Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Благодаря дальнейшему совершенствованию местного самоуправления роль местных Советов депутатов в различных областях жизнедеятельности белорусского об...полностью>>
'Документ'
Преемственность – одна из основных проблем во взаимоотношениях начальной и основной средней школы. Ни для кого не секрет, что в рамках рядовой традиц...полностью>>
'Документ'
Знати історію науки треба так само, як і її зміст, бо вона є елементом людсь­кої культури. Це стосується всіх наук, зокрема математики. Ніяке знання ...полностью>>
'Документ'
.3. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка .4. Анализ деятельности банка в области ипотечного кредитования Глава 3. Направления совершенствов...полностью>>

Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського На правах рукопису ягмур катерина анатоліївна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

На правах рукопису

ЯГМУР КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 657.471:69

Облік витрат на виробництво будівельної продукції: ТЕОРІЯ, організація і Методика

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник

Рассулова Надія Василівна

кандидат економічних наук, доцент

ДОНЕЦЬК – 2008

Зміст

ВСТУП_______________________________________________________________3

Розділ 1 Теоретико-практичні основи обліку витрат на виробництво будівельної продукції

1.1. Витрати на виробництво: економічна сутність та класифікація _____________________________________________________________________11

1.2. Значення обліку витрат на виробництво в системі управління будівельною організацією__________________________________________________________35

1.3. Практика ведення обліку виробничих витрат в будівельних організаціях ___46

Висновки до розділу 1__________________________________________________57

розділ 2 Організаційні аспекти обліку витрат на виробництво у будівництві

2.1. Облікова політика будівельної організації: елементи і фактори впливу_______________________________________________________________59

2.2. Наукове обґрунтування структури і змісту облікової політики щодо витрат на виробництво будівельної продукції _____________________________________ _73

2.3. Організація обліку витрат на виробництво за центрами відповідальності ___94

2.4. Організація обліку в системі управління якістю будівельної продукції____________________________________________________________113

Висновки до розділу 2_________________________________________________132

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО будівельної продукції

3.1. Методика обліку прямих витрат на виробництво будівельної продукції ___134

3.2. Методика обліку загальновиробничих витрат у будівництві ____________________________________________________________________160

Висновки до розділу 3_________________________________________________178

ВИСНОВКИ_________________________________________________________180

ДОДАТКИ__________________________________________________________185

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ__________________________________222

ВСТУП

Актуальність теми. Будівельний комплекс України створює продукцію, головне призначення якої – забезпечення матеріальних умов розширеного відтворення. Інвестиційна політика та структурні зрушення в будівництві обумовлені перш за все об’єктивними потребами конкретних галузей економіки в будівельній продукції, а результати його розвитку значною мірою впливають на ефективність економіки країни в цілому. Поступовий вихід економіки України із кризового стану пов’язується з проблемою підвищення ефективності управління витратним механізмом. Одним із важливих елементів даного механізму у будівельному секторі економіки є інформаційний ресурс, у якому значна питома вага належить інформації, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Дослідження проблем, пов’язаних з реалізацією облікової функції в системі управління витратами набуває особливої актуальності в умовах розвитку ринкових відносин. Ринкова орієнтація економіки характеризується більш детальним та вимогливим ставленням до питань прибутковості суб’єктів господарювання, саме тому важко переоцінити те значення, що має інформація про виробничі витрати для діяльності підприємства. Це пояснюється тим, що з одного боку витрати є складовою при визначенні фінансового результату, а з другого – собівартість як сукупність витрат є основним ціноутворюючим фактором. Порівняно з іншими об’єктами обліку, виробничі витрати найбільшою мірою залежать від галузевої специфіки підприємства. Так, витрати на виробництво у будівельній організації є основним об’єктом обліку, оскільки вони є тими складовими, що визначають собівартість будівельної продукції. В свою чергу, собівартість є основою для формування договірної вартості об’єктів будівництва, тому належне її формування обумовлює успішність та рентабельність діяльності підприємства. Рівень досконалості цієї діяльності залежить від наукового обґрунтування організаційного та методичного забезпечення обліку виробничих витрат.

