Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Методикапроведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере св...полностью>>
'Экзаменационные вопросы'
Основные наркотические вещества. Показания к применению во время обезболивания холинолитиков, нейроплегических, ганглиоблокирующих, седативных препара...полностью>>
'Документ'
13. Российская модель управления: состояние и пути совершенствования. 14. Понятие и сущность управления. Виды разделения управленческого труда....полностью>>
'Программа'
Главный кардиолог Минздравсоцразвития РФ, Генеральный директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса Росмедтехнологий, акад...полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1998 рік

Покажчик літератури

Випуск 9

Київ-НПУ-2005

ББК 91.9:74

УДК 01:371

У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 9. –188 с.

Редакційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук

Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1997 роках.

Випуск 9-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1998 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ГОСТ 7.1-84 ”Библиографическое описание документа.Общие требования и правила составления” та доповнення №1 до ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.

Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України

Комп”ютерний набір О.В.Пекур

С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2005.

Зміст

Нормативні документи з питань освіти 6

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 6

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 6

Постанови Кабінету Міністрів України 6

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 8

Нормативні акти міністерств і відомств України 13

Освіта і педагогічна наука в Україні 13

Філософія освіти 13

Соціальне становлення підростаючого покоління 16

Стратегія розвитку освіти В УкраїнІ 18

Педагогіка. 21

Загальні питання педагогіки 21

Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання 22

Педагогіка дошкільного віку 25

Педагогіка школи 28

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання 28

Дидактика (теорія навчання) 35

Процес навчання в початковій школі 36

Процес навчання в середній школі 37

Зміст освіти 38

Форми навчання 38

Особистісно орієнтоване навчання 40

Методи, технології навчання 40

Засоби навчання 41

Комп'ютери у навчанні 41

Діагностика результатів навчання 42

Методика викладання окремих навчальних предметів 42

Українська мова 42

1-3 (1-4) класи 43

5-11 класи 44

Російська мова 45

Іноземні мови 46

Англійська мова 47

Німецька мова 48

Інші мови 48

Література 48

Українська література 48

Світова література 50

Історія. Народознавство 59

ОСНОВИ ПравознавствА 62

Математика 63

Основи інформатики 69

Фізика. Астрономія 71

Природознавство 75

Біологія. основи екології 76

Валеологія 79

Хімія 80

Географія та основи економічних знань 81

Трудове навчання 84

Фізична культура в школі 87

Образотворче мистецтво 88

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ 89

Релігійна освіта 89

Допризовна підготовка юнаків 90

Теорія і технологія виховання в загальноосвітній школі 90

Загальні питання 90

Виховання особистості: зміст і шляхи формування 91

Виховання громадянської культури 91

Формування та розвиток світогляду учнів 93

Виховання основ моральної культури 94

Виховання екологічної культури 94

Трудове виховання і профорієнтація 95

Естетичне виховання 96

Формування фізичної культури 97

Статеве виховання 97

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 97

ПОЗАКЛАСНА Й ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 99

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 99

ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА 99

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІВСТЬ 100

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 100

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 101

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 102

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 105

Організація роботи навчальних закладів 107

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 107

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 107

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 108

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 109

Методична робота в освтньому закладі 110

Психологічна служба навчального закладу 111

УЧИТЕЛЬ 112

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ 113

ПРО РОБОТУ ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ 115

ВИЩА ОСВІТА 115

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 115

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 118

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ 120

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 122

МОДУЛЬНО-РЕйТИНГОВА ФОРМА НАВЧАННЯ 123

ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 123

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА У ВУЗІ 125

ВИХОВНА РОБОТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 126

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 128

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 128

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 129

ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 130

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА 130

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА 131

МЕДИЧНА ОСВІТА 131

МУЗИЧНА ОСВІТА 131

Педагогічна освіта 132

ТЕХНІЧНА ОСВІТА 138

ЮРИДИЧНА ОСВІТА 139

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 139

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 140

БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 140

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 141

До 110-ої річниці від дня народження А.С. Макаренка 149

До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 151

До 175-річчя від дня народження К.Д. Ушинського 152

Персоналія вчених – педагогів вищої школи уКРАЇНИ 152

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 153

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 156

Автореферати дисертацій 156

На ступінь доктора педагогічних наук 156

На ступінь кандидата педагогічних наук 157

На ступінь доктора психологічних наук 167

На ступінь кандидата психологічних наук 167

На ступінь кандидата історичних наук 169

На ступінь кандидата соціологічних наук 169

На ступінь кандидата економічних наук 169

На ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту 170

На ступінь доктора філологічних наук 170

На ступінь кандидата філософських наук 170

На ступінь кандидата медичних наук 170

На ступінь кандидата політологічних наук 170

На ступінь кандидата біологічних наук 170

Іменний покажчик 170

Перелік видань, педагогічні статті з яких подані у покажчику 190

Нормативні документи з питань освіти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 1. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лют. 1998 р. № 103/98-ВР //Офіц. вісн. України.-1998.-№9.- С. 3-24; Освіта України.-1998.-18 берез.-С.7-10.

 2. Про внесення зміни до частини першої статті 12 Закону України «Про освіту»: Закон України від 14 жовт. 1998 р. № 178-ХІУ //Офіц. вісн. України.-1998.- №43.- С. 1.

 3. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 груд. 1998 р. № 281-ХІУ //Офіц. вісн України.-1998.-№51.- С. 1-3.

 4. Про державну підтримку позашкільної освіти та виховання: Проект Закону України //ІЗ МО України – 1998. - № 8. – С. 3-16.; Освіта України. – 1998. – 22 квіт. – С. 4-5.

 5. Про загальну середню освіту: Проект Закону України //Освіта України.-1998.-12 серп.-С. 7-9.

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Про внесення змін до Переліку груп вищих навчальних закладів, яким може надаватися статус національного: Указ Президента України від 26 січ. 1998 р. № 45/98 //Офіц. вісник України.-1998.-№ 4.-С. 11.

 2. Про відзначення нагородами України працівників освіти: Указ Президента України від 23 лют. 1998 р. № 144/98; Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти : Указ Президента України від 18 берез. 1998 р. № 206/98 //Освіта України.-1998.- 15 квіт.-С. 2.

 3. Про День захисту дітей: Указ Президента України від 30 трав. 1998 р. № 568/98 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 22.- С.1.

 4. Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти: Указ Президента України від 2 черв. 1998 р. № 580/98 //Освіта України.-1998.-10 черв.-С.4.

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток: Постанова КМУ від 19 січня 1998 № 45; Умови, тривалість, порядок надання та оплата творчих відпусток //Офіц. вісник України.-1998.-№ 3.-С.198-199; Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток : Наказ МОУ від 18 лют. 1998 р. № 57 Про оголошення Постанови КМУ від 19 січ. 1998 р. № 45; Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток //ІЗ МО України. – 1998. -№ 6.-С 29-30; № 10. – С. 28-29; Освіта України.-1998.-25 лют.,№ 9.-С. 9.

 2. Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова КМУ від 20 січня 1998 р. № 65; Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) //Офіц. вісник України.-1998.-№ 3.-С.202-207.

 3. Про перелік послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільнюються від оподаткування податком на додану вартість: Пост. КМУ від 21 січня 1998 р. № 61 //Офіц. вісник України.-1998.-№ 3.-С.201; Освіта України.-1998.-4 лют.-С. 5.

 4. Про перетворення відділення військової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка та військово-інженерного факультету при Подільській державній аграрно-технічній академії: Пост. від 21 січ. 1998 р. № 64 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 3.-С. 212.

 5. Про посилення матеріальних гарантій ректорів державних вищих навчальних закладів: Пост. від 21 січ. 1998 р. № 66 //Офіц.вісн. України.-1998. - № 3.- 211; Освіта України. -1998.-4 лют.-№ 6.-С. 5.

 6. Про утворення військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого: Пост. від 22 січ. 1998 р. № 70 //Офіц. вісн. України.-1998.-№.3.-С. 210.

 7. Про проведення експерименту з утворення прийомних сімей в Запорізькій області та затвердження Положення про прийомну сім’ю: Пост. від 2 берез. 1998 р. № 241; Положення про прийомну сім’ю //Офіц. вісн. України.-1998.-№9.-С. 90-97.

 8. Про Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном: Пост. від 2 берез.1998 р. № 263; Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном //Офіц. вісн. України.- 1998.- № 9.- С. 104-106.

 9. Про удосконалення прийому, підготовки слухачів та використання випускників Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 17 берез. 1998 р. № 299; Зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів України //Офіц. вісн. України.-1998.- № 11.-. 12-14.

 10. Про внесення змін та доповнень до Положення про дитячий будинок сімейного типу: Пост. від 17 берез. 1998 р. № 310; Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квіт. 1994 р. № 267 (ЗП України, 1994., № 8, ст. 208) //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 11.- С. 34-41.

 11. Про затвердження Тимчасового державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: Пост. від 2 квіт. 1998 р. № 450; Тимчасовий державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах //Офіц. вісн. України.-1998.- № 14.- С.87-89; ІЗ МО України. – 1998. - № 15-16. – С. 15-42.

 12. Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти: Пост. від 7 квіт. 1998 р. № 458; Склад Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти; Положення про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти //Офіц. вісн. України.-1998.- № 14.-С. 130-134; ІЗ МО України. – 1998. - №15-16. – С.43-47.

 13. Про проведення в Україні у 1998 році Року української педагогіки: Пост. КМУ від 20 квіт. 1998 р. № 510 //Освіта України.-1998.-6 трав. ,№ 19.-С. 4.

 14. Про виплату стипендій ад’юнктам, слухачам та курсантам військових навчальних закладів Збройних Сил: Пост. від 23 квітня 1998 р. № 549 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 16.- С. 84.

 15. Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Пост. від 16 черв. 1998 р. № 909 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 24.-С.75.

 16. Про розмір щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД: Пост. від 10 лип. 1998 р. № 1051 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 28.- С. 22.

 17. Про поступовий перехід з 1 січня 1999 р. на вільний продаж підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів: Пост. від 22 лип. 1998 р. № 1128 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 29.- С. 73-74.

 18. Про внесення змін і доповнень до пункту 4 додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1237 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 31.-C.113-114; Освіта України.-1998.-5 серп.-С.5.

 19. Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: Пост. від 5 серп. № 1238; Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів //Офіц. вісн. України.-1998.- № 31.- С. 115-118; Освіта України.-1998.- 19 серп.-С.3

 20. Про затвердження Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1239; Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів //Офіц.вісн. України.- 1998.-№ 31.- С. 119-124; Освіта України.-1998.-19 серп.-С.4.

 21. Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1240; Положення про професійно-технічний навчальний заклад //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 31.- С.125-134; Освіта України.-1998.-19 серп.-С.3.

 22. Про внесення змін та доповнень до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань: Пост. від 5 серп. 1998 р. № 1241 //Офіц. вісн. України.- 1998.- № 31.-С.135-137.

 23. Про розроблення державних стандартів вищої освіти: Пост. від 7 серп. 1998 р. № 1247; Вимоги до державних стандартів вищої освіти //Офіц. вісн. України.-1998.- № 32.- С. 30-35; Освіта України.-1998.-19 серп.-С.3.

 24. Про деякі питання Українського фонду сприяння соціальному захисту неповнолітніх: Пост. від 16 жовт. 1998 р. № 1635 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 42.- С. 17.

 25. Про військову підготовку студентів Одеської державної юридичної академії: Пост. від 4 листоп. 1998 р. № 1742 //Офіц. вісн. України.-1998.-№44.-С. 31.

 26. Про перетворення факультету військової підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Пост. від 16 листоп. 1998 р. № 1808 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 46.- С.25.

 27. Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства: Пост. від 4 груд. 1998 р. № 1929; Заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 49.- С. 34-38.

 28. Про пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів 1-ІУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів: Пост. від 18 груд. 1998 р. № 2006 //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 51.-С. 21.

 29. Про стипендіальне забезпечення аспірантів Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 28 груд. 1998 р. № 2081 //Офіц. вісн. України.- 1998. - № 52. - С. 39.

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

 1. Про організацію виконання Указу Президента України «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»: Наказ МО України від 25 листоп. 1997 р. № 421; Заходи по виконанню Указу Президента України від 17 жовт. 1997 р. № 1153/97 «Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» //ІЗ МО України. – 1998. - №6. – С. 3-10.

 2. Про концепцію створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України: Рішення колегії МО України від 29 жовт. 1997 р. № 20/4-18; Концепція створення засобів навчання нового покоління для середніх закладів освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №1. – С. 10-19.

 3. Про хід виконання Указу Президента України від 8 трав. 1996 р. № 322 «Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти»: Рішення колегії МО України 26 листоп. 1997 р. № 21/2-4 //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С. 3-6.

 4. Про затвердження «Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти», «Положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів)»: Наказ від 28 жовт.1997 р. № 385; Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, Положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів) //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С.6-18.

 5. Про затвердження Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників: Наказ від 2 черв.1997 р. № 170; Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних та навчально-методичних посібників //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С.19-23.

 6. Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України: Наказ від 30 верес. 1998 р. № 348/70; Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 51.-С.106-148.

 7. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок підготовки експертизи, апробації підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, затвердженого наказом МО України від 2 червн. 1997 р. № 170 //ІЗ МО України. – 1998. - №2. – С. 24-25.

 8. Про Порядок розгляду атестаційних справ про присвоєння вчених звань професора і доцента: Наказ від 13 листоп. 1997 р. № 406; Порядок розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента //Офіц. вісник України.-1998.-№ 2.-С. 144-173; Освіта України.-1998.- 25 лют.-С. 8.

 9. Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами: Наказ МО України, Мін-ва фінан., Мін. економіки України від 27 жовт. 1997 р. №383/239/131; Зареєстровано в Мінюсті України 12 грудня 1997 р. № 596/2400; Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами //Офіц. вісник України.-1998.-№.2.- С-193-197.

 10. Порядок розгляду атестаційних справ науково-педагогічних працівників про присвоєння вчених звань професора і доцента: Наказ від 13 листоп. 1997 р. № 406 //Освіта України.-1998.-18 лют.- № 8.-С. 6.

 11. Про стан виконання Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, національної програми боротьби з корупцією, розпоряджень Президента України з цих питань: Рішення колегії МОУ від 24 груд. 1997 р. № 22/7-8, 12 //ІЗ МО України. – 1998. - № 2. – С. 26-31.

 12. Про проект Базового навчального плану середніх закладів освіти України: Рішення колегії МО України від 24 груд. 1997 р. № 22/6-3 //ІЗ МО України. – 1998. - №5. – С.3-10.

 13. Про затвердження Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти: Наказ від 27 лют. 1998 р. № 75; Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти; Інструкція про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти //Офіц. вісн. України.-1998. - № 20. –С. 60-88.

 14. Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний Центр: Наказ від 28 серп. 1997 р. № 325; Положення про навчально-реабілітаційний Центр //ІЗ МО України. – 1998. - №5. – С.18-27.

 15. Про проект Базового навчального плану середніх закладів освіти України: Рішення колегії МО України від 24 груд. 1997 р. № 22/6-3 //ІЗ МО України. – 1998. - №5. – С.3-10.

 16. Про підсумки Всеукраїнського семінару-практикуму завідуючих відділами декоративно-вжиткової творчості обласних Палаців (центрів) дітей та юнацтва, дитячої та юнацької творчості: Наказ від 6 січ.1998 р. № 5-к //ІЗ МО України. – 1998. - № 11. – С. 26.

 17. Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах: Наказ від 30 січ. 1998 № 32; Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах //Офіц. вісн. України.-1998.- № 24.- С.175-181.

 18. Про заходи щодо закінчення 1997/98 навчального року та внесення змін до нормативних актів: Наказ від 3 лют. 1998 р. № 33; Порядок закінчення 1997/98 навчального року і проведення екзаменів у середніх навчальних закладах України //ІЗ МО України.-1998.-№3-4.-С.2-4; Освіта України.-1998.-11 лют.

 19. Про орієнтовний план Всеукраїнських очно-заочних масових заходів з учнівською молоддю на 1998 рік від 13 лют. 1998 р. № 1/9-60 //ІЗ МО України. – 1998. - №7. – С. 2-3.

 20. Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 1998 році: Наказ від 16 лют.1998 р. № //ІЗ МО України. – 1998. - №7. – С. 14-15.

 21. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти України у 1998 році: Наказ від 19 лют.1998 р. № 59 //ІЗ МО України. – 1998. - №6. – С. 10-11.

 22. Про присвоєння звання «Народний художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез. 1998 р. № 80 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 16-18.

 23. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання «Народний художній колектив» закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез.1998 р. № 81 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 18-19.

 24. Про присвоєння звання «Зразковий художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез. 1998 р. № 82 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 19-22.

 25. Про підсумки атестації колективів художньої самодіяльності на підтвердження звання «зразковий художній колектив» закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 2 берез. 1998 р. № 83 //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 22-23.

 26. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні: Наказ від 23 берез. 1998 № 113; Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні //Офіц. вісн. України.- 1998.-№ 20.-С.187-191.

 27. Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 1997 році: Рішення колегії МО України від 25 берез. 1998 р. № 4/4-5 //ІЗ МО України. – 1998. - № 9. – С. 10-31.

 28. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) //ІЗ МО України. – 1998. - №10. – С. 6-14.

 29. Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 1998/99 навчальний рік: Наказ від 3 квіт. 1998 р. № 131 //ІЗ МО України. – 1998. - №10. – С. 14; Освіта України.-1998.-15 квіт.-С. 6-7.

 30. Про Всеукраїнський конкурс авторських програм, методичних розробок,навчально-методичних посібників з проблем позашкільної освіти та виховання: Наказ МОУ від 18 берез. 1998 р. № 108 //ІЗ МО України. – 1998. - №11. – С.15-20.

 31. Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні: Наказ від 23 берез. 1998 р. № 113; Порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту в Україні //Освіта України.-1998.-27 трав.-С.5.

 32. Про затвердження Рекомендацій щодо планування робочого часу викладачів, запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи у вищих закладах освіти 1 і 2 рівнів акредитації: Наказ МО України від 13 трав. 1998 р. № 175 //ІЗ МО України. – 1998. - №11. – С. 13-15.

 33. Про затвердження Типових правид прийому до професійно-технічних навчальних закладів України: Наказ від 28 трав. 1998 р. № 191;Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 191.-С. 113-116.

 34. Про відновлення та розвиток навчально-дослідних земельних ділянок у середніх та позашкільних закладах освіти: Наказ від 4 лип.1997 р. № 248 //ІЗ МО України. – 1998. - №11. – С.22-25.

 35. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної й організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації: Наказ МОУ від 13 берез. 1998 р. № 103; Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації; Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації; Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 1 ів 2 рівнів акредитації //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 21.- С. 287-293; ІЗ МО України. – 1998. - № 11. – С. 3-13.

 36. Про стан дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти у 1997 році та завдання щодо її розвитку: Рішення колегії МО України від 18 берез. 1998 р. № 3/1-3 //ІЗ МО України. – 1998. - №9. – С. 3-10.

 37. Про стан виконання комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови у навчальних закладах Миколаївської та Запорізької області: Рішення колегії МО України від 22 квіт. 1998 р. № 5/4-17 //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.3-14.

 38. Про використання бюджетних коштів на освіту та дотримання фінансово-господарської дисципліни у закладах і установах, що фінансуються з державного бюджету: Рішення колегії МО України від 22 квіт.1998 р. №5/6-12 //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.14-18.

 39. Про апробацію навчальної літератури у 1998/99 навчальному році: Наказ від 23 квіт.1998 р. № 144 //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.18-19.

 40. Про затвердження типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти Міністерства освіти України: Наказ від 30 квіт.1998 р. № 155; Типове положення про бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №13. – С.27-32.

 41. Виховна робота в закладах освіти щодо запобігання торгівлі жінками //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.27-29.

 42. Про оформлення не роботу випускників вищих закладів освіти: Наказ від 4 черв.1998 р. № 1/9-235 //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.29-30.

 43. Про затвердження Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти: Наказ МОУ від 31 лип.1998 р. № 284; Положення про Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласний, Київський та Севастопольський міський навчально-методичний центр професійно-технічної освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №17-18. – С.53-64.

 44. Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію туристично-краєзнавчої і екскурсійної роботи в закладах освіти України: Наказ МОУ від 23 черв.1998 р. № 235; Положення про всеукраїнський огляд-конкурс на кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №19. – С.13-20.

 45. Про створення Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи: Наказ МО і АПН України від 7 лип. 1998 р. № 254/24 //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.19-25.

 46. Про присвоєння звання «Зразковий художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ від 13 лип.1998 р. № 481-К //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.25-27.

 47. Про присвоєння звання «Народний художній колектив» колективам художньої самодіяльності закладів освіти Міністерства освіти України: Наказ МОУ від 13 лип.1998 р. № 483-К //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.29-31.

 48. Про подальше впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Україні»: Наказ від 20 лип. 1998 р. № 206/272 //ІЗ МО України. – 1998. - №23. – С.3-18.

 49. Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в 1999 році: Наказ від 6 серп.1998 р. № 294; Умови проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України у 1999 році //ІЗ МО України. – 1998. - №20. – С.5-23.

 50. Про присвоєння звання «Зразковий музей» при закладі освіти системи Міністерства освіти України: Наказ від 7 серп. 1998 р. № 296 //ІЗ МО України. – 1998. - №19. – С.6-7.

 51. Про підсумки відомчої реєстрації музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України: Наказ від 7 серп.1998 р. № 297 //ІЗ МО України. – 1998. - №19. – С.7-9.

 52. Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності: Наказ від 18 серп.1998 р. № 305; Положення про Всеукраїнські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 39.-С.386-405; ІЗ МО України. – 1998. - №22. – С.3-31.

 53. Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України: Наказ від 31 серп.1998 р. № 321; Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №21. – С.18-24.

 54. Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві: Наказ Мінпраці та соціальної політики та Комітету по нагляду за охороною праці України від 16 листоп. 1998 р. № 219; Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві //Офіц. вісн. України.-1998.- № 50.- С.297-308.

 55. Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту»: Наказ МОУ від 12 груд. 1998 р. № 419; Зміни і доповнення до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 50.-С. 257-259.

 56. Про Концепцію державних стандартів професійно-технічної освіти: Рішення колегії МОУ від 27 трав.1998 р. № 6/8-4; Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України //ІЗ МО України. – 1998. - №15-16. – С.3-12.

 57. Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти: Рішення колегії МОУ від 24 черв.1998 р. № 7/6-8; Доповідна записка про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №21. – С.3-18.

 58. Методичні рекомендації до проведення Дня знань – 1 вересня та першого уроку в 1998/99 навчальному році в середніх закладах освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.5-11.

 59. Методичні рекомендації до проведення першої лекції в 1998/99 навчальному році в системі закладів вищої освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.11-14 .

 60. Методичні рекомендації до планування виховної роботи в середніх закладах освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.14-19.

 61. Методичні рекомендації до планування виховної роботи з студентами у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації //ІЗ МО України. – 1998. - №17-18. – С.50-53.

 62. Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти України для використання в середніх закладах освіти в 1998/99 навчальному році //ІЗ МО України. – 1998. - №17-18. – С.3-50.

 63. Положення про золоту медаль «За особливі успіхи у навчанні» та про срібну медаль «За успіхи у навчанні» //ІЗ МО України. – 1998. - №3-4. – С. 7-11; Освіта України.-1998.-11 лют.-С.4.

 64. Положення про історико-географічну експедицію учнівської молоді «Сто чудес України» //ІЗ МО України. – 1998. - №14. – С.19-23 .

 65. Положення про проведення конкурсу «Збережемо місцеві природно-історичні святині» //Освіта України.-1998.-4 лют.-С. 10.

 66. Положення про проведення ХХІІ Всеукраїнського зльоту юних інспекторів руху //ІЗ МО України. – 1998. - №8. – С. 24-30.

 67. Положення про проведення шостого чемпіонату «Крокс» ( культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних) старшокласників України //Освіта України.-1998.-18 лют.-С. 6.

 68. Умови проведення Всеукраїнського конкурсу на краще учнівське лісництво середніх і позашкільних закладів освіти //ІЗ МО України. – 1998. - №21. – С.25-28.

 69. Екзаменаційні білети для 11(12) –х класів середніх навчальних закладів ( денною і вечірньою формами навчання) //Освіта України.-1998.-4 берез.-С. 3-9.

Нормативні акти міністерств і відомств України

 1. Про затвердження Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді: Наказ Мін-ва України у справах сім’ї та молоді від 4 берез. 1998 р. № 73; Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 43.-С. 84-87.

 2. Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України: Наказ Мін-ва оборони України від 14 квітня 1998 р. № 152; Інструкція про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 26.- С.158-195.

 3. Про затвердження Типового положення про будинок дитини: Наказ МОЗУ від 18 трав. 1998 р. № 123; Типове положення про будинок дитини //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 23.- С. 271-280.

 4. Про затвердження Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України: Наказ Мін-ва охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21 верес. 1998 р. № 140; Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 41.-С. 54-58.

 5. Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих навчальних закладах Міністерства оборони України: Наказ Мін. оборони України від 30 жовт. 1998 р. № 399; Інструкція про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України //Офіц. вісн. України.- 1998.-№ 50.-С. 166-207.

Освіта і педагогічна наука в Україні

Філософія освіти

 1. Амосов Н.М. Идеология и воспитание //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 1. – С. 115-126.

 2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання – нова освітня філософія //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 33–36.

 3. Бондаренко Г.В. Методологічно-світоглядні основи сучасної освіти та практики навчання //Пед. пошук. –1998.–Вип.2.–С.16–17.

 4. Букач М.М. Виховання духовності засобами мистецтв у релігійній філософії Сходу //Наша шк.– 1998. – № 1. – С. 15–19.

 5. Васильєв Я.В. Ідеологія, світогляд і проблеми психолого-педагогічної науки з точки зору футуреальної психології //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 43–47.

 6. Ваховський Л.Ц., Савченко С.В. Філософсько-педагогічні аспекти соціальної адаптації школярів //Освіта на Луганщині. – 1998. – № 1. – С. 33–35.

 7. Возняк В. Символизм культуры и блуд дидактизма: (Философ. содержание гуманизации образования) //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 33–47.

 8. Гуманізм та освіта: сучасні релігії: [Матеріали наук. конф. «Гуманізм. Людина. Освіта.»]. – Дрогобич, 1998. – 339с.

 9. Жуковський В.М. Моральні цінності в сучасній американській філософії освіти та її вплив на практику морального виховання //Наук. зап. Острозької Академії. – 1998. – Т. 1, ч. 2. – С. 91–93.

 10. Закревський В.Е. Спроба філософсько-педагогічної антропології //Відродження. – 1998. – № 5. – С. 24–26.

 11. Кавалеров А.І., Закревський В.Є. Спроба філософсько-педагогічної антропології: (Система освіти в Україні) //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998.–Вип.1–2. – С. 52–55.

 12. Карпенко З.С. Філософсько-педагогічний зміст діалогу //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 105–112.

 13. Карпенко І.М. Духовний ідеал ноосфери і катарсична сутність виховання //Педагогіка і психологія. –1998. –N2. –С.48–53.

 14. Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання /Ін-т педагогіки АПН України, Харк. держ. ун–т, Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – К.; Полтава; Х.: ПОІПОПП, 1998. – 306 с.

 15. Козлов О.А. Проблема метода в философии и педагогике //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С. 342–345.

 16. Кремень В.Г. Психолого-педагогічна наука в ідеологічній проекції . //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 3–7.

 17. Кремень В., Ткаченко В. Освіта, наука, культура //Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1998. – С. 230–235.

 18. Леонтьєва В.М. Культуротворчість і філософсько-ідеологічні основи освіти (методологічний аспект) //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 220–224.

 19. Лінгво-філософські аспекти гуманітарної освіти: Матеріали наук. конф. – Суми: СДПІ, 1998. – 148 с.

 20. Лутай В. Основне питання сучасної філософії і реформування освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 3. – С. 7–19.

 21. Майба Л. Гнідинська святиня: Соціальний портрет школи в розтині сучасного буття//Освіта.- 1998. - 30 верес.-7 жовт.-С.7.

 22. Максименко С.Д. Психологія в умовах ідеологічної кризи: пошук конструктивної методології //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 7–17.

 23. Мисуно А.В. К вопросу о гносеолого-методологическом обосновании дидактики как открытой системы //Філософія, культура, життя. – Д. – 1998. – Вип. 1. – С. 21–29.

 24. Оленіч Т. Проблема смислу життя в російській релігійній філософії як дидактичний принцип православної педагогіки //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 116–122.

 25. Онищенко А. Філософсько-методологічні принципи педагогічної когнітології //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С. 23–32.

 26. Осипова Л.И. Джон Дьюи и философия образования //Філософія, культура, життя. – Д. – 1998. – Вип. 1. – С. 29–32.

 27. Ослер О. Освіта для розвитку. Переосмислення концепції громадянства у багатогранному суспільстві //Відродження. – 1998. – № 3. – С. 23–30.

 28. Пікельна В. "Люби ближнього свого .": Філос., іст. та пед. роздуми про гуманізацію освіти //Рідна шк. – 1998. – № 2. – С. 26–28.

 29. Повторєва С., Шалишкіна І. Філософія освіти в Україні в першій половині ХХ століття: забуті ідеї //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 282–287.

 30. Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України. – К.: Гнозис, 1998. – 605 с.

 31. Романенко М.І. Культура як зміст освіти в національній школі //Філософія, культура, життя. – Д. – 1998. – Вип. 1. – С. 14–21.

 32. Романенко М.І. Освіта як об'єкт соціально-філософського аналізу. – Д.: Промінь, 1998. – 131с.

 33. Сагач Г. Від людини розумної до людини духовної //Учитель. – 1998. – № 5. – С. 40–49.

 34. Саєнко Ю.І. Стан суспільства та динаміка його змін //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.4-25.

 35. Ситаров В.А., Маралов В.П. Проблема насилия в религиозных философско-этических, педагогических концепциях //Педагогіка толерантності. – 1998. – № 3–4. – С. 4–9.

 36. Сичивиця О., Кузнєцова Р. Методологічна функція категорії гармонії і дисгармонії в освітній діяльності //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С. 15–22.

 37. Слюсаревський М.М. Ідеологія як рівень суспільної психології та проблема її "взаємин" з освітою і психологічною наукою //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 17–27.

 38. Стельмахович М. Виховний ідеал української народної педагогіки //Почат. шк. – 1998. – № 6. – С. 1–4.

 39. Стельмахович М. Методологічні засади української етнопедагогіки //Почат. шк. –1998.–N2. –С.41–43.

 40. Стельмахович М.Г. Шляхи демократизації педагогічної науки в Україні //Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 59–72.

 41. Степаненко І.В. Людина як духовна істота: проблема формування нової педагогічної стратегії //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб.у 2-х ч. Ч.1. - К., 1998. - С.119-122.

 42. Стецюк Л.І. Педагогічні проблеми, пошуки, знахідки //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 1. – С. 115–126.

 43. Сухова Н.М. Філософія освіти: пошуки статусу //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 8–12.

 44. Сухомлинська О. Про стан теорії і практики виховання в освітньому просторі //Шлях освіти. –1998.–N3. –С.2–5.

 45. Тарасенко І.В. Освіта і жіночий тип влади //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 257–261.

 46. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості: Прогр. спецкурсу /Р.О. Захарченко, Ю.Д. Руденко, В.К. Сидоренко, Д.О.Тхоржевський. – К., 1998. – 150 с.

 47. Філософсько-світоглядні основи концепції розвитку освіти та навчання: Всеукр. наук.–практ. конф. //Пед. пошук. –1998.–Вип.2. –С.15.

 48. Фролова О.В. До теоретичного обгрунтування необхідності нових підходів в освіті //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 271–272.

 49. Фурман А. Експериментальна школа – практика творення модульно-розвивальної системи освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.2. – С.127–135.

 50. Хомутіннікова Н.Н. Цінність життя – проблема гуманістично спрямованого виховання //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 133–136.

 51. Чижевський Б.Г. Право і цінності освіти //Відродження. – 1998. – № 5. – С. 4–7.

 52. Чунаева А.А. О целях образования в ХХІ веке //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 90–92.

 53. Швай Р., Гірний О. Інформаційна парадигма у філософії освіти //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. Рівнен. пед. ін-ту, 1998.– Вип. 4. –С.136–138.

 54. Шевченко А.А. Трансформация образования как техногенного фактора культуры //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 93–95.

Див.

Соціальне становлення підростаючого покоління

 1. Антонюк В.П., Рибникова Г.І. Економічні можливості отримання вищої освіти в Україні //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 72–75.

 2. Букреєв В.В. Особистість та модель культурної людини //Там само.– С. 25–28.

 3. Булах І.С. Соціальні ситуації особистісного зростання сучасного підлітка //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 182–187.

 4. Васильков В.М. Професійне самовизначення молоді в умовах соціально-політичної й економічної кризи //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.150-155.

 5. Головко М.Б., Давидова О.Г. Особливості соціалізації дитинства в умовах повної і неповної сім'ї //Соціалізація особистості - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.28-34.

 6. Гурлева Т.С. К вопросу о формировании и развитии ответственности в онтогенезе (від дошк. до юнацького віку). //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 356–361.

 7. Демченко І. Молодь з вищою освітою на ринку праці України //Україна: аспекти праці. – 1998. - № 1. – С. 10-12.

 8. Денисюк О.В. Взаємодія біологічного і соціального в процесі становлення людини в дитячому віці //Пед. пошук. –1998.–№4. –С.72–75.

 9. Дроздов О.Ю. Телебачення як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 481–486.

 10. Життєві кризи особистості. У 2–х ч. – К., 1995. – Ч. 2: Діти і молодь у кризовому суспільстві. Технології допомоги і підтримки. – 568 с.

 11. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 393 с.

 12. Кочубейник О.М. Конфлікт поколінь в сьогоденній Україні (соціально-модернізаційний контекст) //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 497–502.

 13. Кравченко О. Соціологічні знання як фактор соціальної адаптації школярів //Історія в шк. – 1998. - № 1. – С. 11-13.

 14. Кузьменко О.А. Створення умов забезпечення соціального становлення особистості в Україні //Психологія. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1998. – Вип. 2. – С. 12–19.

 15. Лопушенко Н.А. Фінансове забезпечення підтримки дітей та молоді //Фінанси України. - 1998.-N6. - С.108-112.

 16. Лукашевич О.М. Гуманістичний та психологічний аспекти застосування принципів соціального управління в освіті //Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 4. – С.168-173.

 17. Лукашевич М. Роль гуманітарних наук у соціалізації молоді //Шлях освіти. –1998.–N2. –С.2–5.

 18. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 110 с.

 19. Микитюк Л.М. Проблемы трудовых мотиваций при переходе к рынку //Проблеми трудової і проф. підготовки . – К. – 1998. – Вип.1. – С.81– 82.

 20. Мікаелі С. До питання інтеграції підлітків у нове соціокультурне середовище: (Європейський контекст) //Шлях освіти.–1998.–N4.–С.24–27.

 21. Мостяєв О.І. Молоде покоління у пошуках стабілізуючих цінностей сучасного українського суспільства //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.513-520.

 22. Окаринський М. Підліток і побутове оточення //Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 73–75.

 23. Петрунько О.В. Вплив неформальної комунікації на формування політичних уявлень молоді //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 531–536.

 24. Попелишко О.А. Пріоритетні напрями попередження та протидії правопорушенням і злочинності неповнолітніх //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 536–541.

 25. Саенко Г.В., Левченко О.А., Кияшко А.А. Личность и творчество в условиях структурной трансформации общества (некоторые аспекты менеджмента в образовании) – Луганск: Восточнолуганский гос. ун-т, 1998. – 142 с.

 26. Симоненко І.М. Смисло-життєві орієнтації особистості: дослідження та аналіз //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.422-426.

 27. Скрипник М.В. Трансформация индивидуального эстетического сознания молодежи в период социального семантического сдвига //Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 4. – С. 173–179.

 28. Снігур Н.А. Методики сприяння розвиткові уявлень про себе у зв'язку з розвитком держави //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 426–430.

 29. Соколов В.Н, Рябика В.Л. Молодежь Украины: вчера, сегодня, завтра. – Одесса: Маяк, 1998. – 149 с.

 30. Соціологія виховання. – Соціологія освіти //Соціологія: Підруч. /За заг. ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача – К.- Х.: Єдинорог, 1998. – С. 477-508; 530-557.

 31. Турська О.В. Інтелект нації: наукове забезпечення соціалізації молоді //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 90–95.

 32. Тюріна Т.Г. Система цінностей, правова соціалізація і правове виховання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 396–404.

 33. Уланчук А. Професійна орієнтація – елемент підвишення конкурентоспроможності молоді на ринку праці //Економіка України. – 1998. - № 6. – С. 86-89.

 34. Устименко Л. Сучасна книга як чинник формування дозвіллєвої культури молоді //Вісн. Кн. палати. – 1998. - №7. – С. 11-12.

Див. 108,118,133, 319-322,2926, 2933,3187.

Стратегія розвитку освіти В УкраїнІ

 1. Алексєєв Ю.М. Україна: освіта і держава (1987–1997) – К.:– Експрес–об'ява, 1998. – 109 с.

 2. Андрейцев В. Новації еколого-провової освіти в Україні //Право України. – 1998. – №.5. – С.44-49.

 3. Бобров В. Орієнтуємось на класичну освіту //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С. 5–11.

 4. Ващенко Г. Основні проблеми педагогіки майбутнього //Педагогіка толерантності. -1998.-N2. -С.86-95.

 5. Вознюк О.В., Тичина О.А. Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. – Житомир: Волинь, 1998. – 229 с.

 6. Волощук В. та ін. Національна специфіка сталого розвитку України: наукові, освітні та управлінські аспекти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 11–20.

 7. Гнилуша Н. Неперервна екологічна освіта як соціально-педагогічна проблема //Рідна шк. -1998. - N 4. - С.55-57.

 8. Гонський В.Л. Розквіт української держави – проблема педагогічна //Визвольний шлях. – 1998. – № 3. – С. 302–307.

 9. Гончаренко С.У. Схаменіться реформатори, не доруйновуйте систему освіти, яка славилась на весь світ //Трибуна. – 1998. – № 1–2. – С. 20–22.

 10. Гончаренко С.У., Пастернак Н.В. Проблема підвищення теоретичного рівня освіти //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.16-29.

 11. Громовий В. Глобальна освіта й українська школа //Шлях освіти.– 1998. – № 1. – С. 13–20.

 12. Дем'яненко В.І. До проблеми формування цінностей екологічної культури //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4-ї міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С. 5–6.

 13. Дурманенко Є.А. Проблема формування світоглядної культури молоді //Пед. пошук. –1998.–Вип.1.–С.69–70.

 14. Жадан І.В. Проблеми громадянської освіти в Україні //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 57–61.

 15. Журецький Я.І. Прилучення учнів до української національної культури //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.157–163.

 16. Закревский В.Э. Здравый смысл и образовательные процессы в обществе //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 122–125.

 17. Згуровський М.З., Сидоренко С.І. Інтеграційні тенденції на шляхах поглиблення взаємодії НАН та Міносвіти України: досвід 1993 – 1997 рр. //Наука та наукознавство. – 1998. - № 2. – С. 70-79.

 18. Згуровський М. Про стан дошкільної, середньої, професійно-технічної освіти у 1997 році та завдання щодо її подальшого розвитку в 1998 році: Доп. міністра освіти України //Освіта України. - 1998.- 25 берез., N13. – С. 2,9.

 19. Зязюн І. Освіта і вчитель в українському державотворенні //Освіта України.-1998.-16 груд., № 51.- С.6.

 20. Каврайский В.Ю. Образование в Крыму: своеобразие, тенденции, перспективы //Відродження. – 1998. - № 3. – С. 20-23.

 21. Корсак К. Вимірювання ефективності освіти – нерозв'язана проблема //Шлях освіти. – 1998. – N4. – С.16–19.

 22. Корсак К. Підстави і напрями реформування середньої школи України: структура і стандарти змісту //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4.- С.31-39.

 23. Корсак К. Цивілізаційна компетентність громадян і завдання обов'язкової освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 1. – С. 7–12.

 24. Кохановський Л.М. Шляхи розбудови освіти України //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 11–18.

 25. Кремень В. Освіта наших дітей //Голос України. – 1998. – 11 верес. – С. 4.

 26. Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві. – К., 1998. – 151 с.

 27. Куценко В. та ін. Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України //Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 12–22.

 28. Ленгардт Г. Школа на шляху в ХХІ століття: освіта та ідея рівності //Відродження. – 1998. – №2. – С. 24–26.

 29. Лігоцький А.О. Освіта і суспільство: Монографія. – К.: НВТ Правник, 1998. – 310 с.

 30. Лігоцький А.О. Освітні проекти: нові підходи //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 3–18.

 31. Ляшенко О. Державний стандарт середньої освіти: концептуальні засади та підходи до його створення //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.5-9.

 32. Мовчан В. Освіта і просвітництво: аспекти взаємозв'язку //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 23–32.

 33. Огородник В.Й., Огородник І.С. Створення інтелектуальної еліти суспільства – мета освітньої реформи //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 57–58.

 34. Овдієнко Л.Н. Освіта у контексті суспільно-історичних трансформацій проблеми становлення політичної культури //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.520-526.

 35. Осипчук В.Ф. Експеримент як чинник становлення національної школи //Освіта і управління. –1998.–Т. 2, N2. –С.125.

 36. Павловський М.А. Суперечність між системою освіти та ідеологією реформ України на перехідному етапі //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 28–35.

 37. Пастушенко Р. Загальна освіта України: від авторитарності до ... авторитарності? //Укр. варіанти. – 1998. – № 1. – С. 60–66.

 38. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 жовт. /Ред.: ВМ. Мадзігон. – Суми, 1998. – 228 с.

 39. Психологія – школі: Зб. матеріалів Другого Міжрегіон. наук.–практ. семінару (Рівне, 16–18 січ. 1997 р.) – К.: Наук. думка, 1998. – 199 с.: табл.

 40. Руденко О.С. Криза освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 19–21.

 41. Руденко О.С. Методологічна реформа освіти //Там само. – С. 21–25.

 42. Савельева М. Метаморфозы образовательного процесса в сфере надкультурного //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 14–23.

 43. Савельева М. Образовательный процесс и феномен надкультурного //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. VI. – С. 10–18.

 44. Савченко О. Основні напрями реформування шкільної освіти //Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 2–6.

 45. Саенко Г.В., Левченко О.А., Кияшко А.А. Личность и творчество в условиях структурной трансформации общества: Некоторые аспекты менеджмента в образовании. - /Восточноукр. гос. ун-т. – Луганск, 1998. – 148 с.

 46. Сазоненко Г. Національна еліта: проблеми формування //Освіта і управління. - 1998.-Т.2., N4. - С.115-120.

 47. Синявська І. Завдання школи – всебічний розвиток дитини //Освіта і управління. –1998.–Т.2. – N2. –С.125–126.

 48. Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави: Зб. наук. пр.: (За матеріалами міжнар. наук.–практ. конф., м. Хмельницький, 23–24 жовт. 1997 р.) – Хмельницький: ТУП, 1998. – 192 с.

 49. Степко М., Попов Б. Освіта формує світогляд ХХІ століття //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 17–19.

 50. Ступарик Б. Українська школа в умовах трансформації суспільного устрою //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.6-10.

 51. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: [Навч.-метод. посібник] – К.: ІЗМН, 1998. – 333с.

 52. Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: Зб. доп. наук.–практ. конф., м. Вінниця, 20–21 жовт. 1998 р.: У 2 т. /АПН України, Вінниц. держ. техн. ун–т. – Вінниця: 1998. – Т. 1. – 176 с.; Т. 2. – 195 с.

 53. Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., 28-30 жовт. 1998 р. /АПН України, Держ. акад. керів. кадрів освіти/ Ред. В.П. Андрущенко. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 335 с.

 54. Фушар М. Освіта – пріоритетна ланка в державі //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 124.

 55. Чижевський Б. За екологічно чисті педагогічні технології в справі експериментування //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 126–127.

 56. Шпак О. Соціально-педагогічна проблема: економічна освіта учнівської молоді //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, №3. – С. 110-118.

Див.

Педагогіка.

Загальні питання педагогіки

 1. Ахмедзянова Л.М., Капацина В.І. Гуманізація відношень учасників педагогічного процесу – вихідна позиція педагогіки ХХІ століття //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 49–51.

 2. Балл Г. Проблема додержання вимог наукової культури в дослідженнях гуманістично- зорієнтованих освітніх процесів //Освіта і управління. –1998.–Т. 2, N3. –С.41–48.

 3. Барабаш О. Парадигма духовності в сучасній педагогіці //Обрії. – 1998. – № 1. – С. 22–24.

 4. Бондар В., Руденко Ю. Українська педагогіка: Теорія національної освіти і навчання (дидактика): Проект програми для педвузів, факультетів //Освіта.-1998.-25 лют.-4 берез.-С. 3.

 5. Вітюк В.В. Суть і специфіка педагогічного передбачення //Пед. пошук. –1998.– № 4. –С.75–76.

 6. Глоссарий современного образования: [Терминол. словарь–справ.] /ХГИ "НУА". – Х.: ОКО, 1998. – 272 с.

 7. Згуровський М. Нові вектори розвитку педагогічної науки. Виступ на звітно-виборних заг. зборах АПН України //Пед. газ. – 1998. - № 1, січ.- С.2.

 8. Зеленков С.А., Алексенова Е.М. Проблемы моделирования педагогических процессов //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 55–58.

 9. Карпова С.Н, Щеголева О.Я. Математические методы в педагогике //Там само.–С. 58–60.

 10. Ковтун Л.В. Система педагогічного планування на основі педагогіки життєтворчості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI столітт:Наук.-метод. зб. У 2 ч. - К.: ЗМН, 1998. - Ч.2 . - С.61-62.

 11. Ковш Н.К. О взаимосвязи школы и среды //Пед. пошук. –1998.–Вип.1.(21). –С.12–16.

 12. Кремень В.Г. [Психолого-педагогічна наука кінця ХХ ст.] //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 3–4.

 13. Кремень В.Г. Педагогічна наука: час методологічної рефлексії //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.9–15.

 14. Леонова Н.С. Педагогіка життєтворчості: методичний аспект //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. У 2 ч. - К.: ІЗМН, 1998. -Ч.2 . - С.99-103.

 15. Линенко А.Ф. До питання щодо синергетичного підходу в педагогіці //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань.– К., 1998. – Т. 2. – С. 324–327.

 16. Літвінов Б. Не принижувати рівень вітчизняної освіти: Чому педагогіка не має кваліфікаційних рівнів //Освіта України.-1998.-28 жовт.,№ 44.-С. 8.

 17. Лук'янчук В.А. Педагогічні інновації, ідеї, реалії, перспективи //Пед. пошук. –1998.– № 4. –С.23–24.

 18. Мадзігон В.М., Бурда М.І. Пріоритетні напрями педагогічних досліджень //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 79–89.

 19. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1998. – 348 с.

 20. Нечепоренко Л.С. та ін. Классическая педагогика: Учеб.–метод. пособие для студ. ВНЗ – Х.: Основа, 1998. – 418 с.

 21. Овчарук О. Тенденції та підходи до порівняльних досліджень у галузі освіти //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.19-20.

 22. Околович Г. Етнопедагогічні основи сучасного навчання і виховання //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань.– Дрогобич: Вимір, 1998.–Вип.V.–C. 312–317.

 23. Омельченко Ж.О. Потенціал української педагогічної думки у формуванні загальнолюдських норм життєдіяльності //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.198–200.

 24. Педагогічні інновації ідеї, реалії, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон, 23-25 верес. 1997 р. – К.: ІЗМН, 1998. – 384 с.

 25. Перелік педагогічних експериментів, що проводяться у м. Києві //Освіта.-1998.-7-14 січ.-С. 9.

 26. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації //Рідна шк. –1998.–N12. –С.3–17.

 27. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ. – К.: Україна, 1998. – 342 с.

 28. Полтарак В.С. Педагогическая система в рамках системного подхода //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 70–72.

 29. Психологія – школі: Зб. матеріалів Другого Міжрегіон. наук.-практ. семінару (Рівне, 16-18 січ. 1997 р.) – К.: Наук. думка, 1998. – 199с.: табл.

 30. Рабченко Т. Управління процесом упровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду в шкільну практику //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.27–32.

 31. Рік української педагогіки //Освіта України.-1998.-9 верес.-С.4.

 32. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень. – К.: Експрес, 1998. – 107 с.

 33. Сікорський П. До поняття педагогічної методології //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 2. – С. 18–22.

 34. Сухомлинська О. Розробка проблем національної педагогіки //Освіта України.-1998.-21 січ. –С. 5.

 35. Татенко В.О. Ідеологія, психологія, педагогіка: від конфлікту до гармонії //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 114–122.

 36. Теппер Н.Ю. Проблемы трансляции знаний в современном образовании //Наука та наукознавство. – 1998. - № 3. – С. 104-106.

 37. Тюріна Т.Г. Духовна педагогіка: спроби теоретичного обгрунтування //Там само. – С. 122–129.

 38. Ухвала Другого Конгресу Всеукр. Пед. Т-ва ім. Гр. Ващенка //Освіта. – 1998. – 4-11 лют.– С. 2.

 39. Щеголева О.Я. Педагогический процесс как объект управления //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – 1998. – Вип. 6. – С. 59–61.

 40. Ярмаченко М.Д. Основні педагогічні категорії //Педагогіка і психологія.-1998.-N4.-С.5-11.

Див.

Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання

 1. Алексєєва А.В. Вплив типу системи освіти на формування світогляду в юнацькому віці //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 220–224.

 2. Алексєєва А.В. Особливості процесу самоідентифікації у молодшому юнацькому віці //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 22–29.

 3. Алексєєва М.І. Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самосвідомості особистості у підлітковому віці //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 5. – С. 56-60.

 4. Богданова І.М. Розвиток особистості як міждисциплінарна проблема //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998.– Т. 1. – С. 145–153.

 5. Васильков В.М. Деякі підходи до вивчення проблеми професійного становлення молоді //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.202-209.

 6. Василькова О.І. Методологічні проблеми лідерства в навчальних групах //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 210–214.

 7. Володарська Н.Д. Проблеми становлення світогляду школярів у сучасних умовах //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 466–471.

 8. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с. – Бібліогр.: 314 назв.

 9. Гавриленко І. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 7–10.

 10. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму в школярів підліткового віку в період духовної кризи суспільства //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 307–312.

 11. Горностай П.П. Психологічна допомога молоді в умовах соціально-економічної кризи //Там само. – С. 312–317.

 12. Горпинюк В. Соціально-психологічний експеримент – духовний продукт цивілізованого суспільства //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 121–122.

 13. Гурлєва Т.С. Відповідальність у контексті переживання підлітком власної дорослості //Там само. – С. 321–328.

 14. Дзюбко Л.В. Социальные предпосылки школьной дезадаптации младших школьников в современных условиях //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 387–394.

 15. Дроздов О.Ю. Агресивність сучасної молоді: соціально-психологічні аспекти //Там само. – С. 451–454.

 16. Життєві кризи особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2-х т. Ч. 2: Діти і молодь у кризовому суспільстві: Технології допомоги і підтримки. – К., 1998. – 568 с.

 17. Казюта К.О. Уміння спілкуватися як засіб формування світогляду підлітків //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 491–497.

 18. Карпенко О.Г. Умови ефективності педагогічного впливу на становлення підлітків в тимчасовому об'єднанні. //Там само. – С. 243–249.

 19. Касяненко О.Ю. Закономірності виникнення та розвитку світоглядно-дослідницької настанови особистості //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 25-28.

 20. Кобильченко В.В. Корекція особистісного розвитку засобами соціально-психологічного тренінгу //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 67–74.

 21. Козуб Н.М., та ін. Развитие личности в системе модульно-развивающего образования //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 151–157.

 22. Коропецька О.М. Вплив етнопсихологічних особливостей на формування особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 151–160.

 23. Красовська О.О. Соціально-педагогічний вплив української культури на формування особистості старшокласника //Пед. пошук. – 1998. – № 4. – С. 69–71.

 24. Крюкова Д.Ф. Як забезпечити підвищення рівнів загального, професійного та соціального розвитку учнів //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 502–504.

 25. Лисенко О.М. Активне соціально-психологічне навчання та його можливості у вивченні психічних захистів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 333–337.

 26. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: Методологія, методи, програми, процедури: Навч. посіб. для вищ. шк. – К.: Наук. думка, 1998. – 224 с.

 27. Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки, Рівне, 15-17 черв. 1998 р.: Тез. доп. і повідомл. – Рівне, 1998. – 116 с.

 28. Ненько І.Я., Шапіро Г.Н. Ідеологія ненасильства починається зі школи //Педагогіка толерантності. – 1998. – №3–4. – С. 4–7.

 29. Палеха Ю. Культура переговорів //Освіта управління. – 1998. – № 2. – С. 40–44.

 30. Панасюк Н. Навчати для життя //Освіта управління. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 40–44.

 31. Педагогічна соціологія: Навч. посіб. /В.С. Болгаріна та ін. – Т.: Газ. "Підруч. & посіб.", 1998. – 144 с.

 32. Пенькова О.І. Психологічні аспекти становлення громадянської свідомості підлітків //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 641–647.

 33. Пурік О.П. Молоде покоління: ризик суїциду . //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.541–545.

 34. Салата В.І. Цінності та пріоритети життя очима учнів //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.239–245.

 35. Скок М.А. Тенденції зміни ціннісних орієнтацій особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 189–194.

 36. Стефанюк С.К. Деякі аспекти етнопедагогічної освіти як можливості духовно-творчого розвитку особистості //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.125–131.

 37. Тарасюк С. Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності //Почат. шк. –1998.–N12. –С.7–9.

 38. Титова Т.М. Збереження цілісності суб'єкта конфлікту як запорука його конструктивного розв’язання //Педагогіка толерантності. –1998.–N3. –С.58–61.

 39. Томчук М.І. Соціально-психологічні проблеми патріотичного виховання учнів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 360–364.

 40. Трусова С.М. Соціально-психологічні передумови суїцидальної поведінки сучасних підлітків //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 142–146.

 41. Трухін І.О. До питання загального типу міжособистісного спілкування //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 166–170.

 42. Тюріна В.О. Причини самогубств дітей і підлітків //Педагогіка і психологія. – 1998. –N2. –С.53–61.

 43. Широкорадюк Л. Історична природа лихослів'я з огляду на культуру виховання підростаючого покоління //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 552–559.

 44. Шмуклер Е. Дать ученику право учиться так, как он может и хочет: Заметки учителя о том, какой ему видится школа ненасилия //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.9–15.

 45. Юрченко В. Психічний стан віри як основа духовності людини //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 123–129.

Див.

Педагогіка дошкільного віку

 1. Акішев С.В., Сергєєв В.Т. Вплив українських народних традицій свят на формування музичної культури дошкільників та молодших школярів //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.45–49.

 2. Аматьєва О. До проблеми формування комунікативної компенсації як засоба соціалізації особистості у дошкільному дитинстві //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С. 11–14.

 3. Аматьєва О. Особливості розвитку творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. VI. – С.346–356.

 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні //Освіта в Україні.-1998.-23 верес.,№ 39.-С. 4; 30 верес., № 40.-С.6; 7 жовт., № 41.-С.9-10; 14 жовт., №42.-С.5-7.

 5. Барташнікова І.А. Барташников О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5–7 років: Розвиваємо інтелект дитини: Тести та ігри для дітей 5–7 років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 79 с.

 6. Барташнікова І.А., Барташников О.О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання: Тести для дітей 5–7–ми років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 84 с.

 7. Барташнікова О.О., Барташников І.А. Розвиток сенсорних здібностей і пам'яті у дітей 5–7 років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 72 с.

 8. Богініч О.Л. Вплив гри на якість оволодіння дошкільниками основними рухами //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.3. –К.: НПУ, 1998. –С.21–26.

 9. Богословцева Р.П. Використання комп'ютерних ігор для розвитку пояснювальної мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 154–158.

 10. Богуцька Т.О. Психофізіологічний рейтинг як показник готовності дітей шестирічного віку до навчання у школі //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 6. – С. 164–168.

 11. Богуш А.М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.112–120.

 12. Борова В.Є. Психологічні аспекти формування звукової культури мовлення дошкільників //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.65–67.

 13. Боса Л., Хоменко Л. Майбутнього глядача готуємо сьогодні: Гра–заняття "Театральна абетка" у підготовчій групі //Дошкільне виховання. –1998.–N5. –С.26–27.

 14. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб.– Львів: ВНТЛ, 1998. – 335 с.

 15. Волк Т.О., Смаль Г.І. Навчально-виховний комплекс: "Дошкільне відділення – початкова школа" //Пед. пошук. –1998.–Вип.2.(22). –С.31–32.

 16. Галуцька О. Дитячі примхи //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.17.

 17. Голуб Н. Умова задачі – схема: (Про заняття з математики в дошк. зал.). //Дошк. виховання.–1998.– №8.–С.8–9.

 18. Голуб Н.М., Тюріна В.О. Виховання позитивного ставлення старших дошкільників до виконання учбових завдань як один з напрямків формування світогляду особистості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.163–168.

 19. Гураш Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової //Дошк. виховання. – 1998. – №4.–С.22–23; №6. – С. 10–11.

 20. Гураш Л. Конструктивна діяльність дворічних //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.28.

 21. Демчук М. Розвиваймо творчість дітей //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.24–25.

 22. Дичківська І. Розвивальна роль Монтессорі–матеріалу //Дошк. виховання. – 1998. – №4. –С.20–21.

 23. Дубинка М. Подорожі до джерел думки і слова: Роль уроків мислення у розвитку пізнавальних інтересів //Дошк. виховання. – 1998. – №7.–С.22–23.

 24. Єфименко Н.Н. Принцип „багатопланової „ємності” заняття: фізичне виховання дошкільників” //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.12–13.

 25. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі: матеріали обл. наук.–практ. конф. /(Упоряд. Чуйко Г.В., Попелишко О.А.). – Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.

 26. Калузька Л. Валеологічна етнопедагогіка //Дошк. виховання. – 1998. – №9.–С.18–19.

 27. Кашуба Л.І. та ін. Підготовка до школи дітей, не охоплених дитячим садком //Пед. пошук. –1998.–Вип.2.(22). –С.62–69.

 28. Кириченко Н. Комп’ютер активізує творчість (дошкільнят) //Дошк. виховання. – 1998. – №4.–С.8–9.

 29. Кириченко Н.Т., Науменко Т.І. Виховує мистецтво. Активізація творчості дошкільників засобами мистецтва: )Метод. посіб.) – К.: ІЗМН, 1998. – 99 с.

 30. Колесник А.Г. Виховання емоційно-позитивного ставлення дітей дошкільного закладу //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.119–123.

 31. Колоскова Н. Елементи баскетболу для дітей дошкільного віку //Дошк. виховання. – 1998. – №5.–С.8–9.

 32. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб. – К.: Освіта, 1998. – 254 с.

 33. Коростелина К.В, Мищенко Н.И. Проблемы изучения этнических особенностей формирования личности дошкольника //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.161–167.

 34. Корякіна І.В. Роль психологічний факторів у виборі способів підготовки дітей дошкільного віку до оволодіння графічними навичками письма //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.181–185.

 35. Кривда І. Мовно-рухливі ігри (в дитячому садку) //Дошк. виховання.–1998.– №6.–С.26–27.

 36. Кривошия Н.Б. До питання про економічну соціалізацію старших дошкільників //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С.44–51.

 37. Кулачківська С. Психічне здоров’я малюка потребує захисту //Дошк. виховання. – 1998. – №3.–С.4–5.

 38. Курик М. Екологічна безпека дитини //Дошк. виховання. – 1998. – №9.–С.5–6.

 39. Кьон В.В., Кьон Н.Г. До проблеми виховання позитивних якостей особистості у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.123–125.

 40. Лаврентьєва Г. Вальдорфський дитячий садок у Німеччині //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.22–23.

 41. Лапченко І.О. Особливості емоційного розвитку дитини //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип.3. – С.104–109.

 42. Маковецька Н. Відродження соборної літературної мови – нагальна потреба українського національного дошкільного закладу//Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.278–283.

 43. Малишко М.В. Монтессорі – ключ до світу: метод. посібник для працівників дошк. закладів, вчителів початк. кл. – Тернопіль;К., 1998. – 48 с.

 44. Маслова В. Організація суспільного дошкільного виховання у США //Дошк. виховання. – 1998. – №7.–С.16–18.

 45. Масанов А.В., Боделан О.Р. Основные тенденции в психическом развитии старших дошкольников //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.448–454.

 46. Мельничук М. Концептуальні засади духовного розвитку дітей //Дошк. виховання. – 1998. – №10.–С.14–15.

 47. Мельничук М. Формування у дошкільників духовних цінностей //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.375–380.

 48. Новохатько С. Творчі заняття-ігри (з дошкільниками) //Дошк. виховання. – 1998. – №2. – С.24–27.

 49. Пенькова О.І. Психологічні аспекти розвитку мовлення у дітей //Психологія: Зб. наук. праць /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1998. – Вип.3. – С.109–113.

 50. Петрів О.П. Психолого-фізіологічні особливості дітей шести–семирічного віку //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998.– Т. 2. – С. 654–662.

 51. Попов О.И. О влиянии окружающей среды на состояние здоровья и развития детей дошкольного возраста //Довкілля та здоров’я. – 1998. – № 2. – С. 22–23.

 52. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1.

Із змісту: Гордеева А.В. Персонификация компьютера у детей старшего дошкольного возраста с. 313–318. – Кириленко Т.С., Кодлубовская Т.Б. Влияние природных запахов на психоэмоциональное состояние детей дошкольного визраста с. 598–602.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3.

Із змісту: Цибух Л.Н. Особенности сформированности мыслительных операций у детей разного возраста с. 472–475. – Яріш О.М. Розвиток особистості дошкільника за допомогою комп'ютера с. 608–611.

 1. Ревенко З. Вони не пройдуть повз чуже горе: (Про психологію дошкільнят) //Дошк. виховання. – 1998. – №2.–С.18–19.

 2. Савельєва С., Тарапака Н. Наступність у роботі дитсадка і школи //Почат. шк. –1998.–N1. –С.35–36.

 3. Савось Л.М., Поліщук Н.А. Організація та зміст екологічної освіти у дошкільному закладі //Зерна досвіду: метод. зб. – К., 1998. – С. 105-111.

 4. Санникова О.П., Василенко И.А. Диагностика эмоциональности на одном из этапов онтогенеза (дошк. та мол. шк.) //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.131–136.

 5. Смелянська Н. Працює корекційна група //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.18–19.

 6. Строк К. Планування навчально-виховної роботи [з дошкільнятами]: (За авт. концеп.) //Дошк. виховання. – 1998. – №2.–С.20–21.

 7. Тарасенко Г. „У дитинстві й сонце жаркіше, й трава густіша .”: (Про ознайомлення дитини з природою) //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.12–13.

 8. Ткачова Л., Ткачова Н. Розвиваймо фонематичний слух дитини: Мов. Ігри та вправи вдома //Дошк. виховання. – 1998. – №3.–С.12–13.

 9. Улюкаєва Г.І. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Україні (початок ХХ ст.) //Педагогіка і психологія. –1998.–N4. –С.162–169.

 10. Фасолько Т. Психологічні основи формування відповідальності у дітей дошкільного віку //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.62–65.

 11. Шевчук А. Організація мистецьких видів діяльності дітей //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.7–9.

 12. Шийко Є. Перевтома! Сигнал небезпеки: (Про перевтомлення в дит. садку) //Дошк. виховання. – 1998. – №4.–С.4–7.

 13. Щербакова К. Гра – модель життя: (Про важливість ігор в дит. садку) //Дошк. виховання. – 1998. – №5.–С.15–16.

 14. Якубенко В. Учити пізнавати, любити, берегти природу //Дошк. виховання. – 1998. – №7.–С.10–11.

Див.55, 3047, 3056, 3081, 3082, 3142, 3163

Педагогіка школи

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання

 1. Анохин Е.В. Психолого-педагогические особенности деятельности детских разновозрастных объединений. – Сумы: СГПИ, 1998. – 43 с.

 2. Ануфрієва О. Оцінка рівня всебічного розвитку особистості молодшого школяра //Почат. шк. –1998.–N12. –С.41–43.

 3. Балл Г.О. Про передумови запобігання конфліктів між педагогами і учнями: (У світлі гуманістичного підходу) //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.61–63.

 4. Бараннік І. та ін. Вивчення навчальних інтересів школярів //Нариси дослідженнь в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С. 15–19.

 5. Бех І.Д. Образ "Я" як мета формування і розвитку особистості //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.30–40.

