Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Предлагаем вашему вниманию методические рекомендации, в которых освещены современные подходы к охране здоровья детей дошкольного и школьного возрасто...полностью>>
'Публичный отчет'
Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудня, судя по тому, к...полностью>>
'Документ'
В США функции исполнительного производства осуществляют шерифы и их заместители, отчасти маршальская служба на федеральном уровне, судебные приставы-...полностью>>
'Закон'
Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених за межами України громадянами України, особами без громадянства та іноземцям...полностью>>

Нака з (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Н А К А З

07.09.2011 с. В. Сорочинці № 175

Про організацію методичної

роботи в школі в 2011/2012 навчальному році.

Сучасні умови розвитку суспільства, коли держава розвиває демократичні суспільні дії, духовний простір, інтегрує до європейської спільноти, зумовлюють модифікацію освітніх парадигм, появу нових методик, технологій, інструментарію навчально-виховного процесу, переорієнтацію підходів і пріоритетів методичної та психологічної готовності педагога до реалізації завдань освітянської галузі, до життя та діяльності у швидко змінюваних умовах соціально-культурного життя і професійної діяльності, формування життєво-важливих компетенцій, розвитку інформаційних і соціальних навичок. Учитель є ключовою постаттю в сучасних освітніх процесах, духовним наставником та людиною, здатною наповнити «глечик» та «запалити» вогник жаги до знань в учнях.

Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку вчителів до пошукової діяльності, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.

На засіданні педагогічної ради школи було визначено основні завдання методичної роботи в школі на 2011/2012 навчальний рік:

 • Глибоке і всебічне освоєння і реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів розвитку національної системи освіти;

 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, кваліфікації педагогічних працівників і підвищення професійної майстерності кожного вчителя;

 • упровадження в навально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;

 • підвищення якості знань учнів з предметів навчального плану;

 • залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;

 • підвищення іміджу Великосорочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • поширення передового педагогічного досвіду працівників школи шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота у нашому навчальному закладі має безперервний характер: робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми школи: «Забезпечення якісною освітою учнів сільської школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання». Робота над проблемою повинна активізувати методичну діяльність кожного вчителя. Сприяти підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Цей навчальний рік буде результативно-узагальнювальним етапом роботи колективу школи над науково-методичною проблемою. Колектив школи працюватиме над вивченням результативності, поширенням передового педагогічного досвіду, діагностуванням готовності педагогів до переходу на нову науково-методичну проблему.

Найпоширенішою формою методичної роботи в школі є методичні об’єднання вчителів. У школі працюють методичні об’єднання вчителів початкових класів, математики, довкілля, вчителів-філологів, класоводів та класних керівників. Робота методоб’єднань пронизана практичною направленістю. На засіданнях методичних об’єднань в 2011/2012 навчальному році головна увага буде звертатися на:

 • вивчення навчальних програм, інструкцій та методичних листів МОН України,

 • заслуховування та обговорення доповідей з актуальних питань навчання і виховання,

 • огляд новин психолого-педагогічної науки, методичної літератури,

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом,

 • аналіз якості знань, умінь та навичок учнів,

 • аналіз уроків, виховних заходів,

 • затвердження текстів контрольних робіт, завдань олімпіад, планів предметних тижнів,

 • узагальнення досвіду роботи вчителів школи,

- підготовка учнів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2011-2012 навчальному році особливу увагу потрібно звернути на ознайомлення вчителів з новими програмами та підручниками для 11-х класів. Необхідно провести аналіз результатів зовнішнього оцінювання учнів школи у 2011 році. Виробити рекомендації з поліпшення роботи по підготовці випускників школи до незалежного оцінювання знань в 2012 році.

У центрі уваги адміністрацією школи у 2011-2012 навчальному році знову буде проведення атестації педагогічних працівників та організація курсової перепідготовки вчителів, що сприятиме підвищенню їхнього методичного рівня та педагогічної майстерності.

З метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, керуючись рекомендаціями щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (Лист Міністерства освіти і науки України №119 – 318 від 03. 07. 2002 р.), методичними рекомендаціями методичного кабінету відділу освіти Миргородської районної державної адміністрації з метою підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя та на підставі наказу “Про підсумки методичної роботи у Великосорочинській ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2010-2011 н.р.” № 109 від 27.05.2011 р,

Н А К А З У Ю:

1.У 2011/2012 навчальному році продовжити роботу над науково-методичною проблемою “Забезпечення якісною освітою учнів сільської школи в умовах особистісно-орієнтованого навчання і виховання”.

(Педагогічний колектив)

2. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі:

Голова - Демочко О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи.

Члени ради: Скобелєва-Сологуб Н.В., Кондратенко Т.В., Гончаренко О.В., Іщенко Н.В., Стецюра Л.М.

3. Розробити і подати на погодження директорові школи план роботи методичної ради школи на 2011/2012 н.р.

(Демочко О.В. до 30.09.2011 р.)

4. З метою зростання фахової майстерності вчителів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу шкільних методичних об’єднань і призначити керівниками:

МО вчителів-філологів – Стецюра Л.М.

МО вчителів математики – Гончаренко О.В.

МО вчителів початкових класів – Кондратенко Т.В.

МО вчителів довкілля- Іщенко Н.В.

МО класоводів та керівників - Скобелєва-Сологуб Н.В.