Вагомий внесок у дослідження проблем обліку витрат на виробництво зробили такі вітчизняні науковці, як Бородкін О.С., Бондар В.П., Бутинець Ф.Ф., Гуцайлюк З.В., Задорожний З.В., Крупка Я.Д., Литвин Б.М., Малюга Н.М., Нападовська Л.В., Сопко В.В., Пушкар М.С., Цал-Цалко Ю.С., Чумаченко М.Г. та інші. Серед зарубіжних економістів дослідженням обліку виробничих витрат присвятили свої наукові праці такі вчені, як Апчерч А., Басманов І.О., Баширов А.А., Безруких П.С., Гуральник Я.І., Друрі К., Івашкевич В.Б., Мацкевічюс Й.С., Палій В.Ф., Соколов Я.В., Стуков С.О. та інші. Здобутки цих вітчизняних та зарубіжних учених стали підґрунтям для подальшого вдосконалення обліку витрат на виробництво в організаціях будівельного сектору економіки. Проте залишаються невирішеними питання, спрямовані на врахування такого чинника, як залежність витрат виробництва від управління якістю будівельної продукції. Теоретичного обґрунтування та практичної реалізації вимагають дослідження організаційного та методичного забезпечення формування виробничих витрат у будівництві в контексті впровадження системи управління якістю будівельної продукції.

Важливість викладених проблем, недостатнє їх теоретичне і практичне опрацювання для організацій будівельної галузі економіки України обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання та напрями дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського і належить до держбюджетної теми “Дослідження взаємозв’язку П(С)БО і Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” (номер державної реєстрації – 0105U008167) та госпдоговірної теми “Методичні рекомендації з обліку загальновиробничих витрат в будівельних організаціях” (номер державної реєстрації – 0106U010591). Особисто автором виконані дослідження, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням та удосконаленням організації і методики обліку витрат на виробництво будівельної продукції, розробкою пропозицій та рекомендацій з удосконалення процесу отримання обліково-економічної інформації про витрати виробництва будівельної продукції.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційних та методичних засад обліку витрат на виробництво в будівельному секторі економіки, підвищення його оперативності, аналітичності, орієнтації на прийняття управлінських рішень.

Реалізація поставленої мети знайшла відображення у вирішенні такого комплексу завдань:

 • дослідити економічну сутність категорії “витрати на виробництво”, проаналізувати існуючі її визначення, здійснити систематизацію дефініцій цих витрат й на цьому підґрунті сформулювати авторський варіант;

 • проаналізувати основні організаційні й технологічні особливості будівельного виробництва та їх вплив на побудову обліку витрат на виробництво;

 • удосконалити класифікацію витрат на виробництво з урахуванням галузевої специфіки та здійснити обґрунтування запропонованих класифікаційних ознак для цілей управління діяльністю будівельної організації;

 • з’ясувати місце і роль обліку витрат на виробництво в системі управління будівельною організацією;

 • критично проаналізувати стан обліку виробничих витрат будівельної галузі, виявити недоліки в організації та методиці, встановити причини та розробити пропозиції, спрямовані на їх усунення;

 • визначити зміст облікової політики щодо витрат на виробництво та створити модель оптимальної облікової політики будівельної організації;

 • довести необхідність відокремлення в організаційній структурі будівельної фірми центрів відповідальності та розкрити призначення і роль кожного з них в процесі накопичення облікової інформації для прийняття управлінських рішень;

 • обґрунтувати доцільність впровадження системи управління якістю будівельної продукції за допомогою розширення економічного змісту та підвищення корисності облікових даних для будівельної організації в цілому та для конкретних центрів її відповідальності;

 • розробити програму удосконалення системи обліку виробничих витрат в умовах упровадження системи управління якістю будівельної продукції.

Об’єктом дослідження є процес формування витрат на виробництво в будівельних організаціях України.

Предметом дослідження є організація і методика обліку витрат на виробництво будівельної продукції в умовах ринкової економіки.

Методи дослідження ґрунтуються на загальних та спеціальних наукових методах пізнання, працях вітчизняних і зарубіжних учених з досліджуваної проблематики. Для вирішення визначених у дисертаційній роботі завдань використовувалися такі методи: порівняльного аналізу й узагальнення – для вивчення еволюційного розвитку й суті категорії «витрати на виробництво»; індукції та дедукції – для з’ясування місця і ролі обліку витрат на виробництво в системі управління будівельною організацією; групування та логічного аналізу – з метою обґрунтування класифікаційних ознак виробничих витрат будівельної галузі; моделювання – для побудови моделі облікової політики будівельної організації та програми удосконалення методики витрат на виробництво; абстрагування – для визначення впливу організаційно-технологічних факторів будівельного виробництва на структуру і зміст облікової політики; розрахунково-аналітичні прийоми – при проведенні розрахунків та побудові таблиць і діаграм; експертних оцінок і контрольних питань – при накопиченні й узагальненні показників роботи досліджуваних будівельних організацій; узагальнення і реалізації результатів – при формуванні висновків та пропозицій.

