Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Доводим до вашего сведения постановление Правительства области от 17 февраля 2012 года № 137 «О Комплексе мер по модернизации системы общего образова...полностью>>
'Книга'
Монография доцента кафедры русского языка Ингушского государственного университета М.И.Мальсаговой посвящена наиболее важным проблемам описания теони...полностью>>
'Документ'
До цієї групи документів належать: заяви, скарги, пропозиції, накази щодо особового складу, автобіографія, характеристика, резюме, контракти з найму ...полностью>>
'Руководство'
Преддипломная практика студентов факультета «Корпоративного управления» Московского института государственного и корпоративного является важнейшей ча...полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1998 рік

Покажчик літератури

Випуск 9

Київ-НПУ-2005

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 9. –188 с.

Редакційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1997 роках.

Випуск 9-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1998 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ГОСТ 7.1-84 ”Библиографическое описание документа.Общие требования и правила составления” та доповнення №1 до ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Комп”ютерний набір О.В.Пекур

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2005.

Зміст

Нормативні документи з питань освіти 6

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 6

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 6

Постанови Кабінету Міністрів України 6

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 8

Нормативні акти міністерств і відомств України 13

Освіта і педагогічна наука в Україні 13

Філософія освіти 13

Соціальне становлення підростаючого покоління 16

Стратегія розвитку освіти В УкраїнІ 18

Педагогіка. 21

Загальні питання педагогіки 21

Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання 22

Педагогіка дошкільного віку 25

Педагогіка школи 28

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання 28

Дидактика (теорія навчання) 35

Процес навчання в початковій школі 36

Процес навчання в середній школі 37

Зміст освіти 38

Форми навчання 38

Особистісно орієнтоване навчання 40

Методи, технології навчання 40

Засоби навчання 41

Комп'ютери у навчанні 41

Діагностика результатів навчання 42

Методика викладання окремих навчальних предметів 42

Українська мова 42

1-3 (1-4) класи 43

5-11 класи 44

Російська мова 45

Іноземні мови 46

Англійська мова 47

Німецька мова 48

Інші мови 48

Література 48

Українська література 48

Світова література 50

Історія. Народознавство 59

ОСНОВИ ПравознавствА 62

Математика 63

Основи інформатики 69

Фізика. Астрономія 71

Природознавство 75

Біологія. основи екології 76

Валеологія 79

Хімія 80

Географія та основи економічних знань 81

Трудове навчання 84

Фізична культура в школі 87

Образотворче мистецтво 88

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ 89

Релігійна освіта 89

Допризовна підготовка юнаків 90

Теорія і технологія виховання в загальноосвітній школі 90

Загальні питання 90

Виховання особистості: зміст і шляхи формування 91

Виховання громадянської культури 91

Формування та розвиток світогляду учнів 93

Виховання основ моральної культури 94

Виховання екологічної культури 94

Трудове виховання і профорієнтація 95

Естетичне виховання 96

Формування фізичної культури 97

Статеве виховання 97

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 97

ПОЗАКЛАСНА Й ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 99

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 99

ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА 99

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІВСТЬ 100

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 100

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 101

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 102

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 105

Організація роботи навчальних закладів 107

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 107

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 107

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 108

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 109

Методична робота в освтньому закладі 110

Психологічна служба навчального закладу 111

УЧИТЕЛЬ 112

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ 113

ПРО РОБОТУ ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ 115

ВИЩА ОСВІТА 115

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 115

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 118

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ 120

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 122

МОДУЛЬНО-РЕйТИНГОВА ФОРМА НАВЧАННЯ 123

ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 123

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА У ВУЗІ 125

ВИХОВНА РОБОТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 126

