Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Целью данной дисциплины является обучение студентов теоретическим основам проектирования и привитие навыков практического конструирования оптико-элек...полностью>>
'Документ'
Нашумевший кинопроект, в различные годы имевший различные названия: «Абылай - хан», «Казахи. Абылай - хан», «Кочевники» – «Nomad» имеет долгую историю...полностью>>
'Пояснительная записка'
В 1964 году Министр просвещения РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР М. А. Прокофьев подписал приказ об утверждении государственной системы п...полностью>>
'Публичный отчет'
Открытое акционерное общество "Приморнефтепродукт" (далее – Общество) образовано в соответствии с указами Президента Российской Федерации о...полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Процес навчання в початковій школі

 1. Безоціночне навчання у початковій школі. З досвіду роботи Українського колежу ім. В. Сухомлинського //Педагогіка толерантності. – 1998. - № 2. – С. 65-74.

 2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів /Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 198 с.

 3. Бурда М. та ін. Пропедевтика доведень у початкових класах //Почат. шк.–1998.–№11.– С.6–11.

 4. Веремійчик І. Дидактична гра „Будівельник" //Почат. шк. – 1998. – № 2. – С. 23–24.

 5. Горбенко А.В. Діалоги про людину у початковій школі //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.235–239.

 6. Дубінка М. Навчити дитину вчитися: [Про формув. загальнонавч. умінь школярів] //Почат. шк. – 1998. – № 6. – С. 53–56.

 7. Кузьміна О.В., Внукова І.П. Організація групової роботи в початковій школі //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С. 255–261.

 8. Лейкін М.Я. Деякі питання підготовки і аналізу уроку //Пед. пошук. – 1998. – Вип.1.–С.25–26.

 9. Лисенко Г. З досвіду проведення інтегрованих уроків //Почат. шк. – 1998.– № 8. – С.46–48.

 10. Майборода В., Друзь З. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів //Почат. шк. – 1998. – № 6. – С.7–10.

 11. Онишків З. Індивідуальні заняття в початкових класах //Почат. шк.– 1998. – № 2. – С.9-12.

 12. Потапова Т.В. Вплив дидактичних ігор на розвиток розумової активності дитини //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.153–155.

 13. Роговик Л. Шляхи індивідуалізації навчання (школярів) через психомоторику//Почат. шк. – 1998. – № 3. – С.7–10.

 14. Сіданіч І. Формування у молодших школярів умінь учитися разом //Почат. шк. – 1998. – №10. – С.9–11.

 15. Тедеско Х.К., Амадіо М. Початкова освіта: тривалість навчання та кількість годин //Шлях освіти. – 1998. – № 3. – С. 16–19.

 16. Хлівна О.М. Робота з обдарованими учнями – важливе завдання сучасної початкової школи //Пед. пошук. –1998.–Вип.2/3. –С.85–87.

 17. Шерпельова М.Л. Аналіз стану готовності вчителів та учнів до участі у діалоговій взаємодії в сучасній початковій школі //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.546–551.

 18. Яновська Т.А. Вплив інтегрованого навчання на розвиток мислення учнів початкових класів//Там само.– С.600–607.

Процес навчання в середній школі

 1. Берзінь В.Л., Стельмахівський В.П. Вплив умов і режиму навчального процесу на функціональний стан учнів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.123–129.

 2. Біда Д.Д. Пізнавальний інтерес: необхідність , умови виникнення, шляхи розвитку //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.3–11.

 3. Губанова О. Специфіка навчального процесу в ліцеї //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С.13–16.

 4. Мрук Н.Н., Ющенко Т.А. Педагогический процесс как объект управления //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С.67–70.

 5. Устянська А.Т. Організація навчально-виховного процесу в малокомплектній школі //Наша шк. – 1998. – №4. – С. 120–124.

 6. Федоренко О.І. Виводні знання, їх структура та зв'язок з творчою діяльністю школярів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С. 60–62.

 7. Федоренко Е.И. Формирование приёмов получения выводных знаний. – К., 1998. – 23 с. – Бібліогр. 14 назв.

 8. Шуба Р.Т. Організація роботи експериментального педагогічного майданчика та його взаємозв'язок з усіма галузями навчально-виховного процесу в школі//ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.90–96.

Див.

Зміст освіти

 1. Бібік Н. Соціалізація школяра – у базовому змісті початкової освіти //Почат. шк. – 1998. – № 12. – С. 10–11.

 2. Гончаренко С. та ін. Загальні принципи стандартизації освіти //Шлях освіти. – 1998. – № 4. – С.2–5.

 3. Липова Л.А., Ясинська А.М. Взаємозв'язок змісту й методів навчання природничих дисциплін //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С.121–125.

 4. Ляшенко О.І. Концептуальні засади державного стандарту загальної середньої освіти //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 22-25.

 5. Ляшенко О.І. Про механізм впровадження та експериментальну апробацію державного стандарту загальної середньої освіти //Проблеми освіти. – К, 1998. – Вип. 9. – С. 22-25.

