Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Генераторы стратегий управления (ГСУ) – программные средства, предназначенные для повышения эффективности операторов АЭС. В докладе описаны основные ...полностью>>
'Урок'
Оборудование –Медиатека ИОЦ - ЭОР «Михайловский дворец. Виртуальная экскурсия», библиотека ИОЦ; ( вариант 2 - урок сопровождается демонстрацией презен...полностью>>
'Документ'
Необходимость интеграции в европейскую систему высшего образования обусловливает интерес к разработке и внедрению инновационных методик контроля знан...полностью>>
'Документ'
Відповідно до частини першої статті 6, статті 23 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про статус і соціальний захист г...полностью>>

Закон україни про ратифікацію Угоди про позику Проект "Модернізація державної податкової служби України 1"

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про позику (Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про позику (Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписану 4 вересня 2003 року у м. Києві, ратифікувати (додається).

 

Президент України

Л. КУЧМА 

м. Київ

20 листопада 2003 року

N 1317-IV 

 

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

(Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1")

між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.09.2003 р.

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 20.11.2003 р.

Офіційний переклад.

Номер позики 4698-UA

УГОДА від 4 вересня 2003 року між УКРАЇНОЮ (далі - "Позичальник") та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (далі - "Банк").

ОСКІЛЬКИ (A) Банк отримав від Позичальника листа, датованого 6 листопада 2002 року, з описом програми заходів, цілей і політики, розроблених з метою підтримки довгострокової та комплексної модернізації Державної податкової служби (далі - "ДПС", як це визначено далі у пункті (l) Розділу 1.02 цієї Угоди) країни та розвитку життєздатної державної системи збору податків, включаючи: (i) добровільне дотримання платниками податків податкового законодавства Позичальника; (ii) компетентне, чесне та справедливе адміністрування податків ДПС; та (iii) динамічний економічний розвиток підприємницького сектору (далі - "Програма"), і зобов'язанням Позичальника виконувати зазначену Програму;

(B) Позичальник звернувся до Банку з проханням надати підтримку у виконанні Програми у вигляді двох (2) позик на приблизно десятирічний (10-річний) період для використання їх Позичальником з метою впровадження Програми;

(C) Позичальник, пересвідчившись у технічній здійсненності та пріоритетності першої стадії Програми, описаної у Додатку 2 до цієї Угоди (далі - "Проект"), звернувся до Банку з проханням надати допомогу у фінансуванні Проекту; та

ОСКІЛЬКИ Банк погодився на основі, зокрема, викладеного вище, надати Позичальнику Позику на умовах, визначених у цій Угоді,

ТО, У ЗВ'ЯЗКУ З ВИЩЕВИКЛАДЕНИМ, Сторони, що укладають цю Угоду, цим домовляються про таке:

Стаття I

Загальні умови; визначення

Розділ 1.01. "Загальні умови стосовно угод про позики та угод про надання гарантій для позик у одній валюті" Банку від 30 травня 1995 р. (із змінами і доповненнями, внесеними до 6 жовтня 1999 р.) (далі - "Загальні умови"), з викладеними нижче змінами, внесеними до пункту (c) Розділу 9.07 Загальних умов, є невід'ємною частиною цієї Угоди:

"(c) не пізніше, ніж за шість місяців до Дати закриття або такої пізнішої дати, про яку можуть домовитися з цією метою Позичальник і Банк, Позичальник готує та подає до Банку звіт у такому обсязі та таких деталях, як того обгрунтовано вимагає Банк, щодо виконання Проекту та початку діяльності в його рамках, вартості Проекту та вигод, вже отриманих та які мають бути отримані від Проекту, а також виконання Позичальником і Банком їхніх відповідних зобов'язань у рамках Угоди про позику та досягнення цілей Позики". 

