Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
«Духовно-нравственная составляющая здоровья и болезни» - встреча со Светланой Анатольевной Куницкой, врачом, психологом, кандидатом медицинских наук ...полностью>>
'Документ'
Шифр специальности:02.00.02 Аналитическая химияФормула специальности:Аналитическая химия — наука об определении химического состава веществ и материал...полностью>>
'Реферат'
Актуальность данной работы заключается в том, что институт смертной казни издавна стал неотъемлемым элементом правовой системы РФ. На протяжении лет ...полностью>>
'Документ'
Долг духовного воина состоит в том, чтобы поддерживать неразрывную связь с Божественной силой и развивать стойкость, сострадание и самоотверженную лю...полностью>>

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Миколаївської області

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету

прокуратури Миколаївської області

В. Кошурко

27 ” липня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами працівників

прокуратури Миколаївської області

від 27 липня 2011 року

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників прокуратури Миколаївської області

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників органів прокуратури Миколаївської області (далі Правила) розроблені відповідно до статті 43 Конституції України, Законів України “Про прокуратуру”, “Про державну службу”, “Про відпустки”, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають основні права та обов'язки працівників, режим роботи, засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників органів прокуратури Миколаївської області. Усі питання, пов’язані із їх застосуванням, вирішує прокурор Миколаївської області у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

II. Порядок прийняття і звільнення прокурорів і слідчих, державних службовців, а також інших категорій працівників

4. На посади в апарат прокуратури Миколаївської області призначаються особи, які відповідають вимогам, передбачених ст.46 Закону України “Про прокуратуру”, і мають стаж роботи в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах не менше 3 років.

Призначення на посади помічників прокурорів і слідчих з числа осіб, які не мають досвіду роботи за фахом, проводиться відповідно до вимог Положення про порядок стажування в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України №80 від 30.12.2009, після успішного проходження ними стажування на умовах строкової трудової угоди, з урахуванням рішення атестаційної комісії щодо їх готовності за моральними та діловими якостями до самостійної роботи.

На посади державних службовців призначаються особи, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли в установленому порядку конкурсний відбір.

Не можуть бути прийняті на прокурорсько-слідчі посади особи, які були засуджені за вчинення злочину, за винятком реабілітованих, а на посади державних службовців – які мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади, визнані у встановленому порядку недієздатними, а також ті, які у разі прийняття на роботу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими родичами чи свояками та у інших випадках, передбачених законодавством.

Прокурорам, слідчим та державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої), бути засновником (співзасновником) юридичних осіб, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Прокурори і слідчі не можуть бути членами політичних партій та рухів, брати участь у політичній діяльності, а також вчиняти інші дії, передбачені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

5. Призначення на посади та звільнення з посад працівників прокуратури Миколаївської області, окрім призначення на посади, які відносяться до номенклатури Генерального прокурора України, здійснюється наказами прокурора області, які оголошуються їм під розписку.

Призначення на посади номенклатури Генерального прокурора України проводиться відповідно до вимог наказу Генерального прокурора України №740ц від 31.03.2006 з наступними змінами та доповненнями.

Заміщення посад у апараті прокуратури області здійснюється, як правило, з числа осіб, які знаходяться у кадровому резерві на ці посади, після вивчення матеріалів особових справ, результатів атестації та інших характеризуючих даних. На підставі такого вивчення керівником структурного підрозділу складається обгрунтована рекомендація, яка узгоджується з відповідним заступником прокурора області і передається до відділу роботи з кадрами прокуратури області для подальшого опрацювання та доповіді прокурору Миколаївської області.

Стосовно осіб, які претендують на зайняття прокурорсько-слідчих посад та посад державних службовців, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, в обсязі та порядку, передбаченого ст. 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (набирає чинності після введення в дію ст. 11 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”).

Прийняття на державну службу на посади четвертої-сьомої категорій провадиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002, №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та відповідними наказами прокурора області, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокурорів, а прийняття на роботу службовців та робітників – на загальних підставах, передбачених Кодексом законів про працю України.

