Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Любая цивилизация структурно состоит из специфической общественно производственной технологии и соответствующей ей культуры, сущность которой заключа...полностью>>
'Документ'
1. Концепция современного олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену, по чьей инициативе в июне 1894 г. в Париже состоялся Международный атлетический ко...полностью>>
'Документ'
Ежегодно, подводя итоги и планируя работу на следующий учебный год, всегда возникает вопрос – по каким критериям оценивать работу школы за год? Сегод...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки учителя русского языка и литературы по специальности 032900 Русский язык и ли...полностью>>

Методичні рекомендації для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

М іністерство праці та соціальної політики україни

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

Організація професійного навчання інвалідів

за кредитно-модульною технологією

Методичні рекомендації для фахівців

центрів професійної реабілітації інвалідів

(з досвіду роботи Всеукраїнського центру

професійної реабілітації інвалідів)

Лютіж

2008

Рекомендовано науково-методичною радою Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (протокол № 4 від 10 липня 2008 р.)

Організація професійного навчання інвалідів за кредитно-модульною технологією. Методичні рекомендації для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів (з досвіду роботи Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів) / За загальною редакцією кандидата медичних наук М.Л.Авраменка. К.: – Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів - 2008. - 33 с.

У виданні узагальнено досвід Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів з організації професійного навчання інвалідів за робітничими професіями за кредитно-модульною технологією. В запропонованих матеріалах значне місце відводиться технології організації навчального процесу з використанням елементів модульної системи навчання яка застосовується в Центрі протягом чотирьох років.

Розробники:

Мартиненко В.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи,

Михайлюк Н.А. – завідувач навчальної частини, Касьяненко Л.Т.- методист вищої категорії Всеукраїнського центру професійної реабілітації

Рецензенти: К.О.Кольченко, проректор з наукової роботи відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Укладач: Н.М. Маліновська – начальник відділу з розробки та впровадження навчально–методичних та науково–дослідницьких програм Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів.

Зміст

Вступ 5

 1. Терміни та поняття модульної системи навчання 6

 2. Особливості модульної технології професійного навчання
  інвалідів 7

 3. Організація навчального процесу за модульною технологією
  навчання 8

  1. Особливості адаптації модульних навчальних матеріалів для використання в сфері професійної реабілітації інвалідів 8

  2. Підготовка навчальних робочих місць 13

  3. Підготовка педагогічного працівника до організації навчального процесу 13

  4. Проведення вхідного тестування 14

  5. Технологія організації навчального процесу 14

  6. Кредитне оцінювання успішності слухачів 18

  7. Ведення контрольно-звітної документації 19

  8. Кваліфікаційна атестація 19

 1. Перевірка підготовки до впровадження навчання 20

Перелік використаних джерел 22

Додатки 23

Вступ

В широкому розумінні реабілітація інвалідів – це процес і система психологічних, педагогічних, соціально-економічних, медичних заходів, спрямованих на усунення чи більш повну компенсацію обмеженої життєдіяльності індивіда, що викликана порушенням його здоров’я зі стійкими розладами функцій організму. Таким чином, реабілітація – є не що інше, як адаптація інваліда до нових умов діяльності. Її ключовим моментом є професійна реабілітація осіб, що мають інвалідність. Вона базується на необхідності забезпечення рівних можливостей у реалізації прав і свобод, усуненні обмежень в їхній життєдіяльності і перешкод у реалізації права на працю, під час отримання освіти та професійної підготовки, що в кінцевому рахунку дозволяє інвалідам брати активну участь в усіх сферах життя суспільства.

Ця категорія слухачів вимагає особливого підходу в основу якого повинні бути покладені принципи, що визначають загальне спрямування навчально-виховного процесу в потрібному напрямку, основні вимоги до його змісту, методики та організації, які відображали б та враховували результати узагальненого досвіду навчально-виховної практики в роботі з цією категорією слухачів. Велику роль у цьому процесі відіграє реабілітаційна педагогіка у навчальному закладі де отримують професійну підготовку інваліди з різним рівнем фізичного і психічного розвитку. Професійна реабілітація та адаптація інвалідів до умов навчально-виховного процесу повинна здійснюватись на основі ціннісного ставлення до людини. Одним із важливих завдань у роботі з цією категорією осіб є формування життєвого досвіду людей з обмеженими психофізичними можливостями, задоволення їх особливих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до інформації, об’єктів оточення та матеріальних цінностей.