 6. Бєлий Б.В. Використання знань рольової структури групи для попередження конфліктів у колективі //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.173–177.

 7. Божик Л.М. Підліток на шляху до себе //Пед. пошук.Науково-метод.вісник.Вип.1. –Луцьк,1998. –С.33–34.

 8. Бондаренко Г. Про формування творчої особистості молодшого школяра засобами слова: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.22–24.

 9. Боришевський М. Про виховання особистості: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.11–15.

 10. Бургін М. Розвиток інтелекту:єдність теорії і практики //Шлях освіти. –1998.–N1. –С.6–10.

 11. Вільш І. Врахування сталих індивідуальних рис особливості як важливий аспект гуманізації навчання й виховання //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.61–68.

 12. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості /Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Пед. думка, 1998. – 159 с.

 13. Гаврилюк О.А. Причини конфліктів у навчально-виховному процесі //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.63–64.

 14. Галян О.І. Стильові особливості психологічних впливів (у педагогічному процесі) //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. ІІІ. – С. 83–88.

 15. Гарач Н.Р. Роль рефлексії у становленні особистісного самовизначення старшокласника //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.471-476.

 16. Гнатко М.М., Приймачук О.П. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми //Пед. пошук. –1998.–№ 4. –С.15–18.

 17. Грінько О.О. Необхідні умови формування адекватної самооцінки молодшого школяра //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 237–242.

 18. Гриньова М. Пізнання навколишнього світу як джерело розвитку школяра //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. "Пед. і психол. науки". – Вип. 2. – Полтава, 1998. – С. 160–167.

 19. Гуманізація навчально-виховного процесу.–Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – Вип.3.– 1998.

Із змісту: Огірок С.С. Механізм формування потреб та їх видове значення для розвитку особи c. 19–26. – Доцевич Т.І. До питання про генезис спілкування c. 51–54. – Гринько О.О. Розвиток мотиваційної сфери як засіб стимулювання пізнавальної активності c. 73–78. – Гринько О.О. Формування адекватності самооцінки в процесі навчання і міжособистісного спілкування молодших школярів як засіб активізації їх пізнавальної діяльності c. 85–88.

 1. Гуменюк О. Модульно-розвивальна система: модель психологічного зростання вчителя і учня //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.75–81.

 2. Гуменюк О. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. – К.: Школяр, 1998. – 112 с.

 3. Долинська Л.В. Формування "Я – образу" підлітка активними соціально-психологічними методами навчання //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 118–132.

 4. Дригус М.Т. Гуманістична спадщина Г.С. Костюка: особистісний підхід до розвитку школяра //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 446–450.

 5. Дуткевич Т.Б. Пізнавальна активність як фактор взаєморозуміння учасників спеціальної діяльності //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 35–43.

 6. Иванова Е.Н. Как выйти из конфликта //Педагогіка толерантності.–1998. – № 3–4. – С.104–106.

 7. Карпенко О.Г. Адаптація старшокласників в умовах творчої діяльності у тимчасовому колективі //Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика, програми. – К., 1998. – С. 74–79.

 8. Кияшко Л.О. Вплив стереотипів на характер педагогічної взаємодії //Педагогіка і психологія. - 1998. - N4. - С.89-92.

 9. Кобаль В.І. Проблеми формування пізнавальних інтересів у навчальній діяльності школярів //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 56-58.

 10. Коваль О.В. Психологічні умови виховної дії //Пед. пошук. –1998.–Вип.2. (22). –С.76–79.

 11. Ковбас Б. Педагогічна взаємодія виховників і тимчасових дитячих об'єднань //Обрії. – 1998. – № 1. – С. 27–31.

 12. Ковчин Н.А. Прагнеш уникнути конфліктних ситуацій, вивчай свій характер //Педагогіка толерантності. –1998.–N2. –С.52–54.

 13. Козіна І.П. Виховуємо людину щасливу (ліцейська програма розвитку творчої особистості) //Трибуна. –1998.–N11–12. –С.28–29.

 14. Козіна Т.М., Вишньова Л.В. Про деякі психологічні аспекти становлення особистості //Наша шк. –1998. – № 1. – С. 2–4.

 15. Коновець М.К. та ін. Науковий метод пізнання – його роль в своєчасному розвитку творчих здібностей учнів, побудові ними системи наукових знань //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С. 69–71.

 16. Кононко О.Л. Проблема толерантності в контексті особистісно-орієнтованої моделі спілкування //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.5–10.

 17. Короткова Т.П. Утримання домашніх тварин як позитивний чинник становлення особистості дитини //Нариси в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С. 342–345.

 18. Котик І.О. Формування в учня вміння конструктивно долати конфлікт під час навчання у школі діалогу культур //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.49–52.

 19. Кочерга О.В. Розвиток творчих здібностей дитини: Навч. посіб. – К.: Навч. посібники, 1998. – 79 с.

 20. Кочура А.Г. Алгоритмізація професійного діагностування учнів загальноосвітніх шкіл //Проблеми трудової і проф. підготовки . –К.–1998.– Вип.1. –С.100–101.

 21. Критериально-ориентированный нормативный тест умственного развития (КОНТУР) /Под ред. Ю.З. Гильбуха. – К.: Перспектива, 1998. – 72 с.

 22. Кузнєцов А. Адаптація дитини до умов тимчасового дитячого колективу //Почат. шк. –1998.–N5. –С.46–48.

 23. Кулибчук Л.М. Теоретичні засади розвитку образного мовлення //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.24-30.

 24. Кучменко О.Б. Психолого-педагогічний аспект у вихованні еколого-економічного мислення //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 129–137.

 25. Литвиненко В.К. Методика використання метафор в роботі шкільного психолога //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.81-82.

 26. Лисенко А. Психодіагностичне забезпечення в молодій школі //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 142–143.

 27. Маліновська Н.В. Індивідуальний підхід до дитини в педагогічній системі С. Русової //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. - Рівне, 1998.- Вип.4. - С.59-62.

 28. Манілов І.Ф. Феномен навіюваності та його особливості у старших підлітків //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 39-41.

 29. Матюгин И.Ю. и др. Как развивать внимание. Школа эйдетики. – Донецьк: Сталкер, 1998. – 432 с.

 30. Методичні проблеми учнівських і студентських олімпіад та особливості роботи з обдарованою молоддю”: Матеріали Всеукр. конф. Одеса 17-20 листоп. 1997 р. – К.:ІЗМН,1998.–379 с.

 31. Момот Л. Творчий розвиток учнів у процесі навчання //Шлях освіти. –1998.–N1. –С.10–12.

 32. Муращук Л.О. Активізація пізнавальної діяльності школярів (або деякі аспекти формування уміння вчитися) //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 1. – С.53–60.

 33. М'ясоїд П.А. Спілкування як міжсуб'єктні взаємини. Будова і закономірності спілкування. Види спілкування. Педагогічне спілкування //М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,1998. –С.210–221.

 34. Навчальна продуктивна (творча) діяльність у різних ланках системи освіти: Зб. наук. повідомл. за матеріалами республік. наук.-метод. конф. у Бердян. пед. ін-ті, Київ – Бердянськ, 15-17 верес. 1998 р.: У 2 ч. – К.: Бердянськ, 1998. – Ч. 1. – 108 с; Ч. 2. – 144 с.

 1. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7.

Із змісту: Батюк З.С. Національний образ світу як психолого-педагогічний фактор формування особистості c. 41–42.– Нечаева Л.В. Педагогическое общение и взаимодействие – психологическая основа учебного процесса c. 43–45.– Миронова Н.І. Сутність діагностики здібностей в музичному вихованні особистості c. 65–68. – Мусиенко-Репская В.И. Нравственные отношения как условие формирования оценочных умений младших школьников c. 117–119.– Годик Л.В. К проблеме внимания в музыкальной педагогике c. 102–105. – Гуменникова Т.Р. Сприйняття і ставлення до особистості як вищої життєвої цінності в сучасній школі c. 130–132.

 1. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту. Сер. Психол.–пед. науки. – Ніжин, 1998.

Із змісту: Бондаренко Г.Л. Змістовний аналіз поняття "творчість" c. 13–16.– Карацюба М.В. Технічні здібності в системі загально-технічної підготовки учнів технічних класів ліцею c. 21–24. – Карацюба М.В. Мотивація учіння як фактор розвитку технічних здібностей учнів технічних класів ліцею c. 25–27.– Пшенічка П.Ф. Психолого-педагогічні чинники багатовимірного розвитку творчих здібностей учнів c. 38–41.

 1. Нова парадигма.-Запоріжжя: Тандем-У, 1998.-Вип. 7: Економіка. Соціологія і психологія. Політологія і управління. Філософія і культурологія. Історія, археологія та етнологія. – 104 с.

Із змісту: Бондаренко С.В. Психолого-педагогічні аспекти творчої обдарованості.-С.19-23. –Ястребова В.Я. Особливості пізнавальної діяльності учнів старших класів у процесі вивчення гуманітарних наук.-С. 24-28. – Гура А.И. Исследование актуализации децентрации практического психолога-консультанта (социального педагога).-28-32.–Ул”янова М.В. Стосунки в системі “Працівники – керівник” як фактор формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі освітнього закладу.-С. 28-42. -Лукашевич О.М. Психологічний вимір управління закладами освіти.-С.43-47.

 1. Носова Т. Психодіагностичне забезпечення експерименту в основній та старшій школі //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 144–145.

 2. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доп. та повідомл. на Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27-29 квіт. 1998 р. /Укр. Центр творчості дітей та юнацтва, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: Гнозис, 1998. – 584 с.

 3. Овчаров А.А. Выявление способностей и их развитие //Соционика, ментология и психология личности. - 1998.- N3. - С.28-33.

 4. Омеляненко Л. З досвіду роботи в класі підвищеної індивідуальної уваги //Почат. шк. –1998.–N1. –С.16.

 5. Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4.

Із змісту: Осьмак Л.П. Методика діагностики мотивації самоствердження підлітків c.41–46. – Сорочинська В.В. Творча обдарованість дітей: діяльнісний підхід до проблеми c. 55–59.– Михальчук Н.О. Використання методів психологічного шкалювання в роботіпрактичного психолога c.74–78.– Галатюк Ю.М.,Тищук В.І. Психолого-дидактичні особливості навчально-дослідницької діяльності та її структурні елементи c. 88–94.– Павелків Р.В. Виховання молодших школярів за міжнародною прогамою "Self–esteem" як засіб профілактики кризи підліткового віку c.95–98.

 1. Пінчук З.М. Інтерес до знань //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 12–19.

 2. Пометун О. Школа розвитку дитини: досвід і проблеми //Шлях освіти. –1998.–N1. – С.26–30.

 3. Петрів О.П. Психолого-фізіологічні особливості дітей шести–семирічного віку //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 654–662.

 4. Поліщук В. Поведінковий симптомокомплекс кризи "7 років": (Психолого-педагогічний практикум) //Почат. шк. –1998.–N2. –С.4–6.

 5. Приходченко К.І. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів: Посіб. – Донецьк: Сталкер, 1998. – 416 с.

 6. Приходченко К. Комплексний підхід до виховання творчої особистості //Рідна шк. –1998.–N4. –С.25–27.

 7. Психологія: Збірник наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1998. – Вип.1.

Із змісту: Павленко В.В. Психологічне розуміння структури нормативних педагогічних переконань с.8–11.– Бондар С.І. Читання тексту іноземною мовою та когнітивний стиль особистості с.58–63.– Булах І.С. Суб'єктивні аспекти шкільної дезадаптації підлітків с.69–79. – Булах І.С. Бутанська Л.П. Базові та ситуативні детермінанти фрустрації підлітків с.84–91.– Булах І.С., Бушанська Л.П. До постулату розробки критеріїв та рівнів фрустрації підлітків с.92–95.– Артемчук О.Г. Психологічні особливості засвоєння учнями 6–9 класів загальних екологічних понять с.96–100. – Абрамян Н.Д. Значення установки в особливостях сприймання молодшими підлітками морально-естетичних ідей спектаклю с.101–105.– Андріяшина Н.В. Вплив обсягу і переключення уваги на шкільну успішність 4–5 класів з мови с.106–109.– Лила М.М. Стан дослідження проблеми розвитку уваги у підростаючою особистості с.110–114.– Волошина В.В. Сприймання і відтворення коротких звукових сигналів учнями 1–3 класів та їх успішність з читання і музики с.115–117.– Лила М.М. Теоретичні підходи до дослідження уваги в процесі навчальної діяльності учнів с.118–122.– Волошина В.В. Комплексне дослідження розвитку обсягів короткочасної пам'яті та уваги у дітей 6–9 років с.123–126.– Ставицька С.О. Теоретичні основи вивчення особистісної тривоги у молодших школярів с.135–138.– Коротенко В.І. Розвиток емпатії учнів засобами художньої літератури. с. 139–141.– Бушай І.М. Теоретичні підходи до проблеми формування "Я–образу" в підлітковому віці с.147–151.

 1. Психологія: Зб. наук .праць НПУ ім. М.П. Драгоманова – К.,1998. – Вип.2.

Із змісту: Чепелева Н.В. Діалог як механізм творчої діяльності. с. 3–11. – Попович І.М. Структура "Я–концепції" як продукт самосвідомості с.21–27. – Приходько Ю.О. Діяльність дитини як умова розвитку її психологічних ставлень с.33–37. – Кушнірюк В.М. Формування гуманістичних цінностей підлітків у педагогічній взаємодії с.53–59. – Співак Л.М. Характеристика особливостей "Я–образу" молодших школярів із труднощами в навчанні с.60–64.– Ставицька С.О. Прояв та подолання особистісної тривожності у школярів с.65–70. – Кутішенко В.П. Особливості емоційно-ціннісного ставлення молодшого школяра до себе як до суб'єкта учбової діяльності с.71–76. – Співак Н.В. Проблема дослідження навчальних дій с.77–81.– Андріяшина Н.В. Стійкість і продуктивність уваги і навчальна успішність учнів 4–5 класів з української мови с.82–86.

 1. Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова –К.,1998. Вип.3.

Із змісту: Акуленко І.А. Залежність логічного мислення від несвідомої сфери суб'єкта с.9–17.– Уніят С.Я. Сексуальність юнацтва як психолого-педагогічна проблема с.29–34.– Попович І.М. Самопізнання як процес пізнання себе с.48–52. – Кириченко Т.В. Ціннісні орієнтації як психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків с.94–97.– Ісаєвич С.І. Деякі психолого-педагогічні особливості дітей–невротиків молодшого шкільного віку с. 98–104. – Савельєва В.С. Історичний аспект формування навичок письма та писемного мовлення „дискографія" с. 113–119. – Компанець В.С., Стеценко Н.Д. Розумова працездатність хворих на невроз молодших школярів та її відновлення в умовах стаціонарного лікування с. 119–126. – Стеценко Н.Д. Характеристика стану розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у стаціонарі с. 126–132. – Співак Л.М. Особливості шкільної тривожності молодших школярів із труднощами в навчанні с. 132–137. – Усачова Л.В. Групові розвиваючі та психокорекційні заняття, як засіб формування психологічної готовності до шкільного навчання та профілактики шкільної дезадаптації с. 146–150. – Шиловцева Г.Г. Особливості уяви учнів перших–других класів с. 150–153.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1.

Із змісту: Андрієвська В.В. Про зв'язок між когнітивним та афективним в теорії Жана Піаже. с. 43–49. – Антонова Г.П., Антонова И.П., Антонова Н.А. О соотношении показателей интеллекта и аналитико-синтетической деятельности детей с. 50–57. – Афанасьева Н.Е. Особенности эмоционального реагирования старшеклассников в сложных ситуациях взаимодействия с. 70–74.– Бреусенко А.А. К изучению ценностно-смысловой сферы личности: волшебная сказка как символическое выражение экзистенционального кризиса с. 169–181.–Висковатова Т.П. Психологические основы развития речи у детей младшего школьного возраста с. 231–238.– Волошенко Л.И., Малыхина Е.Е. Роль творческого воображения и творческого мышления в развитии способностей младших школьников к словесному творчеству с. 258–263. – Кириленко Т.С., Кодлубовская Т.Б. Влияние природных запахов на психоэмоциональное состояние детей дошкольного возраста с. 598–602.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2.

Із змісту: Колот С.А. Посторение модели развития эмоциональной сферы личности в учебно-познавательной деятетельности c. 72–76.–Корніяка О.М. Комунікативна культура молодших школярів з різною результативністю учіння c. 136–144. – Коробко С.Л. Изменение высоты самооценки у младших школьников с повышенными умственными способностями в разных условиях обучения c. 145–150. – Кривов'яз Н.А. Особливості мотиваційної сфери агресивних дітей молодшого шкільного віку c. 192–197. – Крутий Е.Н. Взаимосвязь между развитием диологичности и интеллектуальным развитием старшеклассников c. 215–221. – Кутішенко В.П. Особливості емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності c. 269–274. – Кущ О.М. Психологічні особливості розвитку інтелектуальної творчості за допомогою гри c. 275–279. – Ларіна Т.О. Внутрішня структура особистості юнаків та підлітків, схильних до самогубства c. 293–298. – Лисенко В.П. Науково-психологічні основи розв'язання шкільних проблем (аналіз ранньої творчості Г.С. Костюка) c. 328–332. – Лисянська Т.М. Різнорівневий підхід до вивчення способів організації мислення c. 338–345. – Любовецька І.Й. Методи вивчення творчо обдарованих дітей c. 366–372. – Максименко С.Д. Психологічні засоби оптимізації індивідуального психічного розвитку учня у навчальному процесі c. 378–388. – Ольшанський Д.В. Психолого-педагогічні передумови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів c. 595–602. – Павелків Р.В. Феномен диференційованості в усвідомленні свого Я молодшими школярами c. 609–617.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3.

Із змісту: Попелишко О.А. Норма як основа оцінки девіантної поведінки c. 8–14. – Проскура О.В. Проблеми розумового розвитку дитини в працях Ж. Піаже, Л.С. Виготського, Г.С. Костюка c. 20–27. – Рискаль Н.Н. Мовленнєва діяльність як об'єкт та інструмент психодіагностики у групах АСПН (активного соц.–психол. навч.) c. 70–74. – Скок А.Г. Развитие и становление тестирования (в психодиагностике) c. 184–188. – Ставицька С.О. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку c. 220–227. – Третяк О.С. Кризові ситуації в педагогічній діяльності, їх класифікація та способи подолання c. 376–382.– Туриніна О.Л. Психологічні особливості професійного самовизначення учнів профільних педкласів c. 383–389. – Химинець О.В. Проблема формування самостійності, незалежності, стійкості у старшокласників c.449–456. – Черезова І.О. Писемне мовлення як показник та умова психічного розвитку особистості. c. 492–495. – Шрагина Л.И. Проблема критерия "оригинальность" в психологии творчества c. 560–565. – Юдіна Н.О. Вплив інтегрованих курсів на розвиток мотивації молодших школярів c. 579–585. – Яворская–Ветрова И.В. Принципи и стратегии коррекционной работы с младшими школьниками с различной результативностью учебной деятельности c. 586–593.

 1. Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – 604 с.

Із змісту: Колот С.О. Психологічне знання як невід'ємна складова системи освіти c. 208–211. – Ільченко О.В., Сєдих К.В. Щоденник спостережень як структурований засіб розвитку особистості дитини c. 191–196. – Троцко Г.В., Трубавіна І.М. Можливості навчально-виховного процесу щодо запобігання девіантної поведінки школярів c. 266–271. – Волошина Н.В. Особливості комунікативних здібностей особистості c. 301–306. – Сидоренко Т.Н., Чигиринська Є.В. Вікові особливості уявлень про минуле дітей та підлітків c. 415–422.– Тушева В.В. До проблеми формування творчої особистості учнів у сучасних умовах c. 447–452.

 1. Радчук В.М., Сичова М.І. Використання індивідуального підходу під час розв'язання конфліктних ситуацій //Педагогіка толерантності. – 1998. – №3. – С.46–49.

 2. Рудницька О.П. та ін. Основи педагогічних досліджень: Навч.–метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які вивчають дисципліни мистец. циклу /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 144 с.

 3. Рудь С. Від школи засвоєння знань – до школи творчого пошуку //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С. 42–43.

 4. Савчин М. Психологічний механізм прийняття особистістю обов’язків //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C.146–153.

 5. Савчин М.В. Програма вивчення вікового та індивідуального розвитку відповідальності особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 99–102.

 6. Сас Н. Педагогічна взаємодія у шкільному об'єднанні підлітків //Рідна шк. - 1998.-N6. - С.71-73.

 7. Сас Н. Педагогічна взаємодія як засіб виховання активності школярів //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка. Сер. "Пед. і психол. науки". – Вип. 2. – Полтава, 1998. – С. 168–178.

 8. Скотний В. Актуальність освітніх підвалин творчості //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософ. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип.VI. – С. 4–10.

 9. Старинська О.В. Ініціативність як інтегративна характеристика особистості та шляхи її розвитку в молодших школярів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 232–238.

 10. Старовойтенко Н. До питання діагностики почуття гумору в учнів //Рідна шк. – 1998. – № 12. – С. 70–74.

 11. Сурова Н.С. Складові саморозвитку дитини молодшого віку //Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук.–метод. зб. У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1998. – Ч. 2. – С. 54–56.

 12. Таланова Л.Г. Проблема методической деятельности в психолого-педагогической литературе //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1-2. – С. 73-75.

 13. Татенко О.М. Проблеми упередженості в дитячих колективах //Педагогіка толерантності. – 1998. – №1. – С.120–126; №3–4. – С. 106–110.

 14. Тушева В. Формування творчої особистості дитини //Мистецтво та освіта. – 1998. – № 3. – С. 27–35.

 15. Федоренко О. Вивідні знання як засіб формування логічного мислення школярів //Рідна шк. – 1998. – № 12. – С. 63–66.

 16. Федоришин Б.О. Методика виявлення й оцінки загальних інтересі особистості учнів (ОДАНІ–2): Метод. рек. – К., 1998. – 24 с.

 17. Цибух Л.Н. Особенности сформированности мыслительных операций у детей разного возраста //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 472–475.

 18. Чубукова Т. Сугестія і сугестопедія у навчальному процесі //Історія в школі. - 1998.-N1. - С.8-10.

 19. Чумакова Л.О. Роль цільових творчих програм у досягненні нової якості навчально-виховного процесу //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. У 2-х ч. - К.: ІЗМН, 1998. - С.62-65.

 20. Шевчук М.В. Ціннісні орієнтації у процесі становлення особистості школяра //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6.- С. 58-61.

 21. Щербакова К.В. Діагностика творчих здібностей учасників художньо-творчих колективів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.145-152.

 22. Юрченко В. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.91-98.

 23. Якиляшек В. Логічна грамотність – складова інтелектуального розвитку особистості //Почат. шк. – 1998. – №2. – С.34–38.

 24. Ямницький В.М. Щодо змісту і структури творчої діяльності //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С. 125–129.

 25. Ястребова В. Оптимізація процесу управління пізнавальною діяльністю школярів //Освіта і управління. – 1998. – Т.2. – № 4. – С. 57–64.

 26. Яцура А.П. Прозвища в среде школьников //Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях. – 1998. – № 1. – С. 27–30.

Див. 32, 117,128,134,142,149,178,239,285,1996,3066,3068,3079,3131,3151,3152,3155.

Дидактика (теорія навчання)

 1. Бондар С. Гуманізація в структурі процесу навчання //Освіта і управління–1998.–Т.2, чис. 3.– С. 37–40.

 2. Гадецький М.В., Куліш В.Г., Галицький О.Г. Дидактичні умови підвищення ефективності організації творчої діяльності учнів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С. 6–8.

 3. Гретченко Т.І. До проблеми технологізації навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 337–343.

 4. Гринько О. Проблеми стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С. 72–75.

 5. Грицюк Б.А. Гуманітаризація і гуманізація педагогічного процесу в школі: Посіб., 1998. – 93с.

 6. Доценко В.Ф. Развивающее обучение: находки, проблемы, открытия //Наука і освіта. – 1998. – № 1/2. – С. 4–5.

 7. Іванчук М.Г. Виховна функція самостійної роботи школярів у процесі навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань.–К.,1998.–Т.1.–С. 512–519.

 8. Ісак Н. Диференціація та індивідуалізація навчання: (З досвіду) //Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 15–19.

 9. Коберник О.М. Навчально-виховний процес у сільській загальноосвітній школі: сутність, проектування, організація. – К.: Знання, 1998. – 274 с.

 10. Кузьміна О.В. Диференційоване навчання – один із засобів підвищення якості знань //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 120–123.

 11. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посіб. для вчителя. – К.: Заповіт, 1998. – 335 с.

 12. Паламарчук В., Рудаківська С. Від творчої особистості – до нових технологій навчання //Рідна шк. – 1998. – № 2. – С. 52–62.

 13. Підласий І.П. Закон мінімуму в дидактиці //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 79–82.

 14. Пінчук В. Інноваційні процеси – підґрунтя проектування нових освітніх технологій //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 3. – С. 88–97.

 15. Сергеєва О.В., Сорочинська В.В., Тищук В.І. Інноваційні процеси в дидактиці //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. Рівнен. пед. ін-ту, 1998.– Вип. 4. –С.15–22.

 16. Сікорський П.І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. – Л.:Каменяр, 1998. – 196 с.

 17. Смульсон М.Л. Інтелектуальні навчаючі системи: теоретичний аспект //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N4. - С.3-6.

 18. Сущенко А. Гуманізація навчальних взаємин у всіх ланках шкільної життєдіяльності //Почат. шк. – 1998. – № 9. – С. 29–30.

 19. Тушева В. Формувати активність учнів //Рідна шк. – 1998. – № 4. – С. 67–68.

 20. Федоренко Е.И. Логические умения и их формирование в процессе обучения //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 415–422.

Див.

Процес навчання в початковій школі

 1. Безоціночне навчання у початковій школі. З досвіду роботи Українського колежу ім. В. Сухомлинського //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 2. – С. 65-74.

 2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів /Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 198 с.

 3. Бурда М. та ін. Пропедевтика доведень у початкових класах //Почат. шк.–1998.–№11.– С.6–11.

 4. Веремійчик І. Дидактична гра „Будівельник" //Почат. шк. – 1998. – № 2. – С. 23–24.

 5. Горбенко А.В. Діалоги про людину у початковій школі //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.235–239.

 6. Дубінка М. Навчити дитину вчитися: [Про формув. загальнонавч. умінь школярів] //Почат. шк. – 1998. – № 6. – С. 53–56.

 7. Кузьміна О.В., Внукова І.П. Організація групової роботи в початковій школі //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С. 255–261.

 8. Лейкін М.Я. Деякі питання підготовки і аналізу уроку //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1.–С.25–26.

 9. Лисенко Г. З досвіду проведення інтегрованих уроків //Почат. шк. – 1998.– № 8. – С.46–48.

 10. Майборода В., Друзь З. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів //Почат. шк. – 1998. – № 6. – С.7–10.

 11. Онишків З. Індивідуальні заняття в початкових класах //Почат. шк.– 1998. – № 2. – С.9-12.

 12. Потапова Т.В. Вплив дидактичних ігор на розвиток розумової активності дитини //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.153–155.

 13. Роговик Л. Шляхи індивідуалізації навчання (школярів) через психомоторику//Почат. шк. – 1998. – № 3. – С.7–10.

 14. Сіданіч І. Формування у молодших школярів умінь учитися разом //Почат. шк. – 1998. – №10. – С.9–11.

 15. Тедеско Х.К., Амадіо М. Початкова освіта: тривалість навчання та кількість годин //Шлях освіти. – 1998. – № 3. – С. 16–19.

 16. Хлівна О.М. Робота з обдарованими учнями – важливе завдання сучасної початкової школи //Пед. пошук. –1998.–Вип.2/3. –С.85–87.

 17. Шерпельова М.Л. Аналіз стану готовності вчителів та учнів до участі у діалоговій взаємодії в сучасній початковій школі //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.546–551.

 18. Яновська Т.А. Вплив інтегрованого навчання на розвиток мислення учнів початкових класів//Там само.– С.600–607.

Процес навчання в середній школі

 1. Берзінь В.Л., Стельмахівський В.П. Вплив умов і режиму навчального процесу на функціональний стан учнів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.123–129.

 2. Біда Д.Д. Пізнавальний інтерес: необхідність , умови виникнення, шляхи розвитку //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.3–11.

 3. Губанова О. Специфіка навчального процесу в ліцеї //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С.13–16.

 4. Мрук Н.Н., Ющенко Т.А. Педагогический процесс как объект управления //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С.67–70.

 5. Устянська А.Т. Організація навчально-виховного процесу в малокомплектній школі //Наша шк. – 1998. – №4. – С. 120–124.

 6. Федоренко О.І. Виводні знання, їх структура та зв'язок з творчою діяльністю школярів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С. 60–62.

 7. Федоренко Е.И. Формирование приёмов получения выводных знаний. – К., 1998. – 23 с. – Бібліогр. 14 назв.

 8. Шуба Р.Т. Організація роботи експериментального педагогічного майданчика та його взаємозв'язок з усіма галузями навчально-виховного процесу в школі//ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.90–96.

Див.

Зміст освіти

 1. Бібік Н. Соціалізація школяра – у базовому змісті початкової освіти //Почат. шк. – 1998. – № 12. – С. 10–11.

 2. Гончаренко С. та ін. Загальні принципи стандартизації освіти //Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С.2–5.

 3. Липова Л.А., Ясинська А.М. Взаємозв'язок змісту й методів навчання природничих дисциплін //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С.121–125.

 4. Ляшенко О.І. Концептуальні засади державного стандарту загальної середньої освіти //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 22-25.

 5. Ляшенко О.І. Про механізм впровадження та експериментальну апробацію державного стандарту загальної середньої освіти //Проблеми освіти. – К, 1998. – Вип. 9. – С. 22-25.

 6. Мальований Ю. Педагогічні проблеми гуманізації змісту шкільної освіти //Шлях освіти. – 1998. – №4. – С.5–8.

 7. Сингаївський Д.В. Математичний апарат структурування змісту нвчання //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. – 1998.– Вип.4. –С.109–115.

 8. Соловцова І. Озброєння учнів основами бібліографічних знань та культури роботи з друкованим словом – також справа ліцею //Рідна шк. – 1998. - № 5. – С. 21-23.

 9. Соф’янц Е. Управління процесом розроблення і впровадження варіативної частини змісту загальної освіти: досвід, проблеми //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.3. – С.131–136.

 10. Тевлін Б.Л. Методика реалізації міжпредметних зв'язків у школі //Директор школи (газ.) – 1998. – 25 верес. – С. 4–5.

 11. Тіщенко М.Г. Про створення інтегровано-узгоджених програм з фізики, математики, астрономії та інформатики //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.287–290.

 12. Цимбалюк В. Загальноосвітні спецкурси у Сквирському ліцеї //Шлях освіти. -1998.-N4. -С.35.

Див.

Форми навчання

 1. Бйбара Т. Урок–екскурсія: методика його організації і проведення //Почат. шк.–1998.–№11.–С.11–13.; №12. – С. 18–22.

 2. Береговой Я.А. Класно-урочная система. Или как учиться и учить //Педагогіка толерантності. – 1998. – № 1. – С.29–81.

 3. Бондар Л.И. Дифференцированный подход в процессе обучения учащихся при групповой форме организации учебного процесса //Наша шк. – 1998. – №5. – С. 87–90.

 4. Боровская О.Р. Активные формы работы на уроке: (Из опыта работы учителей шк. № 4 г. Ильичевска) //Наука і освіта. – 1998. – № 1/2. – С. 7–10.

 5. Гуменюк О. Міні–модуль – прогресивна форма навчання //Рідна шк. – 1998. – № 6.– С.64–65.

 6. Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект /К.: Школяр, 1998. – 112 с. – Бібліогр.: 86 назв.

 7. Гуріна О.В. Динаміка мотивації учнів 6–8 класів в умовах інтегрованого навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.351–355.

 8. Дьоміна А.В, Гоголєва Л.О. Колективна навчально-пізнавальна діяльність учнів //Почат. шк. – 1998. – Вип. 2/3. – С.73–80.

 9. Зима Т. Навчатися індивідуально – право кожного: Асоціація фахівців індив. навч. та виховання Творчої спілки вчителів України //Учитель. – 1998. – №11–12. – С. 56–59.

 10. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посіб. Для вчителя /К.: Заповіт, 1998. – 335 с. – Бібліогр.: с. 218.

 11. Матеріали Міжнародного семінару „Експериментальна школа: технологія підготовки і впровадження наукових проектів у системі модульно-розвивального навчання" //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.2. – С.123–147.

 12. Побірченко Н.А. Урок: психолого-педагогічні підходи до аналізу уроку. – К.: Преса України, 1998. – 48 с.

 13. Семенюк Т. Програмно-методичне забезпечення модульно-розвивального навчання: здобутки і перспективи //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.2. – С.136–139.

 14. Сікорський П.І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. – Львів: Каменяр, 1998. – 196 с. – Бібліогр.: 179 назв.

 15. Тарас Н.І. Активні форми навчання //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.308–315.

 16. Титов В.М. Класно-урочна система і новий образ особистості //Пед. пошук. –1998.–Вип.1. –С.10–13.

 17. Удод О. Модульно-розвивальна система в контексті соціокультурної переорієнтації освіти //Рідна шк. – 1998. – № 10. – С.8–10.

 18. Федорова Н.Ф. Матеріали про створення та функціонування школи–лабораторії при науковій установі: Метод. рек. – К., 1998. – 69 с.

 19. Фурман А. Експериментальна школа – практика творення модульно-розвивальної системи освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.2. – С.127–135.

 20. Фурман А.В. Класно-урочна і модульно-розвивальна система в Україні: дві парадигми освіти //Педагогіка толерантності. – 1998. – № 2. – С.57–65.

 21. Фурман А.В., Гуменюк О.С. Міні–модуль у навчанні: складники обґрунтування //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С.96–108.

 22. Фурман А.В. Модульно-розвивальна система навчання в педагогічній науці і шкільній практиці //Наша шк. – 1998. – №5. – С. 99–103.

 23. Фурман А., Семенюк Т. Науково-методична експертиза граф–схем навчальних курсів загальноосвітньої школи //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.3. – С.98–109.

 24. Чумак Т.М. Урок у контексті життєтворчості особистості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.251–258.

 25. Яковлєва Е.В. Нестандартные уроки с межпредметным содержанием – залог формирования творческой, интеллектуальной личности //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.340–349.

Особистісно орієнтоване навчання

 1. Безручко Н. Інформаційна культура та формування особистості дитини //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 252-255.

 2. Богданова М.К. К вопросу о личностно ориентированном подходе //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.111–114.

 3. Кремень В. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет //Рідна шк. – 1998. – № 11. – С.53–57.

 4. Мазуріна В.О. Особистісно орієнтований підхід до учня як головний фактор гуманізації взаємин між ними //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.85–90.

 5. Скоморовський Б. Мала група як форма організації особистісно орієнтованого навчання //Обрії. – 1998. – № 1. – С.16–17.

Див.

Методи, технології навчання

 1. Безлюдна Н. Про методику розвивального навчання: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.21–22.

 2. Борисенко І.В. Трансформація методів навчання в навчальному комплексі „ліцей–вуз" //Проблеми трудової і проф. підготовки. – Слов'янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – С. 82–86.

 3. Бугай О.В. Використання випереджаючих пізнавальних завдань для організації самостійної роботи учнів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С.207–216.

 4. Гаврилюк О. Нові технології навчання–ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна шк. –1998.–N6. –С.68–71.

 5. Довгая Н.Д. Экспериментальные работы–средство умственного развития учащихся //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.233–241.

 6. Зазуліна Л. Технологія осмислювально-концентрованого навчання: Експериментальні системи освіти //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.69–74.

 7. Капустін А.І. Теоретичні передумови формування понять з використанням корекційно-розвиваючих функцій наочності //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.550–554.

 8. Микитась Я.В., Черный О.Н. Некоторые проблемы разработки и реализации педагогических технологий //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998.– Вип. 1–2. – С.63–67.

 9. Нові педагогічні технології в контексті сучасних концепцій змісту освіти: Зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.–метод. конф. (Луганськ. 17–18 берез. 1998 р.). – ЛДПІ, 1998. – 337 с.

 10. Слюсар Л. З досвіду створення наукових проектів навчальних модулів у середній і старшій школі //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.2. – С.140.

 11. Смолюк І.О. Обгрунтування періодизації та динаміки розвитку педагогічних технологій //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.37-41.

 12. Терлецький І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі опорних конспектів //Обрії. – 1998. – № 1. – С.70–72.

 13. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается: [Обобщение опыта пятидесятилетней пед. деятельности]. – Донецк: Сталкер, 1998. – 396 с.

Див.

Засоби навчання

 1. Біліченко О.Л. Книга як один із головних чинників гуманітаризації освіти //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. – Вип. 3. – С. 64-66.

 2. Бойко Н.О. Навчальна гра як засіб формування пізнавального інтересу школярів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С.202–206.

 3. Жук Ю.О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.106–112.

 4. Осика О.В., Наумов С.В. Використання краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.127–129.

 5. Сичов В.Г. Застосування екранно-звукових засобів у навчальному процесі. – Х.:ХДПУ, 1998. – 125 с.

 6. Тюріна В.О. Пізнавальні задачі як засіб навчання прийомів творчої діяльності //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С.57–59.

Комп'ютери у навчанні

 1. Азаров С.С. Интернет и образование //Міжнародна освіта та кар'єра. –1998.–N1. –С.25.

 2. Броновицький А.Р. Психолого-педагогічні аспекти систематизації методик Інтернет //Наук. записки Острозької Академії. – 1998. – Т.І, ч.2. – С.231-236.

 3. Верлань А.Ф. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп'ютерного навчання //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.126–132.

 4. Гнатюк Д.О. Шкільна інформаційна система //Комп’ютер у шк. та сім’ї. –1998.–N1. –С.37–39.

 5. Гордеева А.В. Пресонификация компьютера у детей старшего дошкольного возраста //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.313–318.

 6. Гуржій А.М. Інформатика і школа: проблеми, перспективи //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.8-10.

 7. Жебровський Б.М., Ломаковська Г.В. Інформатизація навчального процесу столиці: крок у XXI століття //Там само.-N3. - С.3-6.

 8. Жук Ю.О. Деякі психолого-педагогічні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі середнього закладу освіти // Там само.-N4. - С.7-9.

 9. Киприч М.С. Моделирование знаний для компьютерных обучающих систем //Проблемы бионики. – 1998. – Вип.48. – С.159-165.

 10. Ковальчук Л.О. Роль комп'ютеризації у сучасній технології міжпредметного навчання //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.101–106.

 11. Корсунська Н. Оптимізація комп'ютерних технологій навчання //Проф.-тех. освіта. - 1998.-N1. - С.33-37.

 12. Костюк І.Т. , Пилипчук А.Ю. Стан комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл України в 1997/98 навчальному році //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.3-5.

 13. Михайлов Г.А. Навчально-ділові ігри та комп'ютер // Там само.-N3. - С.12-14.

 14. Мостовий Е.А. Компанія ICS для освіти: ("Інформаційні Комп'ютерні Системи" - комплексна інформатизація навчальних закладів України) //Там само. - 1998.-N3. - С.38-39.

 15. Набока Б.С., Біденко Є.І. Інформатика та інформаційні технології у школі //Там само. - 1998.- N2. - С.5-9.

 16. Набока В.С. Шкільна комп'ютерна газета як фактор розвитку учнівського самоврядування //Там само.-N1. - С.36-37.

 17. Пахомова С., Зінзура Г., Пояркова Н. Використання комп'ютера в навчанні учнів початкових класів //Шлях освіти. –1998.–N4. –С.28–30.

 18. Ребрина В.А. Електронний журнал BLIS - засіб розвитку талановитої молоді //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N4. - С.32-33.

 19. Соколов В.В. Основи створенння систем з базами даних у середовищі DELPHI //Там само.-N4. - С.28-32.

 20. Сумський В.І., Коношевський Л.Л. НІТН в навчальній лабораторії: (Нові інформаційні технології навчання) //Проблеми трудової і проф. підготовки . - К.-1998.- Вип.1. - С.132-135.

 21. Чи потрібен комп'ютер у дитячому садку?//Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.17-19.

Див.

Діагностика результатів навчання

 1. Артемов Н.Е. Педагогический анализ результативности учебно-виспитательного процесса в лицее //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.194–197.

 2. Артемчук Л., Булах І. Вимоги до рейтингової системи оцінювання підсумкових знань //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С.79–92.

 3. Гуляєва Л.В., Сергєєва О.В., Тищук В.І. Рейтингова система контролю й оцінки навчальних досягнень учнів середньої загальноосвітньої школи //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.144–153.

 4. Данилова Л.А. Усні опитування проводити у формі диспутів //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.22–23.

 5. Костюк О.М. Відмовитися від образу "ідеальної" відповіді //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.24–25.

 6. Лехман Т.Р. Оцінка – не виховний засіб //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.23–24.

 7. Москаленко П. Діагностика відставання учнів у навчанні //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.104–107.

 8. Ніколайчук В.Д. Рейтингова система оцінювання знань //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.316–321.

 9. Середюк Г.Я. Діагностика і аналіз якості знань, умінь та навичок учнів початкової школи //Пед. пошук. –1998.–Вип.2. –С.37–45.

 10. Стефанська Л.В., Стецюк М.І. Види контролю знань, умінь і навичок учнів //Пед. пошук. –1998.–№4. –С. 25–27.

 11. Шаталов В.Ф. Казка про бабу Орину та малу дитину, или Не трогайте систему оценивания! //Педагогіка толерантності. –1998.–N2. –С.75–81.

Методика викладання окремих навчальних предметів

Українська мова

 1. Бондаренко Н. Невикористані резерви навчання грамоти //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.91-95

 2. Грибан Г. Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури //Дивослово. – 1998. - №2. – С.22.

 3. Гудзик І.П. Моделі застосування мов у шкільному навчанні //Відродження. – 1998. - №3. – С.16-20.

 4. Дьоміна А.В. Рідна мова як фактор духовності нації //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.23-25.

 5. Зімульдінова А., Савшак Т. Формування національної свідомості молодших школярів засобами рідної мови //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. - Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип.V. – С.4-14.

 6. Кононенко В.І. Етнолінгводидактика. – Івано-Франківськ. – 1998. – 156 с.

 7. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції.–Запоріжжя, 1998.– 159с.

 8. Кузнецова Л.В. Відродження рідної мови в системі освіти незалежної України //Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.2: Матеріали другої наук. конф. проф.-виклад. складу /Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К.,1998. – С.63-64.

 9. Лужецька Л. та ін. Поетичне слово на уроках рідної мови: Посіб. – Дрогобич: Вимір, 1998. – 50 с.

 10. Мамчур Л. [Василь Олександрович] Сухомлинський про роботу зі словом //Дивослово. – 1998. - №3 – С.56-58.

 11. Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову / М.С. Левчук та ін. //Пед. пошук. -1998.-Вип.2/2. -С.15-18.

 12. Перестюк М.О., Ядренко М.Й. Українська мова - мова науки і освіти //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.4. - С.87-90.

 13. Повхан К. Актуальні проблеми навчання державної мови в школах з національними мовами викладання //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.87-90.

 14. Рудницька О.Б. Проблемність у навчанні рідної мови і літератури //Пед.пошук.- 1998. - Вип.1. -С.34-36.

 15. Сергійчук Ю.П. Пошуки нових технологій вивчення української мови в школах з угорською та румунською мовами навчання Закарпатської області //Відродження. – 1998. – № 2. – С. 8-11.

1-3 (1-4) класи

 1. Бадер В.І. Формування гуманістичного світогляду молодших школярів на уроках рідної мови //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – Вип.3. – 1998. - С. 16-19.

 2. Бех І. Аргументація у виховному процесі на уроках читання //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.1-4.

 3. Білоконна Н. Інтелектуальний розвиток школярів на уроках мови //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.12-13.

 4. Головко І. Системність у роботі над текстами-міркуваннями //Почат. шк. – 1998. - №2. – С.13-16.

 5. Голубовська І., Левківська О. Ділове мовлення у навчальному процесі //Почат. шк. – 1998. - №3. – С.13-14.

 6. Гудзик І.П. Навчаємо слухати – розуміти українську мову //Рідні джерела. – 1998. - №1/2. – С.14-17.

 7. Машталер О. Художні описи та оповідання школярів //Почат. шк. – 1998. - №4. – С.7-9.

 8. Навчання в 3 класі чотирирічної і 2 класі трирічної початкової школи: Навч. посібник для вчителя: Рідна мова. Читання / М.С. Вашуленко та ін. – К.: Освіта, 1998. – 240 с.

 9. Пашута Л.Е. Нестандартні уроки з української мови в початковій школі: (3-й кл.) //Наша шк. – 1998. - №1. – С.59-61.

 10. Пелешок Е. Робота над засобами виразності на уроках читання //Почат. шк. - 1998. - N12. -С.12-14.

 11. Перемот С. Інтегрований урок рідної мови й мовлення: (проведений у ході експериментального навчання у 2 класі чотирирічної початкової школи) //Почат. шк. -1998.-N2. -С.16-17.

 12. Підлужна Г. Позакласне читання школярів як педагогічна проблема //Почат. шк. -1998.-N7. -С.18-22.

 13. Пушкарьова Т. Урок української мови в 3 класі //Почат. шк. -1998.-N4. -С.9-11.

 14. Сидор Е.В., Ільїч Л.М. Словниково-логічні завдання для розвитку мовлення молодших школярів: Метод. посіб. – К., 1998. – 52 с.

 15. Смовська О. Загадки на уроках мови //Почат. школа. -1998.-N6. -С.14-17.

 16. Смольська Л.М. Аспекти формування творчого мислення молодшого школяра в навчальному курсі рідної мови //Наук. зап. Острозької Академії. – 1998. – Т.1. – Ч.2. – С.132-138.

 17. Сосідко В.В., Шатирко Л.О. Усвідомлення лінгвістичних основ української мови учнями молодших класів //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.37-42.

 18. Федоренко Д. "Тече вода з-під явора...": (Урок-ранок з позакл. читання) //Почат. шк. -1998.-N2. -С.21-23.

 19. Хорошковська О. Особливості засвоєння української мови російськомовними учнями //Рідні джерела. – 1998. - №1/2. – С.11-14.

 20. Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної //Почат. шк. -1998.-N6. -С.42.

 21. Хорошковська О., Безрукова І. Поурочне планування уроків української мови у 1 класі 3-річної початкової школи //Почат. шк. -1998.-N11. -С.19-25.

 22. Хорошковська О., Кутенко Л. Уроки української мови: у 1-му класі шкіл з російською мовою навчання //Почат. шк. -1998.-N12. -С.37-41.

 23. Хорошковська О., Кутенко Л. Організація навчального процесу та планування уроків української мови у 1 класі шкіл з російською мовою навчання //Почат. шк. -1998.-N7. -С.30-32.

5-11 класи

 1. Глазова О. Вивчення типів мовлення: 8-й кл. //Дивослово. – 1998. - №2. – С.27-31.

 2. Гревцева Т., Надточій О. Алгоритмічний підхід до розв’язання складних питань орфографії //Дивослово. – 1998. - №2. – С.22-24.

 3. Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі //Дивослово.– 1998. – №4. – С.29-31.

 4. Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціональна орієнтація //Дивослово. – 1998. - №6. – С.29-31.

 5. Забіяка В. Робота зі словником (на уроках української мови) //Дивослово. – 1998. - №4. – С.22-25.

 6. Комаренко Н. Урок – казкова подорож: (Матеріали до уроку укр. мови у 8-му кл.) //Дивослово. – 1998. - №7. – С.29-31.

 7. Кратасюк Л. Урок-конкурс: [Останній урок укр. мови в 11-му кл.] //Дивослово. – 1998. - №4. – С.56-57.

 8. Купцова В. Творення уроку [української мови] //Дивослово. – 1998. - №12 – С.25-27.

 9. Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними синонімами //Дивослово. – 1998. - №4. – С.18-22.

 10. Пархонюк Л.М. Синтаксичний розбір складного речення (багатокомпонентні конструкції): Посіб. для вчителів та студ. філол. спец. – Т.: Газ. “Підруч. & посіб.”, 1998. – 64 с.

 11. Пентилюк М. Особливості технології уроку мови //Дивослово. -1998.-N4. -С.16-18.

 12. Пентилюк М., Коршун Т. Українська мова в російськомовних школах: Наук. основи викладання //Рідна шк. – 1998. - № 2. – С. 10-12.

 13. Петруня М. Дидактичний матеріал [ з української мови] : (5-11 класи) //Дивослово. -1998.-N3. -С.24-28; № 4.- С. 25-29.

 14. Петруня М. Навчальні диктанти. 5-8 кл. //Дивослово. -1998.-N5. -С.29-38.

 15. Плиско К.М. Довідник з теорії і методики навчання української мови в середній загальноосвітній школі (у табл. і схемах). – Х; ХДПУ, 1998. – 112 с.

 16. Потапюк Г.М. Тестові завдання на уроках мови: “Частини мови” //Пед. пошук. -1998.-Вип.2/3. -С.94-99.

 17. Потапенко О. Робота мовного гуртка [в школі] //Дивослово. -1998.-N10. -С.47-53.

 18. Симоненкова Т. Нові форми проведення уроків з мови //Дивослово. -1998.-N5. -С.23-28.

 19. Слова чутливі, як мімоза й мідь, немов крило метелика, тендітні: Творча майстерня: Уроки мови, л-ри, українознавства, позаклас. заходи (з досвіду роботи вчителів словесності). – Вишгород, 1998. – 134 с.

 20. Тихоша В. Робота над словом на уроках синтаксису //Дивослово. -1998.-N5. -С.42-44.

 21. Урбанович Н.П. Свято рідної мови. (Мовно-літературний конкурс) //Позакласний час. – 1998. - №2. – С. 15-16.

 22. Ходанич Л.П. Виховні та дидактичні аспекти українського абеткового вірша в сучасній педагогіці. – Ужгород: Журн. “Карпат. край”, 1998. – 63 с.

 23. Хом’як І.М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі. – Рівне: Волинські обереги, 1998. – 228 с.

 24. Чабайовська М. Програмований контроль знань (з мови) //Дивослово. – 1998. - № 5. – С. 39-41.

 25. Шелехова Г. Вивчення української мови в середніх загальноосвітніх школах у 1998/99 навчальному році //Дивослово. -1998.-N8. -С.17-18.

 26. Шелехова Г. Сучасні підходи до навчання рідної мови в загальноосвітній середній школі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.12-16.

 27. Щербатюк В.С. Синоніми як засіб гуманістичного створення характерів у поетичних творах Ліни Костенко //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН, СДПІ, 1998. – Вип.3. – С.123-126.

 28. Яворська С. Система роботи над орфографічними помилками //Дивослово. -1998.-N3. - С.22-24.

 29. Яновицька Н. Дидактичний матеріал для формування умінь української літературної вимови //Рідні джерела. – 1998. - №3. – С.27-28.

Російська мова

 1. Антонюк Р.И. Формирование умения воспринимать речь на слух: Работа с аудированием на уроках яз.: 5-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1998. - №1. – С. 40-42.

 2. Белоус В.С. На коммуникативной основе: Урок рус. яз. в 6-м кл. школ с укр. яз. преподавания //Там само. -1998.-N1.- С.36-39; №3. – С.52-54.

 3. Гульчин М.Б. Культура русской речи в условиях Украины: Учеб. пособие(8-й кл.) //Там само. – 1998. - №5. – С. 41-43.

 4. Давыденко В.И. Изучение заимствованных слов на уроках русского языка //Рус. яз. и л-ра в учеб. завед. -1998.-N1. -С.22-25.

 5. Киселев Д.Л. Семантизация лексико-фразеологических единиц на уроках русского языка //Там само. -1998.-N1. -С.25-27.

 6. Лановик Т. Слово до слова – цікава розмова: (Збагачення словн. запасу школярів на уроці л-ри) //Рідна шк. -1998.-N9. -С.56-57.

 7. Лежнев В.А. Не забывать о занимательности [на уроках русcкого языка] //Рус. яз. и л-ра в учеб. завед. -1998.-N2-3. -С.34-37.

 8. Лобчук Е.И. Русский язык в 3 (2) классе четырехлетней (трехлетней) начальной школы с русским языком обучения: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – К.: Освіта, 1998. – 144 с.

 9. Мельникова Р.Н. Роль прилагательного в создании образности речи: Система заданий для уроков развития связной речи: 6-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.39-40.

 10. Паскаль Е.В. Коррекция произносительных навыков русской речи учащихся первых классов //Наша шк. – 1998. - №3. – С.7-10.

 11. Пахненко И.И. Развитие логического мышления учащихся на уроках русского языка: (На примере служеб. частей речи) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1998. – №5. – С.39-41.

 12. Пашковская Н.А. О практической направленности курса русского языка в 3-9 классах в школах с украинским языком обучения //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N8. -С.60-62.

 13. Пелепейченко Л.Н., Лобко-Лобановская Н.А. Подготовка учащихся к написанию творческих работ по русскому языку. – Х.: ХГПУ, 1998. – 45 с.

 14. Романиченко Е.Н. Урок русского языка в 7-м классе //Рус. яз. и л-ра в учеб. завед. -1998.-N4. -С.26-29.

 15. Сульниченко В.Н. Формирование культуры речи учащихся при изучении глагольных норм в русском языке //Там само. -1998.-N4. -С.15-20.

 16. Тестовые задания по русскому языку для учащихся 6 классов / [Сост.: В.В. Андросов, Е.А. Стогний]. – Донецк: ПКФ “БАО”, 1998. – 94 с.- (Серия “Ключик”).

 17. Толкачова Т.В. Материалы для разговорной практики по русскому языку //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.56-58.

 18. Холоденко Л.Б. Тестовые задания по русскому языку для 5 класса школ с украинским языком преподавания //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.42-45.- Оконч. Начало: №11, 1997.

Іноземні мови

 1. Алуєва М.А., Кошова Л.С. Методичні рекомендації до вивчення стану викладання іноземних мов: На допомогу керівникам шк., метод. об’єднань, вчителям інозем. мов / Дніпропетр. Ін-т освіти. – Д: Промінь, 1998. – 46 с.

 2. Бігич О.Б. Удосконалення професійних умінь майбутніх учителів англійської мови в курсі професійно-вибіркової дисципліни “Методика англійської мови в початковій школі” //Іноземні мови. – 1998. - №4. – С.52-54.

 3. Бондарчук Л.Й. Деякі проблеми навчання іноземної мови молодших школярів в умовах загальноосвітньої школи: До питання про вибір та використання підручників //Іноземні мови. – 1998. - №3. – С.36-37.

 4. Вєтохов О. Самостійне опанування іноземної мови: Психол. аспект //Рідна шк. – 1998. - № 4. – С. 63-64.

 5. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноземних мов за рубежем //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.24-31.

 6. Гринюк Г.А. та ін. З досвіду білінгвального навчання іноземних мов у країнах Європи //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.66-70.

 7. Гузь О.І. Особливості використання автентичної відеофонограми на початковому ступені середньої загальноосвітньої школи //Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісн. КДЛУ: Дослідж. молодих вчених. Сер. Педаг. та психол. Вип.1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 221-229.

 8. Колодько Т. Рольова гра в навчанні іншомовного спілкування учнів Х-ХІ класів середньої загальноосвітньої школи //Наука і сучасність. Зб. наук. праць НПУ ім.М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К., 1998. – С.69-74.

 9. Колодько Т.М. Психолого-педагогічні аспекти позакласної роботи з іноземної мови //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.250-254.

 10. Круківська І.А. Використання пісень у процесі навчання аудіювання //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.22-23.

 11. Неділько А.Г. До питання застосування автентичних матеріалів для навчання іноземних мов //Іноземні мови. – 1998. - №4. – С.11-12.

 12. Петращук О.П. Види тестового контролю у навчанні іноземної мови в середніх навчальних закладах //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.15-17.

 13. Підтиченко Г.І. Принцип новизни як один із принципів комунікативного підходу на уроці іноземної мови //Іноземні мови. – 1998. - №3. – С.6-7.

 14. Проект державного освітнього стандарту з іноземної мови: V-IX класи //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.5-14.

 15. Редько В.Г. Місце і роль підручника в навчанні іноземної мови в середній школі //Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – С.41-47.

 16. Роман С.В. Планирование урока в начальных классах //Іноземні мови. – 1998. - №4. – С.45-47.

 17. Усатюк А.Л. Активізація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови //Іноземні мови. – 1998. - №3. – С.8-9.

 18. Філіпенко Д. Дистанційне навчання в INTERNET. Вивчення іноземних мов //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.,1998. – Вип.6, ч.4. – С. 191-197.

 19. Хоменко Л.Я. Нові методи навчання на Заході //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.32-33.

Англійська мова

 1. Болкун С.В., Коренько Т.І. Програма життєвого самовизначення у сфері „Я – учень” на уроках англійської мови //Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук. –метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998. – Ч. 2. – С. 74-77.

 2. Галіцина Т.П. Робота над темою “Зовнішність” у 6-му класі //Іноземні мови. – 1998. - №4. – С.13-16.

 3. Гапонова С.В. Навчальні матеріали до теми “Міжнародні відносини //Там само.-№4. – С.21-31.

 4. Гапонова С.В.Вправи для навчання англійської орфографії в середній школі //Там само. - №3. – С.12-13.

 5. Карпова В.М. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови //Там само. - №4. – С.34-40.

 6. Круківська І.А. Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках англійської мови //Там само. - №4. – С.55-57.

 7. Машковська М.Л. Нові підходи до уроку англійської мови: Робота над текстом. Використання музики та пісень //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.31-32.

 8. Ніцецька О.М. Евристична бесіда як форма ознайомлення з новим граматичним матеріалом за підручником „English through Communication” для 7 та 8 класів //Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісн. КДЛУ: Дослідж. молодих вчених. Сер. Педагог. та психол. Вип.1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 85-93.

 9. Ніцецька О.М. Контроль рівня сформованості граматичних навичок під час експериментального навчання граматики англійської мови за підручником “English through Communication” для 7 класу //Іноземні мови. – 1998. - №3. – С.10-11.

 10. Петращук О.П., Петренко О.П. Тести з читання англійською мовою у початковій школі //Там само. - №1. – С.47-45; №3. – С.38-43.

 11. Тітова В.М. Інтенсивний курс навчання англійської мови для абітурієнтів: зміст і структура //Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісн. КДЛУ: Дослідж. молодих вчених. Сер. Педагог. та психол. Вип.1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 72-84.

Німецька мова

 1. Дручкив Н.Ю., Паршикова Е.А. К концепции коммуникативно-игровой методики раннего обучения иностранному языку в новом учебном комплексе “Deutsch im Spiel” для первого класса общеобразовательной школы //Іноземні мови. – 1998. - №3. – С.33-35.

 2. Поддубная К.В., Ена Т.И. Устные экзаменационные темы по немецкому языку. 5-11 класс. – Х.: Рей», 1998. – 132 с.

 3. Пономаренко С.П. Застосування автентичних матеріалів у процесі навчання німецької мови //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.46.

Інші мови

 1. Базанова Л.М. Латынь – в школьное расписание //Педагогіка толерантності. – 1998. - №2. – С.81-86.

 2. Бражник Н.О. Лінгвокраїнознавчий аспект позакласної роботи з іспанської мови на середньому ступені загальноосвітньої школи //Іноземні мови. – 1998. - №1. – С.18-21.

 3. Голубець В.В. Комплекс тестових завдань для формування граматичних навичок продуктивних видів мовленнєвої діяльності японської мови //Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісн. КДЛУ: Дослідж. молодих вчених. Сер. Педагог. та психол. Вип.1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 169-174.

 4. Шишков В.В. Опора-символ у вивченні почасових форм іспанського дієслова //Наша шк. – 1998. - №3. – С.54-57.

Література

Українська література

 1. Байло Л.В. Образ Тарасика. Значення твору (С. Васильченко «Дитинство Шевченка»): Конспект уроку для 6 класу //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.19-21.

 2. Безрукова І. Українські народні дитячі ігри та хороводи як засіб розвитку мовлення молодших школярів [на уроках української літератури] //Рідні джерела. – 1998. - №3. – С.33-36.

 3. Бойцун І. Роль "посередника" в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала //Дивослово. -1998.-N5. -С.54-55.

 4. Бондаренко Ю. "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького в контексті національного виховання школярів //Дивослово. -1998.-N9. -С.39-42.

 5. Бондаренко Ю. Урок літератури в системі національного виховання //Рідна шк. -1998.-N9. -С.22-26.

 6. Буркалець Н. Історичне оповідання Богдана Лепкого "Каяла": (До уроку з позакл. читання) //Дивослово. -1998.-N7. -С.43-46.

 7. Васьківська Г.О. Особливості формування знань учнів про українську народну творчість //Відродження. -1998.-N4. -С.17-20.

 8. Верба Г. Перечитуючи Сковороду: (Комент. дослідника до кількох хрестомат. поезій Г. Сковороди) //Дивослово. -1998.-N7. -С.34-36.

 9. Волошина Н. Про викладання української літератури в 1998/99 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах //Освіта України.-1998.-8 лип.,№ 28.-С.7,9.

 10. Волошина Н. Українська література в новому навчальному році //Дивослово. - 1998. - N8. - С.19-22.

 11. Горик Н. Тематичні розробки уроків з української літератури: 10-й кл. 3-тя чверть //Дивослово. -1998.-N2. - C.31-41; №3. – С.28-40; №4. – С.31-40.

 12. Демчук О. Літературні ігри як засіб перевірки знань, умінь і навичок учнів //Укр.мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.69-75.

 13. Демчук О. Рейтингова система на уроках літератури //Дивослово. -1998.-N10. -С.43-45.

 14. Драчук Л. Морально-етичне виховання учнів на народних традиціях: (За п’єсою І.П. Котляревського “Наталка Полтавка”) //Рідна шк. – 1998. - № 5. – С. 79-80.

 15. Жила С. Вивчення комедії Миколи Куліша "Мина Мазайло" у школі //Дивослово. -1998.-N1. -С.21-26.

 16. Кейда Ф. Вивчення вірша Андрія Малишка "Гомін,гомін по діброві" //Дивослово. -1998.-N5. -С.20-21.

 17. Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 234 с.

 18. Ковальчук О. До вивчення "Боярині" Лесі Українки //Дивослово. -1998.-N10. -С.41-43.

 19. Кудряшова М. Образ України в творчості неокласиків //Дивослово. -1998.-N4. -С.6-8.

 20. Лановик Т. Слово до слова – цікава розмова: (Збагачення словникового запасу школярів на уроці л-ри) //Рідна шк. -1998.-N9. -С.56-57.

 21. Лещенко З.Б. Виховання духовності на уроках словесності та в позаурочний час //Пед. пошук. – Вип.1.(21). – С.21-23.

 22. Лісовський А. Розвиток художнього сприймання учнів у процесі вивчення літератури //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.50-54.

 23. Лобода Т. Самостійність у навчанні – це актуально //Дивослово. -1998.-N9. -С.37-39.

 24. Логвин Г. Література як науково-навчальний предмет: Роздуми про методику викладання //Рідна шк. -1998.-N2. -C.33-37.

 25. “…Лиш на рідній Батьківщині сонце справді золоте”: (Урок композиція з л-ри рідного краю в 5-му кл.) /Підгот. З. Филипчук //Дивослово. – 1998. - №10. – С.46-47.

 26. Марко В. Основи аналізу літературного твору //Дивослово. -1998. - N 10. – С. 38-41; N12. - С.37-42.

 27. Мельник М.Р. Вивчення власних назв в українській художній літературі //Наша шк. – 1998. - №3. – С.50-52.

 28. Назаренко О. Поезія Яра Славутича: (Урок позакл. читання в 11-му кл.) //Дивослово. -1998.-N1. -С.41-43.

 29. Пастушенко Н. Нетрадиційне навчання і викладання української літератури //Дивослово. -1998.-N2. -C.43-47.

 30. Пастушенко Н. Нові орієнтири літературної освіти //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.42-49. – Бібліогр. в прим., с.49.

 31. Поліщук Я. Туга за читачем і міф автора: (До пробл. сприйняття творчості Л.Українки) //Дивослово. -1998.-N4. -С.8-11.

 32. Русалкіна Л. Мислити – говорити – діяти: [Про спецкурс журналістики в ліцеї] //Рідна шк. – 1998. - №5. – С. 56-59.

 33. Скуратівський Л. Світогляд, засади, навчання словесності //Укр. мова і літ. в шк. – 1998. -№1. – С. 6-11.

 34. Степанишин Б. Вивчення життя і творчості М. Кропивницького //Укр. мова і літ. в шк. – 1998. -№1. – С. 54-63.