6. При укладенні трудового договору особа, яка претендує на зайняття
відповідної посади (виконання роботи), зобов’язана подати:

- паспорт громадянина України;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку (якщо для неї це місце роботи буде основним і вона влаштовується на роботу не вперше);

- військовий квиток (для військовозобов’язаних), свідоцтво про приписку до призовної дільниці (для допризовників);

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- довідку про ідентифікаційний код.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов’язані також подати й інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року, № 731 “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред'явлення яких не передбачено законодавством.

7. При укладенні трудового договору може застосовуватися передбачене законодавством випробування з метою перевірки відповідності працівника
роботі, яку йому доручається виконувати.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації – шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

При прийнятті на державну службу може встановлюватись випробування терміном до шести місяців.

Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається на загальних підставах.

8. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця, текст якої ними підписується та зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на державну службу державний службовець, також, ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

9. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу (посаду) керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

- ознайомити працівника під розписку з його функціональними обов’язками та правами, а також з умовами оплати його праці;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Регламентом прокуратури Миколаївської області;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними
для роботи засобами;

- провести інструктаж щодо порядку використання комп’ютерних програм згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року, №1433 “Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади”, а також з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил щодо охорони праці тощо.

10. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.93 №301 “Про трудові книжки працівників” та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року, №58, з наступними змінами і доповненнями.

11. Переведення, переміщення працівників на іншу роботу, а також відсторонення від роботи здійснюється відповідно до законодавства.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах,
передбачених законодавством.

Прокурорсько-слідчі працівники, державні службовці та інші працівники прокуратури Миколаївської області мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це прокурора області письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, прокурор Миколаївської області має розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Припинення трудового договору може мати місце і з підстав, передбачених статтею 36 Кодексу законів про працю України.

Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва прокуратури Миколаївської області не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету прокуратури області, за винятком, коли працівник прокуратури не є членом профспілкової організації та в інших випадках, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених законодавством про працю, прокурори і слідчі можуть бути звільнені з роботи, у тому числі з позбавленням класного чину, також у таких випадках (ст. 462 Закону України “Про прокуратуру”):

1) недотримання пов’язаних із проходженням служби в органах прокуратури вимог, передбачених частиною 6 статті 46 цього Закону, та інших вимог і обмежень, які встановлюються законом;

2) порушення “Присяги працівника прокуратури” чи відмови від її прийняття;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них;

4) за результатами атестації у разі невідповідності працівника займаній посаді;

5) припинення громадянства України;

6) притягнення до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у випадках, передбачених Законом України “Про державну службу”, у разі:

1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4 цього Закону);

2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону;

3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23 цього Закону);

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12 цього Закону);

5) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону;

6) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону.

Зміна керівників не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

При звільненні працівника керівник структурного підрозділу повинен забезпечити передачу цим працівником усіх службових документів та матеріальних цінностей іншому працівникові, визначеному керівником.

13. У день звільнення працівникові видається належно оформлена трудова книжка та проводиться розрахунок у строки, передбачені законодавством.

У разі звільнення працівника з ініціативи керівництва у день звільнення йому видається копія наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

14. Спори з приводу прийняття прокурорів і слідчих на службу в органи прокуратури, її проходження та звільнення зі служби, вирішуються в порядку адміністративного судочинства, а державних службовців, службовців та робітників – у порядку, передбаченому чинним законодавством.

III. Основні права і обов’язки працівників прокуратури Миколаївської області.

15. Працівники прокуратури Миколаївської області користуються правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України, вони мають право:

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників прокуратури області та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від займаної посади, класного чину чи рангу (для державних службовців), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку;

- безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються
проходження служби (перебування на роботі), в необхідних випадках давати особисті пояснення.