Реалізації цих завдань вимагає зокрема і технологія навчання. Насамперед - це впровадження гнучких модульних програм навчання, спрямованих на досягнення максимального ефекту в короткий термін з урахуванням індивідуальних можливостей кожного слухача. Модульна технологія навчання значною мірою відрізняється від форм організації навчального процесу за якими навчаються в загальноосвітніх школах чи інших навчальних закладах. Головна відмінність полягає в тому, що модульне навчання здійснюється за індивідуальними навчальними програмами, які враховують знання та трудові навички, якими слухач оволодів раніше в процесі навчання в навчальних закладах, різноманітних курсах, в ході трудової діяльності тощо. Акцент при навчанні за модульною технологією робиться на оволодінні трудовими навичками, які необхідні для виконання певного виробничого завдання та теоретичними знаннями у обсязі, потрібному для виконання роботи, передбаченої вимогами кваліфікаційної характеристики професії. При такому підході слухач визначає темп навчання і має змогу закінчити його швидше, ніж це визначено навчальним планом.

Модульна система надає широкі можливості для вибору форм організації навчального процесу. Це може бути робота в навчальній групі або самостійна робота над навчальним матеріалом, робота в стінах навчального закладу або суто самостійна робота у зручному місці та у зручний час. Педагогічний працівник, який здійснює навчання є консультантом і помічником.

Індивідуальна модульна програма розробляється за результатами вхідного тестування. Це дає змогу підібрати навчальний матеріал таким чином, щоб не змушувати слухача вивчати те, що він вже знає і може робити. Модульне навчання передбачає ефективну систему контролю за засвоєнням знань та трудових навичок. Вона побудована на тестах, які додаються до кожного навчального елемента та модульного блока. Це дає змогу слухачу самому визначати готовність до здачі тестів.

Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації для професійного навчання було розроблено Проектом Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міжнародної Організації Праці. В 2004 році спеціалістами Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (далі Центр) та Українського міжгалузевого центру модульного навчання дані матеріали були адаптовані для професійної реабілітації інвалідів в умовах Центру.

В запропонованому виданні значне місце відводиться технології організації навчального процесу з використанням елементів модульної системи навчання яка застосовується в ВЦПРІ і узагальнює досвід роботи за чотири роки.

РОЗДІЛ 1

Терміни та поняття модульної системи навчання

Модульна система професійного навчання - це прискорене курсове професійно-технічне навчання в основу якого покладено гнучкий індивідуалізований підхід до засвоєння слухачами умінь та навичок необхідних для виконання роботи в рамках вимог кваліфікаційної характеристики чи галузевих умов на виконання роботи.

Типовий навчальний план та програма - це документ, що визначає цілі та зміст навчання, орієнтовну кількість навчальних годин, відведених на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, переліки обов'язкових для вивчення навчальних дисципліни інформативного блоку, перелік навчальних елементів модуля трудових навичок з професії (виду роботи), необхідних засобів навчання, форми контролю знань, умінь і навичок слухачів та критеріїв їх кваліфікаційної атестації.

Модуль трудових навичок (МТН) - це опис змісту навчання , що витікає з аналізу роботи, викладений у формі переліку навчальних та інструктивних елементів у розрізі модульних блоків, розрахований на професійну підготовку робітника певного рівня кваліфікації.

Модульний блок - це відносно самостійна, прийнятна частина роботи в рамках професії (виду роботи) з чітко визначеними початком та закінченням, якій в навчальному процесі відповідає частина змісту навчання, що визначається переліком відповідних навчальних та інструктивних елементів.

Навчальний елемент (НЕ) - це навчальний матеріал, поданий у вигляді органічного поєднання текстів та ілюстрацій, призначений для самостійного засвоєння слухачем конкретних трудових навичок або теоретичних знань в процесі професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки.