 35. Степанишин Б. Драма Лесі Українки “Бояриня” //Дивослово. – 1998. - №2. – С.50-63.

 36. Степанишин Б. Частка культури нації: Еволюція і корекція програми укр. літ. 5-11 кл. //Літ. Україна. – 1998. – 3 верес. – С.8.

 37. Таланчук О.М. Усна народна творчість: Навч.-метод. посіб. для учнів і вчителів. – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

 38. Чумак Т. Світлиця Шевченкового заповіту: (Сценарій темат. вечора) //Дивослово. -1998.-N3. -C.51-53.

 39. Шевченко О. Тестові завдання до теми "Творчість Івана Франка" //Дивослово. -1998. - N7. -С.39-43.

 40. Яценко Н. Історизми в романі П.Куліша "Чорна Рада": (Назви одягу та козац. атрибутики) //Дивослово. -1998.-N5. -С.15-17.

Див.

Світова література

 1. Андроник А. Дивные превращения...: Интегрированный урок – философское рассуждение по изучению новеллы Ф.Кафки "Превращение" //Вікно в світ. -1998.-N3. -С.4-17.

 2. Андроник А. Небожитель из кафе Глюк: Опыт школьной интерпретации новеллы Стефана Цвейга "Мендель-букинист" //Там само. - С.65-78.

 3. Бабенко К.П. Замах на Красу: Вивчення роману О.Уайльда "Портрет Доріана Грея" у зіставленні з повістю М.Гоголя "Портрет". 10 клас //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N10. -C.28-32.

 4. Барабанщикова З.П. "Пісня над піснями" – невичерпне творче джерело: Порівняльний аналіз біблійного тексту з повістями "Пісня над піснями" Шолом-Алейхема та "Суламіф" О.Купріна //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N5. -С.18-21.

 5. Бахрушина В.М. "Співучою музикою сонета...": Конспект уроку: лірика Данте, Петрарки, Шекспіра, Міцкевича. 9 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N10. -C.17-19.

 6. Бездєнєжних О.М. Новела у світовій літературі від Боккаччо до майстрів ХХ століття: Підсумковий урок-семінар узагальн. мислення з використ. граф. схем //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1998. - №3. – С.40-42.

 7. Безобразова Л.Л. "На півдорозі між злиднями та сонцем...": Матеріали до уроків по вивченню творчості А.Камю: 11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N2. -С.23-26.

 8. Бенкова С.Д. "Все в ней таинственно, с загадочным иносказанием...": /конспект урока по изучению "Песни песней Соломона" 11 кл. //Пед. пошук. -1998.-N4. -С.30-34.

 9. Береза Б.З. Виразники дум народних: Уроки за творчістю Ш. Петефі у зіставленні з творчістю Т.Шевченка //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N3. -С.29-32.

 10. Бойко Е. Суміжні види мистецтв на уроках зарубіжної літератури: (Музика) //Мистецтво та освіта. -1998.-N1. -С.42-45.

 11. Борецький М.І. Історико-літературний процес. Стиль доби, літературні напрями, школи, гуртки: Матеріали до вивч. теорет. тем //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N6. -С.37-41.

 12. Братко В.О. "Минула темна ніч глибока, і день у серці сяє знов...": До вивч. творчості Дж. Боккаччо. 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. –1998.-N9. -С.10-13.

 13. Братко В.О. "Стерничий скрипку січе смичком...": "Екзотична" новела П. Меріме "Таманго". 10-й кл. //Там само.- N10. -C.23-25.

 14. Братко В.О. Привиди "оселі суму": Метод. рек. щодо вивч. новели Е. А. По "Падіння дому Ашерів". 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N7. -С.35-38.

 15. Бругер С.П. "Уривки єдиної великої сповіді...": Конспект уроку по вивч. трагедії Й.В.Гете "Фауст".9-й кл. //Там само.- N7. -С.22-24.

 16. Варварич О.Ю. Сповнені любові та милосердя...: Спільні риси казок Г.-К. Андерсена та О. Уайльда: 5-й кл. //Там само. -1998.-N3. -С.25-27.

 17. Вершина Л.Г. "Йому так личить панцир бойовий!": Компарат. аналіз творів героїч. епосу. 7-й кл. //Там само.- N10. -C.14-16.

 18. Вершина Л.Г. "Скрізь прийнятий, я гнаний звідусіль": Конспект уроку по вивч. поезії Ф. Війона. 7-й кл. //.Там само. -1998.-N2. -С.31-33.

 19. Вершина Л.Г. Постигая философский смысл сказки: Изучение сказки "Золото царя Мидаса" Н.Готорна в сопоставлении с мифом о Мидасе //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N8. -С.17-20.

 20. Вершина Л.Г. Тематичний план-конспект уроків зарубіжної (всесвітньої) літератури //Там само. -1998.-N9. -С.11-13.

 21. Вершина Л.Г. Фантастика як засіб осягнення реального, його моральних проблем: (Урок-зіставлення за повістями "Страшна помста" М.Гоголя і "Різдвяна пісня у прозі" Ч.Діккенса) //Там само.-N4. -С.2-3.

 22. Вітрук О.В. Біблійні мотиви в європейському мистецтві: Матеріали до інтегр. уроків (зарубіжна л-ра/образотворч. мистец.) //Там само.-N4. -С.41-46.

 23. Вітрук О.В. Гуманітарні предмети [в школі] – джерела духовності //Там само. -1998.-N11. -С.3.

 24. Вітрук О.В. Образ Богородиці в європейському мистецтві: Матеріали до інтегр. уроків (заруб. л-ра/образотв. мистец.) //Там само.-N5. -С.32-38.

 25. Вовк Я.Г. Спокуса заглянути в казку: Матеріали до вивч. роману Г.Г Маркеса "Сто років самотності". 11 кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N3. -С.22-25.

 26. Ганич Н.І. "Хитро,мудро, не великим коштом...": Урок-аукціон "У світі літ. термінів".11-й кл. //Там само. - N5. -С.41-43.

 27. Ганич Н.І. День української писемності та мови: Матеріали до усного журн. //Там само.- N10. -С.55-57.

 28. Ганіч Н.І. Із "чорного ходу" в безсмертя: Урок – прес-конф. по вивч. роману Дж. Лондона "Мартін Іден". 11-й кл. //Там само.-N7. -С.33-34.

 29. Гвоздкова И.С. В контексте мифологического подхода: Изучение пьесы-сказки А.Н.Островского "Снегурочка" //Всесвіт.л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N3. -С.19-21.

 30. Герцик О.В. Гомерова "Іліада" – енциклопедія життя стародавніх греків: Матеріали до уроку – лекції з елементами бесіди //Там само.-N6. -С.29-31.

 31. Гіберт Й. Кипучий вулкан: повість Германа Гессе "Степовий вовк". 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N9. -С.27-28.

 32. Гладышев В.В. Филологический анализ текста как средство проникновения во внутренний мир поэта: На примере "Я не люблю" В.Высоцкого //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.49-53.

 33. Гладышев В.В., Озаринский С.В. Как составить объективную картину заинтересованности учащихся в изучении литературы: Из опыта социометр. исслед. //Там само.- N6. - С.12-14.

 34. Гордєєва Л.В. "Людина не для того створена, щоб терпіти поразки...": Матеріали до вивч. творів Е. Хемінгуея. 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N2. -С.32-34.

 35. Горідько Ю.Л. Зарубіжна література. Вивчення творчості Е.М. Ремарка та Г. Бьолля. Філологічний аналіз художнього тексту: [Посібник]: 11-й кл. / Київ. міжрегіон. ін-т удоскон. вчителів ім. Б. Грінченка. – К.: “Навч. посіб.”, 1998. – 31с.

 36. Гравцева Т.М. Словник до твору: А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N4. -С.29-30.

 37. Градовський А.В. "Своїх я уст брехнею не поганив...": До вивч. сонетів В.Шекспіра. 9-й кл //Зарубіж. л-ра в навч.закл. -1998.-N10. -C.20-22.

 38. Градовський А.В. "Стара моя думка на тім огні згоріла...": Комедії Мольєра "Міщанин-шляхтич" та І.Карпенка-Карого "Мартин Боруля". 9-й кл. //Там само.-N3. -С.15-16.

 39. Градовський А.В. Володарі у царстві духа: схожість мотивів і образів у поезії Т. Шевченка і Ф. Шіллера //Там само.-N3. -С.4-5.

 40. Градовський А.В. Її називали «жахливою матір’ю»: Конспект уроку по вивч. драми Г. Ібсена «Ляльковий дім»: 10-й кл. //Там само. - N2. -С.15-16.

 41. Градовський А.В. Листи до незнайомки: Урок-літ. театр за листами Гі де Мопасана й укр. худож. М. Башкирцевої //Там само.-N2. -С.17-18.

 42. Градовський А.В. Під знаком Ероса і Танатоса: Урок – компаративіст. дослідж. з елементами бесіди за творами К. Гамсуна "Пан" і М.Коцюбинського "Тіні забутих предків". 11-й кл. //Там само. –N1. -С.31-34.

 43. Гриців Г.Р. "Що каже свіжих квітів жмутик?": Підсумк. урок по вивч. твору Дж. Даррела "Балакучі квіти". 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N7. -С.32-33.

 44. Дем'янюк Л.І. "Відчуєш, що земля не рай...": Два уроки з вивч. біблійних оповід.: 5-й кл. //Там само.-N2. -С.27-29.

 45. Дереза Л.В. "І я в чудеснім забутті...": Єдність людини і природи в творчості Алкмана. 5-й кл. //Там само. – N11. -С.38-40.

 46. Дереза Л.В. "Коли руйнуються любовні стосунки – руйнується світ": Матеріали до вивч. роману К. Гамсуна "Пан". 11-й кл. //Там само.-N8. -С.13-16.

 47. Дереза Л.В. "Перебуваючи в пеклі, можна марити про білосніжні вершини...": Глибини поезії Ш. Бодлера. 10-й кл. //Там само.-N9. -С.14-19.

 48. Дзюбишин-Мельник Н. Перекладна література як складова інкультурації дитини: Якою має бути методика її прилучення до цієї літератури //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.46-48.

 49. Дітькова С.Ю. "Я обожнюю біфштекс...": До аналізу роману У.-С.Моема "Театр". 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N9. -С.24-27.

 50. Дітькова С.Ю. Абсолютно синій кіт, або Таємниця аномалій роду Буендіа: Матеріали до вивч. роману Г. Г. Маркеса "Сто років самотності" 11-й кл. //Там само.-N5. -С.26-31.

 51. Жванко В.І. Мауглі: "Джунглі - школа життя": Система уроків за оповіданнями Р.Кіплінга //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N3. -С.14-17.

 52. Жулковська Т.Є. Використання ігор, вікторин, кросвордів та творчих завдань на уроках зарубіжної та української культури //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.28-30.

 53. Зарубіжна (всесвітня) література: Темат. планув. курсу 5-11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N9. -С.6-8.

 54. Зварич В.З. Твори, які виховують відразу до насильства: Матеріали до огляд. уроку "Е. М. Ремарк – видат. нім. письменник". 11-й кл. //Там само.-N1. -С.30-32.

 55. Зіневич Л.С. Вступний урок. Як його організувати?: Метод. рек. //Там само.-N6. -С.7-9.

 56. Іваськевич Т.В. "Час, який пройшов по людях, наче по рейках...": Урок–презентація по вивч. роману Е.М.Ремарка "Три товариша". 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N7. -С.27-29.

 57. Ісаєва О.О. Бібліотечні уроки як засіб формування читача //Там само. -N2. -С.27-31.

 58. Ісаєва О.О. Вивчення літературно-критичних матеріалів на уроках зарубіжної літератури і проблеми формування читача //Там само.-N9. -С.36-38.

 59. Ісаєва О.О. Історія про найкращу в світі няню: Метод. рек. до уроку позакл. читання по вивч. повісті–казки П.Л.Треверс "Мері Поппінс". 5-й кл. //Там само.-N6. -С.11.

 60. Ісаєва О.О. Організація сімейного читання як фактор формування читача //Там само.- N7. - С.37-38.

 61. Ісаєва О.О. Теоретичні засади системи формування читача і вміння використовувати інтереси сучасних школярів //Там само. – N4. -С.2-5.

 62. Каєнко О.В. Чи уважний ти читач?: Сценарій літ. гри //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N3. -С.46-47.

 63. Клименко Ж.В. "У чудовій, ясній країні": Матеріали до уроку позакл. читання за казкою Е.Т.А.Гофмана "Лускунчик і Мишачий король". 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.- N9. - С.22-24.

 64. Клименко Ж.В. “Україно, квіте любий, сонячна рута…” Літ. композ.: Україна очима зарубіж. поетів ХХ ст. //Там само.-N7. -С.44-45.

 65. Ков’ях Т.В. “Суджений-ряжений, перевези через місток!”: Інтегр. уроки з вивч. балади В. Жуковського “Світлана”: 7-й кл. //Там само. - №9. – С.30-32.

 66. Ковальчук З.П. Вимоги до сучасного уроку зарубіжної літератури //Пед. пошук. -1998.-№4. -С.24-25.

 67. Ковбасенко Л.В. Зарубіжна (всесвітня) література: (Темат. планув. курсу, 5-11-ті кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1998. - №10. – С.6-13.

 68. Ковбасенко Л.В. Лев Толстой як майстер "психологічної рентгеноскопії": Два уроки за романом "Анна Кареніна": 10-й кл. //Там само. – N10. -С.44-48.

 69. Ковбасенко Л.В. Особливості розвитку всесвітньої прози першої половини ХХ століття: Урок-огляд //Там само. – N2. -С.51-53.

 70. Ковбасенко Л.В. Повторение, развивающее навыки анализа литературного текста: (Заключ. урок-конкурс по теме "Серебряный век" рус. поэзии) //Там само. – N4. -С.16-17.

 71. Ковбасенко Л.В. Ф.Кафка: людина в цьому світі – самотня комаха: Конспект уроку з вивч. оповід. "Перевтілення" //Там само. – N8. -С.57-58.

 72. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. На допомогу методистові зарубіжної літератури: [Про випускні екзаменац. білети для випускників] //Там само. – N4. -С.34-35.

 73. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Система домашніх завдань до уроків курсу всесвітньої (зарубіжної) літератури //Там само. – N1. -С.7-13; №2. – С.5-14.- N4. – С. 19-29.

 74. Козимирська Т.І. Криза духу і спалах поезії: Матеріали до вивч.творчості Т.С.Еліота //Там само.-N4. -С.36-39.

 75. Козленко Р.О. "Ви знаєте письменників, а я - художник": Експрес-інформація до вивч. творів Сент-Екзюпері, Войнич, Чапека, Гріна. 8-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. – 1998.-N1. -С.12-14.

 76. Козленко Р.О. "Двері у світ не завжди відчиняються в один бік...": Експрес-інформація до вивч. творів Федра, Ж. де Лафонтена, Ж.Верна, В.Голдінга.6-й кл. //Там само. – N7. -С.11-12.

 77. Козленко Р.О. "Джерело має саме нуртувати": Підсумк. завдання до теми "Літ. казки". 5-й кл. //Там само. – N3. -С.10-11.

 78. Козленко Р.О. "Занурена у сни принцеса": Експрес-інформація до вивч. фольклору. 5-й кл //Там само. – N9. -С.7-10.

 79. Козленко Р.О. "Хоч я стара, - повік я гарна...": Експрес-інформація до вивч. казок Ш. Перро та В. Гауфа. 5-й кл. //Там само. – N8. -С.8-10.

 80. Кокарева В.В. Приключенческая литература как фактор нравственного воспитания: Урок-видео (на материале рассказа Дж.Олдриджа "Последний дюйм") //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.20-22.

 81. Конєва Т.М. "Безодня,в яку ти летиш...": Матеріали до вивч. роману Дж.Селінджера "Над прірвою у житі".11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N5. -С.47-48.

 82. Конєва Т.М. "Для чого прийшли ми у світ цей?": Матеріали до вивч.творч. спадщини Г.Белля. 11-й кл //Там само.-N3. -С.19-22.

 83. Конєва Т.М. "Недаремно ж колись Афродіта народилася з піни морської...": До вивч. поезії Ф. Г. Лорки.”Балада про морську воду” 7-й кл. //Там само.-N11. -С.40-41.

 84. Кононенко С.І. "Думкозлочинець" із "101 кімнати": Матеріали до вивч. роману Д. Оруелла "1984". 11-й кл. //Там само.-N1. -С.27-29.

 85. Кошкіна Ж.О. Про викладання рідної мови і літератури та української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з мовами національних меншин у 1998/99 н.р. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N8. -С.59-60.

 86. Кузьменко В.І. Про види перекладу, форми і методи роботи з ним: Матеріали до уроку //Там само. – N6. -С.10-12.

 87. Куцевол О.М. "Правду часом кажуть жартома": Вивч. роману Ф. Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N5. -С.18-22.

 88. Куцевол О.М. "Співана історія": Урок-семінар по вивч. героїч. епосу епохи пізнього Середньовіччя.9-й клас //Там само. –N6. -С.22-26.

 89. Логвин Г.П. Епідемія жорстокості: Матеріали до вивч. роману Г. Белля "Де ти був, Адаме?". 11-й кл. //Там само. –N1. -С.35-38.

 90. Логвин Г.П. Філософія любові у романтичній оздобі: Матеріали до вивч. роману Майн Ріда "Вершник без голови". 6-й кл. //Там само. –N2. -С.8-9.

 91. Лотоцька Р.О. Урок у запитаннях і відповідях: До вивч. творчості Е.Т.А.Гофмана("Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер") //Всесвіт.л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.29-30.

 92. Луб'янова Т.В. Донести цінність духовно-змістовного життя героя : (Моногр. вивч. роману "Овід"Е.Л. Войнич із використ.проблем. завдань: 8-й кл.) //Там само.-N2. -С.39-42.

 93. Лугова О. Розвиток уяви, фантазії під час роботи з творами Оксани Іваненко, Джанні Родарі //Почат. шк. -1998.-N4. -С.16-17.

 94. Мальковский Г.Е. Влюбленный в фонетику: (Материалы к изучению пьесы Б.Шоу "Пигмалион", в основе которого - новое прочтение произведения) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N4. -С.9-11.

 95. Маранцман В.Г. Художественные произведения о природе как средство эстетического и нравственного воспитания учащихся: Материалы к уроку по изучению интегриров. темы "Времена года" //Там само.-N2. - С.34-35. – Окончание. Нач. №3 1997.

 96. Марченко Н. Рільке й Україна: До вивч. творчості поета у зіставленні з українським культурним світом. (Матеріали для лекції вчителя) //Вікно в світ. -1998.-N3. -С.44-60.

 97. Махнач Т.П. З любов'ю до дитини: Три уроки-зустрічі з героєм повісті Д.Грінвуда "Маленький обідранець". 6-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.16-18.

 98. Мацапура В.І. "А без серця в чуже серце не заглянеш оком...": Балади А.Міцкевича в пер. інтерпретації П.Куліша /Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N10. -C.40-42.

 99. Мацапура В.І. "Друже мій, це не книга, доторкнувшись до неї, ти доторкнувся до людини...": Матеріали до вивч. поезії У. Уїтмена. 10-кл //Там само. –N2. -С.44-47.

 100. Мацапура В.І. "Чи розумієм ми весняні світлі мрії?": Творча спадщина поетич. групи "Парнас" //Там само.-N7. -С.39-43.

 101. Мацапура В.І. Особливості лірики та різні підходи до її аналізу //Там само.-N11. -С.6-10.

 102. Мельник-Деркач Л.М. Урок формування навиків аналізу художнього тексту шляхом зіставної характеристики героїв: На прикл. міфу "Прометей" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N6. -С.27-29.

 103. Мірошниченко Л.Ф. Портретна галерея письменииків світової літератури //Зарубіж. л-ра в навч. закл. – 1998. - №5. – С.12-14; №9. – С.28-29.

 104. Мірошниченко Л.Ф.Чотири уроки у Мольєра: 9-й кл. //Там само.- №2. – С.10-15; №3.– С.11-14.

 105. Молнар А.М. "Звучала Шуберта мелодія велична...": Матеріали до проведення літ. вечора на день святого Валентина. 9-11-ті кл. //Там само.-N2. -С.43-46.

 106. Молнар А.М. Методичні рекомендації до позакласної роботи із зарубіжної літератури //Там само.-N2. -С.42-43.

 107. Мосійчук І.А. "Що варте пам'яті - віддать Езопу...": Урок-байка по вивч. європ. байк. спадщини: 6-й кл. //Там саме.-N2. -С.30-32.

 108. Московченко Н.П. Класи, класики…: Свято “Останнього дзвоника” ////Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N4. -С.49-50.

 109. Наливайко Д.С. Гірка реальність, перетворена силою слова на високе мистецтво: Матеріали до уроків за творчістю Г.Флобера //Там само.-N9. -С.35-38.

 110. Нарихнюк Л.І. “Коли душею володіють гроші” …: (За повістю Оноре де Бальзака “Гобсек”) //Пед. пошук. – 1998. – Вип.3 (23). – С.71-76.

 111. Немиришин П.І. Хоку: слова замовкають, а почуття ще говорять: (Урок-споглядання за поезією Мацуо Басьо //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N12. -С.11-13.

 112. Ніколенко О.М. "Ах, коли ж воскреснем ми душею?..": Ф.Шіллер. "Рукавичка": 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N11. -С.25-30.

 113. Ніколенко О.М. "Живи - надії не втрачай!..": Ф. Війон. "Балада прикмет". 7-й кл. //Там само.-N11. -С.11-19.

 114. Ніколенко О.М. "Люди ищут доброго Бога...": Вивч. біблійних міфів у 5 і 6-му кл. //Там само.-N2. -С.19-22; №4. – С.16-18; №5. – С.15-18.

 115. Ніколенко О.М. "Наше неуцтво безмежне.Так зменшимо його хоча б на крихту!": Матеріали до вивч. п'єси Б. Брехта "Життя Галілея". 11-й кл. //Там само.-N8. -С.10-12.

 116. Ніколенко О.М. "Чи повернеться янгол?": Матеріали до вивч. оповід. Г.Гарсіа Маркеса "Старий з величезними крилами".7-й кл. //Там само.-N2. -С.17-18.

 117. Ніколенко О.М. “Через любов наближуються до неї…”, або У полоні природи: Балада Й.-В. Гете “Вільшаний король”: 7-й кл. //Там само.-N11. -С.19-25.

 118. Ніколенко О.М. Жахливі сни Густава Ашенбаха, або У потворному світі викривлених образів і думок: Матеріали до вивч. новели Т.Манна "Смерть у Венеції". 11-й кл. //Там само.-N7. -С.13-17.

 119. Ніколенко О.М. Навчати старшокласників досліджувати: На прикл. вивч. теми “Роман Ч. Діккенса “Домбі і син”: 10-й кл. //Там само.-N10. -С.6-8.

 120. Ніколенко О.М. Порівняльний аналіз п'єс "Пігмаліон" (1913) Бернарда Шоу і "Мина Мазайло" (1928) Миколи Куліша: 11-й кл. //Там само.-N10. -C.13-14.

 121. Ніколенко О.М. Розп'яття серця, сповненого любов'ю: Психол. есе Дж. Джойса "Джакомо". 11-й кл. //Там само.-N9. -С.19-21.

 122. Ніколенко О.М. У світі парадоксів Бернарда Шоу, або "Леді з пучка моркви": До вивч. п'єси "Пігмаліон". 11-й кл. //Там само. - №10. – С. 8-13.

 123. Ніколенко О.М. Щоденник "нумера" Д-503: Матеріали до вивч. роману Є.Замятіна "Ми". 11-й кл. //Там само.-N1. -С.24-27.

 124. Ніколенко О.М., Стеценко С.В. Від Різдва до Воскресіння: Гуманіст. смисл циклу "Вірші Юрія Живаго" з роману Б.Пастернака "Доктор Живаго" 11-й кл. //Там само. –N5. -С.33-39.

 125. Ніколенко О.М.Портретна галерея письменників світової літератури: [Повідомл.] 4. Методика використання портрета на уроці //Там само. – N7. -C.35-36.

 126. Олексієнко О.Д. Опорна схема-конспект - як форма опрацювання тексту: (На матеріалі роману Г.Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома".) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N3. -С.21-22.

 127. Оришака Ю.М. "Заметался пожар голубой...": Женщины в творческой судьбе С.Есенина //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N3. -С.36-43.

 128. Орлова О. Повернути “забуті обличчя речей”: Урок аналізу поетичного тексту з використанням паралельних перекладів /Р.-М. Рільке //Вікно в світ. – 1998. – “3. – С. 38-43.

 129. Орлова О.В. "Чом в ріднім краї він чужий?": Урок-зіставлення: поезії Алкея, Байрона, Лермонтова: 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N11. -С.36-38.

 130. Орлова О.В. Образ віку в ліриці ХХ століття: Інтегров. урок–огляд творчості Т.С.Еліота,Р.М.Рільке,В.Незвала,О.Мандельштама //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N7. -С.41-44.

 131. Орлова О.В., Дереза Л.В. Крах ілюзій виснажив духовність: Матеріали до вивч. спадщини Т.С. Еліота: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N1. -С.29-31.

 132. Остапчук В.В. Образ Мазепи у світовій літературі: Урок-зіставлення //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N7. -С.28-30.

 133. Первак О.П. Збагатити учня соціокультурним досвідом людства //Там само. –N6. -С.2-7.

 134. Первак О.П. Комплексний аналіз художнього твору: Система уроків за романом Ч. Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”: (10-й кл.) //Там само. – N3. -С.33-39.

 135. Піддубна Л.Г. Як ввести дітей в художній світ Рабле: Урок–подорож сторінками роману "Гаргантюа і Пантагрюель" з використ. тестів, літ. ігор //Там само. –N6. -С.31-34.

 136. Підлісна Г.Н. Театральне мистецтво Стародавньої Греції: Уроки за трагедіями "Прометей закутий" Есхіла,"Едіп-цар" Софокла,"Медея" Евріпіда //Там само. – N7. -С.24-27.

 137. Пона Л.М. "І все його існування–відчуття глибокого незборимого болю": Матеріали до вивч. творчості Е.Т.А. Гофмана. 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N6. -С.34-35.

 138. Правура Л.М. "Ячать хлипкі хрипкі скрипки листопада...": Урок з вивч. поезії П. Верлена. 11-й кл. //Там само.- N9. -С.32-35.

 139. Пригодій С.М. Продовжуючи прадавню українську традицію "Серця": Неоромантичні твори О.Кобилянської в контексті духовних явищ Європи //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N5. -С.21-23.

 140. Прокоф’єв І.П. Поезія навіювання: Інтегров. урок з елементами лекції та бесіди за творчістю П. Верлена //Там саме.-N7. -С.33-36.

 141. Пронкевич О.В. Оновлюючи жанр роману: Матеріали до вивч. творчості М.Пруста. 11-й кл. //Там само.-N10. -С.49-54.

 142. Пшенична В.М. "Любіть, щоб мислити натхненно...": Конспект підсумк. уроку-гри "Життя і творчість Й.В. Гете". 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N7. -С.23-26.

 143. Рада І. Нехай нам допоможе Рафаель!: (Твори образотв. мистец. на уроках зарубіж. л-ри) //Рідна шк. -1998.-N3. -C.55-57.

 144. Рада І.М. "Гудуть весь час у мушлі глухо таємні звуки...": Урок-дослідж. з вивч. напрямів сучас. мистец.: 11 клас //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N10. -C.32-36.

 145. Рада І.М. "Люблю цей край...",або Нормандія Мопассана і французьке малярство: Вивч. творчості письм. за допомогою образотв. мистец.: 10-й кл. //Там само.-N5. -С.22-25.

 146. Рада І.М. Арка класицизму, квітка романтизму...: Опорні конспекти худож. напрямів та епох на уроках зарубіж. л-ри. 9-й кл. //Там само.- N7. -С.18-21.

 147. Рада І.М. Західноєвропейське та українське бароко: Інтегр. урок з елементами бесіди //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N2. -С.43-45.

 148. Рогозинський В.В. "П'ятнадцятий камінь" поезії Мацуо Басьо: Матеріали до вивч. спадщини япон. класика. 5-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N2. -С.12-16.

 149. Ромащенко Л.І. Слов'янські літератури і творчість Олеся Гончара //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N4. -С.52-53.

 150. Рудаківська С.В. Мопассан у колі сучасників: Літ. світлиця. 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N1. -С.17-19.

 151. Рудаківська С.В. Твір як символ і водночас точне зображення дійсності: Урок-семінар з вивч. новелістики Мопассана: 10-й кл. //Там само.- N10. -C.25-28.

 152. Ружевич Т.М. Соціальна дійсність у дзеркалі гротеску: Матеріал до уроку-лекції за твором Е.Т.А.Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер": 9-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.26-28.

 153. Савута Ж.В. Велична споруда з “піщинок пам’яті”: Матеріали до вивч. однієї з частин “суб’єкт. епопеї” М. Пруста “У пошуках утраченого. часу”: 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N7. -C.17-23.

 154. Свербилова Т.Г. Экстраверсия как психологическая доминанта характера в драматургии Гоголя //Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. -1998.-N2/3. -С.21-25.

 155. Сердюкова Т.Р. Гра допомагає навчанню: Система цікавих завдань і методів роботи //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N10.- С.19-21.

 156. Сердюкова Т.Р. Добчинский и Бобчинский приглашают на праздник: Сценарий общешк. костюмир. праздника //Там само. –N4. -С.50-51.

 157. Сисін Ю. Важелі вчинків великих нишпорок: Матеріали до вивч. творчості Е. По та К. Дойля: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N3. -С.8-9.

 158. Скарлат Н.Д. Максим Горький і Україна //Відродження. -1998.-N4. -С.30-33.

 159. Слободська А.М. Тремтячи від власної відваги…: Конспект уроку по вивч. “Півн. оповід.” Дж. Лондона. 11-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N3. -С.17-19.

 160. Сокольская Л.П. Выбери один вариант: Тестовые контрол. работы: 6-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N6. -С.45-49.

 161. Соловцова І. Учитель літератури – посередник між митцем минулого та творцем майбутнього //Рідна шк. – 1998. - № 5. – С. 44-47.

 162. Сорокина Л.М. Метель: Инсценизация одноименной повести А.С.Пушкина [для внеклассного часа] //Там само. –N1. -С.54-58.

 163. Стефановська З.Я. Нащадки знищеної цивілізації: Конспект уроку з вивч. роману Ф. Купера "Останній із могікан". 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N1. -С.10-11.

 164. Стрілецький О.Р. "Такий звитяжний красень молодий!": Експрес-інформація до вивч. героїч. епосу народів світу. 7-й кл. //Там само. –N7. –С.16-18.

 165. Ступнікова С.І. "Мистецтво - доля обраних": Конспект уроку-пошуку з вивч. творч. біогр. Б. Брехта: 11-й кл. //Там само. – N7. -С.30-33.

 166. Стус В. Про п'єсу Б.Брехта "Життя Галілея" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N12. -С.32-35.

 167. Тарасова Н.І. "На світі вже давно ведеться...": Метод. розробка з вивч. байок Федра. 6-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N11. -С.42-45.

 168. Теплинський М.В. М.П. Драгоманов: «Войнаровский», «Исповедь Наливайко» переписывались в наших тайных тетрадках рядом с произведениями Шевченко…»: К изучению творчества К.Ф. Рылеева в шк. с рус. яз. преподавания //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N4. -С.31-34.

 169. Ткачов Ю.Г. Вимисел у творчості письменників різних літературних напрямків: Матеріал до вступ. уроку //Там само. –N6. -С.35-36.

 170. Тоцька О.М. Методика, що розвиває творчу уяву учнів: (Сценарій навч. модуля (на прикл. поет. казки-притчі "Маленький принц" А.де Сент-Екзюпері) //Там само. –N4. -С.4-9.

 171. Угрин А. Используя логико-психологические возможности урока: Проникновение в тайны творчества Ф.Кафки с помощью графических схем //Вікно в світ. -1998.-N3. -С.18-24.

 172. Чаус М.Л. "Юнак блакитноокий - добрий геній і жінка - демон з мороком в очах": Урок з вивч. сонетів Шекспіра: 9-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N1. -С.15-17.

 173. Чаус М.Л. Форми та зміст результативної організації навчально-виховної роботи із зарубіжної літератури в 5 класі //Там само. – N5. -С.7-11.

 174. Чепур Т.И. Культура эпохи Возрождения: Урок по зарубеж. лит. в 9-м кл. //Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. -1998.-N4. -С.30-34.

 175. Чередник Л.А. Блискавка, «що осліплює найглибші тайники людської душі»: Фольклор. балади в пер. І. Франка «Король Лір і його дочки» і «Танець ельфів»: 7-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N11. -С.30-32.

 176. Чомко І.М. Прихований аспект образності вірша П.-Б.Шеллі "Хмара": Синтетичне видокремлення як прийом інтерпретації поетичного тексту //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. -1998.-N1. -С.58-60.

 177. Шепель Ю.А. От философии сонета к его полноценному восприятию и осмыслению: Систем. изучение жанра //Там само. – N1. - С.22-26.

 178. Штейнбук Ф.М. О творчестве писателя через языковую стихию его произведений: (Урок-стилизация, посвящ. изуч. творчества В. Ерофеева) //Там само. – N4. -С.14-16.

 179. Шульга Н.П. "Рани совісті ніколи не зарубцюються...": Конспект уроку з вивч. драми (Г.Ібсен "Ляльковий дім" і А.Чехов "Вишневий сад"). 10-й кл. //Зарубіж. л-ра в навч. закл. -1998.-N7. -С.26-27.

 180. Юрченко І.Ю. Матеріали до планування та проведення уроків зарубіжної літератури: 5-й кл. //Там само. – N1. -С.7-9.

 181. Янголь Л.В. "Пісня залишається з людиною, пісня залишається назавжди...": Урок-концерт з елементами лекцій по вивч. усної нар. творчості. 8-й кл. //Там само. – N5. -С.39-40.

 182. Янчук О.Д. Будь сином України!: Урок-зіставлення за романом "Робінзон Крузо" та повістю "Син України": 5-й кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. –1998.-N2. -С.32-33.

 183. Янчук О.Д. Відстоювати свої знання, як лицар - честь: Урок-лицар. турнір за романом В.Скотта "Айвенго" //Там само. – N3. -С.23-24.

 184. Янчук О.Д. Вчити добру і любові: Урок-зіставлення казки "Соловей і троянда" О.Уайльда і "Казки про жабу і троянду" В.Гаршина //Там само. – N3. -С.17-19.

 185. Яременко Л. Чи загубив Франц Кафка шлях до світла?: Система уроків за новелою "Перевтілення" та щоденниками письменника //Вікно в світ. -1998.-N3. -С.32-37.

Див.

Історія. Народознавство

 1. Абраїмов В. Історія та її соціально-виховуюче значення за Михайлом Грушевським: Вчительські виписки з праці “На порозі нової України. Гадки і мрії” //Історія в шк. – 1998. - №10. – С.2-4.

 2. Абраїмов В. Перша світова війна 1914-1918 рр. в курсі всесвітньої історії: Метод. рек.., 10-й кл. //Історія в шк. – 1998. - №5-6. – С.36-46.

 3. Абраїмов В. Войцеховський Ю. “День прав людини” у школі (матеріали на допомогу вчителям, класним керівникам, організаторам виховної роботи ) //Історія в шк.– 1998. - №9. – С.31-34.

 4. Александра М., Голованов С. Античні Олімпійські Ігри: (Всесвітня історія, 6 кл.) Метод. поради вчителю //Історія в шк. -1999.-N1-2. -С.39-44.

 5. Александра М., Голованов С. Екскурсія на античний акрополь: Метод. розробка до уроку "Культура Стародавної Греції", 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N10. -С.27-30.

 6. Александра М., Ковалевська О. Гуманістичні ідеї в християнстві: Метод. поради учителю історії, 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N2. -С.40-43.

 7. Александра М., Крижанівська В., Ковалевська О. Деякі аспекти гуманістичної діяльності учнів Ісуса Христа: (до 2000-ліття виникнення християнства).Метод. поради вчителю історії //Історія в шк. -1998.-N12. -С.38-40.

 8. Александра М., Хоменко О. Висвітлення гуманізму у трагедіях Євріпіда: Метод. поради учителю історії, 6-й кл //Історія в шк. -1998.-N9. -С.19-21.

 9. Александра М., Хоменко О. Гуманістичні ідеї в творчості давньогрецьких митців: трагедії Есхіла: Метод. поради учителю історії, 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N3. -С.17-19.

 10. Александра М., Хоменко О. Висвітлення гуманізму у трагедіях Софокла: Метод. поради учителю історії, 6 кл. //Історія в шк. -1998.-N4. -С.18-20.

 11. Баханов К. Інтерактивне навчання //Історія в шк. України. -1998.-N2. -С.31-36.

 12. Баханов К. Групова робота на уроках історії //Історія в шк. України. -1998.-N3. -С.38-43.

 13. Баханов К. Робота з обдарованими дітьми під кутом зору підсумків Всеукраїнської олімпіади юних істориків //Історія в шк. України. -1998.-N. -С.30-35.

 14. Борисов С. Хронологічні завдання на уроці історії: (на прикладі курсу всесвітньої історії, 8-й кл.) //Історія в шк. – 1998. -№9. – С.17-18.

 15. Вахмяніна О. Організація модульного навчання з історії: (На прикл. теми "Крах тоталітарної соціалістичної системи в країнах Східної Європи та його наслідки", 11-й кл.) //Історія в шк. -1998.-N4. -С.21-23.

 16. Власов В. Знайомтесь: новий підручник - "Вступ до історії України. 5-й кл." //Історія в шк. України. -1998.-N3. -С.51-55.

 17. Войцеховський Ю. Країни Міжмор'я в курсі всесвітньої історії //Історія в шк. -1998. - N12.- С.4-5.

 18. Войцеховський Ю. Підготовка вчителя до уроку історії: (на прикладі теми “Центральна та Східна Європа в ІХ-ХІ ст”) //Історія в шк. -1998.-N7-8. -С.48-53.

 19. Гаврилюк Ж. "Релігія стародавніх еллінів та слов'ян: Олімп зустрічає Берестове". 6-й кл. //Історія в шк. -1998.-N10. -С.25-26.

 20. Глушаниця О. Про конкурс "Учитель року - 98" //Історія в шк. України. -1998.-N3. -С.7.

 21. Грищенко Н. Особистісно зорієнтований підхід до викладання історії //Історія України. – 1998. - №3. – С.10-11.

 22. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Е. Історія середніх віків та її вивчення //Історія України. – 1998. - №36. – С.7-8.

 23. Єгоров Г. “Європейський вимір” у викладанні історії: Сприйняття образу Європи //Історія в шк. -1998.-N9. -С.14-16.

 24. Єгоров Г. Шкільна історична освіта: пошук нових підходів до формування змісту: (Досвід країн Західної Європи) //Історія в шк. -1998.-N10. -С.5-7.

 25. Ільюшина О. Музей і школа: висвітлення досвіду роботи: (На прикладі експозиції експериментального майданчика 143 гімназії м. Києва) //Історія в шк. – 1998. - №12. – С.19-20.

 26. Калініна Л., Пометун О. На шляху до взаєморозуміння: загальноєвропейський контекст шкільної освіти //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.21-24.

 27. Калініна Л. Структурування змісту шкільної історії: пошуки підходів, досвід //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.25-29.

 28. Кампо В., Глущенко О. Тема уроку: “Верховна Рада України” //Історія в шк. України. – 1998. - №2. – С.45-48.

 29. Ковтунович Т. Міжнародна конференція з проблем реформування історичної освіти в середній школі //Історія України. – 1998. - №22. – С.1.

 30. Комаров В. Формування поняття “Українська державність” на уроках історії та правознавства //Історія в шк. України. – 1998. - №2. – С. 36-38.

 31. Комаров В. Економічна освіта учнів на уроках історії України: (8-9 к..) //Історія в шк. – 1998. - №10. – С. 14-19.

 32. Кононенко П.П.,Усатенко Т.П. Українознавство: Стандарт навчального інтегративного курсу для 1-Х(ХІ) класів //Освіта.-1998.-12-19 серп.; 2-9 верес.; 9-16 верес.

 33. Корнєєв В. Інтеграція предметів: історія і географія //Історія в шк. – 1998. - №2. – С.14-20.

 34. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 368 с.

 35. Криворучко О. Виховання молоді на принципах християнської моралі під час вивчення курсу вітчизняної історії //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 130-134.

 36. Крилач К. “І жнив своїх таки дождусь…”: Матеріали до уроку, присв. 160-річчю від дня народж. видатного укр. діяча другої пол. ХІХ ст. П.П. Чубинського //Історія в шк. України. – 1998. - №3. – С.44-48.

 37. Круглий стіл” з проблем викладання історії у школі //Істоія України. – 1998. - №5. – С.6.

 38. Кудря Т.В. Опозиційний рух: Метод. розробки уроку //Історія України. – 1998. - №45. – С.4-5.

 39. Кузнецов Ю. Монологічна і діалогічна структура підручника з історії та її вплив на демократичну поведінку учнів //Історія в шк. України. – 1998. - №4. – С.50-52.

 40. Кузнецов Ю. Українські підручники вивчають у Німеччині //Історія в шк. України. – 1998. - №4. – С.49-50.

 41. Кузьминець Л. Урок: “Пошуки виходу з історичного тупика” (80-ті роки): 11-й кл. //Історія в шк. – 1998. - №10. – С.30-34.

 42. Куликова Л. Класична греко-римська міфологія як предмет історичної освіти: (з досвіду роботи Херсонської серед. шк. гуманітарної праці) //Історія в шк. – 1998. - №10. – С.22-24.

 43. Кульчицький С. Історичні діячі сучасності у висвітленні шкільних підручників України //Історія України. – 1998. - №22. – С.2.

 44. Кульчицький С. Нерозв’язані проблеми викладання історії у середній школі //Історія України. – 1998. - №11. – С.1-2.

 45. Куторій Р., Дубровський В. Урок, присвячений 50-річчю Загальної Декларації прав людини //Історія в шк. – 1998. - №4. – С.36-40.

 46. Кучеренко О. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш про історію як чинник патріотичного виховання особистості //Історія в шк. – 1998. - №9. – С.2-5.

 47. Лебедєва Ю. Західна Україна у складі Польщі: Методика викладання історії //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.36-39.

 48. Лебедєва Ю. Розробки уроків за темою “Західноукраїнські землі в 1920-1939 рр.”10-й кл. //Історія в шк. України. – 1998. - №2. – С.39-45.

 49. Мазнюк В.Сповідь великої політики: (матеріали до уроку на тему "Перша світова війна") //Історія в шк. України. -1998.-N1. -С.43-46.

 50. Мельник А.О. Від роду до роду: (Народознавcтво в школі) //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.32-34.

 51. Мисан В. Тематичне планування початкового курсу історії України: (5-й кл.) //Історія в шк. України. -1997.-N3. -С.22-25.

 52. Огневюк В. До питання про зміст історичної освіти //Історія в шк. України. -1998.-N4. -С.2-5.

 53. Олександра М., Крижанівська В., Ковалевська О. Деякі аспекти гуманістичної діяльності учнів Ісуса Христа (до 2000-ліття виникнення християнства). Метод. поради вчителю історії //Історія в школі. - 1998.-N12. - С.38-40.

 54. Панченко Г. та ін. Урок з українського народознавства: Для 3-го кл. чотириріч. почат. шк. //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.13-15.

 55. Підвалихата Н. Утворення і розпад держави Олександра Македонського: (Метод. розробка уроку, 6-й кл.) //Історія України. – 1998. - №41. – С.6.

 56. Пироженко В. Наукова об’єктивність і національна свідомість: як вони співвідносяться в історичній освіті //Історія в шк. – 1998. - №9. – С.36-39.

 57. Пироженко Л. Автори перших популярних книг з історії України та їх творчий доробок (кінець ХІХ ст. – 20 рр. ХХ ст.) //Історія в шк. – 1998. - №9.- С.6-9.

 58. Подольський А. Етнополітологічні дослідження в контексті вивчення історії //Історія в шк. -1998.-N11. -С.2-5.

 59. Поклад Н. Звідки сила в Геркулеса: [Про курс “Українознавство” в шк.] //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.47-49.

 60. Полянський П. Вивчення дискусійних питань національної та світової історії в загальноосвітніх закладах України //Історія України. – 1998. - №22. – С.3.

 61. Попова Л. Як перевірити знання учнів з історії України? //Історія України. – 1998. - №8. – С.8.

 62. Ржепецький Л. Крилаті вислови на уроках історії України //Історія в шк. -1998.-N12. -С.18-19.

 63. Сазоненко Г. Українознавство в системі освіти //Дивослово. -1998.-N10. -С.23-25.

 64. Сафонова В.Ф. “Знай минуле рідного краю”: [Про викладання історії України] //Наша шк. – 1998. - №1. – С.66-69.

 65. Скоморовський Б., Вільшук М. Проблеми використання українознавства в закладах освіти //Обрії. – 1998. - №1. – С.3-5.

 66. Сотніченко В. Деякі проблеми вивчення історії в школі //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.30-31.

 67. Сотніченко В. Структурування знання при вивченні історії в школі //Історія в шк. -1998.-N10. -С.10-13.

 68. Сотніченко В., Ілюшина О. Бізнес-фестиваль на уроці історії //Історія в шк.-1998.-N4.-С.15-17.

 69. Сотніченко В.М. Рейтингова система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів: сутність і значення //Історія в шк. -1998.-N5-6. -С.28-30.

 70. Сотніченко В., Ільюшина О. Використання художньо-образних уявлень як прийом формування історичних знань на прикладі теми “Громадянська війна у США 1861-1865 рр.” //Історія в шк. – 1998. - №2. – С.20-27.

 71. Сотніченко В. Практична робота "Аналітик" з навчальним матеріалом на уроках історії: (на прикладі тем "Московське царство в XVI ст.", "Московська держава в XVII ст." 8 кл.) //Історія в шк. -1998.-N3. -С.20-24.

 72. Струкевич О. Рекомендації щодо змісту викладу в навчальних закладах теми “Богдан Хмельницький в історії державотворення” //Історія України. – 1998. – №2. – С.6-7.

 73. Ткачов Є. Формування соціально-психологічних знань на уроках суспільнознавчого циклу: (з досвіду роботи) //Історія в шк. – 1998. - №2. – С.9-14; №3. – С.13-16.

 74. Турлук Т. Блочний виклад курсу всесвітньої історії в 11 класі (1939-1998 рр.): Метод. поради //Історія в шк.- 1998. - №10. – С.20-23.

 75. Удод О. Ціннісні орієнтації як системоутворюючий фактор формування нового типу історичної освіти в школах України //Історія України. – 1998. - №35. – С.4.

 76. Українознаство в системі освіти міста Києва: Зб. – К.: Гранд, 1998. – 496 с.

 77. Фідря О. Афоризми та висловлювання у викладанні історії //Історія в шк. України. – 1998. - №1. – С.32-35.

 78. Хейлик Л. Організація словникової роботи на уроках історії //Історія в шк. України. – 1998. - №3. – С.43-44.

 79. Цибко Г.І. Нові підходи до викладання історії в школі //Історія України. – 1998. - №37. – С.8.

 80. Шевченко В., Завада Т. Методичні аспекти вивчення теми “Україна в роки Першої світової війни” у вузівському лекційному курсі історії України //Історія в шк. – 1998. - №5-6. – С. 31-35.

 81. Шмелькова Е.А. Методика использования конспект-схем и проведения экспресс-опросов в преподавании истории //Наша шк. – 1998. -№1. – С.33-38.

ОСНОВИ ПравознавствА

 1. Бородін І. Виховання правової культури учнів – завдання держави //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.32-33.

 2. Булгакова А.В. Основы правовых знаний. Права человека: Из опыта работы учителя-методиста УВК 116 г. Харькова: [Метод. пособие]. – Х.: НИЦ “Ранок”, 1998. – 95 с.

 3. Конституція України для школярів / Упоряд. Г. Полозова. – К.: Право, 1998. – 55 с.

 4. Наровлянський О. Методичні поради до вивчення в курсі “Основи правознавства” розділу “Державний устрій України” (9-й кл.) //Історія в шк.України.- 1998. - №3. – С.48-50; №4. – С.40-43.

 5. Наровлянський О. Тема уроку: “Загальні засади виборів” //Історія в шк.України.- 1998. - №2. – С.48-50

 6. Нечипоренко В.О. До визначення поняття правової держави //Історія в шк. – 1998. - №12. – С.27-31.

 7. Права людини: Метод. рек. для вчителів загальноосвіт. шк., гімназій та ліцеїв /[Авт. колектив: Т. Бжезовська та ін.]. – К.: Право, 1998. – 155 с.

 8. Рудевич Л. Виховне заняття у 2-му класі за матеріалами Конституції України //Розкажіть онуку. – 1998. - №3-4. – С.2-3.

 9. Слєпченко Т. Правове навчання [в школах]: проблеми сьогодення //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.34-35.

 10. Ткачова Н. Виховання в учнів шкіл і профтехучилищ ставлення до права як соціальної цінності //Історія в шк. України. - 1998.-N1. - С.48-51.

 11. Ткачова Н.О. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти. – К.: “Правда Ярославичів”, 1998. – 349 с.- Бібліогр.: С.330-349(226 назв).

Математика

 1. Акуленко І. Розвиток логічного мислення учнів 5-6 класів //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.22-24.

 2. Антонюк О.П. Про один ефективний спосіб розв'язування тестових завдань з параметром //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.56-59.

 3. Барановська Г., Ясінський В. Тригонометричні рівняння та нерівності з параметрами . //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.23-28.

 4. Бевз В. На допомогу вчителям, які працюють за підручником Г.П.Бевза "Алгебра 7-9" //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.32-36.

 5. Бевз Г. Історія двох задач //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.53.

 6. Бевз Г. Методика навчання математики //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.4-5.

 7. Бернацька Т.В. Наступність - необхідна умова вдосконалення методичної системи навчання математики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.2.(22). - С.46-50.

 8. Білоцький М. та ін. Алгоритмічний підхід до поняття елементарної функції //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.6-9.

 9. Бовсуновский Н.И. О натуральных решениях уравнения //Математика в шк.- 1998. - №6. – С.52.

 10. Богданович М. та ін. Методика проведення математичних ранків //Почат. шк. – 1998. - №10. – С.18-21.

 11. Бродський Я.Ю, Павлов О. Діагностика математичної підготовки //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.10-15.

 12. Бурбан І. Вечір математики в УФМЛ Київського Університету //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.77-78.

 13. Бурбан І., Дума В. Проективні перетворення площини та простору: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.48-58.

 14. Бурбан І., Дума В. Розв'язання задач за допомогою проективного перетворення прямої : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.40-52.

 15. Бурбан І.І. Раціональна параметризація алгебраїчних кривих : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.15-22.

 16. Варущик Н. Деякі аспекти викладання математики в фізико-математичних класах ліцею //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.32-33.

 17. Возняк Г.М. Диференційовані дидактичні матеріали з математики для 5 класу. – Т.,1998. – 63с.

 18. Войналович Н. Прикладні задачі та математичне моделювання у 9 класі //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.30-34.

 19. Войналович Н.М. "Числові" теореми //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.22-25.

 20. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур на уроках математики //Почат. шк. – 1998. - №5. – С.19-21; №6. – С.21-23.

 21. Волчаста М. Проблема наступності в процесі вивчення вимірювання геометричних величин //Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – С.83-88.

 22. Волянська О., Собчук Г. Методика концентрованого навчання у загальноосвітній школі та СПТУ //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.16-18.

 23. Вороний О.М. Векторний спосіб доведення нерівностей: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.32-40.

 24. Воронова В. Вивчення усного додавання і віднімання у межах 1000 //Почат. шк. – 1998. - №2. – С.58-59.

 25. Галюк О.М. Конспект бізнес-уроку з алгебри //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.112-114

 26. Гібалова Н. Формування геометричних понять в учнів 5-6 класів //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.39-40.

 27. Глейзер Г., Розов М. Восьмий міжнародний конгрес з математичної освіти //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.20-25.

 28. Гончаренко С., Мальований Ю. Що таке державний загальноосвітній стандарт //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.3-4.

 29. Гора Т., Логачевська С. Диференційований підхід до розв’язування текстових задач [з математики] //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.17-22.

 30. Грохольська А. Консультації як необхідна умова досягнення обов'язкових результатів навчання //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.27-30.

 31. Губанова О. Математична освіта у багатопрофільному гуманітарному ліцеї //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.36-40.

 32. Гуляєва О., Григорівкер Б. На шляху до відкриттів: [Про викладання математики в шк.] //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.48-50.

 33. Джигалюк Г.Г. Роль задач у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.39.

 34. Дубовик О. Перші кроки до комбінаторики //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.4. - С.33-37.

 35. Жабо Т. Інтелектуальний розвиток молодших школярів у процесі навчання математики //Почат. шк. – 1998. - №7. – С.45-47.

 36. Жидкова Л.М. Розв’язування задач на чудові точки трикутника: Метод. рек. //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.115. – Бібліогр.: 5 назв.

 37. Журбенко Н. Розв'язування задач на спільну роботу засобом табличного моделювання //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.19-22.

 38. Іванців М.І. Формування культури математичного мислення молодших школярів: Навч. посібник. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 1998. – 212 с. – Бібліогр.: С.206-212 (135 назв).

 39. Іванців М.І. Структурування змісту арифметичного матеріалу в початковій школі //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1. – С.50-51.

 40. Ілляшенко В.Я. Графічний метод розв'язування задач: (з математики) //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.42-47.

 41. Кнорр Н.В., Зорька О.В. Проблеми підготовки старшокласників до фізико-математичних олімпіад //Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім.М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К., 1998. – С.64-68.

 42. Колесник Т., Требенко Д. Педагогічна спадщина В.І.Левицького і сучасна математична освіта //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.50-51.

 43. Колесніков С.Я. Комп’ютерні технології навчання на уроках математики //Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 1998. - №1. – С.24-27.

 44. Комар О.А. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / Уман. держ. пед. ун-т ім.П. Тичини. – К.: Т-во “Знання”, 1998. – 96 с.

 45. Король Я.А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах. – Тернопіль: Мандрівець, 1998. – 136 с.

 46. Кремінь В., Шиян Л. Методичні рекомендації до розв'язування ірраціональних нерівностей //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.46-52.

 47. Курило М. Застосування теореми синусів //Математика в шк. - 1998.- N3.. - С.16-21.

 48. Курило М. Про теорему Бріаншона : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.63-65.

 49. Курило М. Теорема про метелика : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.30-31.

 50. Кушнір І. Про деякі нові теми поглибленого вивчення планіметрії //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.41-43.

 51. Лапінський В. Робота на персональному комп'ютері //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.30-32.

 52. Левіна І.А. Викорстання методів загальнонаукової теорії пізнання в процесі викладання дисциплін природничо-математичного циклу в старших класах //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип.6-7. – С.72-75.

 53. Лейфура В. та ін. XXXVIII Всеукраїнська олімпіада юних математиків //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.36-42.

 54. Лейфура В. та ін. 37-ма Всеукраїнська математична олімпіада //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.70-79.

 55. Лейфура В. та ін. XXVIII Всеукраїнська олімпіада юних математиків //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.59-72.

 56. Литвиненко Г. XXXIX Міжнародна математична олімпіада //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.34-36.

 57. Литвиненко Г. Олімпіади юних математиків //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.26-27.

 58. Литвиненко Г. Про концепцію математичної освіти в Україні //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.2-4.

 59. Лобода О.А. Абітурієнт - це не вирок долі, а виклик їй //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.48-52.

 60. Логачевська С., Каганець Т. Індивідуалізація завдань на етапі закріплення знань з математики //Почат. шк. – 1998. – №4. – С.17-20

 61. Мазорчук В.С. Розв'язність класу рівнянь в цілих числах: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.46-47.

 62. Майор М. Перевірка стохастичних знань //Математика в шк. - 1998.-N3. - С.35-37.

 63. Маляренко А.А. Множини В.М.Шуренкова та їх комп'ютерне моделювання //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.1-8.

 64. Математика: Державний освітній стандарт. Проект //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.6-19.

 65. Мельник М. Алгебраїчний спосіб знаходження коефіцієнтів в окисно-відновних реакціях //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.21-23.

 66. Методика викладання математики в початкових класах: Навч.-метод. посіб. /М.В. Богданович та ін. – К.: А.С.К., 1998. – 352 с.

 67. Миронюк Т. Розв'язування геометричних задач методом диференціальних рівнянь //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.23-26.

 68. Миронюк Т.Н. Диференціальні рівняння в тригонометрії //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.60-61.

 69. Митник О. Математична логіка як навчальний предмет //Почат. шк.- 1998. - № 2. – С. 18-19; №10. – С.12-14; №11. – С.37-39.

 70. Митник Ю.В., Оленко А.Я. Вступне тестування з математики в університеті "Києво-Могилянська академія" //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.53-57.

 71. Михайловський В. Та ін. IV математична олімпіада: (для учнів випускних класів на мех.-матем. ф-ті Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка) //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.45-46.

 72. Михалін Г. Явище у книжковому світі навчально-методичної літератури: (про посіб. М.І.Жалдака "Комп'ютер на уроках математики") (К., 1997) //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.52-53.

 73. Моторіна В.Г. Технологія підготовки вчителя математики до уроку. – Х.: ХДПУ, 1998. – 153 с.

 74. На допомогу вчителям, які працюють за підручником Г.П.Бевза "Алгебра 7-9" //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.32-36.

 75. Недокіс В.А. Про функціональне рівняння Коші : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.53-62.

 76. Некрашевич В., Мазорчук В. Олімпіада механіко-математичного факультету: (Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.80-82.

 77. Нечипоренко К.О., Кравчук О.М. Системи тригонометричних рівнянь і нерівностей в шкільному курсі математики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.48-55.

 78. Олійник Г.Взаємозв'язок класних і позакласних занять в основній школі //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.11-16.

 79. Олімпіада з математики Київського університету імені Тараса Шевченка //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.60-62.

 80. Орач Б. Використання програмного матеріалу для ознайомлення учнів з досягненнями сучасної математики //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.38.

 81. Перстюк М.О., Ядренко М.Й. Українська мова - мова науки і освіти: (Математика і мова) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.87-90.

 82. Петечук В.М. Про один з підходів до знаходження площ фігур: (Математичний гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.25-39.

 83. Підвищення ефективності уроків математики через інтегрування змісту навчання / О.А. Комар. – К.: Знання, 1998. – 96 с. – Бібліогр.: 112 назв.

 84. Підгорна Т.В. Педагогічний програмний засіб «Уроки геометрії» //Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 1998. - №4.- С.54-55.

 85. Полонський В.Б., Якір М.С. Навколо теореми Больцано: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.23-31.

 86. Працьовитий М.В. Сингулярні функції //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.1-8.

 87. Про деякі нові теми поглибленого вивчення планіметрії //Математика в шк. - 1998. - N1. - С.41-43.

 88. Про участь команди України на 39-й Міжнародній математичній олімпаді школярів //Бюл. Укр. мат. товариства. – 1998. – №4. – С.37-38.

 89. П'ята Соросівська олімпіада для учнів середніх навчальних закладів з хімії, біології, математики, фізики //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.83-88.

 90. Радченко В. Розв'язання задач XXXVIII Міжнародної математичної олімпіади //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.45-47.

 91. Радченко В.М. 39-та Міжнародна математична олімпіада //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.49-58.

 92. Реньї А. Заради чого необхідно викладати теорію ймовірностей? //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.31-32.

 93. Рибачок А. Про посилення зв'язку між математикою та інформатикою при вивченні основ стохастики в школі //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.19-20.

 94. Рудик О. Числа Бернуллі:Розв"язування задач //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.52-54

 95. Руновська Л. Про геометричний спосіб доведення нерівностей //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.29-30.

 96. Савчук Д. Проектування точок на експоненту //У світі математики. - 1998. - Т4. - Вип.4. - С. 26-32.

 97. Савчук Д., Шевченко Г. Підсумки другої заочної математичної олімпіади журналу "У світі математики" //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.73-76.

 98. Сарана О.А. Деякі нестандартні задачі, пов'язані з природою ірраціональних чисел : (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.26-29.

 99. Ситар І.Д. Лекційно-практична система навчання математики в школі: Навч.-метод. посіб. - Ужгород: Закарпаття, 1998. – 116 с.

 100. Сікорський П.І. Викладання алгебри і початків аналізу за модульним принципом. – Львів, 1998. – 230 с.

 101. Сілков В.В., Сілков А.В. Психологічні аспекти теоретико-методичних основ навчання математики молодших школярів //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації. –Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1998. – Вип.4. – С.99-103.

 102. Сілков В.В., Сілков А.В. Психолого-методичні основи особистісно-орієнтованого формування математичних понять //Там само. – С.103-108.

 103. Скворцова С., Шевченко Т. Вивчення ділення з остачею в курсі початкової математики //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.14-18.

 104. Слєпкань З. На допомогу вчителям, які викладають курс алгебри і початків аналізу //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.6-11.

 105. Слєпкань З. Про державний освітній стандарт з математики //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.4-5.

 106. Слєпкань З., Собчук Г. Система математичної підготовки в українському коледжі ім. В.О. Сухомлинського //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.14-15.

 107. Соколовська І. Така нова стара проблема: (Історія розвитку теорії ймовірностей як науки) //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.32-35.

 108. Стрелковська О. Лабораторно-практичні роботи на уроках математики в ПТУ //Проф.-тех. освіта. - 1998.-N1. - С.30-33.

 109. Стрельченко І., Стрельченко О. Фінансова математика //Математика в шк. - 1998. - N2. - С.25-29.

 110. Стрельченко Н.Н. Математика та відродження: (Математика і мова) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.91-92.

 111. Стрельченко О., Стрельченко І. Фінансова математика - нове життя старих задач //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.35-37.

 112. Сущанський В.І. Алфавітні коди і нерівність Крафта //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.1-9.

 113. Сущанський В.І. Многочлени, які набувають тільки цілих значень: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.42-47.

 114. Таргоній І. Про випадкові блукання на площині: (Теорія ймовірностей) //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.20-25.

 115. Теплінська О. Сконструюймо ... функцію!: (Задачі з математики) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.3-12.

 116. Терентьєв С.Б. Шпернерові сімейства //У світі математики. - 1998.-Т4.-Вип.4. - С.15-19.

 117. Терлецька Н. Шляхи реалізації інформатизації процесу вивчення математичного аналізу в школі //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.15-19.

 118. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. –

Із змісту: Дрозд Ю.А. Кубічні рівняння, комплексні числа та трисекція кута. – С.49-54. – Рабинович Е.М. Нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми. – С.367-369. – Вишенський В.В. Роль комбінаторних задач у шкільному курсі математики. – С.362-366. – Паньков Г.В. Теоретичні основи побудови зображень фігур та їх комбінацій в шкільному курсі геометрії. – С.355-361. – Пахальчук В.Т. Метод площ. – С.349-354. – Петечук В.М. Про один з підходів до знаходження площі фігур. – С.336-348. – Сарана О.А., Брайман В.Б. Застосування нерівності Ієнсена. – С.321-328. – Трегуб Н.Л. Про систему факультативів з математики в старшій школі. – С.314-320. – Федак І.В. Два нестандартні методи доведення нерівностей. – С.311-313. – Высоцкая Г.К. Инверсия на факультативных занятиях в школе с углубленным изучением математики. – С.300-310. – Токар Н.Г. Математичний лекторій в сільській школі. – С.291-299. – Белан Л.К. О параллельном обучении математике в начальной школе. – С.286-290. – Духон М.Ю. Алгоритмічний підхід до викладання геометрії на підготовчих курсах вищого навчального закладу. – С. 281-285. – Карайко В.Ф. Деякі міркування по вивченню тригонометрії і логарифмів в середній школі. – С.276-280. – Койчу Б.М. Використання навчальних психотренінгів для розвитку математичних здібностей школярів. – С.269-275. – Лук’янчук Г.І. Управління розумовою діяльністю учнів на уроках математики. – С.261-268. – Зеленяк О.П. Межпредметные связи математики и информатики. – С.251-260. – Бобрищева В.І. Постановка та розв’язання математичних нестандартних задач як засіб підвищення пізнавальної мотивації учнівської молоді. – С.248-250. – Милованова Т.Г. Активные формы работы на уроках математики. – С. 238-247. – Натальченко О.Д. Воспитание интереса к математике. – С.231-237.

