Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Размещение в гостинице Кубанского аграрного университета по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, 13. Проезд от аэропорта троллейбусом № 7 и автобусом ...полностью>>
'Документ'
Настоящий документ представляет описание работы розничного рынка электроэнергии в период реформирования электроэнергетической отрасли РФ и после его ...полностью>>
'Лекція'
Лісівництво, за визначенням М.О.Ткаченка, - це теорія вирощування лісів і систем рубок, які покращують деревостани. Класик лісівництва Г.Ф.Морозов ви...полностью>>
'Документ'
В поисках причины охватившего весь мир хаоса и безумия, современная мысль все чаще и чаще останавливается на деятельности масонства и связанных с ним ...полностью>>

Методичні рекомендації щодо виконання випускної роботи бакалавра студентами спеціальностей 050200 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання випускної роботи бакалавра

студентами спеціальностей 6.050200 “Менеджмент організацій”

всіх форм навчання

В С Т У П

Радикальні економічні та соціально-політичні перетворення, які здійснюються в Україні, спрямовані на забезпечення трансформації всіх сфер суспільного життя, утвердження соціально - орієнтованої ринкової економіки.

Оволодіння загальноцивілізованими й новітніми ринковими методами господарювання, ефективне їх використання підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами підприємництва істотно залежать від кваліфікації менеджерів.

Одним з кваліфікаційних рівнів є бакалавр. Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, які передбачені для відповідальних посад в певній галузі народного господарства.

Бакалавр повинен бути підготовленим до активної творчої діяльності в умовах ринкової економіки в Україні, повинен мати фундаментальну загальнонаукову, спеціальну і практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безпосередньо оновлювати і збагачувати свої знання, вміти застосовувати їх на практиці.

Бакалавр, підготовлений до професійної діяльності у галузі економіки, повинен володіти необхідними знаннями з економічної теорії та практики господарювання, зовнішньоекономічної діяльності, управління, маркетингу та комерційної діяльності, фінансів, бухгалтерського обліку та аудита.

Випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією “бакалавр з менеджменту” (згідно до Галузевого стандарту освіти ОКХ та ОПП бакалавра напрямку підготовки 05.02 “менеджмент”) повинен володіти вміннями виконання таких виробничих функцій і типових завдань діяльності:

Планування:

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності;

 • планування потреби в ресурсах;

 • планування розвитку організації та її конкурентоспроможності;

 • розроблення проекту бізнес-плану;

 • моніторинг і впровадження нововведень;

 • аналіз стану та динаміки попиту;

 • планування особистої роботи.

Організація:

 • організування колективної праці по досягненню місії організації, поєднання всіх видів ресурсів;

 • реалізація управлінських рішень;

 • підготовка документів до створення підприємств;

 • розподіл повноважень;

 • вибір і здійснення раціональних форм організації управління;

 • встановлення та підтримання взаємовідносин із зовнішнім середовищем;

 • забезпечення належного рівня якості та конкурентоспроможності продукції;

 • надання соціального захисту працівників, охорони праці;

 • участь у зовнішньоекономічній діяльності;

 • робота з кадрами: формування первинного колективу та керівництво ним, владний валив на підлеглих, ведення діловодства, підтримка організаційної культури.

Мотивація:

 • використання ефективних систем мотивації та оплати праці;

 • підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;

Контроль:

 • оперативний контроль забезпечення ресурсами, якості продукції, охорони праці та техніки безпеки;

 • контроль виконання рішень та підтримка виконавської дисципліни;

 • контроль розрахунків з постачальниками та споживачами;

 • підготовка звітів про діяльність.

Координація:

 • оперативне регулювання діяльності;

 • профілактика та вирішення конфліктних ситуацій;

 • регулювання поведінки в процесі діяльності підприємства.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Підсумком самостійного комплексного дослідження студентами 4-го курсу ДІПіП з актуальних проблем економіки, організації і стратегії розвитку підприємства в динамічному ринковому середовищі є випускна робота бакалавра.

Метою випускної роботи є глибоке осмислення теми; оволодіння методами самостійного дослідження; практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Завдання випускної роботи полягає в обґрунтуванні шляхів і методів вдосконалення господарського механізму функціонування підприємства, визначення стратегії його розвитку в умовах ринку, підвищення ефективності господарських рішень на базі сучасного менеджменту та маркетингу.

Випускна робота — це кваліфікаційний документ, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації бакалавра та його здатність до самостійної роботи в галузі менеджменту підприємств. Показником якісної підготовки бакалавра є розробка ним реальної випускної роботи, тобто такої, яка виконана на матеріалах конкретного підприємства, його структурного підрозділу, чи інтеграційних утворювань підприємств та їх складових частин, а висновки та рекомендації повністю або частково можуть бути використані у практичній діяльності і сприятимуть підвищенню її ефективності.

Випускна робота бакалавра повинна бути виконана на актуальну тему на високому методичному і практичному рівні. План роботи, назви розділів, параграфів, заголовки таблиць, рисунків формулюються чітко, ясно і грамотно. Стиль викладу матеріалу має бути аналітичним, професійним. Висновки і пропозиції повинні бути реальними, обґрунтованими, конкретними і виходити зі змісту роботи. Як план, так і текст роботи не слід переобтяжувати ускладненою термінологією. Необхідно стисло, логічно і аргументовано викласти зміст і результати дослідження, уникаючи загальних слів, бездоказових тверджень, повторень, невиправдано великого обсягу випускної роботи. Не слід допускати стилістичних і граматичних помилок, мовних штампів, невиразності, важкої для сприйняття мови.

Методологічною основою виконання роботи повинні стати теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, законодавство України та підзаконні акти. Студент мусить показати вміння використати знання, отримані при вивчені не тільки спеціальних, але й інших дисциплін — філософії, політекономії, статистики, економічного аналізу, іноземних мов та ін. Він повинен продемонструвати вміння використовувати економіко - математичні методи та комп’ютерну техніку.

Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра з менеджменту розроблені на підставі «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступенева освіта)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.01998 р. № 65; рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України №83-5/1259 від 29.12.1993 р.; Державного стандарту України ДСТУ-3008-95 «Документація в сфері науки і техніки» "

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Тема випускної роботи має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в ГСВО МОНУ “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавру напряму підготовки 0502 “Менеджмент” відповідно до професійного спрямування.

