Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Методические указания к подготовке и защите магистерских работ по специальности 8.050206 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» для студентов ...полностью>>
'Документ'
- клинический синдром, возникающий при рождении и в первые дни жизни, характеризующийся отсутствием или несостоятельностью самостоятельного дыхания пр...полностью>>
'Решение'
5.1 Комплекс программных мероприятий по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению реализации прав и законны...полностью>>
'Реферат'
В современных условиях ведение банковского бизнеса неразрывно связано с компьютерными технологиями, использование которых позволяет, с одной стороны,...полностью>>

Положення про порядок створення І державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БАНКІВ, ВІДКРИТТЯ ЇХ ФІЛІЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ, ВІДДІЛЕНЬ

Затверджено Постановою Національного банку України

від 31 серпня 2001 р. N 375

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 жовтня 2001 р. N 906/6097

[В текст внесено зміни та доповнення

Постановами Правління Національного банку України

від 9 січня 2002 р. N 10

від 31 жовтня 2002 р. N 420

від 17 січня 2003 р. N 9

від 1 вересня 2003 р. N 376

від 17 березня 2004 р. N 111

від 16 травня 2005 р. N 166

від 16 травня 2005 р. N 167

від 7 березня 2006 р. N 78

від 24 травня 2006 р. N 189

від 7 вересня 2006 р. N 351]

[У тексті Положення слова: "або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку", "Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного банку або", "або Генеральний департамент банківського нагляду", "Генеральний департамент банківського нагляду або" в усіх відмінках виключено; "Генеральний департамент банківського нагляду" в усіх відмінках замінено словами "Департамент реєстрації та ліцензування банків" у відповідних відмінках згідно з Постановою Правління Національного банку України N 78 від 07.03.2006 р.]

[Зміни, внесені до Положення Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р., не поширюються на банки, які на час набрання чинності Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р. внесені до Державного реєстру банків]

Це Положення визначає порядок, умови створення та здійснення державної реєстрації банків, порядок відкриття філій і представництв банків, порядок надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом, порядок надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку.

Банки різних організаційно-правових форм створюються відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", чинного законодавства України про кооперацію та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1. Загальні положення

1.1. Реєстрація банків здійснюється Національним банком шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної особи.

1.2. Банки створюються в формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або кооперативного банку.

1.3. Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані. За спеціалізацією банки можуть бути:

ощадними;

інвестиційними;

іпотечними;

розрахунковими (кліринговими).

Банк набуває статусу спеціалізованого банку (крім ощадного) у разі, якщо більше 50 відсотків його активів є активами одного типу:

для інвестиційного банку - емісія та розміщення цінних паперів, що здійснюються за рахунок грошових коштів приватних інвесторів;

для іпотечного банку - активи, розміщені під заставу землі чи нерухомого майна;

для розрахункового (клірингового) банку - активи, що розміщуються на клірингових рахунках.

Банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку в разі, якщо більше 50 відсотків його пасивів є вкладами фізичних осіб.

1.4. Державний банк засновується за рішенням Кабінету Міністрів України після отримання позитивного висновку Національного банку про намір заснування державного банку, який надається на підставі отриманої інформації про:

розмір статутного капіталу державного банку на час його реєстрації, строки та джерела формування, що підтверджуються у тому числі Законом про Державний бюджет України на відповідний рік статтею витрат;

перелік банківських та інших операцій;

бізнес-план, що визначає види діяльності, які державний банк планує здійснювати на поточний рік, з обґрунтуванням їх економічного ефекту;

стратегію банку на наступні три роки.

Статут державного банку затверджується відповідною постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон), інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку.

Банк має право додавати до свого найменування слово "державний", використовувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України.

Для отримання висновку Національного банку щодо намірів зміни розміру статутного капіталу державного банку потрібно подати проект рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру статутного капіталу банку з обґрунтуванням цих змін та інформацію про прогнозний розмір статутного капіталу державного банку.

[Абзац восьмий пункту 1.4 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

Якщо розмір статутного капіталу державного банку за рішенням Кабінету Міністрів України збільшується, то додатково повідомляються строки та джерела його формування, що підтверджуються, у тому числі статтею витрат згідно із Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

[Пункт 1.4 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

У разі наміру Кабінету Міністрів України зменшити розмір статутного капіталу державного банку Національний банк може надати позитивний висновок, якщо це зменшення не призведе до порушення банком установлених чинним законодавством України мінімального розміру статутного капіталу, значень економічних нормативів та негативно не вплине на діяльність банку в цілому.