Інструктивний елемент - це спеціально підготовлений педагогічним працівником дидактичний матеріал у вигляді інструктивних матеріалів або посилань на методичні посібники та підручники, для ознайомлення слухачів з додатковою інформацією, необхідною для засвоєння модуля трудових навичок з професії (виду робіт)

Інформативний блок - це частина навчального матеріалу професійного, гуманітарного та соціального спрямування, необхідного для засвоєння модуля трудових навичок та адаптації слухача до реалій ринкового середовища шляхом засвоєння відповідних знань, спрямованих на розширення його компетентності.

Навчальна станція – навчальне робоче місце з повним комплектом необхідного обладнання, інструментів і матеріалів. Навчальна станція є одним з основних засобів реалізації навчальних модульних програм.

Тест – перевірка набутих знань, умінь і навичок.

Кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів, навчання, досягнутих на певний момент виконання програми навчання.

Заліковий кредит – одиниця вимірювання навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації – це комплект навчально-методичних матеріалів, розрахований на індивідуалізоване професійне навчання слухачів у відповідності до вимог, визначених кваліфікаційною характеристикою та типовим навчальним планом та програмою з професії (виду роботи).

РОЗДІЛ 2

Особливості модульної технології професійного навчання інвалідів

Модульна технологія навчання має такі особливості:

- навчальний процес організовується за індивідуальними навчальними програмами, які розробляються для кожного слухача з урахуванням попередніх умінь та навичок, які виявляються в процесі вхідного тестування; до організації навчального процесу залучається один педагогічний працівник, який поєднує функції майстра виробничого навчання та викладача, оскільки МТН передбачає засвоєння навичок в органічному поєднанні з вивченням теоретичного матеріалу;

- інформація теоретичного характеру дається слухачам лише в тому обсязі, який необхідний для засвоєння модуля трудових навичок;

- контроль здобутих знань, умінь та навичок здійснюється в процесі всього періоду навчання в міру засвоєння слухачами навчальних елементів та модульних блоків; тривалість професійно-технічного навчання слухача може бути скорочена залежно від рівня умінь та навичок, набутих ним до початку навчання за відповідним професійним спрямуванням, набутих ним до початку навчання та його особистих здібностей;

- модульна технологія характеризується високою мобільністю та гнучкістю за рахунок використання банку навчальних елементів та можливості створення навчальних програм на замовлення роботодавців.

РОЗДІЛ 3

Організація навчального процесу за модульною технологією навчання

Навчальний процес у Центрі здійснюється згідно нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти та робочих навчальних планів та програм. Зміст і обсяг навчального процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами, програмами та індивідуальною програмою підготовки слухача, що розробляються в Центрі.

Центр самостійно обирає форми та методи організації навчального процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання слухачів.

Навчання за модульною технологією можуть здійснювати навчальні заклади, які мають:

 • ліцензію на право підготовки фахівців за відповідними професіями,

 • педагогічних працівників, які пройшли підготовку і отримали сертифікати Українського міжгалузевого центру модульного навчання(УМЦМН) на право здійснення навчання за модульною технологією.

Організація навчального процесу здійснюється за індивідуальними навчальними програмами слухачів, які складаються педагогічним працівником з урахуванням результатів вхідного тестування на основі типового навчального плану та програми для підготовки (перепідготовки) чи підвищення кваліфікації робітників за модульною системою навчання.

Особливості адаптації модульних навчальних матеріалів для використання в сфері професійної реабілітації інвалідів.

Адаптація навчальних матеріалів для їх використання при навчанні людей з обмеженими можливостями певним професійним навичкам має ряд особливостей так як вимагає врахування ряду факторів різних для людей з різним вадами здоров'я. Ця робота виконана спеціалістами Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів та УМЦМН. Адаптація навчальних матеріалів передбачає внесення в них як загальних, характерних для даної категорії інвалідів змін і доповнень так і ситуаційних пов'язаних з індивідуальними особливостями кожного окремого слухача (якщо в цьому є потреба) Тому, цю роботу не можна вважати остаточно завершеною. Це постійний творчий процес приведення навчальних матеріалів у відповідність із змінами в технологіях, що застосовуються на виробництві, медичними та санітарно-гігієнічними рекомендаціями щодо навчання та праці людей з інвалідністю, досвіду в цій сфері накопиченого в навчальних закладах та на підприємствах.