Розділ 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого, декілька термінів, визначених у Загальних умовах та у Преамбулі до цієї Угоди, мають ті ж значення, а нижченаведені додаткові терміни мають такі значення:

(a) "Категорія" - категорія статей, яка має фінансуватися з надходжень Позики, як зазначено в таблиці, наведеній у пункті 1 Додатку 1 до цієї Угоди, а термін "Категорії" означає сукупність більше ніж однієї (1) Категорії;

(b) "Дозволені витрати" - витрати на товари та послуги, про які йдеться в Розділі 2.02 (a) цієї Угоди;

(c) "Фінансовий рік" - період тривалістю дванадцять (12) місяців, який відповідає будь-якому фінансовому року Позичальника, і розпочинається 1 січня та закінчується 31 грудня кожного календарного року;

(d) "Департамент розвитку та модернізації" - функціональний підрозділ Державної податкової адміністрації (далі - "ДПА" як це визначено далі у пункті (k) цього Розділу), що був створений і функціонує відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Позичальника N 1454 від 19 вересня 2000 року та змін, що вносяться до неї час від часу;

(e) "Показники моніторингу та оцінки" - узгоджені показники діяльності, зазначені у листі, датованому тим самим числом, що й ця Угода, які мають бути використані Позичальником у цьому Проекті для визначення прогресу у виконанні Проекту, та того, якою мірою були виконані завдання, поставлені у цьому Проекті;

(f) "Посібник з операційної діяльності" - посібник, розроблений ДПА та затверджений її наказом від 31 січня 2003 року N 47, який визначає процедури та коло відповідальності ДПА під час здійснення нагляду й адміністративного та технічного управління Проектом, до якого можна буде час від часу вносити зміни відповідно до положень пункту 2 Розділу II Додатку 5 до цієї Угоди;

(g) "Наглядова рада" - незалежна рада високого рівня, яку має створити Позичальник для цілей Проекту відповідно до положень пункту 2 Розділу I Додатку 5 до цієї Угоди;

(h) "Попередня позика на підготовку Проекту" - попередня позика на підготовку проекту N P3850-UA, надана Позичальнику Банком відповідно до Листа-угоди, підписаного від імені Банку 28 червня 2001 року та від імені Позичальника 21 листопада 2001 року;

(i) "Громадська колегія" - консультативний орган, утворений наказом ДПА України від 10 травня 2002 N 216 та про який йдеться у пункті 3 Розділу I Додатку 5 до цієї Угоди;

(j) "Спеціальний рахунок" - рахунок, про який йдеться в Розділі 2.02 (b) цієї Угоди;

(k) "Державна податкова адміністрація" та "ДПА" - спеціалізований орган виконавчої влади Позичальника, який був створений і функціонує відповідно до положень Указів Президента Позичальника N 760/96 від 22 серпня 1996 року "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" та N 886/2000 від 13 липня 2000 року "Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України", а також Закону Позичальника N 509-XII від 4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу України" та змін і доповнень, що час від часу вносяться до цих нормативних документів; та

(l) "Державна податкова служба" та "ДПС" - інституційна структура, утворена відповідно до статті 1 Закону Позичальника N 509-XII від 4 грудня 1990 року "Про державну податкову службу України", до якого час від часу вносилися зміни, та до складу якої входять: (i) Державна податкова адміністрація та державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, регіонах (областях), та містах Києві та Севастополі; та (ii) державні податкові інспекції в районах, містах (крім Києва та Севастополя), та районах міст.

Стаття II

Позика

Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах, які визначає або на які посилається ця Угода про позику, суму, що дорівнює сорока мільйонам доларів США (40,000,000 доларів США).

Розділ 2.02. (a) Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики згідно з положеннями Додатка 1 до цієї Угоди для витрат, здійснених (або, якщо Банк погодиться, які будуть здійснені) в рахунок покриття: (i) обгрунтованої вартості товарів, технічних послуг та послуг, необхідних для Проекту і які передбачається фінансувати за рахунок коштів Позики; та (ii) стосовно виплати, про яку йдеться в Розділі 2.04 цієї Угоди.

(b) Позичальник може, для цілей Проекту, відкрити та вести спеціальний окремий депозитний рахунок у доларах США в іноземному комерційному банку на умовах, що задовольнятимуть Банк, включаючи належний захист від заліку, конфіскації та накладання арешту. Вкладення коштів на Спеціальний рахунок та зняття коштів з нього здійснюються згідно з положеннями Додатку 6 до цієї Угоди.