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 128

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 128

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 129

ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 130

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА 130

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА 131

МЕДИЧНА ОСВІТА 131

МУЗИЧНА ОСВІТА 131

Педагогічна освіта 132

ТЕХНІЧНА ОСВІТА 138

ЮРИДИЧНА ОСВІТА 139

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 139

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 140

БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 140

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 141

До 110-ої річниці від дня народження А.С. Макаренка 149

До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 151

До 175-річчя від дня народження К.Д. Ушинського 152

Персоналія вчених – педагогів вищої школи уКРАЇНИ 152

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 153

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 156

Автореферати дисертацій 156

На ступінь доктора педагогічних наук 156

На ступінь кандидата педагогічних наук 157

На ступінь доктора психологічних наук 167

На ступінь кандидата психологічних наук 167

На ступінь кандидата історичних наук 169

На ступінь кандидата соціологічних наук 169

На ступінь кандидата економічних наук 169

На ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту 170

На ступінь доктора філологічних наук 170

На ступінь кандидата філософських наук 170

На ступінь кандидата медичних наук 170

На ступінь кандидата політологічних наук 170

На ступінь кандидата біологічних наук 170

Іменний покажчик 170

Перелік видань, педагогічні статті з яких подані у покажчику 190

Нормативні документи з питань освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 1. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лют. 1998 р. № 103/98-ВР //Офіц. вісн. України.-1998.-№9.- С. 3-24; Освіта України.-1998.-18 берез.-С.7-10.

 2. Про внесення зміни до частини першої статті 12 Закону України «Про освіту»: Закон України від 14 жовт. 1998 р. № 178-ХІУ //Офіц. вісн. України.-1998.- №43.- С. 1.

 3. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 груд. 1998 р. № 281-ХІУ //Офіц. вісн України.-1998.-№51.- С. 1-3.

 4. Про державну підтримку позашкільної освіти та виховання: Проект Закону України //ІЗ МО України – 1998. - № 8. – С. 3-16.; Освіта України. – 1998. – 22 квіт. – С. 4-5.

 5. Про загальну середню освіту: Проект Закону України //Освіта України.-1998.-12 серп.-С. 7-9.

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Про внесення змін до Переліку груп вищих навчальних закладів, яким може надаватися статус національного: Указ Президента України від 26 січ. 1998 р. № 45/98 //Офіц. вісник України.-1998.-№ 4.-С. 11.

 2. Про відзначення нагородами України працівників освіти: Указ Президента України від 23 лют. 1998 р. № 144/98; Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти : Указ Президента України від 18 берез. 1998 р. № 206/98 //Освіта України.-1998.- 15 квіт.-С. 2.

 3. Про День захисту дітей: Указ Президента України від 30 трав. 1998 р. № 568/98 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 22.- С.1.

 4. Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти: Указ Президента України від 2 черв. 1998 р. № 580/98 //Освіта України.-1998.-10 черв.-С.4.

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова КМУ від 19 січня 1998 № 45; Умови, тривалість, порядок надання та оплата творчих відпусток //Офіц. вісник України.-1998.-№ 3.-С.198-199; Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток : Наказ МОУ від 18 лют. 1998 р. № 57 Про оголошення Постанови КМУ від 19 січ. 1998 р. № 45; Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток //ІЗ МО України. – 1998. -№ 6.-С 29-30; № 10. – С. 28-29; Освіта України.-1998.-25 лют.,№ 9.-С. 9.

 2. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова КМУ від 20 січня 1998 р. № 65; Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) //Офіц. вісник України.-1998.-№ 3.-С.202-207.

 3. Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільнюються від оподаткування податком на додану вартість: Пост. КМУ від 21 січня 1998 р. № 61 //Офіц. вісник України.-1998.-№ 3.-С.201; Освіта України.-1998.-4 лют.-С. 5.

 4. Про перетворення відділення військової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та військово-інженерного факультету при Подільській державній аграрно-технічній академії: Пост. від 21 січ. 1998 р. № 64 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 3.-С. 212.

 5. Про посилення матеріальних гарантій ректорів державних вищих навчальних закладів: Пост. від 21 січ. 1998 р. № 66 //Офіц.вісн. України.-1998. - № 3.- 211; Освіта України. -1998.-4 лют.-№ 6.-С. 5.

 6. Про утворення військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого: Пост. від 22 січ. 1998 р. № 70 //Офіц. вісн. України.-1998.-№.3.-С. 210.