16. Основними обов’язками працівників прокуратури Миколаївської області є:

- дотримання Конституції України, Закону України “Про прокуратуру”, інших законів України, нормативних актів Генерального прокурора України, Регламенту прокуратури Миколаївської області, цих правил та інших нормативних актів прокурора області;

- сприяти утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та правил суспільного життя;

- сумлінно виконувати покладені на них функціональні обов'язки, своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження, вказівки і доручення Генеральної прокуратури України, прокурора Миколаївської області та керівників відповідних структурних підрозділів, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокурорів у межах визначених повноважень;

- виявляти ініціативу у роботі, підвищувати її якість та ефективність;

- не допускати порушень прав і свобод людини, скоєння проступків, у тому числі корупційних проявів, які порочать їх як працівників;

- уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів;

- зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала відома під час виконання службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством не підлягає розголошенню;

- постійно вдосконалювати свою професійну майстерність;

- дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та
інструкціями;

- утримувати у порядку своє робоче місце, забезпечувати економне
витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів
(цінностей);

- вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайно повідомляти про це керівництво прокуратури області;

- суворо дотримуватись вимог щодо заборони паління тютюнових
виробів на робочих місцях, сходах, у тамбурах, туалетах, складських та
виробничих приміщеннях, крім спеціально відведених місць, обладнаних кімнат;

- під час виконання службових обов’язків та перебування у приміщеннях
прокуратури Миколаївської області дотримуватись ділового стилю одягу;

- носіння форменого одягу під час урочистих заходів, а також у випадках, визначених керівництвом прокуратури. У форменому одязі не рекомендується відвідувати магазини, ринки, ресторани, розважальні заклади та інші торговельні об’єкти, якщо це не пов’язано з виконанням службових обов’язків.

Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

17. Обсяг функціональних обов’язків, що виконує кожен працівник за
своєю посадою, спеціальністю, кваліфікацією, визначається законами України,
виданими на їх виконання наказами, вказівками та розпорядженнями
Генерального прокурора України, прокурора Миколаївської області, Регламентом прокуратури Миколаївської області, положеннями про структурні підрозділи прокуратури області, посадовими інструкціями та розподілом функціональних обов’язків, затвердженими у встановленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

18. Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз на п’ять
років. Порядок атестації визначається прокурором Миколаївської області.

Загальні положення про атестацію, порядок утворення та діяльності атестаційних комісій, підготовка на їх розгляд атестаційних документів, проведення атестації визначаються Положенням про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України,
затвердженим наказом Генерального прокурора України від 12.11.2005 №2958ц.

19. Державні службовці усіх рівнів підлягають атестації у порядку, передбаченому Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922.

IV. Основні обов’язки працівників керівного складу прокуратури Миколаївської області.

20. Працівники керівного складу прокуратури Миколаївської області у межах наданих їм повноважень зобов’язані:

- неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю;

- створювати для працівників умови, необхідні для ефективного
виконання покладених на них обов’язків;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за
результатами їх особистої роботи;

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової та виконавської
дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни
праці та протипожежної безпеки відповідно до законодавства;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

Працівники керівного складу прокуратури Миколаївської області не мають права вимагати від підпорядкованих їм працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором чи функціональними обов’язками.

Керівництво прокуратури Миколаївської області забезпечує економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплату заробітної плати у встановлені терміни (1 і 16 числа кожного місяця). У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

V. Робочий час і його використання. Час відпочинку

21. Нормальна тривалість робочого часу працівників прокуратури Миколаївської області, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Згідно з діючим режимом роботи у прокуратурі Миколаївської області, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах встановлено такий трудовий розпорядок:

- початок роботи з 9 години - упродовж робочого тижня;

- перерва на обід з 13 години до 13 години 45 хвилин – упродовж
робочого тижня;

- кінець робочого дня у понеділок, вівторок, середу та четвер –
о 18 годині, у п’ятницю – о 16 годині 45 хвилин;

- напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочено на одну
годину.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також використання робочого часу, при наявності рекомендації Кабінету Міністрів, Генеральної прокуратури України, може видаватись відповідний наказ (розпорядження) про перенесення вихідних днів, який погоджується з профспілковим комітетом прокуратури Миколаївської області.