(c) Одразу після Дня набуття чинності Банк від імені Позичальника знімає з Рахунка Позики та виплачує собі суму, необхідну для погашення основної суми Попередньої позики на підготовку Проекту, знятої та непогашеної на таку дату, та для оплати усіх інших платежів, що нараховуються на цю позику. Після цього незнятий залишок санкціонованої суми Попередньої позики на підготовку Проекту анулюється.

Розділ 2.03. Датою закриття Позики є 30 червня 2008 року або така пізніша дата, яку встановлює Банк. Банк негайно повідомить Позичальника про встановлення такої пізнішої дати.

Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку одноразову комісійну виплату в розмірі одного відсотка (1 %) від суми Позики. У день набуття Угодою чинності або одразу після цього Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики та сплачує собі ці комісійні у вищезазначеному розмірі.

Розділ 2.05. Позичальник періодично сплачує Банку збір за невикористану частину кредиту у розмірі трьох четвертих одного відсотка (3/4 від 1 %) річних від основної суми незнятих коштів Позики.

Розділ 2.06. (a) Позичальник періодично сплачує відсотки на основну суму Позики, зняту й не погашену, за ставкою для кожного Відсоткового періоду, яка дорівнює Базовій ставці ЛІБОР плюс Сукупний спред ЛІБОР.

(b) Для цілей цього Розділу:

(i) "Відсотковий період" означає початковий період, починаючи з дати підписання (включно) цієї Угоди і до першої після такого підписання Дати сплати відсотків (не включаючи її), а після початкового періоду кожний такий період, починаючи з Дати сплати відсотків (включно) і до наступної після цього Дати сплати відсотків (не включаючи її). 

(ii) "Дата сплати відсотків" означає будь-яку дату, визначену в Розділі 2.07 цієї Угоди. 

(iii) "Базова ставка ЛІБОР" означає для кожного Відсоткового періоду Лондонську міжбанківську ставку пропозиції для шестимісячних депозитів у доларах США за ціною першого дня такого Відсоткового періоду (або, у випадку початкового Відсоткового періоду, за ціною на Дату сплати відсотків, що випадає на перший день такого Відсоткового періоду або на наступний після нього), як обгрунтовано визначить Банк у формі річних відсотків. 

(iv) "Сукупний спред ЛІБОР" означає для кожного Відсоткового періоду: (A) три четвертих відсотка (3/4 від 1 %); (B) мінус (або плюс) зважена середня маржа для такого Відсоткового періоду, нижча (або вища) Лондонських міжбанківських ставок пропозиції або інших відповідних ставок для шестимісячних депозитів по відношенню до непогашених запозичень Банку або їх частини, виділених Банком для фінансування позик у єдиній валюті або їхніх частин, які включають Позику; як обгрунтовано визначить Банк у формі річних відсотків. 

(c) Банк повідомляє Позичальника про Базову ставку ЛІБОР та Сукупний спред ЛІБОР для кожного Відсоткового періоду відразу після їхнього визначення.

(d) Якщо, у світлі змін ринкової практики, що впливають на визначення відсоткових ставок, про які йдеться у цьому Розділі 2.06, Банк визначить, що в інтересах його позичальників в цілому та в інтересах Банку застосовувати іншу базу для визначення відсоткових ставок, які застосовуються щодо Позики, аніж та, що передбачається у зазначеному Розділі, Банк може змінити базу для визначення відсоткових ставок, які застосовуються щодо Позики, не раніше ніж через шість (6) місяців після повідомлення Позичальника про таку нову базу. Нова база вступає в дію після закінчення періоду повідомлення, якщо Позичальник не повідомить Банк протягом такого періоду про свої заперечення щодо цього, у якому випадку зазначені зміни не застосовуються щодо Позики.

Розділ 2.07. Відсоток та інші нарахування сплачуються кожні шість місяців 15 лютого та 15 серпня кожного року.

Розділ 2.08. Позичальник погашає основну суму Позики відповідно до графіка погашення, що міститься у Додатку 3 до цієї Угоди.