Тематика випускних робіт розробляється кафедрою менеджменту та економіки і періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у законодавстві, економічній теорії та практиці господарювання. Орієнтовний перелік рекомендованих до розробки тем подано в розділі 8.

Професійно добре підготовленим студентам кафедра може дозволити виконання випускних робіт з тем; пов'язаних з більш глибоким науковим дослідженням, подальшим розвитком теоретико-методологічних, методичних та прикладних питань мікро- та макроекономіки, а також виконати роботу у напрямку науково-дослідницької теми кафедри з відповідним інформаційним забезпеченням.

При виборі теми слід враховувати її актуальність для організацій (підприємств) з використанням статистичної та іншої інформації, на базі яких буде виконуватись випускна робота, можливість отримання і опрацювання відповідного фактичного матеріалу, наявність власних науково-методичних доробок.

За будь-яких умов вибору студент обов'язково погоджує тему випускної роботи зі своїм науковим керівником. Узгоджені теми подаються на розгляд і затвердження кафедри і за її поданням остаточно затверджуються наказом ректора інституту.

Обрані студентами теми випускних робіт мають бути розглянуті та затверджені кафедрою не пізніше 1 грудня поточного навчального року. Після цього науковий керівник видає студенту завдання на виконання випускної роботи та узгоджує календарний графік її виконання (див. додаток А). Порушення термінів виконання випускної роботи є підставою для можливого перенесення захисту роботи на наступний рік.

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

3.1. Структура випускної роботи

Насамперед перед виконанням випускної роботи студент бакалаврату повинен ознайомитись і з’ясувати вимоги до її структури та змісту. Усі частини випускної роботи повинні бути логічно взаємозв’язані та обґрунтовані. Для цього слід уважно вивчити спеціальну літературу (монографії, підручники та навчальні посібники, періодичну літературу і т. ін.).

Випускна робота бакалавра з напряму підготовки “Менеджмент” повинна виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта. Об’єкт - організація (підприємство) будь-якої форми власності, яка є юридичною особою і має самостійну звітність.

Діяльність цієї організації повинна мати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломної практики студента 4 курсу, мінімальна тривалість якої – 2 тижні.

Структура кваліфікаційної роботи бакалавра: вступ, два розділи – теоретичний та аналітико-рекомендаційний, висновки.

Випускна робота повинна мати наступні складові частини:

 1. Титульний лист (дод.1) ;

 2. Завдання до виконання роботи (дод.2) ;

 3. Відгук керівника випускної роботи (дод.3);

 4. Лист-відгук організації, яка була об’єктом дослідження (дод.4);

 5. Реферат (дод.5);

 6. Зміст (дод.6);

 7. Вступ;

 8. Теоретична частина;

 9. Практична (аналітико-рекомендаційна) частина

9.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження

9.2. Аналіз стану управління підприємством за напрямком теми дослідження

9.3. Рекомендації щодо удосконалення процесу управління об’єктом дослідження;

 1. Висновки;

 2. Перелік використаної літератури;

 3. Додатки.

Загальний обсяг випускної роботи 3,5 – 4 авторських аркушів (60 – 80 друкованих сторінок). До захисту подається тільки перший екземпляр тексту, не враховуючи додатків.

Титульний лист та завдання до випускної роботи є першим та другим листами роботи, заповнюються згідно зі стандартними формами, які видаються студентам на кафедрі. Третя сторінка роботи – відзив керівника випускної роботи, який заповнюються згідно стандартної форми, четверта – реферат (зразок наведений у додатку 5), який повинен бути скороченим та включати довідки про обсяг випускної роботи, кількість ілюстрацій, таблиць та додатків, використаних літературних джерел.

У рефераті необхідно надати перелік ключових слів, які характеризують базові позиції роботи та містять від 6 до 10 слів у називному відмінку, написаних у строку крізь коми, великими літерами.

У тексті реферату слід відобразити: об’єкт дослідження, мету виконання, наслідки та можливість здійснювання розробок, їх ефективність та основні техніко–економічні показники з усіх розроблених пропозицій.

До захисту випускна робота супроводжується відгуком наукового керівника і листом-відгуком організації, яка була об’єктом дослідження.

Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання роботи, так і якість праці студента над нею і містити висновок про можливість допуску випускної роботи до захисту ДЕК.

Лист-відгук з організації - об’єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної у роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність дослідження автора, практичну значущість аналітичного та рекомендаційного розділу.

3.2 Зміст випускної роботи

У випускній роботі після титульного листа та реферату починається описання змісту, який включає найменування усіх розділів та параграфів роботи із вказівкою номерів сторінок, на яких розміщуються початок відповідного матеріалу згідно з додатком В.

При написанні комплексної випускної роботи, яка складається з двох або більш робіт, у кожній з них повинен бути свій зміст.

Узагальнені вимоги до змісту випускної роботи згідно до Галузевого стандарту вищої освіти України “Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра напряму підготовки 0502 “Менеджмент” 2003р.”

Вступ містить обґрунтування актуальності і практичної значущості обраної теми випускної роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Вся ця інформація повинна займати не більше 3 сторінок .

Теоретичний розділ розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних джерел, можливе зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації.

Теоретична частина має показати рівень знань бакалавра, його ерудицію у даній галузі та бути інструментом для вирішування поставлених у роботі завдань. Як правило, вона складається з 2-3 параграфів.

Загальний обсяг теоретичної частини випускної роботі не повинен перевищувати 20 сторінок.

Аналітико-рекомендаційний розділ містить дві групи питань:

 1. Аналітичні питання – стисла характеристика об’єкта дослідження; опис, характеристика сучасного стану теми, яка вивчається на об’єкті дослідження, діагностування діяльності організації щодо обраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз з використанням накопиченого фактичного матеріалу і стандартного методичного інструментарію.

Всі аналітичні розрахунки , моделі, матеріали таблиць, графічні ілюстрації повинні супроводжуватись висновками, які дозволяють з’ясувати сутність управлінських та економічних процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості та тенденції розвитку, поглиблений аналіз яких допомагає виявити невикористані резерви.