5. Керівникам методичних об’єднань спланувати роботу на навчальний рік, затвердити плани роботи методичних об’єднань на засіданні методичної

ради.

(керівники МО, вересень 2011 р.)

6. Засідання методичної ради, методичних об’єднань школи проводити відповідно до річного плану роботи школи.

(Демочко О. В., керівники методичних об’єднань)

7.Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, забезпечити методичну допомогу при виконанні курсових робіт через індивідуальні консультації.

 (Демочко О. В., згідно графіку)

8.Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, районих та обласних методичних заходах.

(Демочко О. В., згідно графіку)

9. Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності “Учитель року – 2012”.

(учителі школи, згідно графіку)

10. Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

(адміністрація школи, постійно)

11. Протягом 2011-2012 н.р. провести методичні декади, місячники з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників:

  (Демочко О. В., згідно графіку)

12. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, конкурсах.

(Демочко О. В., згідно графіку)

 13. Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.

  (Демочко О. В., до 30.09.11) 

14. Висвітлювати педагогічні досягнення вчителів школи через різні засоби інформації та пропаганди.

(керівники методичних об’єднань, постійно)

15. Кожному учителю, за його згодою, визначити зміст і форму роботи над науково-методичною проблемою школи у 2011/2012 навчальному році.

(До 19 вересня 2011 року)

16. Розглянути та затвердити на засіданні методичної ради, методичних

об’єднаннях індивідуальні науково-методичні теми вчителів школи.

(Демочко О.В., керівники МО, до 30 вересня 2011 р.)

17. Проводити оперативні методичні наради з педагогічними працівниками школи.

(Демочко О.В., Скобелєва-Сологуб Н.В., керівники методичних

об’єднань, два рази на місяць).

18. Скласти графік взаємо відвідування уроків вчителями школи.

(Демочко О.В. до 30 вересня 2011 р.)

19. Постійно контролювати дотримання графіку взаємо відвідування уроків вчителями школи.

(Демочко О.В.)

20. Провести творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію

та педагогічні звання.

( Демочко О.В., згідно графіка атестації)

21. Організувати виконання в школі рекомендацій районного методичного

кабінету та районних методичних об’єднань вчителів.

( Методична рада школи, постійно)

22. Провести предметно-методичні тижні:

(Демочко О.В., керівники методичних об’єднань школи, згідно

річного плану роботи школи)

23. Завідуючій бібліотекою школи знайомити вчителів з новими

методичними матеріалами, які надходять до школи.

(Зуєнко Н.С., постійно)

24. Організовувати роботу по підготовці до участі педагогічних працівників

школи в обласному ярмарку педагогічних технологій “Творчі сходинки

освітян Полтавщини”.

( Демочко О.В., протягом навчального року)

25. Провести огляди навчальних кабінетів.

(Методична рада школи, січень, травень 2012 р.)

26. Організувати роботу постійно діючого семінару з вивчення нових

досягнень психолого-педагогічної науки.

(Цись З.М., два рази на семестр)

27. Провести співбесіду з педагогічними працівниками по підсумках роботи

з самоосвіти.

(Методична рада школи, травень 2012 р.)

28. Провести аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання учнів школи у 2011 році, виробити рекомендації з поліпшення роботи по підготовці випускників школи до незалежного зовнішнього оцінювання знань в 2012 році.

(Керівники методичних об’єднань, жовтень 2011 р.)

29. Провести нараду при директору по наслідках методичної роботи в

2011/2012 навчальному році та видати наказ по школі “Про підсумки

методичної роботи в 2011/2012 навчальному році”.

(Демочко О.В., травень 2012 р.) 

30. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи І.В. СОЛОДСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наку Антон Аркадьевич москва 2007 таможенное право ес план лекций лекция

  Лекция
  Амстердамский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе, Договоры, учреждающие Европейские сообщества и некоторые относящиеся к ним акты. Москва, 1 .
 2. Р І шенн явід 21. 12. 2011 №841 м. Єнакієве Про план роботи виконавчих органів Єнакієвської міської ради на Іквартал 2012 року Керуючись ст. 40 Закон

  Закон
  2. Посадовим особам виконавчих органів міської ради, які визначені відповідальними та здійснюючими контроль за виконанням заходів, передбачених планом, забезпечити їх належну підготовку та виконання.
 3. Список лауреатов седьмой артиады народов росссии протокол №1 заседания нак россии от 21 января 2004 года

  Документ
  За высокий художественный уровень работ к театральным спектаклям в период VII Артиады народов России (2002 – 2003 гг.). (По представлению Общероссийской общественной
 4. Р І шенн явід № м. Єнакієве Про затвердження міської програми „Розвитку фізичної культури та спорту" в м. Єнакієве на 2012-2016 роки" Керуючись ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою забезпечення умов для укріплення здоров’я населення, популяризації масового спорту та залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом,
 5. Программа тура Встоимость входит Номерной фонд Стоимость с чел за тур лаго наки

  Программа
   Проживание, 3-х разовое питание "шведский стол", посещение аквапарка, праздничный банкет, праздничный салют в 23:00, детская и взрослая анимация,
 6. Рішенням Єнакієвської міської ради від 24. 10. 2007р

  Документ
  Комунальне підприємство „Єнакієвське трамвайно - тролейбуснеуправління (далі за текстом Підприємство) було зареєстроване якюридична особа розпорядженням Єнакієвського міського голови від04.

Другие похожие документы..