 1. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2. –

Із змісту: Щиголев И.П. Дифференциация в обучении математике. – С.144-150. – Пенцак Э.Я. Про використання функційних рівнянь у класах з поглибленим вивченням математики. – С.165-173.- Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи, решаемые с помощью классических теорем математического анализа. – С.198-202. – Лотоцький В.А. Про вивчення математичного аналізу в загальноосвітніх та спеціалізованих школах, ліцеях та гімназіях фізико-математичного профілю. – С.203-209. – Кононенко Ю.А. Механічні аналогії формул Тейлора (в курсі мат. аналізу). – С.210-217. – Хрепунова Г.О. З досвіду викладання теми “Елементи комбінарорики” в 8-9 класах. – С.218-229. – Номіровський Д.А. Факультативи олімпіадного напрямку з математики в УФМЛ КУ. – С.277-286. – Леконцева Е.В., Чебыкин А.Я. Эмоционально-мотивационное обеспечение процесса решения учебных задач на уроках математики. – С.312-316. – Стахов О.О. Форми активізації самостійної роботи учнів на уроках математики та фізики. – С.304-307.

 1. Ушаков Р. Розв'язання задач //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.53-55.

 2. Федак І.В. Два нестандартні методи доведення нерівностей: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.32-33.

 3. Федорова Н. Розвиток творчих здібностей учнів у школі-лабораторії //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.30-33.

 4. Филипповский Г.Б. Малоизвестное свойство биссектрисы треугольника //Математика в шк. – 1998. - №6. – С.49-51.

 5. Філозоф К.Ф. Про способи розв'язання рівняння sinx + b cosx = c //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.53-58.

 6. Філон Л. Післямова до вступних екзаменів з математики у вуз: (Розв'язування стереометричних задач) //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.39-40.

 7. Хрустальов О.Ф., Невжинська Г.В. Даних менше - розв'язок кращий: (Розв'язування задач) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.34-36.

 8. Цибуліс А. Однакові пентаміно на шаховому полі: (Матем. ігри та розваги) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.3. - С.80-85.

 9. Чашечникова О. Використання системи підказок з метою розвитку математичних здібностей учнів //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.44.

 10. Швець В., Федченко Л. Випускні іспити з математики на атестат про середню освіту //Математика в шк. - 1998.-N1. - С.28-30.

 11. Шевченко Г. Метод Наполеона: (Матем. гурток) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.1. - С.37-41.

 12. Шевчук І.В., Шевчук Г.К. Екологічне виховання учнів початкових класів на уроках математики //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез. доп. та виступів 4-0ї міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С.38-40.

 13. Шкапенюк М.Б. Піфагорови паралелепіпеди //Наша шк. – 1998. - №1. – С.53-55.

 14. Штех О. Про один із способів доведення теоретико-множинних рівностей //Математика в шк. – 1998. - №3. – С.38-39.

 15. Якиляшек В.Й. Інтегративний підхід до формування ймовірнісно-статистичних понять (в курсі математики старшої школи) //Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – С.69-78.

 16. Якимович В.П. Елементи модульної системи навчання математики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.62-70.

Див. 2927, 3123, 3124, 3129.

Основи інформатики

 1. Бардадим В.О. Комп'ютерні змагання //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.41-43.

 2. Бардадим В.О., Гуржій А.М. IX Міжнародна олімпіада з інформатики //Там само. - 1998.- N2. - С.46-50; № 3. – С. 49-52.

 3. Бондаренко В.В. Задачі XI Всеукраїнської олімпіади з інформатики та рекомендації щодо їх розв'язання //Там само. - 1998.-N3. - С.46-48.

 4. Гісь І.В. Нові технології в курсі шкільної інформатики //Пед. пошук. - 1998. - Вип.1.(21). - С.33-35.

 5. Демкова Л.М. Літерні функції та їх використання при складанні програм: Розробка уроку з основ інфрматики та ОТ //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.134-136.

 6. Дмитренко І.І., Кравченко І.І. Використання комп'ютера для відпрацювання навичок усної лічби. //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.31-32.

 7. Дорошенко Ю.О. Комп'ютерна графіка: розкриваємо секрети програмної реалізації візуальних спецефектів статичних зображень //Там само. - 1998.-N1. - С.43-47.

 8. Екзамен з інформатики: перші кроки //Там само. - 1998.-N3. - С.14-15.

 9. Екзаменаційні білети для випускних екзаменів з інформатики в середніх загальноосвітніх навчальних закладах //Там само. - 1998.- N2. - С.20-22.

 10. Жалдак М.І., Горошко Ю.В. Комп'ютер і елементи стохастики в шкільному курсі математики. //Там само. - 1998.-N3. - С.16-20; №4. – С.22-27.

 11. Жалдак М.І. Яким бути шкільному курсу "Основи інформатики" //Там само.- 1998.-N1. - С.3-8.

 12. Колесніков С.Я. Комп'ютерні технології навчання на уроках математики //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.24-27.

 13. Комп'ютер і шкільний розклад //Там само. - 1998.- N2. - С.34-38.

 14. Коровякіна Л.С. Інформатика - це незвичайний шкільний предмет //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.10-12.

 15. Коров'якіна Л.С. Методичні прийоми контролю знань на уроках інформатики //Там само. - 1998.-N4. - С.17-18.

 16. Кудас Л.А. Картинки сільського життя, або як ми працюємо на корветах //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.20-22.

 17. Кузікова О.М.Поняття програми. Мови програмування: Конспект відкритого уроку //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.35-36.

 18. Куриленко О.Я. Правила безпечної роботи за комп'ютером //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.42-43.

 19. Лапінський В. Робота на персональному комп’ютері //Математика в шк. – 1998. - №2. – С.30-32.

 20. Левшин М.М. Аналіз досвіду вивчення інформатики в початкових класах //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.22-23.

 21. Литвинова Л.І. Курс інформатики: пошуки, здобутки, перспективи... //Там само. - 1998.-N3. - С.6-8.

 22. Макарчук О.М. Візуальне програмування мовою VISUAL BASIC //Там само. - 1998.- N2. - С.26-30.

 23. Мархалевська І.О. Викладання інформатики в ліцеї-інтернаті на основі застосування комп'ютерного комплексу "Пошук-2" //Там само. - 1998.-N3. - С.9-11.

 24. Морзе Н.В. Практичні завдання для вивчення текстового редактора: (на прикладі текстового редактора MS Word) //Там само. - 1998.- N2. - С.13-17.

 25. Морзе Н.В. Методика вивчення основних можливостей текстового редактора //Там само. - 1998.-N1. - С.13-16.

 26. Обрізан К.М. Тематичне планування курсу інформатики в 5-11-х классах //Там. само. - 1998.-N4. - С.10-13.

 27. Пахомова С., Зінзура Г., Пояркова Н. Використання комп'ютера в навчанні учнів початкових класів //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.28-30.

 28. Підгорна Т.В. Педагогічний програмний засіб "Уроки геометрії" //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N4. - С.54-55.

 29. Присяжнюк А.В. Альтернатива завжди є: (Олімпіади з інформатики) //Там само. - 1998.-N3. - С.56-57.

 30. Проценко Т.Г. Моєму досвіду шість років: (Методика виклад. інформатики) //Там само. - 1998.-N1. - С.17-19.

 31. Проценко Т.Г. Про дидактичні можливості програмних засобів для учнів першого класу //Там само. - 1998.-N4. - С.19-21.

 32. Рамський Ю.С., Балик Н.Р. Використання експертних систем у навчальному процесі //Там само. - 1998.-N3. - С.34-37.

 33. Ривкінд Ф.М. Основи комп'ютерної грамотності - молодшим школярам //Там само. - 1998.- N2. - С.10-13.

 34. Стешенко В., Єрмаков С. Методика вивчення курсу "Виробничі інформаційні технології" //Трудова підгот. в закл. освіти. - 1998.-N1. - С.7-10,22.

 35. Стешенко В.В., Єрмаков С.М., Дерев'янко Т.Є. Вивчення школярами виробничих інформаційних технологій - актуальна проблема педагогіки //Проблеми трудової і проф. підгот. . - К.-1998.- Вип.1. - С.109-111.

 36. Чернишов Д.О. Гуманізація розвитку особистості учнів технічного ліцею засобами інформатики //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – Вип.3. – 1998. – С.12-16.

 37. Чернышев Д.А. Инженерная направленность курса информатики как средство активизации профессионального самоопределения учащихся технического лицея //Проблеми трудової і проф. підгот. - Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – С.86-89.

 38. Чирко В.О. Інформаційна технологія і математична освіта //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.32-33.

 39. Шкільні та районні олімпіади //Там само. - 1998.-N3. - С.40-45.

Див.

Фізика. Астрономія

 1. Аксельруд В. Діагностичні роботи для перевірки підготовленості учнів до сприймання нового матеріалу з фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.40-41.

 2. Анісімов А., Редько Г. Розвиток методики складання і розв'язування задач в умовах стандартизації і диференціації навчання фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.40-43.

 3. Анісімов А.Ю. та ін. Винахідництво та експертиза науково-технічних проспектів на уроках фізики //Наша шк. – 1998. - №1. – С.41-44.

 4. Анісімова Т. Відносність руху: (Конспективний виклад теми з використанням наочних малюнків) //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.36-37.

 5. Антонюк М.С. Експериментальне дослідження пізнавальної активності учнів в процесі вивчення фізики і трудового навчання //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. – Рівне,1998. –Вип.4. – С.115-121.

 6. Атаманчук П. Цільовий підхід до побудови шкільного підручника з фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N1. - С.2-3

 7. Бойко Г., Грищенко Г. Завдання лабораторного практикуму та структура інструктивних матеріалів //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.9-10.

 8. Бугайов О. До уваги вчителів, які працюють за пробнімі підручниками: "Фізика. Астрономія-7", "Фізика. Астрономія-8". Деякі підсумки та перспективи //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N1. - С.3-4

 9. Бугайов О. Проблеми структури курсів фізики й астрономії та їх інтеграції//Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.5-8.

 10. Бугайов О., Мартинюк М. Вивчення іонізуючого випромінювання та його біологічної дії: Лаб. робота //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.36-37.

 11. Булах І. та ін. Спадкоємність знань з фізики у середній загальноосвітній школі та вищій медичній школі //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N2. - С.12-13.

 12. Бушок Г., Заболотний В. Гуманізація навчального процесу з фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.13-16; № 4. – С. 13-17.

 13. Величко С.П. Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній школі - Кіровоград: КДПУ, 1998. – 300 с. – Бібліогр.: С.288-298 (229 назв.)

 14. Величко С.П., Сальник І.В. Система лабораторних робіт для посилення графічного методу вивчення механічних властивостей твердих тіл і матеріалів //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип.22. – С.142-150.

 15. Вовк Л., Михайлик П. Застосування аналогій при розв'язуванні задач на закони збереження //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.51-52.

 16. Галатюк Ю., Тищук В. Організація лабораторних робіт з фізики в умовах диференційованого навчання //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.38-41.

 17. Гнатюк Д.О. Цей звичайний, незвичайний урок: (Творчий пошук на уроках фізики) //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.34-37.

 18. Горішний З. Особливості поетапного формування астрономічних понять //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.44-50.

 19. Давидьон А. Винахідницькі задачі як засіб розвитку творчих здібностей учнів //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.35-38.

 20. Давидьон А. Експериментальні задачі з фізики в домашніх завданнях //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N1. - С.27-28.

 21. Данилюк Т.О. Працюємо за новими підручниками: "Фізика. Астрономія-7" за редакцією професора О.І.Бугайова. Практичні рекомендації до вивчення окремих тем //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.25-30.

 22. Дроботова Н.П. Фізичні диктанти – одна з форм перевірки знань //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1. – С.43-45.

 23. Дубас З. Формування свідомих знань про відносність руху //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N1. - С.11-13

 24. Жмурський С., Котельніков Г. Технології інтенсивного навчання фізики в багатопрофільних школах-ліцеях //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N1. - С.5-10

 25. Жук В. Цікава астрономія //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.17-18.

 26. Жук Ю. Нові підходи до аналізу навчальних планів в умовах альтернативної освіти //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.7-10.

 27. Жук Ю. Структура навчальної фізичної задачі //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.48-49.

 28. Засєкін Д. Роль системи дидактичних засобів в умовах диференційованого вивчення фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.11.

 29. Калапуша Л., Муляр В. Комп'ютерне моделювання ефекту Комптона: (фізичний експеримент) //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.19-22.

 30. Калапуша Л.Р., Мартинюк О.С. Комп'ютерні моделі у шкільному курсі фізики //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.44-45.

 31. Каплун С., Песін О. Графічні завдання під час вивчення механічних коливань і хвиль//Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.28-32.

 32. Карпець А.О. Виведення формули тиску світла в курсі фізики середньої школи //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.58-59.

 33. Класифікація фізичних понять і перевірка засвоєння означень засобами тестового контролю //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N1. - С.30-32

 34. Клос Є. та ін. Викладання основ фізики: порівняльний аналіз за українським та австрійським підручниками //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - №2. – С.82-86.

 35. Кнорр Н. Застосування багатобальної системи оцінювання знань учнів на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.11-12.

 36. Кнорр Н. Систематизація знань учнів з теми "Фізика атома і атомного ядра" //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.33-36.

 37. Козеренко С. Радіотелефонна передача: Тема "Коливання і хвилі". Демонстраційний експеримент з курсу фізики середньої школи //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.34-35.

 38. Коробова І. Навчання дивергентного продуктивного мислення засобами фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.2-4.

 39. Коробова І. Рівневий підхід до виконання лабораторних робіт як умова розвитку творчого мислення учнів //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.45-47.

 40. Костюкевич Д. Методичні засади шкільного фізичного експерименту //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.12-13.

 41. Кремінський Б. Завдання XXVIII міжнародної олімпіади юних фізиків : Канада, липень 1997 р. //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.49-51.

 42. Кремінський Б. Задачі Міжнародної олімпіади юних фізиків 1996 року: (м.Осло, Норвегія) //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.51-53.

 43. Лапінська І., Лапінський В. Особливості навчання фізики в умовах санаторно-курортної школи для нервовохворих дітей та дітей-сиріт//Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.22-25.

 44. Методичні особливості викладання фізики на сучасному етапі: Наук.-метод. зб. МО України, АПН України; НПУ ім. М.П. Драгоманова; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка; Відп. наук. ред. С.П. Величко, Є.В. Коршак. – Кіровоград: КДПУ, 1998. – Ч.1. – 142 с.; Ч.2. – 160 с.

 45. Методичні рекомендації до вивчення основних понять з фізики в VII – IX класах спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції / [Уклад. В.Д. Сиротюк]. – К.: ІЗМН, 1998. – 99 с. – Бібліогр.: С.98.

 46. Навчальна продуктивна (творча) діяльність у різних ланках системи освіти: Зб наук. повідомл. Ч. 2. – К. Бердянськ, 1998. – 144 с.

 47. Наукові записки Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998.

Із змісту: Галицький О.Г., Куліш В.Г., Малець Є.Б. Шляхи підвищення творчої активності учнів при проведенні фізичного експарименту. – С.75-77. - Галицький О.Г.,Гадецький М.Й., Куліш В.Г. Розвиток технічної творчості школярів в процесі навчання фізики. – С.78-80. – Юрченко О.В., Галицький О.Г., Малець Є.Б. Забезпечення організації дослідницької діяльності школярів при виконанні лабораторного практикуму. – С.81-83. – Галатюк Ю.М., Тищук В.І. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом моделювання фізичних дослідів під час лабораторних робіт. – С.90-92.

 1. Олійник В. Активізація пізнавальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.38-39.

 2. Олійник Р.В. та ін. Ідеї гуманітаризації викладання фізики в школі //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. –Вип.3. – С.71-73.

 3. Пастернак Н. Формування поняття середнього значення фізичної величини //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.17-19.

 4. Пастернак Н., Лах Х. Технологія планування та організації навчального процесу з фізики //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - №2. – С.87-93.

 5. Польова Г. Використання контурних карт з астрономії //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.20-22.

 6. Польова Г. Урок розв'язування задач і фізична естафета //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.50.

 7. Редько Г., Толпекіна Г. Деякі питання теорії підручника: (Сучасний шк. підруч. фізики) //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.11-13.

 8. Рогаля А., Тищук В. Вивчення процесів розпаду радіонуклідів (Квантова фізика) //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N1. - С.21-26.

 9. Руденко М. Домашні експериментальні задачі //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.47-48.

 10. Руденко С. З досвіду вивчення закону Архімеда //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.41.

 11. Рудик П.Н Аналіз уроку: 8-й кл. фізика //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1.- С.27-29.

 12. Савицька О.В. Конструювання навчального змісту з фізики та результати засвоєння його учнями //Психологія. – К., 1998. – Вип.ІІІ. – С.137-146.

 13. Савош В.О. Організація самостійної роботи учнів з фізики в процесі розв'язування задач з теми "Теплові явища" //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.61-64.

 14. Садовий М.І., Гавриленко О.М. Шкільний експеримент – проблема пошуку //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип.22. – С.129-142.

 15. Сивашенко С. Дидактичні функції нетрадиційних уроків //Фізика та астрономія в шк. – 1998. - №2. – С.8-9.

 16. Сільвейстр А., Сумський В. Дидактична ефективність застосування ЕОМ під час вивчення нового матеріалу //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.5-7.

 17. Солуха І. Класифікація фізичних понять і перевірка засвоєння означень засобами тестового контролю //Фізика та астрономія в шк. -–1998. – №1. – С.30-32.

 18. Сосницька Н. Сучасні шляхи підвищення ефективності викладання оптики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.15-19.

 19. Спадкоємність знань з фізики у середній загальноосвітній та вищій медичній школах / Булах І. та ін. //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.12-13.

 20. Старощук В. Фізичний практикум у нашій школі //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N1. - С.43-52.

 21. Тевлін Б. Стобальна система оцінювання знань учнів//Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N1. - С.32-34.

 22. Теклюк М. Використання підручних матеріалів для проведення дослідів //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.42-43.

 23. Теклюк М. До методики вивчення елементів статики //Фізика та астрономія в шк. – 1998. -№1. – С.14-17.

 24. Тищук В., Костюкевич Д. Спостереження дискретності енергетичних станів атомів //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.35-36.

 25. Ткачук Р., Коршак Є. Методичне обгрунтування блочно-функціонального принципу у вивченні елементів радіоелектроніки //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.8-10.

 26. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1.

Із змісту: Горват Н.М. Підвищення ролі самостійної роботи учнів при вивченні фізики в школі гуманітарного профілю. – С.370-372. – Желюк О.М. Дослідження світлової характеристики фоторезистора: (Експериментальні задачі в курсі фізики). – С.373-377. – Куликовский Н.Б. Интенсификация процесса обучения на уроках физики. – С.378-385. – Залізняк С.В. Деякі питання психології викладання елементів фізики в початкових класах середньої школи. – С.386-391. – Крутенюк А.О. Активація розумової діяльності учнів на уроках фізики. – С.392-395. – Мінаєва Ю.П. Розвиток самоконтролю під час аналізу відповідей фізичних задач. – С.396-405. – Тоичкина Л.М. Использование видеоматериалов на уроках физики. – С.406-409. – Терехова М.Д. Развитие творческих способностей учащихся на уроках физики. – С.410-414. – Кнорр Н.В. Использование обобщенной классификации при изучении ядерных реакций в курсе физики средней школы. – С.415-424. – Копилов А.Ф. Сучасний шкільний кабінет фізики як умова успішного навчання. – С.425-431. – Корнієнко М.Є. Про інтеграцію природничих наук і деякі недоліки традиційного викладання фізики. – С.432-434. – Пшенічка П.Ф. Фізика як мова спілкування з природою. – С.435-440. – Карасик В.Д. Развитие творческого мышления учащихся. Динамический эволюционный подход при решении физических задач. – С.441-449. – Давиденко А.П. Решение задач на движение тел под действием приложенных к ним сил. – С.450-458. – Григірчик В.Г., Подільчук М.К. Кодування проблемних ситуацій задач на перший закон термодинаміки. – С.459-463. – Гребенюк М.К. До питання формування матеріалістичного світогляду учнів на уроках фізики. – С.464–470. – Старощук В.А. Фізичний практикум у нашій школі. – С.471-472. – Чижиченко В.Ю. Экспериментальные задачи по физике. – С.473-479. – Кулик В.Г. Использование метода размерностей в школьном курсе физики. – С.480-484.

 1. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2.

Із змісту: Дідовець М.Л. Орієнтир – творчість та духовність: (у викладанні фізики). – С.24-33. – Олійник М.А. Про гуманітаризацію викладання фізики в загальноосвітній школі. – С.61-65. – Шарко В.Д. Дослідницькі завдання з фізики як засіб екологічного виховання учнів. – С.83-89. – Гоян П.П. З досвіду забезпечення гуманізації та гуманітаризації викладання фізики. – С.111-121. – Мар’яш М.Д. Деякі аспекти реалізації рівневої диференціації на уроках фізики. – С.130-135. – Благодаренко Л.Ю. Самостійна робота учнів з фізики в умовах диференціації її вивчення в сучасній школі. – С.158-164. – Теличин І.М. Роль наукової діяльності у викладацькій роботі вчителя фізики. – С.249-254. – Шумейко А.Н. Изучение физики по комбинированной системе. – С.396-303. – Шейман В.М. Создание и экспериментальная проверка комплекса средств обучения физике в средней школе. – С.291-295.

 1. Хавро В.А., Кисельов С.М. Особливості викладання фізики в спеціалізованих ліцейних класах при педвузах //Проблеми трудової і проф. підготовки. - К.-1998.- Вип.1. - С.117-119.

 2. Хавро В.А., Перепичаєнко Є.К. Використання ігрових імітаційних методів при вивченні фізики в ліцеї //Там само. – С. 96-99.

 3. Чаговець Б. Удосконалення алгоритмічного підходу під час розв'язування розрахункових задач //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3. - С.42-43.

 4. Чепрасова Т. Графічно-обчислювальний експеримент на уроках фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.4-7.

 5. Черноусов О. Задачі Міжнародної олімпіади юних фізиків 1996 року: (м.Осло, Норвегія) //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.54-55.

 6. Черноусов О. Новий підхід до вивчення механічних явищ //Фізика та астрономія в школі. – 1998. - №1. – С.26, 28-29, 47, 55.

 7. Шарко В., Чернявський В. Вивчення теми "Електромагнітна індукція" за модульною технологією //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N4. - С.19-25.

 8. Шевчук О. Задачі на уроках фізики в ліцеях і гімназіях //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.39.

 9. Шумейко А.Н. Изучение физики по комбинированной системе //Наша шк. – 1998. - №1. – С.48-53.

Див.

Природознавство

 1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. посіб. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

 2. Байбара Т. Організація і проведення предметного уроку з природознавства //Почат. шк. – 1998. - №5. – С.22-26.

 3. Громик Є. Одне з чудес світу – дитя природи – людина: [Про проведення уроку “Людина – частина живої природи”] //Почат. шк. – 1998. - №2. – С.52-58.

 4. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Сучасні ідеї філософії освіти і освітня програма "Довкілля" //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.33-36.

 5. Картель М. та ін. Матеріал до вивчення природних зон України //Почат. шк. – 1998. - №6. – С.32-39.

 6. Коваль Н., Грущинська І. Орієнтовне планування уроків природознавства //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.32-37.

 7. Кукла Г.М. «Довкілля» - наука про добро //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4-ої міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С.64-65.

 8. Майхрук М.І., Будна Н.О. Уроки з природознаства. 4 (3) клас. – Т.: Навч. кн. – Богдан, 1998. – 120 с.

 9. Мішуков О., Швидка О. Природознавча освіта в ліцеї при педагогічному інституті //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.6.

 10. Сахнюк О.В., Смик В.В. Інтегрований курс «Довкілля»: Метод. рек. //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1.(21). – С.40-42.

 11. Степанюк А.В. Методологічні основи формування цілісних знань школярів про живу природу. – Т.: Газ. «Підруч. & посіб.», 1998. – 163 с.

 12. Сценарій свята "Вінець природі" /Жирська Г. та ін. //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.25-29.

 13. Шмалєй С., Запорожець О. Екологічний вибір початкової школи //Біол. і хімія в шк. – 1998. - №2. – С.11-13.

Біологія. основи екології

 1. Бачинський П., Бачинська Т. Невирішені та дискусійні питання управління екологічною освітою в Україні //Освіта і управління. – 1998. – Т. 2, № 3. – С. 119-130

 2. Богданова О. Про формування біологічних понять у шкільному предметі «Біологія» //Біологія і хімія в шк. – 1998. – №4. – С.16-17.

 3. Бойчук Ю., Злотін О. Вивчення шовківництва у школі. - //Біологія і хімія в шк. – 1998. – №1. – С.25-26.

 4. Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Українська етнокультура у змісті екологічної освіти як джерело оновлення ідеології національного буття //Васюта О.А. та ін. Екологія і політика. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – У 2-х томах. – Т.2. – С.392-438.

 5. Волошина Г.П. Наукові засади екологічного виховання молодших школярів у сучасній школі //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4-ої міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С.44-46.

 6. Волошина Г.П. Стимулювання екологічної активності молодших школярів. – К., 1998. – 100 с.

 7. Герц М.А. В біологію через фізику //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. – С.208-217.

 8. Гнилуша Н. Неперервна екологічна освіта як соціально-педагогічна проблема //Рідна шк. – 1998. - №4. – С.55-57.

 9. Гончаренко В.Г. Формування змісту еколого-радіаційної освіти та виховання. – К.,1998.–221 с.

 10. Горобець Л.В., Вікторенко І.Л. До питання про безперервне екологічне навчання та виховання //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. – Вип.3. – С.59-64.

 11. Данилова О., Ващенко Л. VIII Міжнародна біологічна олімпіада школярів //Біологія і хімія в шк. - №1. – С.34-35.

 12. Денисюк О.В. Взаємодія біологічного і соціального в процесі становлення людини в дитячому віці//Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.72-75.

 13. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія: Навч. посіб. для шк. з поглибл. вивч. екології. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 195 с.

 14. Дробноход М.І., Вольвач Ф.В. Екологія як навчальна дисципліна: проблеми методології та змісту //Освіта та управління. – 1998. – Т.І, №1. – С.13-37.

 15. Дуброва Н., Передерій П. Яким бути кабінету біології //Біологія і хімія в шк. – 1998. – №1. – С.9-10.

 16. Дурманенко Є.А. Інтеграція знань про природу, людину і суспільство як засіб формування світогляду учнів загальноосвітньої школи //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.56-58.

 17. Екологічна освіта школярів (Зб. програм). 5-11 кл. – К.: Перун, 1998. – 112 с.

 18. Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4-ої міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – Із змісту: Демьяненко В.И. К вопросу формирования ценностей экологической культуры. – С.3-5.- Карпенко Ю.О. Організація ліцейних екологічних експедицій. – С.8-10. – Шаповалова Т.Г. Роль практично-природоохоронної роботи у екологічному навчанні та вихованні. – С.10-12. – Лавренчук О. До питання екологічної освіти та виховання молодших школярів. – С.24-25. – Сердюк В.О. Еколого-краєзнавчий підхід до викладання біології в середній школі. – С.26-28. – Воронюк М.О. “Глибинна екологія” в системі екологічної освіти та виховання. – С.28-29. – Казаков Є.О., Казакова С.М., Христова Т.Є. Екологічна спрямованість наукової роботи в системі “Школа-вуз”. – С.30-31. – Мех Н.В. Экологические маршруты в Ильменно-Бугровом районе Астраханской области и их использование в курсе экологии средней школы. – С.31-33. – Комар О.А. Екологічне спрямування інтегрованих уроків-блоків. – С.40-42. – Коберник О.М., Коберник Г.І. Розвиток екологічної активності школярів у процесі предметно-перетворювальної діяльності. – С.42-43. – Пустовіт Р.А. Взаємодія державних та недержавних організацій в екологічному вихованні школярів. – С.48-50. – Левчук Н.В. Екологічна освіта в середній школі. Факультативні курси з екології. – С.50-51. – Грищенко В.В. Основні напрямки екологічної роботи в освітніх установах. – С.52-53. – Саєнко Н.В. Жити в повній гармонії зі світом. – С.54-55. – Підгора Н.В. Екологічне виховання учнів в процесі вивчення природничих наук. – С.56-57. – Гербильский Л.В. Концепция интегрированного экологического образования – приоритет для Украины. – С.59-60. – Даниленко Л.І. Завдання екологічної освіти в сучасних умовах. – С.62-63. – Лагода Т.С. Виховання дбайливого ставлення до природи – першочергове завдання школи. – С.66-67. – Цвященко П.К. Проблеми екологічного виховання дітей та шляхи їх вирішення. – С.68-69. – Ананьєва Н.В. Про роботу групи “Екологія”. – С.70-71. – М’ягченко О.П. Методичні проблеми широкої соціоекологічної освіти. –С.79-80. – Перфільева Л. Деякі відомості з життя рослин для роботи з дітьми шкільного віку. – С.91-92. – Головатюк В.С., Надворний В.Г. Роль громадськості в охороні та відтворенні рибних запасів Черкащини. – С.93-95. – Мельниченко Н.В. Екологічне виховання молоді на стежках природи. – С.95-97. – Носаєва І.П. Виховання екологічної самосвідомості – вимога часу. – С.97-99.

 19. Жирська Г., Гладюк Т. Підручник біології – навчальна книжка чи довідник? //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №1. – С.31-32.

 20. Зайцева В. З досвіду використання блок-схем у викладанні біології //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.18.

 21. Іщенко Л. Дидактичні ігри як засіб екологічного виховання //Почат. шк. – 1998.-№12.–С.25-26.

 22. Іщенко Л. Наступність в екологічному вихованні: [Про навч. предмет “Рідна природа”] //Почат. шк. – 1998. - №9. – С.31-34.

 23. Левчук Н. Формування позитивної мотивації старшокласників до вивчення екологічних проблем //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №1. – С.21-23.

 24. Лобановська О. Вчити [дітей] розуміти природу //Почат. шк. – 1998. - №6. – С.23-25.

 25. Лошак Г.О. Тут живе казка: (Шкільний дендрарій в Затурцівській середній школі) //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.14.

 26. Макарчук М. Потреби як біологічні основи поведінки людини //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №4. – С.11-14.

 27. Матяш Н. Підручник "Біологія людини": зміст і структура //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.15-17.

 28. Матяш Н., Астаніна О. Лабораторні та практичні роботи з курсу “Біологія людини” //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №1. – С.11-12.

 29. Мішуков О., Швидка О. Природознавча освіта в ліцеї при педагогічному інституті: (ХДПІ) //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №2. – С.6.

 30. Мороз В. Екологічна освіта в системі “Ліцей-вуз” //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.54.

 31. Морозюк С., Курсон В., Котик Т. До вивчення реподуктивних органів квіткових рослин. 6-й кл. //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №3. – С.23-27.

 32. Нетребко Н.В. Проблеми впровадження інтегрованого курсу з природничих дисциплін у середню школу //Нові технології навчання. – К., 1998. - Вип.18. – С.105-110.

 33. Палій А.О. Формування в учнів основної школи базових екологічних знань //Педагогіка і психологія. – 1998. - №3. – С.143-148.

 34. Пивоваренко В. Молекулярні зонди – мікроінструменти для вивчення клітини //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №1. – С.2-7.

 35. Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №3. – С.44-46.

 36. Положення про навчально-дослідну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів:Наказ МО України від 1 лістоп. 1995р. N307 //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.43-46

 37. Португальський О. Кросворд не для розваги: Поняття і терміни курсу “Біологія”. (6 клас) //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №4. – С.39-40.

 38. Редзинець З. Дослідницька робота [школярів] в куточку живої природи //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.26-28.

 39. Різник Л. Народні традиції ставлення до природи як метод екологічного виховання //Почат. шк. – 1998. - №7. – С.23-24.

 40. Сапронова О. Натуралістична робота в літньому таборі //Почат. шк.–1998.-№6.–С.28-31.

 41. Семенюк О.М. Викладання біології в шостому класі //Пед. пошук. – 1998. – Вип. 2/3. – С. 128-129.

 42. Спринь О., Гришко Т. Розвиток навичок самоосвіти учнів у процесі вивчення біології //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.9-10.

 43. Степанюк А. Систематизуюча функція сучасного підручника біології //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №1. – С.28-30.

 44. Титаренко Н. Уроки творчості серед природи //Почат. шк. – 1998. - №6. – С.40-41.

 45. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. - Із змісту: Чопик В.І. Охорона довкілля в контексті біологічної освіти на порозі ХХІ століття. – С.80-100. – Підгора Н.В. Реалізація принципу розвиваючого навчання при вивченні біології. – С.101-109. – Шайда Р.А. Використання активних форм навчання в процесі вивчення біології. – С.110-114. – Косарева Т.Н. Использование нетрадиционных методов обучения на уроках биологии. – С.127-132. – Каушанська Б.Л. Болючі проблеми шкільної біологічної освіти. – С.133-136. – Громова Л.І. Викладання основ біологічних наук в загальноосвітній школі за новими програмами. – С. 137-140. – Буртник В.І. Вдосконалення методів навчання на уроках біології. – С.141-152. – Десятниченко Н.М. Інноваційні прийоми креативного розвитку учнів на уроках біології. – С.159-163. – Карнацевич И.Я., Атраментова Л.А. Изучение темы «Значение генетики для медицины и здравоохранения» в условиях сокращения учебных часов биологии в школе. – С.164-172. –Козленко А.Г. Опыт введения в библейскую генетику (Естественнонаучные знания и религия). – С.173-186. – Котик Т.С. О формах проверки знаний и умений учащихся по биологии. – С.187-194. – Остафійчук Т.В. Роздуми про концепцію біологічної освіти та її завдання. – С.195-201. – Капшур А.И. Краткий анализ учебника «Биология», 6 класс, [С.С.Морозюк] учителем-практиком. – С.202-207. – Муращук М.М. Проведення досліджень і пошук перспективних біотехнологічних напрямків в екологічному вихованні учнів хіміко-біологічних класів Львівського фізико-математичного ліцею. – С.223-230.

 46. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2. - Із змісту: Семенко В.Г. Формування екологічної культури учнів на уроках і в позаурочний час. – С.74-79. – Цвященко П.К. Екологічне виховання та екологічна освіта учнів в позакласній роботі. – С.80-82. – Коптелова Т.П. Модульная система обучения в практике преподавания биологии. – С.136-143. – Жилкин В.Д. Профильное обучение биологии в гимназии города Кировска Луганской области. – С.230-232. –Таглина О.В. О роли задачного подхода в преподавании биологии и подготовке учащихся к участию в биологических олимпиадах. – С.247-248. – Юрахно С.В. Интерес – катализатор знаний: (Из опыта 20-летней работы школьной секции биологии МАН Крыма «Искатель»). – С.255-266. – Козуб М.К. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми з біології. – С.267-276.

 47. Трохимчук І.М. Психолого-педагогічні основи екологічного навчання та виховання учнів //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтаці. Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1998. – Вип.4. – С.126-128.

 48. Феденко А.Ю., Ляшенко А.Х. Інтегруючий фактор в освіті як елемент розвитку мислення учнів при вивченні предметів природничого циклу //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2. – С.66-73.

 49. Червонецький В.В. Екологічна освіта учнів в школах країн Східної та Центральної Європи. – Донецьк, 1998. – 285 с.

 50. Шмалєй С. Екологія людини як предмет освіти //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №2. – С.10-11.

 51. Штангей О. Елементи народознавства на уроках біології //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №4. – С.27-29.

 52. Якиляшек В. Інтегративний підхід до екологічної освіти в школі //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №4. – С.25-27.

Валеологія

 1. Антоненко Т.С., Куц Є.Л. Досвід розробки проекту Комплексної програми “Здоров’я – через освіту” //Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ ст.: Наук.-метод. зб. Част. 1. – К., 1998. – С.263-272.

 2. Гнатюк О.В. Охорона життя і здоров’я учнів. 1-4 класи: Посіб. для вчителів почат. кл. – Х.: Скорпіон. – 1998. – 128 с.

 3. Гречишкина О.Д., Мягченко А.П. Эковалеология //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4-ої міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С.103-105.

 4. Гречишкина А.П., Гречишкина О.Д., Мягченко А.П. Проблемы экологии в курсе валеологии //Там само. - С.103-105.

 5. Давиденко В., Розорінов Г. Валеологічна освіта в Україні //Укр. журн. мед. техніки і технології. – 1998. - №1/2. – С.98-104.

 6. Кашуба Л.І. Про викладання курсу “Охорона життя і здоров’я” //Пед пошук. – 1998. – Вип.1. (21). – С.43-46.

 7. Максимова Н.Ю. та ін. Життя та здоров’я: Книга-коментар до підруч. з валеології для 8(9)-го кл. загальноосвіт. шк.: [Посіб. для вчителів] - К., 1998. – 141 с.

 8. Свириденко С. Дбаємо про здоров’я дітей: [Про навч. курс “Основи валеології”] //Почат шк. – 1998. - №9. – С.38-39.

 9. Чорнобай І. Валеологія та фізична культура в початкових класах //Почат. шк. – 1998. - №9. – С.39-41.

 10. Школа та її роль у профілактиці алкоголізму серед дітей і підлітків: [Посіб.: Пер. з гол.] /Центр „Escape”. – К.: Сфера, 1998. – 36 с.

Хімія

 1. Базелюк І., Величко Л. Дидактичні матеріали з хімії: (Хім. реакції, 8 кл.) //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N4. - С.65-77.

 2. Базелюк І. Орієнтовне поурочне планування курсу хімії: (9 кл.) //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.17-21; №4. – С.22-25.

 3. Баранова І., Баранов Д. Контроль знань учнів з теми «Хімічні реакції та їх основні закономірності» //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N1. - С.12-14.

 4. Баранова І., Баранов Д. Урок з теми "Гідроліз солей" у класі хімічного профілю //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.30-32.

 5. Басова В.П. та ін. З досвіду викладання хімічних дисциплін в Технічному ліцеї НТУУ «Київський політехнічний інститут» //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. – С.492-495.

 6. Бачківський І. та ін. Про використання кількісної характеристики об'єктів у навчанні хімії //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.13-18.

 7. Братюк О.Г. Елементи модульно-розвиваючого навчання і рейтингової оцінки знань при вивченні хімії в середній школі //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. – С.525-534.

 8. Буринська Н. Екологічна складова у змісті шкільної хімічної освіти //Біологія і хімія в шк. – 1998. - №1. – С.18-20.

 9. Василега-Дерибас М. Розв"язування розрахункових задач з хімії ускладненого типу алгебраїчним та графічним способами //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.29-32.

 10. Галузинська Н. Посилити роль хімічного експерименту //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.27-29.

 11. Головачова Л.О. Колективні форми роботи на уроках хімії та біології //ІІІ Конфереція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2. – С.332-339.

 12. Голуб О. Хімічний "міні-лікнеп": Гази-отрути //Біологія і хімія в шк. - 1998.-№1. – С.26-27; N2. - С.41-42; №3. – С.41.

 13. Гранкина Т.М. Самостоятельные и контрольные работы по химии: Разноуровневые дидакт. материалы [для 8-9-х кл.] – Х.: Гимназия, 1998. – 159 с.

 14. Дернова В.С. Виховання в учнів інтересу до знань з хімії в позакласній роботі //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1.- С.496-499.

 15. Іваха Т.С. Дидактичні можливості позакласної роботи у навчанні школярів хімії //Наука і сучасність. Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Ч.3.- К., 1998. – С.48-53.

 16. Івашина Г., Шепель А. Про викладання в ліцеї профільних хімічних дисциплін //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.7-9.

 17. Коршак Т. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми «Розчини. Електролітична дисоціація» //Біологія і хімія в шк. – 1998. – С.15-18.

 18. Лістицька М.Л. Проблемні задачі з хімії та їх роль у вихованні творчого мислення учнів //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. – С.485-491.

 19. Мальченко Г., Титаренко Л. Креативна хімічна освіта в Саксаганському ліцеї //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N4. - С.18-19.

 20. Маркуш К.Є. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом диференційованого підходу до процесу викладання хімії в школі //ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. – С.515-524.

 21. Мельник М. Алгебраїчний спосіб знаходження коефіцієнтів в окисно-відновних реакціях //Математика в шк. - 1998. - №3. – С.21-23.

 22. Полозун Б.П. Вікторина "Техніка безпеки шкільного хімічного експерименту" //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.40-41.

 23. Пшонко В.В. Валентина Микитівна Стасюк - вчитель хімії Березовичівської загальноосвітньої школи, вчитель-методист //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.7.

 24. Руденко В.Д. Навчаюча програма “Химия для школьников в картинках” //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. - №2. – С.51-60.

 25. Сологуб А. Відкрити хіміка-дослідника: (Хімічна освіта в Саксаганському ліцеї) //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N4. - С.19-22.

 26. Сомов В.М. Мікроексперимент на уроках хімії //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.45.

 27. Староста В., Староста К. Хімічний експеримент - мінімальний час, максимальна безпека //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.19-24.

 28. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.1. – Із змісту: Черний Н.В. Химия – наука экспериментальная: (Химический эксперимент в школе). – С.500-507. – Мельничук С.Д. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом вдосконалення методики розв’язування задач на уроках хімії. – С.541-550. – Соколець І.Б. Пошук шляхів розвитку творчої особистості в умовах блочно-модульної системи вивчення хімії. – С.508-514. – Птуха Е.В. Обучение логической систематизации знаний на уроках химии. – С.535-540.

 29. ІІІ Конференція Соросівських Учителів: Зб. доп., 13-14 груд. 1997 р. – К., 1998. – Ч.2. – Із змісту: Новченкова К.Д. Гуманізація навчально-виховного процесу в системі викладання курсу хімії в середній школі. – С.97-104. – Староста К.Є. Розробка, застосування та роль робочих зошитів при вивченні хімії в Ужгородському політехнічному ліцеї (на прикладі 10 класу). – С.174-182. – Семенюк В.В. Профільна підготовка з хімії ліцеїстів сільської місцевості. – С.187-193. – Розанцев Г.М. Проблемы подготовки школьников к международным олимпиадам по химии. – С.242-246. – Семенова М.В. Методика проведения установочно-мотивационного урока и составление тематической карты (на уроках химии). – С.322-331.

 30. Федотова Л. Підручник для поглибленого вивчення хімії: (Н.М.Буринська - "Основи загальної хімії". 10 кл.) //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.46.

 31. Фіалков Ю. На чому "спотикаються" автори підручників та посібників з хімії //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.34-35.

 32. Фіалков Ю. Сучасний стан хімічної науки та зміст шкільного природознавства //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.50-51.

 33. Шапошнікова І. Диктанти з теми "Початкові хімічні поняття" //Біологія і хімія в шк. - 1998.-N3. - С.29-30.

Географія та основи економічних знань

 1. Афанасьева Е.М. Игра по теме «Атмосфера» //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.51.

 2. Безперервна географічна освіта: проблеми, завдання: IV Міжнар. семінар “Безперервна геогр. освіта: інноваційні методи і технології”, 13-17 верес. 1998 р., Харків //Укр. геогр. журн. – 1998. - №4. – С.63.

 3. Бенедюк В. Краєзнавчий принцип навчання: Іст. аспект //Географія та основи економіки в шк. – 1998. - №1. – С.30-32.

 4. Бескова Н. Гроші в економіці: (План-конспект уроку) //Там само.-N1. - С.22-24.

 5. Бицюра Ю. Тернистим шляхом до економічної освіченості //Там само. - №3. – С.2-3.

 6. Білоус М. Прийоми зацікавлення учнів на уроках географії //Там само. - №4. – С.15-18.

 7. Бурлака О. Методика проведення практичних робіт у курсі "Економічна і соціальна географія світу" //Там само.-N3. - С.26-27.

 8. Бут А. Актуальне завдання шкільної географії //Рідна шк. – 1998. - №7-8. – С.60-64.

 9. Варульникова Т.Н. Урок обобщающего повторения в VII классе //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ.). – 1998. - №25-28. – С.53-55.

 10. Використання матеріалів Географічної енциклопедії України на уроках географії /В. Корнєєв та ін. //Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N2. - С.18-24.

 11. Гаврилова Г.Ф. Природные зоны мира (урок-путешествие) VII кл //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ.). – 1998. - №25-28. – С.41.

 12. Гельд Н.Н. Урок-игра «Летим в космос» V кл. //Там само. - №25-28. – С.58.

 13. Герасимчук В. Закономірності як принцип навчального пізнання при вивченні географії //Наук. вісн. ВДУ (Луцьк). – 1998. - №5. – С.117-120.

 14. Гербер Р. Переосмысление понятия работы в географическом образовании //Краєзнавство. Географія. Туризм(газ). – 1998. - №25-28. – С.30-32.

 15. Грама Н.Г. Експеримент і теорія в педагогіці економічної грамоти //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип.6-7. – С.68-71.

 16. Губа М. До питання про зміст економічної освіти //Рідна шк. – 1998. - №5. – С.40-41.

 17. Демкович В.І. Практичні роботи з фізичної географії України: (Метод. рек.) //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.124-128.

 18. Душина И.В. О соотношении нормы и творчества в работе учителя географии //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.28-29.

 19. Єгоров Г. Зарубіжна географія як наука і навчальний предмет: досвід Франції //Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N4. - С.8-11.

 20. Загородній В. Конструктивна географія: Програма для учнів 11 класу загальноосвітньої школи //Там само. - 1998.-N2. - С.16-17.

 21. Зеленская Л.И. Теоретические и методологические основы создания средств обучения географии (региональный компонент) . – Днепропетровстк: ДДУ, 1998. – 243 с.

 22. Зінченко Н. Сучасний урок і ділові ігри //Географія та основи економіки в шк. – 1998. - №3. – С.32-35.

 23. Ільїн Л.В., Мартинюк В.О., Фешук С.В. Методичні підходи вивчення класифікаційних характеристик озер //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2. –(22). – С.59-61.

 24. Ільїн С. Людина і ринок: Програма факультативного курсу для учнів 5-8 класів середньої загальноосвітньої школи //Географія та основи економіки в шк. – 1998. - №4. – С.21-27.

 25. Камерилова Г.С. Программа профильного курса «Экология города» («Урбоэкология») для IX – XI кл. //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.33-34.

 26. Копиця В. Нестандартні уроки: пошук нових форм //Географія та основи економіки в шк. – 1998. - №3. – С.28-31.

 27. Корнєєв В. Видатний методист географії: (До 85-річчя від дня народж. Михайла Панасовича Откаленка) //Там само.-N4. - С.46.

 28. Корнєєв В. Навчально-методичне забезпечення вивчення географії в школі //Там само.-N3. - С.19-22.

 29. Краєзнавство і туризм в Україні: Міжнар. науч.-практ. конф. “Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя. 1-3 жовт. 1998 р., Херсон / Ю.Д. Шуйський та ін.” //Укр. геогр. журн. – 1998. - №4. – С.64.

 30. Круглик Л. Сфера обслуговування в шкільній географії // Географія та основи економіки в шк. – 1998. - №4. – С.12-14.

 31. Куркула О. Розв'язування задач і проведення ділових ігор у профільних класах: (Основи економ. знань) //Там само.-N2. - С.30-31.

 32. Лукаш С.В. Соціально-педагогічні аспекти формування економічного мислення //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України. 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.377-381.

 33. Митрофанов И.В. Методика проведения игры “Роза ветров” по теме “Почвы.” VIII кл. //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.59-60.

 34. Мірошниченко Н. Суд над інфляцією: (Урок – театралізоване дійство) //Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N1. - С.25-27.

 35. Муляр О.Д., Рудницька О.Б. Інтегрований урок з географії і української мови //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С.81-84.

 36. Нагорна М. Методика вивчення курсу “Географія рідного краю” //Наук. вісн. ВДУ (Луцьк). – 1998. – С.120-123.

 37. Назаренко Т.В. Формування у школярів соціально-економічних понять в процесі вивчення географії //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С. 523-528.

 38. Паламарчук Л., Підгрушний Г. Рекреаційна географія: (Програма факульт. курсу для 10-11 кл. загальноосв. шк.) //Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N1. - С.12-14.

 39. Пархоменко І. Перша Всеукраїнська учнівська олімпада з економіки //Там само. - №3 – С. 39-41; №4. – С.32-38

 40. Пархоменко І. Чи потрібно вивчати економіку? //Там само.-N1. - С.21-22.

 41. Перейко К. Розв’язування задач на визначення місцевого часу //Там само. - №2. – С.26-27.

 42. Побірченко Н.А. Підготовка учнівської молоді до підприємницької праці: Педагогічний експеримент: знахідки, пошуки. – К., 1998. – 176 с.

 43. Побірченко Н.А. Учнівська молодь і професії ринкової економіки. – К.: Преса України, 1998. – 206 с.

 44. Протасова Н. Самоосвіта вчителя географії // Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N4. - С.4-5.

 45. Пруцакова О. Екологічні ігри на уроках географії //Там само.-N4. - С.19-20.

 46. Редіна В.А. Форми пошукової діяльності учнів у позашкільних закладах //Укр. геогр. журн. - 1998.-N1. - С.53-54.

 47. Редько О., Черненко Н. Інтегрований урок-гра з географії та математики в 6 класі //Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N1. - С.14-18.

 48. Рудницька Н.О. Краєзнавство в школах Волині (позанавчальний аспект, 20-ті роки ХХ ст.) //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.706-709.

 49. Рыжов И.Н. Игры на уроках географии и экологии //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.45-47.

 50. Сазоненко Г., Рокитко А. Економічна освіта і пошук активізації навчально-виховного процесу //Географія та основи економіки в шк. - 1998.-N4. - С.28-31.

 51. Сасихов В.О. Використання поезії як неспецифічного джерела географічних знань //Наука і сучасність. Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К.,1998. – С.131-137.

 52. Сиротенко А., Топузов О. XXVI Всеукраїнська олімпіада юних географів-краєзнавців //Географія та основи економіки в шк. -1998.-N3. -С.36-38.

 53. Снегирев В.А. Остров сокровищ: Урок обобщения и систематизации знаний по теме “План и карта”, VI кл. //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.52-53.

 54. Сосса Р. Картографічне забезпечення вивчення географії в школі //Географія та основи економіки в шк. -1998.-N3. -С.23-25.

 55. Спичак С.Ф., Леонова М.В. Использование теста «Несуществующее животное» на уроках географии //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - №25-28. – С.48-50.

 56. Старикевич А.В. Кругосветка: Программа для средней школы, V кл. //Там само. - №25-28. – С.35-36.

 57. Тарасюк Л.А. Активні форми навчання на уроках географії //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.23-25.

 58. Типи ігор у шкільній географії //Позакласний час. – 1998. - №3. – С.33-36.

 59. Ткачук Н.М. Використання творів художньої і науково-популярної літератури на уроках географії України //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.59-62.

 60. Топузов О.М. Проблемний підхід в методиці географії //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.365-369.

 61. Трикшева О.Г. США: Урок в X классе //Краєзнавство. Географія. Туризм (газ). – 1998. - № 25-28. – С.56-57.

 62. Урусова Т.Е. «Колесо времени»: Конкурсный урок //Там само. - №25-28. – С.39-40.

 63. Шпак О. Економічна освіта у школах США //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.23-28.

 64. Шпак О.Т. та ін. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності: Навч. посіб. - К.: Четверта хвиля, 1998. – 223 с.:

 65. Щербина Н.Ф. До питання оцінки природних умов і природних ресурсів у шкільній географії //Укр. геогр. журн. - 1998.-N1. - С.50-53.

 66. Яковенко О. Дошкільник та економіка //Географія та основи економіки в шк. – 1998. - №2. – С.28-30.

Трудове навчання

 1. Андріюк П., Приймак Й. Гуцульська різьба та інкрустація: Посіб. для серед. навч. закл. – Косів (Івано-Франків. обл.): Писаний камінь, 1998. – 64с.

 2. Боринець Н., Ходзицька І., Лапінський В. Орієнтовне тематичне планування занять з трудового навчання (обслуговуюча праця) в 7 класі //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №1. – С.11-15.

 3. Верещак Г. Писанкарство: (Кольоровий розпис) //Там само. - №2. – С.12-16; №3. – С.7-10.

 4. Воїтєлєва Г. Завдання для контролю рівня засвоєння знань з питань вивчення побутової швейної машини в 5-7 класах //Там само. - №3. – С.4-5.

 5. Гнатюк Д. Системний підхід до уроків //Там само. - №2. – С.6-7.

 6. Дідух В., Левченко Г., Сидоренко В., Терещук Б., Тхоржевський Д. Тезаурус стандарту “Трудового навчання” //Там само. - №1. – С.2-7.

 7. Дупак Н.В. Формування культури праці учнівської молоді як загальний принцип сучасної педагогіки //Слов’ян. вісн. – 1998. – Вип.1.- С.248-255.

 8. Загальноосвітня підготовка учнів у процесі трудового навчання /Д.О. Тхоржевський, В.О. Дідух та ін. – К., 1998. – 183 с.

 9. Іваночко А. Народні ремесла на уроках трудового навчання //Трудова підгот. в зал. освіти. – 1998. - №3. – С.10-11.

 10. Ізвєкова Г., Бай І. Художнє бісерування [на уроці праці] //Почат. шк. – 1998. - №2. – С.25-27.

 11. Ільченко О. Багатства виробляються руками //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.30-32.

 12. Ковальчук Т.П., Резниченко Н.И. Виды художественной работы с бумагой. - О., 1998. – 73с.

 13. Кононенко В.Є. Комп'ютерна реалізація інформаційних технологій у процесі трудового навчання //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.119-120.

 14. Кравченко І. Навчальні завдання при вивченні класифікації професій: (9-й кл.) //Рідна шк. – 1998. - №4. – С.69-70.

 15. Кротовська Л. Вивчення дівчатами макраме за авторською програмою з домашнього господарювання //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №3. – С.34-37.

 16. Кузьменко В., Шпак Л. Організація художньо-констукторської діяльності учнів на уроках з конструювання та моделювання одягу //Там само. - №4. – С.12-15.

 17. Кучер З. Модульна форма організації навчального процесу при вивченні основ конструювання та моделювання одягу //Рідна шк. – 1998. - №9. – С.67-70.

 18. Левченко Г.Є. та ін. Завдання програмованого контролю зань з трудового навчання: Навч. посіб.: 5-9-й кл. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 1998. – 174 с.

 19. Лікарчук І. Ліцензування підготовки робітничих кадрів у закладах освіти //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №2. – С.16-20.

 20. Матвієнко О.Ф. Навчальна екскурсія на швейну фабрику //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.468-471.

 21. Міщенко І., Лазаренко К. Птахи дитячої уяви: [Про урок праці в 4-му кл.] //Почат. шк. - №10. – С.16-17.

 22. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – Із змісту: Завацький С.В., Завацька Л.М. Психолого-педагогічні аспекти розвитку здібностей та творчої активності учнів в процесі трудового навчання. – С.9-12. – Гетта В.Г. Формування в учнів технічних здібностей, необхідних в фермерській діяльності. – С.29-31. – Пригодій М.А. Виявлення знань з електротехніки, необхідних для технічної творчості учнів. – С.32-34. – Плуток А.М., Ковбаса В.М. Активізація процесу трудового навчання учнів як засіб розвитку творчих здібностей. – С.63-65. – Плуток А.М., Сиченков В.П. Роль технічних задач у розвитку творчих здібностей вчителя трудового навчання. – С.66-68.

 23. Наумова В. Конструювання рухомої іграшки на заняттях з праці //Почат. шк. – 1998. - №11. – С.14-16.

 24. Покатіловський Ю., Ніколаєва Л. Досвід запровадження курсу “Основи підприємницької діяльності” //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №3. – С.5-6.

 25. Пригодій М. Використання міжпредметних зв’язків: (на прикладі формування електротехнічних знань і вмінь) //Там само. - №1. – С.40-43.

 26. Проблеми трудової і професійної підготовки. – К. – 1998. – Вип.1. – Із змісту: Ботюк О.Ф. Забезпечення безперервної підготовки вчителя початкових класів до викладання трудового навчання. – С.65-67. – Биковська О.В., Дмитренко П.В. Трудове виховання школярів в умовах ринкових відносин. – С.77-78. – Чорнобровкін В.М. Вплив батьківських аттітюдів на мотивацію учнів до трудового навчання. – С.79-81. – Ігнатенко Г.В. Формування самостійності школярів у процесі трудового навчання. – С.82-85. – Сипченко В.І. Цибулько Г.Я. Формування самосвідомості школярів. – С.85-87. – Наумова Н.Ю. Декоративно-прикладне мистецтво як засіб естетичного виховання учнів у процесі трудового навчання. – С.87-88. – Шелюх Л.П., Василина В.В. Обучение школьников творческому восприятию цветовой гармонизации композиции. – С.89-90. -

 27. Проблеми тудової і професійної підготовки. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – Із змісту: Пивоваров Л.В., та ін. Науковий світогляд у загальній системі трудового навчання і виховання. – С.13-17. – Козеренко С.І., Касперський А.В., та ін. Констуювання та вивчення підсилювачів і генераторів електричних сигналів. – С.28-33. – Стешенко В.В. До питання про науковий базис освітньої галузі “Технології”. – С.33-39. – Трошкин А.В. Психолого-педагогические основы становления и развития инициативы как слагаемого творческой деятельности дизайнера. – С.43-48. – Трошкин Ю.Ю. Формирование эстетической позиции как основы профессионального становления личности средствами художественной культуры. – С.48-52. – Корець М.С. Про назву спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”. – С.55-58. – Кісельов С.М., Ніскородов В.В. Деякі зауваження відносно стандартизації освітньої галузі “Технології”. – С.64-65. – Лихолат О.В. Побутова праця як джерело формування трудової підготовки дівчат в сучасній загальноосвітній школі.–С.66-71. – Зікій Г.С. Організаційно-педагогічні умови формування готовності старшокласників до праці з автотракторною технікою. – С.71-74. – Березівський Ю.М. Виховний потенціал уроків трудового навчання. – С.78-82. – Жерноклєєв І.В. Методика професійного самовизначення учнів на уроках трудового навчання. – С.92-96. – Сиротенко Т.А. Методика визначення витрат часу на вивченні швів української народної вишивки. – С.99-102.

 28. Сидоренко В. У світі професій: (На допомогу вчителю) //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №1. – С.29-31.

 29. Сидоренко В.К. Чи потрібно вивчати школярам креслення? //Проблеми трудової і проф. підгот. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – С.58-64.

 30. Сидоренко В., Тхоржевська Т. Графічна культура школярів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №2. – С.37-39.

 31. Сидоренко В., Тхоржевська Т. Естетика в трудовому навчанні школярів //Там само. - №3. – С.25-28.

 32. Слюсаренко Н. Від гри на уроці до творчої праці: (Тема “Обробка тканини”) //Там само. - №4. – С.15-17.

 33. Стешенко В., Єрмаков С. Методика вивчення курсу “Виробничі інформаційні технології”// Там само. - №1. – С.7-10, 22.

 34. Терещук А. Методика навчання плетіння з болотяних трав // Там само. - №3. – С.12-15.

 35. Терещук Г. Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу до учнів // Там само. - №4. – С.7-12.

 36. Терещук Г. Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів: (Наукові основи трудового навчання) // Там само. - №1. – С.37-39.

 37. Тименко В.П. Стандартизований зміст художньої праці //Почат. шк. – 1998. - №8. – С.34.

 38. Тименко В.П. Художня праця у 2(1)- му класі //Почат. шк. – 1998. - №4. – С.33-35.

 39. Тхоржевський Д. Про розробку державного стандарту освіти //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №3. – С.2-4.

 40. Христенок І. В. Методика проведення вступних занять із художнього різьблення по дереву //Наука і сучасність. Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К.,1998. – С.162-167.

 41. Чепок В. Розумовий розвиток школярів //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №2. – С.21-24.

 42. Чумак А. Відродження художніх народних ремесел засобами ручної художньої праці [в школі] //Рідна шк. – 1998. - №4. – С.57-58.

 43. Шаповал З., Шаповал О. Виховання естетики та культури харчування в умовах відродження традиційної кулінарії українців //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №2. – С.8-12.

Фізична культура в школі

 1. Андрощук Н.В. та ін. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів – Т.: Газ. “Підруч. & посіб.”, 1998. – 112 с.

 2. Бенедь С.П. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку спеціальної медичної групи: Навч.-метод. посіб. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: ВОРВП “Надстир’я”, 1998.–120 с.

 3. Бех І. Чи потрібен єдиний “Паспорт здоров’я?; Положення про “Паспорт здоров’я”: Сертифікат фізичної культури і здоров’я: Проект //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №1. – С.4-7.

 4. Борисенко А. Особливості фізичного виховання в сільській малокомплектній школі //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №3. – С.8-14.

 5. Борисенко А. Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури //Там само. – №1. – С.13-17.

 6. Васьков Ю. Провідний компонент дидактичного процесу // Там само. – №4 – С.36-40.

 7. Вільчковський Е. Влив фізичної праці на здоров’я дітей // Там само. - №1. – С.32-36.

 8. Вільчковський Е. та ін. Система фізичного виховання молодших школярів: [Навч.-метод. посіб.] – К.: ІЗМН, 1998. – 229 с.

 9. Высоцкий В.Л. Авторская методика рейтинговой оценки по физической культуре //Наша шк. – 1998. – С.58-61.

 10. Дмитренко С. Об’єм рухової активності і рівень фізичної підготовленості у дітей, що проживають на територіях, забруднених радіонуклідами //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №4. – С.32-36.

 11. Дубовис М., Стеценко А. Відновлювальні засоби для учнів з відхиленнями в стані здоров’я: (Посібник) //Там само. - №3. – (Книжка в журналі).

 12. Дубовис М., Цвек С. Планування навчальної роботи з фізичної культури в 5-11 класах: (метод. рек.) //Там само. - №3. – С.3-7; №4. – С.4-7.

 13. Жевага С. Біг – школа фізичного гарту допризовників // Там само. - №3. – С.36-38.

 14. Зубалій М., Ротерс Т. Основні вправи з ритміки – до навчальних програм з фізичної культури // Там само. - №4. – С.18-19.

 15. Качеров О. Здорова родина – здорове суспільство: (Орієнтовний режим дня учнів 1-3 класів) // Там само. - №1. – С.44-49; №2. – С.46-50.

 16. Кирилюк В. Зміст аналізу уроку фізичної культури //Там само. – 1998. - №4. – С.20.

 17. Кізірян А. Значення положення голови у вихованні та корекції правильної постави //Там само. - №4. – С.15-17.

 18. Константинова В.В. Психолого-фізіологічне обгрунтування відбору дівчаток 6-8 років у групи початкової підготовки з художньої гімнастики //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.111-114.

 19. Лещенко Г.А. Фізична культура і спорт у житті школярів //Наука і сучасність. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Ч.3. – К.,1998. – С.101-106.

 20. Медведєв В., Васьков Ю. Досвід і традиції кращих учителів фізичного виховання //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №4. – С.23-25.

 21. Панін І. Засіб зміцнення здоров’я учнів, які мешкають в умовах пострадіаційного забруднення //Там само. - №3. – С.38-39.

 22. Петровський В., Поліщук Н. Опанування рухових дій дівчатками молодшого шкільного віку //Там само. - №4. – С.29-32.

 23. Поліщук М. Шляхи індивідуалізації та диференціації навчання //Там само. - №4. – С.21-23.

 24. Поляковський В.І. Баскетбол у школі: [Навч. посіб.] – Луцьк: ВОРВП “Надстир’я”,1998. – 167 с.

 25. Присяжнюк С. Система заліків з фізичної культури: (Для учнів 3,9 та 11 кл. загальноосв. шкіл) //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №4. – С.7-10.

 26. Раслан Масауд. Коррекция режима двигательной активности школьников с целью повышения уровня физического состояния: Метод. рек. / Укр. гос. ун-т физ. воспитания и спорта. – К., 1998. – 17с.

 27. Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук.-метод. зб.: У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1998. - Ч.2. – 1998. – 518 с.

 28. Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьника: (Анализ взаимодействия физ. и эстетич. воспитания). – Луганск: ООО «Знання», 1998. – 169 с.

 29. Рощенко В., Столітенко В. Самостійні заняття учнів фізичними вправами //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №3. – С.15-18.

 30. Сарапулова Є. Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури //Там само. – №1. – С.27-30.

 31. Сарапулова Є. Українські народні літні ігри дітей і молоді //Там само. – №2. – С.28-30.

 32. Сарапулова Є., Панченко Г. Зимові народні ігри в дозвіллі дітей і молоді //Там само. - №4. – С.12-14.

 33. Сацюк П. Спортивне свято гімназії “Козацькі забави” //Там само. - №2. – С.54-55.

 34. Сиволоб С.М. Формування постави у дітей 5-6 років в сучасній сім’ї засобами фізичного виховання: Метод. рек. / Ін-т пробл. виховання Акад. пед наук України. – К., 1998. – 32 с.

 35. Сущенко А. Важливий компонент педагогогічної майстерності вчителя фізичної культури //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №2. – С.30-35.

 36. Тимошенко А.В. Формирование основных игровых действий у девочек 10-14 лет, занимающихся баскетболом: Метод. пособие. – К., 1998. – 22 с.