Джерелом інформації є планові та фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Випускник-бакалавр має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

 1. Рекомендаційні питання – це пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження. Кожна пропозиція повинна мати обґрунтування, на основі аналізу, проведеного у попередніх питаннях, виявлених відхилень, проблем та недоліків з розробкою конкретних рекомендацій, пропозицій, моделей управління параметрами розвитку та діяльності організації.

Рекомендований обсяг аналітико-рекомендаційного розділу приблизно до 40 сторінок друкованого тексту.

Як правило, ця частина складається з 2-4 параграфів. Загальна характеристика об’єкту дослідження має бути подана в першому параграфі; аналіз досліджуваної проблеми з описом використаних методів та результатів дослідження, оцінка позитивних та негативних сторін, з'ясованих “вузьких міць” - у другому параграфі. У третьому – аналіз з’ясованих у процесі дослідження недоліків і постанова завдань щодо їх усунення. У четвертому параграфі розкриваються положення групи рекомендаційних питань.

Бакалавр повинен внести раціональні корективи в діючу систему, порівняти варіанти рішення проблем, обрати з них більш ефективні. Рекомендації щодо рішення проблеми повинні мати інноваційний характер.

Висновки і пропозиції містять стислий виклад підсумків роботи. Наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті випускної роботи та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

Висновки оформлюються на 1-3 сторінках.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Студент-випускник повинен організувати роботу згідно з планом.

Перед проходженням практики студентам необхідно ознайомитись з тематикою випускних робіт і особистостями їх попередньої роботи , науковими інтересами та власними силами. У тих випадках, коли на розробку будь – якої конкретної теми претендують декілька студентів, закріплення теми робиться завідуючим кафедрою або керівником відповідної теми з урахуванням ступеню підготовки та ділових якостей кожного студента.

Студент має можливість запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. В разі, коли у студента скрутне становище у виборі теми, керівник роботи пропонує йому декілька варіантів, залишаючи за собою право останнього рішення.

При виборі теми необхідно знати, що, по–перше, перелік тем є приблизним і може бути поповнений, по–друге, обрана тема повинна бути конкретизована з урахуванням специфіки підприємства, на підставі якого виконується робота.

Будь–яка зміна обраної теми повинна бути узгоджена з завідуючим кафедрою та керівником випускної роботи.

Закріплення тем випускних робіт за студентом оформлюється згідно до їх приватних заяв на кафедрі та затверджується ректором інституту. Наказом ректора призначаються керівники випускних робіт, якими є викладачі кафедри менеджменту та економіки.

Керівник випускної роботи повинен:

 • видати завдання до випускної роботи ;

 • надати студенту допомогу у розробці календарного плану – графіку на весь термін виконання роботи (дод.7);

 • рекомендувати студенту необхідну літературу, додатковий матеріал та інші джерела інформації до теми;

 • проводити систематичні, передбачені графіком консультації;

 • перевіряти виконання роботи (по часткам та у цілому);

 • подати відгук до ДЕК з оцінкою виконаної випускної роботи.

Відповідно до теми випускної роботи, керівник видає студенту завдання щодо вивчення об’єкту практики та накопичення матеріалу стосовно роботи. Водночас студенту видається завдання на випускну роботу, яке складається керівником та затверджується завідуючим кафедрою з вказівкою терміну виконання роботи згідно з календарним планом.

Кінцевий варіант календарного плану виконання випускної роботи підписує випускник та керівник роботи. План оформлюється у трьох примірниках, один з яких зберігається на кафедрі, другий – у керівника, третій – у випускника.

Виконання випускної роботи та її захист складається із послідовних етапів:

 1. Вибір теми випускної роботи та призначення керівника (підготовка наказу до 1 грудня);

 2. Попереднє знайомство з літературою з обраної теми (грудень);

 3. Видача завдання на випускну роботу (грудень);

 4. Проходження практики та оформлення звіту про неї;

 5. Захист звіту про проходження практики (3 дні після проходження практики);

 6. Складання плану випускної роботи та календарного графіку;

 7. Підготовка та написання частин випускної роботи (згідно з календарним графіком);

 8. Оформлення випускної роботи ( згідно з календарним графіком);

 9. Подача виконаної роботи на кафедру, одержання відгуку керівника (не пізніш як за 10 днів до захисту);

 10. Захист випускної роботи на засіданні ДЕК (згідно з графіком захисту).

Після виконання випускної роботи, випускник повинен подати у ДЕК разом з відгуком наукового керівника довідку про практичне значення роботи (додаток 4).

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Випускна робота виконується на комп’ютері на аркуші формату А4. Розмір полій: ліве – 30 мм, праве – 10, верхнє та нижнє – не менш 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5 мм, шрифт – 14 Times New Roman.

При першому використанні в тексті іноземних фірм, малознайомих прізвищ та географічних назв їх пишуть як мовою написання випускної роботи, так і мовою оригіналу (у дужках).

Структурні елементи РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не нумерують, а їхні назви є заголовками відповідних частин роботи.

Заголовки структурних розділів слід розташовувати в середині рядка. Починати їх слід з абзацного відступу та друкувати малими літерами, крім першої прописної, не підкреслюючи і без крапки у кінці.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розмежовують крапкою. Переносити слова заголовку не бажано. Не рекомендується розміщувати назви параграфів, а також пунктів та підпунктів в кінці сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всій роботі та дорівнювати п'яти знакам.

Сторінки випускної роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись суцільної нумерації по всьому тексту роботи. Номер сторінки проставляється зверху праворуч сторінки без крапки після цифри. Титульна сторінка входить у загальну нумерацію роботи, але номер на ній не проставляю. Ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках теж включають в загальну нумерацію сторінок роботи.

Кожний новий розділ слід починати з нової сторінки.

Розділи випускної роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті роботи та позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: 2 Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Арго» за 2002 рік.

Параграфи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер параграфу складається з номера розділу та порядкового номера параграфу, наприклад: 2. 1 Аналіз фінансового стану ВАТ «Арго» за 2002 р.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу і параграфу. Номер пункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, з крапкою між ними. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 2.1.1 Аналіз ліквідності ВАТ «Арго» за 2002 рік.

