Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Изменение №2 СНиП 23-05-95 разработано: Учреждением Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строитель...полностью>>
'Закон'
Формирование Новгородской областной Думы как законодательного (представительного) органа государственной власти началось 15 лет назад, на этапе стано...полностью>>
'Документ'
За результатами перевірок і виявлених в ході операції порушень природоохоронних вимог, до керівників підприємств та індивідуальних власників були при...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится « » 2009 г., в час., на заседании диссертационного совета Д 203.002.03 при Академии управления МВД России по адресу: 125171, Москва,...полностью>>

Закон Украини «Про банки та банківську діяльність»

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Список використаної літератури 6

1.Закон Украини «Про банки та банківську діяльність» від 20.09.2001 г.; 6

2.Инструкция «О порядке регулирования и анализ деятельности коммерческих банковских учреждений»; 6

3.Бор М.З., Пятеико В.В. Менеджмент банковских учреждений. – М.: ИКС «Дис», 1997. – 154с.; 6

4.Ковалев В.В. Финансовый анализ : методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.; 6

5.Кочетков В.Н. Изучение банковской деятельности. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.; 6

6.Банківські операції / За ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.; 6

7.Черкасов В.Е. Финансовій анализ в коммерческих банках. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 272 с.; 6

8.Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. – М.:ИНФРА – М, 1999. – 208 с.; 6

9.Шеремет А.Д. Финансовій анализ в коммерческих банках . – М.: Финансы и статистика, 2001. – 256 с.; 6

10.Кириченко О., Плеико I. Банкiвский менеджмент, К. – 1999. – 234с.; 6

11.Лаврушин И.О. Руководство деятельностью КБ (Банковский менеджмент), М..: Юристь. – М, 2003. – 345 с.; 6

12.Селезнёва, Ионова Финансовый анализ, М: 2001г. - 456с.; 6

13.Банкiвськi операцii: Пiдручник – 2-ге вид., випр. I доп. / А.М. Мороз, М.I. Савчук, та iнш., за ред. Д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ. – 2002; 6

14.Алексеенко М.Д. Структура капiталу комерцiйного банку // Банкiвська справа. – 2002. - №5. – с.15-20; 6

15.Вожжов А.П., Клименко О. И. Сущность и функции капитала банка. Сложности банковского капитала в Украине // Экономика. Финансы. Право. – 2001. -№3. – С. 18-26; 6

16.Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. – 1999. - № 3. – С. 31 – 41; 7

17.Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. – 1999. - № 4. – С. 35 - 48; 7

18.Потiйко Ю. Особливостi формування i розрахунку капiталу украiнських банкiв. // Вiсник НБУ. – 2002. - № 5. – С.17-19; 7

19.Батракова  Л.Б. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. –  М.: Логос – 2002. – 165с.; 7

20.Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 272 с.; 7

21.Алексеенко М.Д. Структура капiталу комерцiйного банку // Банкiвська справа. – 2002. - №5. – с.15-20.; 7

22.Кроливецкая А.О. Банковское дело. – К.: Финансы и статистика. – 2002. – С.234; 7

23.Ольхова Р.Г. Общие проблемы формирования капитала банка // Банковские услуги. – 2002. - № 6. – С.3-9; 7

24.Владичин У.В. Капiталiзацiя банкiвськой системи Украiни // Фiнанси Украiны. – 2003. - № 12. – С. 128-134; 7

25.Звітність управлінського, фінансового та статистичного обліку результатів діяльності ЗАТ КБ «Приватбанк» в 2006 р. 7

.ua – Офіційний сайт ЗАТ КБ „Приватбанк. 7

ВСТУП

Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств – фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додатковий капітал.

Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.

Комерційні банки є багатофункціональними установами, які оперують в різних секторах ринку позичкового капіталу. Крупні комерційні банки представляють клієнтам повний комплекс фінансового обслуговування, включаючи кредити, прийом депозитів, розрахунки та інше. Цим вони відрізняються від спеціалізованих фінансових установ, які володіють обмеженими функціями.

Комерційні банки традиційно відіграють роль стрижневої, базової ланки кредитної системи. Значення комерційних банків в сучасних кредитних системах дуже велике. Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та послуг.

Актуальність дослідження економіки банку обґрунтована необхідністю кількісного та якісного виміру ефективності діяльності банку, як одного з ключових елементів економіки країни (характеризує діяльність банку на макрорівні), а також як суб’єкта економічної діяльності, що потребує постійної оптимізації, підвищення ефективності господарської діяльності (характеризує діяльність банку на мікрорівні).

Об’єктом дослідження є ЗАТ КБ „Приватбанк” – лідер банківської системи України, зі складною системою економічних взаємозв’язків як внутрішньобанківських так і з зовнішніми структурами – вітчизняними та закордонними, а предметом дослідження є економіка ЗАТ КБ „Приватбанк”.

В літературі проблеми оцінки ефективності економічної діяльності банку висвітлювалися як зарубіжними [3, 9], так і вітчизняними [10, 13, 15] авторами. Зв’язок дослідження економіки банку з фундаментальними працями з економіки підприємства також прослідковується в роботах провідних науковців [8, 12].

Заснований в 1992 році, комерційний банк Приватбанк є одним з найбільш динамічних банків України й займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 травня 2007 року розмір чистих активів Приватбанку становить 39,139 млрд. грн. Статутний фонд банку становить 2,082 млрд. грн., власний капітал – 3,48 млрд. грн. Кредитний портфель банку становить 30,118 млрд. грн., у тому числі кредити фізичним особам – 13,146 млрд. грн. Фінансовий результат Приватбанку за підсумками перших чотирьох місяців 2007 року склав 195,815 млн. грн.

