Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская таможен...полностью>>
'Конкурс'
зарегистрированный и осуществляющий деятельность на территории города Челябинска, направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для уч...полностью>>
'Конкурс'
Согласно Положению о премиях, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.04.2003 г. № 198 «Об учреждении премий Прави...полностью>>
'Доклад'
По приглашению «Норвежско-русского культурного центра» председатель Совета Русскоговорящих Обществ Дании Татьяна Дербенёва приняла участие в работе Ко...полностью>>

Майя Пащенко модульно розвивальна система навчання у формуванні активності студентів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Майя Пащенко

МОДУЛЬНО - РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ

У ФОРМУВАННІ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Модульно-розвивальне навчання підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів, формує та розвиває знання, вміння та навички на основі індивідуального підходу до особистості студента, та створення умов для його самореалізації та активізації навчально-виховного процесу.

Ключові слова: модульно-розвивальне, активізація навчально-пізнавальної діяльності.

Maya Pashchenko

MODULE-DEVELOPING SYSTEM OF EDUCATION IN THE FORMING OF THE STUDENTS ACTIVITY”

The influence of module-developing system of education on the activity of students education. Achievements of module-developing system of education and advantages of the introduction of rating estimation of knowledge in the educational process are shown.

Key words: module-developing, activity of students education.

Майя Пащенко

МОДУЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

В ФОРМИРОВАНИИ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Модульно-развивающее обучение повышает качество подготовки будущих специалистов, формирует и развивает знания, умения и навыки на основе индивидуального подхода к личности студента, и создание условий для его самореализации и активизации учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: модульно-разивающее, активизация учебно-познавальной деятельности.

Активізувати навчальну діяльність – означає підвищити рівень самостійності студентів та сприйняття ними навчальної діяльності як внутрішню потребу.Висуваються нові вимоги до еффективних педагогічних технологій. Ці вимоги успішно реалізуються з допомогою модульно- розвиваючого навчання .Основними елементами модульно-розвиваючого навчання є модульна структура навчальних курсів та рейтингова система оцінки знань.

Аналіз літератури (Б.Ф.Скінер, Дж. Расселд, П.А.Юцявичене) та досвіду в цьому напрямку дозволяє зробити висновок про тенденцію модуляризації системи вищої освіти більшості розвинутих країнах.

Модульна структура навчальних курсів передбачає розбивку навчальних курсів на цілком закінчені, взаємозввязані модулі з чітко визначеними цілями, задачами,рівнями вивчення модулів та формами контролю.

Модульно-розвивальне навчання гармонійно поєднує навчальні, виховні та освітні завдання, спричиняє ситуацію, за якої особистість проявляє самоорганізацію розвитку.та професійне становлення.

Вихідною умовою впровадження модульно-розвивальної системи в освіті є наявність професійного технолога, а в ситуації фундаментального експерименту – кваліфікованого дослідника. Водночас педагогічні колективи уже сьогодні мають змогу на рівні передового досвіду втілювати окремі організаційні і методичні нововведення цієї системи. Таким чином, вимальовуються досить чіткі підстави визначення соціокультурної значущості розвивальних систем навчання та виховання для вітчизняної освіти.

По-перше, вони накреслюють магістральний шлях розвитку освіти, дозволяють систематизувати і упорядкувати процес новаторства, задають йому головні цілі та параметри розвитку.

По-друге, створюють ефективну технологію сучасної освіти, виступають основною формою нових загально-філософських і педагогічних теорій.

По-третє, допомагають вищій школі здійснювати соціокультурну переорієнтацію її діяльності.

По-четверте, на їх основі формуються устудентів системи цінностей.

Модульно-розвивальне навчання реформує не окремі аспекти, а всю освітню діяльність навчального закладу. Саме внаслідок своєї технологічності система модульно-розвивального навчання виступає як основа новаторського експериментування у вищій школі.

Перший незаперечний факт полягає в тому, що ця система дає змогу максимально реалізувати позитивний потенціал викладача та студента в розумовому, соціальному і духовному розвитку, внутрішньо мотивуючи їхню сумісну розвивальну взаємодію.Викладач, спираючись на відповідну теоретичну модель, у змозі структурувати соціально-культурний досвід на рівні знань, норм і цінностей, науковими засобами проектувати інформаційно-пізнавальну, нормативно-регуляційну і ціннісно-естетичну активність студкетів і, нарешті, на практиці забезпечити прогресивне психосоціальне зростання учасників модульно-розвивального процесу.

