Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тезисы'
«Финансы городов и регионов» (ФГР) – это журнал, основанный в 1 г. Комитетом государственных заимствований г. Москвы для развития рынка субфедеральных...полностью>>
'Документ'
Дедуктивные умозаключения - форма логического мышления, в которой из некоторого исходного знания определенной степени общности получается новое знани...полностью>>
'Программа'
Программа комплексного государственного экзамена составлена в соответствии с базовым учебным планом по специальности 1 – 19 01 01 Дизайн, направление...полностью>>
'Литература'
ЛитератураУже около десяти лет в российских вузах читаются курсы политологии, или политической науки. Вниманию читателей предлагается учебное пособие ...полностью>>

Екзаменаційні питання з макроекономіки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З МАКРОЕКОНОМІКИ

 1. Моделювання як головний метод відображення фактичної поведінки економіки.

 2. Сутність, принципи та основні категорії СНР.

 3. Відмінності СНР від балансу народного господарства.

 4. Економічна сутність валового випуску та валового внутрішнього продукту. Методи їх розрахунку.

 5. Сутність дефлятора ВВП та індексу споживчих цін, їх порівняння.

 6. Показники ринку праці. Види безробіття.

 7. Втрати ВВП від безробіття: закон Оукена, його математична формалізація, методи вимірювання «природного» безробіття.

 8. Неокласична та кейнсіанська модель ринку праці.

 9. Економічна сутність сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. Графічна інтерпретація.

 10. Економічна сутність сукупної пропозиції. Характеристика окремих відрізків сукупної пропозиції. Нецінові фактори впливу на сукупну пропозицію.

 11. Модель «АD-AS» як базова модель макроекономічної рівноваги: коротко- і довгострокова рівновага.

 12. Механізм функціонування грошового ринку: грошові агрегати, пропозиція, попит, рівновага на грошовому ринку. Навести необхідні формули визначення попиту на гроші.

 13. Експансія банківських депозитів. Депозитний та грошовий мультиплікатори.

 14. Сутність, цілі та методи монетарної політики.

 15. Роль процентної ставки в економіці. Номінальна та реальна процентна ставка. Рівняння Фішера та ефект Фішера.

 16. Сутність, показники та види інфляції. Економічні чинники та наслідки інфляції, графічна інтерпретація.

 17. Основні антиінфляційні заходи.

 18. Інфляція: сутність, види, методи вимірювання.

 19. Очікувана інфляція в теорії адаптивних і раціональних очікувань.

 20. Інфляція та безробіття. Економічна, графічна та математична інтерпретація кривої Філіпcа у короткостроковому періоді.

 21. Крива Філіпса у довгостроковому періоді.

 22. Доходи і витрати домогосподарств в моделі економічного кругообігу.

 23. Особистий дохід, особистий наявний дохід і споживання.

 24. Роль заощаджень у споживанні. Вартість заощаджуваних грошей з урахуванням часового фактора.

 25. Економічна нерівність. Крива Лоренца – графічна та економічна інтерпретація.

 26. Кейнсіанська функція споживання в закритій приватній економіці: графічна та математична інтерпретація; сутність ефекту заощаджень.

 27. Функції споживання з урахуванням фактора часу. Теорія Фішера про міжчасовий вибір споживача.

 28. Споживання у довгостроковому періоді: гіпотеза життєвого циклу та постійного доходу.

 29. Кейнсіанська та неокласична функція інвестицій: графічний та математичний аналіз.

 30. Роль інвестицій в економіці. Фактори попиту на інвестиції, проста інвестиційна функція.

 31. Мультиплікативний вплив інвестицій на ВВП.

 32. Автономні інвестиції. Чинники автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним капіталом, податки на підприємців, ділові очікування. Модель акселератора.

 33. Класичний та кейнсіанський механізм урівноваження заощаджень з інвестиціями.

 34. Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції за допомогою фінансових ринків та фінансових посередників.

 35. Моделі макроекономічної рівноваги товарного ринку – “Витрати-випуск”, “Вилучення - ін’єкції”. Графічна інтерпретація та економічні пояснення.

 36. Модель простого мультиплікатора витрат.

 37. Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора.

 38. Сутність, графічна інтерпретація та кількісне визначення рецесійного та інфляційного розривів в економіці.

 39. Сутність економічного зростання та його показники. Екстенсивне та інтенсивне зростання економіки.

 40. Економічне зростання та економічний розвиток.

 41. Основні положення кейнсіанської та неокласичної теорій економічного зростання.

 42. Економічний цикл: сутність та структура. Характеристика фаз економічного циклу.

 43. Основні теорії економічного циклу.

 44. Модель економічного кругообігу з урахуванням держави.

 45. Доходи і видатки держави.

 46. Вплив держави на економічну рівновагу.

 47. Модель економічної рівноваги за методом “витрати-випуск” для змішаної закритої економіки.

 48. Модель економічної рівноваги за методом “вилучення-ін’єкції” для змішаної закритої економіки.

 49. Дискреційна та автоматична фіскальна політика.

 50. Логіка обґрунтування мультиплікаторів видатків та податків.

 51. Сутність ефекту гальмування динаміки ВВП внаслідок фіскальних заходів та його кількісне визначення.

 52. Державний бюджет: види бюджетного сальдо; концепції збалансування бюджету; джерела дефіцитного фінансування.

 53. Вплив держави на економічну рівновагу.

 54. Монетарна політика у моделі AD-AS та наслідки впливу на економіку монетарної експансії в короткостроковому та довгостроковому періодах.

 55. Платіжний баланс: структура, характеристика його основних розділів; рівняння платіжного балансу.

 56. Сутність валютного курсу, способи котирування валюти. Номінальний та реальний курс валюти.

 57. Чинники попиту і пропозиції на валютному ринку. Етапи розвитку міжнародної валютної системи.

 58. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Екзаменаційні питання з навчального курсу "Макроекономіка" для студентів спеціальності "Міжнародна економіка", 2 курс; екзаменатор: доц. Садовий М. М

  Документ
  Екзаменаційні питання з навчального курсу "Макроекономіка" для студентів спеціальності "Міжнародна економіка", 2 курс; екзаменатор: доц.
 2. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Макроекономіка

  Документ
  до організації самостійної роботи студентів за спеціальностями 7.0501.06 “Облік і аудит”, 7.0501.07 “Економіка підприємства”, 7.0502.01 “Менеджмент організацій”
 3. Тема макроекономіка як наука

  Документ
  Вступ в макроекономіку. Макроекономіка як галузь економічної науки. Предмет курсу "Макроекономіка". Об'єкт макроекономічної теорії. Поняття економічної системи.
 4. Програма вступного іспиту відображає загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до аспірантури. На основі цієї програми складається перелік питань вступного іспиту І формуються екзаменаційні білети

  Документ
  Спеціальність 08.00.03–економіка та управління національним господарством - досліджує функціонування державних систем та механізму управління економікою на різних рівнях, форми, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів
 5. Начальник навчально-методичного відділу О. О. Субіна Київ кнеу 2009

  Документ
  О.Субіна Київ КНЕУ 009 ЗМІСТ Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни «Міжнародна економіка» 3 .

Другие похожие документы..