Стаття III

Виконання Проекту

Розділ 3.01. (a) Позичальник заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту і з цією метою здійснює Проект через ДПА з належною ретельністю та ефективністю, та згідно з відповідними адміністративною, інженерною, екологічною, фінансовою, фіскальною та технічною практикою, і забезпечуватиме надання негайно, якщо в цьому виникне потреба, коштів, приміщень, послуг та інших ресурсів, потрібних для виконання Проекту.

(b) Не обмежуючи положень пункту (a) цього Розділу та за винятком випадків, коли Позичальник і Банк домовляються про інше, Позичальник виконує Проект згідно з Програмою впровадження, викладеною у Додатку 5 до цієї Угоди.

Розділ 3.02. Крім випадків, коли Банк дає згоду на інше, закупівля товарів і відбір та залучення консультативних послуг, необхідних для виконання Проекту і які мають фінансуватися за рахунок коштів Позики, здійснюються відповідно до положень, визначених у Додатку 4 до цієї Угоди.

Розділ 3.03. Для цілей Розділу 9.07 Загальних умов, та не обмежуючись ним, Позичальник через ДПА:

(a) готує на підставі прийнятних для Банку директив і подає до Банку не пізніше, ніж за шість (6) місяців до Дати закриття або такої пізнішої дати, про яку можуть домовитися з цією метою Позичальник і Банк, план майбутньої діяльності в рамках Проекту; та

(b) надає Банку обгрунтовану можливість обмінюватися думками з Позичальником щодо зазначеного плану діяльності.

Стаття IV

Фінансові умови

Розділ 4.01. (a) Позичальник через ДПА забезпечує ведення системи управління фінансовою діяльністю, включаючи звітність та рахунки, і готує фінансові звіти у прийнятному для Банку форматі, що адекватно відображають пов'язані з Проектом операції, ресурси та видатки.

(b) Позичальник через ДПА:

(i) веде звітність, рахунки та фінансові звіти, про які йдеться у пункті (a) цього Розділу, та звітність й рахунки для Спеціального рахунку за кожний фінансовий рік, для якого було здійснено аудиторську перевірку прийнятними для Банку незалежними аудиторами, згідно з прийнятними для Банку стандартами аудиту, які неухильно застосовуються; 

(ii) подає до Банку негайно після складання, але за будь-яких обставин не пізніше, ніж через шість (6) місяців після закінчення кожного такого року: (A) завірені копії фінансових звітів, зазначених у пункті (a) цього Розділу, за кожний такий рік, за який здійснено зазначену аудиторську перевірку; та (B) висновок щодо таких звітів, записів і рахунків та звіт про результати такої аудиторської перевірки, проведеної зазначеними аудиторами у такому обсязі й настільки детально, як того обгрунтовано вимагає Банк; та 

(iii) подає до Банку таку іншу інформацію стосовно зазначених звітів і рахунків та їхніх аудиторських перевірок, а також стосовно зазначених аудиторів, запит щодо яких періодично обгрунтовано надсилає Банк. 

(c) Щодо всіх витрат, на покриття яких знімались кошти з Рахунку Позики на підставі звітів про видатки, Позичальник через ДПА:

(i) веде, або забезпечує ведення згідно з пунктом (a) цього Розділу, звітність та окремі рахунки, які відображають вказані видатки; 

(ii) зберігає протягом принаймні одного (1) року після отримання Банком аудиторського звіту за той фінансовий рік, у якому було здійснено останнє зняття коштів з Рахунку Позики, всю звітність (контракти, замовлення, рахунки-фактури, рахунки, квитанції та інші документи), що підтверджують такі видатки; 

(iii) надає можливість представникам Банку перевіряти таку звітність; та 

(iv) забезпечує включення такої звітності і рахунків до щорічної аудиторської перевірки, про яку йдеться у пункті (b) цього Розділу, а також наявність у звіті про таку аудиторську перевірку окремого висновку зазначених аудиторів щодо того, чи можуть звіти про видатки, подані протягом такого Фінансового року, так само, як і процедури та заходи внутрішнього контролю, які застосовувались під час підготовки цих звітів, вважатися надійним обгрунтуванням зняття відповідних коштів. 

