мовою програмування Лого для учнів 7 класу «Побудова графіків функцій» .

Результати дослідження. На уроках інформатики учні засвоюють прийоми роботи на персональних комп'ютерах, вивчають безліч прикладних програм, здійснюють пошук різної інформації в мережі Internet, вчаться програмувати, складати алгоритми. Всі придбані дітьми знання, уміння і навички можна враховувати при плануванні і проведенні інтегрованих уроків.

На уроках математики учні користуються знаннями з інформатики. Наприклад: побудова алгоритму для розв'язання певного виду задач. Також на уроках математики та інформатики школярі поєднують знання з обох дисциплін, розв'язуючи математичні і життєві ситуації.

З'явився новий термін «математична інформатика», під яким розуміють науку, що вивчає питання побудови і дослідження математичних методів і моделей, алгоритмів, формальних систем їх опису і актуалізації для різних типів інформаційних систем і процесів, різних класів операційних просторів, наука виявляє і математично, що формально досліджує їх інваріанти. Для реалізації інтеграції математики і інформатики особливу увагу учителям слід приділити підбору задач, так як процес мислення найчастіше досліджується як процес розв'язання задач. При цьому доцільно створити такі задачі, які потребували б оволодіння учнями комп'ютерної технології, яка б допомагала знайти математичний розв'язок. Для цього доцільно підібрати комп'ютерне середовище, яке б:

 1. надавало можливість проводити дослідження;

 2. формувало математичні поняття на якісній або логічній підставі;

 3. забезпечувало формування певного набору геометричних уявлень;

 4. мало привабливу оболонку;

E) представляло інтерес для учнів;

F) розвивало інформаційні уміння і навики.

Одним з навчальних комп'ютерних середовищ, який створений групою вчених Масачусетського технологічного інституту під керівництвом

С.Пейперта під вимоги вчителів математики й інформатики, є середовище Лого, виконавцем в якому є Черепашка. Однією з педагогічних цілей створення виконавця Черепашки, сформульованих С. Пейпертом, було подолати у дитини матафобію - страх перед математикою, допомогти йому засвоїти математичні ідеї, закладені в Лого, найбільш природним для нього способом, схожим на той, яким люди вчаться говорити. Але надалі набули широкого поширення якраз інші педагогічні властивості середовища Лого, такі, як розвиток фантазії, творчості тощо.

На нашу думку, інтеграція курсів математики і інформатики на базі мови Лого може дозволити змінити структуру навчальної діяльності дитини і процес формування нових понять. Навчання Черепашки "діяти" або "думати" примушує дитину осмислювати власні дії і думки, тому процес навчання направляється самою дитиною і стає більш активним. Таким чином, структура розумової діяльності учня задається цілями його практичної діяльності.

Основні положення, якими мають керуватися вчителі інформатики та математики при побудові сумісної методики навчання, зводяться до наступного:

 1. виробити єдину термінологію при формулюванні математичних понять;

 2. не вводити ніяких формальних визначень;

 3. пам'ятати, що основний девіз навчання - "Учень - дослідник, вчитель - помічник".

Реалізацію основних положень ми покажемо на прикладі проекту «Побудова графіків функцій». Починаючи з 7-ого класу, учні вивчають тему «Функції» (у 7-ому - лінійна залежність, у 8-ому - квадратична тощо). В дев'ятому класі вивчають тригонометричні формули, в десятому знайомляться з графіками тригонометричних функцій та впливом коефіцієнту на зсув та стискання графіків функцій. Тема є досить складною, учні не завжди можуть формально-логічно мислити. На допомогу приходить комп'ютер, який можна використовувати як інструмент для математичних експериментів. Працюючи над проектом «Побудова графіків функцій», учні спочатку створюють інструмент для побудови графіків, тобто пишуть програму (у нашому випадку , мовою програмування Лого), а вже потім мають можливість будувати графіки, експериментувати з функціями і параметрами функцій.