Правила оформлення ілюстрацій.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми та ін.) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті. Креслення, рисунки графіки та ін. повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи програмної документації». Ілюстрації повинні мати номер та тематичну назву. Наприклад: «Рисунок 3.1. Зразки розміщення продуктивних сил». Номер ілюстрації складається з номеру розділу та порядкового номеру ілюстрації розділених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 — другий рисунок третього розділу.

Приклад: класифікація витрат підприємства зображена на рис. 3.3.

Оперативні витрати

ФінансовіКласифікація за економічними

елементами

 1. Матеріальні витрати

 2. витрати на оплату праці

 3. Відрахування на соціальні заходи

 4. Амортизація

 5. Інші операційні витрати


Витрати від участі в капіталіІнші витратиПодатки на прибутокВитрати, які включаються до собівартості реалізованої продукції

Витрати, які не включаються до собівартості реалізованої продукції


Надзвичайні витрати
Виробнича собівартість продукції

Нерозподілені загальновиробничі витрати

Адміністративні витратиВитрати

Наднормативні виробничі

витрати

Статті

калькуляції

1. Прямі матеріальні витрати

2. Прямі витрати на оплату праці

3. Інші прямі витрати


Інші операційні витрати-

витрати за економічними елементами та за статтями калькуляції

- інші групи витрат

Рис. 3.3. Класифікація витрат підприємства згідно П(С)БО 16 “Витрати”

Правила оформлення таблиць. У випускній роботі студенту необхідно користуватися цифрами, що характеризують ті чи інші економічні явища і факти. Якщо цифр мало, то їх наводять у тексті по ходу викладу матеріалу, якщо багато – групують у таблиці. Важливо правильно і наочно скласти таблицю. Тоді вона глибше розкриває зміст процесу та явища. Приклад:

Таблиця 3.3

Показники роботи підприємств регіону

з/п

Показники

Одиниці виміру

Завод А

Завод Б

Завод В

1.

Обсяг первинних капіталовкладень

млн.грн.

2,2

3,0

4,6

2.

Обсяг продажу

млн.грн.

16,0

20,0

15,0

3.

Ціна одиниці продукції

грн.

58,0

96,0

76,0

Таблицю розміщують після першого згадування про неї таким чином, щоб її можна було читати без повороту листа чи з поворотом по годинній стрілці. Кожна таблиця в тексті повинна мати заголовок, що відбиває її зміст. Заголовок розташовують над таблицею. Вгорі в правому куті таблиці пишеться слово “Таблиця” з порядковим номером (знак № не ставиться), після якого не ставиться крапка, і з нового рядка з великої букви дається її назва. Таблиці повинні мати наскрізну нумерацію в межах розділу. Наприклад, у першому розділі є 6 таблиць (дві в першому параграфі, одна у другому і три – у третьому), Номера їх варто вказувати так: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6. У другому розділі, що містить, наприклад, у кожнім параграфі по одній таблиці, нумерація буде наступна 2.1; 2.2; 2.3. і т.д.

У таблиці обов’язково варто подавати відомості про одиниці виміру. Якщо всі показники таблиці мають однакову розмірність, тоді вона виноситься в заголовок. У випадку різної їх розмірності в “шапці” таблиці повідомляються дані про одиниці виміру у скороченому вигляді відповідно до діючих стандартів. Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих букв.

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, її переносять на наступну, постачаючи написом, наприклад, “Продовження табл. 1.4”, “Закінчення табл.2.3” і повторюють її шапку. Графа “№ з/п” в таблицю включається в тому випадку якщо в тексті чи роботі в самій таблиці виконуються математичні дії чи дається посилання (наприклад, рядок 1 розділити на рядок 3 чи з рядка 1 вирахувати рядок 2 і т.д.).

Дані таблиць необхідно аналізувати, встановлюючи закономірності розглянутого економічного явища: на скільки відсотків зменшилось чи збільшилось число, покращився чи погіршився показник, і що його зміна (у ту чи іншу сторону) дає для розкриття сутності питання, яке розглядається. Не допускається повторення цифр таблиці по тексту.

Коли є посилання на таблицю, треба вказати її повний номер, а слово “Таблиця” скоротити, наприклад, (табл. 1.2). Повторні посилання на таблицю треба давати таким чином: (див. таб. 1.2)

Правила написання формул. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка з відступом не менше одного рядка до формули і після неї. Формули та рівняння у випускній роботі (за виключенням формул та рівнянь, наведених в додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули чи рівняння складається з номера розділу та порядкового номера формули чи рівняння, розмежованих крапкою, наприклад, формула (1.3) третя формула першого розділу.

Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули чи рівняння в дужках праворуч. Пояснення значень символів та коефіцієнтів формули слід розміщувати безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій вони подані в формулі чи в рівнянні.

Пояснення значень кожного символу слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки. Наприклад:

Z = M1 – M2 (3.1)

де M1, M2 – математичне очікування.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок чи сторінку дозволяється тільки на знаках операцій, що виконуються у рівнянні, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. Наприклад: при переносі формули чи рівняння на знаку операції множення застосовують «х». Формули, що слідують одна за одною, та не розділені текстом, відокремлюють комою.

F1 = ax + bx , (1.1)

F2= cx + dx (1.2)

Оформлення переліку літератури. З особливою увагою варто поставитися до оформлення літературних джерел, що включаються в перелік основної літератури, використаної в процесі підготовки випускної роботи.

Перелік використаних літературних джерел складається одним із способів:

 1. за абеткою (за початковою буквою прізвища автора чи за заголовком роботи по алфавіту);

 2. в порядку посилання в тексті;

Літературні джерела, включені в основний список, повинні бути наведені мовою оригіналу (українською, російською, англійською і т.д.) в суворій відповідності до вимог державного стандарту.

При посиланні у тексті випускної роботи, після цитати у квадратних дужках вказується порядковий номер джерела (за загальним списком використаних джерел), а після коми — сторінка, на якій розміщений текст цитати, наприклад: [5, с. 17].

До списку використаної літератури треба вносити тільки ті джерела, які дійсно були використані в ході виконання випускної роботи. Вказані у списку літературні джерела повинні мати повний бібліографічний опис ( загальні вимоги та правила складання ГОСТ 7.1.-84).