Розділ 4.02. (a) Не обмежуючи встановлених у пункті 4 Розділу II Додатку 5 до цієї Угоди зобов'язань Позичальника звітувати про хід виконання проекту, Позичальник через ДПА готує та подає до Банку Звіт з фінансового моніторингу Проекту (ЗФМП), задовільний для Банку за своєю формою та змістом, який:

(i) визначає джерела та напрямки використання коштів Проекту, як у кумулятивній формі, так і за період, охоплений зазначеним звітом, відображаючи окремо кошти, надані в рамках Позики, та пояснює розбіжності між фактичним і запланованим використанням таких коштів; 

(ii) описує фактичний стан запровадження Проекту, як у кумулятивній формі, так і за період, охоплений зазначеним звітом, та пояснює розбіжності між фактичними та запланованими показниками запровадження Проекту; та 

(iii) відображає стан закупівель, здійснюваних в рамках Проекту, станом на кінець охопленого зазначеним звітом періоду. 

(b) Перший ЗФМП подається до Банку не пізніше ніж через сорок п'ять (45) днів після закінчення першого кварталу після набуття чинності Угодою, і охоплює період від першого видатку в рамках Проекту до закінчення такого першого кварталу; після цього кожен ЗФМП подається до Банку не пізніше ніж через сорок п'ять (45) днів після кожного наступного кварталу та охоплює такий квартал.

Стаття V

Засоби правового захисту Банку

Розділ 5.01. Відповідно до Розділу 6.02 (p) Загальних умов визначено таку додаткову подію, а саме: склалася ситуація, що робить маловірогідним виконання Програми або будь-якої її значної частини.

Стаття VI

Дата припинення дії Угоди

Розділ 6.01. Для цілей Розділу 12.04 Загальних умов, цим визначається дата через дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди.

Стаття VII

Представник Позичальника; адреси

Розділ 7.01. Для цілей Розділу 11.03 Загальних умов представником Позичальника призначається Міністр фінансів Позичальника.

Розділ 7.02. Для цілей Розділу 11.01 Загальних умов визначаються такі адреси:

Для Позичальника:

Міністерство фінансів

вул. Грушевського, 12/2

Київ, 01008

Україна

Телеграфна адреса: 

Телекс: 

Факс: 

  

131450 

(380-44) 293-6256 

  

  

(380-44) 201-5684 

Для Банку

International Bank for

Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

(Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку, Вашингтон, США)

Телеграфна адреса: 

Телекс: 

Факс: 

INTBAFRAD 

248423 (MCI) або 

(1-202) 477-6391 

Washington, D.C. ___ 

64145 (MCI) 

  

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО, сторони цієї Угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, забезпечили підписання цієї Угоди, поставивши відповідно свої прізвища в місті Київ, Україна, у день і рік, зазначені вище.

УКРАЇНА

Повноважний представник

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Директор,

Україна, Білорусь та

Молдова регіон Європи та

Середньої Азії 

 

Додаток 1 

Зняття коштів Позики

1. У таблиці нижче визначено категорії статей, для яких передбачається фінансування за рахунок коштів Позики, виділення сум Позики на кожну категорію та відсоток витрат для позицій, що фінансуватимуться таким чином по кожній категорії:

  

Категорія 

Виділена сума коштів,

Позики

(виражена у доларах США) 

% витрат,

фінансування яких передбачається 

(1) 

Товари та технічні послуги 

17650000 

100 % іноземних витрат,

100 % місцевих витрат (відпускна ціна) та

80 % місцевих витрат на інші статті, закупівля яких здійснюватиметься в Україні 

(2) 

Послуги консультантів і послуги, пов'язані з підготовкою фахівців, включаючи послуги з проведення аудиту: 

  

  

(a) 

Послуги іноземних консалтингових фірм та індивідуальних консультантів 

5320000 

100 % 

(b) 

Послуги місцевих консалтингових фірм 

12000000 

87 % 

(c) 

Послуги місцевих індивідуальних консультантів 

560000 

92 % 

(3) 