 6. Мальований Ю. Педагогічні проблеми гуманізації змісту шкільної освіти //Шлях освіти. – 1998. – №4. – С.5–8.

 7. Сингаївський Д.В. Математичний апарат структурування змісту нвчання //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. – 1998.– Вип.4. –С.109–115.

 8. Соловцова І. Озброєння учнів основами бібліографічних знань та культури роботи з друкованим словом – також справа ліцею //Рідна шк. – 1998. - № 5. – С. 21-23.

 9. Соф’янц Е. Управління процесом розроблення і впровадження варіативної частини змісту загальної освіти: досвід, проблеми //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.3. – С.131–136.

 10. Тевлін Б.Л. Методика реалізації міжпредметних зв'язків у школі //Директор школи (газ.) – 1998. – 25 верес. – С. 4–5.

 11. Тіщенко М.Г. Про створення інтегровано-узгоджених програм з фізики, математики, астрономії та інформатики //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.287–290.

 12. Цимбалюк В. Загальноосвітні спецкурси у Сквирському ліцеї //Шлях освіти. -1998.-N4. -С.35.

Див.

Форми навчання

 1. Бйбара Т. Урок–екскурсія: методика його організації і проведення //Почат. шк.–1998.–№11.–С.11–13.; №12. – С. 18–22.

 2. Береговой Я.А. Класно-урочная система. Или как учиться и учить //Педагогіка толерантності. – 1998. – № 1. – С.29–81.

 3. Бондар Л.И. Дифференцированный подход в процессе обучения учащихся при групповой форме организации учебного процесса //Наша шк. – 1998. – №5. – С. 87–90.

 4. Боровская О.Р. Активные формы работы на уроке: (Из опыта работы учителей шк. № 4 г. Ильичевска) //Наука і освіта. – 1998. – № 1/2. – С. 7–10.

 5. Гуменюк О. Міні–модуль – прогресивна форма навчання //Рідна шк. – 1998. – № 6.– С.64–65.

 6. Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект /К.: Школяр, 1998. – 112 с. – Бібліогр.: 86 назв.

 7. Гуріна О.В. Динаміка мотивації учнів 6–8 класів в умовах інтегрованого навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.351–355.

 8. Дьоміна А.В, Гоголєва Л.О. Колективна навчально-пізнавальна діяльність учнів //Почат. шк. – 1998. – Вип. 2/3. – С.73–80.

 9. Зима Т. Навчатися індивідуально – право кожного: Асоціація фахівців індив. навч. та виховання Творчої спілки вчителів України //Учитель. – 1998. – №11–12. – С. 56–59.

 10. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посіб. Для вчителя /К.: Заповіт, 1998. – 335 с. – Бібліогр.: с. 218.

 11. Матеріали Міжнародного семінару „Експериментальна школа: технологія підготовки і впровадження наукових проектів у системі модульно-розвивального навчання" //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.2. – С.123–147.

 12. Побірченко Н.А. Урок: психолого-педагогічні підходи до аналізу уроку. – К.: Преса України, 1998. – 48 с.

 13. Семенюк Т. Програмно-методичне забезпечення модульно-розвивального навчання: здобутки і перспективи //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.2. – С.136–139.

 14. Сікорський П.І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. – Львів: Каменяр, 1998. – 196 с. – Бібліогр.: 179 назв.

 15. Тарас Н.І. Активні форми навчання //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.308–315.

 16. Титов В.М. Класно-урочна система і новий образ особистості //Пед. пошук. –1998.–Вип.1. –С.10–13.

 17. Удод О. Модульно-розвивальна система в контексті соціокультурної переорієнтації освіти //Рідна шк. – 1998. – № 10. – С.8–10.

 18. Федорова Н.Ф. Матеріали про створення та функціонування школи–лабораторії при науковій установі: Метод. рек. – К., 1998. – 69 с.

 19. Фурман А. Експериментальна школа – практика творення модульно-розвивальної системи освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.2. – С.127–135.

 20. Фурман А.В. Класно-урочна і модульно-розвивальна система в Україні: дві парадигми освіти //Педагогіка толерантності. – 1998. – № 2. – С.57–65.

 21. Фурман А.В., Гуменюк О.С. Міні–модуль у навчанні: складники обґрунтування //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С.96–108.

 22. Фурман А.В. Модульно-розвивальна система навчання в педагогічній науці і шкільній практиці //Наша шк. – 1998. – №5. – С. 99–103.

 23. Фурман А., Семенюк Т. Науково-методична експертиза граф–схем навчальних курсів загальноосвітньої школи //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.3. – С.98–109.

 24. Чумак Т.М. Урок у контексті життєтворчості особистості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.251–258.

 25. Яковлєва Е.В. Нестандартные уроки с межпредметным содержанием – залог формирования творческой, интеллектуальной личности //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.340–349.

Особистісно орієнтоване навчання

 1. Безручко Н. Інформаційна культура та формування особистості дитини //Бібліотека. Інформація. Суспільство: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20-22 жовт. 1998 р. – К., 1998. – С. 252-255.

