Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Оценка конкурсных предложений осуществляется на основании величины Индекса оптимальности конкурсного предложения (ИОКП), определяемого Конкурсной коми...полностью>>
'Документ'
Кандидаты выдвигаются Ученым советом университета. Кандидатами могут быть студенты третьего и последующих курсов, проявившие выдающиеся способности в...полностью>>
'Учебное пособие'
В данном пособии в сжатой форме представлены современные сведения по клинике, диагностике, лечению заболеваний, входящих в учебную программу Высшей ш...полностью>>
'Документ'
до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податков...полностью>>

Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників І спеціалістів державної служби зайнятості за загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора

Главная > Курс лекцій
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

КУРС ЛЕКЦІЙ

ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

За загальною редакцією В.Г. Федоренка,

доктора економічних наук, професора

КИЇВ 2009

УДК 331.5

К 93

Рецензенти:

Бандур С.І., доктор економічних наук, професор

Князєв В.М.,доктор філософських наук, професор

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № 8, від «30» грудня 2009 р.

Редакційна колегія:

Казановський А.В., Маршавін Ю.М., Туленков М.В., Федоренко В.Г.

Авторський колектив:

В. МБаришніков, канд. техн. наук, доц. (2.4, 2.5); О.М. Букраба, канд. соц. наук (3.3); Голишкіна Л.І. (3.4); О.Д.Гудзинський, д-р. екон. наук, проф. (2.3); В.І. Жуков канд. пед. наук, доц. (4.4); Н.О. Зезека (2.2); А.В. Казановський, канд. істор. наук, проф. (1.3, 5.3); М.П. Лукашевич, д-р. філос. наук, проф. (3.1); Ю.М. Маршавін, канд. істор. наук, доц. (4.2, 4.3, 5.1, 5.2); Руженський М.М., канд.економ.наук, проф. (2.3); О.П. Смирнова, канд. філос. наук., доц. (1.4); М.В. Туленков, канд. соц. наук, проф. (3.2); В.Г. Федоренко, д-р екон. наук, проф. (4.1); В.О. Храмов, д-р політ. наук, проф. (1.1, 1.2, 2.1).

К 93 Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості / За заг. ред. В.Г. Федоренка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2009. – 550 с.

ISBN 978-966-8640-33-9

У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління і місцевого самоврядування, розкривається сутність ринку праці, особливості його регулювання, а також ґенеза та функції державної служби зайнятості.

Розрахований на керівників і спеціалістів державної служби зайнятості України, що проходять навчання за програмами самостійної та очної професійної підготовки.

УДК 331.5

© Колектив авторів, 2009

© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2009

ISBN 978-966-8640-33-9

ЗМІСТ

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Стратегічні напрями становлення в Україні правової, демократичної та соціальної держави……………………………………

5

  1. Система організації державного управління та місцевого самоврядування……………………………………………………………

58

  1. Державна кадрова політика в умовах трансформації суспільних відносин…………………………………………………………………….

91

  1. Соціально-психологічні чинники державного управління……...

109

Розділ 2. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В СИСИТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  1. Конституційні засади державного управління та державної служби………………………………………………………………………

123

  1. Правове регулювання діяльності державних службовців України……………………………………………………………………..

143

  1. Особливості менеджменту в системі державної служби……….

177

  1. Особливості проходження державної служби в системі державної служби зайнятості України……………………………………

194

  1. Адміністративно-правовий механізм запобігання корупції…….

226

Розділ 3. ГУМАНІТАРНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

  1. Гуманітарна політика України: сутність, напрями та шляхи реалізації…………………………………………………………………….

271

  1. Соціальна політика в Україні: шляхи формування та реалізації.

295

  1. Державне соціальне страхування на випадок безробіття в системі соціального захисту населення…………………………………..

326

  1. Українська ділова мова в системі професійного спілкування державних службовців……………………………………………………..

345

Розділ 4. РИНОК ПРАЦІ у системі соціально-економічного розвитку

 1. Механізми формування державної економічної політики………

395

  1. Безробіття як проблема соціально-економічного розвитку……..