Приклад програми, яку створюють учні:

это оси :ед ; малює осі координат

сг по

лв 90 повтори 200 / :ед fen :ед нову 5 нов_у 0] нд 200

пр 90 повтори 200 / :ед fen :ед новх 5 новх 0J нд 200

пр 90 повтори 200 / :ед fen :ед нов у 5 нов у 0] нд 200

пр 90 повтори 200 / :ед[вп :ед нов х 5 новх Of нд 200

конец

это тчк :х ; ставить точку з заданими координатами

если и :у < 180 :у > -180

[пп новх :х нов у :у по штамп]

конец

14

15

это функция :N :x ; задається вигляд функції

если :N = / [пусть "у :х * :х * 0.1]

если :N = 2 [пусть "у 50 * sin 5 * :х]

если :N = 3 [пусть "у :х * sin 5 * :х]

конец

это график :N :цвет :шаг ; малює графік

ни -.цвет нф 29

пусть "х -300

повтори 600 / :шаг

[функция :N :x

тчк :х :у

пусть "х :х + :шаг]

конец

У цьому варіанті описано побудову графіків 3 функцій: у=0,1 х2 ; у=50 sin х; у= х sinx. Виклик програми з різними параметрами дає можливість проводити експерименти. Учні, знаючи структуру програми і мову ЛОГО; легко можуть змінити коефіцієнти, вписати нові формули, одержувати графіки будь-яких функціональних залежностей. Результат виклику програм: графік 1 20 1, графік 2 20 1, графік 3 20 І представлений на рис. 1.

Рис. 1. Екранна копія виклику процедур графіків

Учні здійснюють навчально-дослідницьку діяльність, перед ними ставиться проблема не тільки написати текст програми, але й навчитися користуватися нею для дослідження, в ході якого вони проводять досліди, аналізують отримані результати, накопичують графічні та числові дані, роблять висновки.

Окрім ЛОГО, можна використовувати інші середовища, наприклад, Visual Basic, Turbo Pascal тощо.

Висновки. Міжпредметні зв'язки є чинником удосконалення процесу навчання, вони виступають як потреба розвиваючого навчання, чинять багатосторонній вплив на особистість учня, посилюючи єдність його освіти, розвитку й виховання. Інтерес до дисциплін, з якими встановлюється зв'язок, сприяє формуванню стійкої мотивації навчальної діяльності, зміст навчально-пізнавальної діяльності стає більш різноманітним. Поетапна організацій роботи зі встановлення міжпредметних зв'язків, із постійним ускладненням пізнавальних задач, розширює поле дії творчої ініціативи і пізнавальної самостійності. Підвищується доступність і науковість навчання, його зв'язок і і практичною діяльністю, ефективне формування знань, умінь і навичок.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. До подальших напрямків досліджень із питання встановлення та реалізації міжпредметних зв'язків відносимо розробку конкретних планів тем міжпредметного характеру з різноманітних навчальних дисциплін, акцентуючи увагу на особливості міжпредметних зв'язків з використанням ІКТ.

Використання ІКТ на основі педагогічно обгрунтованої методики перетворить викладання традиційних навчальних предметів, оптимізус процеси розуміння і запам'ятовування навчального матеріалу, а головне -підніме на більш високий рівень інтерес учнів до навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») -http://zakon.rada.gov.ua. 2. Фіцула М.М. Педагогіка: [навч. посіб. для студ. вищ. пед. закладів освіти] / М.М. Фіцула. - К. : Академія, 2000. - 544 с 3. Фридланд А.Я. Информатика и ее сущность (место информатики в современном мире) / А. Я. Фридланд - Информатика и образование, № 4 -2008, с.76-88

16

17

СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЕФЕКТИВНОМУ ПОШУКУ ВІДОМОСТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Чірва І.Г. Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

Постановка проблеми. У наш час практично неможливо назвати сферу людської діяльності, яка не була б залежною від інформації і не потребувала б використання новітніх інформаційних технологій для її ефективного опрацювання. Усе це ставить нові вимоги перед членами суспільства, серед яких вагомими є уміння і навички ефективного пошуку інформації [1]. Більшість науковців і дослідників вважають інформатичну компетентність однією з ключових компетентностей людини 21 століття, обґрунтовуючи такий факт тим, що саме уміння, навики та здатності швидко знайти та проаналізувати інформацію є основою для подальшого ефективного розв'язування будь-якої життєвої або професійної проблеми, основою для навчання протягом усього життя. Уміння здійснювати пошук потрібних даних та відомостей сучасна людина набуває як самостійно, керуючись інтуїтивними технологіями, так і в процесі цілеспрямованого навчання у школі, на курсах тощо. Ми присвятили нашу роботу проблемі удосконалення методичної системи навчання ефективному пошуку відомостей в Інтернеті в процесі навчання інформатики в загальноосвітній школі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в межах студентської дипломної роботи за навчальним планом спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Інформатика» у педагогічному вищому навчальному закладі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що вагомий внесок у розробку сучасної методичної системи навчання інформатики зробили М.1. Жалдак, Н.В. Морзе, Ю.С. Райський, Л.І. Білоусова, В.П. Пасько, Н.С.Прокопенко, Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, В.В. Шакотько, Т.Г. Проценко та інші. При цьому стрімкий розвиток техніки і технології, розвиток освіти і суспільства вимагають постійного оновлення змісту навчання інформатики, пошуку більш досконалих методів, прийомів, форм і засобів навчання. Аналіз літератури і власний досвід, одержаний під час педагогічних практик, дають підставу стверджувати, що більшість учнів опановують лише одну з стратегій пошуку даних, зупиняють пошук, задовольнившись випадковими результатами, не уміють відрізнити першоджерело від опрацьованих вторинних даних. Ми вважаємо, що одним зі шляхів покращення ситуації може бути розробка, апробація і упровадження в практику системи спеціально розроблених завдань, націлених на формування і відпрацювання навичок користування різними стратегіями пошуку даних, їх критичної оцінки.