Залучення працівників для виконання невідкладної та непередбаченої роботи у святкові, неробочі та вихідні дні, а також у надурочний час проводиться у випадках та у порядку, передбачених законодавством.

У святкові дні, за розпорядженням прокурора Миколаївської області, з метою вирішення невідкладних питань, отримання термінової інформації здійснюється чергування оперативними працівниками апарату.

22. Керівники структурних підрозділів прокуратури Миколаївської області, міські, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокурори зобов’язані контролювати присутність на роботі працівників упродовж робочого дня.

У структурних підрозділах прокуратури Миколаївської області, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах ведеться облік робочого часу працівників шляхом складання табелів відповідальною особою. Щомісячно 13 і 23 числа табель передається до бухгалтерії за підписом керівника структурного підрозділу, міськрайпрокурора і відповідальної за це особи.

Перебування працівників структурних підрозділів із службових питань у робочий час за межами приміщення прокуратури Миколаївської області повинно бути з відома керівника відповідного підрозділу, а керівників самостійних структурних підрозділів – відповідного заступника прокурора Миколаївської області.

Перебування працівників міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур із службових питань у робочий час за межами приміщення прокуратури повинно бути з відома керівника відповідної прокуратури.

23. Забороняється у робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різних заходів не пов’язаних з основною діяльністю;

- скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

24. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом прокуратури Миколаївської області може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

25. Матеріальне і соціальне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників передбачено ст. 49 Закону України “Про прокуратуру”, відповідними Постановами Кабінету Міністрів України та наказами Генерального прокурора України.

Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством та з оплатою проїзду до місця відпочинку і у зворотному напрямку. Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, після 15 років - 10 календарних днів, після 20 років – 15 календарних днів.

Відповідно до статті 35 Закону України “Про державну службу” державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю
30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі, передбаченому законодавством. Державним службовцям, які мають стаж роботи понад
10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

Стаж державного службовця

10

11

12

13

14

15 і більше

Кількість календарних днів додаткової відпустки

5

7

9

11

13

15

Працівникам надаються також інші додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства.

Порядок і умови надання щорічних відпусток працівникам прокуратури Миколаївської області, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур, а також тривалість відпусток службовців і робітників центрального апарату, підпорядкованих прокуратур визначаються Законом України “Про відпустки” та Кодексом законів про працю України.

Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівництвом прокуратури Миколаївської області за погодженням з профспілковим комітетом і з урахуванням необхідності забезпечення роботи прокуратури області, підпорядкованих прокуратур, сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома усіх працівників прокуратури Миколаївської області.

Працівника може бути відкликано з щорічної відпустки за його згодою у порядку, встановленому чинним законодавством. Невикористана відпустка надасться працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки наступного року.

VI. Заохочення за трудові досягнення та успіхи у роботі

26. За сумлінне і зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу та оперативність у роботі до працівників прокуратури Миколаївської області застосовуються такі форми матеріального та морального заохочення:

- преміювання та встановлення надбавок;

- подяка;

- нагородження подарунком.

Крім того, прокурорсько-слідчим працівникам за поданням прокурора області, в порядку заохочення, Генеральним прокурором України може бути достроково присвоєно класний чин або їх може бути
підвищено у класному чині. За тривалу і бездоганну службу вони можуть
бути нагороджені нагрудними знаками “Почесний працівник прокуратури України”, “Ветеран прокуратури України”, “Подяка за довготривалу бездоганну службу в органах прокуратури” та “Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури” І-ІІІ ступенів. Порядок і умови заохочення прокурорсько-слідчих працівників передбачено ст. 48 Закону України “Про прокуратуру”, Дисциплінарним статутом прокуратури України, затвердженим постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 та Положеннями про відповідні відзнаки.

Працівникам, які обіймають посади державних службовців, за сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов’язків також видається грошова винагорода у розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Заохочення працівників прокуратури області здійснюється прокурором Миколаївської області за власної ініціативи, або за поданнями керівників структурних підрозділів, підпорядкованих прокуратур, узгодженими з відповідними заступниками прокурора області, оголошується його наказами і заноситься до трудової книжки працівника.