[Пункт 1.4 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

Рішення про надання висновків приймається Правлінням Національного банку України в місячний строк із дня отримання всіх потрібних для цього документів та зазначеної вище інформації.

[Пункт 1.4 доповнено абзацом одинадцятим, у зв'язку з чим абзац дев'ятий вважається абзацом дванадцятим, згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

У разі прийняття рішення про часткове або повне відчуження державою належних їй акцій (паїв) державного банку такий банк втрачає статус державного. Власники акцій зобов'язані привести статут та діяльність банку у відповідність до вимог Закону та нормативно-правових актів Національного банку.

1.5. Місцевий кооперативний банк створюється юридичними і фізичними особами відповідно до вимог Закону та чинного законодавства України про кооперацію. Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку має бути не менше ніж 50 осіб, кожна з яких незалежно від розміру своєї участі в капіталі банку (паю) має право одного голосу.

1.6. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку про організаційно-правову форму банку.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, що повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк.

Уживання в найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку.

[Абзац третій пункту 1.6 доповнено реченням другим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р. ]

[Друге речення абзацу третього пункту 1.6 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

Згода на використання у своєму найменуванні слів "Україна", "державний", "національний" та похідних від них може бути надана лише державним банкам.

[Пункт 1.6 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

Згода на використання у своєму найменуванні слова "центральний" та похідних від нього може бути надана лише центральному кооперативному банку та материнському банку банківської холдингової групи.

[Пункт 1.6 доповнено абзацом п’ятим, у зв'язку з чим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважаються відповідно абзацами шостим – шістнадцятим, згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

Для отримання згоди до Національного банку України подаються такі документи:

[Пункт 1.6 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

клопотання про надання згоди на вживання в найменуванні банку слів "Україна" або "державний", або "центральний", або "національний", або похідних від них за підписом уповноваженої засновниками банку особи або голови спостережної (наглядової) ради, яке має містити обґрунтування потреби вживання цього слова;

[Пункт 1.6 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[В абзаці сьомому пункту 1.6 деякі слова виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

рішення засновників новостворюваного банку (протокол зборів, підписаний головою та секретарем зборів) або загальних зборів учасників банку (протокол, засвідчений підписом голови і секретаря зборів та відбитком печатки банку) щодо найменування банку.

[Пункт 1.6 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Пункт 1.6 доповнено абзацом сьомим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Абзац дев’ятий пункту 1.6 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

[Пункт 1.6 доповнено абзацом восьмим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Абзац десятий пункту 1.6 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

[Пункт 1.6 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Абзац одинадцятий пункту 1.6 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

[Пункт 1.6 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Абзац дванадцятий пункту 1.6 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

[Пункт 1.6 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Абзац тринадцятий пункту 1.6 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

[Пункт 1.6 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

[Абзац чотирнадцятий пункту 1.6 виключено, у зв'язку з чим абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий вважаються відповідно абзацами дев'ятим та десятим, згідно з Постановою Правління Національного банку України N 166 від 16.05.2005 р.]

Рішення про надання згоди (відмову в наданні) приймається Правлінням Національного банку України в місячний строк з дати отримання документів.

[Пункт 1.6 доповнено абзацом тринадцятим, у зв'язку з чим абзац четвертий вважається абзацом чотирнадцятим, згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

Підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку може додаватися назва місцезнаходження цього підрозділу.

1.7. Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

Власники істотної участі в банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.

Місцеві кооперативні банки та центральний кооперативний банк можуть залучати вклади (депозити, у тому числі на поточні рахунки) тільки від своїх учасників.

[Абзац п'ятий пункту 1.7 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

1.8. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають бути викладені українською мовою. Документи не повинні містити виправлень, неточностей.

1.9. Керівники банку несуть відповідальність за достовірність інформації та документів, які подаються згідно з вимогами цього Положення, відповідно до законодавства України.

[Главу 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

2. Вимоги щодо статутного капіталу

2.1. Мінімальний розмір статутного капіталу на час реєстрації банку має бути повністю сплачений та не може бути менше:

[Абзац перший пункту 2.1 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 10 від 09.01.2002 р.]

для місцевих кооперативних банків, що діють у межах однієї області, - 1 млн. євро;

для банків, що здійснюють свою діяльність на території однієї області (далі - регіональні), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних банків, - 3 млн. євро;

для банків, що здійснюють свою діяльність на території всієї України (далі - міжрегіональні), у тому числі спеціалізованих інвестиційних, розрахункових (клірингових), ощадних та іпотечних, центрального кооперативного, - 5 млн. євро.