Титульну сторінку випускної роботи слід оформляти в наступній послідовності:

- назва вищого навчального закладу;

- назва кафедри, на якій виконується робота:

- тема роботи — (прописними літерами);

- група та прізвище випускника ;

- дані про керівника: прізвище, посада, вчений ступень.

Переноси слів у заголовках титульної сторінки не припускаються.

Додатки слід оформляти як продовження роботи на її наступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи їх у порядку посилань на них у тексті роботи.

В додатках до випускної роботи розміщується допоміжний матеріал, необхідний для виконання роботи; фактичний матеріал, таблиці допоміжних економічних розрахунків, ілюстрації, копія відгуку керівництва щодо практичної цінності роботи. У тексті треба давати посилки на додатки, а самі додатки треба нумерувати.

Додаток повинен мати заголовок: “Додаток”, надрукований зверху, малими літрами з першої прописної і порядковий номер, або прописна літера.

При необхідності додатки можуть бути розділені на розділи, параграфи, пункти і підпункти. При цьому після прописної літери проставляють номер розділу, параграфу та інше, наприклад А2 — другий розділ додатку А; Д 3.1 — додаток Д параграфу 3.1.

Ілюстрації (таблиці, формули, рівняння, рисунки, схеми), варто нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Д.3 — третій рисунок додатку Д; таблиця А2 — друга таблиця додатку А; формула (А. 1) — перша формула додатку А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх не нумерують, наприклад: малюнок А, таблиця А, формула (В).

Робота та доповідь можуть бути виконані російською або українською мовами

Виконана робота подається на кафедру тільки у твердій палітурці.

6. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

До захисту випускної роботи випускник повинен підготувати текст виступу, в якому необхідно скорочено викласти актуальність, мету, основні результати та їх ефективність з конкретними рекомендаціями автора.

У виступі треба врахувати критичні зауваження наукового керівника, які викладені у відгуку про роботу.

Головний зміст роботи треба розкрити в усній доповіді.

Процес захисту випускної роботи складається з таких частин: виступ студента на засіданні ДЕК, його відповіді на запитання членів ДЕК, наукового керівника, відповіді на зауваження.

Захист випускної роботи проходить на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за розкладом. На засіданні, крім членів ДЕК, можуть знаходитись викладачі та усі бажаючі.

Захист роботи починається після представлення її головою ДЕК. В усній доповіді (до 7 хвилин) студент обґрунтовує:

 1. мотиви вибору об'єкту дослідження, актуальність теми, її мету, завдання та шляхи їх вирішення;

 2. основні елементи першої частини роботи, які представляються на схемі або в усній формі;

 3. аналіз діяльності підприємства, основні методи її дослідження, результати, недоліки та постановка завдання на їх усунення;

 4. інноваційні рекомендації.

У доповіді також треба приділити увагу обґрунтуванню і розкриттю можливостей, умов практичного використання та ефективності вирішених питань.

Оцінюється випускна робота на закритому засіданні ДЕК, рішення комісії оголошується на відкритому засіданні після захисту усіх випускних робіт.

7. ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

Напрямок “Управління персоналом”

 1. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів та розробка концепції управління персоналом підприємства.

 2. Формування персоналу та питання ефективності використання праці на підприємстві.

 3. Управління процесом формування трудового колективу в умовах становлення ринку праці.

 4. Мотивація як процес стимулювання та зростання ефективності трудової діяльності персоналу.

 5. Організація системи оплати праці на підприємстві, управління її вдосконаленням та розвитком.

 6. Розвиток соціального партнерства як фактор розв’язання конфліктів на підприємстві.

 7. Управління трудовими відносинами та соціальними ризиками на підприємстві.

 8. Вплив мотивації праці на ефективність управлінської діяльності підприємства.

 9. Особливості управління трудовим колективом підприємства в сучасних умовах.

Напрямок “Менеджмент організацій”

 1. Підприємство: функції та механізм управління на сучасному етапі.

 2. Організаційна структура управління підприємством та її раціоналізація в умовах мінливості середовища.

 3. Система методів управління підприємством та її вдосконалення в умовах ринку.

 4. Процес управління підприємством в умовах мінливості зовнішнього середовища.

 5. Економічні методи менеджменту та удосконалення механізму їх використання на підприємстві.

Напрямок “Економіка підприємства”.

 1. Оцінка та напрямки виробничих потужностей підприємства.

 2. Ресурси забезпечення виробничої програми на перспективний період.

 3. Оцінка майнового стану підприємства та управління активами.

 4. Економічне обґрунтування напрямків та шляхів зростання прибутковості підприємства.

 5. Оцінка економічної ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства та розробка рекомендації щодо її підвищення.

 6. Проектування організаційної структури управління підприємством та її вдосконалення.

 7. Розвиток організацій та структури управління підприємством в умовах його адаптації до ринкових відносин.

 8. Розробка раціональної системи управління витратами на підприємстві.

 9. Техніко-економічне обґрунтування стратегії зниження витрат підприємства.

 10. Вдосконалення методів встановлення витрат на виробництво продукції.

 11. Аналіз господарської діяльності та розробка стратегії зниження витрат підприємства.

 12. Ефективність стратегічного планування на підприємстві.

 13. Бізнес-план як основа розробки інноваційного проекту.

 14. Техніко-економічне обґрунтування бізнес-плану комерційних підприємств.

Напрямок “Фінанси підприємства”.

 1. Оцінка фінансового стану підприємства та розробка його фінансової стратегії.

 2. Оцінка фінансових результатів в діяльності підприємства та вдосконалення методів управління прибутком.

 3. Обґрунтування фінансових заходів зростання ефективності управління підприємством.

 4. Управління фінансами підприємства та забезпечення його фінансової стійкості.

 5. Прибуток як основа діяльності підприємства та шляхи його зростання.

 6. Обґрунтування прибутку та рентабельності підприємства як основи управління за результатами.

 7. Дослідження та організація системи управління фінансами підприємства.

Напрямок “Підприємництво та малий бізнес”.

 1. Оцінка ефективності комерційної діяльності підприємства.

 2. Інфраструктура підтримки малого бізнесу та шляхи її розвитку в регіоні.