Інформаційною базою дисертації є законодавчі, нормативні, інструктивні документи України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні видання, матеріали збірників наукових праць та конференцій, статистичні дані, а також результати особистого спостереження з питань організації та методики обліку виробничих витрат на 28 будівельних організаціях різних форм власності Київської, Донецької областей та АР Крим.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й розроблених особисто дисертантом практичних рекомендаціях щодо вдосконалення організації та методики обліку витрат на виробництво будівельної продукції. Основними науковими результатами, що отримані в результаті дослідження і виносяться на захист, є:

вперше:

 • розроблено принципово нову систему обліку витрат для забезпечення якості будівельної продукції, в якій запропоновані конкретні рахунки і субрахунки з урахуванням причинно-наслідкового зв’язку її з методикою обліку втрат від браку;

 • розроблено форми первинних документів, які відображають накопичення оціночних витрат на забезпечення якості будівельної продукції, а саме на стадії вхідного контролю – “Контрольна відомість дефектів будівельних матеріалів” та на стадії контролю будівельного процесу – “Відомість втрат від браку”;

удосконалено:

 • структуру облікової політики будівельної організації з обґрунтуванням змісту та призначення її складових щодо витрат на виробництво;

 • організацію обліку за центрами відповідальності в будівельних організаціях, що дозволяє формувати інформацію про виробничі витрати в розрізі етапів будівельного процесу та центрів витрат;

 • внутрішню управлінську звітність про виробничі витрати в розрізі центрів відповідальності будівельної організації, що надає можливість оцінити не тільки діяльність та внесок кожного структурного підрозділу організації в забезпечення рентабельності фірми, а й визначити ступінь якості управління менеджерами, що їх очолюють, з метою прийняття оптимальних управлінських рішень вищим керівництвом;

 • облік втрат від браку і розрахунків з його відшкодування та облік надання й сплати генпідрядних послуг з обґрунтуванням одночасного окремого відображення чистого доходу та податкових зобов’язань за цими господарськими операціями;

 • регламентне забезпечення функціонування системи управління якістю будівельної продукції, а саме розроблено Типове положення про відділ управління якістю, що враховує специфіку здійснення будівельного процесу та методи встановлення і контролю якості будівельної продукції.

 • систему обліку й розподілу загальновиробничих витрат з аргументацією вибору баз розподілу, що повною мірою розкривають специфіку будівельного виробництва в цілому та окремих його виробничих структурних підрозділів;

набули подальшого розвитку:

 • економічна сутність категорій «витрати на виробництво», “будівельна продукція” шляхом критичного аналізу дефініцій в історичному аспекті з урахуванням попередніх вітчизняних та зарубіжних здобутків;

 • класифікація витрат на виробництво будівельної організації, що складається з напрямів: для прийняття управлінських рішень, за якими витрати поділяються за конкретними ознаками залежно від цілей управління, для визначення фінансового результату, де класифікація витрат відбувається за джерелами та суб’єктами покриття, для контролю здійснення – витрати розмежовуються за центрами відповідальності, центрами та місцями виникнення витрат;

 • організаційні передумови створення системи управління якістю продукції в будівельних організаціях, а саме: розроблено класифікацію факторів впливу на якість будівельної продукції, визначено структурний склад та місця виникнення витрат на забезпечення управління якістю будівельної продукції.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що впровадження викладених пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики обліку витрат на виробництво будівельної продукції дозволить значно підвищити достовірність, оперативність, аналітичність та співставність облікових даних, полегшить виявлення резервів об’єктивного зниження виробничих витрат, сприятиме одержанню повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Окремі рекомендації, представлені у дисертаційній роботі, впроваджені у практику ведення обліку ряду будівельних організацій, зокрема: ТОВ “Фірма Укрбуд” м. Донецьк (акт впровадження № 192/2006 від 29.09.06р.) (додаток А), ТОВ “Проспериті” м. Макіївка Донецької області (довідка № 38/2006 від 27.11.06р.) (додаток Б), українсько-німецьке СП ТОВ “WEBA” м. Донецьк (довідка № 73/04 від 20.02.07р.) (додаток В), ТОВ «БУДХОЛ» м. Київ (довідка № 29/07 від 27.09.07р.) (додаток Д).