Навчальні поїздки 

480000 

100 % 

(4) 

Рефінансування Попередньої позики на підготовку Проекту 

2000000 

Суми, які необхідно виплатити відповідно до Розділу 2.02 (c) цієї Угоди 

(5) 

Одноразова комісійна виплата 

400000 

Сума, яку потрібно сплатити згідно з Розділом 2.04 цієї Угоди 

(6) 

Нерозподілені кошти 

1590000 

  

  

УСЬОГО 

40000000 

  

2. Для цілей цього Додатка:

(a) термін "іноземні витрати" означає витрати у валюті будь-якої країни, іншої, ніж країна Позичальника, на товари та послуги, поставка яких здійснюється з території будь-якої країни, іншої, ніж країна Позичальника;

(b) термін "місцеві витрати" означає витрати у валюті Позичальника або на товари чи послуги, поставка яких здійснюється з території Позичальника;

(c) термін "іноземна консалтингова фірма" означає консалтингову фірму, яка зареєстрована або інкорпорована на території будь-якої країни, іншої, ніж країна Позичальника;

(d) термін "іноземний індивідуальний консультант" означає індивідуального консультанта, який є громадянином будь-якої країни, іншої, ніж країна Позичальника;

(e) термін "місцева консалтингова фірма" означає консалтингову фірму, яка зареєстрована або інкорпорована на території Позичальника; та

(f) термін "технічні послуги" означає витрати на фінансування вартості копіювання інформаційних матеріалів і надання послуг з їх пакування до того, як розповсюджувати ці матеріали відповідно до Частини A.6 Проекту.

3. Незважаючи на положення пункту 1 вище, жодні кошти не будуть зніматися у зв'язку з виплатами, спрямованими на покриття витрат, зроблених до дати укладання цієї Угоди.

4. Банк може вимагати, щоб зняття коштів з Рахунку Позики здійснювалися на основі звітів про витрати на оплату: (i) товарів в рамках контрактів, вартість кожного з яких менша, ніж 100000 доларів США в еквіваленті, за винятком зазначених у пунктах 2 (b) (i), (ii) та (iii) частини D розділу I Додатку 4 до цієї Угоди; (ii) послуг консалтингових фірм і підготовку фахівців у рамках контрактів, вартість кожного з яких менша, ніж 100000 доларів США в еквіваленті; (iii) послуг індивідуальних консультантів у рамках контрактів, вартість кожного з яких менша, ніж 50000 доларів США в еквіваленті, крім тих, які мають відбиратися на базі єдиного джерела, і про які йдеться в пункті 2 (b) Частини D Розділу 2 Додатку 4 до цієї Угоди; та (iv) на підготовку фахівців у рамках навчальних поїздок, зазначених у пункті 3 Розділу II Додатку 5 до цієї Угоди на таких умовах, які встановить Банк шляхом повідомлення Позичальнику.

 

Додаток 2 

Опис проекту

Мета цього Проекту - створити надійні підвалини для організації та роботи ДПС, включаючи: (i) модернізовані процеси операційної діяльності та організаційну структуру; (ii) консолідовану структуру на функціональних засадах; (iii) перевірену модель модернізованих функцій реєстрації платників податків, податкової звітності, опрацювання податкових декларацій та управління обігом документів; (iv) зміцнення потенціалу в пріоритетних галузях, таких як управління людськими ресурсами, керівництво вищої та середньої ланки, законодавчий і статистичний аналіз, аудит, збір податків та управління великих платників податків і (v) вдосконалені механізми звітності перед громадськістю.