408

  1. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення….

430

  1. Соціальна взаємодія партнерів на ринку праці…………………..

454

Розділ 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

  1. Ґенезис державної служби зайнятості України…………………

491

  1. Організаційна структура управління державної служби зайнятості України…………………………………………………………

505

  1. Інноваційні засади діяльності державної служби зайнятості в умовах суспільних трансформацій………………………………………..

521

Передмова

Підвищення кваліфікації державних службовців, які працюють в центрах зайнятості України, спрямоване на опанування ними знань із загальної, галузевої та функціональної складових професійної підготовки необхідних для надання якісних соціальних послуг безробітним громадянам і роботодавцям.

Первинна професійна підготовка державних службовців, які проходять державну службу в системі служби зайнятості України, здійснюється на робочому місці. У процесі первинного навчання, за сприянням безпосереднього керівника та наставника, вони мають самостійно набути певні теоретичні знання та оволодіти професійними навичками необхідними для виконання своїх службових обов’язків. Цьому повинен сприяти, розроблений викладачами ІПК ДСЗУ, курс лекцій призначений допомогти працівникам центрів зайнятості поглибити свої професійні зання.

У курсі лекцій із загальної та галузевої складових у стислій формі висвітлюються питання державного управління, місцевого самоврядування, розкриваються сутність ринку праці та його особливості, а також ґенеза та функції державної служби зайнятості.

Підвищення кваліфікації персоналу центрів зайнятості здійснюється в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України за навчальною програмою, розрахованою на поглиблення знань та професійної компетентності спеціалістів, ознайомлення з інноваційними технологіями та передовим досвідом надання соціальних послуг населенню. Необхідною передумовою успішного навчання є глибоке засвоєння теоретичного та практичного матеріалу слухачами в процесі професійної підготовки.

Розділ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Стратегічні напрями становлення в Україні правової, демократичної та соціальної держави.

Поняття правова, соціальна держава. Демократична система владних відносин як складова стратегії становлення України як правової, соціальної держави. Головні проблеми становлення правової, соціальної держави в Україні. Роль розвитку політичної влади. Універсал політичної єдності. Утвердження збалансованої і ефективної системи взаємодії гілок влади. Роль парламентсько-президентської форми правління та недосконалість процедур у діяльності Верховної Ради. Новий статус Кабінету Міністрів та його роль у становленні правової, соціальної держави. Інститут президентства та демократичний механізм його впливу. Стратегія розвитку державного управління – складова стратегії становлення та розвитку правової, соціальної держави в Україні. Механізми забезпечення ефективності державного управління як фактори становлення правової, соціальної держави. Роль права. Базові принципи  та  критерії надання публічних  послуг органами влади. Значення реалізації адміністративної реформи в становленні правової, соціальної  держави. Ліберальні основи, громадянське суспільство, ринкова економіка, соціальні права та соціальна політика умови та передумови сучасної стратегії становлення правової, соціальної держави  в  контексті європейських демократичних  цінностей.

Становлення України як правової, соціальної держави з подоланням багатьох труднощів і кризових явищ, які є проблемами системи державного управління і вирішення яких потребує використання  сучасних економічних, соціальних,  інформаційних,  правових  та  інших  засобів.

Наявність багатьох проблем у процесі становлення України як правової,  соціальної  держави обумовлена  перш  за все  недосконалістю та  хибами  у  самій  моделі  політичної  системи,  основним  компонентом якої  є  держава.