 3. Управління малим підприємством в умовах адаптації до ринку.

 4. Антикризове управління малим підприємством.

 5. Методи формування та розвитку малого бізнесу.

Напрямок “Маркетинг”

 1. Удосконалення планування реалізації продукції на основі маркетингових досліджень.

 2. Управління маркетинговою діяльністю підприємства у сфері послуг в умовах формування ринкових відносин.

 3. Розробка ефективної системи збуту та пропозиції товару на ринку.

 4. Вибір та обгрунтування стратегії маркетингової діяльності фірми.

 5. Організація маркетингової служби на підприємстві сфери послуг та забезпечення ефективної її діяльності.

 6. Розробка маркетингової програми щодо управління асортиментом та якістю продукції фірми.

 7. Управління рекламною діяльністю в умовах маркетингової орієнтації.

 8. Управління товарною політикою сучасного підприємства.

 9. Управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства.

8. ЗРАЗКИ ПЛАНІВ ВИПУСКНИХ РОБІТ

Тема: Зовнішнє середовище в управлінні підприємством (на прикладі назва підприємства)

Вступ

Розділ 1 Зовнішнє середовище в бізнесі.

  1. Організація як відкрита система.

  2. Зовнішнє середовище: суть, загальні характеристики.

Розділ 2 Аналіз господарської діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо її удосконалення

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства

2.3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності (назва підприємства)

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Тема: Особливості управління трудовим колективом підприємства

в сучасних умовах (на прикладі назва підприємства)

Вступ.

Розділ 1 Сутність, особливості, задачі і функції управління трудовим

колективом.

1.1 Сутність, роль і ознаки трудового колективу.

1.2 Особливості і проблеми керування трудовим колективом у сучасних умовах.

1.3 Задачі і функції керування трудовим колективом.

Розділ 2 Дослідження методів управління трудовим колективом (назва підприємства) та розробка рекомендацій щодо їх удосконалення

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності підприємства

2.3. Аналіз методів управління трудовим колективом

2.4. Розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності (назва підприємства)

Висновки і пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

9. СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ,

що рекомендуються до використання

при написанні випускної роботи

 1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208с.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 416с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 3. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 1999.

 4. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. Под ред. М.Р.Ефимовой – М.: Финстатинформ, 1993. 96с.

 5. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия. – К.: ВИРА-Р, 1998. – 384с.

 6. Бурцев В.В. Управленческий аудит системы сбыта готовой продукции. – М.:Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999. – 48с.

 7. Витт Ю. Управление сбытом/Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 112с.

 8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268с.

 9. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998. – 384с.

 10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 416с.

 11. Гончарова Н.П., Перерва П.Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие. – К.: 1998. – 267с.

 12. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. – М.: Дело, 1998.

 13. Дафт Р.Л. Менеджмент – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 832с.

 14. Декрет Кабинета Министров Украины «О стандартизации и сертификации» от 10.05.93 № 46-93// Голос Украины, 28.05.93.

 15. Диксон Р.Питер. Управление маркетингом/Пер. с англ. Ю.В.Шленова. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. – 556с.

 16. Дирах О´Рейли. Деловые отношения с покупателями: успешная торговля и маркетинг в бизнесе. – Минск: Амалфея, 1998.

 17. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика/ Пер. с англ. Под ред. Ю.Н.Каптуревского – СПб: Издательство «Питре2, 1999.

 18. Ефремова В.С. Стратегия бизнеса. – М.: Изд-во «Финпресс», 1998. – 192с.

 19. Журавлев, Карташов, Маусов, Одегов. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера» - М.: «Экзамен», 1999. – 57с.

 20. Забелин П.В., Моисеева Н.К. основы стратегического управления: Учеб.пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 195с.

 21. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496с.

 22. Закон Украины “О предприятиях в Украине” от 27.08.98// Бизнес № 36 от 7.09.98.

 23. Закон Украины “О защите прав потребителей” от 1.10.91// Правда Украины от 26.11.91.

 24. Закон Украины “Об ограничении монополизма и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности” от 18.02.92// Голос Украины, 29.04.92.

 25. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7.06.96// Урядовий кур’єр, 29.06.96.

 26. Закон України “Про рекламу” от 3.07.96. Постанова № 271/96-ВР// Урядовий кур’єр, 25.07.96.

 27. Закон Украины “О налоге на добавленную стоимость” № 168/97-ВР от 3.04.97.

 28. Закон Украины “О налогообложении прибыли предприятий” от 22.05.97 № 283/97-ВР// Бизнес Донбасса, 24.06 – 30.06.97.

 29. Закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О предприятиях в Украине” от 4.02.98 № 72/98-ВР// Баланс, 9.03.98.

 30. Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 4.02.98 № 74/98-ВР// Відомості Верховної Ради України № 27-28, 1998.

 31. Закон України “Про Державну програму приватизації” від 12.02.98 № 125/98-ВД// Відомості Верховної Ради України № 33, 1998.

 32. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”.

 33. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалов Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность/ Под общ.ред.С.А.Панова. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997. – 288с.

 34. Контролинг как инструмент управления предприятием/ Е.А.Ананькина, С.В.Данилочкин, Н.Г.Данилочкина и др. Под ред. Н.Г.Данилочкиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279с.

 35. Костоглодов Д.Д., Савиди И.И. Маркетинг предприятия. – М.: «Контур», 1999. – 112с.

 36. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. 2-е европ.изд. – К.:, М., СПб: Изд-во «Дом Вильямс», 1998. – 1056с.

 37. Куденко Н.В. Стратегічний менеджмент: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152с.

 38. Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 350с.

 39. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 353с.

 40. Лігоненко Л.О. Управління господарським ризиком як елемент системи протидії банкрутству підприємства. – К.: КДТЕУ, 1998. – 248с.

 41. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

 1. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова, 1999. – 398с.

 2. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328с.

 3. Постанова Кабміну України “Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” від 8.02.95 № 108//Урядовий кур’єр, 21.02.95.

 4. Постанова Кабміну України “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності від 25 травня 1998 р. № 740//Урядовий кур’єр, 2.06.98.

 5. Постанова Кабміну України ”Про впорядкування штрихового кодування товарів” від 29.05.96 № 574 Урядовий кур’єр, 20.07.96.