 7. Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей в Запорізькій області та затвердження Положення про прийомну сім’ю: Пост. від 2 берез. 1998 р. № 241; Положення про прийомну сім’ю //Офіц. вісн. України.-1998.-№9.-С. 90-97.

 8. Про Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном: Пост. від 2 берез.1998 р. № 263; Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном //Офіц. вісн. України.- 1998.- № 9.- С. 104-106.

 9. Про удосконалення прийому, підготовки слухачів та використання випускників Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 17 берез. 1998 р. № 299; Зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України //Офіц. вісн. України.-1998.- № 11.-. 12-14.

 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про дитячий будинок сімейного типу: Пост. від 17 берез. 1998 р. № 310; Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1994 р. № 267 (ЗП України, 1994., № 8, ст. 208) //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 11.- С. 34-41.

 11. Про затвердження Тимчасового державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: Пост. від 2 квіт. 1998 р. № 450; Тимчасовий державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах //Офіц. вісн. України.-1998.- № 14.- С.87-89; ІЗ МО України. – 1998. - № 15-16. – С. 15-42.

 12. Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти: Пост. від 7 квіт. 1998 р. № 458; Склад Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти; Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти //Офіц. вісн. України.-1998.- № 14.-С. 130-134; ІЗ МО України. – 1998. - №15-16. – С.43-47.

 13. Про проведення в Україні у 1998 році Року української педагогіки: Пост. КМУ від 20 квіт. 1998 р. № 510 //Освіта України.-1998.-6 трав. ,№ 19.-С. 4.

 14. Про виплату стипендій ад’юнктам, слухачам та курсантам військових навчальних закладів Збройних Сил: Пост. від 23 квітня 1998 р. № 549 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 16.- С. 84.

 15. Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Пост. від 16 черв. 1998 р. № 909 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 24.-С.75.

 16. Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД: Пост. від 10 лип. 1998 р. № 1051 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 28.- С. 22.

 17. Про поступовий перехід з 1 січня 1999 р. на вільний продаж підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів: Пост. від 22 лип. 1998 р. № 1128 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 29.- С. 73-74.

 18. Про внесення змін і доповнень до пункту 4 додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1237 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 31.-C.113-114; Освіта України.-1998.-5 серп.-С.5.

 19. Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: Пост. від 5 серп. № 1238; Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів //Офіц. вісн. України.-1998.- № 31.- С. 115-118; Освіта України.-1998.- 19 серп.-С.3

 20. Про затвердження Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1239; Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів //Офіц.вісн. України.- 1998.-№ 31.- С. 119-124; Освіта України.-1998.-19 серп.-С.4.

 21. Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1240; Положення про професійно-технічний навчальний заклад //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 31.- С.125-134; Освіта України.-1998.-19 серп.-С.3.

 22. Про внесення змін та доповнень до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1241 //Офіц. вісн. України.- 1998.- № 31.-С.135-137.

 23. Про розроблення державних стандартів вищої освіти: Пост. від 7 серп. 1998 р. № 1247; Вимоги до державних стандартів вищої освіти //Офіц. вісн. України.-1998.- № 32.- С. 30-35; Освіта України.-1998.-19 серп.-С.3.

 24. Про деякі питання Українського фонду сприяння соціальному захисту неповнолітніх: Пост. від 16 жовт. 1998 р. № 1635 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 42.- С. 17.

 25. Про військову підготовку студентів Одеської державної юридичної академії: Пост. від 4 листоп. 1998 р. № 1742 //Офіц. вісн. України.-1998.-№44.-С. 31.

 26. Про перетворення факультету військової підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Пост. від 16 листоп. 1998 р. № 1808 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 46.- С.25.

 27. Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства: Пост. від 4 груд. 1998 р. № 1929; Заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 49.- С. 34-38.

 28. Про пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів 1-ІУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів: Пост. від 18 груд. 1998 р. № 2006 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 51.-С. 21.