Навчально-освітній процес набуває максимального соціалізуючого впливу на особистість, стимулює активність особистості. Саме завдяки модульним способам організації навчання воно є розвивальним у чотирьох основних вимірах:

- психологічному (повноцінне і психологічно вивірене зростання розумового, соціального і духовного потенціалу викладача та студента);

- дидактичному (взаємозалежний розвиток основних складових модульно-розвивального процесу: мети, завдань, змісту, форм, методів, засобів);

- соціологічному (неперервна розвивальна взаємодія осіб, груп, колективів);

- ідеологічному (прискорення соціально-культурного входження національної освіти до світового науково-освітнього простору, подальший розвиток та утвердження національної ідеї у галузі освіти).

Складність модульно-розвивальної системи полягає в інноваційній багатоваріантності технологій, що в сукупності забезпечують домінування:

- культурно-творчої функції освіти над пізнавально-інформаційною інтенсивної розвивальної взаємодії викладача і студентів у навчанні над адміністративною;

- психолого-педагогічного змісту освітньої діяльності над навчально-предметним змістом;

- сценарних технік ведення навчального заняття над раціоналістичними моделями і схемами організації навчально-виховного процесу;

- об’єктивних і, зокрема, критеріально - зорієнтованих показників психосоціального зростання особистості над суб’єктивними, споглядальними й процедурно невизначеними.

Модульно-розвивальна система має якісно відмінне від традиційної програмно-засобове забезпечення навчально-виховного процесу, що надбудовується над офіційно прийнятими у галузі освіти державними планами і навчальними програмами, підручниками і посібниками та передбачає створення граф-схеми навчальних курсів, наукових проектів змістовного модуля, навчальних сценаріїв модульних занять, розвивальних підручників.

До незаперечних здобутків модульно-розвивальної системи слід віднести те, що вона теоретично і технологічно розв’язує проблему внутрішньої вмотивованості навчально-освітньої діяльності викладача та студентів, вимагає від них максимальної пізнавально-регуляційної пошукової активності і самостійності.

Впровадження модульно-розвивальної системи передбачає перехід педагогічного колективу до нової організаційно-управлінської моделі вузів, перевагами якої є:

- єдність освітніх і науково-методичних підрозділів, що діють як система розвинених особистостей і наукових проектів;

- оптимальний за психофізіологічними і соціально-педагогічними критеріями розклад навчальних занять;

- стратегічно і тактично має місце управління розвитком навчальних закладів;

- домінуванням самоуправлінських процесів у педагогічному колективі внизу над власне управлінськими рішеннями, що надходять згори.

Основою паритетної освітньої діяльністю викладача та студентів є їхня неперервна розвивальна взаємодія, яка спочатку проектується, а потім реалізується за допомогою набору інноваційних технологій. Прискорений розвиток особистості за нової освітньої системи забезпечується тим, що вони навчаються професійно працювати з психолого-педагогічним, освітнім і методичним різновидам змісту навчальних дисциплін.

Наукове проектування інноваційних навчальних програм організується за рівнями, поетапно і покомпонентно.

Контроль засвоєння теоретичних знань та практичних навичок в процесi навчання та самопiдготовки студентiв є важливим етапом в формуваннi творчої обдарованої особистості .Традицiйна система контролю майже не передбачае рiвномiрного вивчення навчальних дисциплін на протязі семестрів і не стимулює студентів для більш глибокої самостійної підготовки. Вона,як правило, орієнтує їх на репродуктивне відтворення знань, та не враховує навчальну діяльність студентів за період навчання Обєктивність контролю іноді перетворюється у субєктивне відношення, тому ,що на процес перевірки та оцінки знань впливають особисті якості викладача

Одним із шляхів впровадження нових технологій навчання і підвищення активності студентів є впровадження рейтингу студентів за підсумками контролю їх успішності (модульно-рейтингова система - МРС).

Мета використання МРС - виробити порівняльну оцінку якості навчальної роботи студентів, стимулювати їх пізнавальну діяльність та методичну роботу викладачів

Рейтингова система оцінки знань полягає в заміні традиційного дискретно-сесійного контролю на неперервний рейтинговий контроль.

Система рейтингового контролю знань має ціль:

-максимально індивідуалізувати навчання;

-активізувати самостійну роботу студентів;

-розвивати індивідуальне творче мислення студентів;

-сприяти підвищенню креативності всіх учасників педагогічного процесу.

Після аналізу впровадження МРС в навчальний процес з'явилась необхідність в використанні понятть:

Модуль дисципліни - це структурно-логічний самостійний розділ дисципліни, який включає в себе теоретичний курс разом з індивідуальними завданнями тощо.

Трудомісткість дисципліни - максимальна оцінка (в балах), яку може отримати студент з даної дисципліни, прямо пропорційна загальній кількості годин за навчальним планом.