Теоретичні висновки й практичні рекомендації дисертанта використовуються у навчальному процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського при викладанні дисциплін “Фінансовий облік”, “Бухгалтерський облік у галузях народного господарства”, “Управлінський облік” та “Організація бухгалтерського обліку” (довідка №13.02/824 від 04.04.08р.) (додаток Е).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, одержані в процесі дисертаційного дослідження і винесені на захист, дисертантка отримала особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використано лише ті ідеї та положення, які становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження оприлюднені та отримали схвальну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях: “Динаміка наукових досліджень – 2005” (Дніпропетровськ, 2005р.), “М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації” (Донецьк, 2005), „Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти” (Полтава, 2006), «Экономика и эффективная организация производства» (Брянськ, Росія, 2006), “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”(Київ, 2006), “Тенденции развития мировой торговли в XXI веке” (Пермь, Росія, 2007), “Стан і проблеми обліку, контролю і аналізу в умовах транзитивної економіки” (Донецьк, 2007); всеукраїнських наукових, науково-практичних конференціях: “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи” (Київ, 2007), “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (Львів, 2007); наукових конференціях професорсько-викладацького складу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Донецьк, 2004-2007рр.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових праць (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 4,73 друк. арк., з них особисто автору належить 4,55 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 7 статей загальним обсягом 3 друк. арк., з них 2,9 друк. арк. належить автору.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи 185 сторінок. У дисертації є 21 рисунок на 19 сторінках, 25 таблиць на 35 сторінках, 21 додаток на 37 сторінках. Список використаних джерел складається з 226 найменувань і займає 20 сторінок.

Розділ 1

Теоретико-практичні основи обліку витрат НА виробництво БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Витрати на виробництво будівельної продукції: економічна сутність та класифікація

Найбільша кількість господарських операцій, здійснюваних будівельними організаціями, зв'язана з виникненням витрат. Витрати виникають в процесі господарської діяльності та призводять до зменшення ресурсного забезпечення підприємства. Важко переоцінити те значення, що має наявність інформації про виробничі витрати для діяльності будівельної організації. Одним з обов'язкових умов здійснення виробництва продукції - є процес праці, що поєднує три елементи: доцільну діяльність людей (живу працю), предмети та знаряддя праці. Останні в свою чергу утворюють засоби виробництва, що використовуються для здійснення будь-якого виробничого процесу різноманітних матеріальних благ. Сукупні витрати живої і уречевленої праці на виробництво продукції складають дійсні витрати виробництва. Таке трактування виробничих витрат безпосередньо витікає з визначення К. Маркса: “загальна сума використаної в товарі праці (уречевленої і безпосередньої) створює витрати самого виробництва товару” [102, c. 77]. Однак і дане поняття виникло не випадково та є результатом еволюції визначень виробничих витрат, які надавалися раніше. Саме на цьому процесі еволюції і вважаємо за потрібним зупинитися докладніше та змістити точку відліку появи поняття виробничі витрати в більш ранній період.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте

Таблиця 1.2.

Класифікація витрат виробництва за категоріями

Ознака класифікації

Види витрат

За складом

Комплексні

Одноелементні

За відношенням до обсягу виробництва

Постійні

Змінні

За характером участі у створенні продукції

Основні

Накладні

За способом включення у собівартість

Прямі

Непрямі

За статтями калькуляції

Прямі матеріальні витрати

Прямі витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Експлуатація будівельних машин та механізмів

Інші прямі витрати

Загальновиробничі витрати

За доцільністю здійснення

Продуктивні

непродуктивні

За ступенем планування

Плановані

Неплановані

За ступенем контролю

Контрольовані

Неконтрольовані

За ступенем нормування

Нормовані

Ненормовані

За відношенням до готової продукції

Витрати на готову продукцію

Витрати на незавершене виробництво

За періодичністю виникнення

Систематичні

Одночасні (одноразові)

За календарними періодами

Минулі

Поточні

Майбутні

За призначенням в процесі виробництва

Виробничі

Невиробничі

За альтернативою рішень

Дійсні

Можливі

За можливістю управління

Релевантні

Нерелевантні

Різноманітність та багатоаспектність класифікаційних ознак не означає можливість та доцільність їх застосування щодо витрат будь-яких галузей економіки, так як індивідуальність та специфічні особливості організації виробництва чітко обмежують коло групування потребами управління [210, с. 78]. Тому вищенаведений перелік категорій є орієнтованим в більшої мірі на будівництво, цим і пояснюється неможливість застосування деяких класифікаційних категорій, що досить часто згадуються в літературних джерелах, для групування витрат будівельної організації. Так необґрунтованим, на наш погляд, щодо умов будівельного виробництва, внаслідок довготривалості його процесу, стратегічності більшості його цілей є поділ витрат на:

 • короткострокові (пов’язані з досягненням найближчих тактичних цілей) та довгострокові (направлені на реалізацію стратегічних завдань).

 • неперервні (витрати, що впливають на досягнення результату в звітному періоді та дискретні (витрати, що не приносять результату в звітному періоді).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (37)

  Автореферат
  Захист відбудеться «__05_» березня 2009 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020, м.
 2. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління
 3. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 4. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 5. Міністерство освіти І науки україни полтавський університет споживчої кооперації України рибалко леся андріївна

  Автореферат
  Полтавський університет споживчої кооперації України, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності.

Другие похожие документы..