 29. Про стипендіальне забезпечення аспірантів Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 28 груд. 1998 р. № 2081 //Офіц. вісн. України.- 1998. - № 52. - С. 39.

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

 1. Про організацію виконання Указу Президента України «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»: Наказ МО України від 25 листоп. 1997 р. № 421; Заходи по виконанню Указу Президента України від 17 жовт. 1997 р. № 1153/97 «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» //ІЗ МО України. – 1998. - №6. – С. 3-10.

 2. Про концепцію створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України: Рішення колегії МО України від 29 жовт. 1997 р. № 20/4-18; Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №1. – С. 10-19.

 3. Про хід виконання Указу Президента України від 8 трав. 1996 р. № 322 «Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти»: Рішення колегії МО України 26 листоп. 1997 р. № 21/2-4 //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С. 3-6.

 4. Про затвердження «Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти», «Положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів)»: Наказ від 28 жовт.1997 р. № 385; Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, Положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів) //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С.6-18.

 5. Про затвердження Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників: Наказ від 2 черв.1997 р. № 170; Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С.19-23.

 6. Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України: Наказ від 30 верес. 1998 р. № 348/70; Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 51.-С.106-148.

 7. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, затвердженого наказом МО України від 2 червн. 1997 р. № 170 //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С. 24-25.

 8. Про Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента: Наказ від 13 листоп. 1997 р. № 406; Порядок розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента //Офіц. вісник України.-1998.-№ 2.-С. 144-173; Освіта України.-1998.- 25 лют.-С. 8.

 9. Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами: Наказ МО України, Мін-ва фінан., Мін. економіки України від 27 жовт. 1997 р. №383/239/131; Зареєстровано в Мінюсті України 12 грудня 1997 р. № 596/2400; Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами //Офіц. вісник України.-1998.-№.2.- С-193-197.

 10. Порядок розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента: Наказ від 13 листоп. 1997 р. № 406 //Освіта України.-1998.-18 лют.- № 8.-С. 6.

 11. Про стан виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, національної програми боротьби з корупцією, розпоряджень Президента України з цих питань: Рішення колегії МОУ від 24 груд. 1997 р. № 22/7-8, 12 //ІЗ МО України. – 1998. - № 2. – С. 26-31.

 12. Про проект Базового навчального плану середніх закладів освіти України: Рішення колегії МО України від 24 груд. 1997 р. № 22/6-3 //ІЗ МО України. – 1998. - №5. – С.3-10.

 13. Про затвердження Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти: Наказ від 27 лют. 1998 р. № 75; Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти; Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти //Офіц. вісн. України.-1998. - № 20. –С. 60-88.

 14. Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр: Наказ від 28 серп. 1997 р. № 325; Положення про навчально-реабілітаційний Центр //ІЗ МО України. – 1998. - №5. – С.18-27.

 15. Про проект Базового навчального плану середніх закладів освіти України: Рішення колегії МО України від 24 груд. 1997 р. № 22/6-3 //ІЗ МО України. – 1998. - №5. – С.3-10.

 16. Про підсумки Всеукраїнського семінару-практикуму завідуючих відділами декоративно-вжиткової творчості обласних Палаців (центрів) дітей та юнацтва, дитячої та юнацької творчості: Наказ від 6 січ.1998 р. № 5-к //ІЗ МО України. – 1998. - № 11. – С. 26.

 17. Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах: Наказ від 30 січ. 1998 № 32; Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах //Офіц. вісн. України.-1998.- № 24.- С.175-181.

 18. Про заходи щодо закінчення 1997/98 навчального року та внесення змін до нормативних актів: Наказ від 3 лют. 1998 р. № 33; Порядок закінчення 1997/98 навчального року і проведення екзаменів у середніх навчальних закладах України //ІЗ МО України.-1998.-№3-4.-С.2-4; Освіта України.-1998.-11 лют.

 19. Про орієнтовний план Всеукраїнських очно-заочних масових заходів з учнівською молоддю на 1998 рік від 13 лют. 1998 р. № 1/9-60 //ІЗ МО України. – 1998. - №7. – С. 2-3.