Проект складається з таких частин, до кожної з яких час від часу можуть вноситися зміни, якщо про це домовляться Позичальник і Банк, з метою досягнення таких цілей:

Частина A. Модернізація організаційної структури та управління

1. Стратегічне управління проектом

Виконання програми з посилення потенціалу ДПА щодо впровадження основних стратегічних ініціатив, таких як функція постійного інституційного управління, яка включає такі види діяльності:

1.1. Розробка, планування та тестування: надання технічної допомоги, підготовка фахівців і забезпечення обладнанням з метою підтримки впровадження комплексного плану виконання заходів Програми, включаючи її аналіз, детальну розробку та тестування та, насамперед, розроблення та впровадження: (i) стратегічного плану, який встановлює основний принцип і головні цілі ДПС, та її завдання, що підлягають оцінці, а також процес її модернізації; (ii) плану заходів високого рівня для Програми; (iii) документа про розроблення організації діяльності на функціональних засадах; (iv) моделі концептуальних і логічних даних для модернізованих процесів операційної діяльності ДПС; (v) документа про концепцію операцій (Підручник з операційної діяльності в рамках проекту) для кожного з основних управлінських та операційних процесів діяльності ДПС; (vi) документів високого рівня про комплекс вимог (ДВРКВ), в яких буде визначено на найвищому рівні набір ініціатив, необхідних для впровадження Програми; (vii) документа про архітектуру інтегрованих систем; (viii) детального плану заходів Програми із зазначенням часу їх виконання та необхідних ресурсів; (ix) плану внесення змін до законодавчої та нормативної бази, в якому вказано зміни, які необхідно внести до законодавчих і регулятивних актів, для впровадження модернізованих процесів операційної діяльності ДПС та (x) лабораторії ДПА для розроблення та тестування програмного забезпечення комп'ютерів та модернізованих процедур.

1.2. Управління Проектом: надання технічної допомоги, підготовка фахівців і забезпечення обладнанням, а також здійснення реконструкції приміщень з метою підтримки можливостей ДПС з управління Програмою та забезпечення її високої якості, включаючи технічні аспекти Програми та її зміст, процедурні аспекти управління Програмою, здійснення щорічних аудиторських перевірок, які будуть фінансуватися за рахунок позики, і заходів з моніторингу й оцінки із зосередженням уваги, насамперед, на потенціалі Департаменту розвитку та модернізації із організацією в разі потреби фахової підготовки працівників ДПА та Департаменту розвитку та модернізації щодо методів і засобів загального управління та постачання обладнання, необхідного для управління Проектом та координації діяльності працівників і керівників ДПА та інших державних установ, на які покладено відповідальність за успішне впровадження Програми.

2. Організаційна консолідація

На основі процесу операційної діяльності та організаційної структури, розробленої в рамках Частини A.1.1. Проекту, здійснення процесу організаційної консолідації структури ДПС з метою: (i) подальшої консолідації її адміністративної структури до приблизно десяти (10) субрегіональних та ста двадцяти (120) районних підрозділів; (ii) відповідне зменшення масштабів операцій на місцевому рівні до зручного з технічної та політичної точки зору рівня; та (iii) забезпечення умов для значного спрощення та раціоналізації операцій на найнижчому рівні протягом другого етапу Програми, а також надання технічної допомоги, організація фахової підготовки та навчальних поїздок, забезпечення обладнанням і здійснення реконструкції приміщень, необхідних для планування, управління та впровадження заходів з підтримки реформування діяльності керівництва та працівників ДПС та реорганізації засобів цієї діяльності.

3. Посилення потенціалу управління людськими ресурсами

Виконання програми, спрямованої на адекватне задоволення пріоритетних тактичних потреб ДПА у сфері управління людськими ресурсами, щоб ДПА мала змогу вирішити нагальні проблеми людських ресурсів цієї великої організації та посилити її потенціал щодо підготовки фахівців, у тому числі надання, в разі потреби, технічної допомоги та організацію навчання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні напрями розвитку та модернізація податкової служби України

  Закон
  Двостороння угода (не СНД) від 04.09.2003 № 4698-UA "Угода про позику (Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку "
 2. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 3. Цільовий план україна нато на 2008 рік у рамках Плану дій Україна нато

  Документ
  Україна, виходячи зі своїх національних інтересів, проводить збалансовану та відповідальну зовнішню політику, що ґрунтується на принципах міжнародного права, рівноправності та взаємовигідного співробітництва.
 4. Указ Президента України (1)

  Документ
  З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО,
 5. Указ Президента України (9)

  Документ
  З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО,

Другие похожие документы..