Перша третина XX ст. позначилася прийняттям соціальних законів і введенням принципів соціальної держави в політику багатьох країн. На початку XX ст. позицію лідера в розвитку соціального законодавства зайняла Англія. Починаючи з прийняття законів Л. Джорджа «Про пенсії по старості» (1908 р.);  «Про прогресивне оподатковування» (1909 р.); «Про національне страхування» (1911 р.) і закінчуючи доповіддю У. Беверіджа в 1942 р. «Повна зайнятість у вільному суспільстві», Англія створила розгалужену нормативно-правову базу щодо реалізації принципу соціальної держави. Аналогічні закони з соціального і медичного страхування, пенсійного забезпечення, допомоги по безробіттю, допомоги сім’ям і страхування від нещасних випадків були прийняті у ці роки в Австрії, Австралії, Данії, Канаді, Італії, Новій Зеландії, Норвегії,  СРСР, США,  Франції,  Швеції  та  багатьох  інших  країнах.

Соціальне законодавство стало не просто сектором правового поля, воно почало  впливати  на  правову  суть  усієї нормативної  бази  держав.

Поява соціального законодавства, його безпосередня взаємодія з іншими державними нормами спричинили проблему правової природи самих  соціальних  норм  і  стандартів.

У 1930 р. Т. Геллер  запровадив  поняття  «соціальна, правова держава» і дав його трактування. Головною ідеєю соціальної, правової держави  стає  акцент  на  правах  громадянина  щодо  соціальних гарантій з  боку  держави.

З того  часу  два поняття – «правова держава» і «соціальна держава» – не  просто  стали  нерозривні,  їх  почали  використовувати  деякі  автори як  синоніми.

Зв’язок соціальної держави з її правовою природою сприяє закріпленню за нею соціальних  функцій. Соціальні функції держави не просто набули правових підстав, вони стали головними для держави, у свою чергу трансформуючи правову основу держави. Особисті права людини стали наріжним каменем усієї правової системи держави, визначаючи через виборче право владу, через громадянські права – політичну природу держави та її соціальні  обов’язки  через  соціальні права – її  соціальні  функції.

Визнання за соціальною державою правової основи означало надання соціальним функціям обов’язкового характеру. Вони стали невід’ємною частиною функціональної структури держави. Соціальні функції  остаточно  перейшли  від  суспільства  до  держави.

Визначення соціальної держави як правового утворення виявилося принциповим  для  визначення  нової, соціальної якості держави. Вперше в історії  споконвічне  протиставлення  свободи  і рівності – «протягом сторіч люди прагнули до свободи і рівності як до одних з первинних цілей людського життя, але повна  свобода  для  сильних і талановитих несумісна з правом на гідне життя  для  слабких  і  мало  обдарованих» – було  знято через  компроміс, стало можливим  обмеження свободи «заради  соціального  добробуту,  щоб нагодувати  голодних,  дати  притулок  знедоленим...».

Слід  зазначити,  що  ідея  обумовленості  соціальної  держави правом уперше  була  висунута  в  російському  ревізіоністському марксизмі (П. Б. Струве, А. С. Ізгоїв, Б. А. Кистяковський), що розглядав соціальну державу як «соціально-правову державу, чи, по-іншому, соціально справедливу державу». До речі, саме Б. А. Кистяковський ще в 1909  р.  вперше  узвичаїв  поняття  «соціалістична  правова  держава». Ідея соціальності правової держави привертала увагу й інших російських вчених, погляди яких  базувалися на принципах природного права (П. Новгородцев, С.Котляревський, В. Гессен, Л. Петражицький).

Правове обґрунтування соціальної держави остаточно оформило принцип природних соціальних прав людини. На основі цього виникла нова правова колізія,  що  полягає  в  несиметричності прав і обов’язків. Для теорії права  дана ситуація настільки  значима,  що  деякі  автори, наприклад, Е.Форстхофф, відкидають саму можливість єдності правової і соціальної  держави,  констатуючи  принципове  протиріччя .

Однак саме асиметричність соціальних  прав  і обов’язків особистості породила особливий статус держави як монопольного суб’єкта соціальної діяльності. Держава  стала сполучною ланкою між усією сукупністю прав і обов’язків, нівелюючи і роблячи їх розмірними через свою соціальну політику. Держава  отримала особливі права на перерозподіл  благ і тим самим набула специфічної  функції  реального забезпечення  формальної  рівності  людей.