 37. Цвек С. Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №1. – С.18-26.

Див.

Образотворче мистецтво

 1. Вышинская Т.Н. Уроки рисования в младших классах: [Рисунок, живопись, композиция]. – Донецк, 1998. – 93 с.

 2. Медведєва О.Р. Розвиток і виховання дітей на уроках у школі і в позакласній роботі з образотворчого мистецтва //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип.IV, т. 1. – С. 112-114.

 3. Медведєва О.Р. Вплив естетики та образотворчого мистецтва на розвиток особистості //Там само. – С. 115-117.

 4. Мірчук З., Мірчук М. Скульптура. Методика проведення уроків: Посіб. для вчителя. – Дрогобич: Вимір, 1998. – 110 с.

 5. Неміш Ю., Юрковський О. Викладання образотворчого мистецтва: необхідність змін назріла //Мистецтво та освіта. – 1998. – №32. – С.9-11.

 6. Тименко В. Художня праця у 2(1)-му класі //Почат. шк. - 1998. - №1. – С.23-27.

 7. Шейко О. Чарівний світ живопису на склі – дітям //Мистецтво та освіта. – 1998. - №3. – С.22-26.

 8. Щербина В. Навчально-композиційний аналіз як засіб розвитку творчих здібностей учнів художньої школи //Рідна шк. – 1998. - №9. – С.61-63.

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ

 1. Бутова Л.М. Формування музичного мислення молодших школярів як умова гуманізації процесу навчання //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. – Вип.3. – С.57-59.

 2. Винагородський А.М. Особливості рефлексивної організації мислення при сприйманні музики підлітками //Психологія: Зб. наук. пр. – К.,1998. – Вип.1. – С.127-132.

 3. Гладка С.Н. Наукові засади вокального виховання учнів початкових класів //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип.6-7. – С.135-138.

 4. Голик Г.Г. Музичне виховання в українській школі: [Метод. посіб.] / Дрогобиц. держ. пед ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич: Вимір, 1998. – 179 с.

 5. Гризоглазова Т. Специфіка роботи над музичною казкою [на уроках музики] //Почат. шк.- 1998. - №6. – С.26-28.

 6. Дорошенко Т. Вчити дітей чути музику: [Про муз. виховання в шк.] //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.22-24.

 7. Козлин В., Садовников А. Компьютер и ритм (Муз. педагогика) //Компьютеры + Программы. – 1998. - №12. – С.17.

 8. Лобова О.В. Уроки музики в 2 класі чотирирічної та 1 класі трирічної початкової школи: Посіб. для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 64 с.

 9. Матковська М.В. Творча самостійність учня в інтерпретації музичного твору //Педагогіка і психологія. – 1998. - №3. – С.138-141.

 10. Медінцев В. Дитяча творчість і діалог на музичному занятті //Мистецтво та освіта. – 1998. - №2. – С.19-23.

 11. Никулина В.В. Познание музыки: композитор, исполнитель, слушатель //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип.6-7. – С.39-40.

 12. Основи викладання мистецьких дисциплін / Рудницька О.П., Ісьянова Л.М. та ін. – К., 1998. – 182 с.

 13. Печерская Э.Ф. Чтобы было интереснее на уроках музыки //Наша шк. – 1998. – 33. – С.32-34.

 14. Печерська Е. Формування особистості засобами музики //Рідна шк. – 1998. - №12. – С.37-59.

 15. Скорик Т. Казковий елемент в організації слухання музики молодших школярів //Мистецтво та освіта. – 1998. - №1. – С.14-18.

Релігійна освіта

 1. Войцешко Я., Катеринчик Н. Доцільність і необхідність вивчення Біблії в школі //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.396-403.

 2. Иванова Л.В. Возрождение православных братств и их духовно-просветительская и религиозно-образовательная деятельность в современном обществе //Третя міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”: Зб. доп. – Донецьк, 1998. – С.72-75.

 3. Карагодіна О. Діти і нові релігійні течії: означення проблеми //Учитель. – 1998.- №6.– С.56-61.

 4. Катеринчик Н. Пізнавальне і виховне значення притч Ісуса Христа //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр.- Острог, 1998. – С. 403-409.

Допризовна підготовка юнаків

 1. Вирва В. У пошуках “золотої середини”: Допризовна підготовка в середніх навч. закладах //Учитель. – 1998. - №5. – 62-65.

 2. Військово- патріотичне виховання допризовників: Метод. рек. / Ін-т змісту і методів навчання; [Уклад. М.Д. Зубалій]. – К.: ІЗМН, 1998. – 60 с.

 3. Іовлєв В.Д. Підсумки Всеукраїнського семінару з питань допризовної підготовки //Пед. пошук. – 1998. - №4. – С.13.

Теорія і технологія виховання в загальноосвітній школі

Загальні питання

 1. Безпалько О.В. Теоретичні основи організаційних форм виховної діяльності //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.82–89.

 2. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Наук.–метод. посіб., К.: ІЗМН, 1998.–204 с.

 3. Бех І.Д. Ядро особистості у фокусі виховання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.135–144.

 4. Білецька С.В. Гуманістичні погляди прихильників "вільного виховання" на природу дитини //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.179–184.

 5. Булах І.С. Психологічна характеристика особистісних виборів цінностей у підлітків //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова: Вип.2. –К.,1998. –С.44–49.

 6. Вайнола Р.Х. Формування та розвиток характерологічних якостей творчої особистості в системі виховної роботи //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.44–53.

 7. Верещак Є.П. Ціннісні орієнтири самореалізації школярів з практичною спрямованістю //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.461–466.

 8. Виховна робота в закладах освіти України: Зб. нормативних документів та метод. рекомендацій. Вип. 2 /МО України. – К.: ІЗМН, 1998. – 355 с.

 9. Воробйов А.М. Діагностика та корекція вихованості учнів //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.24–40.

 10. Гуманізація виховної роботи у сучасній загальноосвітній школі: Навч–темат. план і програма проблемного семінару/ МО України. ІЗМН; Укл.: В.Т.Розмариця. – К.: ІЗМН, 1997. – 28 с.

 11. Загородня О.В. Особливості становлення цінностей у ранньому юнацькому віці //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998р. – К.: Гнозис, 1998. – С.333–339.

 12. Заплатников Т. Педагогическая система воспитания А.С. Макаренко. – Донецк: Лебедь, 1998. – 38 с.

 13. Иванова О.А., Іванов Ю.А. Аспектуальные направления региональной программы воспитательной работы //Пед. пошук. –1998.–№4.–С.8–13.

 14. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: [Наук.–метод. посіб.] – К.: ІЗМН, 1998. – 214 с.

 15. Книш Л.І. Виховання як управління процесом розвитку особистості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.2. -К., 1998. -С.81-85.

 16. Коберник О.М. Прогнозування виховної ситуації //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.109–115.

 17. Коваль О.В. Психологічні умови виховної дії //Пед. пошук. – 1998. – Вип. 2. – С. 76-79.

 18. Крутій К. Духовне відродження України: плекаймо в дитині мову, розум і душу //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.245–250.

 19. Нікітіна Я.В. Вмотивованість моральної поведінки як один із показників вихованості особистості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.401–404.

 20. Основні напрямки розвитку виховної проблематики Інституту проблем виховання АПН України //Шлях освіти. – 1998. - № 4. – С. 8-11.

 21. Падалка О.С. Вчителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 360 с.

 22. Палюх З. Заохочення і покарання як метод виховання: (Історико-пед. аспект) //Шлях освіти. –1998.–N3. –С.46–48.

 23. Палюх З.О. Методи заохочення і покарання в історії шкільної педагогічної думки //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.197–203.

 24. Педагогічні основи вихованої діяльності в дитячих громадських організаціях України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 17-18 листоп. 1998 р. – Житомир: ПЦ Житомир. пед. ін-ту, 1998. – 86 с.

 25. Петрочко Ж.В. Духовні потреби як фактор становлення особистості //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.280–284.

 26. Соколова И.В. Управление системой воспитательной работы в школе: Метод. пособие для преп. и студ. пед. спец. высш. учеб. завед. – К.: Знання, 1998. – 50 с.

 27. Софінська Г. Виховний ідеал як домінанта формування особи в елітарному навчальному закладі: Гуманізація і демократизація освіти //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.82–86.

 28. Старунська Н. У пошуках оптимальних варіантів: (Про виховання особистості) //Рідна школа. –1998.–N5. –С.29–30.

 29. Струманський В. Педагогічне орієнтування виховної роботи //Шлях освіти. –1998.–N3. –С.10–13.

 30. Технологія виховної роботи в умовах табірної зміни: Теорія і практика /Заг. ред. А.Й. Капської та ін. – К.: Грайлик, 1998. – 120 с.

 31. Цибулько Л.І., Цибулько Г.Я. Ідеї комунарської методики самоврядування і сучасна школа //Проблеми трудової і професійної підготовки. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С. 89-92.

 32. Швидка С.О. Проблема виховання у творчій спадщині Леся Курбаса //Вісн. Черкаського ун-ту. Сер. Соц. – гум. науки. – 1998. – Вип. 6. – С. 111-115.

 33. Ярова Л. Концептуальні основи виховання в скаутських організаціях //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С. 211-215.

Див. 86,109,113,150,153,156,158,162,184,437,441,443,2958,2996,3002, 3007,3043,3071,3125

Виховання особистості: зміст і шляхи формування

Виховання громадянської культури

 1. Баяновська М.Р. Полікультурне виховання як складник загальнонаціональної системи виховання //Відродження.–1998.–N3. –С.30–33.

 2. Володарська Н.Д. Громадянськість у життєтворчості особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.250–257.

 3. Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітньої школи: Метод. посіб. /Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Оріони, 1998. – 120 с.

 4. Євтух М.Б., Потапенко К.К. Роль історії педагогіки як науки в національно-державному розвитку України, становлення світогляду підростаючого покоління //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.181–188.

 5. Іванчик Г.Ф. Психологічні фактори становлення і розвитку у молодших школярів громадянської свідомості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.486–491.

 6. Капська А.Й. Виховання громадянина-патріота (Соціальна особистість) //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.4–20.

 7. Кіндрат В. Врахування психолого-педагогічних особливостей підлітків у патріотичному вихованні (за матеріалами педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського) //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. -Рівне, 1998.- Вип.4. -С.84-88.

 8. Концепція формування національної свідомості і самосвідомості особистості : Проект //Освіта.-1998.-4-11 листоп.-С.3.

 9. Малхазов О.Р. Деякі методологічні підходи до розв’язання проблеми політичної освіти молоді //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.504–510.

 10. Матвієнко О.В. Політична соціалізація як умова формування громадської активності молоді //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.510–513.

 11. Мороз Н.Д. Цільова програма „Я – громадянин України” //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.2.-К., 1998. -С.65-68.

 12. Оржехівський В. Громадянська освіта – дисципліна прикладна //Шкільний світ. – 1998. – № 12. – С. 4.

 13. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина //Відродження. –1998.–N2. –С.2–4.

 14. Охріменко І. Виховання старшокласників на національно-культурних традиціях //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Пед. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.128–132.

 15. Пантюк М.П. Вплив українських товариств і об’єднань на національно-патріотичне самоусвідомлення молоді //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.274–279.

 16. Рибачук І.В., Джура Л.П. Громадянське виховання школярів, формування в них національної самосвідомості //Пед. пошук. – 1998. – Вип.2/3. – С. 45–46.

 17. Сімченко С.В. Патріотичне виховання – пріоритетний напрямок виховання дітей та молоді у національній системі освіти //Наша шк. – 1998. – №. 5. – С. 21.

 18. Стеценко І.І., Руссіна Л.О. Виховуємо та традиціях українського народу //Наша шк. – 1998. – №.1. – С.62.

 19. Ткачова Н.А. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти. – К., 1998. – 350 с.

 20. Тюріна В.О. Система цінностей, правова соціалізація і правове виховання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.396–404.

 21. Шевченко В.В. Психологічні аспекти військово-патріотичного виховання учнів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.522–526.

 22. Шпак О.Т., Падалка О.С., Шепотько В.П. Учителю про економічне виховання учнів: питання генезису і компетентності: Навч. посіб.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 223 с.

 23. Щербакова К. Становлення особистості. Вихована дитина. Що це означає? //Дошкільне виховання. –1998.–N6. –С.14–15.

Див.

Формування та розвиток світогляду учнів

 1. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр.: (За матеріалами ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф. (Острог, 16–18 трав. 1997 р.), 1998. – 444 с.

 2. Дубровський В. Програма курсу "Принципи щасливого дитинства"//Почат. шк. –1998.–N2. –С.46–47.

 3. Зайченко І.В. Уроки формування духовності особистості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1.-К., 1998. -С.108-119.

 4. Кальчева Н.Ю. Цільова програма „Моє духовне становлення” //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.2.-К., 1998. -С.70-74.

 5. Кучменко Е.М. Виховна роль духовної історико-культурної спадщини //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.143–150.

 6. Литвиненко С.А. Використання гуманістичного потенціалу українських народних казок у виховній роботі з молодшими школярами //Наша шк. – 1998. – №.1. – С.56–59.

 7. Матвієнко О.В. Психолого-педагогічні аспекти розвитку духовності в процесі виховання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.455–460.

 8. Матюша І.К. Духовність та її виховання у старшокласників //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.164–170.

 9. Никандров Н.Д. "Знание без воспитания – меч в руках сумасшедшего." //Педагогіка толерантності. –1998.–N2. –С.19–29.

 10. Раєвський О.М. Розум та його виховання (Стеногр. публ. лекції, прочит. 14 серпня 1946 року в Києві для працівників вищої школи України) //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип.5. – С.4-10.

 11. Тюріна В.О. Світогляд і соціалізація особистості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.545–549.

 12. Усов Д.В. Роль нерелігійних вірувань у формуванні світогляду учнівської та студентської молоді //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.158–161.

 13. Федоренко О.І. Формування світогляду особистості в процесі самостійного одержання вивідних знань //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.452–456.

 14. Шевчук І. Проблеми гуманістичного виховання підлітків //Шлях освіти. –1998.–N2. –С.25–26.

 15. Шевяков О.В., Ликов О.В. Становлення світогляду підростаючої особистості у школі психологічного розвитку //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.459–461.

Виховання основ моральної культури

 1. Абрамян Н.Д. Значення установки в особливостях сприймання молодшими підлітками морально-естетичних ідей спектаклю //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. –К.,1998.–Вип.1. –С.101–105.

 2. Безверхий О.С., Пірус Т.П. Вивчення моральної свідомості молодших школярів методом тематичної проекції переживань //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.85–95.

 3. Киричок В., Селянська О. Урок етики в 3-му класі: (З досвіду роботи) //Почат. шк. – 1998. - № 2. – С. 27-29.

 4. Климишин І. Бачити добро в добрі (провідна ідея освіти) //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.172–182.

 5. Красовицький М.Ю. На власні очі: Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки. – К., 1998. –160с.

 6. Кузнєцова Е.А. Место и роль нравственных норм в воспитании младших школьников //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.114–117.

 7. Набока О.Г. До питання про моральне виховання старшокласників в сучасній школі //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.262–267.

 8. Найдьонов І., Ігнатюк А. Проблеми становлення гуманістичної моралі учнівської молоді: Гуманізація і демократизація освіти //Освіта і управління. –1998.–Т.2,N3. –С.31–36.

 9. Онисюк О. Особливості морального розвитку молодших школярів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.268–273.

 10. Степаненко Л. Моральне виховання учнів початкових класів в умовах школи-інтернату //Рідна шк. – 1998. - № 11. – С. 58-61.

 11. Степаненко Л. Педагогічні умови морального виховання учнів шкіл-інтернатів //Почат. шк. – 1998. - № 6. – 58-59.

 12. Хамська Н.Б. Підліток на шляху до моральності: Навч.-метод. посіб. – Вінниця, 1998. – 136 с. – Бібліогр.: 165 назв.

 13. Чорна В.В. Категорія сором’язливості як педагогічна проблема, структурні компоненти //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 69-71.

Виховання екологічної культури

 1. Волошина Г.П. Стимулювання екологічної активності молодших школярів. – К., 1998. – 98 с. – Бібліогр.: 58 назв.

 2. Горобець Н.М. Методика формування естетичних почуттів до природи у молодших школярів //Освіта на Луганщині. – 1998. - №1. – С. 41-48.

 3. Науково-методичні проблеми природоохоронного виховання молоді у закладах вищої та середньої освіти: Матеріали наук.-практ. конф. /Уман. держ. пед. ін-т./ Ред. В.Г. Кузь. – К., 1998. – 161 с.

 4. Конференція з екологічної освіти, Пуща – Водиця, 18–19 жовт. 1997 р.: Зб. матеріалів /Центр екол. освіти та ін форм.; (Уклад. І. Черниш). – К.: ЗАТ „ДКТ”, 1998. – 95 с.

 5. Совгіра С.В. Краєзнавчий підхід до екологічного виховання /Уман. держ. пед. ін-т ім. П.Г. Тичини, 1998. – 318 с.

 6. Совгіра С.В. Народна мудрість в екологічному вихованні //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4–ї міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С.85–87.

 7. Химинець О. Психолого-педагогічні основи екологічного виховання //Почат. шк. –1998.–N4. –С.30–32.

 8. Шевців З.М. Психологічні аспекти взаємодії учнів з природою у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.67–69.

 9. Шевчук І.В., Шевчук Г.К. Екологічне виховання учнів початкових класів на уроках математики //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез. доп. та виступів 4-ої міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С. 38-40.

Трудове виховання і профорієнтація

 1. Вихрущ А. Система трудового виховання: закономірності становлення і розвитку //Трудова підгот. в закл. освіти. – 1998. - №3. – С.28-34.

 2. Вінтюк Ю. Особливості професійного самовизначення старшокласників у ринкових умовах //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С. 190–196.

 3. Вінтюк Ю., Кизименко Л.Д. Автоматизований профорієнтаційний комплекс для загальноосвітніх шкіл //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 2. – С.22–31.

 4. Вітковська О.І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.171–179.

 5. Геращенко В. Система педагогічної діяльності з формування творчої учнівської особистості: (Загальноосвітня підготовка в процесі трудового навчання) //Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. - №1. – С.16-17.

 6. Гордієнко В.І. Проблема прогнозування професійного успіху в професіях, які полягають у наданні допомоги іншим людям //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.168–176.

 7. Єгорова Є.Б. Мотивація професійного вибору школярів //Проблеми трудової і проф. підготовки . –К.–1998.– Вип.1. –С.122–124.

 8. Зажирко М. Індивідуальність людини в професійній діяльності //Рідна шк. – 1998. – № 6. – С.59.

 9. Замша С.І. Науково-методичні основи профорієнтаційної роботи //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.94–95.

 10. Зінченко В.П., Янцур М.С. Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації в сучасних умовах //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.4–15.

 11. Кавецький В. Престижність професій в умовах переходу до ринкових відносин //Трудова підгот. в зал. освіти. – 1998. - №1. – С.18-22.

 12. Калініченко Н. Про трудове виховання школярів у сільській школі // Почат. шк. – 1998. - №9. – С.24-25.

 13. Калініченко Н. Про трудове виховання школярів у сільській школі: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.24–25.

 14. Клименко С. Трудове виховання як компонент природоохоронної справи // Почат. шк. – 1998. - №9. – С.35-37.

 15. Копельчак М. Формування мотивації навчання учнів при освоєнні професії //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С48–59.

 16. Макарова Л.М. Раннє самовизначення до професійної діяльності //Проблеми трудової і проф. підготовки . –К.–1998.– Вип.1. –С.92–94.

 17. Перетятько Л.Д. Психолого-биографический аспект проблемы профессионального призвания //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.648–653.

 18. Титаренко Т.М. Здатність до конструктивного життєвого вибору як умова особистісного зростання //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.436–440.

 19. Туриніна О.Л. Експериментальне вивчення професійної спрямованості учнів профільних педкласів //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. –К.,1998. - Вип.1.–С.37–42.

 20. Туриніна О.Л. Навчально-виховна система активізації орієнтації на педагогічну професію в учнів педкласів //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. –К.,1998.- Вип.2. –С.98–101.

 21. Туриніна О.Л. Психологічні особливості професійного самовизначення учнів профільних підкласів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.383–389.

Естетичне виховання

 1. Виховання естетичної культури школярів /Зязюн І.А., Миропольська Н.Є, Хлебнікова Л.О. та ін. – К.: ІЗМН, 1998. – 156 с.

 2. Волошин М., Волошин Р. Національна специфіка естетичного виховання в українській школі //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C.323–327.

 3. Горобець Н.М. Методика формування естетичних почуттів до природи у молодших школярів //Освіта на Луганщині. – 1998. - № 1. – С. 41-48.

 4. Дейч О. Народна творчість у вихованні школярів //Почат. шк. –1998.–N7. –С.54–55.

 5. Джола Д.М., Щербо А.Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів: [Навч.–метод. посіб.] – К.: ІЗМН, 1998. – 390 с.

 6. Дубовик Л.П. Естетичні цінності і їх роль у формуванні особистості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.328–333.

 7. Жорнова Олена., Жорнова Ольга. Художньо-естетичне виховання в контексті культуротворчості //Рідна шк. – 1998. – №6. – С.12–14.

 8. Квітка Н.О. Естетичний смак як необхідна властивість особистості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.345–347.

 9. Киричок В.А., Підгорна Н.І. Заняття з естетичного виховання в 1 класі: Посіб. для вчителя. – К.: Освіта, 1998. – 79 с.

 10. Красовська О.О. Соціально-педагогічний вплив української художньої культури на формування особистості старшокласника //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.69-71.

 11. Огороднійчук З. Прищеплення культури слухання музики //Освіта і управління. – 1998. – Т.2., № 2. – С. 145-146.

 12. Оніщенко О. Естетичне виховання: історичні традиції та сучасність //Мистецтво та освіта. –1998.–N3. –С.2–6.

 13. Оновлення змісту, методів та організаційних форм художньо-естетичного виховання учнівської та студентської молоді: Зб. наук. пр. – Рівне, 1998. – 169 с.

 14. Печерська Е.П. Впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського щодо розумового виховання школярів у практику уроків музики //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.132-135.

 15. Прокофьева–Акопова С.А. Базальные факторы, влияющие на уровень сформированности эстетического сознания //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.28–36.

 16. Радкина В.Ф. Проблема эстетического вкуса в понимании гуманитарной психологии //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.41–47.

 17. Соловцова І. Засобами синкретичного мистецтва //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С.52–53.

 18. Тушева В.В. Проблема творчества в формировании эстетически развитой личности учащихся //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.390–395.

Див.

Формування фізичної культури

 1. Іванцева Н.І., Рождественський А.Ю. Уявлення про функції тілесності у структурі ціннісних орієнтацій учнівської молоді //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.505–511.

Статеве виховання

 1. Говорун Т.В. Сучасне юнацтво: проблеми статевої самоідентифікації //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 5. – С. 68-71.

 2. Гусак Н.И. Формирование ответственного отношения к супружескому долгу, супружеству в процессе подготовки старшеклассников к будущей семейной жизни //Вісн. пробл. біології і медицини. – 1998. – Вип.11. – С.128-134.

 3. Матиціна Л.О., Дацун Н.Н. Новий підхід до статевого виховання //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.118–129.

 4. Савченко Ю.Ю. Статева ідентифікація дошкільника в умовах сім’ї //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 93-97.

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

 1. Авдіянц Г.Г. Духовність і сім'я //Проблеми трудової і професійної підготовки . -К.-1998.- Вип.1. -С.90-91.

 2. Авдіянц Г.Г. Формування духовних потреб молодшого школяра у системі родинного виховання //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 101-105.

 3. Алексеева М.И. Семья как фактор социализации [дітей] //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 5-11.

 4. Апетик Н.М. Вплив несприятливого сімейного оточення на девіантну поведінку підлітків //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 58-65.

 5. Ашурко Ю. Педагогічна культура матері – запорука успішного виховання дітей: Факти. Проблеми. Роздуми //Рідна шк. -1998.-N6. -С.65-68.

 6. Балютіна К. Педагогічна освіта – батькам //Почат. шк. -1998.-N1. -С.41-46.

 7. Бойван Т.А. Особливості та корекція егоцентричних установок батьків, що обумовлюють невротичні розлади у підлітків //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.159-164.

 8. Грива О. Цінності сім'ї та сімейного виховання у різних етнічних спільнотах //Рідна шк. -1998.-N9. -С.26-29.

 9. Дідук І.А. Взаємодія дітей-сібсів у сім’ї та її вплив на їх психосоціальний розвиток //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.395-403.

 10. Иванов Д.И. Глубинная психология и экзистенциализм: истоки, пути и способы анализа детско-родительских отношений //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.492-499.

 11. Калмиков Г. Про діяльність сім'ї та школи: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. -1998.-N9. -С.19-21.

 12. Корнієнко С., Корнієнко С. Родинне дозвілля у початкових класах: Навч.-метод. посібник. – Тернопіль: Навч. кн. – Богдан, 1998. – 156 с.

 13. Крутогорська Н.Ю., Чумак Л.В. До питання про роль фізичної культури у сімейному вихованні молодшого школяра //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 81-84.

 14. Курганська Л.О. Старшокласник та його позиції у сімейній взаємодії //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.257-263.

 15. Максимович О. Виховання дітей із розлучених сімей //Обрії. – 1998. - № 1. – С. 31-33.

 16. Охрімчук Р. Зворотний зв'язок [між учнями та їхніми батьками] //Почат. шк. -1998.-N12.-С.5-6.

 17. Пенькова О.І. Вплив сімейної взаємодії на формування поведінкового компоненту громадянської свідомості старшокласників //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.526-531.

 18. Пенькова О.І. Самоакцептація старшокласників в умовах сім'ї //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 1998. – Вип. 2. -С.50-52.

 19. Пенькова О.І. Стосунки у сім'ї та особливості соціалізації старшокласників //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. - 1998. – Вип.1. -К.,1998. -С.80-83.

 20. Петренко О.Б. Психолого-педагогічні витоки почуття любові дитини до матері та материнської любові //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. -Рівне, 1998.- Вип.4. -С.78-83.

 21. Повалій Л.В. Виховання в підлітків поваги до батьків //Педагогіка і психологія. -1998.-N3. -С.149-157.

 22. Постовий В.Г. Трансформація та інтеграція родинних традицій виховання дітей //Педагогіка і психологія. -1998.-N2. -С.116-124.

 23. Пріма Р.І. Родинно-побутова звичаєвість як фактор соціалізації молодшого школяра //Соціологія особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 133-144.

 24. Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України //Шлях освіти. -1998.-N2. -С.47-51.

 25. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К.: Веселка, 1998. – 214 с.

 26. Сипченко В.І. До питання про сімейне навчання дітей //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 33-36.

 27. Стельмахович М.Г. Виховний потенціал української родини //Учитель. -1998.-№6. -С.52-55.

 28. Українська родина: Наук.-метод. посіб. /[Уклад. Т. Люріна та ін.]; - К.: Киів. міжрегіон. ін-т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка, 1998. – 129с.

 29. Федоренко Д.Т., Федоренко В.Д. Блудні батьки - блудні діти: Нетрадиційний посібник-практикум з родинної педагогіки. – К.: Б-ка українця, 1998. – 170 с.

 30. Формування педагогічної культури батьків у сучасних умовах: Наук.-метод.зб. /МО України. ІЗМН; Відп. ред. В.Г.Постовий. – К.: ІЗМН, 1998. – 80 с.

ПОЗАКЛАСНА Й ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Андрєєв О.,Трифонюк Ю. Позашкільна освіта України та сучасні інноваційні ідеї зарубіжної освітянської думки //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. -Рівне, 1998.- Вип.4. -С.138-140.

 2. Бабкова С.В., Обозний В.В. Географічне краєзнавство в Малій академії наук: навчання і пошукова робота: Навч. посіб.-практикум /Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 337 с.

 3. Бачинська Н.А. Ігровий компонент комплексного впливу клубів за інтересами на розвиток особистості підлітка //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 92-98.

 4. Долбенко Т.О. Організація дозвілля підлітків у бібліотеках для дітей //Там само. – С. 26-36.

 5. Ірза Г.О. Особливості організації театральної самодіяльності молодших школярів //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова., 1998. – Вип. 1. -С.152-154.

 6. Красножон В.М. Організація краєзнавчої роботи в бібліотеках для дітей України //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., Київ). – К., 1998. – С. 113-117.

 7. Мазуріна В.О. Гуманізація взаємин вчителів і старшокласників у позаурочній роботі //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова , 1998. – Вип. 3. -С.88-94.

 8. Матіюк І.О. Дослідницько-пошукова діяльність в контексті становлення особистості учня: У позашкільних навчально-виховних закладах //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.73-74.

 9. Ніколайко Г.В. Формування естетичної культури в читачів – учнів 5-6 класів у бібліотеках для дітей //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 85-91.

 10. Рева Ю. Управління педагогічним колективом: організація системи позаурочної пізнавальної діяльності школярів //Освіта і управління. -1998.-Т.2.-N4. -С.138-144.

 11. Семенов О.С. Соціально-педагогічні аспекти діяльності сучасного позашкільного навчально-виховного закладу //Пед. пошук. – 1998. – Вип. 2/3. – С. 46-48.

 12. Устименко Л. Сучасна книга як чинник формування дозвіллєвої культури молоді //Вісн. Кн. палати. – 1998. - № 7. – С. 11-12.

 13. Хамська Н. Наступність у вихованні культури поведінки у позаурочній діяльності //Почат. шк. -1998.-N10. -С.48-49.

 14. Хімчук О.Є. Бібліотечно-інформаційне обслуговування учнів нових типів шкіл з питань краєзнавства //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., Київ). – К., 1998. – С. 204-207.

 15. Хімчук О.Є. Забезпечення інформаційних потреб учнів старших класів бібліотеками шкіл нового типу //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 265-268.

 16. Хмурич М.В. Засоби бібліотечного впливу на проведення змістовного дозвілля (З досвіду роботи Тернопільської обл. б-ки для юнацтва і молоді) //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С.98-103.

Див. 59, 74, 82, 87, 95, 2963, 3078, 3095.

ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА

 1. Вербицький В. Еколого-натуралістична діяльність позашкільних закладів: шляхи розвитку //Біологія і хімія в шк. – 1998. - № 1. – С. 23-24.

 2. Вербицький В.В. Основні тенденції щодо розвитку еколого-натуралістичних центрів в Україні //Зерна досвіду: Метод. зб. – К., 1998. – С. 4-31.

 3. Зерна досвіду: Метод. збірник/ МО України. Укр. держ. екол.-натураліст. центр учнів. молоді; В.В.Вербицький,О.А.Драган. – К.: DEMID, 1998. – 112 с.

 4. Науменко Р.А. Організація позаурочної екологічної діяльності учнів шкіл-інтернатів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип.4, т. 1. – С. 117-121.

 5. Юні екологи вивчають рідний край: (Тез. виступів учасників 1-ї обл. екол. асамблеї юних екологів Луганщини): [Луганськ, 23 груд., 1997 р.]- 1998. – 26 с.

 6. Юннати Хмельниччини: Нарис з історії юннат. руху Хмельниц. обл. /Упоряд.: М.Я. Холевінська та ін. – Хмельницький, 1998. – 125 с.

Див. 1796.

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІВСТЬ

 1. Бойко М.П. Організація технічної творчості учнівської молоді як педагогічна система //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С. 112-114.

 2. Клінцов Л.М. Конструювання та виготовлення спортивних тренувальних пристроїв в гуртках технічної творчості //Там само. – С. 84-86.

 3. Пригодій М.А. Електротехнічна підготовка учнів до занять в гуртках технічної творчості //Там само. – С. 35-37.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

 1. Берзінь В.Л., Стельмахівський В.П. Фізіолого-гігієнічні аспекти навчально-виховного процесу в системі профтехосвіти //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.123-129.

 2. Бондаренко Л.П. Цільова програма „Зміцнення здоров’я” //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.2. -К., 1998. -С.68-70.

 3. Вплив комп’ютеризації на стан здоров’я школярів /С.Д. Шентябіна, А.С. Пилипенко, та ін. //Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. - № 1. – С. 54-57.

 4. Гребняк М. П. та ін. Стан здоров’я учнів гімназій та ліцеїв //Там само. – 1998. -№ 1. – С. 59-62.

 5. Дмитренко С.М. Фізичний стан молодших школярів в умовах підвищеної радіації: Навч. посіб. для студ. ф-тів фіз. виховання ун-тів і пед. ін-тів /Укр. акад. нац. прогресу. – К., 1998. – 55 с.

 6. Древіцька О.О. Характеристика психічного здоров’я дітей, вивезених із м. Прип’ять після аварії на ЧАЕС //Довкілля та здоров’я. – 1998. - № 2. – С. 44-47.

 7. Заплатников Л.Т., Слєпухов М.І. Принципи гігієнічного виховання в педагогічній системі А.С. Макаренко //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.36-42.

 8. Невяжський Г., Губарєв О. Дбати про СПТУ: Дослідж., сан.-гігієн. умов праці підлітків у середніх проф. навч. закл. //Охорона праці. – 1998. - № 5. – С. 35-36.

 9. Попов О.И. О влиянии окружающей среды на состояние здоровья и развитие детей дошкольного возраста //Довкілля та здоров’я. – 1998. - № 2. – С. 22-23.

 10. Ребенок и стресс //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 1. – С. 116-120.

 11. Сергета І.В., Бардов В.Г. Гігієнічні передумови раціональної організації вільного часу та оптимізації позаурочної діяльності дітей і підлітків //Довкілля та здоров’я. – 1998. - № 2. – С. 24-29.

 12. Ті, хто поруч з дитиною (міжнародні та українські благодійні фонди та організації захисту та підтримки дітей України) //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 1. – С. 126-127.

 13. Шахненко В. Біоритмологія у системі навчально-виховного процесу //Почат. шк. -1998.-N11. -С.49-51.

 14. Шелкова В.А. Опыт учебного курса для подростков по предупреждению сексуального насилля //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 3-4. – С.99-104.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Бідненко Н. Зламані квіти, або чи потрібні нашій державі нічийні діти? //Учитель. – 1998. - № 11-12. – С. 52-55.

 2. Болтівець С.І. Соціально-педагогічна допомога дітям із суміжними психоневрологічними захворюваннями //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.206-213.

 3. Бондар В.І. Дидактичний аспект психології і педагогіки життєтворчості //Там само. – С. 136-142.

 4. Бондаренко З.П. Проблема інтенсифікації соціалізації учнів і навчально-виховні комплекси //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. -С.217-220.

 5. Горностай П.П. Психологічні основи рольової реабілітації //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.149-154.

 6. Дедович В.М. Завдання освіти – навчати відповідати //Там само. – С. 194-206.

 7. Діти вулиць: політика дитинства: Дослідження життя безпритульних дітей. Звіт Ради Європи за 1994 рік //Там само.-С.272-312.

 8. Доскоч Д.С. Індивідуальна робота з учнями по попередженню правопорушень та організація виховної роботи в гуртожитку Луганського ПТУ – 6 //Пед. пошук. – 1998. - №4. – С. 86-88.

 9. Євтухова Т.А. Інтеграція аномальної дитини в суспільстві //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.111-113.

 10. Єрмаков І.Г. Життєвий потенціал реабілітаційної педагогіки //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.53-67.

 11. Жога В.О. Педагогіка любові //Там само. – С. 233-235.

 12. Загребельна Т.І. Мистецтво любити дітей //Там само. – С. 230-233.

 13. Кобзарь Б.С. Основы формирования гуманных взаимоотношений учащихся школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей, во внеурочной деятельности. – К.: Стилос, 1998. – 250 с.

 14. Лазаренко В.І. Соціально-психологічні причини наркозалежності серед підлітків і молоді //Наука і сучасність. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Ч. 3. – К., 1998. – С. 89-92.

 15. Лапінська І., Лапінський В. Особливості навчання фізики в умовах санаторно-курортної школи для нервовохворих дітей та дітей-сиріт //Фізика та астрономія в шк. - 1998.- N3.- С.22-25.

 16. Лещенко Л.О. Комп’ютерні банки даних у системі психолого-медико-педагогічних консультацій дітей із психофізичними вадами //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.317-323.

 17. Лянной Ю. Соціально-психологічна адаптація дітей-інвалідів із порушенням функцій опорно-рухового апарату [в спеціалізованих навчальних закладах]//Дефектологія. -1998.-N2. -С.29-30.

 18. Максимова Н.Ю. Методи реабілітаційної педагогіки в роботі з дітьми з алкогольно-узалежнених сімей //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1.-К., 1998. -С.183-194.

 19. Нечипоренко В.В. Комплексна реабілітація дитини в умовах інноваційного інтернатного закладу санаторного типу //Там само. -С.86-93.

 20. Оржеховська В. Проблеми превентивного виховання неповнолітніх //Почат. шк. – 1998. - № 4. – С. 4-6.

 21. Паламарчук В.Ф. Інтелектуальна „ціна навчання” в аспекті реабілітаційної педагогіки //Там само. – С. 130-136.

 22. Педагогічна соціалізація: Навч. посіб. /В.С. Болгарина та ін. – Т.: Газ. „Підруч&посіб.”, 1998. – 144 с.

 23. Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. у 2ч. –К.: ІЗМН. -1998.

 24. Сагач Г.М. Духовна реабілітація дитини //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.100-108.

 25. Сергєєв Б. Фізичній культурі інвалідів-наукову основу: [Про фіз. виховання в шк. для дітей-інвалідів] //Дефектологія. -1998.-N2. -С.25-29.

 26. Сохань Л.В. Становлення особистості як суб'єкта життєтворчості в процесі реабілітації //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.48-53.

 27. Соціалізація особистості: Міжкафедральний зб. наук. статей /За заг. ред. А.Й. Капської, МО України. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 157 с.

 28. Соціальна педагогіка: Навч.-метод. посіб. / [Барахтян М.М. та ін. За заг.ред.А.Й.Капської] – К.: ІЗМН, 1998. - 220с.

 29. Титаренко Т.М. Психологічні можливості самореабілітації у складній життєвій ситуації //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.142-149.

 30. Тюптя О.В. Теорії формування позицій особистості та їх застосування у практиці соціальної роботи //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 64-66.

 31. Ульянова М.В. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в інтернатних закладах //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. Ч.1. -К., 1998. -С.221-225.

 32. Яковенко В.С. Виховання та усиновлення дітей-сиріт /Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.К. Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 333 с.

Див.

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 1. Аушев С.П. Медико-психологические рекомендации по формированию профессиональной пригодности к массовым рабочим профессиям у учащихся с дефектом слуха средствами физической культуры //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.66-69.

 2. Бондар В.І. Спеціальне навчання: забезпечення та реалізація принципу рівних освітніх можливостей //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. - К.: ІЗМН, 1998. - Ч.1.-С.71-78.

 3. Бондар В., Одинченко Л. Становлення в Україні основ спеціальної освіти дітей з розумовими вадами (1918-1926 рр.) //Дефектологія. -1998.-N2. -С.39-45.

 4. Висоцька А.М. До питання про стан виховної роботи в спеціальних школах-інтернатах //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.155-159.

 5. Гіренко Н.А. Особливості розвитку сенсомоторної сфери розумового відсталих дітей у процесі трудового навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.281-287.

 6. Гіренко Н.А. Формування сенсомоторних навичок у розумово відсталих першокласників в процесі корекційного трудового навчання //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.108-111.

 7. Гончарова Н.А. Жизненные ориентации учащихся с задержкой психического развития //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.307-312.

 8. Гуркіна С.А. Впровадження технологій проективного самоздійснення у навчально-виховний процес //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. - К.: ІЗМН, 1998. - Ч.2.-С.77-79.

 9. Дубовський С.О. Виявлення систематизованості знань учнів старших класів допоміжної школи //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.455-458.

 10. Єрмаков І.Г. Виховна система школи: сутність, розвивально-корекційні і захисні параметри //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998.-Ч.2.-С.4-24.

 11. Зініна Л.І. Корекційні класи як організаційна форма педагогічної реабілітації //Там само.-С.40-48.

 12. Ілляшенко Т. Чого та як треба навчати дітей із затримкою психічного розвитку: (Бесіда друга) //Дефектологія. -1998.-N2. -С.50-53.

 13. Инжестойкова В.А. Формирование изобразительных действий у детей с нарушением интелекта //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.50-53.

 14. Капустін А.І., Сарнацький С.В. Формування естетичної активності розумово відсталих школярів на матеріалі оповідань комічного змісту //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.555-558.

 15. Кивенко Н.В., Лановенко И.И. Методологическое значение понятия „выбор” в исследовании девиантных форм поведения //Там само. – С. 591-597.

 16. Коберник О. Регулювання і корекція відхилень у поведінці та розвитку школярів як складова внутрішньошкільного управління //Освіта і управління. -1998.-N4. -С.47-56.

 17. Крет Я. Диагностика психомоторных функций у детей с нарушением слуха и задержкой психического развития в возрасте 5-7 лет //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.186-191.

 18. Козубовська І.В., Товканець Г.В. Соціальна профілактика девіантної поведінки: корекція відхилень у поведінці важковиховуваних дітей в процесі професійного педагогічного спілкування – Ужгород: УЖДУ, 1998. – 195 с.

 19. Кот М.З. Теорія і методика виховної роботи у допоміжний школі: Матеріали до курсу лекцій – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. - 170с.

 20. Кравець Н. Організація позакласного читання в молодших класах допоміжної школи //Дефектологія. -1998.-N1. -С.9-13.

 21. Кузнєцова Т.Г. Родинне виховання розумово відсталих дошкільників у сім’ї //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3.–С.98-101.

 22. Лактюшина Т.Л. Перспективні напрямки вдосконалення роботи з підготовки до навчання грамоти дітей з загальним мовленнєвим недорозвиненням //Там само. – С. 92-94.

 23. Лапін А.В. Підвищення ефективності виховного процесу як запорука успішної інтеграції дітей з вадами зору в суспільство //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.216-220.

 24. Легкий О. Використання персональних комп'ютерів у спеціальних школах //Дефектологія. -1998.-N2. -С.36-38.

 25. Липа В.О. Корекційно-розвиваючі цілі в змісті освіти учнів допоміжної школи //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 89-92.

 26. Луцько К. Компенсаторно-корекційні механізми формування спілкування глухих дітей //Дефектологія. -1998.-N2. -С.17-21.

 27. Максимова Н.Ю. Виявлення особистісної схильності підлітків до вживання психотропних речовин //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. „Соціологія. Психологія. Педагогіка.” – 1998. – Вип. 5. – С. 72-75.

 28. Манілов І.Ф. Емоційна система та методи її психологічної корекції у дітей шкільного віку //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. К.: ІЗМН, 1998. - Ч. 1. - С.163-169.

 29. Марченко І. Навчання дітей із затримкою психічного розвитку складання оповідань з елементами творчості //Дефектологія. -1998.-N2. -С.13-16.

 30. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших дошкільників /Н.М. Стадненко та ін. – К., 1998. – 143 с.

 31. Михайлова Ю.О. Операції і знаки в моральному вихованні дітей з вадами слуху //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.497-500.

 32. Мілютіна К.Л. Психологічна корекція особистості у дітей із логоневрозом //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН,1998. Ч.1. -С.154-163.

 33. Назарина В. Психолого-педагогічні умови формування і розвитку словесно-логічної пам'яті глухих дітей //Дефектологія. -1998.-N2. -С.22-24.

 34. Новицький С.М. Педагогічна корекція як важлива складова реабілітаційної педагогіки //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН,1998.- Ч.2. -С.44-48.

 35. Одинченко Л.К. Основні тенденції розвитку спеціального навчання розумового відсталих учнів в Україні (1927-1936 рр.) //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.95-98.

 36. Одинченко Л.К. Проблема вивчення розумово-відсталих дітей в історії вітчизняної дефектології //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.589-594.

 37. Питання оптимізації навчання і виховання осіб з вадами слуху: Зб. наук. пр. /АПН України. Ін-т дефектології. – К, 1998. – 144 с.

 38. Пічугіна Т. Порушення письма в дітей з важкими мовленнєвими вадами //Дефектологія. -1998.-N2. -С.6-9.

 39. Покутнєва С. Особливості корекційних уроків у школах для сліпих дітей //Там само.-С.3-6.

 40. Покутнева С.А. Особенности развивающего обучения слепых учащихся младших классов /Ин-т дефектологи АПН Украины. – К., 1998. – 67 с.- Библиогр.: 9 назв.

 41. Попова О.М. Особливості діагностики мовлення дітей з затримкою психічного розвитку на етапі обстеження //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.105-108.

 42. Програми спеціальної загальноосвітньої школи (класів) інтенсивної педагогічної корекції: Початкові класи: математика, ритміка, рідний край, трудове навчання / Укл. Л.С. Вавіна, Г.М. Мерсіянова. –К.: ІЗМН, 1998. - 132с.

 43. Романишин Л.В., Волошенюк К.С. Із досвіду формування життєвої компетентності дитини //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. У 2 ч. -К.:ІЗМН, 1998. -Ч.2. -С.113-122.

 44. Сас Н.М. Становлення системи психокорекційної роботи в умовах школи-інтернату (з досвіду роботи) //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.246-249.

 45. Свердловская Т. Физическое развитие глухих детей Украины и Израиля в возрасте 7-10 лет //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.137-141.

 46. Сергєєв С.Г. Практичні аспекти використання проективно-рефлексивної технології навчання //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН,1998.-Ч.2 . -С.36-38.

 47. Співак Л.А., Мозгова О.Л. Вміння учнів допоміжної школи вести фенологічні спостереження //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 215-219.

 48. Сучасні педагогічні технології корекційного розвитку мовлення дітей /Підгот. Бондар В. //Дефектологія. -1998.-N2. -С.38.

 49. Тарасенко Н.В. Особливості узагальнюючого мислення розумово відсталих дітей при виконанні лексико-логічних вправ //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.293-299.

 50. Тарасун В.В. Науково-методичні основи формування знань, умінь та навичок у дітей з труднощами у навчанні: (Наук.-метод. посіб.) /Ін-т дефектології АПН України, Ін-т змісту і методів навчання. – К, 1998. – 104 с.

 51. Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників з порушеннями мовленнєвого розвитку /Ін-т дефектології АПН України. – К, 1998. – 255 с.

 52. Федоренко С.В. Психолого-педагогічні питання трудового навчання і виховання дітей з нормальним та порушеним зором в дошкільному віці //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.423-429.

 53. Хохліна О. Корекційна спрямованість навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями //Дефектологія. -1998.-N2. -С.2-3.

 54. Яковлєва В. Нові шляхи діагностично-корекційної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку //Рідна шк. -1998.-N11. -С.64-66.

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 1. Васильцова В.І. Особливості організації навчального процесу в умовах освітньо-реабілітаційної системи //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998. - Ч.2. -С.27-30.

 2. Гапієнко М.О. Педагогічна реабілітація учнів Генічеської санаторної школи-інтернату //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998. - Ч.1. - С. 225-230.

 3. Головська І.Г., Чебикін О.Я. Розвиток комунікативності як умова виходу молодших школярів із депресивного стану //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.297-303.

 4. Гордієнко Н.М. Соціалізація особистості в умовах навчально-реабілітаційного центру //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН,1998. -Ч.2.-С.93-95.

 5. Горєлова Т.О. Реабілітація мистецтвом, або "мистецтвотерапія" //Там само. -С.79-81.

 6. Дубченко Н.В. Педагогічні аспекти комплексної реабілітації хворої дитини //Там само. -С.103-106.

 7. Єрмаков І.Г., Несен Г.М. Формування життєвої компетентності учнів шкіл-інтернатів у контексті комплексної реабілітації: орієнтири до прогностичного експерименту //Там само.- С.113-122.

 8. Киричук О.В. Духовно-катарсична активність особи; сутність, генеза, функції //Там само. -Ч.1. -С.25-38.

 9. Кобильченко В. Початкова реабілітація [сліпих дітей]в Нідерландах //Дефектологія. -1998.-N2. -С.47-48.

 10. Коротіна Н.М. Лікувальна педагогіка у реабілітаційному процесі //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998.- Ч.2. -С.31-36.

 11. Кузнецов В. Лікувально-педагогічна реабілітація дітей //Там само. -Ч.1.-С.223-216.

 12. Лавренов А.И., Заплатникова Л.Т. Роль физического воспитания в реабилитации детей с тяжелыми формами нарушения речи в общем логопедическом учебно-воспитательном комплексе //Нариси дослідженнь в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.457-462.

 13. Левченко М.В. Арттерапія як частина реабілітаційного процесу //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998.-Ч.2.-С.59-60.

 14. Мозгунов В.Ю. Збагачуємо інтелектуальний простір //Там само.-С.51-54.

 15. Мяло П.І., Мороз Н.Д., Кальчева Н.Ю. Впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання і виховання в освітньо-реабілітаційний процес //Там само.-С.44-50.

 16. Назаренко В.І. Медична реабілітація в умовах Хортицького навчально-реабілітаційного центру //Там само. - Ч.1. -С.93-100.

 17. Наточій А.М. Управління санаторною школою-інтернатом у контексті життєтворчої особистості //Там само. -С.216-221.

 18. Несен Г.М. Досвід і проблеми проведення експерименту з комплексної реабілітації хворої дитини //Там само. -С.67-71.

 19. Пащенко В.І. Нові технології у профілактиці та реабілітації часто хворіючи дітей в умовах дошкільного дитячого закладу //Освіта на Луганщині. – 1998. - № 1. – С. 90-91.

 20. Протасова О.І. Урок у ракурсі реабілітаційної педагогіки //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998. Ч.2. -С.38-39.

 21. Пузиревич О.Е. Розбудова освітньо-реабілітаційного процесу на засадах педагогіки життєтворчості //Там само. -С.24-27.

 22. Пузиревич К.В. Створення умов для самовизначення та самоздійснення особистості //Там само. -С.87-89.

 23. Рахматуліна О.О. Взаємозв'язок професійної художньої підготовки і реабілітації соматично хворих дітей //Там само. -С.107-113.

 24. Рекомендації Всеукраїнської науково-практичної конференції "Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття" //Там само. -С.161-164.

 25. Риндіна Н.В. Технологічні підходи до процесу самовизначення особистості у професійній сфері //Там само. -С.95-99.

 26. Сафонова О.М. Реабілітація казкою //Там само. -С.56-59.

 27. Шадов А.А. Шляхи реабілітації дітей засобами фізичної культури //Там само. - С.106-107.

 28. Швед В.А. Філософія серця - дороговказ у духовній реабілітації дитини //Там само. - С.50-51.

Організація роботи навчальних закладів

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Батченко Л.В., Гамаюнов В.Г., и др. Менеджмент в образовании (педагогический менеджмент) – Х.: Основа, 1998. – 595 с.

 2. Живодьор В. Деякі аспекти розвитку низових територіальних систем шкільного обслуговування: (на прикладі Сумської області) //Освіта і управління. -1998.-N4. -С.16-20.

 3. Закревський В.Е. Створити нову організаційно-педагогічну структуру середньої школи //Педагогіка толерантності. -1998.-N1. -С.19-20.

 4. Коломінський Н. Науково-психологічні засади менеджменту в освіті //Освіта і управління. – 1998. – Т. 2, чис. 3. – С. 67-74.

 5. Мортиков В.В. Окупність і дохідність інвестицій в освіту //Фінанси України. – 1998. - № 5. – С. 34-41.

 6. П'ятін В.Є., Романчук Г.Д. Соціально-психологічні проблеми управління школою //Пед. пошук. – 1998 - Вип.1.-С.31-32.

 7. Савчак О. Базові школи закладів освіти України на різних етапах її історії //Освіта і управління. -1998.-N4. -С.177-182.

 8. Троцко Г.В., Богданська О.Я. Основи школознавства – Х., ХДПУ, 1998. – 172 с.

 9. Чугаєвський В.Г. Шляхи співробітництва закладів освіти з дитячими та молодіжними громадськими організаціями //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.155-158.

 10. Щербань П. Мистецтво управління - це передовсім мистецтво бути чесним //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N4. -С.83-90.

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

 1. Антонова Л.Ф. Іллічівська українська гімназія: шляхи становлення й розвитку //Наука і освіта. – 1998. - №1-2. – С. 5-7.

 2. Бондар С.П. Гуманізація процесу навчання у сучасній варіативній школі //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998.-Ч.1.-С.123-130.

 3. Вегера Л.П. Розвиток творчого потенціалу вчителя і педагогічного колективу: (Сільська школа) //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.11-12.

 4. Гергель О. Приватна школа. Яка вона? //Освіта України. -1998.- 21 січ. – С. 7.

 5. Губанова О. Специфіка навчального процесу в ліцеї //Рідна шк. -1998.-N5. -С.13-16.

 6. Дзямулич І.В. Село із школи починається //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.9-11.

 7. Єрмаченкова Є. Колеж пишається своїми випускниками: Український колеж ім. В. Сухомлинського //Освіта України. -1998.- 27 трав. – С. 11.

 8. Зажирко М. Навчально-виробничий комплекс: перші кроки //Шлях освіти. -1998.-N1. -С.32-34.

 9. Зязюн І.А. Моє село - центр світу, моя сільська школа - всесвітня академія //Трибуна. -1998.-N11-12. -С.14-17.

 10. Імідж школи на порозі ХХІ століття: Практ. зорієнт. посіб. Ч. 1 /За ред. І.Г. Єрмакова; Гімназія № 59 ім. О.М. Бойченка м. Києва, Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т психології АПН України. – К.: 1998. – 384 с.

 11. Коберник О.М. Організація життєдіяльності учнів сільської школи . – К., 1998. – 92 с.

 12. Коберник О.М. Навчально-виховний процес у сільській загальноосвітній школі: сутність, проектування, організація. – К.: Знання, 1998. – 274 с. – Бібліогр.: 281 назв.

 13. Ковтун Н. Приватна школа "Дельфін" //Шлях освіти. -1998.-N2. -С.31-32.

 14. Кочура А.Г. Алгоритмізація професійного діагностування учнів загальноосвітніх шкіл //Проблеми трудової і проф. підготовки . - К.-1998.- Вип.1. - С.100-101.

 15. Красій О.І. Проблеми фінансування загальноосвітніх закладів //Фінанси України. – 1998. - № 1. – С. 56-58.

 16. Островерхова Н.М. Парадигми управління авторськими закладами освіти. – К.: Глобус, 1998. – 276 с.

 17. Панченко В.М. Тут навчають мислити і жити /Школа № 240 Мінського району м. Києва/ //Трибуна. -1998.-N11-12. -С.27-28.

 18. Пінчук Т. Концептуальні засади діяльності гуманітарно-технічного ліцею //Рідна шк. -1998.-N5. -С.67-68.

 19. Пінчук Т. Універсальність і елітність ліцейської освіти //Шлях освіти. -1998.-N1. -С.30-32.

 20. Самодрин А. Організація діяльності профільно-диференційованої школи //Рідна шк. -1998.-N6. -С.60-63.

 21. Херсонський ліцей журналістики, бізнесу і правознавства: здобутки, проблеми, перспективи //Рідна шк. -1998.-N5. Із змісту: В. Бобров. Орієнтуємось на класичну освіту, с.5-10. – О. Губа нова. Специфіка навчального процесу в ліцеї, с.13-15.- Л. Рябікіна. Науково-методична робота в ліцеї, с.16-18.- І. Соловйова. Озброєння учнів основами бібліографічних знань та культури роботи з друкованим словом - також справа ліцею, с.21-23.- Л. Ковалевські. Наш скарб – рідна мова, с. 30-31. – О. Губанова Математична освіта у багато-профільному гуманітарному ліцеї, с.36-40. – І. Соловцова. Засобами синкретичного мистецтва, с. 52-53.

 22. Цимбалюк В. Загальноосвітні спецкурси у Сквирському ліцеї //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.35.

 23. Чижевський Б. Місце і роль приватних закладів у загальній системі освіти //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.33-36.

 24. Шемет П. Навчальні заклади нового типу на Полтавщині //Вісн. Полтавського пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. «Педагогічні і психологічні науки» – 1998. – Вип. 2. – С. 120-128.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

 1. Батченко Л.В. Підвищення інноваційного потенціалу управління закладами системи професійної освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 77-79.

 2. Бучерко А.А. Училище – агрофірма: новий тип навчального закладу /за ред. Н.Г. Никало. – Знання, 1998. – 108 с.

 3. Головінов В.П. Професійно-технічна освіта Слобожанщини: докум. нарис. – Х.: Прапор, 1998. – 112 с.

 4. Головінов В. Науково-методична служба в системі управління якістю професійно-технічної освіти //Освіта і управління. -1998.-Т.2.-N4. -С.65-73.

 5. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах – К.: Вища шк., 1998. – 229 с.- Бібліогр.: 376 назв.

 6. Жубрій К.М. Визначення змісту і структури методичної роботи в професійно-технічному навчальному закладі //Пед. пошук. -1998.- №4.-С.84-86.

 7. Козоглодюк В. Самоврядування у позаурочній діяльності учнів професійно-технічного навчального закладу //Педагогіка і психологія. – 1998. - №3. – С.196-201.

 8. Кондратюк О. Комплексний підхід до визначення змісту,форм та методів виховання учнів профтехучилищ //Рідна шк. -1998.-N12. -С.75-77.

 9. Лікарчук І. Ліцензування підготовки робітничих кадрів у закладах освіти //Трудова підготовка в закладах освіти. - 1998.-N2. - С.16-20.

 10. Лікарчук І.Л. Професійно-технічна освіта України: історичний шлях і перспектива: Монографія. – К.: Педагогіка, 1998. – 288 с.

 11. Ничкало Н. Європейський контекст у трансформації професійно-технічної освіти України //Шлях освіти. – 1998. - № 2. – С. 14-18.

 12. Паюл М.З., Ринков А.Ю. Узагальнення та систематизація знань учнів ПТУ і педучилищ з алгебри на І курсі //Наукові записки Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. “Психол.-пед. науки”. – Ніжин, 1998. – С. 115-119.

 13. Сова Н.Д. Обласні олімпіади з спеціальних дисциплін серед учнів ПТУ //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.39.

Див. 1.

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 1. Влодарська-Зола Л. Гуманістичний аспект управління школою //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр.: Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства. – Х., 1998. – С. 28-30.

 2. Войтович М.В. Особливості індивідуального психолого-управлінського консультування в системі середньої освіти //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.159-163.

 3. Гнатюк Д.О. Управління школою: ідеї, системи, технології //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.7-12.

 4. Гнатюк Д. Управлінська підтримка інноваційної діяльності вчителів: Матеріали Всеукр.науково-метод.координац.ради з питань післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N1. -С.159-161.

 5. Гришай І.Я. Одержимість. Нотатки директора школи: [Док. повість]. – Луцьк: „Надстир’я”, 1998. – 188 с.

 6. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. – К.: Логос, 1998. - 139с.

 7. Імідж школи на порозі ХХІ століття: Практико-зорієнт. посіб. ч. 1. /Ред. І.Г. Єрмаков. – К.: 1998. – 382 с.

 8. Карамушка Л.М. Актуальні проблеми психології управління освітніми закладами //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 5. – С. 27-30.

 9. Карамушка Л.М. Модель психологічного консультування керівників закладів середньої освіти з проблеми психологічної готовності до управління. //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.569-577.

 10. Карамушка Л.М. Особливості психологічного консультування керівників освітніх організацій з проблем управління //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.202-208.

 11. Киричук О.В. Педагогічна система освітнього закладу як об’єкт психології управління //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.3-15.

 12. Коберник О. Регулювання і корекція відхилень у поведінці та розвитку школярів як складова внутрішньошкільного управління //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.47-56.

 13. Кононенко Н.М. Соціально-психологічна компетентність керівників та працівників освітніх закладів як умова оптимізації управлінського та навчально-виховного процесу //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.93-98.

 14. Левицький В., Худякова В. Формування соціально-перцептивних якостей керівника школи //Освіта і управління. -1998.-Т.2.N4. -С.109-114.

 15. Лукашевич О.М. Генезис та реалізація принципів управління в закладі освіти //Придніпровський науковий вісник (Дніпропетровськ). – 1998. – Філософія. Соціологія. - № 60(127). – С. 21-25.

 16. Мінюков П. Теоретичні і науково-практичні засади впровадження контрактної форми трудового договору з керівниками закладів освіти України, що є у загальнодержавній власності (актуальний коментар) //Освіта і управління. – 1998. – Т. 2., № 3. – С. 185-191.

 17. Морріс Г.Беррі Керівник той, хто знаходить вихід //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N3. - С.77-87.

 18. Островерхова Н.М. Парадигми управління авторськими закладами освіти. – К.: Глобус, 1998. – 274 с.

 19. Перевезій Т. Професійне вдосконалення в структурі мотивації управлінської діяльності директора школи //Освіта і управління. -1998.-Т. 2, N4. -С.99-108.

 20. Полторак В.С. Методические проблемы педагогического управления //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.63-64.

 21. Рева Ю. Використання активних форм управління школою //Освіта і управління. -1998.-N3. -С.62-66.

 22. Серкіс Ж.В. До питання про трактування понять „організаційна культура” та організаційний клімат” (закладу освіти) //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.142-148.

 23. Степенко Г., Бургін М. Моделі в системах управління освітою //Шлях освіти. - 1998.-N3. -С.28-32.

 24. Ульянова М.В. Стосунки в системі «керівник – працівники» як фактор формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі освітнього закладу //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.405-409.

 25. Харитонов В. Типологія особистості в контексті управлінської діяльності: концептуальна модель //Освіта і управління. -1998.-N2. -С.59-62.

 26. Худякова В. Акмеологічний тренінг у корекції соціально-перцептивних якостей керівників шкіл //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N4. -С.145-148.

 27. Чурко П.Г. Охорона праці в навчальних закладах освіти: Навч. метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 142 с.

 28. Шмуклер Е.Г. Реформировать не классно-урочную систему, а всю организацию жизнедеятельности школы //Педагогіка толерантності. -1998.-N1. -С.16-19.

 29. Щербань П. Професійна компетентність керівника навчального закладу //Освіта і управління. -1998.-N2. -С.33-39.

 30. Юрченко В. Соціально-психологічна функція керівника школи: зміцнення "Я-концепції" вчителя //Освіта і управління. -1998.-N2. -С.51-58.

Методична робота в освтньому закладі

 1. Дивак В. До питання професійного формування методистів //Математика в шк. - 1998.-N4. - С.21-22.

 2. Жерносєк І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: [Навч.-метод. посіб.] – К.: ІЗМН, 1998. – 158 с.

 3. Капченко О.Л. Генезис методичного підрозділу районного відділу народної освіти (1945-1956 рр.) //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.559-568.

 4. Маслай Г. Робота методичної служби області з розвитку творчості педагогічних працівників //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N1. -С.144-150.

 5. Мокійчук Г.Г. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми в системі методичної роботи //Пед. пошук. – 1998. - № 4. – С. 27-30.

 6. Мохамед М. Нові підходи до роботи з педагогічними кадрами: Матеріали Всеукр.науково-метод.координац.ради з питань післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N1. -С.151-156.

 7. Овчиннікова Л.Н., Алієва А.В. Планування роботи методичних об’єднань словесників Криму //Відродження. – 1998. – № 5. – С.26-29.

 8. Остапчук О. Система науково-методичної роботи ліцею //Рідна шк. -1998.-N2. -C.38.

 9. Пилип’юк С. Навчати може той, хто сам уміє: Методична служба району //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N1. -С.156-158.

 10. Ривкин А.Д. Оценка предметной и методической компетентности учителя как один из путей повышения эффективности аттестации //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.44-52.

 11. Сидоренко О. Зміст та організація науково-методичної роботи в школах нового типу //Освіта і управління. -1998.-Т.2, N4. -С.21-30.

 12. Сушенцева Л. Методична служба і стандарти в освіті //Рідна шк. -1998.-N4. -С.60-61.

 13. Сушенцева Л. Нові підходи до організації методичної роботи в школах //Рідна шк. -1998.-N2. -C.39-41.

Психологічна служба навчального закладу

 1. Андрос М. Психічне здоров'я особистості: психологічне консультування керівників шкіл //Освіта і управління. -1998.-N2. -С.63-68.

 2. Виховувати можна тільки любов’ю //Педагогіка толерантності. – 1998. - №2. – С. 45-47.

 3. Грищенко С.А. Прогнозувальний компонент професійного мислення психолога-консультанта //Психологія: Зб.наук.праць. -К.,1998.- Вип.3.-С.61-65.

 4. Кияшко Л.О. Психологічна природа і специфіка професіонально-педагогічних стереотипів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.59-64.

 5. Ларіна Т.О. Психологічна підтримка та допомога молоді із суїцидальними тенденціями //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998.- Ч.1.-С.170-175.

 6. Литвиненко В.К. Методика використання метафор в роботі шкільного психолога //Пед. пошук. -1998.-№ 4. -С.81-82.