Національний банк встановлює вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу банку тільки на час створення і реєстрації банків для забезпечення стабільної діяльності банку та виконання ним банківських операцій.

2.2. Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків учасників.

2.3. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - юридичні особи, фізичні особи - іноземці - в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату підписання установчого договору про створення банку, а в разі збільшення статутного капіталу банку - на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу або на дату прийняття рішення про перетворення банку в банк з іноземним капіталом (якщо набуття банком статусу банку з іноземним капіталом проводиться без збільшення статутного капіталу банку). Кошти можуть перераховуватися лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситися фізичними особами в готівковій формі.

2.4. Статутний капітал банку не повинен формуватися за рахунок коштів, джерела походження яких не підтверджені. Банк має отримати від учасників банку документи й відомості, потрібні для з'ясування джерел походження коштів, що спрямовуються на формування його статутного капіталу.

[Абзац перший пункту 2.4 доповнено реченням згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, банківські метали, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

[Абзац другий пункту 2.4 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 111 від 17.03.2004 р.]

Розподіл прибутку з метою збільшення статутного капіталу може здійснюватись шляхом нарахування дивідендів учасникам банку та прийняття ними рішення про їх направлення до статутного капіталу.

Банкам забороняються зустрічні інвестиції у статутні капітали один одного та зустрічні інвестиції в статутні капітали їх учасників.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв або акцій попередньої підписки і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено та зареєстровано.

[Пункт 2.4 доповнено абзацом п’ятим згідно з Постановою Правління Національного банку України N 10 від 09.01.2002 р.]

2.5. Кошти для формування статутного капіталу новостворюваного банку в розмірі, передбаченому чинним законодавством України та установчими документами, акумулюються учасниками банку (резидентами) на накопичувальному рахунку, що відкривається в територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку. Для цього у тижневий термін із дати подання документів для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа подає до територіального управління Національного банку заяву про відкриття накопичувального рахунку для формування статутного капіталу. На підставі цих документів та заяви територіальне управління Національного банку відкриває накопичувальний рахунок, на якому акумулюються кошти статутного капіталу банку.

Не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку, встановленого Законом для розгляду документів (визначених пунктом 3.1 цього Положення) та державної реєстрації банку, учасники банку або уповноважена засновниками особа зобов'язані перерахувати кошти у розмірі, передбаченому пунктом 2.1 цього Положення, на накопичувальний рахунок у Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку).

[В абзац другий пункту 2.5 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 10 від 09.01.2002 р.]

До часу внесення коштів для формування статутного капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий в Національному банку (або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку), ці кошти можуть акумулюватися на поточному рахунку в будь-якому банку-резиденті на території України на підставі відповідного рішення установчих зборів.

Під час формування статутного капіталу банку з іноземним капіталом кошти в іноземній валюті акумулюються іноземним учасником банку на накопичувальному рахунку, який відкривається в Національному банку.

3. Порядок подання документів для державної реєстрації банку

3.1. Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку, засвідчену підписом уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради.

[Підпункт "а" пункту 3.1 глави 3 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

б) установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений відбитком їх печатки. Підписи фізичних осіб - засновників (учасників) засвідчуються в нотаріальному порядку.

Для реєстрації державного та кооперативного банків установчий договір не подається.

В установчому договорі зазначаються:

організаційно-правова форма;

напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);

мета діяльності;

склад засновників (учасників), їх найменування та місцезнаходження (телефон, платіжні реквізити, паспортні дані фізичних осіб);

склад та компетенція органів управління банку та порядок прийняття ними рішень, порядок унесення змін до установчих документів;

особа, уповноважена укладати договори та діяти від імені засновників (учасників);

розмір, порядок і строки формування статутного капіталу банку;

відповідальність сторін за невиконання взятих на себе зобов'язань;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків банку;

порядок реорганізації та ліквідації банку;

кількість та розмір часток кожного з учасників і порядок унесення ними вкладів (для товариств з обмеженою відповідальністю);

в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний головою правління банку. Статут державного банку затверджується постановою Кабінету Міністрів України і має відповідати вимогам Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства" та інших законодавчих актів. У ньому зазначаються:

повна і скорочена назва банку та його місцезнаходження;

організаційно-правова форма;

перелік основних законів, на підставі яких створюється і діє банк;

положення про те, що банк набуває статусу юридичної особи з часу реєстрації його Національним банком у Державному реєстрі банків;

положення про те, що банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає Національному банку звітність та інформацію в установлених ним обсягах і формах;