Враховуючи, що модульна технологія навчання використовує шість категорій навчальних елементів, кожна з яких має свої особливості, їх адаптація також вимагає диференційованого підходу. Тут повинен діяти принцип доцільності і достатності (див. схема 1).

До пакета навчальних матеріалів входять навчальні елементи шести категорій, (див. схема 2) які містять необхідну інформацію в рамках певної професії. Навчальні елементи кожної категорії містять цільову інформацію, оволодіння чи засвоєння якою дозволяє реалізувати певну мету навчання.

1. Охорона праці. У навчальних елементах цієї категорії знаходиться інформація про те, як безпечно виконувати роботу та не зашкодити собі та іншим членам робочого колективу, які існують вимоги до стану навколишнього середовища, як діяти у разі нещасних випадків тощо.

2. Діяльність. Це основна категорія навчальних елементів, які містять інформацію щодо технології виконання операцій. Вони є головними для набуття робітничих навичок з професії. Виконуючи всі кроки описаних в навчальному елементі, а також вивчаючи інформацію інших навчальних елементів пакета, слухач навчається правильно і якісно виконувати роботу, здобуває для цього всі необхідні навички та знання.

3. Теоретична інформація. Навчальні елементи цієї категорії містять певну теоретичну інформацію, потрібну для розуміння суті та особливостей технологічних процесів, визначень та понять, необхідних для практичної діяльності.

4. Графічна інформація (читання креслень). Навчальні елементи цієї категорії входять до складу пакетів з технічних професій, де читання креслень є необхідним для виконання робіт. В цих навчальних елементах подано інформацію щодо правил читання технічних креслень, виконання ескізів, позначень на кресленнях, схемах тощо.

5. Технічна інформація щодо матеріалів, компонентів і методів. Навчальні елементи цієї категорії містять інформацію про властивості матеріалів, а якими доведеться працювати, компоненти, методи та різноманітні засоби, які застосовуються при виконанні робіт, описаних у навчальних елементах другої категорії.

Схема 1


Схема навчальних елементів у модульній технології навчання

Схема 2


6. Технічна інформація щодо інструменту, обладнання, механізмів і машин. У навчальних елементах цієї категорії міститься інформація про будову та принципи роботи інструментів і обладнання, за допомогою яких виконуватимуться роботи, описані в навчальних елементах другої категорії.

Підготовка навчальних робочих місць

Для виконання навчальної програми має бути створена та обладнана необхідна кількість робочих місць (навчальних станцій). Навчальне робоче місце повинно бути забезпечене:

необхідним обладнанням, пристосуваннями;

інструментами та приладами;

розхідними матеріалами, деталями,

столом або пюпітром для розміщення навчальних елементів або іншого

друкованого матеріалу;

місцем для зберігання навчальних елементів, інших друкованих матеріалів,

креслень, робочих інструкцій;

аудіо-візуальними засобами.

Підготовка педагогічного працівника до організації навчального процесу

Для здійснення навчального процесу педагогічному працівнику треба ознайомитись з типовими навчальним планом, навчальною програмою та пакетом модульних навчальних матеріалів. Пакет має бути розтиражований у необхідній кількості екземплярів до початку занять. Педагогічний працівник повинен опрацювати навчальні елементи та впевнитись у тому, що слухач зможе зрозуміти зміст навчального матеріалу та самостійно виконати всі операції (дії), описані в них. У разі недостатності або відсутності потрібної інформації при переході від одного навчального елемента до іншого потрібно підготувати додаткові інструктивні елементи.