Набуття соціальною державою правового обґрунтування стало віхою у розвитку уявлень про державу і про її соціальну сутність. Поняття справедливості, рівності, солідарності, прав і обов’язків особистості та суспільства набули формального закріплення, що стало основою подальшої  еволюції  державних  соціальних  функцій.

Усе це дозволяє виділити даний період в особливий етап. Другий етап становлення соціальної держави, що тривав  з  30-х до кінця 40-х років  XXст.– це  етап  розвитку  правової,  соціальної  держави.

Наступний етап розвитку уявлень про соціальну державу пов’язаний зі знаменитою доповіддю В. Беверіджа в 1942 р. парламенту Великої Британії «Повна зайнятість у вільному суспільстві». У цій доповіді викладалися  основні принципи «держави добробуту» і вперше висувалася ідея гарантованого єдиного національного мінімального доходу, «ядром плану був тісний  зв’язок соціальної  політики з державною  економічною  політикою, націленою на забезпечення повної зайнятості». З цього часу термін «держава добробуту» став синонімом соціальної  держави  в  англомовних  країнах. Одним  з  авторів терміна  «держава добробуту» може вважатися й англійський соціолог  У. Темпль.

Період до 60-х років позначився, з одного боку, поглибленням теорії соціальної держави, чи держави благоденства, а з іншого боку – практичною реалізацією  ідеї  соціальної  держави  за  допомогою  її реальних  механізмів на національному рівні. Одним з основних  проявів соціальних функцій  на  даному  етапі  стало  надання  державою соціальних  послуг.

Період становлення соціальної держави із  середини 40-х до 160-х років XX ст. – це  особливий  етап, який  можна  позначити як етап соціальних послуг, зв’язаний із придбанням державою принципово нових соціальних функцій. Саме в цей  період,  крім  виконання  традиційних функцій соціального захисту, держава стає  суб’єктом  специфічних соціальних функцій, прикладами яких є забезпечення зайнятості, соціальний патронаж, формування життєвого середовища  для  інвалідів, програми  реабілітації для окремих  соціальних груп, державні програми підтримки  і  створення необхідних  життєвих  умов  для  окремих категорій  людей  і  регіонів.

Особливістю  нових  соціальних функцій  держави – соціальних  послуг є те, що  вони є не просто компенсуючими  і  більш нейтральними, а й те, що вони  менш  пов’язані  з  важко  здійснюваними  зобов’язаннями держави  і  тим  самим  політично   кращі.

Ідея  держави  загального благоденства виникла на базі різкого підвищення рівня життя розвинутих  країн у 50–60-і роки,  коли  система страхування соціальних  ризиків практично цілком компенсувала невизначеність майбутнього. Держава загального благоденства щонайкраще забезпечувала  згуртованість  суспільства  і  реалізацію основних соціальних принципів. Виконуючи нову  порівняно  з попередніми  періодами функцію  забезпечення  високого  рівня  життя всіх  членів  суспільства,  держава зробила цю функцію домінуючою, підкоривши їй всі інші  соціальні, економічні  й політичні задачі. Держава загального благоденства з’явилася продуктом  логічної  повноти  системи соціального страхування, що забезпечила максимальну соціалізацію традиційних  ризиків,  у  тому  числі головного – ризику  втрати  доходів.

Слід  відзначити, що  високе усуспільнення соціального страхування у цей період істотно трансформувало інші соціальні функції. Наприклад, соціальні послуги і страхування на випадок безробіття, медичне страхування, пенсійне забезпечення до кінця 80-х років у більшості країн відійшли від індивідуального контрактного  страхування відповідних ризиків  і  все більше стали виступати у вигляді соціальної  допомоги, у тому числі  соціальним  групам,  що  не  сплачують  соціальні  внески.

Характеризуючи даний етап, як період максимального розвитку страхових ознак, слід відмітити, що визначальним для держави загального благоденства все-таки став принцип солідарності.  Саме з  нього  випливають загальність соціальної підтримки, орієнтація на універсальні показники якості життя і переважне  використання механізмів  фінансування  страхування  ризиків  на  солідарній  основі.