 6. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.:Юристь, 1998. – 659с.

 7. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ.под ред.Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 175с.

 8. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-шкода»Интел-Синтез», 1997. – 304с.

 9. Федосеев В.В. Экономико-математические методы в маркетинге. – М.: Финстатинформ, 1999. – 110с.

 10. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованиям рынка: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528с.

 11. Шмидт Рут А., Райт Хелен. Финансовые аспекты маркетинга.

 12. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика/ Бондарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., Подлесных В.И. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416с.

 13. Юданов А.Ю. Конкуренция6 теория и практика. – М.: Изд-во «Акалис», 1996. – 272с.

 14. Економіка підприємства: Підручник/ За заг.ред. С.Ф.Плкропивного. – Вид.2-ге. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

 15. Экономика предприятия. Уч.пособие под ред. Грузинова В.П. – М.: Финансы и статистика. – 1998. – 208с.

 16. Бляхман Л.С. Экономика фирмы. Учебное пособие для студентов эконом специальности. – СПб, 1999. – 278с.

 17. Зайцев Н.Л. Экономика промышленных предприятий. Учебник. – М., ИНФРА, 1999. – 336с.

 18. Экономика предприятия. Учебник по эконом.дисциплинам/ Под ред. Волкова О.И. – М. – ИНФРА, 1999. – 416с.

 19. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – К.: МАУП, 1999. – 288с.

 20. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. Пособие по кадровой работе. – М.: Юрист, 1998. – 496с.

 21. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. Уч.пособие- М.: ИНФРА, 1999. – 312с.

 22. Управление персоналом организации: Учебние/ Под ред. Либанова А.Я. – М.:ИНФРА, 1998. – 509с.

 23. Управление персоналом современной организации: Учебник. – М.: ИНФРА, 1998. – 509с.

 24. Баженов Ю.К., Баженов А.Ю. Малое предпринимательство. Практ.пособие по организации и ведению малого бизнеса. – М.: Маркетинг, 1999. – 104с

 25. Брант И.Н. Культура делового общения. Учебник. – М.: “Мы”, 1998. – 174с.

 26. Берл Г. Создать свою фирму/ Пер. с англ.. – М.: Дело, 1994. –192с.

 27. Гостиничный и туристический бизнес. Учебник/ Под ред.Чудновского А.Д. – М.:Экмос, 1998. – 352с.

 28. Как составить бизнес-план производ.компании./ Пер. с англ/ Под ред. Календжяна С.О. – М.,1997. - 64с.

 29. Крутик А.Б., Горенбургов М.Д. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации. Уч.пособие. – СПб: Бизнес-Пресс. – 295с.

 30. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей./Пер. с англ. – Минск, 1998. – 640с.

 31. Курбатов В.И. Как успешно провести переговоры. Пособие для деловых людей. – Ростов-на-Донцу, 1997. - 256с.

 32. Солопихин В.В. и др. Комплексная лабораторная работа “Малый бизнес”, Донецк, ИПиП, 1998. – 74с.

 33. Муравьев А.И. и др. Малый бизнес: экономика, организация, финансы. СПб, 1999. – 608с.

 34. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинженеринг бизнеса… - М.: Финансы и статистика, 1997. – 336с.

 35. Савицкая Е.В., Евсеев О.В. Экономический словарь-гипертекст для юных бизнесменов. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 192с.

 36. Шишов А.Л., Самоукин А.М. Сборник задач по бизнесу. Тексты и задачи с ответами и решениями. – М., Новая школа, 1995. – 112с.

 37. Сирополис Н.К. Управление малым бизнесом. Руководство для предпринимателей./Пер.с англ.:Дело, 1997. – 672с.

 38. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. Как развернуть собственное дело. – М., Тандем, 1998. – 176с.

 39. Ховард К. Малое предпринимательство. Практ.пособие./Пер. с англ. – М.:ИНФРА, 1998. – 168с.

 40. Уткин Э.А. Этика бизнеса. Учебник для вузов. – М.:Зерцало, 1998. – 256с.

Томилов В.В. Культура предпринимательства. Уч.пособие. – СПб:Питер, М., Харьков, Минск, 2000. – 176с.

10. ЗРАЗОК ДОПОВІДІ ПО ТЕМІ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Шановний голова державної екзаменаційної комісії!

Шановні члени комісії! Шановні присутні!

До Вашої уваги пропонується доповідь щодо випускної роботи на тему “Облік праці та її оплати в системі управління соціально-економічним розвитком суб’єкта господарювання”.

Розширення виробничої сфери передбачає удосконалення методів управління з метою стимулювання підвищення продуктивності праці персоналу підприємства. Оскільки заробітна плата є прямим економічним стимулом покращення якості праці, то в теперішніх умовах роботи підприємства своєчасним є питання підвищення її мотиваційної ролі. З іншого боку, рівень заробітної плати визначає надходження податків та обов’язкових внесків до бюджету та цільових фондів, чим пояснюється зацікавленість державних органів в забезпеченні стабільності її виплати та збільшення її розміру. Вказані фактори зумовлюють актуальність даного дослідження. Метою випускної роботи є розкриття ролі заробітної плати в системі управління соціально-економічним розвитком суб’єкта господарювання. У зв’язку з метою в ході дослідження вирішуються задачі визначення порядку обліку, аналізу та аудиту розрахунків з заробітної плати, виявлення недоліків та запропонування шляхів удосконалення облікової роботи підприємства в сфері праці та її оплати. Об’єктом дослідження є “Красноармійський машинобудівний завод”.

У зв’язку зі стратегічною метою підприємства та переходом до нової системи бухгалтерського обліку та звітності відповідно до Національних стандартів в процесі роботи сформульовано задачі обліку та аудиту заробітної плати, основними з яких є перевірка правильності розрахунків з кожним працівником підприємства, визначення поточного стану заборгованості підприємства з оплати праці; узагальнення інформації про нарахування і оплату платежів до бюджету; Правильне документальне оформлення операцій з нарахування заробітної плати, відрахувань та утримань із зарплати працівників, своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах; правильне використання синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків; достовірне відображення інформації щодо зобов’язань з оплати праці в звітності підприємства та примітках до неї.