 7. Скрипко Л. Практический психолог а системе образования: Модель адаптивно-личност. характеристик //Персонал. – 1998. - № 3. – С. 53-55.

 8. Татенко Н.О. Метод кататимно-імагінативної психотерапії у роботі шкільного психолога //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998.- Ч.1.-С. 175-183.

 9. Титова Т.М. Бережіть дітей від самотності //Педагогіка толерантності. – 1998. - №2. – С.47-52.

 10. Янцур М.С. Роль і зміст курсу "Основи професіографії" в підготовці практичного психолога-профконсультанта //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. -Рівне, 1998.- Вип.4. -С.121-126.

Див.

УЧИТЕЛЬ

 1. Бориславська Н.Т. Проблема вчителя в історично-соціальному контексті //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.146-150.

 2. Бориславська Н.Т. Роль вчителя у здійсненні індивідуального підходу у навчанні //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.165-168.

 3. Бочелюк В.Й. Вплив самооцінки вчителя на рівень його готовності до особистісно-орієнтованого навчання //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.– К., 1998. – Вип. 1. – С.22-27.

 4. Брыль А.К. Духовная культура учителя и ее специфика //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.10-12.

 5. Василюк А. Польська професійна педагогіка про компетентність вчителів //Шлях освіти. -1998.-N4. -С.20-23.

 6. Васянович Г. Морально-правова відповідальність педагога (прогностичний аспект) //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.172-180.

 7. Величко С.П. З досвіду підвищення рівня фахової підготовки сучасного вчителя фізики //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.65-76.

 8. Галян О.І. Соціально-рольові та професійні аспекти стилю діяльності вчителя //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.276-280.

 9. Глинський Б.С. Результативність праці вчителя ... В чому її секрет? (з досвіду роботи) // ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.20-23.

 10. Гнатюк В. Виховний ідеал[вчителя] - бути патріотом //Почат. шк. -1998. - N3. -С.36-40.

 11. Долинська Л.В., Бочелюк В.І. Діагностика психологічної готовності вчителя до особистісно-орієнтовного навчання //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.– К., 1998. – Вип. 1. – С. 17-21.

 12. Зінченко Л.М. Психологічні особливості інтелектуально-мовленнєвої діяльності вчителів та студентів //Там само. – С. 49-53.

 13. Комета О.В. Яким бути вчителеві у XXI столітті? //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. - К.: ІЗМН, 1998. - Ч.1. -С.245-251.

 14. Кушнірук Т.Д. Авторитарний педагог: метод дослідження і надання психологічної допомоги //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.211-216.

 15. Мануйлова Г.М. Роль вихователя в організації життєдіяльності особистості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. -К.: ІЗМН, 1998. – Ч.2. -С.85-87.

 16. Меліхова І.О. До питання дослідження взаємовідносин учнів і вчителів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.472-476.

 17. Моритц Я. Аксіологічні основи роботи вчителя //Соціалізація особистості. - К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. -С.187-191.

 18. Мусатов С.О. Гуманізувати основні функції вчителів //Педагогіка толерантності. -1998.-N1. -С.14-15.

 19. Мусатов С. Нормативний репертуар функціональних ролей учителя-гуманіста //Освіта і управління. -1998.-Т. 2, N3. -С.20-30.

 20. Ночвінова О. Нестандартні форми роботи педагога //Почат. шк. -1998.-N11. -С.4-6.

 21. Орлова Н.С. Мовно-комунікативний аспект педагогічної діяльності вчителя у контексті її ціннісної спрямованості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.603-608.

 22. Пундик Л.Є. Підвищення рівня соціалізації педагога позаміського дитячого оздоровчого табору //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.66-71.

 23. Саврасов В.П., Туренко І.О. Структурні та рівневі характеристики професійно-значущих якостей особистості вчителя трудового навчання //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.143-145.

 24. Солодухова О.Г. Особливості впливу педагогічного колективу на професійне становлення молодого вчителя //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.207-214.

 25. Солодухова О. Психокорекція особистісних якостей молодого вчителя //Рідна шк. -1998.-N4. -С.65-67.

 26. Суровцев В.В. Сучасний учитель. Яким він має бути?: (Сільська школа) //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.13-14.

 27. Сушенцева Л. Науково-дослідна робота педагогів в умовах професійно-технічних навчальних закладів //Рідна шк. -1998.-N11. -С.61-63.

 28. Тищенко О.В. Правові проблеми регулювання переведень і переміщень педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл //Вісн. Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 1998. - № 2. – С. 38-45.

 29. ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. –

 30. Ч. 1. – 554 с.

 31. Ч. 2. – 359 с.

 32. Третяк О.С. Вплив саморегулятивних якостей вчителя на організацію педагогічної діяльності //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.261-266.

 33. Третяк О.С. Кризові ситуації в педагогічній діяльності, їх класифікація та способи подолання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.376-382.

 34. Унтилова Э.А. Методы исследования форм представленности личности учителя учениками выпускных классов //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.144-146.

 35. Хом’яков Л. Стан ринку праці і перспективи підвищення конкурентоспроможності вчителів //Економіка України. – 1998. - № 3. – С. 90-92.

 36. Цокур О.С. К вопросу об актуальности исследования проблемы педагогического сознания учителя //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О., 1998. – Вип. 6-7. – С. 85-88.

 37. Чорна О.М. Бібліографічне обслуговування вчителів загальноосвітніх шкіл обласними універсальними науковими бібліотеками //Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 270-273.

Див. 2928, 2980, 3017, 1094, 3153.

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ

 1. Антонець М. Про дидактичну майстерність учителя //Почат. шк. -1998.-N9. -С.15-18.

 2. Антонова О.Є. Методологічна підготовка вчителя як складова професійної майстерності //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.30-46.

 3. Барбіна Є. Професійна майстерність учителя в історії педагогічної думки //Рідна шк. -1998.-N2. -C.71-74.

 4. Бобрівський В.І., Янцур М.С. Психологічне тестування рівня професійної компетентності вчителів //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ.-Рівне, 1998.- Вип.4. -С.69-74.

 5. Воробйова С.І. Творчий потенціал учителя //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.101-106.

 6. Даниленко Л.І. Активізація навчально-творчої діяльності учнів (Конспект лекції з курсу "Основи педагогічної творчості вчителя") – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. - 18 с.

 7. Журавленко І. Елементи артистизму в діяльності педагога //Почат. шк. - 1998.- N1. - С.33-34.

 8. Захаренко О. Творчі таємниці вчителя //Почат. шк. -1998.-N3. -С.1-2.

 9. Іванова Д.Г. Формування рефлексивної позиції вчителя як актуальна проблема креативної педагогіки //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О., 1998. – Вип. 6-7. – С.30-32.

 10. Карпова Э.Э. Качество профессиональной деятельности учителя как педагогическая проблема //Там само. – С. 16-19.

 11. Кожевников В.М. и др. Педагогическое и ученическое творчество в школьном обучении: [Пособие] / Макеев. экон.-гуманитар. ин-т. – Макеевка (Донец. обл.), 1998. – 183 с.

 12. Козлова О. Інноваційні підходи до фахового вдосконалення вчителів //Освіта і управління. – 1998. – Т. 2, № 3. – С. 148-151.

 13. Колесник А.Г. Природа педагогічної майстерності та умови її становлення //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – 1998. – С.17-20.

 14. Корнєв О. Потрібна методика ненасильницької взаємодії учителя й учня //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 3-4. – С.7.

 15. Курлянд З.Н. Педагогічні здібності вчителя як чинник інтелектуального розвитку дітей //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.264-268.

 16. Мирошкин Е.Г. Психологические механизмы творчества учителя в сфере профессиональной деятельности //Там само. – С. 492-496.

 17. Осадчая Т.В. Формирование профессиональной устойчивости учителя в процессе овладения приемами педагогической техники //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О., 1998. – Вип. 6-7. – С.89-91.

 18. Охрімчук Р. Про кваліфікаційну висоту: (Яка користь від розширення професійного кругозору) //Почат. шк. -1998.-N2. -С.7-8.

 19. Панасенко Е.А. Питання педагогічної майстерності вчителя в спадщині К.Д. Ушинського //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН, СДПІ, 1998. – Вип. 3. – С. 136-139.

 20. Педагогічна майстерність: Тести / [Авт. колектив: Н.Г. Базилевич та ін.] – Ч.1: Комплект завдань для контролю знань. – К.: ІЗМН, 1998. –127 с.

 21. Первушина Т.А. Диагностика творческих способностей учителя музыки //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О., 1998. – Вип. 6-7. – С.105-107.

 22. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: Навч. посіб. – К.: Освіта, 1998. – 199 с.

 23. Савенкова Л. Ініціатива педагога в спілкуванні з учнями //Почат. шк. -1998.-N5. -С.6-7.

 24. Савенкова Л.О. "Комунікативна атака" у формуванні навичок педагогічного спілкування //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.100-106.

 25. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки //Педагогіка і психологія. -1998.-N2. -С.161-172.

 26. Сологуб А.И. Саксаганский лицей и креативная педагогика // ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.34-43.

 27. Сорочан Т.М. Науково-методичне забезпечення розвитку професіоналізму вчителя на засадах педагогіки життєтворчості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. - К.: ІЗМН, 1998. - Ч.1. -С.83-86.

 28. Шерпельова М.Л. Діалогова форма взаємодії вчителя й учнів як засіб активізації навчального процесу в сучасній школі //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.272-277.

 29. Шерпельова М.Л. Критерії та психолого-педагогічні умови діалогової взаємодії вчителя та учнів початкової школи //Наука і сучасність. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Ч. 3. – С. 156-161.

Див.

ПРО РОБОТУ ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ

 1. Жилінська Н.Г. Наталія Григорівна Кудря - старший учитель, класний керівник Луцької ЗОШ N25 //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.4.

 2. Жупанин С.І. та ін. Освітянин-добротворець: Про наук.-пед. творчість проф. Василя Гомонная /С.І. Жупанин, В.В. Росул, М.І. Талапканич. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 93 с.

 3. Іваночко А. Учитель-методист Любов Одверко //Трудова підгот. в закл. освіти. -1998.-N2. -С.39-40.

 4. Логвин В. Диктатор і демократ в образі ... Вівальді: [Про київ. учителя-новатора А.С. Вихренка] //Освіта. – 1998. – 18-25 листоп. (№ 69). – С. 4.

 5. Пирог А.Д., Бернадська Р.В. Ганна Василівна Мазур - учитель початкових класів Локачинської ЗОШ //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.4.

 6. Пономаренко С.П., Гуменюк М.У. Світлана Петрівна Тарасюк - директор Любитівської загальноосвітньої школи Ковельського району, вчитель англійської мови //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.3.

 7. Пушкарьова Т. Люби. Вір. Знай. Поважай. Розумій - моє педагогічне кредо //Почат. шк. -1998.-N8. -С.7-9.

 8. Сова Н.Д. Педагогічний портрет директора: Про стиль керівництва директора ВПУ №2 Р.С. Собуцького по створенню необхідних умов для творчої праці пед. працівників //Пед. пошук. – 1998. - № 4. – С. 83.

 9. Тирак О.П. Валентина Миколаївна Садівська - вчитель української мови і літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Луцької ЗОШ N25, вчитель методист //Пед. пошук. -1998.-Вип.3.(23). -С.3.

 10. Червінська Н.Л. Галина Вікторівна Васіна - вчитель музики гімназії N18 м.Луцька, вчитель-методист //Пед. пошук. -1998.-Вип.1.(21). -С.5.

 11. Шмиголь М. Вчителько моя ... (Про вчительку історії П.Ю. Шматко, с. Медведівка на Черкащині) //Кур’єр Кривбасу. – 1998. - № 102. – С. 138-142.

ВИЩА ОСВІТА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підруч. для студ., аспірантів та мол. виклад. вузів /Міжнародний фонд "Відродження". – К.: Либідь, 1998. - 560с.

 2. Антонюк В.П., Рибникова Г.І. Економічні можливості отримання вищої освіти в Україні //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 72-75.

 3. Астахов В.В. Еще раз о государственном подходе к «негосударственному» образованию //Вчені зап. Харківського гуманітарного інституту „Народна українська академія”. – 1998. – Т. 4. – С. 204-216.

 4. Астахова К.В., Шалонова Н.В. Приватна освіта як наслідок освітянської реформи України //Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (1998 р., Київ) /Держ. акад. кер. кадрів. – К., 1998. – С. 319-321.

 5. Беркита К. Базова вища освіта як головна складова фахової підготовки молоді //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С. 139-143.

 6. Білецький В.С. До концепції модернізації вищої освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 53-57.

 7. Бірюкова М.В. Прогностичні тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 18-26.

 8. Бородін Є.І. Державна молодіжна політика в Україні та студентство //Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах: Тези доп. на Всеукр. наук.-метод. конф. 16-18 груд. 1998 р. – Дніпропетровськ: ПДАБ та А, 1998. – С. 8-11.

 9. Бурега В.В. Соціально-адекватний менеджмент в контексті системи вищої освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 79-82.

 10. Воронова Є. Формування професійної культури фахівця //Вісн. Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. Сер. Економіка. – 1998. – С. 161-169.

 11. Герасіна Л.М., Ятченко А.Д. Вища школа: реформування в демократичному суспільстві. – К.: Акта, 1998. – 272 с.

 12. Донецький державний університет /[Г.Я. Пономаренко, М.Є. Беспалов, З.Х. Лихолобова та ін.] – Донецьк: М.П. „Отечество”, 1998. – 160 с.: іл..

 13. Дубровін В.І., Паромова Т.О., Тарасенко Ю.С. Роль коледжу в системі вищої освіти України //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 18-22.

 14. Єгоров І. Наука вищої школи у період трансформації суспільства: можливості використання зарубіжного досвіду //Освіта і управління. - 1998.-Т. 2, N3. - С.49-56.

 15. Загальні збори Академії наук вищої школи України. – Звітна доповідь Президії загальним зборам АН ВШ України 19 грудня 1998 року. – Лауреати академічних нагород: Святого Володимира, Ярослава Мудрого. – Нові академіки Академії наук вищої школи, обрані відділеннями у 1998 році. – Ухвала Загальних зборів Академії наук вищої школи України від 19 груд. 1998 року //Укр. вчений. – 1998. - № 1-3, груд. – С. 1-4.

 16. Згуровський М. Стан вищої освіти у 1997 році та завдання щодо її подальшого розвитку: Доп. міністра освіти на підсумковій Колегії //Освіта України.-1998.-1 квіт.,№14.-С.4-6

 17. Іванюк С. Знання і вміння: альтернативи вищої освіти //Політична думка. - 1998.-N1. - С.156-165.

 18. Іщенко Є. Університет-ліцей: творча співдружність //Рідна шк. - 1998.-N5. - С.33.

 19. Кіпень В.П. Вища освіта в системі цінностей цивілізації ХХІ століття //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 2-6.

 20. Кононенко В.І. ... імені Василя Стефаника. Особливий і неповторний: Інтерв’ю з ректором Прикарпатського університету //Україна. – 1998. - №5-6. – С. 52-53.

 21. Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф. 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: Донецький ДУ, 1998. – 154 с.

 22. Кривий А.І. Вища школа, зміна парадигм чи парадигма кризи? //Там само. – 82-84.

 23. Левківський К.М. Вища освіта на шляху стандартизації //Проблеми трудової і професійної підготовки. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С. 4-7.

 24. Левківський К.М. Вища школа України на порозі радикальних змін //Проблеми освіти. – К., 1997. – Вип. 10. – С. 3-11.

 25. Липинський В.В. Проблеми і напрямки модернізації вищої освіти України у 20-і та 90-і роки //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 75-77.

 26. Лукянченко Н.Д. Система вищої освіти та ринок праці //Там само. – С. 124-125.

 27. Мельников С.В. У нових економічних умовах треба готувати майбутнього фахівця як творчу та підприємливу особистість //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – 1998. – С.3-7.

 28. Михайлова Л.А. О месте и роли иностранного языка в процессе воспитания личности будущего специалиста //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.83-84.

 29. Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Всеукр. студ. наук. – практ. конф. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, ІЗМН, 1998. – 233 с.

 30. Носков В.И. Пути повышения качества подготовки специалистов высшей школы //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 555-565.

 31. Петренко В.Л. Державні стандарти вищої освіти і якість підготовки фахівців //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 7-15.

 32. Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Деякі особливості системи підготовки керівних кадрів у вищому навчальному закладі //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С. 67-70.

 33. Сазоненко Г. Національна еліта: проблеми формування //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.115-120.

 34. Скотний В. Вища школа: здобутки, проблеми, перспективи //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. - C.4-14.

 35. Супруненко А.П. Політологічні аспекти модернізації освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.69-71.

 36. Тодоров І.Я. Суб’єктивний чинник модернізації української вищої освіти //Там само. – С. 42-44.

 37. Устименко С.В., Усачова Г.М. Розробка державних стандартів вищої освіти з урахуванням потреб замовників фахівців //Там само. – С. 134-136.

 38. Фунтикова О.А. Оптимизация профессионального роста специалиста как часть концептуальной проблемы модернизации высшей школы //Там само. – С. 113-117.

 39. Холод Б.И. Новое время – новый вуз: результаты и перспективы развития //Акад. огляд. – 1998. - №1. – С. 5-10.

 40. Яблонський В.А. Вища освіта України на рубежі тисячоліть: Проблеми глобалізації та інтернаціоналізації. – К., 1998. – 228 с. – Бібліогр.: 153 назв.

Див.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

 1. Ададуров Ю.А. Проблема створення іміджу фахівця //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.102-104.

 2. Булах І.С., Долинська Л.В. Духовність і креативність як потенціали становлення професійної культури майбутніх вчителів //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1998.- Вип.2. - С.87-92.

 3. Голованов С.О. Шляхи активізації пізнавальної активності студентів при викладанні курсу „Вітчизняна та зарубіжна культура” //Вісн. Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України. – 1998. - № 2. – С. 109-110.

 4. Голота В.С. Викладач–студент: нова парадигма співробітництва //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.88-90.

 5. Гринь Г.І., Золотухіна С.Т., Гринь С.О. Формування позитивного ставлення студентів до навчання //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С.90-93.

 6. Дметерко Н.В. Ікуніна З.І. До питання про формування інтелектуальної підготовки спеціаліста //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип.10. – С.107-114.

 7. Дмитрієва С.М., Музика О.Л. Експериментальне дослідження внутрішніх чинників співтворчості викладача і студентів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.413-420.

 8. Добровольська Т.О. Деякі актуальні проблеми професійної підготовки практичного психолога //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. праць "Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства". - К., 1998. - С.35-38.

 9. Долинська Ю.Г. Особливості усвідомлення майбутніми психологами значення самоактуалізації особистості як умови ефективності своєї діяльності //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.– К., 1998. – Вип. 2. - С.113-120.

 10. Долинська Ю.Г. Порівняльна характеристика особливостей самоактуалізації особистості майбутніх психологів України та Чеської Республіки //Там само. - Вип. 3. - С.53-61.

 11. Долинська Ю.Г. Проблеми особистісно-професійного зростання майбутніх практичних психологів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.429-437.

 12. Еременко Т.Е. О влиянии характерологических особенностей студентов на формирование их профессиональной направленности //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С138-141.

 13. Євдокимова О.О. Особливості репродуктивної і продуктивної мовленнєвої діяльності студентів-іноземців //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.459-466.

 14. Заярна І.Н., Носенко Е.Л. Обґрунтування доцільності використання тезаурусного підходу до впорядкування концептуальних знань як засобу підвищення ефективності викладання психолого-педагогічних дисциплін //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.196-201.

 15. Золотухіна С.Т., Успенський В.Б. Педагогічні умови забезпечення гуманізації навчального процесу у вищому навчальному закладі //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С.18-21.

 16. Іванова О.В. Загальна характеристика функціонально-критичних умов професійного становлення курсантів на етапі адаптації до навчально-службової діяльності у пенітенціарному ВЗО МВС України іноземців //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.500-504.

 17. К вопросу о саморазвитии и самоактуализации личности студента /В.Ф. Кокорский и др. //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.60-65.

 18. Кияшко Л.О. Вплив стереотипів на характер педагогічної взаємодії //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.89-92.

 19. Конопльов В.В. Проблема адаптації курсантів навчальних закладів МВС України до навчання та службової діяльності //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.106-110.

 20. Красноголова І.Б. Формування мотивів навчання та особливості контингенту студентів //Вісн. Вінницького політехн. ін-ту. – 1998. - № 4. – С. 91-95.

 21. Кузнєцова О.Д. Методи пізнання і відтворення у журналістиці і системне навчання //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.60-67.

 22. Кульчицкая А.К., та ін. Формирование системного стиля мышления будущих специалистов //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С.43-47.

 23. Курчіков Л.М. Методологія формування творчого мислення у процесі навчання //Аграрний вісн. Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С. 105-107.

 24. Лухина М.Ю. Системный подход в процессе выработки навыков и умений свертывания научного текста с учетом психолингвистических особенностей учащихся технических вузов //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С.156-159.

 25. Ляшенко О.Г. Реалізація принципу єдності навчання і виховання у діяльності педагогічного колективу (Черкаського комерційного технікуму) //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: Зб. наук. ст. - Черкаси, 1998. – С. 57-62.

 26. Мамаєв Л.М. та ін. Підготовка студентів до самоперевірки результатів самостійних робіт як засіб розвитку творчого мислення //Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. - К.,1997. - Вип.10.- С.104-107.

 27. Маригодов В.К., Слободянюк А.А. Эргономико-эвристический подход к вузовской педагогике: [Учеб. пособие для студ. техн. вузов]. – Севастополь: СевГТУ, 1998. – 171 с.

 28. Масальський В.І. Додаткова професія як один з перспективних напрямків підготовки фахівців з вищою освітою //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.143-145.

 29. Михайльова К.Г. Формування нової парадигми взаємовідносин викладача й студента //Там само. – С. 97-99.

 30. Новоселецька С.В. Психологічні аспекти навчальної співпраці на заняттях з іноземної мови //Наукові записки Острозької Академії. – 1998. – Т. 1, ч. 2. – С.88-90.

 31. Пшеничнюк В.О., Пшеничнюк О.В. Співпраця як форма соціальних стосунків між викладачем і студентом у процесі вивчення суспільних дисциплін //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.111-113.

 32. Рукасов В.І., Внукова І.П. Формування професійної самосвідомості у студентів технологічного факультету //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.125-127.

 33. Савенкова Л.О. "Комуікативна атака" у формуванні навичок педагогічного спілкування //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.100-106.

 34. Семиченко В.А. Психология общения: Модул. курс (лекции, практ. заняття, задания для самостоят. работы) для преподавателей и студентов. – 2-е изд. – К.: „Магістр-S”, 1998. – 159 с.

 35. Скидан С.О. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.151-159.

 36. Смолюк В.І. Соціально-теоретичні аспекти формування самосвідомості студента факультету фізичної культури //Пед. пошук. – 1998. – Вип. 2. (22). – С. 20-22.

 37. Студенікін А.А. Вплив когнітивного стилю на мотивацію спілкування //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 270-275.

 38. Суходубова Г.Д. До питання професійної ідентифікації майбутніх психологів //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова.– К., 1998. – Вип. 3. - С.42-48.

 39. Твардовський М.В. Проблема виховання самосвідомості та почуття відповідальності у студентів: психологічний аспект //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: Зб. наук. ст. - Черкаси, 1998. – С.42-47.

 40. Трипольська С. Інноваційні підходи до управління пізнавальною діяльністю студентів //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.138-148.

 41. Харсун Е.Ю. Обучение творчеству как цель и проблема образования //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С.24-29.

 42. Хомич Г.О., Урупа Л.М. Соціально-психологічні особливості до готовності майбутніх психологів до практичної діяльності //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К.,1998. - Вип.2. - С.109-112.

 43. Цигульська Т.Ф. Критичне мислення й самоактуалізація студентів //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.456-457.

 44. Цокало Н.О. До питання про мотиви навчально-пізнавальної діяльності студентів //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.182-186.

 45. Чепелєва Н.В. Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.278-284.

 46. Чепелєва Н.В., Пов'якель Н.І. Теоретичне обгрунтування моделі особистості практичного психолога //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.: НПУ, 1998.- Вип. 3. - С.35-42.

 47. Черних Л.К. Студент і викладач: грані взаємодії //Аграрний вісн. Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С.218-222.

 48. Щотка О.П. Теоретико-методологічні засади психологічного консультування студентів з проблем професійного становлення в галузі управління //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 573-578.

 49. Юрченко В. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії //Освіта і управління. - 1998.-Т.2. - N4. - С.91-98.

 50. Яковенко Л.П. Формування художнього мислення студентів засобами музики //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.83-88.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ

 1. Абрамов В.В. Ділова гра „Торгівля” //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.161-164.

 2. Бородінов В.Д. Роль ділових ігор у підготовці спеціалістів //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.104-106.

 3. Воронцов Г.А. Читацька культура і самоосвіта студентів //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.150-157.

 4. Васенко Л.А. Обучение иностранных студентов-нефилологов речевой деятельности в учебно-профессиональной сфере //Вестн. Харк. гос. политех. ун-та. – 1998. – Вып. 22. – С. 159-162.

 5. Вештак І.І., та ін. Специфіка процесу гуманізації навчання іноземних студентів на підготовчому факультеті //Там само. – С. 183-189.

 6. Головко Л. Роль самостійної праці студентів у процесі підготовки спеціалістів агропромислового комплексу //Освіта і управління. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 100-103. – Бібліогр.: 5 н.

 7. Джеджула О.М. Дидактичні аспекти підвищення якості графічної підготовки студентів у вищій школі //Проблеми трудової і професійної підготовки. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – С.52-55.

 8. Єхало В.О. Драматичний метод у викладанні соціології //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. Семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 188-191.

 9. Калошин В.Ф. Значення настанов викладача в успіхах слухачів //Нові технології навчання. – К., 1998. - С. 77-82.

 10. Корлюк С.С. Світоглядні та методологічні основи організації і проведення навчально-виховного процесу в інституті //Аграрний вісн. Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С. 3-14.

 11. Кукурудза Л., Кустова Н. Організація наскрізної комп’ютерної підготовки спеціалістів та її матеріально-технічне, програмне та методичне забезпечення //Вісн. Київ. держ. торг.-екон. ун-ту. Сер. Економіка. – 1998. - № 1. – С.142-160.

 12. Олійник Н.М., Романенко Ю.А. Неперервність освіти між школою і вузом та діагностика знань //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.146-148.

 13. Охманський М. Технологія навчання у вищій школі: напрями модернізації дидактичного процесу //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 2. – С.8-18.

 14. Пасічник Я.А. Логічні аспекти викладання курсу математики у вищій школі (на екон. факультеті) //Наук. записки Острозької Академії. – 1998. – Т.І, ч.2. – С.225-228.

 15. Пастушок Г.С. Особливості методики викладання курсу математики на економічному факультеті //Там само. – С. 228-230.

 16. Паюл М.В. Дидактичне забезпечення навчання у професійних учбових закладах //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.93-100.

 17. Плоткін Я.Д., Янковська Л.А. Використання засобів активного навчання в економічній підготовці студентів та перепідготовці кадрів //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.44-52.

 18. Плюхіна Н.П. Дидактична система засобів формування вміння вчитися //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.73-78.

 19. Прокопенко В. Навчити вчитися ...: Наукові підходи в організації наступності та безперервності навчання //Наука і суспільство. – 1998. - № 3-4. – С. 25-28.

 20. Сікорський П. Диференціація конкретних форм навчання //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.116-134.

 21. Скидан С.А. Эргономические основы учебного процесса в высшей школе. – К., 1998. – 222 с.

 22. Соколова І. Інститут кураторів у вузі: (Маріупольський гуманітарний інститут) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.74-81.

 23. Ткач В.В. Організація управління навчально-виховним процесом у вищому закладі освіти //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: Зб. наук. ст. - Черкаси, 1998. – С. 47-50.

 24. Ткачов С.І., Ткачова Н.О. Активні методи навчання в підготовці соціальних працівників //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.160-165.

 25. Ушакова Н. Сполученість освітньо-професійних програм та вимоги до їх науково-методичного забезпечення //Вісн. Київ. держ. торг.-екон. ун-ту . Сер. Економіка. – 1998. - № 1. – С.133-141.

 26. Храбан А.А. Основи організаційно-методичного забезпечення робочих семестрів //Вісн. Вінницького політехн. Ін-ту. – 1998. - № 2. – С.117-122.

 27. Цимбалюк А.Н. та ін. Використання активних форм взаємодії студентів на практичних заняттях у вищій школі //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С. 476-479.

 28. Чепелєва Н.В. Формування самоосвітнього читання в системі професійної підготовки студентів //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 5. - С.64-68.

 29. Шевченко В.Ф., и др. Роль коллективных форм организации учебной деятельности в оптимизации процесса овладения неродным языком //Вестн. Харк. гос. политех. ун-та. – 1998. – Вып. 22. – С. 163-168.

 30. Яворская Г.Х. Использование деловой игры в учебном процессе вуза //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О., 1998. – Вип. 6-7. – С. 23-26.

Див.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 1. Білоусова Л.І., Яресько К.В. Особливості педагогічного процесу в умовах інформатизації освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.30-33.

 2. Гриценко В.И., Довгялло А.М. и др. Дистанционное обучение: современные состояние и перспективы //Управляющие системы и машины. – 1998. – № 4. – С. 5-9.

 3. Добровська Л. Дидактичні умови впровадження комп'ютерних систем у навчальний процес медичних вузів //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.133-137.

 4. Збірник наукових праць за матеріалами 2 науково-методичної конференції „Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі” 18-20 листоп. 1998 р. /Харк. техн. ун-т радіоелектрон. – 1998. – 194 с.

 5. Коломієць В.Ф., Гондюл Д.В. Використання новітніх інформаційних технологій для дистанційних автоматизованих навчальних систем //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.137-138.

 6. Панченко Л.Ф. Електронні енциклопедії – майбутньому вчителю //Освіта на Луганщині. – 1998. - №1. – С. 79-82.

 7. Парадигми комп’ютерних новацій [вищої школи] /Васюра А.С., Селезньова Р.В. – Вінниця, 1998. – 135 с. – Бібліогр.: 16 назв.

 8. Польовий М.А. Застосування комп’ютера для перевірки та поглиблення історичних знань студентів //Аграрний вісн. Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С. 119-124.

 9. Стахів П.Г., Кордун В.І. Проблеми самостійної роботи з електротехніки в системі комп’ютерного навчання //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 10. – С.92-97.

 10. Тітарчук С.В., Кшановський О.Д. Особливості побудови комп’ютерної системи тестового контролю знань //Вісн. Вінницького політехн. ін-ту. – 1998. - № 1. – С.106-109.

 11. Филатова А.Н., Алексеев А.С. Компьютер и проблемы подготовки современного специалиста //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1-2. – С. 77-80.

 12. Шаронова Н.В. Основні проблеми інформатизації вищої освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.122-123.

МОДУЛЬНО-РЕйТИНГОВА ФОРМА НАВЧАННЯ

 1. Богданова І.М. Теоретико-методологічний аналіз проблеми застосування модульного підходу до професійно-педагогічної підготовки вчителя //Наука і освіта. - 1998. - №1/2. -С. 11-15.

 2. Нагаєв В.М., Нагаєва Г.О. Модульно-рейтингове навчання як одна з форм організації навчально-творчої діяльності студентів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. -1998.-С.54-56.

 3. Нікольський В.М. Рейтингова система контролю знань студентів //Концептуальні проблеми
  модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. -Донецьк: ДонДУ, 1998.-С. 86-88.

 4. Скнар В. Програмно-модульне навчання на відстані //Бібліотечна планета. – 1998. - № 2. – С. 19-20.

 5. Старовойт Л. Модульна система у професійному навчанні //Рідна шк. - 1998.-N5. - С.76-78.

 6. Тушницький О. Модульно-рейтингова технологія навчання //Освіта і управління. - 1998. -Т. 2. - N4. - С. 154-156.

 7. Шиян Н. Модульно-рейтингове навчання у процесі підготовки вчителя //Рідна шк. - 1998.-N7-8.-С.49-51.

 8. Шиян Н. Стимулююча й розвиваюча функції технології модульно-рейтингового навчання, їх орієнтація на професійну компетентність майбутнього спеціаліста //Вісн. Полтавською педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. "Педагогічні і психологічні науки". - Вин. 2. - Полтава. 1998. - С. 178 -184.

ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Азарова Л.Є. Рябоконь О.В. Соціальні фактори викладання і вивчення іноземних мов на сучасному етапі розвитку суспільних відносин //Вісн. Вінницької о політехн. ін-ту. - 1998. - № 4. - С. 86-88.

 2. Архипов О., Охрименко О. Роль філософії в системі вищої освіти //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. -Дрогобич: Вимір, 1998. - Вин. V. -С. 288-293.

 3. Астахова В.І. Ще раз про сутність гуманітаризації освіти //Вести. Харьк. гос. политехн. ун-та. - X., 1998.-Вып.22.-С. 11-17.

 4. Бабій В.С. Проблеми державотворення в курсі історії України га їх значення у формуванні світогляду студентів //Аграрний вісн. Причорномор'я. - О.: ОСІ. 1998. - Вип. 3.-С. 33 -36.

 5. Баландіна Н., Тарасова Н. Друга Міжнародна конференція “Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної” 10-13 черв. 1998 р., Полтава. – С. 214-217.

 6. Бігун Г.С., Шапран Д.П. Сучасні підходи до українознавчих предметів в контексті розвитку гуманітарної освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14листон. 1998 р. - Донецьк: ДонДУ. 1998.-С. 28-30.

 7. Вац Г.Д., Вац Й.В. Гуманитаризация образования и преодоление социального отчуждения //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. -С. 85-89.

 8. Голубович Й.В. О возможностях применения ситуационного подхода в процессе преподавания гуманитарных дисциплин //Наукове пізнання: Методологія та технологія. - О.: ПУД11У. 1998. - Вип. 1-2.- С.50-51.

 9. Дегтярьова Г. Соціально-педагогічна зумовленість культурологічної підготовки спеціалістів у вищій школі //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1998. - № 3. - С.215-220.

 10. Дементьєва В.В. Викладання релігієзнавства в контексті основного напрямку державної політики //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф. 13-14 листоп. 1998 р. -Донецьк: ДонДУ. 1998.- С. 44-46.

 11. Заярін Г.О. Гуманітаризація професійного навчання в ВЗН МВС: проблеми та перспективи реалізації //Там само. - С. 36-39.

 12. Золотарева В.С. К вопросу о профессионально-педагогическом интересе студентов при обучении иностранному языку в неязыковом вузе //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. - О.: ПУПУ. 1998. - Вип.6-7.-С.99-102.

 13. Зубкова Е.Е., Павлова Г.Д. Гуманитаризация образования и деятельностпо-личпостная
  переориентация обучения //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. - С. 169-1 72.

 14. Княжук О.П. Світоглядні проблеми у курсі естетики //Наукове пізнання: Методологія та технологія. -О.: ПУДПУ, 1998.-Вип. 1-2. - С.61-63.

 15. Ковтун Т.В. Концепція підручника з української мови для російськомовних студентів //Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.2: Матеріали другої наук. конф. проф. -виклад, складу /Міжнар. ін-т лінгвістики і права. - К., 1998. - С. 73-77.

 16. Кутузова Г. Естетична самоосвіта студентів гуманітарних факультетів //Мистецтво та освіта. - 1998. - №3.-С. 41-45.

 17. Лукашевич М.П. Гуманітарна освіта і виховання - важливі чинники формування особистості громадянина України //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: 36. наук.ст. - Черкаси,1998.- С.6-13.

 18. Луника Н.А, и др. Графические дисциплины как могучий фактор гуманизации высшего образования //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - X., 1998. - Вып.22. - С. 114-1 18.

 19. Мальковський Г.Ю. Нетрадиційна методика навчання читати англійською мовою //Нові технології навчання.-К., 1998. - Вип. 22. - С. 158-161.

 20. Обучение иностранным языкам в учебных заведениях Украины: Сб. ст. - О., 1998. - 85 с.

 21. Онищенко І.Г. Формування національної самосвідомості студентської молоді під час вивчення спецкурсу „Етногенез українців" //Проблеми освіти. - К. 1998. - Вип. 9. - С.75-82.

 22. Осьмак О. Експресіоністичне мистецтво в курсі естетики: методико-теоретичний аспект//Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. - Дрогобич: Вимір, 1998. -Вип. V. - С.302-312.

 23. Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісн. Київського держ. лінгвістичного ун-ту: Дослідження молодих вчених. Сер. „Педагогіка та психологія". - К., 1998. - Вип. 1. - 230 с.

 24. Руденко Р.Г. Гуманізм, гуманістичні цінності викладання й осягнення історичних дисциплін у вищій школі //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. - С. 34-38.

 25. Руденко Ф.Г. Проблеми формування правової культури і конституційної свідомості при викладанні соціально-гуманітарних дисциплін //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов'янськ: І3МП-СДПІ. - 1998, Вип 3. -С.54-57.

 26. Сич О.І. Про викладання історії у вищій школі //Укр. істор. журнал.-1998.-N5.-С.111-117.

 27. Скрябіна Т.О. Вивчення української мови в нефілологічних вищих навчальних закладах
  російськомовних регіонів України //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф. 13-14 листоп. 1998 р. -Донецьк: ДонДУ, 1998. - С.39-42.

 28. Суходуб Т.Д. Діалог як концептуальна основа викладання філософських дисциплін /Там само. - С. 50-53.

 29. Сухопар В.Ф., Сидоренко А.А. Соціолінгвістика і проблеми формування національно-мовної самосвідомості особистості у вищій школі //Вести. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. - С. 179-182.

 30. Степура І.В. До питання про роль історичної психології в професійному становленні психолога //Психологія на перетині тисячоліть: 36. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. - К. 1998. - Т. 3. - С.257-260.

 31. Чепіль О.Я. Лінгвістичні аспекти систематизації як методологічні засади викладання іноземної мови у немовному вузі//Наук. зап. Острозької Академії. - 1998. - Т. 1, ч. 2. - С. 113-115.

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА У ВУЗІ

 1. Болотіна В.Ю. Екологічне виховання студентів в процесі вивчення зарубіжної літератури //Екологія і освіта: питання теорії та практики: 36. тез доп. та виступів 4-ї міжнар. конф. - Черкаси. 1998. - С.87-88.

 2. Гнидаш Н.И. и др. Об экологическом аспекте физики в процессе гуманизации инженерного образования //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. -С. 140-143.

 3. Горбунов В.В. та ін. Нові підходи в обґрунтуванні програм підготовки фахівців за спеціальністю „Екологія" //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб тез доп. та виступів 4-ї міжнар. конф. Черкаси, 1998.-С.20-21.

 4. Гречицікина О.Д. Экологическое образование и воспитание учащейся молодежи с акцентуациями характера //Там само. - С. 16-18.

 5. Ефименко Н.П. Формирование экологической культуры студентов //Проблеми сучасного мистецтва і культури: 36. наук. пр.: Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства. -X. 1998.-С. 45-48.

 6. Ефименко Н.П. Экологическое образование студентов как необходимое условие подготовки будущих специалистов //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - X., 1998. - Вып.22. - С. 132-136.

 7. Мелаш В.Д. Спецкурс „Педтехнологія формування екологічної культури" - важливий компонент у безперервній, спадкоємній екологічній освіті //Екологія і освіта: питання теорії та практики: 36. тез дон. Та виступів 4-ї міжнар. конф. - Черкаси, 1998. - С.34-36.

 8. Мітрясова О. Активізація екологічної освіти студентів //Біологія і хімія в шк. - І998. - №3. - С.32-34.

 9. Морозов В. Екологічна освіта в системі „ліцей - вуз" //Рідна шк. - 1998. - № 5. - С. 54.

 10. Надворный В.Г. Новые формы и методы экологического образования студентов на факультетах дополнительных педагогических профессий в вузах Украины //Екологія і освіта: питання теорії та практики: 36. тез доп. та виступів 4-ї міжнар. конф. - Черкаси. 1998. - С.60-62.

 11. Нінова Т.С. Принцип неперервності у підготовці майбутніх учителів до екологічної освіти і виховання учнів //Там само. - С. 46-47.

 12. Павленко Ю.П. Из опыта экологической подготовки специалистов в техническом вузе //Там само. - С. 18-19.

 13. Самойленко Н.Н и др. Об эколого-правовом образовании инженеров //Вестн. Харьк. гос. политехп. ун-та.- 1998.-Вып.22.-С. 125-129.

 14. Ткач Г.А. и др. Экологическое образование - основа нравственно-этического воспитания //Там само.- С. 122-125.

 15. Цейтлин М.А и др. Экологический подход к бытовым проблемам в воспитании студентов //Там само. - С. 129-131.

 16. Червонецький В.В. Еколого-професійна підготовка вчителя: реалії і проблеми //Червоненький В.В. Екологічна освіта учнів в школах країн Східної та Центральної Європи. -Донецьк: 1998. - 285с.

ВИХОВНА РОБОТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 1. Алатарцева О.М. Моральний клімат студентського колективу і самовиховання майбутніх спеціалістів //Соціалізація особистості. - К.:ППУ ім. М.П. Драгоманова.1998. - С.96-101.

 2. Аніщенко Н.В. Використання художнього синтезу v формуванні духовної культури студентської молоді //Проблеми освіти. - К., 1998, -Вип. 9.-С. 109-1 16,

 3. Баженов В.Г., Пономарьов О.С. Формування активної життєвої позиції майбутніх фахівців //Вест. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. - С. 21 -24.

 4. Баженов В.Г. та ін. Виховання патріотизму майбутніх керівників //Там само.- С. 100-103.

 5. Байша К.М. Виявлення реального стану морального виховання студентів //Соціалізація особистості.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998.-С. 106-111.

 6. Білий Д.Д. Проблема національно-патріотичного виховання в вищих навчальних закладах МВС України//Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф. 13-14 листон. 1998 р. - Донецьк: ДонДУ, 1998. - С.34-36.

 7. Галуза Л.Ф. Основні напрямки миротворчого виховання студентів в процесі вивчення іноземної мови //Наук. зап. Острозької Академії. - 1998. - Т. 1, ч. 2. - С. 93-97.

 8. Галуза Л.Ф. Реалізація миротворчого виховання студентів у процесі позанавчальної діяльності засобами іноземної мови //Там само. - С. 97-102.

 9. Гіптерс З. Художня самодіяльна творчість студентів як засіб естетичного виховання майбутніх спеціалістів: Метод. посіб. – Л.: Каменяр, 1998. – 144 с.

 10. Голоскоков Е.Г., Киреев Н.Г. Патриотическое воспитание й развитие национального сознания студентов кафедры АУД ХЕПУ на основе работ ученых Украины в ракетно-космической отрасли //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. - С. 104-107.

 11. Грищенко М. Іноземна мова та естетичний розвиток студентів //Мистецтво та освіта. - 1998 - № 3. С. 38-40.

 12. Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: 36. наук: ст. (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. семінару м. Черкаси, 19-21 трав. 1998 р.) - Черкаси, 1998.- 116с.

 13. Даньшева С.О. Культ самовиховання в студентському колективі //Соціалізація особистості. - К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова. 1998.- С. 120-125.

 14. Добрускін М.Є. Формування політичної культури студентів //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. - К.: Гнозис. 1998. - С.476-481.

 15. Дудко Л.А. Громадянське виховання студентської молоді: практика, пошук, проблеми
  //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: 36. наук. ст. - Черкаси. 1998.-С.50-56.

 16. Жванко Л.М. Біографії державних діячів періоду національної революції 1917-1920 рр. як один із чинників патріотичного виховання студентів //Вестн. Харьк. гос политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. - С. 108-111.

 17. Карабанов М.М. Марценюк Л.М. Формування національної свідомості студентів у процесі вивчення проблеми союзного будівництва в курсі „Історія України" //Проблеми освіти. - К., 1998. Вип. 9. - С.82-90.

 18. Карпенко О.Г. Демократизація виховання молоді в об'єднанні, групі //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 1998. - С.54-65.

 19. Киричук О. Психологічне забезпечення системи громадянського виховання студентської молоді Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: 36. наук. ст. - Черкаси. 1998.-С.14-22.

 20. Концепція виховної роботи зі студентами Волинського державного університету ім. Лесі Українки /[Уклад. Я.О.Мольчак]: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - ВДУ, 1998. - 43 с.

 21. Концепція організаційно-виховної роботи серед студентів у Київському державному торговельно-економічному університеті //Освіта.-1998.-21-28 жовт.-С.5.

 22. Косарєва Н.1. Особливості громадянського виховання студентської молоді //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: 36. наук. ст. - Черкаси. 1998. - С.36-42.

 23. Костенко Ю.Т. га ін. Актуальные вопросы воспитагельной работы среди студентов //Вести. Харьк. гос. политехн. ун-та. - 1998. - Вып.22. -3-10.

 24. Лагошный А.Ю. и др. Студент как элемент учебно-воспитательной системы //Проблеми
  вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах: Тези доп. на Всеукр. наук.-метод, конф. 16-18 груд. 1998. - Дніпропетровськ. 1998. - С. 57-62.

 25. Лебідь С.Г. Екологічна культура як складова гуманізації виховання //Наук. праці Нац. ун-ту “Києво-Могилянська Академія” Миколаївська філія. – 1998. – С. 77-81.

 26. Леутська Л.Д., Маркозова 0.0. Моральні цінності й антицінності українців у сучасному виховному процесі //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та, 1998. - Вьіп.22. -С. 93-97.

 27. Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика. програми. - К., 1998. - 192 с.

 28. Парієнко Г.К., Євпатова Л.П. Виховний потенціал української національної ідеї (методичні і методологічні аспекти) //Аграрний вісн. Причорномор’я. - О.: ОСІ, 1998. - Вип. 3. - С. 194-196.

 29. Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах: Тези доп. Всеукр. наук.-метод, конф., 16-17 груд. - Дніпропетровськ, 1998. - 88 с.

 30. Сук О.Є. Культурні традиції і духовність молоді Україні //Вестн. Харьк. гос. поличехн. ун-та, 1998.-Вып.22.- С. 97-100.

 31. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості: Програма спецкурсу і навчальний посібник /Кол. авторів: Р.О. Захарченко, В.П. Москалець, Ю.Д. Руденко, І.В. Огородник, В.К. Сидоренко, Д.О. Тхоржевський. – К.: ІЗМН, 1998. – 150 с.

 32. Троян Х.О. Принципи індивідуального підходу у вихованні студентської молоді //Аграрний вісн. Причорномор'я. - О.: ОС1, 1998.-Вип. 3.-С.210-211.

 33. Устименко С.В, Колбін В.Г. Морально-естетичне виховання студентів засобами мистецтва
  //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. - Донецьк: ДонДУ, 1998.-С.47-49.

 34. Чабан А.Ю. Формування історичної свідомості студентської молоді в умовах українською державотворення //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: 36. наук.ст. - Черкаси,1998.- С. 31-36.

 35. Черниш О.М. Політичне виховання молоді на сучасному етапі //Аграрний вісн. Причорномор'я. - О.: ОСІ. 1998.-Вип.3.-С.222-224.

 36. Чибісова Н.Г. Форми і методи виховної роботи в умовах кризового суспільства //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 94-97.

Див. 124, 2969, 2988,3048, 3116.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

 1. Дубогай О.Д. Формування здорового способу життя – громадянський обов’язок молоді //Громадянське виховання студентської молоді в умовах трансформації суспільства: Зб. наук. ст. - Черкаси, 1998. – С. 27-31.

 2. Кириченко Т. Атлетична гімнастика у педвузі //Рідна шк. - 1998.-N4. - С.59-60.

 3. Курочкина М.С., Михайленко А.В., Величко В.В. Самбо – самооборона без оружия – как фактор подготовки специалиста (гуманистический аспект) //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – 1998. – Вып.22. – С. 73-78.

 4. Поташнюк І.В. Професійна гігієнічна підготовка студентів університету класичного типу //Педагогічний пошук. - 1998.-Вип.2.(22). - С.17-19.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 1. Акименко М.І., Тхоржевський Д.О., Ховрич М.О. Підготовка студентів індустріально-педагогічного факультету до організації та проведення науково-технічної творчості молоді //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – 1998. – С.48-50.

 2. Астахова В.І. Студентська наука: учора, сьогодні, завтра //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.109-111.

 3. Герасименко О.І., Іванов Л.З. Студенти модернізують шкільну техніку //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – 1998. – С.98-103.

 4. Закалюжний В.М., Шевчук О.Г. Радіоаматорство як засіб розвитку науково-технічної творчості студентства //Там само. – С. 109-111.

 5. Кириченко О.М., Васильєв І.Б., Вілков С.М. Художньо-конструкторська підготовка як основа розвитку творчих здібностей інженерів-педагогів //Там само. – С. 45-47.

 6. Мошель М.В. Підготовка студентів до науково-дослідної та науково-технічної діяльності в процесі навчання фізики в вузі //Там само. - С. 51-53.

 7. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Науково-пошукова діяльність як фактор оптимізації довузівської підготовки майбутніх учителів //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.82-88.

 8. Спіцин Е.С. Деякі підходи до проблеми відновлення системи відбору та виховання талановитої студентської молоді //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.130-134.

 9. Ставровський А.Б. Досвід студентських олімпіад із програмування //Там само. – С.135-138.

 10. Шевченко А.В. Вплив науково-технічної творчості студентів на підготовку їх як спеціалістів професійних і загальноосвітніх шкіл //Там само. – С. 162-164.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

 1. Астахова К.В. Кадровий потенціал вищої школи: нові вимоги часу //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.130-133.

 2. Барсуков С.І. Узагальнююча методологія підготовки наукових і педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах //Аграрний вісн. Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С.76-84.

 3. Бессалова Т.В. Формування та розвиток кадрової складової наукового потенціалу вузівської науки України //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.26-30.

 4. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: Биографический словарь /Харьк. Гуманитарный ин-т «Народная украинськая академия” . – Х. – 1998. – 736 с.

 5. Зязюн І. Сучасний викладач технічного вузу: особливості педагогічної дії //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.9-13.

 6. Кліцаков І.О. Педагогічні кадри України (1917-1937 рр.) – Донецьк, 1998. – 309 с. – Бібліогр.: 135 назв.

 7. Козлакова Г.О., Цибанєв В.І. Підсистема автоматизованого управління випускаючою кафедрою //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.35-43.

 8. Котова О. Система підготовки та державної атестації наукових і науково-педагогічних кадрів: етапи створення і вдосконалення //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.2. – С.87-94.

 9. Мінюкова Т. Правовий статус керівників, педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти України //Право України. – 1998. - № 6. – С. 48-50.

 10. Мінюкова Т. Особливості наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників //Освіта і управління. – 1998. – Т. 2., № 2. – С. 190-192.

 11. Мінюкова Т. Правове положення керівників, педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти України (сучасний стан) //Освіта і управління. – 1998. – № 2. – С. 45-50.

 12. Нем’ята Л.Г., Кравцова Н.Е. Деякі аспекти інтерактивної сторони спілкування педагогів //Аграрний вісн. Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С.186-192.

 13. Никифоров Р. Діяльність Кримського республіканського інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів освіти як науково-методичного центру роботи з педагогічними кадрами в регіоні //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.158-159.

 14. Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф.: У 2 ч. – Чернівці: Прут, 1998. –

Ч. 1. – 1998. – С. 1-288: табл.

Ч. 2. – 1998. – С. 289-576: табл.

 1. Підкурганна Г.О. Педагогічний менеджмент у діяльності викладача вищої школи //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 21-26.

 2. Сурмій А.М., Посторонко А.І., Стешенко В.В. Основи освітньо-кваліфікаційної характеристики інженера-педагога //Проблеми трудової і професійної підготовки. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С17-21.

 3. Теорія і технологія атестації педагогічних працівників /М.С. Сметанський, В.М. Галузяк, О.В. Шестопалюк та ін.; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 1998. – 199 с.

 4. Хахула Л.П. Організаційно-педагогічне керівництво та методична допомога молодим викладачам вищих навчальних закладів //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.113-119.

 5. Цвих В.Ф. Соціальний захист в системі вищої освіти в умовах формування ринкових відносин //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.59-60.

Див.

ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 1. Алексєєв Ю.М. Спочатку побудувати школи.../Київський ін-т "Слов'янський ун-т". – К.: Експрес-об'ява, 1998. - 95 с.

 2. Артемчук Г. Київський державний лінгвістичний університет: полудень віку //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.185-189.

 3. Волович В. Соціологічна освіта в Україні //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. - № 1/2. – С. 202-210.

 4. Діденко В.В. Нарис історії Національного аграрного університету: (До сторіччя заснування). – К.: Аграр. наука, 1998. – 173 с. – Імен. покажч.: с. 166-174.

 5. Київський державний лінгвістичний університет: Іст. нарис, 1948 – 1998 /[Редкол: Г.І. Артемчук (голова) та ін.]. – К.: Ленвіт, 1998. – 103 с. [12] арк.

 6. Перестюк М.О. Механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка //Бюл. Укр. мат. товариства. – 1998. - № 4. – С. 12-15.

 7. Танцюра В.І., Куліш С.М. Історична освіта в Україні: труднощі, пошуки //Вісн. Харк. університету № 401: Історія України, Вип. 2. – 1998. – С. 3-9.

 8. Татіївський П.М. До проблеми розвитку дизайн-освіти в Україні //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.330-335.

 9. Чачко А. Університетська освіта бібліотекаря та вимоги до професора //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 215-220.

 10. Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. Математичний факультет: [Зб. ст. з історії фак-ту.] – К.: Ін-т математики НАН України, 1998. – 153 с.

 11. Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики, Всеукраїнська наук. конф. (3; 1998; Київ). Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”, [Київ, 27-28 трав. 1998 р.: У 2 ч.]. – К.: НПУ, 1998. – 20 см. – У надзаг.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Акад. пед. наук. України, Ін-т змісту і методів навчання.

Ч. 1. Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах ступеневої освіти. – 1998. – 197 с.: іл.

 1. Шляхом до національного економічного …: [Стрінки 90-річної історії Київ. нац. екон. ун-ту] – К.: КНЕУ, 1998. – 139с.

 2. Яковенко А.М. Про ступеневу систему безперервної аграрної освіти //Аграрний вісник Причорномор’я. – О.: ОСІ, 1998. – Вип. 3. – С. 71-75.

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА

 1. Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка //Учитель. – 1998. - №6. – С. 62-65.

 2. Кубіцький С.О. Структура професійної готовності майбутніх офіцерів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.230-238.

 3. Маслов В. Культурологічна підготовка слухачів і курсантів у вищих військових закладах освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 2. – С.167-172.

 4. Нещадим М.І. Методологічні засади створення системи військової освіти в Україні //Наука і оборона. – 1998. – № 2. – С. 33-40.

 5. Романенко О.П. Основні напрямки діяльності Академії Збройних Сил України з підготовки офіцерських кадрів //Там само. – С. 41-43.

 6. Руденко В.П. Теорія і практика навчання курсантів-кінологів у військово-навчальних закладах (1945-1997 рр.) /Акад. прикорд. військ України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 1998. – 18 с.

 7. Томіленко А.Г. Формування професійної культури курсантів під час вивчення курсу історії України (на прикладі навчального закладу Управління державної пожежної охорони) //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.126-129.

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА

 1. Беркита К. Механізм засвоєння економічних знань – складова педагогічної технології підготовки випускників фінансово-економічних коледжів //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 2. – С.68-72.

 2. Беркита К. Сучасні тенденції в підготовці бакалаврів у фінансово-економічних коледжах //Там само. – С. 100-104.

 3. Ватаманюк З.Г., Кончаківський І.В. Економічному факультетові Львівського державного університету імені І. Франка – 30 років //Фінанси України. – 1998. - № 5. – С. 29-33.

 4. Каменева Н.Н., Черная Т.И. Изменение системы экономического обучения как фактор развития студенческого самоуправления //Там само. – С. 63-67.

 5. Михайленко В. Складаємо GMAT: (Загальноосвітній тест з бізнесу) //Міжнародна освіта та кар'єра. - 1998.-N1. - С.14-15.

 6. Решетняк Н.Б., Тимченко И.Е. Реализация принципа коллективного принятия решений в преподавании экономики //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – 1998. – Вып.22. – С. 55-59.

 7. Сергеева Л. Підготовка учнів вищих професійних закладів до управління в сфері малого бізнесу //Рідна шк. – 1998. - № 9. – С. 51-53.

МЕДИЧНА ОСВІТА

 1. Гірин В.М., Криштопа Б.П. Від клінічного інституту для удосконалення лікарів – до Київської медичної академії післядипломної освіти //Трибуна. – 1998. - № 9-10. – С. 9-12.

 2. Дем’янчук Т.О. Виховання студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації в позааудиторний час. – Рівне: Temic, 1998. – 155 с.

 3. Коваль С.Н. Исследование сформированности профессионально-важных действий у студентов-стоматологов //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.48-53.

 4. Ковальчук В.С., Балацький Є.Р. Чи будуть розв’язанні проблеми підготовки хірургів у вузі? //Шпитал. хірургія. – 1998. - № 2. – С. 121-123.

 5. Коровіна Л. Оцінка знань студентів-медиків за контрольно-навчальними програмами //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.96-103.

 6. Циганенко А.Я. та ін. Стандартизація та систематизація контролю знань – актуальна методична проблема підвищення якості підготовки лікарів //Укр. радіол. журн. – 1998. – Т. 6, вип. 3. – С. 370-372.

 7. Шембелева Е.А. Деонтологическое воспитание: социально-психологический аспект //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 534-541.

МУЗИЧНА ОСВІТА

 1. Антонець Н. Школа і особистість у музично-виконавській педагогіці //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип.VI. – С.337-346.

 2. Балан Е.Л. Педагогическое взаимодействие в процессе непрерывного образования специалиста - музыканта //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.26-29.

 3. Дебела Ж. Пошуки шляхів розвитку творчої особистості студентів у процесі диригентської підготовки //Там само. – 76-79.

 4. Могилевская И.М. Реализация принципа целостности в процессе инновационного обучения будущих учителей музыки //Там само. – С. 56-58.

 5. Мостова І. Педагогічно-виконавська майстерність учителя музики //Мистецтво та освіта. – 1998. – №2. – С.46-51.

 6. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: Навч. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 247 с.

 7. Рудницька О.П. Основи викладання мистецьких дисциплін. – К.: Експрес, 1998. – 183 с.

 8. Смирнова Л.А. Психолого-педагогическое обоснование принципов отбора учебного материала для профессиональной подготовки учителя музыки общеобразовательной школы //Там само. – С. 107-111.

 9. Языкова Н.Б. Специфика профессиональной подготовки студентов консерватории //Там само. – С. 53-55.

Педагогічна освіта

 1. Базілевська Л.С. Самопізнання – необхідна умова підготовки студента педвузу до професійної діяльності //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.79-84.

 2. Бєлова Н.К. Деякі аспекти аналізу сучасного стану професійної підготовки майбутнього вчителя //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.19-22.

 3. Богданова І.М. Інноваційні підходи до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів //Там само. – С.32-37.

 4. Богданова М.К. Формирование у будущих учителей умения педагогического общения //Наша шк. – 1998. - № 1. – С. 4-12.

 5. Бойчук М.П. Технологія економічної підготовки студентів педагогічних училищ //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.71-72.

 6. Болюбаш Я.Я., Корець М.С. Особливості ступеневої підготовки вчителів трудового навчання //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.61-63.

 7. Булда А. Практична підготовка студентів до інноваційної діяльності: (з досвіду роботи іст. ф-ту НПУ ім. М.П. Драгоманова) //Історія в шк. - 1998.-N10. - С.8-9.

 8. Валье О.Е., Свєтной О.П. Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх вчителів математики до творчої діяльності //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С.93-94.

 9. Васильєв І., Дев’ятьярова Т. Управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів //Освіта і упр. – 1998. – Т.2, №2. – С.95-99.

 10. Вєтрова Н. Програма дистанційної підготовки педагога-психолога-дослідника: зміст і форми реалізації //Там само. - №3. – С. 137-140.

 11. Виговська О.І. Творча педагогічна діяльність у структурі фахової підготовки вчителя //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С.87-89.

 12. Волинець К. Наступність в підготовці педагогів-вихователів //Освіта.-1998.- 1-8 лип.-С.4-5.

 13. Волошенко О. Становлення педагога в умовах коледжу //Рідна шк. – 1998. - № 4. – С. 62-63.

 14. Глузман А.В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов университета: теория и опыт исследования – К.: 1998. – 251 с. Бібліогр.: С. 222-242.

 15. Глузман Н.А. Особистісно-орієнтована підготовка студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.116-119.

 16. Головач Ю.В. О результатах предпроэктного исследования общественного мнения о системе подготовки учителей английского языка (Украино-Британский проект) //Проблеми сучасної методики навчання іноземних мов: Вісн. КДЛУ: Дослідж. молодих вчених. Сер. Педаг. та психол. - Вип. 1. – К.: КДЛУ, 1998. – С. 51-66.

 17. Гоменюк Л.М. Розвиток мотивації учіння як засіб формування професійних якостей майбутніх педагогів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.304-306.

 18. Гончаренко С., Дробчак З., Хлопик Р. Удосконалення підготовки вчителів фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.23-26.

 19. Городиський М.І. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя. – Х.: ХДПУ, 1999. – 18 с.

 20. Григоренко В.Г. Теоретичні і експериментальні аспекти формування професійно-педагогічної мотивації у студентів педагогічних інститутів //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.66-68.

 21. Гриньова В.М. Система знань майбутнього вчителя //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр.: Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства. – Х., 1998. – С. 48-53.

 22. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: теоретичний та методичний аспекти. – Х.: Основа, 1998. – 298 с.

 23. Дев’ятьярова Т.А., Васильєв І.Б., Матюхова А.Л. Роль індивідуалізації навчання в формуванні та розвитку творчих здібностей майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С.72-74.

 24. Дидусь Н.И. Развитие педагогической техники будущих учителей //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.96-99.

 25. Діденко Г.П. Завдання та зміст курсу патентознавства в системі підготовки вчителів технології //Проблеми трудової і проф. підгот . - К. -1998.- Вип.1. - С.69-71.

 26. Дметерко Н.В., Ікуніна З.І. Дослідження нового підходу до інтелектуальної підготовки вчителя //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.137-139.

 27. Добровольська Л.П. Особливості професійного відбору майбутніх педагогів //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1998.- Вип.1. - С.12-16.

 28. Долинська Л. Діалогічна взаємодія викладача зі студентами як умова особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя //Там само. - Вип.2. - С.93-97.

 29. Долинська Л.В. Психолого-педагогічні умови особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя //Там само. - Вип.3.- С.65-72.

 30. Долинська Л.В., Зінченко Л.М. Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.421-428.

 31. Долинська Л.В., Яремчук С.В. Усвідомлення студентами педвузу завдань та вимог майбутньої діяльності //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1998. - Вип.1.- С.3-7.

 32. Долинська Ю.Г. Особистісне зростання практичного психолога в процесі його професійної підготовки //Там само. - С.155-160.

 33. Дубасенюк О. Методи формування професійної умілості майбутніх учителів //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.37-40.

 34. Ємець О. Педагогічні ситуації в підготовці вчителя фізкультури //Фіз. виховання в шк. – 1998. - №4. – С.10-12.

 35. Зайцєва О.М. Шляхи та засоби підготовки студентів педвузу до професійної кар"єри педагога //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. - Рівне, 1999.- Вип.6. - С.105-109.

 36. Зінченко В.П., Янцур М.С., Вронський О.С. Зміст підготовки вчителів і практичних психологів до використання ЕОМ в профорієнтації учнівської молоді //Там само. - С.93-98.

 37. Ільїн Г. Шляхи формування основ педагогічної техніки вчителя в позааудиторній роботі педвузу //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.194-201.

 38. Індивідуалізація підготовки вчителя: Проблеми, досвід, перспективи – Миколаїв, 1998. – 45 с.

 39. Карпенко І., Сілютіна І. Емоційна культура майбутнього вчителя //Рідна шк. - 1998. - N6. - С.3-5.

 40. Касперський А.В.Особливості дидактики вивчення радіоелектроніки в педагогічних вузах //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.135-137.

 41. Кириченко Т.Г. Формування позитивної мотивації у студентів педагогічного вузу до здорового способу життя //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова - К.,1998.- Вип.3. - С.77-83.

 42. Кисельов С.М., Кушнарьов В.Ф. До питання про професійну адаптацію студентів технологічних факультетів педвузів //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.139-141.

 43. Кічук Н.В. Структурно-змістовні характеристики творчої особистості майбутнього вчителя //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.8-10.

 44. Князян М. Навчально-дослідна діяльність майбутніх учителів як засіб активізації професійно значущих знань //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 2. – С.105-114.