За особливі трудові заслуги працівники можуть бути представлені до відзначення державними нагородами, грамотами та почесними грамотами, нагрудними знаками, а також іншими відзнаками.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

27. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі
дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

Окрім зазначених стягнень до працівників можуть застосовуватись інші заходи дисциплінарного впливу, передбачені законодавством.

Особливості дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих передбачені Дисциплінарним статутом прокуратури України. Окрім стягнень, зазначених у частині першій цього пункту, до прокурорів і слідчих також можуть бути застосовані такі стягнення:

- пониження у класному чині;

- позбавлення нагрудного знаку “Почесний працівник прокуратури України”;

- звільнення з позбавленням класного чину.

При необхідності застосування таких заходів дисциплінарного впливу, прокурором області вноситься подання Генеральному прокурору України.

До державних службовців також можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

28. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або
перебування його у відпустці, а стосовно прокурорів і слідчих – також і часу службової перевірки. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати двох місяців.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців, а стосовно прокурорсько-слідчих працівників – не пізніше одного року з дня вчинення проступку. У випадку вчинення працівником діяння, несумісного з перебуванням на роботі в органах прокуратури, його звільнення провадиться незалежно від часу вчинення проступку.

Розслідування фактів, пов’язаних із зловживанням службовим становищем, протиправною поведінкою, корупційними діяннями та іншими вчинками, скоєними прокурорсько-слідчими працівниками або за їх участю, визначається Інструкцією про порядок проведення службового розслідування в

органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 21.02.2001, №69к.

Службове розслідування стосовно працівників, які обіймають посади державних службовців, здійснюється відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року, № 950.

29. Питання про притягнення працівників прокуратури
області до дисциплінарної відповідальності подається на розгляд у встановленому порядку прокурору Миколаївської області.

До застосування дисциплінарного стягнення порушником трудової дисципліни прокурору Миколаївської області надається письмове пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення враховується ступінь вини та тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня характеристика працівника.

30. Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ прокурора Миколаївської області з обумовленням мотивів його застосування, який оголошується працівникові під розписку.

31. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

32. Якщо упродовж року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Прокурор Миколаївської області зі своєї ініціативи чи за клопотанням керівників структурного підрозділу, підпорядкованих прокурорів, узгодженого з відповідним заступником прокурора області, може видати наказ про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової чи службової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

Упродовж строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

VIII. Пропускний режим входу до адміністративних приміщень прокуратури Миколаївської області.

33. Порядок допуску на територію прокуратури Миколаївської області та до службових приміщень адміністративних будинків прокуратури області,  розміщених по вул. Спаській, 28 та вул. Спаській, 33, працівників, а також осіб, які не є працівниками органів прокуратури України та мають службову потребу у тимчасовому перебуванні на об’єктах прокуратури Миколаївської області, здійснюється відповідно до вимог наказу прокурора області про пропускний режим.

34. Вхід працівників прокуратури Миколаївської області до адміністративних приміщень по вул. Спаській, 28 та вул. Спаській, 33, у місті Миколаєві здійснюється через пости, які охороняються працівниками міліції, за наявності службового посвідчення чи смарт-картки.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 2. О. В. Михайлов господарське законодавство (право) Курс лекцій

  Закон
  ІІ. Поняття, предмет та метод господарського права. Господарське законодавство, його ознаки та особливості. Головні напрямки розвитку господарського законодавства, проблеми удосконалення.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009 (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Трудове право України” викладається студентам ІV курсу юридичного факультету у 1 та 2 семестрах. Загальний обсяг викладання – 288 години на рік: у 1 семестрі загальний обсяг викладання – 144 години, з них лекцій – 46 год.
 4. Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині. Миколаїв 2008

  Документ
  здійснені в процесі святкування 10-річчя створення Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної освіти на Миколаївщині.
 5. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.

Другие похожие документы..