Середній рівень заробітної на підприємстві в 2001 році підвищився в порівнянні з попередніми роками і становив 285 грн., причому позитивним є те, що в цьому році вперше темп зростання продуктивності праці випередив темп зростання заробітної плати. Більшу частину винагороди працівників підприємства становить тарифний заробіток; починаючи з березня 2001 року підприємство стабільно виплачує премії працівникам за перевищення норм виробітку та за підсумками роботи.

Аналіз складу та динаміки фонду оплати праці довів, що не зважаючи на абсолютне зростання витрат на оплату праці за рахунок собівартості в 2001 році в порівняні з 2000 роком, їхня питома вага знизилася з 78% до 75% при відповідному зростанні виплат за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства. Збільшення витрат на оплату праці в 2001 році на 19450 грн. пов’язане на 72% із зростанням заробітної плати робітників і на 28% - із застосуванням заробітної плати службовців, спеціалістів та керівників. В змінній частині витрат на оплату праці найбільшою питомою вагою є зростання прямої оплати праці на одиницю продукції, що пояснюється введенням нових тарифних розцінок, виходячи із збільшення мінімальної заробітної плати. Незначні зміни в змінній частині оплати праці робітників викликані структурними зрушеннями у випуску продукції. В постійній частині витрат на оплату значне зростання відбулося в оплаті праці та тарифними ставками через їх збільшення. (Результати факторного аналізу фонду оплати праці наводяться на демонстраційному листі №3).

Аудиторською перевіркою, яку проведено в рамках випускної роботи за період жовтень – грудень 2001 року, встановлено ряд порушень, пов’язаних з нарахуванням заробітної плати (неправильне нарахування премії робітникам в жовтні 2001 року, неправильне визначення середнього заробітку для нарахуванням відпускних виплат працівникам в грудні 2001 р.) та утримуваннями із зарплати (неправильне нарахування прибуткового податку із зарплати окремих працівників в грудні 2001 р.).

Результатом написання випускної роботи є практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи обліку внутрішнього аналізу та аудиту:

1. Дослідженням доведена ефективність впровадження погодинної форми оплати праці робітників як засобу мотивації зниження внутрішньозмінних втрат робочого часу. Попередні розрахунки показали, що впровадження такого заходу може призвести до економії річного фонду оплати праці на 5780 грн., що дозволить знизити собівартість продукції підприємства на 5%.

2. Надані рекомендації керівнику бухгалтерської служби щодо виправлення прорахунків, виявлених в ході аудиторської перевірки, що мали місце під час нарахування заробітної плати та при розрахунках з бюджетом в 2001 році.

3. Запровадження комп’ютерної мережі на підприємстві дозволить скоротити обсяг документообігу шляхом переходу до “безпаперової” форми передачі більшості інформації, пов’язаної із здійсненням внутрішнього управлінського процесу. Тим самим підвищиться оперативність взаємовідносин бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства. (Результати дослідження оформляються на демонстраційному листі №4(.

Дану випускну роботу прийнято до уваги керівництвом підприємства, про що надано відповідну довідку. Очікується, що запропоновані заходи підвищать оперативність надання та отримання облікової інформації та призведуть до зростання якості економічної роботи підприємства.

Доповідь закінчена. Дякую за увагу.

Додаток 6

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП...............................................................................................................6

1. Теоретична частина.............................................…….............................

1.1. Стан проблеми...........................................................…………………...

1.2. Основні шляхи дослідження проблеми......................................…...…

 1. Аналіз стану виробничо-збутової та маркетингової діяльності

та розробка пропозицій

  1. Загальна характеристика об’єкту дослідження....................................

  2. Аналіз фінансової та виробничої діяльності.........................................

  3. Аналіз існуючої системи маркетингу....................................................

  4. Розробка маркетингової програми для виробничого

підприємства

ВИСНОВКИ.......................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.............................................….

ДОДАТКИ

Додаток 7
ПЛАН – ГРАФІК

виконання випускної роботи

п/п

Етапи роботи

1

Визначення теми випускної роботи на підставі матеріалів, які одержані у результаті проходження випускної практики та раніше виконаних курсових робіт.

2

Погодження теми з керівником випускної роботи від кафедри та з підприємством – "об’єктом". Оформлення заяви на виконання випускної роботи.

3

Розробка (корегування) плану-графіку виконання випускної роботи

4

Аналіз літературних джерел поточного надходження з урахуванням раніше переробленої літератури та інших матеріалів в процесі підготовки курсових робіт та звіту про випускну практику.

5

Підготовка (написання) першої частини випускної роботи та узгодження її з керівником.

6

Проведення дослідження в умовах об'єкту випускної роботи у т.ч. фактичних поточних матеріалів, їх обробка, оформлення та узгодження з керівником (доповнення до раніше проведених).

7

Коректування відповідно зауваженням керівника (доцільно за участю спеціалістів від об'єкту дослідження

8

Подача роботи на внутрішнє (кафедральне) рецензування.

9

Захист випускної роботи перед державною екзаменаційною комісією.

Братковський Мирон Леонідович

Боднарук Оксана Вікторівна

Кісельова Олександра Олексіївна

Татарнікова Світлана Валентинівна

Ткачова Наталя Миколаївна

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання випускної роботи бакалавра

студентами спеціальностей 6.050200 “Менеджмент організацій”

всіх форм навчання

Підписано до друку ________.___.

Тираж _100_ прим. Замовлення № _________

Віддруковано редакційно–видавничим відділом ДІПО ІПП

м. Донецьк, вул. Куйбишева,31

Свідоцтво: серія ДК № 636 від 17.10.01 р.,

видане Держкомітетом інформаційної політики, телерадіомовлення України

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наскрізна програма з практики студентів зі спеціальності "Менеджмент організацій" розглянуто на засіданні кафедри „Менеджменту"

  Документ
  Практична підготовка студентів є необхідною і важливою частиною учбового процесу. Відповідно з Положенням про ведення практики студентів вищих навчальних закладів України (від 08.
 2. Виконавець (2)

  Документ
  *БП 56 Пономарьов, П. X. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
 3. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 4. Міністерство освіти І науки України (117)

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). –Полтава.

Другие похожие документы..