 45. Коваль Л. Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників в Україні //Соц. політика і соц. робота. - 1998.-N1-2. - С.86-95.

 46. Ковальова І.О. Перший крок до формування творчого іміджу майбутнього вчителя //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова,1998. - С.125-128.

 47. Ковальова О.В. Морально-естетичне виховання майбутнього вчителя //Там само. - С.138-143.

 48. Лазаренко Д.А., Лазаренко Н.Ю., Рукасова С.А. Непрерывная экономическая подготовка будущих учитетей технологии //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.67-69.

 49. Лазаренко Д.О. Побудова змісту програми „Основи економічної теорії” для підготовки вчителів трудового навчання //Проблеми трудової і проф. підгот. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С.21-24.

 50. Лазаренко О.Я., Перепічаєнко Є.К., Шумілова Е.Д., Пліско Ю.В. Вивчення прогресивних технологій при підготовці вчителів трудового навчання //Там само. - С.145-147.

 51. Линенко А.Ф. Педагогическое самосознание студентов как критерий готовности к будущей профессиональной деятельности //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.13-19.

 52. Литвинова Л.М. Методичне забезпечення мовної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання //Проблеми трудової і проф. підгот . - К.-1998.- Вип.1. - С.73-74.

 53. Лобода С. Луганський педінститут святкує ювілей //Освіта України.-1998.-3 черв., №23.-С. 7.

 54. Логвиненко Т. Розвиток творчого мислення як фактор формування особистості вчителя//Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. VI. – С.323-331.

 55. Максименко С.Д., Щербан О.Д. Професійне становлення молодого вчителя: Навч. посіб. для студ. пед. вузів. – Ужгород: Закарпаття, 1998. – 106 с.

 56. Максимчук Н.П. Ціннісні орієнтації та формування особистості майбутнього педагога //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова - К.,1998. - Вип.1. - С.33-36.

 57. Малаканова Л. Критеріально-орієнтовані тести як засіб гуманізації професійної підготовки майбутнього вчителя //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.188-194.

 58. Марковец Г.В., Марковец Е.Л. Профессионально ориентированная коррекция личности будущих педагогов и основные условия ее эффективности //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С.434-440.

 59. Михалін Г., Томащук О. Професійна спрямованість викладання спеціальних математичних дисциплін //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.9-13.

 60. Мішуков О., Швидка О. Природознавча освіта в ліцеї при педагогічному інституті //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.6.

 61. Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: теорія, практика, програми. – К.: МОН України, ІЗМН, 1998. – 192 с.

 62. Москаленко Г. Художня культура майбутнього учителя праці – умова успішної професійної діяльності //Рідна шк. – 1998. - № 9. – С. 64-66.

 63. Мостова І. Принципи формування педагогічно-виконавської майстерності майбутнього учителя музики //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.201-208.

 64. Моторний Л.Т., Борисенко І.В. Про ефективність безперервної підготовки вчителя технології в навчальному комплексі "Ліцей-ВНЗ" //Проблеми трудової і проф. підгот . - К.-1998.- Вип.1. - С.71-73.

 65. Музальов О. Основи теоретичної і практичної підготовки спеціаліста музично-педагогічного профілю //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.108-116.

 66. Немченко Ю.В. Науково-теоретичні основи вивчення курсу „Безпека життєдіяльності” майбутніми вчителями трудового навчання //Проблеми трудової і проф. підгот. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С.24-27.

 67. Нечволод М.К., Шуригіна Л.С., Надточій В.О. Фізика як засіб гуманітаризації освітньо-професійної підготовки вчителя технологій //Проблеми трудової і проф. підгот . - К.-1998.- Вип.1. - С.51-53.

 68. Обозний В.В. Краєзнавча підготовка як компонент стандарту вищої педагогічної освіти //Безперервна географічна освіта: інноваційні методи і технології: Матеріали IV Міжнар. наук.-метод. семінару, Харків, 13-17 верес. 1998 р. – Х., 1998. – С. 111-112.

 69. Овчаренко В.П., Костіков О.П., Олійник Р.В. Значення деяких технологій викладання фізики в поглибленні професійної підготовки вчителя трудового навчання //Там само. - С.147-149.

 70. Олійник Р.В., Овчаренко В.П., Костіков О.П. До проблеми викладання фундаментальних дисциплін під час підготовки вчителя праці //Проблеми трудової і проф. підгот. - 1998. - Вип.1. - С.49-51.

 71. Ордановська О., Редько Г. Удосконалення підготовки вчителів фізики //Фізика та астрономія в шк. - 1998.-N2. - С.22,34,43,53,55.

 72. Пасинок В.Г. Теорія та методика мовної підготовки вчителя в університеті – Х.: Основа, 1998. – 306с. Бібліогр.: с. 287-305.

 73. Педагогічні основи виховання національної самосвідомості майбутнього вчителя //Теоретичні засади виховання національної самосвідомості. – К, 1998. – С. 91-123.

 74. Переухенко Г.І. Місце і роль курсу "Основи педагогічної майстерності" у системі професійної підготовки майбутнього вчителя //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.74-76.

 75. Підкурганна Г.О. Художньо-педагогічна підготовка фахівців дошкільного виховання в педагогічному університеті (Системний підхід) – СПб., 1998. – 276 с.

 76. Попович І.М. Професійне самовизнання як умова успішного оволодіння майбутньою професією //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1998.- Вип.1. - С.161-166.

 77. Постовий В.Г., Стрельнікова Н.М. Підготовка студентів педвузу до роботи з батьками учнів //Формування педагогічної культури батьків у сучасних умовах. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 55-70.

 78. Поташнюк І.В. Основні напрями професійної гігієнічної підготовки педагогів //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.96-100.

 79. Поташнюк І.В. Напрями вдосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів як вихователів здорового способу життя //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.26-28.

 80. Проданенко Т.В. Підготовка студентів педагогічних вузів до організації позакласної виховної діяльності з учнями //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.15-19.

 81. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: Навч. посібник – К.: Освіта, 1998. – 198 с.

 82. Протасова Н. Про теорію навчання учителя //Рідна шк. - 1998.-N11. - С.73-75.

 83. Психологічні основи виховання національної самосвідомості майбутнього вчителя //Теоретичні засади виховання національної самосвідомості. - К., 1998. - С.55-91.

 84. Пудовкина З.Я., Гайворонский В.Ф. Фундаментализация профессиональной подготовки учителя технологий посредством кафедральной НИР //Проблеми трудової і проф. підгот.- К.-1998.- Вип.1. - С.57-58.

 85. Реброва Е.Е. К вопросу о мировоззренческой подготовке будущих учителей музыки в вузе //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.93-96.

 86. Римар Л.В. Професійна самосвідомість учителя: проблеми її формування у студентів педвузу //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова - К.,1998. - Вип.3.- С.72-77.

 87. Рудницька О.П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: [Навч. посібник]. – К.: ІЗМН, 1998. – 247 с.

 88. Рудницька О.П. та ін. Основи педагогічних досліджень: Навч. –метод. посіб. для студ. ВНЗ, які вивчають дисципліни мистец. циклу. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1998. – 144 с.

 89. Рудницька О., Аніщенко Н. Шляхи застосування мистецтва у розвитку культури майбутнього вчителя //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. - C. 317-323.

 90. Рукасов В.І., Внукова І.П. Формування професійної самосвідомості у студентів технічного факультету //Проблеми трудової і проф. підгот. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 125-127.

 91. Рябушко С. Культура педагогічного спілкування майбутніх учителів – важливий аспект професійної підготовки //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 2. – С. 146-153.

 92. Сергієчко Н. Підготовка майбутнього вчителя: творчий аспект //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. VI. – С.331-337.

 93. Сидоренко С.А. Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в процессе подготовки к вокально-хоровой работе с младшими школьниками //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С.91-93.

 94. Сидорович М., Бичкова І. Форми співробітництва природничих кафедр зі школою.: (Херсонський державний педагогічний інститут) //Біол. і хімія в шк. - 1998.-N2. - С.4-5.

 95. Сиротенко Т.А., Лошак Л.В., Полякова С.Є. Особливості вивчення декоративно-прикладного мистецтва зі спеціалізації "Обслуговуюча праця" //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.141-142.

 96. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість. – К.: Каравела, 1998. – 151 с. – Бібліогр.: 191 назв.

 97. Скиба В. Підготовка юридичних кадрів для системи освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.125-131.

 98. Слободюк Р.С., Барбашева Н.П., Тертишнікова Н.О. Про підготовку майбутніх вчителів фізики до організації творчої дослідницької роботи учнів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С.42-44.

 99. Слюсар І. Індивідуально-диференційоване навчання у педагогічних вузах України //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.148-160.

 100. Солодухова О.Г. Поняття і особливості професійної адаптації молодого вчителя //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.8-12.

 101. Солодухова О.Г., Вовк Н.В. Дослідження професійної адаптації вчителя праці як багатомірного стохастичного процесу //Проблеми трудової і проф. підгот . - К.-1998.- Вип.1. - С.130-132.

 102. Співак В. Діалогічне спілкування як засіб актуалізації самоконтролю студентів при засвоєнні іноземної мови //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.,1998. – Вип. 1. - С.54-57.

 103. Стешенко В.В. Змістові лінії в структурі стандарту освітньо-професійної підготовки вчителя //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.63-65.

 104. Стешенко В.В. Характерні риси вищої педагогічної освіти //Проблеми трудової і проф. підгот. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С. 7-13.

 105. Сумський В.І., Коношевський Л.Л. НІТН в навчальній лабораторії //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.132-135.

 106. Сурмій А.М., Вілков С.М. Методичне забезпечення дисципліни "Методика викладання хіміко-технологічних дисциплін і виробничого навчання для інженерів-педагогів" //Там само. - С.142-143.

 107. Ткаченко Л.П. Взаємозв’язок індивідуально-типологічних особливостей та мовної компетенції студентів педагогічного вузу //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.355-359.

 108. Уляновська Є. Підготовка майбутнього вчителя до активізації самостійної пізнавальної діяльності молодших школярів //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 2. – С.72-78.

 109. Хавро В.А., Кисельов С.М. Особливості викладання фізики в спеціалізованих ліцейних класах при педвузах //Проблеми трудової і проф. підгот. - К.-1998.- Вип.1. - С.117-119.

 110. Хомич Л. Цивілізаційні процеси і професійна підготовка вчителя //Рідна шк. - 1998.-N7-8. - С.76-78.

 111. Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів – К.: „Магістр-S”, 1998. – 198 с. Бібліогр.: с. 181-197.

 112. Цибулько Г.Я. Педагогіка учнівського самоврядування як теоретична основа професійної готовності майбутнього вчителя //Проблеми трудової і проф. підгот. – Слов’янськ: СДПІ, 1998. – Вип. 2. – С. 74-78.

 113. Цокур О.С., Таланова Л.Г. Анализ тенденций развития отечественной системы высшего профессионального образования учителя //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1-2. – С.81-84.

 114. Чепелєва Н.В. Психологічна характеристика читацької компетенції студентів //Психологія: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова - К.,1998. – Вип. 1. - С.43-48.

 115. Чуйко С.М., Чуйко О.В. Про специфіку викладання математики вчителям прац і //Проблеми трудової і проф. підготовки . - К.-1998.- Вип.1. - С.54-55.

 116. Шевнюк О.Л. Прояв художньо-естетичних потреб майбутнього вчителя у структурі його професійної підготовки //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгмоанова,1998. - С.171-181.

 117. Шемелюк І. Самоактуалізація і становлення особистості майбутнього вчителя: постановка проблеми //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.542-545.

 118. Шкіль М. Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова на порозі нового тисячоліття //Освіта України.-1998.-23 верес., № 39.-С. 6.

 119. Ягупець Ю.І., Агулов В.Т. Роль дисциплін загальноінженерного циклу у формуванні професійної підготовки випускника педагогічного вузу //Проблеми трудової і проф. підготовки . - К.-1998.- Вип.1. - С.56.

 120. Яковлєва В. Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку //Рідна шк. – 1998. - № 12. – С. 60-62.

 121. Яловик В.Т. Психологічні передумови формування педагогічних здібностей у вчителів фізичної культури. – Луцьк: Вежа, 1998. – 146 с.

 122. Янцур М.С. Зміст теоретичної підготовки фахівців з професійної орієнтації //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. - Рівне, 1998.- Вип.4. - С.49-55.

 123. Яремчук, С.В. Шляхи формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя //Психологія. Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова – К, 1998.-Вип.1.-С.28-32.

Див.134,2933,2935,2937,2942,2945,2952,2956,2957,2967,3016,3030,3033,3045,3064,3100,

3110,3119,3145.

ТЕХНІЧНА ОСВІТА

 1. Агиенко И.В. Инженерное образование: действительное и желаемое //Філос., культура, життя. – 1998. – Вып. 1. – С. 42-47.

 2. Бакатанова В.Б., Гура С.О. Основні напрямки гуманізації інженерно-педагогічної освіти //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С. 29-31.

 3. Величко О.М. Викладання метрології у навчальних закладах України //Укр. метрол. журн. – 1998. – Вип. 3. – С. 11-15.

 4. Вершинін П.П., Заліщук В.В. Формування професійного мислення студентів //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.60-65.

 5. Воробьев Ю., Чекаловец В. Подготовка специалистов для морского транспорта: нужны новые подходы //Судоходство. – 1998. - № 5. – С. 75-77.

 6. Гайдукова В.В., Кобри В.Н., Гайдачук А.В. Гуманизация инженерного образования при подготовке специалистов по безопасности жизнедеятельности //Вестн. Харьк. гос. политехн. ун-та. – Х., 1998. – Вып.22. – С. 70-73.

 7. Гузенко В.А. Инженерное образование: необходимость новой парадигмы //Філос., культура, життя. – 1998. – Вип. 1. – С. 38-42.

 8. Добрускін М.Є. Динаміка розвитку особистості студента – майбутнього інженера //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.47-60.

 9. Каковкін В.В. та ін. Магістри транспорту для залізниць України: (Харк. держ. академія залізн. транспорту) //Залізничний транспорт України (К.). – 1998. - № 1. – С. 55-56.

 10. Кузнецов Г.В., Войцех С.И. Формирование циклов профессионально-ориентированных дисциплин специальности «Защита информации с ограниченным доступом и автоматизация её обработки» //Компьютерные технологии в обучении, научных исследованиях и промышленности: междунар. науч.-техн. конф. 15-16 окт. 1998. – Днепропетровск, 1998. – С. 191-194.

 11. Мамаєв Л.М., Заліщук В.В. Як підготувати студентів швидше набути досвіду на виробництві //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.112-118.

 12. Мошинська К. Повертаючись до витоків: До 100-річчя Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". (В.Л.Кирпичов - засновник і перший директор інституту) //Вісник НАН України. - 1998.-N7-8. - С.56-63.

 13. Одесский государственный политехнический университет. 1918-1998. – Одесса: ОГПУ: Астропринт, 1998. – 165 с.: ил.

 14. Таран Ю., Величко О. Підготовка фахівців у Державній металургійній академії України і технічному університеті „Фрайберзька гірнича академія” //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, № 3. – С.155-157.

 15. Таран Ю.М., Величко О.Г. Проблеми та перспективи підготовки магістрів у Державній металургійній академії України //Теория и практика металлургии. – 1998. - № 1. – С. 3-4.

 16. Узагальнені рекомендації науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів, які відбулися у вищих технічних закладах освіти України в 1996 році /Авт.: Д.Б. Панасович та ін. //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 139-144.

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

 1. Бабенко М. Психологічні особливості студента юридичного факультету //Молодий будівничий України. №3: Матеріали другої студ. наук. конф. „Державотворення в Україні”. 17-18 трав. 1997 р. /Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К., 1998. – С. 115-116.

 2. Головатий С. Від захисту інтересів держави до захисту інтересів людини: (Підготовка юридичних кадрів) //Міжнар. освіта та кар'єра. - 1998.-N1. - С.5-7.

 3. Горбач Н.Л. та ін. Формування пізнавальної самостійності курсантів вищих навчальних закладів МВС як основа підвищення їх професійної підготовки: Навч. посіб. – К.: ТОВ „Міжнар. фін. агенція”, 1998. – 38 с.

 4. Задорожній О. Які юристи потрібні приватній фірмі? //Міжнар. освіта та кар'єра. - 1998.-N1. - С.8.

 5. Чепелюк О.Л. Операційні структури мислення у майбутній діяльності правника //Наук. зап. Острозької Академії. – 1998. – Т. 1, ч. 2. – С.105-110.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА

 1. Бобров В.А. и др. Деловые игры как одна из форм оптимизации учебного процесса в последипломной подготовке врачей //Лікар. справа. – 1998. - № 3. – С. 163-165.

 2. Дивак В. Диференціація змісту, форм і методів професійної підготовки методистів на курсах //Освіта і управління. - 1998.-Т.2, N3. - С.141-147.

 3. Колосовська Н.Д., Свистунов С.В. Освіта дорослих: фунції університетів чи закладів післядипломної освіти //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.12-18.

 4. Корольов Б.І. Товариство „Знання” і освіта дорослих //Трибуна. – 1998. - № 3-4. – С. 8-9.

 5. Лапенок М. Післядипломна освіта:соціально-економічні аспекти //Рідна шк. - 1998. - N5. - С.69-71.

 6. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної координаційної ради з питань післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів: (Кримський респ. ін-т підвищення кваліфікації і перепідгот. кадрів освіти, 1998 р.) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.157.

 7. Протасова Н. Андрогогічна ідея і післядипломна освіта: постановка проблеми //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.13-15.

 8. Протасова Н.Г. Гуманізація післядипломної освіти педагогів /Держ. акад. кадрів освіти. – К., 1998. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 145-151.

 9. Протасова Н. Педагогічний досвід у змісті післядипломної освіти педагогів //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.70-79.

 10. Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку /Держ. акад. керів. кадрів освіти. – К., 1998. – 176 с.

 11. Стахнєвич-Киричук О.І. Психологічні особливості навчального процесу в системі післядипломної освіти//Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 251-256.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 1. Бойчук С.І., Сізих Н.В. Напрямки взаємодії вузів України з міжнародними освітніми організаціями //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.138-140.

 2. Годун О. Структура та особливості формування Web-сторінок факультетів інформаційних технологій вищих закладів освіти в світі //Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 1998. – Вип. 6, ч. 4. – С. 50-52.

 3. Морріс А. Про діяльність офіційного представництва видавництва "ОЮП" в Україні: (Видавництво Оксфордського університету) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.163-164.

 4. Мошков В. Про наслідки дослідження системи підвищення кваліфікації фахівців іноземних мов в Україні у контексті реалізації проекту Британської ради "ІНСЕТ" //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.160-163.

 5. Одерий Л., Старикова Л. Опыт реальной интеграции: Образоват. пространство стран СНГ и Вост. Европы //Персонал. – 1998. - № 3. – С. 30-35.

 6. Окса М. Ювілей А.С.Макаренка у Німеччині: (Міжнародний макаренкознавчий симпозіум на німецькій землі) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.54.

 7. Полієнко М. Міжнародні зв’язки університетів України: традиції і перспективи розвитку //Визвольний шлях. – 1998. – Кн. 10. – С. 1217-1222.

 8. Рибаченко Л.І. Реформування міжнародних зв’язків в сфері діяльності вищої школи //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С.120-122.

 9. Сиротенко А. Український рух «Педагоги за мир та взаєморозуміння» //Освіта України.-1998.-10 черв., № 24.-С.6.

 10. Тодорова Н.Ю. Міжнародні студентські проекти електронного спілкування: комунікативний аспект //Там само. – С. 106-108.

Див.

БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 1. Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К.: Нац. Парлам. Б-ка України. - 1998. – 284 с.

 2. Гільманова Л.В. Спільна робота шкільних і дитячих бібліотек України з інформаційно-бібліографічного забезпечення школярів (завдання, стан, перспективи) //Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 274-277.

 3. Голидьбіна А.В. Деякі аспекти роботи бібліотеки Державної академії легкої промисловості України щодо виховання у молоді поваги до історико-культурної спадщини народу України (з досвіду вузівської б-ки) //Бібліотечне краєзнавство у відновленні історичної пам’яті народу України: Матеріали наук.-практ. конф. (26-27 трав. 1997 р., Київ). – К., 1998. – С. 60-62.

 4. Кобзаренко А. Дитячі бібліотеки: нові часи, нові проблеми і можливості //Бібліотечна планета. – 1998. – № 2. – С. 30-32.

 5. Ловка О. Бібліотека в системі культурних цінностей студентів київських вузів: (за матеріалами соціол. дослідження) // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 165-168.

 6. Лутовинова В. Дослідження процесу формування в Україні спеціальної бібліографії на допомогу освіті та самоосвіті //Там само. – С. 178-185.

 7. Новікова Н.О. Принцип загальнодоступності інформації і його реалізація у виховній та освітній функціях дитячих бібліотек України //Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек: Зб. наук. пр. – К., 1998. – С. 61-69.

 8. Патока В. Бібліографія педагогам: Рец. на покажчик „Українська педагогічна бібліографія (Уклад.: Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук. – К.: УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1992-1997. – Вип. 1-5). //Вісник Книжкової палати. – 1998. - № 1. – С. 27.

 9. Рогова П. Інформаційна підтримка педагогічної галузі: історія і проблеми становлення мережі освітянських бібліотек // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 59-65.

 10. Рева О. Завдання шкільної бібліотеки //Рідна шк. – 1998. - № 1. – С. 28.

 11. Слабко Т.В. Місце бібліотеки у виховній роботі університету //Проблеми вдосконалення виховної роботи у вищій школі в сучасних умовах: Тези доп. на Всеукр. наук.-метод. конф. 16-18 груд. 1998 р. – Дніпропетровськ: ПДАБ та А, 1998. – С. 74-75.

 12. Чорна О. Істричний аспект розвитку освітянських бібліотек в Україні // Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 79-83.

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 1. Алексієнко С.О., Тригубенко В.В. З історії жіночої освіти в Україні //Відродження.- 1998.-N4. - С.33-43.

 2. Бабіна О.І. Перші кроки українізації шкільної освіти в Україні у 1917-1919 роках //Вісн. Київ. ун-ту. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 66-68.

 3. Бацак Н.І. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов’я (ХVІІІ – ХІХ ст..): До 220-річчя утвор. Маріуп. грец. громади – К.: Ін-т історії України НАН України, 1998. – 57 с.

 4. Бездрабко В.М. ХІНО [Харк. ін-т народної освіти] та журнал „Краєзнавство” //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С. 31-38.

 5. Бєлкіна Н. Український педагог Михайло Іванович Демков (1859-1939) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.36-38.

 6. Березівська Л. Проблема народного вчителя в діяльності київських просвітницьких організацій: (Кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) //Рідна шк. - 1998.-N2. - C.65-68. – Бібліогр.: с. 68.

 7. Бессалова Т.В. Внесок Української господарської академії /м. Подебради/ в становлення та розвиток національної політехнічної школи (20-ті – 40-ві рр.) //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 172-178.

 8. Бобров В. Зміст освіти у гімназіях та ліцеях Півдня України Х1Х - початку ХХ століть і проблема гуманітаризації освіти //Рідна шк. - 1998.-N4. - С.78-79.

 9. Бобров В. Становлення та розвиток гімназій Півдня України (Х1Х - початок ХХ ст.) //Шлях освіти. - 1998.-N1. - С.45-46.

 10. Богуш А. Використання спадщини С. Русової в духовному вихованні дітей дошкільного віку //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.192-196.

 11. Бойко А., Охріменко І. „Служба Богові і Батьківщині”: (120 років від дня народж. Г.Г. Ващенка) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С. 17-33.

 12. Болтівець С. Іван Стешенко: педагогічні погляди та ідеї //Освіта і управління. - 1998.-Т. 2.,N2. - С.167-173.

 13. Бондар В., Одинченко Л. Становлення в Україні основ спеціальної освіти дітей з розумовими вадами (1918-1926 рр.) //Дефектологія. - 1998.-N2. - С.39-45.

 14. Борзенько О.І. „Харьковский Демокрит” як феномен українського просвітництва //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С. 55-58.

 15. Бугайцева Г.М. Національні і загальнолюдські принципи у вихованні молодого покоління (із творчої спадщини педагога Г.Г.Ващенка) //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. - С.18-22.

 16. Булда А. Питання професійної підготовки учителя історії в період національно-визвольних змагань українського народу (1917-1920 рр.) //Іст. в шк. України. - 1998.-N1. - С.52-55.

 17. Булда А. Професійна підготовка вчителів історії у період національно-визвольних змагань: (1917 - 1920 рр.) //Іст. в шк. - 1998.-N1. - С.2-7.

 18. Бутівщенко С.В. Про реформування системи управління середньою професійною освітою в Україні у 20-ті роки ХХ століття //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.26-28.

 19. Вагіна О.М. Українські студентські фахові громади в Європейських країнах: 20-30-ті рр. //Придніпровський наук. вісн. – 1998. – Істрія. - № 62 (129). – С. 30-35.

 20. Вдовин С. Основні тенденції розвитку ідей гуманної педагогіки у Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.148-157.

 21. Викладачі Ніжинської вищої школи. 1820-1920: Бібліогр. покажч. Ч.1 /Авт. уклад. Л.В. Гранович. – Ніжин. пед. ун-т ім. М. Гоголя. фундам. б-ка, 1998. – 215 с.

 22. Вірний М. Заповіт Великого князя Володимира Мономаха дітям своїм //Слов’янське віче – ХХІ століття. – 1998. - № 1. – С. 176-181.

 23. Внукова І.П., Панасенко Е.А. Проблема особистості вчителя в педагогічній спадщині М.І.Демкова //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.111-115.

 24. Гавриш Р.Л. Земська школа на Полтавщині /Полтав. держ. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка. – 1998. – 100с.

 25. Ганкевич В.Ю. Очерки истории крымскотатарского народного образования: (Реформирование этноконфессионал. учеб. заведений мусульман в Таврич. губернии в ХІХ – начале ХХ века) /Симфероп. гос. ун-т и др. – Симферополь: Таврия, 1998. – 164 с.

 26. Ганнопольский А.Р. О формах подготовки и повышения педагогической квалификации преподавателей непедагогических вузов Украины в довоенный период //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1-2. – С.46-50.

 27. Голосна О.А. Особливості формування морально-психологічного клімату у недільній школі Алчевської Х.Д. //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. - С.231-236.

 28. Гонюкова Л. Робота Софії Русової в культурноосвітніх закладах Української держави //350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С. 150-154.

 29. Горський В.С. Історично-культурні джерела українського просвітництва //Трибуна. - 1998.-N3-4. - С.9-10.

 30. Гривнак О. Педагогічний зміст „Рідномовних обов’язків” Івана Огієнка //Народознав. Зошити. – 1998. – Зошит 6. – С. 397-400.

 31. Грінченко М. Школи, де вчителював Борис Грінченко: (З історії освіти) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.47-50.

 32. Губко О. Перший український педагогічний конгрес (1935р.) //Учитель. - 1998.-N7-8. - С.55-60.

 33. Даниленко В.В., Тригубенко В.В. Колегія Павла Галагана: [Про громад. діяча, українофіла] //Відродження. - 1998.-N3. - С.5-7.

 34. Дем’яненко Н. Київські вищі жіночі педагогічні курси (1878-1920 рр.) //Почат. шк. - 1998. - N2. -С.44-46.

 35. Дем’яненко Н.М. Загально-педагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст..): Монографія. – К.: ІЗМН, 1998. – 322[1]с.- Бібліогр.: с. 277-321.

 36. Демяненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя у вищих закладах освіти України в Х1Х-на початку ХХ ст. //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.141-150.

 37. Демяненко Н. Щоб рідною мовою озивалась до наших дітей наука (Б.Д. Грінченко (1863-1910) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.78-96.

 38. Джонсон М.С. Субкультура радянської молоді і виникнення сталінської педагогіки в 30-х роках //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.49-53.

 39. Дмитренко С.М. "Ідейний прабатько недільних шкіл". Білозерський В.М. (1825-1899) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Ч.3. - К., 1998. - С.27-33.

 40. Добрянський І.А., Постолатій В.В. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ – поч. ХХ ст..) /Кіровогр. ін-т регіон. упр. та економіки. – 1998. -143 с.

 41. Дрінфельд Г.І. Вища математична освіта у Києві в роки 1927-1941 //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.68-82.

 42. Дровозюк Л. Земська школа як тип навчального закладу //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.51-52.

 43. Євтух М. Видатний український педагог і просвітитель: (195 років від дня народж. О. Духновича) //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.39-43.

 44. Євтух М.Б. Форми організації навчання в Києво-Могилянській Академії //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.3-8.

 45. Євтух М.Б., Потапенко К.К. Психологічні аспекти спадщини О.В. Духновича //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.467-473.

 46. Живодьор В.Ф. З історії національного шкільництва: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. - 144с.

 47. Загоровський В. Духовний заповіт (Наставляння дітям і правила до їхнього виховання: розпорядження про влаштування церков, шпиталів та школи 1577 року, липня 11) //Учитель. - 1998.-N9. - С.38-49.

 48. Завгородня Т.К. Дидактична думка в Галичині (1919-1939 роки) /Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Вид-во „Плай”, 1998. – 167 с.

 49. Завгородня Т. Розвиток дидактичної думки в Галичині у 20-30-ті роки ХХ століття //Обрії. – 1998. - № 1. – С. 8-12.

 50. Зайченко І. Актуальні питання педагогічної спадщини Софії Русової //Сіверян. літопис. – 1998. - № 2. – С. 123-124.

 51. Зайченко І. "Проект єдиної школи на Вкраїні": (З історії шкільної освіти) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.39-44.

 52. Зінченко А.Г. Досвід подолання дитячої безпритульності в Україні у 20-х роках. – К., 1998. – 35 с.

 53. Зінченко А. Педагогічне служіння Василя Липківського //Рідна шк. – 1998. - № 2. – С. 13-16. – Закін. Початок: № 5, 1996.

 54. Зніщенко М. Бібліотечна діяльність товариства „Лига защиты детства” (1914-1918 рр.). //Вісн. Кн. палати. – 1998. - № 3. – С. 32-34.

 55. Зніщенко М. Організація бібліотечного обслуговування дітей у добу визвольних змагань українського народу (1917-1920 рр.) //Вісн. Кн. палати. – 1998. - № 2. – С. 34-35.

 56. Зубалій О.Д., Рященко Д.С. Освітній рух в Україні у добу національно-державного відродження (1917-1920 рр.) //Укр. іст. журн. – 1998. - № 3. – С. 12-23.

 57. Іванюк І.В. Взаємозв’язки національного та інтеркультурного виховання у працях М.Драгоманова //Відродження. - 1998.-N2. - С.4-7.

 58. Калинчук Л. "Наш руський народ... не лише не загине, але воскресне до нового життя": (Г.Врецьона - відомий галицький педагог) //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.43-46.

 59. Кириченко В.В. Проблеми становлення та розвитку національної системи освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) //Нариси дослідженнь в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.52-59.

 60. Кліцаков І.О. Біля джерел Наркомосу (до 129-ї річниці з дня народж. Н.К. Крупської) //Там само. – С. 5-15.

 61. Коваленко Є.І., Пінчук І.М. Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової. – Ніжин, 1998. – 213 с. – Бібліогр.: с. 197-209.

 62. Кокошко Ф.І. Культурно-освітні організації на півдні України (1917 – кінець 1920-х років) //Наук. пр. Нац. ун-ту „Києво-Могилянська Академія” Миколаївська філія. – 1998. – Т. 1. - С. 12-17.

 63. Колесник Т., Требенко Д. Педагогічна спадщина В.І. Левицького і сучасна математична освіта //Математика в шк. - 1998.- N3. - С.50-51.

 64. Колісник К.Е. Українізація шкільної освіти в Харківській губернії в 1923-1925 рр. //Вісн. Харків. ун-ту № 401. Історія України. – 1998. - Вип. 2.– С. 159-164.

 65. Коломієць Т.В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) – Х., 1998. - 190 с. - Бібліогр.: с. 146-188.

 66. Колоней Д.В. Из истории музыкального образования в Украине в конце ХІХ – начале ХХ века (Харьковское музыкальное училище) //Вісн. Харків. ун-ту № 413. Історія. - Вип. 30. – 1998. – С.113-121.

 67. Копиленко Н. До ювілею подружжя Грінченків: (З історії освіти) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.44-46.

 68. Корецька А. Іван Стешенко. Учений, педагог, міністр: (До 125-річчя з дня народж.) //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.173-176.

 69. Корнилова В.О., Чистякова А.Б. Іноземні студенти на сторінках газети „Харківський університет” //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: Матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С.26-28.

 70. Костенко І., Симоненко В. Мусіни-Пушкіни – почесні попечителі Ніжинської вищої школи //Сіверян. літопис. – 1998. - № 4. – С. 67-69. – Бібліогр.: с. 69.

 71. Кравченко Т.М. Народний учитель на Харківщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. //Вісн. Харків. ун-ту № 401. Істрія України. – 1998. - Вип. 2.– С.285-292.

 72. Кузьменко Н.М. „Рідне слово” Бориса та Марії Грінченків – один із перших інтегративних підручників для початкової школи //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С.71-73.

 73. Кухта М.І. Роль педагогічної преси Закарпаття 20-30-х років ХХ ст. в запровадженні української ідеї в шкільництві //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.185-197.

 74. Кучеренко О.О. Вчительська праця і суспільна діяльність М.П.Левицького в Луцькій приватній гімназії //Пед. пошук. - 1998.-Вип.1.(21). - С.78-81.

 75. Кучеренко О.О. Освітянська діяльність і педагогічні погляди П.О.Куліша //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.77-80.

 76. Кучинська І.О. Духовне відродження особистості у творчій спадщині Івана Огієнка //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.158-162.

 77. Лавріненко О. Виховання майбутнього вчителя в Україні на початку 20-х рр. //Почат. шк. - 1998.-N6. - С.60-61.

 78. Левицька Н.Д. Академічний студентський рух в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 1998. – 47 с.

 79. Левицька Н.Д. Студентство в національно-визвольному русі України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 1998. – 25 с.

 80. Левченко І.М. Народна ініціатива у підвищенні культурно-освітнього рівня населення Лівобережної України другої чверті ХІХ ст. //350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С.154-156.

 81. Лисенко М.С. З історії пролетаризації технікумів України (1922-1930 рр.) //Вісн. Харків. ун-ту № 413. Історія.– 1998. – Вип. 30. – С.181-188.

 82. Лисенко М.С. Українізація в навчальних закладах середньої спеціальної освіти (1923-1932 рр.) // Там само. - № 401. Історія України. - 1988. – Вип. 2. – С. 164-170.

 83. Луцька українська гімназія: Спогади / [Упоряд.: І. Левчанівська, Н. Бондарчук]. – Луцьк, 1998. – 214 с.

 84. Любар О.О. Історія української педагогіки. – К, 1998. – 357 с.

 85. Ляхоцька Л. Іван Огієнко. Шляхи розвою національної освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 3. – С. 163-167.

 86. Марушкевич А.А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка. Монографія /Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 1998. – 339 с. – Бібліогр.: с. 301-337 (360 назв)

 87. Мацейків М. Павло Чамата - основоположник досліджень самосвідомості особистості: [До 100-річчя з дня народж. укр. педагога] //Пед. газ. - 1998.-Листоп. (N11). - С.4.

 88. Машкіна С. Московський період педагогічної діяльності В.І. Вернадського //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.103-109.

 89. Мещерякова Г.С., Коломієць Т.Є., Каторгін А.В. Гармонійне поєднання культів високої моральності і фізичної досконалості епохи Запорізької Січі як ідеал сучасної системи національного виховання //Учитель. - 1998.-N3. - С.44-47.

 90. Мозгова В. З історії бібліотек ліцеїв ХІХ століття //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 83-88.

 91. Назарко І. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність //Нар. творчість та етнографія. – 1998. - № 1. – С. 18-22.

 92. Невгодовський А. Школи в Запорізькій Січі //Учитель. - 1998.-N9. - С.61-64.

 93. Нерух О.О. 70 років у вирі університетського життя: (газета „Харківський університет”) //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: Матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С.3-8.

 94. Ніколенко Л. Дидактичні принципи початкового навчання в спадщині Якова Чепіги //Освіта і управління. - 1998.-N4. - С.183-184.

 95. Оврас А. Вершини стають досяжними: О.С. Дубінчук про матем. освіту //Рідна шк. – 1998. - № 2. – С. 41.

 96. Олініченко П.Д. Математика Феофана Прокоповича : (Історія математики) //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.2. - С.83.

 97. Онопрієнко В.І. Історія української науки ХIХ-ХХ століть. - Київ: Либідь, 1998. - 303с.

 98. Осіюк Л. Подвижники [української]освіти [19 століття] //Рідна шк. - 1998.-N6. - С.77-79.

 99. Охріменко І. М.Остроградський і національна освіта на Полтавщині //Освіта і управління. - 1998.- Т. 2. - N4. - С.11-15.

 100. Павлова О.Г. Викладання історії мистецтва у Харківському університеті в ХІХ – на початку ХХ століть //Вісн. Харків. ун-ту № 413. Історія. – 1998. - Вип. 30.– С.121-127.

 101. Падун Н. Професійно-технічна освіта в Україні (1929-1940) //Шлях освіти. - 1998. - N4. - С.51-53.

 102. Палюх З. Заохочення і покарання як метод виховання: (Історико-педагогічний аспект) //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.46-48.

 103. Пащенко В. Духовний наставник (І. Огієнко) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – Вип. 2. – 1998. – С.7-17.

 104. Пижик А.М. Культурно-просвітня діяльність уряду УНР в період Директорії. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 35 с.

 105. Пижик А.М. Реформування системи національної освіти в добу Директорії УНР. – К.: Знання, 1998. – 44 с.- Бібліогр.: с. 39-44 (201 назва).

 106. Пилипчук О.Я. та ін. Історія науки та освіти в Україні (найдавніші часи – перша третина ХХ ст..): Навч. посіб. з українознавства – К., 1998. – 80 с.

 107. Пироженко Л.В. Григорій Коваленко - автор підручників з історії України //Педагогіка і психологія. - 1998. - N4. - С.151-157.

 108. Побірченко Н. Образи дитинства у творчій спадщині українських громадівців (друга половина ХІХ ст.). – К., 1998. – 40 с.

 109. Попиченко С. Підготовка до школи в громадських дитячих закладах (кінець Х1Х-початок ХХ ст.) //Рідна шк. - 1998.-N7-8. - С.72-74.

 110. Попова Т.Н. Институт приват-доценства в университетах Российской империи (2-я пол. ХІХ – начало ХХ веков) //Записки історичного фак-ту Одеськ. ун-ту ім. І.І. Мечникова. – 1998. – Вип. 7. – С. 122-130.

 111. Поступ до рідної школи. Іст.-пед. нариси /Сікорський П.І., Герцюк Д.Д., Лісовський М.Я. та ін. – Львів: Дивосвіт, 1998. – 152 с.

 112. Потильчак О.В. Професійне навчання і підготовка трудових резервів в Україні в період німецько-фашистської окупації (1941-1944): політика і практика агресора. – К., 1998. – 36 с. – Бібліогр.: с. 33-35 (68 назв).

 113. Радько П. Михайло Грушевський про соціально-виховну роль історії в розумінні національних традицій та гуманізації освіти //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. –1998. - Вип. 2.– С.69-78.

 114. Рященко Д.С. Українізація школи в Українській Народній Республіці //350-річчя Української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С.115-120.

 115. Савчак О. Базові школи закладів освіти України на різних етапах її історії //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.177-182.

 116. Садова Т.А. Мова як засіб соціалізації особистості в педагогічній спадщині С.Ф.Русової //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.71-76.

 117. Садова Т.А. І.І. Огієнко про рідномовне навчання та виховання особистості //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.39-42.

 118. Саяпіна С.А. Проблема особистості вчителя в педагогічній спадщині М.В. Ломоносова, Г.С. Сковороди, К.Д. Ушинського //Там само. – С. 133-136.

 119. Сворак С.Д. Народна освіта у західноукраїнському регіоні: історія та етнополітика (1944-1964 рр.) – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 239 с. – Бібліогр.: 412 назв.

 120. Сворак С.Д. Освіта у західноукраїнському регіоні в 1944-1964 роках (Деякі аспекти історії, політики та педагогіки) - Київ: Правда Ярославичів, 1998. - 39с.

 121. Сворак С. Система освіти в західних областях України у другій половині 40-х - першій половині 50-х років //Історія в школах України. - 1997.-N3. - С.15-20.

 122. Сворак С.Д. Становлення радянської системи освіти в західному регіоні України: Традиції та проблеми – К.: Правда Ярославичів, 1998. - 43с.

 123. Сворак С.Д., Руденко Л.О. До питання про етнополітичний аспект освітньої політики Польщі та України в західноукраїнських землях (перша половина ХХ століття) //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.90-99.

 124. Сейко Н.А. Школи Мархлевщини: ілюзія національного виховання [польські школи на Україні 1925-1932 рр.] //Відродження. – 1998. - № 3. – С. 44-48.

 125. Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України: (Історія педагогіки) //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.47-51.

 126. Сенченко М.И., Тер-Григорян-Демьянюк Н.Э. Киево-Могилянская академия. История Киево-братской школы: [1586-1620 гг.]. – К., 1998. – 175 с. – Библиогр.: с. 9-10 (17 назв.)

 127. Сидорчук Т.Г. До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів в Україні в ХІХ- на початку ХХ століття //Нова парадигма.-Запоріжжя: Тандем-У, 1998.-Вип. 7.-С. 96-102.

 128. Сікорська Н. О.В. Духнович про природовідповідність навчання //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С.164-171.

 129. Слісаренко А.Г. та ін. Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: Наук. – метод. посібник – К.: ІЗМН, 1998. – 194 с.

 130. Стеценко В.П. Методичні пошуки Т.Ф.Бугайко шляхів удосконалення викладання літератури в школах України (20-ті-40-ві рр.) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1998. - Ч.3. - С.150-155.

 131. Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 1993 - 1998 – Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі українки, 1998. – 106 с.

 132. Стоян Т.А. Студентство університетів підросійської України і другій половині ХІХ ст. – К., 1998. – 28 с.

 133. Стрипко Т. Екологічний аспект освітньої діяльності українців найдавніших часів //Освіта і управління. - 1998.-N2. - С.112-120.

 134. Сухенко Т.В. Жіноча середня освіта в Україні. (XIX - початок XX ст.) //Укр. іст. журн. - 1998.-N5. - С.63-74.

 135. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.3. – С.285-292.

 136. Тарнашинська Л. Дорога до Софії Русової //Літ. Україна. - 1998.-27 серп. – С. 7.

 137. Томенко М. Уроки педагогіки Миколи Трублаїні //Учитель. - 1998.-N2. - С.66-67.

 138. Тригубенко В. Від кульки-до бала ( З історії оцінювання знань) //Там само.-N7-8. - С.61-63.

 139. Тригубенко В. Педагогічний музей України - осередок національних реліквій освіти й виховання //Там само.- 1998.-№6.-С.66-72.

 140. Тригубенко В. Розвиток української освіти в діаспорі //Відродження.-1998.-N1.-С.13-15.

 141. Тригубенко В. Фундатори освітньої системи Х1Х ст. // //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, № 2. – С.173-178.

 142. Тронько Т. Практичні форми навчання у жіночій школі другої половини ХІХ ст. //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка: Сер. “Педаг. і психол. науки”. – 1998.-Вип. 2.– С. 184-187.

 143. Улюкаєва Г.І. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Україні /початок XX ст./ //Педагогіка і психологія. - 1998. - N4. - С.162-169.

 144. Федоренко Є. Повернення із забуття:Степан Сірополко //Освіта.-1998.-23-30 груд.-С.7.

 145. Фрайт І. Педагогічно-просвітницька діяльність Дениса Січинського (1865-1909 рр.). //Обрії. – 1998. - № 1. – С. 12-15.

 146. Цимбалюк О. „Труд” – жіноча кравецька школа: [Історія першого укр. жін. пром. кооперативу на Галичині]. – Львів, 1998. – 49 с. – Бібліогр.: с. 34-35 (82 назви).

 147. Цьось А.В. Система здорового способу життя в "Поученні" Володимира Мономаха //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.208-216.

 148. Чепіль М.М. Провідні ідеї Першого Українського Педагогічного Конгресу (1935 р.) і завдання сучасного виховання //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.165-171.

 149. Чепуренко Я.О. Кодекс законів про народну освіту УРСР як законодавча база розвитку системи обов’язкового примірника творів друку України (черв. 1922-бер. 1934 рр.) //Чепуренко Я.О. Державне забезпечення системи обов’язкового примірника творів друку України: етапи розвитку. – К.: ЦНБ, 1998. – С. 31-39.

 150. Чернишенко І.А. М.Р. Завадський- видавець "Педагогічного вісника" //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.200-207.

 151. Чернишенко І. "Неабиякий педагог...": М.Р.Завадський (1848-1926) //Рідна шк. -1998.-N4. -С.16-17.

 152. Штефан Л.А. Форми організації соціального виховання в Україні в 20-і роки ХХ ст. //Соціалізація особистості. - К.:НПУ ім. М.П. Драгоманова., 1998- С.285-289.

 153. Ювілейна книга української гімназії в Тернополі (1898 – 1998): До 100-річчя заснування – Тернопіль; Львів, 1998. – 736 с.

 154. Юрас І.І. Педагогічна концепція Памфіла Даниловича Юркевича. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 64 с. – Бібліогр.: с. 59-62 (40 назв).

 155. Якиляшек В.Й. Зміст освіти в гімназіях Галичини (до 1939 р.) //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.193-197.

 156. Якилишек В., Якилишек І. Математична освіта в контексті змісту освіти гімназій Галичини //Математика в шк. - 1998.-N2. - С.41-46.

 157. Яцина О.А. Проблема українізації школи на шпальтах національної періодики (1907 -1914) //Наукова збірка „Українська періодика: історія і сучасність”: Матеріали ювілейної наук. конф. – Х.: ХДУ, 1998. – С.79-83.

Див. 145,268,454,2946,2953,2962,2983,2991,3010,3012,3015,3043,3045,3053,3075,3175-3185.

До 110-ої річниці від дня народження А.С. Макаренка

 1. Абашкіна Н.В. Професійна підготовка вихованців у навчальних закладах А. Макаренка і Г. Кершенштейнера //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.194-197.

 2. Безобразова Л., Лебеденко С. VII Міжнародна макаренківська конференція (12-15 бер. 1998 р., м. Полтава) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 211-214.

 3. Библюк М. А.Макаренко і польський педагогічний Олімп //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.208-216.

 4. Білоусова В.О. Ставлення як об'єкт педагогічної роботи (у світлі настанов А.Макаренка) //Там само. - 1998.-N1. - С.109-117.

 5. Бойко А.М., Дем'яненко Н.М. Педагогічна спадщина А. Макаренка в контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя //Там само. - С.162-168.

 6. Гриценко Л.І. А. Макаренко про гуманну роль соціуму в розвитку особистості //Там само. - С.103-109.

 7. Гриценко Л.І. Ціннісні орієнтири в педагогіці А.Макаренка: генеза і сутність. //Там само. - 1998.-N1. - С.45-54.

 8. Губко О.Т. Макаренкові не треба зводитися, бо він і не падав: Пед. досвід А.С. Макаренка //Там само. - С.12-18.

 9. Данилова Л.О. А. Макаренко і світова педагогіка: проблеми музейного відображення //Там само. - С.228-235.

 10. Денисюк С.В. А. Макаренко і Я. Корчак: різні системи, спільні ідеї //Там само. - 1998.-N1. - С.198-204.

 11. Дичек Н.П. Моральні цінності етики А.Макаренка в тлумаченні англомовних дослідників //Там само. - С.176-185.

 12. Зязюн І.А. Дж. Морено і А. Макаренко про соціометрію взаємин у групі //Там само. - С.189-194.

 13. Зязюн І.А. Міжнародна макаренківська асоціація: проблеми і досягнення //Там само. - С.235-239.

 14. Зязюн І.А. Універсальні цінності спадщини А.С.Макаренка і сучасність //Педагогіка толерантності. - 1998. - N2. - С.101-107.

 15. Зязюн І.А., Кривонос І.Ф., Тарасевич Н.М. Гуманістична сутність майстерності А.Макаренка – вихователя //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.18-43.

 16. Зязюн І.А., Семиченко В.А. Інструментування правових відносин між колективом і особистістю в педагогічній системі А. Макаренка //Там само. - С.117-128.

 17. Ковальчук Л.А., Костів В. Макаренко - український педагог //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.37-39.

 18. Крамущенко Л.В. "...У мене вистачить сили йти, падати і знову підніматися" //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.87-94.

 19. Крамущенко Л.В. А.Макаренко в професійній долі польських педагогів //Там само. - С.204-208.

 20. Кривонос І.Ф. Педагогічні ідеї та досвід А.Макаренка в контексті світової педагогіки //Там само. - С.185-188.

 21. Кривонос І. А.С. Макаренко – класик педагогіки ХХ століття //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 34-45.

 22. Куторжевська Л.І., Шохін В.П. Творче використання педагогічного досвіду А.Макаренка в умовах школи-інтернату //Педагогіка і психологія. – 1998. - № 1. - С.155-158.

 23. Лещенко М.П. Педагогіка "щастя і поезії дитячого життя" //Там само. - С.54-58.

 24. Лещенко М.П., Лещенко А.В. Володимир Іванович Вернадський і Антон Семенович Макаренко //Там само. - С.81-87.

 25. Лобурець В.Є., Крамущенко Л.В. Міжнародне співробітництво макаренкознавців //Там само.- С.223-228.

 26. Лутфуллін В.С. Наступність педагогічних ідей К.Ушинського і А.Макаренка //Там само. - С.65-70.

 27. Моргун В. Школа-господарство А.С. Макаренка: ступінь чи вершина освіти? //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 56-69.

 28. Ничкало Н.Г. Львівська скарбниця макаренківської історіографії //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.216-223.

 29. Окса М.М. А.Макаренко про цілісність змісту педагогічної діяльності //Там само. - С.77-81.

 30. Окса М.М. Спадщина А.Макаренка і проблеми реформування сучасної системи освіти //Там само. - С.239-242.

 31. Окса М. Ювілей А.С.Макаренка у Німеччині: (Міжнародний макаренкознавчий симпозіум на німецькій землі) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.54.

 32. Охріменко І.В., Шульга В.І. Традиції трудового виховання А.Макаренка на Полтавщині //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.153-155.

 33. Пащенко В.О. А. Макаренко. Релігія. Церква: Новий підхід до старої проблеми //Там само. - С.137-147.

 34. Пилипчук В.В. Дидактичний пошук А.Макаренка //Там само. - С.71-77.

 35. Синьов В.М. Вплив творчої спадщини А.Макаренка на розвиток вітчизняної та світової пенітенціарної педагогіки //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.128-133.

 36. Тригубенко В. Шукаймо ключ до розуміння (Пед. спадщина А. Макаренка) //Відродження. - 1998.-N1. - С.24-27.

 37. Універсальні цінності спадщини А.Макаренка і сучасність //Шлях освіти. – 1998. - № 1. – С. 12-13.

 38. Фенченко П.М. Педагогічний досвід А.Макаренка в діяльності колективу Макіївського СПУ ім. А.С. Макаренка //Педагогіка і психологія. - 1998.-N1. - С.158-162.

 39. Фролов А.А. Концепція педагогіки А. Макаренка //Там само. - С.95-103.

 40. Хомич Л.О. Реалізація ідей А.Макаренка в системі психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів //Там само. - С.168-176.

 41. Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Концепція родинного виховання А.Макаренка і сучасність //Там само.- С.58-65.

 42. Цина А.Ю., Артющенко П.П. Розвиток поглядів А.Макаренка на роль праці в школі //Там само. - С.147-152.

 43. Шиліна З.М. Формування громадянської позиції особистості в педагогічній системі А.Макаренка //Там само - С.133-135.

 44. Ярмаченко М.Д. А.Макаренко і світова педагогіка ХХ ст. //Там само. - С.5-12.

До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського

 1. Березняк Є. Його доля – і звичайна, і героїчна //Дніпро. – 1998. - № 9/10. – С. 133-137.

 2. Бондар Л.С. В.О. Сухомлинський про міжособистісні стосунки //Педагогіка і психологія. – 1998. - № 3. – С. 21-24.

 3. Волошина В.Я. Гуманістична сутність дидактики В.О.Сухомлинського //Там само. - С.14-20.

 4. Дубінка М.В. В.Сухомлинський про розвиток інтересу дітей до знань //Почат. шк.-1998.-N2. - С.38-40.

 5. Євдокієва Т. Чужого навчатися і свого не цуратися: До гуманіст. педагогіки В.Сухомлинського і Р. Штайнера //Рідна шк. - 1998.-N3. - C.26-28.

 6. Калініченко Н. Розвиток педагогічних ідей Василя Сухомлинського з трудового та економічного виховання шкільної молоді в сучасних умовах //Трудова підгот.ка в закладах освіти. – 1998. - № 4. – С. 2-6.

 7. Калмиков Г.В. В.О. Сухомлинський про взаємини між учнями різного віку //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.227-230.

 8. Калмиков Г.В. В.О.Сухомлинський про взаємини особистості й колективу //Там само.-N2. - С.24-31.

 9. Кіндрат В.К. Формування патріотизму в школярів у концепції В.О. Сухомлинського //Там само. -N3. - С.56-63.

 10. Коніченко О.П. Особливості проведення "уроків мислення серед природи" з міськими дітьми //Там само. - С.50-56.

 11. Луценко І., Проценко В. Роздуми Василя Сухомлинського про красу //Вітчизна. - 1998.-N11-12. - С.136-142.

 12. Мамчур Л.І. Принципи навчання рідної мови в методичній системі В.О.Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.31-42.

 13. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В.О.Сухомлинського //Почат. шк. - 1998.-N6. - С.11-13.

 14. Новгородська Ю.Г. В.О. Сухомлинський про розвиток технічної творчості учнів //Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1998. – С. 120-122.

 15. Педагогіка В. Сухомлинського як втілення гуманістичних загальнолюдських ідеалів //Зб. наук. – практ. матеріалів – Миколаїв: МПІ, 1998. – 172 с.

 16. Петренко О.Б. Виховання дівчинки-дівчини-матері в педагогічній творчості В.О. Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.43-49.

 17. Печерська Е. Василь Сухомлинський і музичне виховання дітей //Почат. шк. - 1998.-N4. - С.26-30.

 18. Прокопова О.С. Проблема формування творчої активності школярів у педагогічній спадщині Сухомлинського //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр.: Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства. – Х., 1998. – С. 30-34.

 19. Проценко В. Колиска думки – казка //Київ. – 1998. - № 5/6. – С. 125-127.

 20. Розенберг А.Я. Системний підхід у педагогіці В.О.Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.5-13.

 21. Сікорський П. Єдність духовного й раціонального у педагогічній спадщині В. Сухомлинського //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С. 10-14.

 22. Скрипник М.І. Уроки мислення Джона Дьюї і Василя Сухомлинського //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.71-77.

 23. Слюсаренко І. Ідеї розумового виховання учнів в педагогічній системі В.О. Сухомлинського //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 45-56.

 24. Сметанський М. Загальнолюдські цінності в педагогічній спадщині В.Сухомлинського //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.43-45.

 25. Хайруліна В.М. Сприяти саморозвитку особистості //Педагогіка і психологія. - 1998.-N3. - С.63-70.

До 175-річчя від дня народження К.Д. Ушинського

 1. Воїнов С. Дещо нове до біографії К.Д. Ушинського //Сіверян. літопис. – 1998. - № 1. – С. 46-53.

 2. Гурова О.М. К.Д. Ушинський про духовно-моральний розвиток особистості //Наук. вісн. Південноукр. пед. ун-ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6-7. – С. 146-149.

 3. Євтух М.В., Потапенко К.К. Питання психології в педагогічному вченні К.Д. Ущинського //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 474-483.

 4. Євтух М., Потапенко К. „Став безсмертним він сьогодні!” //Шлях освіти. – 1998. - № 1. – С. 40-45.

 5. Непознанный Ушинський: Хрестоматия науч.-христиан. педагогики /[Сост.: В.И. Ильченко, К.В. Деревянко]. – Красный луч: Пресса, 1998. – 302 с.

 6. Терлецький В. Сторінки життєпису Костянтина Ушинського //Сіверян. літопис. – 1998. - № 1. – С. 32-45.

Персоналія вчених – педагогів вищої школи уКРАЇНИ

 1. Семенові Устиновичу Гончаренку – 70 //Педагогіка і психологія.–1998.–№ 2.–С.231-233.

 2. Миколі Борисовичу Євтуху – 60 //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 234-235.

 3. Іванові Андрійовичу Зязюну – 60 //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 243-244.

 4. Пам’яті товариша (П.Р. Ігнатенко) //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 239-240.

 5. Киридон П. Психолог і педагог: Г.С. Костюк (1899-1982) //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педаг. і психол. науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 96-103.

 6. Пам’яті В.А. Роменця //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 208-209.

 7. Губко О. Невіджалувана втрата (Про педагогічну спадщину акад. М.Г. Стельмаховича) //Учитель. - 1998.-N10. - С.42-50.

 8. Петрові Панасовичу Хропку – 70 //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 245-246.

 9. Станіслав Феліксович Цвек: (назавжди в пам'яті) //Фізичне виховання в шк. - 1998.- N3. - С.47.

 10. Карнаушенко Г. Єфросинія Хомівна Широкорад: Науковець і педагог (до 70-річчя з дня народж.) //Зб. Харків. Історико-філологічного товариства. – Х., 1998. – Т. 7. – С. 131-142.

 11. М.Д. Ярмаченкові – 70 //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 205-207.

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 1. Аалтонен Е. Система соціального захисту і соціальної освіти у Фінляндії //Соц. політика і соц. робота. – 1998. – Часоп. 1/2. – С.31-38.

 2. Абашкіна Н.В. Принципи розвитку професійної освіти в Німеччині – К.: Вища шк.., 1998. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195-205 (226 назв).

 3. Беланова Р.А. Теоретичні та практичні здобутки організації естетичного виховання учнів у школах США //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.221-230.

 4. Бондаренко З.П. Школа і соціалізація молоді: зарубіжний досвід //Там само. - С.15-18.

 5. Борги за навчання компенсують...знання: (Вища освіта в США) //Міжнародна освіта та кар'єра. - 1998.-N1. - С.16-17.

 6. Валлі С. Закінчення апартеїду в освіті: (Південна Африка відгукується на одну з основних людських потреб, відкриваючи освіту і навчальну систему для всіх громадян) //Кур'єр ЮНЕСКО. - 1998.-N6. - С.15-16.

 7. Василюк А. Вища освіта Польщі: структура, управління, фінансування, підготовка кадрів //Освіта і управління. - 1998.-Т.2, N2. - С.154-163.

 8. Василюк А. Головні особливості освітніх реформ у Польщі та Україні //Там само. –Т.2, N4. - С.40-45.

 9. Василюк А. Польська професійна педагогіка про компетентність вчителів //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.20-23.

 10. Василюк А. Утворення і діяльність недержавного сектора у системі вищої освіти Польщі //Освіта і управління. - 1998.-Т.2, N3. - С.155-162.

 11. Василюк А.В., Коваль Л.Г. Порівняльний аспект підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів в Україні і Польщі //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.23-27.

 12. Ваш шлях до французського диплома //Міжнародна освіта. - 1997. - N4. - С.17-18.

 13. Вихрова В.І. До проблеми багатокультурності й плюралізму у сучасних європейських концепціях освіти //Відродження. - 1998.-N2. - С.8-11.

 14. Вишневська Н.Ю. Сучасна школа Норвегії //Слов’ян. вісн. – 1998. – Вип.1. – С. 256-264.

 15. Герольд-Кенціг М. Культура у школах Швейцарії //Відродження. - 1998.-N1. - С.12-13.

 16. Глузман О.В., Володько В.М. Особливості підготовки педагогічних кадрів в університетах США //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.133-140.

 17. Гомбош Г. Викладання угорської мови у школах Австрії //Відродження. - 1998.-N1. - С.10-11.

 18. Горський В. Погляд на американський університет з Києво-Могилянського подвір'я //Вітчизна. - 1998.-N9-10. - С.123-127.

 19. Диплом у Центральній Європі //Міжнародна освіта та кар'єра. - 1998.-N1. - С.18-19.

 20. Дубовик О. Комунікативний тренінг в університетах США //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. - № 3. – С. 227-229.

 21. Іванюк І.В. До проблеми глобальної освіти у сучасній європейській педагогіці //Відродження. - 1998. - N5. - C.20-23.

 22. Калашнікова С. Підготовка адміністраторів вищої освіти в університетах США //Освіта і управління. - 1998.-Т. 2, N4. - С.169-172.

 23. Камінський Р.В. Релігія як чинник соціалізації підростаючого покоління в Англії //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.495-497.

 24. Каплун А.В. Розвиток сільськогосподарської професійної школи у Польщі /За ред. Ничкало Н.Г. – Тернопіль, 1998. – 242 с.

 25. Кобильченко В. Початкова реабілітація [сліпих дітей] в Нідерландах //Дефектологія. - 1998.-N2. - С.47-48.

 26. Ковчина І.М. Вплив особливостей реформування освіти Польщі на соціальне становлення особистості //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.72-76.

 27. Ковчина І.М. Особливості створення системи освіти в Польщі в післякризових умовах (90-і роки ХХ ст.) //Проблеми сучасного мистецтва і культури: Зб. наук. пр.: Педагогічні, мистецтвознавські та культурологічні аспекти сучасного суспільства. – Х., 1998. – С.21-24.

 28. Корсак К. Система освіти Франції //Міжнародна освіта. - 1997.-N4. - С.6-13.

 29. Котова О.Г. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів у країнах Європейського регіону (аналітично-порівняльний огляд) //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 177-184.

 30. Кохан Н.М., Кохан О.В. Система освіти в США //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 23. – С. 235-240.

 31. Кошманова Т.С. Соціал-конструктивістська перспектива підготовки вчителів в США //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова- К., 1998. – Ч. 3. - С.75-80.

 32. Красовицький М.Ю. На власні очі: Проблеми морального виховання учнів у теорії і практиці вітчизняної та американської педагогіки. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с.

 33. Красовицький М. В.Сухомлинський і педагогічні концепції Заходу //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.21-24.

 34. Крашевськи К. Нові виклики загальнотехнічної освіти //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1998. - Ч.3. - С.81-88.

 35. Кузьминець Н.В. Чеські гуманістичні традиції як основні засади трансформації системи освіти та виховання //Слов’ян. вісн. – 1998. – Вип. 1. – С. 241-247. – Бібліогр.: 8 назв.

 36. Кулакова Н. Про лектуру в школах українознавства //Рідна шк. (США). – 1998. - № 35, ч. 3. – С. 20-21.

 37. Кучеренко А.А. Вопросы просвещения и воспитания юношества в книге Ф.Н.Глинки "Письма русского офицера" (ХІХ в.) //Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях. - 1998.-N2-3. - С.31-34.

 38. Лежньов С.М. Особливості виховання культури естетичного спілкування з природою в школах Великобританії //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип.IV, т. 1. – С. 82-86.

 39. Лещенко М. Шкільництво української діаспори Канади та США //Вісн. Полтав. пед. ін-ту ім. В.Г. Короленка. Сер. „Педагогічна і психологічна науки.” – 1998. – Вип. 2. – С. 132-138.

 40. Литвинов О.І. Двомовний аспект полікультурної освіти в школах США //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.119-127.

 41. Максименко А.П. Система освіти Франції. Реформування у другій половині ХХ століття //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – Вип.3. – 1998. - С.139-143.

 42. Марченко Г.В. Охорона довкілля в діяльності молодіжних громадських організацій Великобританії //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип.IV, т. 1. – С. 91-96.

 43. Марченко Г.В. Шляхи та засоби реалізації завдань екологічної освіти школярів у Великій Британії //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип.IV, т. 1. – С. 112-114.

 44. Мельникова І.М. Нові підходи у підготовці фахівців до соціально-педагогічної діяльності в системі професійної освіти зарубіжних країн //Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика, програми. – К., 1998. – С. 16-32.

 45. Мельниченко Б.Ф. Актуальні проблеми сучасної шкільної освіти у ФРН //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.128-132.

 46. Мікаелі С. До питання інтеграції підлітків у нове соціокультурне середовище: (Європейський контекст) //Шлях освіти. - 1998.-N4. - С.24-27.

 47. Охріменко І. Освіта і регіон. З досвіду співпраці освітніх і державних установ Франції //Освіта і управління. - 1998.-Т.2, N2. - С.164-167.

 48. Павиленіс А. Суспільна педагогіка та актуальні потреби польського суспільства //Соціалізація особистості. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.52-57.