Формулювання мети дослі джния. Удосконалити зміст навчання загальноосвітніх ефективному пошуку відомостей в Інтернеті через розробку системи завдань шкіл учнів як складової системи навчання учнів

Результати дослідження. Програмою для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл визначаються наступні вимоги до знань:

а) учень повинен пояснювати: призначення мережі Інтернет; поняття URL-
адреси, IP-адреси, та доменного імені; правила адресації ресурсів в Інтернеті;
призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної
пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування
комп'ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії; призначення
основних протоколів Інтернету; поняття гіпертекстового документу й
гіперпосилання; поняття веб-сторінки та веб-сайту; поняття всесвітньої
павутини; функції Інтернет-провайдера;

б) наводить приклади: URL-адрес і доменних імен;

в) описувати: способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого
доступу та через комп'ютер-шлюз локальної мережі;

г) використовувати: браузер для навігації Інтернетом; веб-каталоги і
пошукові системи для знаходження інформації в Інтернеті;

д) вміти: відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою;
вибирати систему кодування для перегляду веб-сторінок; створювати та
редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду; зберігати веб-
сторінки на локальному комп'ютері; знаходити в Інтернеті інформацію на
задану тему; обирати стратегію пошуку інформації в Інтернеті [ 2].

Досвід показує, що на уроках не розглядаються питання пошуку даних за різними технологіями та їх критичне оцінювання. У більшості випадків учителів задовольняє факт знаходження учнями відомостей, які першими попали у список сайтів пошукової машини. При цьому більшість учнів не підозрює, що існують інші варіанти відповідей на поставлену проблему, не намагаються їх відшукати і проаналізувати, в них не формується уміння відбирати дані, аналізувати, оцінювати їх за різними критеріями. Будь-яке

126

127

уміння формується в результаті виконання завдання, розв'язання певної проблеми. Враховуючи це положення, а також недостатню кількість розроблених завдань саме на альтернативні технології пошуку, ми пропонуємо в даній роботі декілька прикладів завдань.

Доцільно дати завдання знайти дані за різними стратегіями (через пошукові машини та електронні каталоги) та порівняти результати. Наприклад, якщо задати учням завдання знайти останні публікації у сфері фізики, то учні можуть їх знайти і через електронні каталоги, і через пошукові машини; але різниця в тому, що у першому випадку (через електронні каталоги) школярі знайдуть більш точну інформацію, яка була перевірена та оброблена людиною - експертом. У другому випадку (через пошукові машини), учень отримає список сайтів, які автоматично знайде пошукова машина, після чого потрібно спиратися на свої знання або прочитати ще декілька статей на цю тему, проаналізувати та зробити висновки. Важливо ознайомити ' учнів з каталогами Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, головним призначенням якої є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб у сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Розміщені в цих каталогах дані відповідають принципам науковості, актуальності, вони знаходяться на передових кордонах сучасної науки. Мережа надає послуги оперативного доступу до наукових публікацій, обміну даними та відомостями, їх розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо [ 3] і об'єднує багато різних наукових каталогів, зокрема, каталоги останніх відомості у сфері комп'ютерів (J-STAGE), медицини або біології ( PLoS), психології, філософії, лінгвістики (Cogprints).

Цікавим і корисним для учнів на наш погляд є каталог винаходів Агентства науково-технічної інформації. Учням пропонується знайти останні (або найбільш цікаві) винаходи, що стосуються, насамперед, комп'ютерної техніки та технології (http://sciteclibrary.ru). В результаті учні можуть, наприклад, знайти винахід, такий як спосіб безконтактного уведення даних в комп'ютер і систему для його здійснення. Цей винахід передбачає можливість управління комп'ютером поворотом голови убік бажаного напрямку та мімікою. Такі відомості учні не могли б отримати через пошукові машини, адже неможливо чітко сформулювати запит для пошукової машини, якщо невідомо, які саме винаходи цікавлять учнів. їм потрібно переглянути їх низку, щоб оцінити, обрати за певним критерієм потрібний.