В 2007 році Global Fіnance четвертий рік поспіль визнає Приватбанк кращим банком в Україні по рейтингу World's Best Foreіgn Exchange Banks 2007. Наприкінці 2005 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу Global Fіnance Приватбанк третій рік поспіль визнаний "Кращим банком в Україні". Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, привласнив Приватбанку звання "The Bank of Year". Інший впливовий журнал – "Euromoney" протягом п'яти років – в 1999, 2000, 2001, 2002 і 2005 роках визнає Приватбанк кращим банком України.

Метою даної роботи є дослідження економіки ЗАТ КБ „Приватбанк” шляхом аналізу результатів діяльності банку та формування шляхів підвищення ефективності діяльності банку на основі здійсненого аналізу.

Хронологічні рамки роботи визначаються періодом 2005-2007 рр. Основна звітність, проаналізована в роботі – на кінець 2006-початок 2007 року з наведенням даних попереднього року для оцінки динаміки показників.

Список використаної літератури

  1. Закон Украини «Про банки та банківську діяльність» від 20.09.2001 г.;

  2. Инструкция «О порядке регулирования и анализ деятельности коммерческих банковских учреждений»;

  3. Бор М.З., Пятеико В.В. Менеджмент банковских учреждений. – М.: ИКС «Дис», 1997. – 154с.;

  4. Ковалев В.В. Финансовый анализ : методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.;

  5. Кочетков В.Н. Изучение банковской деятельности. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.;

  6. Банківські операції / За ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.;

  7. Черкасов В.Е. Финансовій анализ в коммерческих банках. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 272 с.;

  8. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. – М.:ИНФРА – М, 1999. – 208 с.;

  9. Шеремет А.Д. Финансовій анализ в коммерческих банках . – М.: Финансы и статистика, 2001. – 256 с.;

  10. Кириченко О., Плеико I. Банкiвский менеджмент, К. – 1999. – 234с.;

  11. Лаврушин И.О. Руководство деятельностью КБ (Банковский менеджмент), М..: Юристь. – М, 2003. – 345 с.;

  12. Селезнёва, Ионова Финансовый анализ, М: 2001г. - 456с.;

  13. Банкiвськi операцii: Пiдручник – 2-ге вид., випр. I доп. / А.М. Мороз, М.I. Савчук, та iнш., за ред. Д.е.н., проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ. – 2002;

  14. Алексеенко М.Д. Структура капiталу комерцiйного банку // Банкiвська справа. – 2002. - №5. – с.15-20;

  15. Вожжов А.П., Клименко О. И. Сущность и функции капитала банка. Сложности банковского капитала в Украине // Экономика. Финансы. Право. – 2001. -№3. – С. 18-26;

  16. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. – 1999. - № 3. – С. 31 – 41;

  17. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. – 1999. - № 4. – С. 35 - 48;

  18. Потiйко Ю. Особливостi формування i розрахунку капiталу украiнських банкiв. // Вiсник НБУ. – 2002. - № 5. – С.17-19;

  19. Батракова  Л.Б. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. –  М.: Логос – 2002. – 165с.;

  20. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. – М.: ИНФРА – М, 1995. – 272 с.;

  21. Алексеенко М.Д. Структура капiталу комерцiйного банку // Банкiвська справа. – 2002. - №5. – с.15-20.;

  22. Кроливецкая А.О. Банковское дело. – К.: Финансы и статистика. – 2002. – С.234;

  23. Ольхова Р.Г. Общие проблемы формирования капитала банка // Банковские услуги. – 2002. - № 6. – С.3-9;

  24. Владичин У.В. Капiталiзацiя банкiвськой системи Украiни // Фiнанси Украiны. – 2003. - № 12. – С. 128-134;

  25. Звітність управлінського, фінансового та статистичного обліку результатів діяльності ЗАТ КБ «Приватбанк» в 2006 р.

  26. .ua – Офіційний сайт ЗАТ КБ „Приватбанк.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (1)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. І. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 2. Тема: кредитна система комерційних банків в налагодженні платіжного І розрахункового механізму в україні

  Документ
  3.1. Функціонування банків Тернопільщини (Західної України) в умовах кризової економіки та їх сприяння розвитку господарських відносин у становленніі нової економіки України.
 3. Явність формування інших інститутів територіального місцевого самоврядування, у яких мають бути зрозумілі та діючі виконавчі, законодавчі та судові повноваження

  Закон
  Програма діяльності «Служби економічної безпеки» в Україні не є декларацією, це перш за все програма дій усіх громадян які мають сили та гідність виконати перехід від Радянської влади, яку чомусь так названі «демократи» вважають «ліберально-демократичною
 4. Дипломна робота на тему: Менеджмент банківської системи

  Диплом
  Розділ 2. Економічний стан та розвиток банківського менеджменту державного спеціалізованого Ощадного банку України Путильського відділення 6799 Чернівецької області в умовах ринкової економіки.
 5. України Шибка Віталія Яковича. Давайте привітаємо його І побажаємо успіхів І здоров'я. Шановні народні депутати, прошу прослухати оголошення. Відповідно до статті 13 закон

  Закон
  ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

Другие похожие документы..