Рейтинг студента з дисципліни – це сумарна кількість балів, яку він отримав при виконанні завдань, передбачених робочою програмою даної дисципліни.

Рейтинг студента - підсумкова оцінка роботи студента (в балах) з всіж дисциплін за певний період його навчання.

Для впровадження МРС пропонується:

-провести розподіл кожноі навчальноі дисципліни на структурно-логічні самостійні модулі;

-визначити рівень засвоення матеріалу після закінчення вивчення кожного модуля з проставленням рейтингової оцинки по модулю.

- проставити підсумкову оцінку по предмету за сукупністю рейтингових оцінок у семестрі (по модулях) і в результаті сесійного контролю.

1. Трудомісткість дисципліни (ТД) підраховується перемноженням загальної кількості годин за навчальним планом на коефіціент "5" (“5” - вища оцінка діючої системи оцінки знань).

2. Рейтинг по дисципліні "фізична культура" визначається множенням числа годин на 2.

3.. Рейтинг студента складається з відповідної кількості балів отриманих ним з усіх дисциплін, за знання теоретичного матеріалу , якість і своєчасність виконання практичних і лабораторних робіт, участь у предметних олімпіадах, і визначається після завершення кожного семестру. При цьому враховуються бали, які набрані в попередніх семестрах.

4. За участь в предметних олімпіадах , конкурсах студент може отримати:

за зайняте I місце - 20% від ТД;

за зайняте II місце - 15% від ТД;

за зайняте III місце - 10% від ТД.

5. Рейтинг студента (в балах) визначається тільки за результатами його роботи на протязі навчального семестру.

6. У випадку несвоєчасної здачі окремих видів навчальних завдань: передбачених модулем, він забов'язаний здати їх до початку наступного заняття (у дні установлені викладачем). В цьому випадку рейтингова оцінка зменьшується наполовину за дані види роботи.

7. По закінченні навчального семестру і здачі тем визначається середньо-виважений рейтинг кожного студента.

Модульно-розвивальна система навчання потребує значної перебудови не тільки викладача, а й студента. Викладач повинен не лише турбуватися про реалізацію соціального потенціалу студентів, а й конструювати перебіг психологічної організації їхнього внутрішнього світу. Тому навчання треба розпочинати зі створення ситуації вибору, ситуацій критичних, спонукаючи до пошуку шляхів і засобів, створення кульмінації радості успіху.

Ефективність навчання залежить від рівня активності студентів в самостійній пізнавальній діяльності, яка повязана з майбутньою професією.Перед навчанням стоїть мета:сформувати такі види діяльності, які включають систему знань і забезпечують їх застосування на практиці.

Основним компонентом педагогічного процеса на основі модульного навчання є систематизація знань студентів, яка забезпечується розбиттям навчальног матеріалу на замкнуті блоки, що вивчаються послідовно.

Модуль є формою організації навчання та засобом навчання і має такі особливості:

-активізацію пізнавальної діяльності;

результативності діяльності.

Модульне навчання передбачає розбивку курсу дисципліни на окремі складові частини – модулі:

 • синтетичний характер лекції;

 • проведення лекцій проблемного характеру;

 • розподіл навчальних груп на малі групи, кожній з яких пропонується професійна задача (проведення частини лекцій чи практичних занять);

 • постановка викладачем питань які вимагають роботи з навчальною та додатковою літературою;

 • проведення різноманітного систематичного контролю;

 • впровадження системи оцінювання результатів навчання.

Модульно-розвивальне навчання підвищує якість підготовки майбутніх спеціалістів, формує та розвиває знання, вміння та навички на основі індивідуального підходу до особистості студента, та створення умов для його самореалізації та активізації навчально-виховного процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пащенко М.І. Вплив модульного навчання на виховання самостійності учнів у навчанні. «Виховання в сучасному освітньому просторі». Інститут проблем виховання НПН України, - 1997, - с. 120

2. Пащенко М.І. Модульні програми в навчально-виховному процесі. // Рідна школа – 2000 - № 2.

3. Красноштан І.В., Пащенко М.І., Макарчук В.В. Інноваційні технології навчання. Словник-довідник - Умань: ПП Жовтий, 2010. – 194 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (2)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип.
 2. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.
 3. Ематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 4. Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки у 2011 році 3 Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6

  Документ
  Всеукраїнська наукова конференція памяті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та проблеми перекладу"
 5. Система образования в китае

  Документ
  В статье рассмотрено система образования в Китае, обоснована степень важности образования для экономического развития страны, для каждого гражданина, приведены основные виды и методы образования, их проявления и сущность.

Другие похожие документы..