 49. Піщемуха В.Г. Викладання історії в Західній Європі та деякі проблеми історичної освіти України //Наша шк. – 1998. - № 1. – С. 23-28.

 50. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи: різноманітність і спільність //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.217-226.

 51. Різниченко С.Т. Зародження аспірантури: Дещо про процес розвитку докторських програм у США і його специфічні особливості //Трибуна. - 1998.-N9-10. - С.27-29.

 52. Різниченко С.Т. Формування гуманістичних цінностей в американській системі підготовки вчителя //Трибуна. - 1998.-N11-12. - С.38.

 53. Романовський О.О. Хроніка вищої освіти США (на прикладі діяльності державних і недержавних закладів) – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997. – 76 с.: Бібліогр.: с. 73-75 (20 назв).

 54. Сенашенко В.С. Структурна і змістовна реформи вищої освіти Росії //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13-14 листоп. 1998. – ДонДУ, 1998. – С. 16-17.

 55. Степко О. Розвиток освіти в Європі та Україні //Актуальні проблеми міжнародних відносин – К., 1998. – Вип. 6, ч. 4. – С. 186-191.

 56. Тараненко І.Г., Іванюк І.В. та ін. Про концептуальні підходи полікультурної (інтеркультурної) освіти та виховання в зарубіжній педагогіці //Відродження. - 1998.-N4. - С.11-13.

 57. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Образование (в Великобритании) //Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социлогия: Вводный курс. – М., Львов, 1998. – С. 219-288.

 58. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Этническая принадлежность и образование (в Великобритании) //Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социлогия: Вводный курс. – М., Львов, 1998. – С. 272-288.

 59. Тригубенко В. Розвиток української освіти в діаспорі //Відродження. - 1998.-N1. - С.13-15.

 60. Французькі університети: програми для іноземців //Міжнародна освіта. - 1997.-N4. - С.14-15.

 61. Хомутиннікова Н.Н. Ідеї милосердя і толерантної педагогіки Абрахама Маслоу //Педагогіка толерантності. - 1998.-N3-4. - С.97-99.

 62. Цибулько Л.Ф. Технічно-економічне навчання в школах Німеччини //Проблеми трудової і проф. підготовки . - К.-1998.- Вип.1. - С.121-122.

 63. Червонецький В.В. Екологічна освіта учнів в школах країн Східної та Центральної Європи. – Донецьк, 1998. – 284 с. – Бібліогр. 206 назв.

 64. Шльосек Ф. Реформа системи освіти в Польші //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.20-22.

 65. Шпак О. Економічна освіта у школах США //Там само. – С. 23-28.

 66. Щербатенко І. Англія, якої ми не знаємо //Рідна шк. - № 3. – С. 22-25; № 4. – С. 10-13; № 5. – С. 64-67.

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 1. Абдираїмова Р. Педагогічні погляди філософів Центральної Азії //Шлях освіти. - 1998.-N1. - С.47-50.

 2. Грабовська Т., Дзюбишина Н. Педагогічний реформізм у Чехословаччині: витоки, еволюція, спадщина //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.53-55.

 3. Даниленко В., Тригубенко В. Коштовна спадщина Марії Монтессорі: [Про систему виховання за М. Монтессорі] //Відродження. - 1998.-N2. - С.42-44.

 4. Дзюбишина Н.Б. Проблеми педагогічного реформізму в чеській історико-педагогічній думці ХХ ст. //Слов’ян. вісн. – 1998. – Вип. 1. – С. 233-240. – Бібліогр.: с. 239-240.

 5. Дьюї Д. Моє педагогічне кредо (Що таке виховання …) //Шлях освіти. - 1998.-N1.- С.50-55.

 6. Елкин А.И. Русская школа в Польше (1918-1939 гг.) //Вісн. Харків. держ. ун-ту; № 413. Історія. – 1998. – Вип. 30. – С. 214-222.

 7. Калмиков Г.В. Гуманізм стосунків особи і колективу в розумінні зарубіжних педагогів (з давніх часів до ХІХ ст..) //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. –– 1998. - Вип.3. - С.30-33.

 8. Мельник О.В. Высшее женское образование в Европейских странах во 2-ой половине ХІХ века: основные тенденции развития //Записки істор. фак-ту Одеськ. держ. ун-ту ім. І.І. Мечникова., 1998. – Вип. 7. – С. 130-138.

 9. Сільський Д., Волович Я. Виховання благочестя в педагогіці Я.-А. Коменського //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 328-334.

Див. 121,152, 2932, 2960, 2961, 2966, 2989,3141.

Автореферати дисертацій

На ступінь доктора педагогічних наук

 1. Барбіна Є.С. Формування педагогічної майстерності в системі безперервної педагогічної освіти. – К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 36 с.

 2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 40 с.

 3. Богданова І.М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій. – К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти,1998.-32 с.

 4. Брилін Б.А. Педагогічні основи музично-творчого розвитку учнів старших класів у сучасних формах дозвілля. – К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 40 с.

 5. Величко С.П. Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 34 с.

 6. Волощук І.С. Педагогічні основи розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 39 с.

 7. Гриньова М.В. Теоретико-методичні основи формування саморегуляції навчальної діяльності школярів. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 48 с.

 8. Зверєва І.Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка., 1996. – 40 с.

 9. Клочко В.І. Нові інформаційні технології навчання математики в технічній вищій школі. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 36 с.

 10. Корчинськи С. Моделювання структури образу ідеального і реального вчителя на рівні сукупних уявлень у різних суб’єктів педагогічної взаємодії. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 32 с.

 11. Маслов В.С. Теорія і практика культурологічної підготовки слухачів і курсантів вищих військових закладів освіти. – К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 37 с.

 12. Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії України (1917-1991 рр.). – Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 33 с.

 13. Плахотнік О.В. Розвиток геоекологічної освіти в Україні. – Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 35 с.

 14. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 40 с.

 15. Радул В.В. Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія та практика). - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 36 с.

 16. Ромашина Л.М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 39 с.

 17. Савенкова Л.О. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 32 с.

 18. Сусь Б.А. Дидактичні та методичні основи організації і активізації самостійної навчальної діяльності курсантів при вивченні курсу загальної фізики у вищих технічних військових закладах. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 36 с.

 19. Цокур О.С. Категорія педагогічної свідомості в теорії та практиці професійної підготовки вчителя. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 32 с.

 20. Ярошенко О.Г. Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 33 с.

На ступінь кандидата педагогічних наук

 1. Аврамчук Л.А. Проблемність навчання як засіб формування продуктивної пізнавальної діяльності студентів аграрного навчального закладу. – К.: Нац. аграрний ун-т, 1998. – 17 с.

 2. Антонець В.Ф. Формування потреби фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів-прикордонників. – Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. – 19 с.

 3. Бакаленко І.М. Становлення методики викладання російської мови як рідної (друга половина ХІХ століття). – Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. – 17 с.

 4. Барановська С.А. Підготовка вчителя початкових класів до музично-самоосвітньої діяльності. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 5. Бачинська Н.А. Формування особистості підлітків в клубах за інтересами в умовах бібліотек для дітей. – К.:Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 16 с.

 6. Безлюдна Н.В. Ідеї розвивального навчання молодших шолярів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 16 с.

 7. Безпалько О.В. Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних форм вихованої діяльності. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 17 с.

 8. Березівська Л.Д. Проблеми освіти та виховання в діяльності київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 16 с.

 9. Бєляєвіна Н.Д. Педагогічні умови використання комп’ютерних технологій на початковому етапі музичної освіти. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 18 с.

 10. Бичкова І.І. Організаційно-педагогічні засади навчання слухачів факультету до вузівської підготовки (на матеріалі дисциплін природничого циклу). - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 19 с.

 11. Білик О.М. Факультативний курс «Вступ до слов’янських мов» як засіб підвищення рівня мовної компетенції учнів старших класів. – Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. – 18 с.

 12. Білоконна Н.І. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі навчання. –Кривий Ріг: Криворізький держ. пед. ін-т, 1998. – 18 с.

 13. Білоус Н.М. Підготовка студентів вузу до викладання літератури як мистецтва слова. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 16 с.

 14. Бобакова І.П. Самостійна робота як фактор удосконалення процесу підготовки майбутнього вчителя музики.-К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 19 с.

 15. Бобров В.В. Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Півдня України у ХІХ-на початку ХХ століть. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 18 с.

 16. Бойко Л.П. Формування у школярів загальнолюдських цінностей в умовах функціонування соціально-педагогічної системи «Сім’я – школа – установи культури». –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 19 с.

 17. Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 24 с.

 18. Бульвінська О.І. Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 19 с.

 19. Вайда Т.С. Формування екологічної культури студентів педвузів засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 17 с.

 20. Вайнола Р.Х. Формування творчої особистості школяра в системі виховної роботи. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 18 с.

 21. Вайнтрауб М.А. Методи розвитку технічного мислення учнів ліцею: (У вигляді моногр.). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 20 с.

 22. Василюк А.В. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Польщі (1989-1997 рр.). - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 20 с.

 23. Вдович С.М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 16 с.

 24. Велемець О.В. Розвиток освіти і педагогічної думки на західноукраїнських землях в ХVI – ХVII століттях. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 17с.

 25. Вокальчук Є.Л. Системний підхід до організації уроків позакласного читання у старших класах загальноосвітньої школи. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 26. Волянська О.Є.Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього стандарту. -К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998.–18 с.

 27. Вонсович В.П. Підвищення ефективності внутрісеместрового контролю знань майбутніх вчителів початкової школи (на матеріалі теорії освіти і навчання). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 19 с.

 28. Галай О.Ю. Науково-педагогічна діяльність української еміграції у Чехословаччині у міжвоєнний період. –Лунанськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998.–16с.

 29. Галуза Л.Ф. Формування миротворчих поглядів студентів педвузів в процесі вивчення іноземної мови. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 17 с.

 30. Гапонова В.М. Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності слухачів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення іноземних мов. - Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. – 20 с.

 31. Гданська О.П. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури (на матеріалі кобзарського мистецтва). – К.: КДУКМ, 1998. – 24 с.

 32. Георгян Н.М. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами музичної ритміки. –Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. – 22с.

 33. Герасименко Л.В. Організація дидактичного вибору в навчально-пізнавальній діяльності студентів вищих педагогічних закладів – Х.: ХДПУ, 1998. – 17 с.

 34. Герасимчук В.І. Патріотичне виховання студентської молоді в українських і польських вищих закладах освіти (порівняльний аналіз). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 17 с.

 35. Гиренко С.П. Особливості педагогічних конфліктів між педагогами і старшокласниками та їх попередження. –Х.: Харк. держ. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. – 16 с.

 36. Гіптерс З.В. Художня творча діяльність студентів вищих закладів освіти України (1960-1995 рр.). - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 18 с.

 37. Гладунський В.Н. Методичні основи вивчення курсу логіки в середніх загальноосвітніх, спеціалізованих та професійних навчальних закладах. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 20 с.

 38. Годлевська А.І. Формування мовленнєвого компонента комунікативності майбутнього вчителя у структурі позанавчальної діяльності.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 39. Гончарова О.М. Використання усного слова як засобу підсилення раціонального та емоційного впливу форм соціально-культурної діяльності. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 16 с.

 40. Гончарук С.М. Шляхи інтенсифікації інформаційно-коментаторської діяльності установ культури клубного типу. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 16 с.

 41. Гордієнко Т.П. Профільна диференціація навчання фізики в 10-11 класах середньої загальноосвітньої школи/гуманітарний профіль. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –21 с.

 42. Горшкова О.Г. Гуманізація педагогічної діяльності класного керівника зі старшокласниками. –Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998.-15 с.

 43. Грибан Г.В. Здійснення міжпредметних зв’язків у викладанні мови та літератури в процесі роботи над словом (на матеріалі 5-6 класів).- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –18с.

 44. Григор’єва В.Б. Формування навичок композиційної діяльності на початковому етапі навчання (в системі підготовки художників-педагогів).- Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. – 17 с.

 45. Грищенко Т.А. Становлення і розвиток музично-естетичного виховання в гімназіях України (ХІХ ст. – початок ХХ ст.) - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 46. Груба Т.Л. Збагачення мовлення учнів V-VI класів синонімічними формами на міжпредметній основі. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –18 с.

 47. Грязнов І.О. Удосконалення індивідуальної виховної роботи командирів підрозділів прикордонних військ України. - Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –18 с.

 48. Давиденко Ю.Є. Інтенсифікація навчання граматики французької мови на 1 курсі технічного вузу (на матеріалі французького дієслова). –К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 1998. – 16 с.

 49. Даник А.А. Формування у юнаків та дівчат готовності до сімейно-побутової праці у процесі родинного виховання.- Кіровоград: КДПУ, 1998. – 16 с.

 50. Дем’янчук Т.О. Виховання студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації в позааудиторський час. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –17 с.

 51. Десятов Т.М. Система професійно-технічної освіти в Туреччині. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 18с.

 52. Дідук Г.І. Формування в учнів 5-7 класів уміння використовувати мовні засоби емотивності. - Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1998. – 20 с.

 53. Дровозюк Л.М. Освітня діяльність земств Правобережної України (1904-1920 рр.). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 54. Дубінка М.М. Розвиток пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. – Кіровоград: Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка,1998.-17 с.

 55. Дяченко Н.С. Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні. – К.: КДУКМ, 1998. – 16 с.

 56. Єременко О.В. Розвиток музичного сприймання підлітків засобами використання музичних констант. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 17 с.

 57. Єрмола А.М. Система науково-методичної роботи інформаційно-методичних центрів з учителями загальноосвітніх навчально-виховних закладів.- Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. – 17 с.

 58. Журенко Л.О. Теорія та практика виховання в педагогічній спадщині С.І. Миропольського. –Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. – 19 с.

 59. Журецький Я.І. Взаємодія сім’ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури (на матеріалах Південного регіону України). – К.: АПН України, Ін-т проблем виховання КПН, 1998. – 25 с.

 60. Зайченко О.І. Наукові засади реформування управлінської діяльності районного відділу освіти в сучасних умовах.- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –21с.

 61. Іванов В.М. Педагогічні умови соціалізації міських старшокласників. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 20 с.

 62. Иванов И.В. Обучение физическим упражнениям на основе учета оперативной двигательной памяти спортсменов. – К.: Укр. гос. ун-т физ. воспитания и спорта, 1998. – 16 с.

 63. Іванова І.Б. Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 17 с.

 64. Искандарова Х. Нравственное воспитание и его роль в становлении жизненно-значимых ценностей младших школьников. – Душанбе, 1998. – 19 с.

 65. Каськів О.Й. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Б. Заклинського. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. – 16 с.

 66. Кирильчук Ю.В. Вдосконалення змісту і форм організації трудової підготовки учніів 8-9 класів. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 67. Кириченко Т.Г. Формування здорового способу життя студентів педагогічного вузу в процесі фізичного виховання. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 68. Киричук В.О. Психолого-педагогічні умови стимулювання соціально-комунікативної активності старшокласників. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 18 с.

 69. Кіндрат В.К. Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –18 с.

 70. Климук І.Я. Проблема музичної моди в естетичному вихованні старшокласників. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –17 с.

 71. Ключко Ю.М. Шляхи організації соціально-орієнтовного спілкування молоді в процесі функціонування педагогічної системи «клуб-бібліотека».-К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 19 с.

 72. Кляп М.І. Педагогічна діяльність А. Волошина в 20-30-х роках ХХ століття. -Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. –18 с.

 73. Князян М.О. Навчально-дослідницька діяльність студентів як засіб активізації професійно значущих знань (на базі вивчення іноземних мов). - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. –18 с.

 74. Кобилянська Л.І. Становлення і розвиток українських народних шкіл на Буковині (70-ті рр. ХVІІІ – початок ХХ століття). – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. –17 с.

 75. Коваль М.С. Формування індивідуального стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів пожежної охорони. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –19 с.

 76. Коваль П.М. Педагогічні засади розвитку особистісних якостей молодших школярів засобами ритміки і хореографії. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. –18 с.

 77. Ковальчук Л.Ю. Теорія і практика виховання дітей із неповних сімей (20-30-ті роки ХХ сторіччя.– Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. –16 с.

 78. Ковбас Б.І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з тимчасовими дитячими об’єднаннями. – Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. –17 с.

 79. Козленко О.Л. Розвиток педагогічної техніки молодого вчителя середньої загальноосвітньої школи. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –18 с.

 80. Козловська С.І. Підвищення ефективності тренувального процесу легкоатлеток - бігунок в підготовчому періоді річного циклу. – К.: Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту, 1998. – 16 с.

 81. Козяр М.М. Педагогічні основи виховання у курсантів навчальних закладів системи МВС відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків.- К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 18 с.

 82. Колодій І.С. Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України.- К.:Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –15 с.

 83. Коломієць Ю.В. Трудове виховання учнів 8-9 класів на традиціях і звичаях українського народу. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 16 с.

 84. Колупаєва А.А. Формування у першокласників з мовленнєвими вадами уявлень про фонетичну і графічну систему рідної мови. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 18 с.

 85. Коляденко С.М. Зміст та організація діяльності Кременецького ліцею як осередку освіти на Волині (1805-1833 рр.).- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 16 с.

 86. Корміна Л.І. Формування світоглядних знань підлітків у процесі навчально-пізнавальної діяльності. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 18 с.

 87. Корнещук В.В. Взаємне навчання курсантів як засіб підвищення ефективності навчального процесу. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. –18 с.

 88. Короткова Р.І. Формування у студентів педвузу техніки мовлення як компонента професійної майстерності. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

 89. Корольов О.П. Професійне становлення викладачів-початківців військового вузу.- Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –18 с.

 90. Костенко Л.В. Педагогічні умови організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів музики. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –16 с.

 91. Котельніков Г.О. Лабораторні роботи з фізики дослідницького характеру у класах з поглибленим вивченням фізики.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –16 с.

 92. Кравченко Т.В. Підготовка вчителя трудового навчання з основ кулінарії. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –16 с.

 93. Крамська С.Г. Педагогічні засади використання пісенно-обрядового фольклору в процесі підготовки вчителя музики. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. –18 с.

 94. Крет М.В. Моральне виховання учнів початкових класів засобами музики. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –23 с.

 95. Кретова О.І. Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів на основі системного підходу. –Кіровоград: Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка,1998. – 20 с.

 96. Крижанівська Т.І. Методика комплексного використання мистецтв у процесі розвитку художньої культури молодших школярів на уроках музики. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. –18 с.

 97. Крупський В.П. Взаємозв’язок спеціальної витривалості з техніко-тактичними діями у багаторічній підготовці лижників-гонщиків. – К.: Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту, 1998. –16 с.

 98. Кудінов Ю.В. Формування культури педагогічного спілкування у курсантів-прикордонників у процесі військово-професійної підготовки. - Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –18 с.

 99. Кузан Н.І. Виховання підлітків на традиціях народного декоративно-прикладного мистецтва Західної України. –Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –18 с.

 100. Кузик О.Є. Трансформація традиційної обрядовості та її використання в сучасній педагогічній, культуро-дозвіллєвій діяльності установ культури. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. –17 с.

 101. Кузьменко О.А. Соціальне становлення особистості в умовах відкритої соціально-педагогічної системи. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

 102. Кузьмич Л.В. Розвиток математики та методики її навчання в південному регіоні України (кінець ХІХ-початок ХХ століття). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –20 с.

 103. Кутузова Г.І. Підготовка студентів гуманітарних факультетів університетів до естетичного виховання школярів. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –18с.

 104. Кух А.М. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі рівневих завдань еталонного характеру. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –16 с.

 105. Кухта М.І. Виховний національний ідеал у шкільництві Закарпаття 20-30 років ХХ століття (на матеріалах української педагогічної преси). –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 20с.

 106. Кучина Н.М. Інтегроване управління операційним та мотиваційним компонентами навчально-пізнавальної діяльності студентів 1 курсу при навчанні граматики англійської мови (немовний вищий навчальний заклад). –Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –18 с.

 107. Лавріненко О.А. Практична професійно-педагогічна підготовка вчителя у вищих закладах освіти України (1917-1928рр.). - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 19 с.

 108. Лапенок М.І. Модернізація функцій і змісту діяльності інститутів післядипломної освіти в умовах регіону. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –20 с.

 109. Ле Тхань Ван. Педагогічні умови формування функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до початку систематичного навчання у школі. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 110. Лисенко Л.В. Педагогічні умови забезпечення професійно орієнтованої виховної роботи в студентській групі. – Х.: Харк. держ. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. –16 с.

 111. Лі Ю Сан. Розвиток рухових здібностей у школярів 1-4 класів із ДЦП та їх корекція на уроках фізичної культури. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського,1998. –17 с.

 112. Лобова О.В. Формування творчої активності молодших школярів у процесі музично-естетичного виховання. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. – 20 с.

 113. Логачевська С.П. Дидактичні основи організації диференційованого навчання молодших школярів. –Кіровоград: Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 1998. –17 с.

 114. Луганська Л.М. Формування духовної культури студентів педагогічного коледжу засобами музики. –Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка, 1998. – 18 с.

 115. Лутаєва Т.В. Теорія і практика організації освіти учнів у гімназіях Харкова другої пол. ХІХ поч. ХХ ст. –Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. – 18 с.

 116. Лянной Ю.О. Фізична реабілітація інвалідів старшого шкільного віку з наслідками спинномозкової травми у грудному відділі хребта в пізньому періоді. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. –17 с.

 117. Макаренко О.П. Моделювання навчально-виховного процесу з народознавства у закладах освіти України. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

 118. Макарова Л.М. Системний підхід до орієнтації дітей дошкільного та шкільного віку на педагогічну професію. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –17 с.

 119. Максимович О.М. Особливості виховання дітей із розлучених сімей. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –17 с.

 120. Маркова В.А. Бібліотечне обслуговування етнічних меншин України. – Х.:Харк. держ. ін-т культури, 1998. –16 с.

 121. Мармаза О.І. Система підвищення функціональної компетентності керівників загальноосвітніх закладів. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

 122. Матвієнко О.В. Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –19 с.

 123. Матвійчук А.Я. Формування техніко-конструкторських знань і вмінь в учнів 7-9 класів. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –17 с.

 124. Мельник Є.Ю. Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи (на матеріалі французької мови). –К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 1998.- 16 с.

 125. Мельникова Р.М. Розвиток мовлення учнів загальноосвітніх шкіл у процесі навчання іменних частин мови (на матеріалі прикметника у школах з рос. мовою викладання). - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –19 с.

 126. Мостова І.В. Формування педагогічно-виконавської майстерності майбутнього вчителя музики. – Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка, 1998. –18 с.

 127. Наумець О.М. Рівневий підхід до курсового підвищення кваліфікації вчителів. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

 128. Невоєнна О.А. Історично-порівняльний аналіз розвитку довільної пам’яті. – Х.: МВС України, Ун-т внутр. справ., 1998. – 18 с.

 129. Нетребко Н.В. Формування у студентів наукової картини світу засобами інтегрування навчального матеріалу. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –19 с.

 130. Онищук Л.А. Психолого-педагогічні умови підвищення професійної активності вчителя початкової школи. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –17 с.

 131. Операйло С.І. Діагностика і корекція працездатності студентів технічного вузу. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –20 с.

 132. Остапчук О.Є. Організація науково-методичної роботи в ліцеї. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –21 с.

 133. Пантюк М.П. Виховання підлітків у діяльності молодіжних товариств і об’єднань в західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (історико-теоретичний аспект).- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –16 с.

 134. Паскаль О.В. Педагогічне коригування вимовних навичок російського мовлення учнів перших класів.- Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. – 16 с.

 135. Пенькова О.О. Реклама як засіб соціально-педагогічного орієнтування молоді на культурно-мистецькі послуги. К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 18 с.

 136. Переухенко Г.І. Традиції і практика впливу майбутніх учителів. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –18 с.

 137. Петрюк І.М. Становлення і розвиток загальної середньої освіти на Буковині (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).– Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 1998. –17 с.

 138. Пироженко Л.В. Теоретичні засади альтернативних навчальних книг з історії України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 139. Пінчук Т.О. Комплексно-цільова система діяльності педагогічного колективу із запобігання неуспішності учнів.- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –19 с.

 140. Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час (на матеріалах спеціалізованих закладів).-К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. – 16 с.

 141. Плющ С.М. Зв’язок особистісних та індивідуально-психологічних особливостей у розумовій стомлюваності. – К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 16 с.

 142. Пономаренко Г.О. Профілактика девіантної поведінки учнівської молоді у системі діяльності правоохоронних органів. Кіровоград: Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 1998. – 19 с.

 143. Попиченко С.С. Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 144. Постоян Т.Г. Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі продуктивно-творчої діяльності. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. –16 с.

 145. Потапова Л.В. Розвиток національної школи в Україні (1917-1933 рр.).-Луганськ: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –16 с.

 146. Прокоф’єва Л.Б. Проблема розвитку образного сприймання музики молодшими школярами в історії та методиці виховання.-К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. –16 с.

 147. Рзаєв, Шовгі Раміз-огли. Проблеми естетичного виховання у педагогічній спадщині С.І. Миропольського.–Х.: Харк. держ. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. –17 с.

 148. Ройко Л.Л. Активізація пізнавальної діяльності слухачів підготовчого відділення, зорієнтованих на здобуття педагогічної професії. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 149. Руденко В.П. Теорія і практика навчання курсантів - кінологів у військово-навчальних закладах (1945-1947 рр.).- Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –20 с.

 150. Рукас Т.П. Формування культури ділового мовлення в майбутніх інженерів. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 20 с.

 151. Рябець В.І. Педагогічні умови удосконалення практичної підготовки молодших спеціалістів механіків сільськогосподарського виробництва в агротехнічному коледжі. - К.: Нац. аграрний ун-т, 1998. –20 с.

 152. Саєнко Н.С. Тестовий контроль рівня сформованості лексичної навички читання у студентів 1 етапу немовного вузу (на матеріалі англійської мови). – К.:Київ. держ. лінгв. ун-т, 1998.-20 с.

 153. Самер Джаміль Мохамед Саїд. Комплектування груп початкової підготовки на підставі комплексної оцінки функціональних можливостей юних футболістів 9-11 років.– К.: Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту, 1998. –16 с.

 154. Самордин А.П. Організація діяльності профільно-диференційованої середньої загальноосвітньої школи. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –17 с.

 155. Сарибаш Сулейман. Социально-этическое течение Ахи и его влияние на общественно-моральное воспитание молодежи. – Душанбе: Таджикский гос. педагогический ун-т, 1998. – 25 с.

 156. Саяпіна С.А. Проблема особистості вчителя в педагогічній спадщині М.О. Корфа.- Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. – 18 с.

 157. Свириденко С.О. Формування здорового способу життя молодших школярів у позакласній виховній роботі. – К.: АПН України, Інститут проблем виховання, 1998. – 16 с.

 158. Семез А.А. Виховання моральних цінностей молодших школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.- Кіровоград:Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 1998. –17 с.

 159. Семенов Ю.М. Естетичне виховання курсантів вищих військових закладів освіти. –К.:Київ. військ. гуманіт. ін-т, 1998. – 16 с.

 160. Сердюк Ю.І. Педагогічні умови вдосконалення військово-педагогічної підготовки командирів підрозділів. - Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1997. – 18 с.

 161. Сидоренко М.М. Організаційно-педагогічні основи функціонування міжнародного дитячого центру «Артек».- К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –17 с.

 162. Сирота В.М. Формування професійної готовності майбутніх вчителів початкових класів до викладання художньої праці.– К.: АПН України, Ін-т пробл. виховання, 1998. –24 с.

 163. Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки.-К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –18 с.

 164. Сілютіна І.М. Формування емоційної культури студентів педагогічного училища засобами мистецтва. –Луганськ.: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка, 1998. –17 с.

 165. Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 18 с.

 166. Смиренський В.М. Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –16 с.

 167. Солуха І.В. Тестовий контроль у процесі навчання фізики (на матеріалі теоретичної фізики).- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. –19 с.

 168. Сорока І.В. Шляхи оптимізації педагогічного впливу художньо-масової роботи на трудове виховання учнів профтехучилищ. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 21с.

 169. Сосницька Н.Л. Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних технологій.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –24 с.

 170. Стефанюк С.К. Виховання гуманності підлітків засобами української обрядовості.–Х.: Харк. держ. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. –17 с.

 171. Столяревська А.Л. Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивчені курсу інформатики. –Х.: ХДПУ, 1998. – 16 с.

 172. Суровцева Р.Ф. Психолого-педагогічні умови формування особистості майбутнього вчителя (на матеріалі української літератури).-Луганськ.: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –16 с.

 173. Сусліна І.В. Розвиток професійно-лінгвістичної активності слухачів-прикордонників у процесі вивчення іноземної мови. - Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –18 с.

 174. Тишик О.А. Проблеми дидактики у педагогічній спадщині С.І. Миропольського. – Х.:Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. – 17 с.

 175. Тищенко О.І. Формування особистісного статусу учнів у дитячому колективі. –Луганськ.: Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. – 15 с.

 176. Ткачук С.І. Організаційно-педагогічні умови залучення учнів 8-11 класів до продуктивної праці в учнівських кооперативах. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –15 с.

 177. Томків І.О. Педагогічне обґрунтування змісту військово-професійної підготовки офіцерів внутрішніх військ у вищих військових закладах. - Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –16 с.

 178. Топалова В.М. Формування соціокультурної компетенції студентів технічного вузу (на матеріалі англійської мови). –К.: Київ. держ. лінгв. ун-т, 1998. – 17 с.

 179. Трифонова О.С. Методика виховання звукової культури мовлення дітей середнього дошкільного віку засобами фольклору. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. –16 с.

 180. Тхоржевська Т.В. Інтеграція трудового навчання і креслення на уроках обслуговуючої праці в 5-7 класах. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –15 с.

 181. Улятовська Є.А. Підготовка майбутніх учителів до роботи з активізації самостійної пізнавальної діяльності молодших школярів. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. –17 с.

 182. Усата В.В. Навчання розуміння предикативних фразеологічних одиниць у процесі читання англомовного газетного тексту (у вищому навчальному закладі). – К.:Київ. держ. лінгв. ун-т, 1998. – 18 с.

 183. Устименко Л.М. Туризм як чинник формування дозвіллєвої культури молоді. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. – 18 с.

 184. Федішова Н.В. Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експерименту. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

 185. Федченко Л.Я. Методика організації узагальнення і систематизації знань і вмінь учнів при навчанні математики. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18с.

 186. Філон Л.Г. Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –17 с.

 187. Хамська Н.Б. Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 188. Хахула Л.П. Професійно-педагогічна адаптація молодших викладачів вищих аграрних навчальних закладів. - К.: Нац. аграрний ун-т, 1998. – 19 с.

 189. Хлєбнікова О.В. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів культури. –К.: Київ. держ. ун-т культури і мистецтв, 1998. –16 с.

 190. Царюк Т.І. Формування у молодших школярів умінь навчальної роботи. –Кіровоград: Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, 1998. –19 с.

 191. Чабанова Т.Д. Естетичне виховання школярів у процесі вивчення математики.- Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –17 с.

 192. Чернишенко І.А. Педагогічна діяльність та спадщина М.Р. Завадського. – Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – 1998. – 17 с.

 193. Чернюшок О.В. Психолого-педагогічні умови навчання молодших школярів основ колористики у процесі образотворчої діяльності. – Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –16 с.

 194. Чернявський В.А. Удосконалення системи підготовки офіцерських кадрів для прикордонних військ України.- Хмельницький: Акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького, 1998. –17 с.

 195. Шаркунова В.В. Соціальне управління та концепції педагогічного менеджменту в загальноосвітніх закладах. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –16 с.

 196. Шевчук І.М. Гуманістичне виховання підлітків у процесі вивчення предметів соціально-гуманітарного циклу. - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –17 с.

 197. Шелестова Л.В. Розвиток творчих здібностей учнів молодшого підліткового віку в процесі вивчення гуманітарних предметів (інтелектуально-евристичний компонент). - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –21 с.

 198. Шепеленко Т.Л. Формування комунікативних умінь студентів економічного університету в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –18 с.

 199. Штифурак В.С. Адаптація студентів - першокурсників в умовах вищого навчального закладу. - Луган. держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка Східноукр. ун-ту, 1998. –15 с.

 200. Ярмолович О.І. Формування образно-концептуальних компонентів мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. - Одеса: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 1998. – 18 с.

 201. Яценко Т.М. Управління навчальною діяльністю учнів з використанням персональних комп’ютерів (на матеріалі вивчення фізичної оптики). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –22 с.

 202. Ястребова В.Я. Управління пізнавальною діяльністю учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (за матеріалами вивчення гуманітарних наук). - К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 1998. –20 с.

 203. Яцишин Н.П. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Великій Британії (90-і роки ХХ століття). - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –18 с.

На ступінь доктора психологічних наук

 1. Буняк Н.А. Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за умов їх перебування в дошкільному закладі. - К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 33 с.

 2. Максимова Н.Ю. Психологічні фактори узалежнення неповнолітніх від алкоголю і наркотиків та засоби його попередження. - К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –34 с.

 3. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. – 40с.

 4. Солодухова О.Г. Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації- К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –39с.

На ступінь кандидата психологічних наук

 1. Бондар Н.Є. Формування особистісної репрезентації життєвого шляху в юнацькому віці. - К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –17 с.

 2. Бородій Д.І. Психологічні основи підготовки вчителів до організації спільно-розподіленої учбової діяльності. - К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –18 с.

 3. Бочелюк В.Й. Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання.-К.: - НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –17 с.

 4. Гаврилов О.В. Психолого-педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей. – К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1998. – 17 с.

 5. Галузяк В.М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю педагогічного спілкування. - К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –16 с.

 6. Денисенко В.В. Психологічні умови формування теоретичного мислення у підлітків (на матеріалі дослідження процесу засвоєння учнями системи знань з фізики)– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 17 с.

 7. Зажирко М.П. Глибиннопсихологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід).- К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –16 с.

 8. Кален Л.М. Особливості трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації вчителів.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –16 с.

 9. Коновальчук В.І. Психологічний зміст механізму заміщення та його врахування у процесі підготовки психологів-практиків.- К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –19 с.

 10. Крутій О.М. Формування діалогічності як засобу інтелектуального розвитку старшокласника.– Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. – 16 с.

 11. Ласькова В.Г. Особливості конфліктної взаємодії в юнацьких спортивних командах.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 18 с.

 12. Любчук О.К. Психологічна готовність дитини до оволодіння учбовою діяльністю.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 16 с.

 13. Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови становлення продуктивного спілкування в молодших школярів.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 18 с.

 14. Мізрахі В.М. Психологічні умови розвитку шкірно-оптичного сприймання кольору у сліпих школярів.- К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1998. –19 с.

 15. Мойсеєнко Л.А. Психологія розуміння винахідницьких задач студентами технічного вузу.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –18 с.

 16. Мудрак М.А. Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл).- К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –18с.

 17. Обухівська А.Г. Научуваність як діагностичний показник розумового розвитку дошкільників. - К.: АПН України, Ін-т дефектології, 1998. –19 с.

 18. Омелаєнко І.Б. Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту. –R/^ Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –18 с.

 19. Петренко О.В. Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – 20 с.

 20. Плющ О.М. Трансформація мотиваційної сфери кваліфікованих спортсменів у період професійного становлення.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –20 с.

 21. Помиткін Е.О. Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби. - К.: АПН України, Ін-т пед. і психол. проф. освіти, 1998. –21 с.

 22. Походенко С.В. Психологічні особливості мотивації лідерства у підлітків.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. – 20 с.

 23. Ставицька С.О. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –20 с.

 24. Стеценко Н.Д. Психологічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у психоневрологічному стаціонарі.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –20с.

 25. Туриніна О.Л. Психологічні особливості професійного самовизначення учнів профільних педкласів.- К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –19с.

 26. Татомир Л.П. Розвиток відповідальності у дітей підліткового і старшого шкільного віку.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –17 с.

 27. Туріщева Л.В. Формування у старшокласників способів розв’язування навчально-логічних задач.–Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. –17 с.

 28. Чепіль О.Я. Формування мислительної дії систематизації у процесі вивчення іноземної мови у немовному вузі.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –16 с.

 29. Якимчук Б.А. Образне мислення в процесі розв’язання творчих задач з креслення.– К.: АПН України, Ін-т психології, 1998. –16 с.

На ступінь кандидата історичних наук

 1. Агафонова Н.В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр. –Одеса: Одеський держ. ун-т ім. Мечникова, 1998. – 16 с.

 2. Бистрицька О.Б. Розвиток системи освіти національних меншин в Україні у 1917-1939 рр.-Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ун-т, 1998. – 16 с.

 3. Бокотей В.В. Геологічні дослідження в університетах України у ХІХ – на початку ХХ століття. – К.: Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України, 1998. – 15 с.

 4. Волкотруб Л.М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х – перша половина 80-х років ХХ ст.). –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –16 с.

 5. Грицюк Ф.Ф. Українська школа в контексті етнополітики міжвоєнної Польщі. – К.: НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень, 1998. – 22 с.

 6. Курченко В.В. Діяльність земств України у розвитку освіти (1864-1914 роки). –Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. –16 с.

 7. Передерій І.Г. Становлення основ національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998.–19 с.

 8. Поліщук М.С. Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –23 с.

 9. Сасімов А.А. Вища школа радянської України (1928-1939 рр.). – К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –16 с.

 10. Сороган Н.А. Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). –Х.: Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1998. –17 с.

 11. Щербатюк В.М. “Университетские известия” (1861 – 1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –16 с.

На ступінь кандидата соціологічних наук

 1. Каменська Т.Г. Професійне самовизначення випускників вузів в умовах становлення ринку праці в Україні. –Х.: Харк. держ. ун-т, 1998. –16 с.

 2. Сорокіна Л.М. Соціальна поведінка молоді, що навчається в умовах трансформації сучасного українського суспільства. – К.:Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –18 с.

На ступінь кандидата економічних наук

 1. Батченко Л.В. Формування іноваційного менеджменту в системі професійної освіти в умовах перехідної економіки. – Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 1998. – 24 с.

 2. Кондратюк О.В. Форми і методи трансформації системи освіти в соціально-економічній політиці держави.- Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 1998. – 16 с.

 3. Ярошенко Л.В. Статистичне забезпечення управління системою вищої освіти України в ринкових умовах. –К.: Київ. нац. екон. ун-т, 1998. – 15 с.

На ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту

 1. Вольчинський А.Я. Педагогічні умови застосування українських народних рухливих ігор у фізичному вихованні дітей 5-6 років.- Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 16 с.

 2. Гнітецька Т.В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназій (10-13 років). -Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 18 с.

 3. Грибовська І.Б. Комплексна оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи глухих дітей та її корекція в процесі фізичного виховання. -Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 17 с.

 4. Дмитренко С.М. Вплив різних рухливих режимів на фізичний стан молодших школярів, які проживають у зоні підвищеної радіації.- Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 18 с.

 5. Зубанова Н.Ю. Формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя фізичної культури. -Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 18 с.

 6. Левків В.І. Використання засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку.- Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1998. – 16 с.

На ступінь доктора філологічних наук

 1. Темко Г.Д. Формування системи виховання воїна в Україні у період утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз). – К.: НАН України, Ін-т філософії, 1998. – 42 с.

На ступінь кандидата філософських наук

 1. Кириченко П.В. Проблема становлення особистості та шлях її художньої реалізації у шкільній повісті 60-80 років ХХ століття. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. –16 с.

На ступінь кандидата медичних наук

 1. Яворська О.О. Психофізіологічні критерії професійного відбору підлітків, які освоюють операторські професії (оцінка та прогноз професійної придатності з урахуванням віково-статевих особливостей розумової працездатності. – К.: АМН України, Ін-т медицини праці, 1998. – 19 с.

На ступінь кандидата політологічних наук

 1. Рябіка В.Л. Політична активність молоді України 90-ті роки. –О.: Одес. держ. юрид. акад., 1998. – 16 с.

На ступінь кандидата біологічних наук

 1. Богуцька Т.О. Психофізіологічна готовність дошкільників до навчання в школі. – К.:Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –20 с.

 2. Козачук Н.О. Електрична активність головного мозку школяра з різним рівнем математичних здібностей. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –16 с.

 3. Костенко С.С. Зв’язок успішності навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл з властивостями психофізіологічних функцій. –К.: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1998. –16 с.

Іменний покажчик

Аалтонен Е. 2844

Абашкіна Н.В. 2758, 2845

Абдираїмова Р. 2910

Абраїмов В. 995-997

Абрамов В.В. 2215

Абрамян Н.Д. 476,1699

Авдіянц Г.Г. 1765, 1766

Аврамчук Л.А. 2939

Агафонова Н.В. 3175

Агиенко И.В. 2547

Агулов В.Т. 2542

Ададуров Ю.А. 2165

Азаров С.С. 616

Азарова Л.Є. 2265

Акименко М.І. 2352

Акішев С.В. 342

Аксельруд В. 1261

Акуленко І.А. 478, 1087

Алатарцева О.М. 2312

Александра М. 998-1004

Алексеев А.С. 2255

Алексенова Е.М. 264

Алексєєв Ю.М. 201,2381

Алексєєва А.В. 297, 298

Алексєєва М.І. 299, 1767

Алексієнко С.О. 2601

Алексюк А.М. 2125

Алієва А.В. 2031

Алкея (938)

Алкман (854)

Алуєва М.А. 733

Алчевська Х.Д. (2627)

Амадіо М. 543

Аматьєва О. 343, 344

Амосов Н.М. 113

Ананьєва Н.В. 1374

Андерсен Г.-К. (825)

Андрейцев В. 202

Андрєєв О. 1795

Андрієвська В.В. 479

Андріюк П. 1518

Андріяшина Н.В. 476, 477

Андроник А. 810, 811

Андрос М. 2038

Андросов В.В. 730

Андрощук Н.В. 1561

Андрущенко В.П. 196, 253

Анісімов А.Ю. 1262, 1263

Анісімова Т. 1264

Аніщенко Н.В. 2313,2512

Анохин Е.В. 409

Антоненко Т.С. 1409

Антонець В.Ф. 2940

Антонець М. 2085

Антонець Н. 2415

Антонова Г.П. 479

Антонова И.П. 479

Антонова Л.Ф. 1958

Антонова Н.А. 479

Антонова О.Є. 2086

Антонюк В.П. 167, 2126

Антонюк М.С. 1265

Антонюк О.П. 1088

Антонюк Р.И. 715

Ануфрієва О. 410

Апетик Н.М. 1768

Артемов Н.Е. 637

Артемчик Г.І. 2385

Артемчук Г. 2382

Артемчук Л. 638

Артемчук О.Г. 476

Артющенко П.П. 2799

Архипов О. 2266

Астаніна О. 1384

Астахов В.В. 2127

Астахова В.І. 2267, 2353

Астахова К.В. 2128, 2362

Атаманчук П. 1266

Атраментова Л.А. 1401

Аушев С.П. 1866

Афанасьева Е.М. 1452

Афанасьева Н.Е. 479

Ахмедзянова Л.М. 257

Ашенбах Густав (927)

Ашурко Ю. 1769

Бабенко К.П. 812

Бабенко М. 2563

Бабій В.С. 2268

Бабіна О.І. 2602

Бабкова С.В. 1796

Бадер В.І. 663

Баженов В.Г. 2314, 2315

Базанова Л.М. 766

Базелюк І. 1419

Базилевич Н.Г.2104

Базілевська Л.С. 2424

Бай І. 1527

Байбара Т.М. 1344, 1345

Байло Л.В. 770

Байрон (938)

Байша К.М. 2316

Бакаленко І.М. 2941

Бакатанова В.Б. 2548

Балан Е.Л. 2416

Баландіна Н. 2269

Балацький Є.Р. 2411

Балик Н.Р. 1253

Балл Г.О. 258, 411

Баллада Й. (926)

Балютіна К. 1770

Барабанщикова З.П. 813

Барабаш О. 259

Бараннік І. 412

Баранов Д. 1421, 1422

Баранова І. 1421, 1422

Барановська Г. 1089

Барановська С.А. 2942

Барахтян М.М. 1861

Барбашева Н.П. 2521

Барбіна Є.С. 2087, 2919

Бардадим В.О.1222, 1223

Бардов В.Г. 1830

Барсуков С.І. 2363

Барташников О.О. 346, 347, 348

Барташнікова І.А. 346, 347, 348

Басова В.П. 1423

Басьо Мацуо (920, 957)

Батченко Л.В. 1948, 1982, 3188

Батюк З.С. 462

Баханов К. 1005-1007

Бахрушина В.М. 814

Бацак Н.І. 2603

Бачинська Н.А. 1797, 2943

Бачинська Т. 1357

Бачинський П. 1357

Бачківський І. 1424

Башкирцева М. (850)

Баяновська М.Р. 1661

Бевз В. 1090

Бевз Г. 1091, 1092,(1160)

Безверхий О.С. 1700

Бездєнєжних О.М. 815

Бездрабко В.М. 2604

Безлюдна Н.В. 597, 2944

Безобразова Л.Л. 816, 2759

Безпалько О.В. 1628, 2945

Безрукова І. 683, 771

Безручко Н. 592

Белан Л.К. 1204

Беланова Р.А. 2846

Белля Г. (891,898)

Белоус В.С. 716

Бенедь С.П. 1562

Бенедюк В. 1454

Бенкова С.Д. 817

Береговой Я.А. 568

Береза Б.З. 818

Березівська Л.Д. 2606, 2946

Березівський Ю.М. 1544

Березняк Є. 2802

Берзінь В.Л. 547, 1820

Беркита К. 2129, 2401, 2402

Бернадська Р.В. 2118

Бернацька Т.В. 1093

Бескова Н. 1455

Беспалов М.Є. 2136

Бессалова Т.В. 2364, 2607

Бех І.Д. 114, 413, 664, 1563, 1629, 1630

Бєлий Б.В. 414

Бєлкіна Н. 2605

Бєлова Н.К. 2425

Бєляєвіна Н.Д. 2947

Бжезовська Т. 1082

Библюк М. 2760

Биковська О.В. 1543

Бистрицька О.Б. 3176

Бицюра Ю. 1456

Бичкова І.І. 2517, 2948

Бібік Н.М. 555, 530, 2920

Бігич О.Б. 734

Бігун Г.С. 2270

Біда Д.Д. 548

Біденко Є.І. 630

Бідненко Н. 1834

Білецька С.В. 1631

Білецький В.С. 2130

Білий Д.Д. 2317

Білик О.М. 2949

Біліченко О.Л. 610

Білозерський В.М (2639)

Білоконна Н.І. 665, 2950

Білоус М. 1457

Білоус Н.М. 2951

Білоусова В.О. 2761

Білоусова Л.І. 2245

Білоцький М. 1094

Бірюкова М.В. 2131

Бічер-Стоу Г. (935)

Бйбара Т. 567

Благодаренко Л.Ю1334.

Бобакова І.П. 2952

Бобрищева В.І. 1204

Бобрівський В.І. 2088

Бобров В. 203, 1978, 2568, 2608, 2609, 2953

Бовсуновский Н.И. 1095

Богданова І.М.300,2257, 2426, 2921

Богданова М.К. 593, 2427

Богданова О. 1358

Богданович М.В. 1096,1152

Богданська О.Я. 1955

Богініч О.Л. 349

Богословцева Р.П. 350

Богуцька Т.О. 351, 3201

Богуш А. 352, 2610

Боделан О.Р. 386

Бодлер Ш. (856)

Божик Л.М. 415

Бойван Т.А. 1771

Бойко А. 2611, 2762

Бойко Г. 1267

Бойко Е. 819

Бойко Л.П. 2954

Бойко М.П. 1817

Бойко Н.О. 611

Бойцун І. 772

Бойчук М.П. 2428

Бойчук С.І. 2579

Бойчук Ю. 1359

Боккаччо Дж. (821)

Бокотей В.В. 3177

Болгарина В.С. 327, 1855

Болкун С.В. 752

Болотіна В.Ю. 2296

Болтівець С. 2612

Болтівець С.І. 1835

Болюбаш Я.Я. 2429

Бондар В. 260,1913, 2613

Бондар В.І. 1836, 1867, 1868

Бондар Л.И. 569

Бондар Л.С. 2803

Бондар Н.Є. 3146

Бондар С. 509

Бондар С.І. 476

Бондар С.П. 1959

Бондаренко В.В. 1224

Бондаренко Г. 416

Бондаренко Г.В. 115

Бондаренко Г.Л. 463

Бондаренко З.П. 1837, 2847

Бондаренко Л.П. 1821

Бондаренко Н. 648

Бондаренко С.В. 464

Бондаренко Ю. 773, 774

Бондарчук Л.Й. 735

Бондарчук Н. 2683

Борецький М.І. 820

Борзенько О.І. 2614

Боринець Н. 1519

Борисенко А. 1564, 1565

Борисенко І.В. 598, 2487

Бориславська Н.Т. 2048, 2049

Борисов С. 1008

Боришевський М. 417

Борова В.Є. 353

Боровская О.Р. 570

Бородій Д.І. 3147

Бородін Є.І. 2132

Бородін І. 1076

Бородінов В.Д. 2216

Боса Л. 354

Босенко М.І. 2955

Ботюк О.Ф. 1543

Бочелюк В.І. 2058

Бочелюк В.Й. 2050, 3148

Бражник Н.О. 767

Брайман В.Б. 1204

Братко В.О. 821-823

Братюк О.Г. 1425

Брехт Б. (924, 974, 975)

Брилін Б.А. 2922

Бродський Я.Ю 1097

Броновицький А.Р. 617

Бругер С.П. 824

Брыль А.К. 2051

Бугай О.В. 599

Бугайко Т.Ф. (2730)

Бугайов О. 1268-1270

Бугайцева Г.М. 2615

Будна Н.О. 1351

Букач М.М. 116

Букреєв В.В. 168

Булах І. 638, 1271, 1326

Булах І.С. 169, 476, 1632, 2166

Булгакова А.В. 1077

Булда А. 2430, 2616, 2617

Бульвінська О.І. 2956

Буняк Н.А. 3142

Бурбан І.І. 1098-1101

Бургін М. 418, 2017

Бурда М. 531

Бурда М.І. 274

Бурега В.В. 2133

Буринська Н. 1426

Буркалець Н. 775

Бурлака О. 1458

Буртник В.І. 1401

Бут А. 1459

Бутанська Л.П. 476

Бутівщенко С.В. 2618

Бутова Л.М. 1606

Бучерко А.А. 1983

Бушай І.М. 476

Бушанська Л.П. 476

Бушок Г. 1272

Бьолль Г. (844)

Вавіна Л.С.1907

Вагіна О.М. 2619

Вайда Т.С. 2957

Вайнола Р.Х. 1633, 2958

Вайнтрауб М.А. 2959

Валлі С. 2849

Валье О.Е. 2431

Варварич О.Ю. 825

Варульникова Т.Н. 1460

Варущик Н. 1102

Васенко Л.А. 2218

Василега-Дерибас М. 1427

Василенко И.А. 398

Василина В.В. 1543

Васильєв І.Б. 2356, 2432,2446

Васильєв Я.В. 117

Васильков В.М. 170, 301

Василькова О.І. 302

Васильцова В.І. 1920

Васильченко C. (770)

Василюк А. 2052

Василюк А.В.2850-2854, 2960

Васьківська Г.О. 776

Васьков Ю. 1566, 1580

Васюра А.С. 2251

Васюта О.А. 1360

Васюта С.І. 1360

Васянович Г. 2053

Ватаманюк З.Г. 2403

Вахмяніна О. 1009

Ваховський Л.Ц. 118

Вац Г.Д. 2271

Вац Й.В. 2271

Вашуленко М.С. 670

Ващенко Г. 204, (2611, 2615)

Ващенко Л. 1367

Вдовин С. 2620

Вдович С.М. 2961

Вегера Л.П. 1960

Велемець О.В. 2962

Величко В.В. 2350

Величко Л. 1419

Величко О.Г. 2560, 2561

Величко О.М. 2549

Величко С.П. 1273,1274,1304, 2054, 2923

Верба Г. 777

Вербицький В.В. 1811-1813

Веремійчик І. 532

Верещак Г. 1520

Верещак Є.П. 1634

Верлань А.Ф. 618

Верлен П.(947)

Верн Ж. (885)

Вернадський В.І. (2688, 2781)

Вершина Л.Г. 826-830

Вершинін П.П. 2550

Вештак І.І. 2219

Вєтохов О. 736

Вєтрова Н. 2433

Виговська О.І. 2434

Виготський Л.С.(481)

Винагородський А.М. 1607

Вирва В. 1625

Висковатова Т.П. 479

Висоцька А.М. 1869

Вихренка А.С. (2117)

Вихрова В.І. 2856

Вихрущ А. 1721

Вишенський В.В. 1204

Вишневська Н.Ю. 2857

Вишньова Л.В. 441

Війон Ф. (827, 922)

Вікторенко І.Л. 1366

Вілков С.М. 2356, 2529

Вільчковський Е. 355, 1567, 1568

Вільш І. 419

Вільшук М. 1059

Вінтюк Ю. 1722,1723

Вірний М. 2622

Вітковська О.І. 1724

Вітрук О.В. 831-833

Вітюк В.В. 261

Власов В. 1010

Влодарська-Зола Л. 1995

Внукова І.П. 535, 2196, 2513, 2623

Вовк Л. 1275

Вовк Н.В. 2524

Вовк Я.Г. 834

Вознюк О.В. 205

Возняк В. 119

Возняк Г.М. 1103

Воїнов С. 2827

Воїтєлєва Г. 1521

Войналович Н.М. 1104, 1105

Войнич Е.Л. (884, 901)

Войтович М.В. 1996

Войцех С.И. 2556

Войцеховський Ю. (997)

Войцеховський Ю. 1011

Войцешко Я. 1621

Вокальчук Є.Л. 2963

Волинець К. 2435

Волк Т.О. 356

Волкотруб Л.М. 3178

Волович В. 2383

Волович Я. 2918

Володарська Н.Д. 303, 1662

Володимир Великий (2691)

Володько В.М. 2859

Волошенко Л.И. 479

Волошенко О. 2436

Волошенюк К.С. 1908

Волошин А. (3010)

Волошин М. 1743

Волошин Р. 1743

Волошина В.В. 476

Волошина В.Я. 2804

Волошина Г.П. 1361, 1362, 1712

Волошина Н.. 482, 778, 779

Волощук В. 206

Волощук І.С. 304, 420,2924

Волчаста М. 1106, 1107

Вольвач Ф.В. 1370

Вольчинський А.Я. 3191

Волянська О. 1108, 2964

Вонсович В.П. 2965

Воробйов А.М. 1636

Воробйова С.І. 2089

Воробьев Ю. 2551

Вороний О.М. 1109

Воронова В. 1110

Воронова Є. 2134

Воронцов Г.А. 2217

Воронюк М.О. 1374

Врецьон Г. (2658)

Вронський О.С. 2459

Высоцкая Г.К. 1204

Высоцкий В. (841)

Высоцкий В.Л. 1569

Вышинская Т.Н. 1598

Гавриленко І. 305

Гавриленко О.М. 1321

Гаврилов О.В. 3149

Гаврилова Г.Ф. 1462

Гаврилюк Ж. 1013

Гаврилюк О.А. 421, 600

Гавриш Р.Л. 2624

Гадецький М.В. 510

Гадецький М.Й. 1307

Гайворонский В.Ф. 2507

Гайдачук А.В. 2552

Гайдукова В.В. 2552

Галаган П. (2633)

Галай О.Ю. 2966

Галатюк Ю. 1276

Галатюк Ю.М. 469, 1307

Галицький О.Г. 510, 1307

Галіцина Т.П. 753

Галуза Л.Ф. 2318. 2319, 2967

Галузинська Н. 1428

Галузяк В.М. 2378, 3150

Галуцька О. 357

Галюк О.М. 1111

Галян О.І. 422, 2055

Гамаюнов В.Г. 1948

Гамсун К. (851, 855)

Ганич Н.І. 835, 836

Ганіч Н.І. 837

Ганкевич В.Ю. 2625

Ганнопольский А.Р. 2626

Гапієнко М.О. 1921

Гапонова В.М. 2968

Гапонова С.В. 737, 754, 755

Гарач Н.Р. 423

Гарсіа Маркес Г. (925)

Гаршина В. (993)

Гаус В. (888)

Гвоздкова И.С. 838

Гданська О.П. 2969

Гейко Є.В. 306

Гельд Н.Н. 1463

Георгян Н.М. 2970

Герасименко Л.В. 2971

Герасименко О.І. 2354

Герасимчук В. 1464

Герасимчук В.І. 2972

Герасіна Л.М. 2135

Геращенко В. 1725

Гербер Р. 1465

Гербильский Л.В. 1374

Гергель О. 1961

Герман Г. (840)

Герольд-Кенціг М. 2858

Герц М.А. 1363

Герцик О.В. 839

Герцюк Д.Д. 2711

Гете В. (926)

Гете Й.В. (824, 926, 951)

Гетта В.Г. 1539

Гильбух Ю.З. 448

Гиренко С.П. 2973

Гі де Мопасан (850, 954, 959)

Гібалова Н. 1112

Гіберт Й. 840

Гільманова Л.В. 2590

Гіптерс З.В. 2320, 2974

Гіренко Н.А. 1870, 1871

Гірин В.М. 2408

Гірний О. 165

Гісь І.В. 1225

Гладка С.Н. 1608

Гладунський В.Н. 2975

Гладышев В.В. 841, 842

Гладюк Т. 1375

Глазова О. 686

Глейзер Г. 1113

Глинський Б.С. 2056

Глузман А.В. 2437

Глузман Н.А. 2438

Глузман О.В. 2859

Глушаниця О. 1014

Глущенко О. 1022

Гнатко М.М. 424

Гнатюк В. 2057

Гнатюк В.М. 1663

Гнатюк Д. 1522

Гнатюк Д.О. 619,1277, 1997, 1998

Гнатюк О.В. 1410

Гнидаш Н.И. 2297

Гнилуша Н. 207, 1364

Гнітецька Т.В. 3192

Говорун Т.В. 1761

Гоголєва Л.О. 574

Гоголь М. (812, 830, 963)

Годик Л.В. 462

Годлевська А.І. 2976

Годун О. 2580

Голдінга В. (885)

Голидьбіна А.В. 2591

Голик Г.Г. 1609

Голованов С. 998, 999

Голованов С.О. 2167, 2564

Головатюк В.С. 1374

Головач Ю.В. 2439

Головачова Л.О. 1429

Головінов В. 1984

1985

Головко І. 666

Головко Л. 2220

Головко М.Б. 171

Головська І.Г. 1922

Голоскоков Е.Г. 2321

Голосна О.А. 2627

Голота В.С. 2168

Голуб Н.М. 358, 359

Голуб О. 1430

Голубець В.В. 768

Голубович Й.В. 2272

Голубовська І. 667

Гомбош Г. 2860

Гоменюк Л.М. 2440

Гомер (839)

Гомонная В. (2115)

Гондюл Д.В. 2249

Гонський В.Л. 208

Гончар О. (958)

Гончаренко С. 556

Гончаренко В.Г. 1365

Гончаренко С. 1114, 2441

Гончаренко С.У. 209, 210, (2833)

Гончарова Н.А. 1872

Гончарова О.М. 2977

Гончарук С.М. 2978

Гонюкова Л. 2628

Гора Т. 1115

Горбач Н.Л. 2565

Горбенко А.В. 533

Горбунов В.В. 2298

Горват Н.М. 1333

Гордеева А.В. 620, 393

Гордєєва Л.В. 843

Гордієнко В.І. 1726

Гордієнко Н.М. 1923

Гордієнко Т.П. 2979

Горєлова Т.О. 1924

Горик Н. 780

Горідько Ю.Л. 844

Горішний З. 1278

Горлач М.І. 196

Горностай П.П. 307, 1838

Горобець Л.В. 1366

Горобець Н.М. 1713,1744

Городиський М.І. 2442

Горошко Ю.В. 1231

Горпинюк В. 308

Горський В. 2861

Горський В.С. 2629

Горшкова О.Г. 2980

Горький М. (967)

Готорн Н. (828)

Гофман Е.Т.А. (872, 900, 946, 961)

Гоян П.П. 1334

Грабовська Т. 2911

Гравцева Т.М. 845

Градовський А.В. 846-851

Грама Н.Г. 1466

Гранкина Т.М. 1431

Гранович Л.В. 2621

Гребенюк М.К. 1333

Гребняк М. П. 1823

Гревцева Т. 687

Гретченко Т.І. 511

Гречицікина О.Д. 2299

Гречишкина А.П. 1412

Гречишкина О.Д. 1411, 1412

Грибан Г. 649

Грибан Г.В. 2981

Грибовська І.Б. 3193

Грива О. 1772

Гривнак О. 2630

Григірчик В.Г. 1333

Григор’єва В.Б. 2982

Григоренко В.Г. 2443

Григорівкер Б. 1118

Гризоглазова Т. 1610

Гринь Г.І. 2169

Гринь С.О. 2169

Гринько О. 512

Гринько О.О. 427

Гриньова В.М. 2444, 2445

Гриньова М. 426, 2925

Гринюк Г.А. 738

Гриценко В.И. 2246

Гриценко Л.І. 2763, 2764

Гриців Г.Р. 852

Грицюк Б.А. 513

Грицюк Ф.Ф. 3179

Гришай І.Я. 1999

Гришко Т. 1398

Грищенко В.В. 1374

Грищенко Г. 1267

Грищенко М. 2322

Грищенко Н. 1015

Грищенко С.А. 2040

Грищенко Т.А. 2983

Гріна (884)

Грінвуд Д. (906)

Грінченко Б.Д. (2631,2637, 2667, 2672)

Грінченко М. 2631

Грінько О.О. 425

Громик Є. 1346

Громова Л.І. 1401

Громовий В. 211

Грохольська А. 1116

Груба Т.Л. 2984

Грушевський М. (995, 2713)

Грущинська І. 1349

Грязнов І.О. 2985

Губа М. 1467

Губанова О. 549, 1117, 1962, 1978

Губарєв О. 1827

Губко О. 2632, 2765,2839

2765

Гудзик І.П. 650, 668

Гуз К.Ж. 1347

Гузенко В.А. 2553

Гузь О.І. 739

Гульчин М.Б. 717

Гуляєва Л.В. 639

Гуляєва О. 1118

Гуменникова Т.Р. 462

Гуменюк М.У. 2119

Гуменюк О. 428, 429

Гуменюк О.Є. 571, 572

Гуменюк О.С. 587

Гура А.И. 464

Гура С.О. 2548

Гураш Л. 360, 361

Гуревич А.Я. 1016

Гуревич Р.С. 1986

Гуржій А.М. 621, 1223

Гуріна О.В. 573

Гуркіна С.А. 1873

Гурлева Т.С. 172, 309

Гурова О.М. 2828

Гусак Н.И. 1762

Давиденко А.П. 1333

Давиденко В. 1413

Давиденко Ю.Є. 2986

Давидова О.Г. 171

Давидьон А. 1279, 1280

Давыденко В.И. 718

Даник А.А. 2987

Даниленко В. 2912

Даниленко В.В. 2633

Даниленко Л.І. 1374, 2000, 2090

Данилова Л.А. 640

Данилова Л.О. 2766

Данилова О. 1367

Данилюк Т.О. 1281

Данте (814)

Даньшева С.О. 2324

Даррела Дж. (852)

Дацун Н.Н. 1763

Дебела Ж. 2417

Дев’ятьярова Т. 2432

Дев’ятьярова Т.А. 2446

Дегтярьова Г. 2273

Дедович В.М. 1839

Дейч О. 1745

Дем’яненко Н. 2634, 2635, 2636, 2637

Дем’янчук Т.О. 2409, 2988

Дементьєва В.В. 2274

Демков М.І. (2605, 2623)

Демкова Л.М. 1226

Демкович В.І. 1468

Демченко І. 173

Демчук М. 362

Демчук О. 781, 782

Демьяненко В.И. 212 1374

Дем'яненко Н.М. 2762

Дем'янюк Л.І. 853

Денисенко В.В. 3151

Денисюк О.В. 174, 1368

Денисюк С.В. 2767

Деревянко К.В. 2831

Дерев'янко Т.Є. 1256

Дереза Л.В. 854-856, 940

Дерій С.І.1369

Дернова В.С. 1432

Десятниченко Н. 1401

Десятов Т.М. 2989

Джеджула О.М. 2221

Джигалюк Г.Г. 1119

Джойс Дж. (930)

Джола Д.М. 1746

Джонсон М.С. 2638

Джура Л.П. 1676

Дзюбишина Н. 2911, 2913

Дзюбишин-Мельник Н. 857

Дзюбко Л.В. 310

Дзямулич І.В. 1963

Дивак В. 2025, 2569

Дидусь Н.И. 2447

Дичек Н.П. 2768

Дичківська І. 363

Діденко В.В. 2384

Діденко Г.П. 2448

Дідовець М.Л. 1334

Дідук Г. 688