Викладач повинен підготувати ряд методичних матеріалів для учнів. Це в основному такі матеріали:

- короткий вступ до поняття Модулів Трудових Навичок і характеру навчального процесу або адаптувати типовий інструктивний матеріал для слухача. Доцільно було б спланувати вступне заняття з групою у вигляді вступного інструктажу, лекції або брифінгу з показом транспарантів щодо принципу модульного навчання, термінів: "Модульний блок", "Модуль трудових навичок", «Навчальний елемент», правил користування таблицею вибору "Модульний блок - навчальний елемент"; слайдами щодо поняття користування навчальними елементами, та складання тестів.

- встановлення цілей програми навчання за модулями трудових навичок.

Коли всі методичні документи, матеріали, обладнання будуть підготовлені, можна розпочинати навчальний процес за модульною програмою

Проведення вхідного тестування

До початку занять (терміном до 5-ти робочих днів) вступники в Центрі проходять професійний відбір, що включає медичне обстеження, професійні тестування, соціально-експертну діагностику, які проводять викладачі, психологи, фахівці з соціальної роботи та лікарі.

Мета вхідного тестування - формування індивідуальної навчальної програми слухача на основі виявлення наявних умінь та навичок відповідного професійного спрямування, які він набув за період попередньої трудової діяльності.

Для здійснення вхідного тестування педагогічний працівник повинен розробити перелік тестових завдань, що дали б змогу виявити рівень знань, умінь та навичок, якими володіє слухач з даної професії. Для цього рекомендується скористатись тестами до навчальних елементів, модульних блоків та кваліфікаційних тестів (додаток 1,2). Потрібно також підготувати інструменти, матеріали та засоби, необхідні для виконання тестових завдань. Вхідне тестування проводиться за рахунок навчального часу, відведеного на засвоєння модуля трудових навичок. Воно здійснюється індивідуально в формі усних відповідей слухача, виконання ним письмових та виробничих завдань.

Результати оцінки знань/навичок потенційного учня реєструються у формі "Характеристика слухача" (додаток 3). Інформація, вказана у цій формі, використовується потім для підготовки індивідуального навчального пакета для учня.

За результатами вхідного тестування на основі типових навчального плану та програми розробляється індивідуальна навчальна програма для кожного слухача групи. Індивідуальна програма слухача друкується в двох примірниках. Один з них видається слухачеві разом з пакетом модульної навчальної методичної документації, а другий залишається у педагогічного працівника для контролю та звітності. Контроль за виконанням навчальної програми здійснює як педагогічний працівник, так і слухач. При позитивному тестуванні слухач робить відмітку в індивідуальній навчальній програмі про вивчення даного навчального елемента.

Технологія організації навчального процесуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики україни всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів організація реабілітаційних заходів в умовах центру професійної реабілітації інвалідів методичний посібник для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів Лютіж

  Документ
  Кардинальні політичні та соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні, зумовили принципові зміни соціальної політики держави по відношенню до інвалідів, сприяли формуванню нових підходів до вирішення проблем інвалідності
 2. Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Організація роботи з глобальною мережею Інтернет Інформаційно-інструктивні матеріали для фахівців центрів професійної реабілітації інвалідів

  Документ
  Рекомендовано науково-методичною радою Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (протокол № 4 від 10 липня 2008 р.
 3. Методичні рекомендації для працівників соціальної сфери та фахівців центрів професійної реабілітації

  Методичні рекомендації
  Рекомендовано науково-методичною радою Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України (протокол № 4 від 10 липня 2008 р.
 4. Методичні рекомендації для фахівців реабілітаційних центрів системи Міністерства праці та соціальної політики України Рекомендовано до друку

  Методичні рекомендації
  Інформаційно-інструктивний матеріал щодо написання та оформлення навчально-методичної літератури. (Методичні рекомендації для фахівців реабілітаційних центрів системи Міністерства праці та соціальної політики України).
 5. Д. А. Кузнєцов кандидат медичних наук, завідувач медичної частини Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

  Документ
  У виданні узагальнено досвід Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів з організації та методології фізичної реабілітації інвалідів як складової медичного супроводу їх професійного навчання за робітничими професіями.

Другие похожие документы..