напрями діяльності та спеціалізація (у разі її наявності);

перелік видів діяльності, банківських та інших операцій, які має намір здійснювати банк на підставі банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку;

порядок і строки формування статутного капіталу банку;

кількість часток, паїв у статутному капіталі, розмір часток кожного з учасників (якщо банк створено як товариство з обмеженою відповідальністю, кооперативний банк). Статут банку, заснованого як акціонерне товариство, має містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна чи бездокументарна), кількість акцій, що купуються засновниками і акціонерами, строк і порядок виплати частки прибутку (дивідендів), яка проводиться один раз на рік за підсумками року. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства;

розмір і порядок формування резервів та загальних фондів банку;

порядок розподілу прибутків і покриття збитків;

положення про аудиторську перевірку банку;

положення про органи внутрішнього аудиту банку;

положення про структуру управління банку, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, щодо яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів (загальні збори акціонерів, збори учасників банку, спостережна рада банку, правління (рада директорів) банку);

положення про органи контролю за діяльністю банку, порядок їх діяльності (ревізійна комісія);

порядок реорганізації або ліквідації банку відповідно до Закону;

порядок унесення змін до статуту банку;

інші положення, що не суперечать чинному законодавству України;

г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та секретарем зборів, у якому зазначаються місце та дата проведення зборів, їх правочинність, порядок денний, порядок голосування. Протокол має містити: рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання спостережної ради банку і ревізійної комісії, призначення голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та членів правління банку (ради банку) та уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію банку в Національному банку, інші положення відповідно до чинного законодавства України. У разі створення державного банку подається постанова Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

ґ) бізнес-план і додатки до нього, складені згідно з вимогами, наведеними в додатку 16, та за зразковою формою, наведеною в додатку 17 до цього Положення, засвідчені підписами засновників банку;

[Підпункт "ґ" пункту 3.1 глави 3 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 351 від 07.09.2006 р.]

д) відомості про склад спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

[Підпункт "д" пункту 3.1 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 10 від 09.01.2002 р.]

е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної (наглядової) ради банку, у тому числі:

довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання зобов'язань щодо їх повернення;

анкету згідно з додатком 3 до цього Положення.

[Абзац четвертий підпункту “е” пункту 3.1 виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 420 від 31.10.2002 р.]

Для реєстрації державного банку подаються документи, що дають змогу зробити висновок про професійну придатність голови, його заступників та членів наглядової ради, кандидатури яких відповідають таким вимогам:

наявність громадянства України;

наявність повної вищої економічної або юридичної освіти, або наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права;

[В абзац сьомий підпункту "е" пункту 3.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 9 від 17.01.2003 р.]

наявність досвіду роботи не менше трьох років в органах законодавчої влади чи на керівних посадах в органах центральної виконавчої влади України або банківській установі або досвіду наукової, практичної роботи в сфері економіки, фінансів, права;

[Підпункт "е" пункту 3.1 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 10 від 09.01.2002 р.]

ж) угоду про передавання приміщення у власність (шляхом дарування, продажу тощо) для розміщення банку за підписом уповноваженої за установчим договором особи або договір оренди приміщення на строк не менше ніж п'ять років у разі його укладення;

з) документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію голови та його заступників, членів виконавчого органу (правління або ради директорів) і головного бухгалтера, його заступників, кандидатури яких відповідають таким вимогам:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дипломна робота на тему: Валютно-розрахункові операції комерційних банків (2)

  Диплом
  В наш час різко зростає значення міжнародних економічних зв'язків у господарському розвитку окремих держав. Головним фактором цього є широка інтернаціоналізація виробництва й обігу, науково-технічна революція.
 2. Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків в нбу. Пропозиції щодо удосконалення порядку реєстрації коррахунків у тому числі продовження строку для реєстрації

  Документ
  Про розширене трактування податковими органами норм Постанови та намагання з їх боку отримувати інформацію за рахунками практично всіх клієнтів банків в автоматичному режимі.
 3. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності грущинський І. М., Кравчук В. М пограничний Є. П. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. Науково-практичний посібник. Львів, Престиж-Інформ, 2000. 268 с

  Документ
  Сливка С.С. - кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави та права Львівського інституту внутрішніх справ.
 4. Про порядок подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Полтавській області та його територіальних органів, проведення їх державної реєстрації

  Документ
  Відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.
 5. Щербина В. С щ64 Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. І доп

  Документ
  У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні пра­вові інститути Загальної частини господарського права, а також питан­ня правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особ­лива частина) на основі Господарського

Другие похожие документы..