Розглянемо приклад найбільш загального тематичного каталогу (Google), розділами якого є: аграрні науки, астрономія, біологія, інформатика, каталоги, конференції, математика, музеї, науки про Землю, новини та ЗМ1, суспільні науки, організації, програмне забезпечення, публікації, довідки, технології, працевлаштування, фізика, філософія, хімія. Найбільша кількість статей (364) знаходиться в розділі природничих наук. Надавши завдання учням, знайти

відомості про математичну логіку, вчитель рекомендує спочатку скористатися тематичним каталогом. Після роботи над змістом завдання учням пропонується з'ясувати, за якою технологію пошуку вони отримали більш пертинентну інформацію, тобто найбільш відповідну або найбільш корисну інформацію щодо його потреб для розв'язання поставленої задачі.

Важливо навчити учнів користуватися спеціалізованими електронними каталогами бібліотек, Інтернет-магазинів тощо. Наведемо приклади таких завдань:

а) чи є в бібліотеці імені В.Г.Короленка перший том Пушкіна О.С., томи
Шевченка Т.Г., книжки Шилової Ю.? Якщо так, запишіть їх шифри зберігання;

б) заповніть таблицю, в якій вкажіть ціни телефонів у різних магазинах
свого обласного центру:

SAMSUNG GT-E1080

Nokia 5800

LG KP501

Фоксмарт

Фокстрот

Комфи

Таргет

У результаті виконання завдань учитель має сформувати в учнів розуміння, що каталоги та пошукові сервери - дві сторони пошуку інформації в Internet: каталоги - засіб сфокусованого пошуку відомостей, пошукові сервери -розсіяного. Вони різні за методами, але однакові в цілях. Навчившись швидко використовувати один, найбільш відповідний каталог та декілька пошукових машин - користувач отримає засіб швидкого і ефективного знаходження відомостей у глобальній мережі.

Висновки. За поширеною методикою викладання інформатики розглядаються проблеми організації апаратного зв'язку, характеристики різних типів підключень, робота в браузерах, знайомства з однією з пошукових машин. Нами було запропоновано більше уваги приділити різним технологіям пошуку відомостей, надати учням уявлення про сутність технологій, що лежать в основі пошукових машин, продемонструвати різні підходи і можливості пошуку відомостей за різними технологіями.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Предмет інформатики є дуже динамічним, у зв'язку з цим методична система навчання інформатики має постійно удосконалюватися. Напрямками подальшої роботи у цьому напрямку є розробка завдань проблемного та дослідницького характеру, які у більшій мірі активізують самостійність учнів і підвищують ефективність навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мірошниченко А.С. Суспільство і інформація // [Електронний ресурс] -Режим доступу: www.referat.atlant.ws. 2. Програма для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). / Завадський І.О., Дорошенко Ю.О. та Потапова Ж.В. - «Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки» - Київ: Видавнича група BHV, 2009. 3. Кубічка О.В. Мережа Уран. Загальні відомості // [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.uran.net.ua

128

129

уміння формується в результаті виконання завдання, розв'язання певної' проблеми. Враховуючи це положення, а також недостатню кількість розроблених завдань саме на альтернативні технології пошуку, ми пропонуємо в даній роботі декілька прикладів завдань.

Доцільно дати завдання знайти дані за різними стратегіями (через пошукові машини та електронні каталоги) та порівняти результати. Наприклад, якщо задати учням завдання знайти останні публікації у сфері фізики, то учні можуть їх знайти і через електронні каталоги, і через пошукові машини; але різниця в тому, що у першому випадку (через електронні каталоги) школярі знайдуть більш точну інформацію, яка була перевірена та оброблена людиною - експертом. У другому випадку (через пошукові машини), учень отримає список сайтів, які автоматично знайде пошукова машина, після чого потрібно спиратися на свої знання або прочитати ще декілька статей на цю тему, проаналізувати та зробити висновки. Важливо ознайомити ' учнів з каталогами Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН, головним призначенням якої є забезпечення установ, організацій та фізичних осіб у сферах освіти, науки та культури України інформаційними послугами на основі Інтернет-технологій для реалізації професійних потреб та розвитку зазначених галузей. Розміщені в цих каталогах дані відповідають принципам науковості, актуальності, вони знаходяться на передових кордонах сучасної науки. Мережа надає послуги оперативного доступу до наукових публікацій, обміну даними та відомостями, їх розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо [ 3] і об'єднує багато різних наукових каталогів, зокрема, каталоги останніх відомості у сфері комп'ютерів (J-STAGE), медицини або біології ( PLoS), психології, філософії, лінгвістики (Cogprints).