 20. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 1998 році: Наказ від 16 лют.1998 р. № //ІЗ МО України. – 1998. - №7. – С. 14-15.

 21. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти України у 1998 році: Наказ від 19 лют.1998 р. № 59 //ІЗ МО України. – 1998. - №6. – С. 10-11.

 22. Про присвоєння звання «Народний художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез. 1998 р. № 80 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 16-18.

 23. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання «Народний художній колектив» закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез.1998 р. № 81 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 18-19.

 24. Про присвоєння звання «Зразковий художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез. 1998 р. № 82 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 19-22.

 25. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання «зразковий художній колектив» закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез. 1998 р. № 83 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 22-23.

 26. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні: Наказ від 23 берез. 1998 № 113; Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні //Офіц. вісн. України.- 1998.-№ 20.-С.187-191.

 27. Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 1997 році: Рішення колегії МО України від 25 берез. 1998 р. № 4/4-5 //ІЗ МО України. – 1998. - № 9. – С. 10-31.

 28. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) //ІЗ МО України. – 1998. - №10. – С. 6-14.

 29. Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 1998/99 навчальний рік: Наказ від 3 квіт. 1998 р. № 131 //ІЗ МО України. – 1998. - №10. – С. 14; Освіта України.-1998.-15 квіт.-С. 6-7.

 30. Про Всеукраїнський конкурс авторських програм, методичних розробок,навчально-методичних посібників з проблем позашкільної освіти та виховання: Наказ МОУ від 18 берез. 1998 р. № 108 //ІЗ МО України. – 1998. - №11. – С.15-20.

 31. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні: Наказ від 23 берез. 1998 р. № 113; Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні //Освіта України.-1998.-27 трав.-С.5.

 32. Про затвердження Рекомендацій щодо планування робочого часу викладачів, запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи у вищих закладах освіти 1 і 2 рівнів акредитації: Наказ МО України від 13 трав. 1998 р. № 175 //ІЗ МО України. – 1998. - №11. – С. 13-15.

 33. Про затвердження Типових правид прийому до професійно-технічних навчальних закладів України: Наказ від 28 трав. 1998 р. № 191;Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 191.-С. 113-116.

 34. Про відновлення та розвиток навчально-дослідних земельних ділянок у середніх та позашкільних закладах освіти: Наказ від 4 лип.1997 р. № 248 //ІЗ МО України. – 1998. - №11. – С.22-25.

 35. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації: Наказ МОУ від 13 берез. 1998 р. № 103; Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації; Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації; Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 ів 2 рівнів акредитації //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 21.- С. 287-293; ІЗ МО України. – 1998. - № 11. – С. 3-13.

 36. Про стан дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти у 1997 році та завдання щодо її розвитку: Рішення колегії МО України від 18 берез. 1998 р. № 3/1-3 //ІЗ МО України. – 1998. - №9. – С. 3-10.

 37. Про стан виконання комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови у навчальних закладах Миколаївської та Запорізької області: Рішення колегії МО України від 22 квіт. 1998 р. № 5/4-17 //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.3-14.

 38. Про використання бюджетних коштів на освіту та дотримання фінансово-господарської дисципліни у закладах і установах, що фінансуються з державного бюджету: Рішення колегії МО України від 22 квіт.1998 р. №5/6-12 //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.14-18.

 39. Про апробацію навчальної літератури у 1998/99 навчальному році: Наказ від 23 квіт.1998 р. № 144 //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.18-19.

 40. Про затвердження типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти Міністерства освіти України: Наказ від 30 квіт.1998 р. № 155; Типове положення про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.27-32.

 41. Виховна робота в закладах освіти щодо запобігання торгівлі жінками //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.27-29.

 42. Про оформлення не роботу випускників вищих закладів освіти: Наказ від 4 черв.1998 р. № 1/9-235 //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.29-30.

 43. Про затвердження Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти: Наказ МОУ від 31 лип.1998 р. № 284; Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №17-18. – С.53-64.