У теоретичному плані перехід до держави загального благоденства означав відмову від бісмарківської моделі соціальної держави, побудованої на принципах солідарності і комутативної справедливості, і перехід до реалізації принципів розподільної справедливості. Якщо комутативна справедливість «полягає в рівності прав (формально)», то вона ґрунтується на принципі взаємності і відповідає максимі «віддати кожному по заслугах», співвідноситься з ідеалом «справедливої винагороди», яка припускає, що кожний одержує  відповідно  до  свого  внеску (наприклад, виплата допомоги  розглядається як відшкодування внесків). Справедливість розподільна чи коригувальна «націлена на  рівність економічну (реальну)». Така справедливість базується  на  принципі перерозподілу  благ між багатими й бідними і відповідає максимі «кожному за потребою». Якщо  комутативна справедливість може здійснюватися  без посередництва політики (за принципом чи договором страхування), то справедливість перерозподільна вимагає втручання будь-якого державного органу. Система соціального страхування  держави загального  благоденства  ототожнює принцип  рівності та механізм перерозподілу  через гіпертрофоване розуміння солідарності, звівши його в догмат. Солідарність як ціль суспільства зробила  функцію перерозподілу головною  функцією  держави.

Важливою  характеристикою  держави  загального  благоденства,  на думку  ряду  авторів (Ж. П. Фітуссі, П. Розанваллона та  ін.), є також неявний  соціальний контракт, завдяки  якому  в економіку  була вбудована  соціальна  система  підтримок.

Розвиток національних  моделей держави загального благоденства в даний період  сприяв   глибшому  розумінню  сутності  соціальної держави, що дозволило вичленити його інваріантні, системоутворюючі  властивості.

Саме на  цьому  етапі  затвердилося  розуміння соціальної держави як  родового  поняття, що  фіксує  принципові соціальні якості  держави, які знаходяться  в  розвитку, мають у різних державах специфічні риси, що по-різному проявляються, але, мають у своїй  основі  єдиний  набір принципів  інваріантних  якостей.

Розумінню  природи  соціальної  держави  сприяв і  розвиток  у цей же час  інших  її  моделей, що  не  підпадають  під  визначення «держава загального  благоденства».

Одна з таких моделей, що П. Розанваллон назвав «суспільством загального  відшкодування  збитків»,  представлена  в  США.

Історично обумовлений акцент на ліберальних цінностях протестантської моралі й абсолютизація  громадянських  прав  і свобод  дозволили затвердити пріоритет принципу відшкодування збитків щодо принципу  солідарності.  У цьому  випадку  справедливість слід розуміти як компенсацію і відшкодування збитків. Соціальні ризики в цьому випадку підмінюються поняттям «жертва». У будь-якому «нещасному випадку» знаходиться винний – або людина, або система. Тільки домігшись визнання себе жертвою, людина отримує право на компенсацію. Практика реалізації даного принципу привела до тенденції переорієнтації індивідуального підходу в соціальній підтримці до групового. Представляючи себе як жертву, окремі соціальні групи домагаються соціальної допомоги і бюджетних трансфертів. Поширена  практика перебільшеного уявлення про збиток,  до  якого  може відноситися і несправедливість,  допущена стосовно минулих поколінь. Так, у 1985 р. Верховний Суд США  ухвалив  рішення  про  виплату  компенсації дітям японців, інтернованих  в  американські  табори. Цей  принцип  широко  впроваджується  й  у  соціальне  законодавство  України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков інститут державної служби проходження державної служби

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості
 3. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 4. Оналізації та перспективи розвитку (матеріали науково-практичної конференції) За загальною редакцією доктора філософських наук, професора Лукашевича М. П. Київ 2009

  Документ
  С 69 Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку / Упорядники: В.І. Жуков, М.П. Лукашевич, О.Ю. Вілковаю; за заг.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..