Цікавим і корисним для учнів на наш погляд є каталог винаходів Агентства науково-технічної інформації. Учням пропонується знайти останні (або найбільш цікаві) винаходи, що стосуються, насамперед, комп'ютерної техніки та технології (http://sciteclibrary.ru). В результаті учні можуть, наприклад, знайти винахід, такий як спосіб безконтактного уведення даних в комп'ютер і систему для його здійснення. Цей винахід передбачає можливість управління комп'ютером поворотом голови убік бажаного напрямку та мімікою. Такі відомості учні не могли б отримати через пошукові машини, адже неможливо чітко сформулювати запит для пошукової машини, якщо невідомо, які саме винаходи цікавлять учнів. їм потрібно переглянути їх низку, щоб оцінити, обрати за певним критерієм потрібний.

Розглянемо приклад найбільш загального тематичного каталогу (Google), розділами якого є: аграрні науки, астрономія, біологія, інформатика, каталоги, конференції, математика, музеї, науки про Землю, новини та ЗМІ, суспільні науки, організації, програмне забезпечення, публікації, довідки, технології, працевлаштування, фізика, філософія, хімія. Найбільша кількість статей (364) знаходиться в розділі природничих наук. Надавши завдання учням, знайти

відомості про математичну логіку, вчитель рекомендує спочатку скористатися тематичним каталогом. Після роботи над змістом завдання учням пропонується з'ясувати, за якою технологію пошуку вони отримали більш пертинентну інформацію, тобто найбільш відповідну або найбільш корисну інформацію щодо його потреб для розв'язання поставленої задачі.

Важливо навчити учнів користуватися спеціалізованими електронними каталогами бібліотек, Інтернет-магазинів тощо. Наведемо приклади таких завдань:

а) чи є в бібліотеці імені В.Г.Короленка перший том Пушкіна О.С., томи
Шевченка Т.Г., книжки ШиловоїЮ.? Якщо так, запишіть їх шифри зберігання;

б) заповніть таблицю, в якій вкажіть ціни телефонів у різних магазинах
свого обласного центру:

SAMSUNG GT-E1080

Nokia 5800

LG KP501

Фоксмарт

Фокстрот'

Комфи

Таргет

У результаті виконання завдань учитель має сформувати в учнів розуміння, що каталоги та пошукові сервери - дві сторони пошуку інформації в Internet: каталоги - засіб сфокусованого пошуку відомостей, пошукові сервери -розсіяного. Вони різні за методами, але однакові в цілях. Навчившись швидко використовувати один, найбільш відповідний каталог та декілька пошукових машин - користувач отримає засіб швидкого і ефективного знаходження відомостей у глобальній мережі.

Висновки. За поширеною методикою викладання інформатики розглядаються проблеми організації апаратного зв'язку, характеристики різних типів підключень, робота в браузерах, знайомства з однією з пошукових машин. Нами було запропоновано більше уваги приділити різним технологіям пошуку відомостей, надати учням уявлення про сутність технологій, що лежать в основі пошукових машин, продемонструвати різні підходи і можливості пошуку відомостей за різними технологіями.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Предмет інформатики є дуже динамічним, у зв'язку з цим методична система навчання інформатики має постійно удосконалюватися. Напрямками подальшої роботи у цьому напрямку є розробка завдань проблемного та дослідницького характеру, які у більшій мірі активізують самостійність учнів і підвищують ефективність навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мірошниченко А.С. Суспільство і інформація // [Електронний ресурс] -Режим доступу: www.referat.atlant.ws. 2. Програма для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). / Завадський І.О., Дорошенко Ю.О. та Потапова Ж.В. - «Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки» - Київ: Видавнича група BHV, 2009. 3. Кубічка О.В. Мережа Уран. Загальні відомості // [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.uran.net.ua

128

129Скачать документ

Похожие документы:

 1. Виконавець (5)

  Документ
  У підручнику, який складається з чотирьох частин і додатків, послідовно викладені елементарні питання теорії множин, логіки, комбінаторики та систем числення.
 2. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна На правах рукопису сальтевська тетяна Григорівна

  Документ
  Значення особистого споживання визначається згідно його ролі у розвитку людського суспільства: без споживання людство не може вижити. Але людина не живе заради того, щоб споживати, мета і сенс її життя повніші, глибші та полягають

Другие похожие документы..