 44. Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристично-краєзнавчої і екскурсійної роботи в закладах освіти України: Наказ МОУ від 23 черв.1998 р. № 235; Положення про всеукраїнський огляд-конкурс на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №19. – С.13-20.

 45. Про створення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи: Наказ МО і АПН України від 7 лип. 1998 р. № 254/24 //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.19-25.

 46. Про присвоєння звання «Зразковий художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 13 лип.1998 р. № 481-К //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.25-27.

 47. Про присвоєння звання «Народний художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ МОУ від 13 лип.1998 р. № 483-К //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.29-31.

 48. Про подальше впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні»: Наказ від 20 лип. 1998 р. № 206/272 //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.3-18.

 49. Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в 1999 році: Наказ від 6 серп.1998 р. № 294; Умови проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 1999 році //ІЗ МО України. – 1998. - №20. – С.5-23.

 50. Про присвоєння звання «Зразковий музей» при закладі освіти системи Міністерства освіти України: Наказ від 7 серп. 1998 р. № 296 //ІЗ МО України. – 1998. - №19. – С.6-7.

 51. Про підсумки відомчої реєстрації музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України: Наказ від 7 серп.1998 р. № 297 //ІЗ МО України. – 1998. - №19. – С.7-9.

 52. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності: Наказ від 18 серп.1998 р. № 305; Положення про Всеукраїнські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 39.-С.386-405; ІЗ МО України. – 1998. - №22. – С.3-31.

 53. Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України: Наказ від 31 серп.1998 р. № 321; Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №21. – С.18-24.

 54. Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві: Наказ Мінпраці та соціальної політики та Комітету по нагляду за охороною праці України від 16 листоп. 1998 р. № 219; Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві //Офіц. вісн. України.-1998.- № 50.- С.297-308.

 55. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту»: Наказ МОУ від 12 груд. 1998 р. № 419; Зміни і доповнення до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 50.-С. 257-259.

 56. Про Концепцію державних стандартів професійно-технічної освіти: Рішення колегії МОУ від 27 трав.1998 р. № 6/8-4; Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №15-16. – С.3-12.

 57. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти: Рішення колегії МОУ від 24 черв.1998 р. № 7/6-8; Доповідна записка про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №21. – С.3-18.

 58. Методичні рекомендації до проведення Дня знань – 1 вересня та першого уроку в 1998/99 навчальному році в середніх закладах освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.5-11.

 59. Методичні рекомендації до проведення першої лекції в 1998/99 навчальному році в системі закладів вищої освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.11-14 .

 60. Методичні рекомендації до планування виховної роботи в середніх закладах освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.14-19.

 61. Методичні рекомендації до планування виховної роботи з студентами у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації //ІЗ МО України. – 1998. - №17-18. – С.50-53.

 62. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання в середніх закладах освіти в 1998/99 навчальному році //ІЗ МО України. – 1998. - №17-18. – С.3-50.

 63. Положення про золоту медаль «За особливі успіхи у навчанні» та про срібну медаль «За успіхи у навчанні» //ІЗ МО України. – 1998. - №3-4. – С. 7-11; Освіта України.-1998.-11 лют.-С.4.

 64. Положення про історико-географічну експедицію учнівської молоді «Сто чудес України» //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.19-23 .

 65. Положення про проведення конкурсу «Збережемо місцеві природно-історичні святині» //Освіта України.-1998.-4 лют.-С. 10.

 66. Положення про проведення ХХІІ Всеукраїнського зльоту юних інспекторів руху //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 24-30.

 67. Положення про проведення шостого чемпіонату «Крокс» ( культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних) старшокласників України //Освіта України.-1998.-18 лют.-С. 6.

 68. Умови проведення Всеукраїнського конкурсу на краще учнівське лісництво середніх і позашкільних закладів освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №21. – С.25-28.

 69. Екзаменаційні білети для 11(12) –х класів середніх навчальних закладів ( денною і вечірньою формами навчання) //Освіта України.-1998.-4 берез.-С. 3-9.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..