 2. Богданова М.К. К вопросу о личностно ориентированном подходе //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.111–114.

 3. Кремень В. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет //Рідна шк. – 1998. – № 11. – С.53–57.

 4. Мазуріна В.О. Особистісно орієнтований підхід до учня як головний фактор гуманізації взаємин між ними //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С.85–90.

 5. Скоморовський Б. Мала група як форма організації особистісно орієнтованого навчання //Обрії. – 1998. – № 1. – С.16–17.

Див.

Методи, технології навчання

 1. Безлюдна Н. Про методику розвивального навчання: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.21–22.

 2. Борисенко І.В. Трансформація методів навчання в навчальному комплексі „ліцей–вуз" //Проблеми трудової і проф. підготовки. – Слов'янськ: СДПІ, 1998. – Вип.2. – С. 82–86.

 3. Бугай О.В. Використання випереджаючих пізнавальних завдань для організації самостійної роботи учнів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С.207–216.

 4. Гаврилюк О. Нові технології навчання–ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна шк. –1998.–N6. –С.68–71.

 5. Довгая Н.Д. Экспериментальные работы–средство умственного развития учащихся //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С.233–241.

 6. Зазуліна Л. Технологія осмислювально-концентрованого навчання: Експериментальні системи освіти //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.69–74.

 7. Капустін А.І. Теоретичні передумови формування понять з використанням корекційно-розвиваючих функцій наочності //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.550–554.

 8. Микитась Я.В., Черный О.Н. Некоторые проблемы разработки и реализации педагогических технологий //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998.– Вип. 1–2. – С.63–67.

 9. Нові педагогічні технології в контексті сучасних концепцій змісту освіти: Зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.–метод. конф. (Луганськ. 17–18 берез. 1998 р.). – ЛДПІ, 1998. – 337 с.

 10. Слюсар Л. З досвіду створення наукових проектів навчальних модулів у середній і старшій школі //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис.2. – С.140.

 11. Смолюк І.О. Обгрунтування періодизації та динаміки розвитку педагогічних технологій //Пед. пошук. - 1998.-Вип.3.(23). - С.37-41.

 12. Терлецький І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі опорних конспектів //Обрії. – 1998. – № 1. – С.70–72.

 13. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается: [Обобщение опыта пятидесятилетней пед. деятельности]. – Донецк: Сталкер, 1998. – 396 с.

Див.

Засоби навчання

 1. Біліченко О.Л. Книга як один із головних чинників гуманітаризації освіти //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ, 1998. – Вип. 3. – С. 64-66.

 2. Бойко Н.О. Навчальна гра як засіб формування пізнавального інтересу школярів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С.202–206.

 3. Жук Ю.О. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.106–112.

 4. Осика О.В., Наумов С.В. Використання краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.127–129.

 5. Сичов В.Г. Застосування екранно-звукових засобів у навчальному процесі. – Х.:ХДПУ, 1998. – 125 с.

 6. Тюріна В.О. Пізнавальні задачі як засіб навчання прийомів творчої діяльності //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С.57–59.

Комп'ютери у навчанні

 1. Азаров С.С. Интернет и образование //Міжнародна освіта та кар'єра. –1998.–N1. –С.25.

 2. Броновицький А.Р. Психолого-педагогічні аспекти систематизації методик Інтернет //Наук. записки Острозької Академії. – 1998. – Т.І, ч.2. – С.231-236.

 3. Верлань А.Ф. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп'ютерного навчання //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.126–132.

 4. Гнатюк Д.О. Шкільна інформаційна система //Комп’ютер у шк. та сім’ї. –1998.–N1. –С.37–39.

 5. Гордеева А.В. Пресонификация компьютера у детей старшего дошкольного возраста //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.313–318.

 6. Гуржій А.М. Інформатика і школа: проблеми, перспективи //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N1. - С.8-10.

 7. Жебровський Б.М., Ломаковська Г.В. Інформатизація навчального процесу столиці: крок у XXI століття //Там само.-N3. - С.3-6.

 8. Жук Ю.О. Деякі психолого-педагогічні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі середнього закладу освіти // Там само.-N4. - С.7-9.

 9. Киприч М.С. Моделирование знаний для компьютерных обучающих систем //Проблемы бионики. – 1998. – Вип.48. – С.159-165.

 10. Ковальчук Л.О. Роль комп'ютеризації у сучасній технології міжпредметного навчання //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С.101–106.

 11. Корсунська Н. Оптимізація комп'ютерних технологій навчання //Проф.-тех. освіта. - 1998.-N1. - С.33-37.

 12. Костюк І.Т. , Пилипчук А.Ю. Стан комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл України в 1997/98 навчальному році //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.3-5.

 13. Михайлов Г.А. Навчально-ділові ігри та комп'ютер // Там само.-N3. - С.12-14.

 14. Мостовий Е.А. Компанія ICS для освіти: ("Інформаційні Комп'ютерні Системи" - комплексна інформатизація навчальних закладів України) //Там само. - 1998.-N3. - С.38-39.

 15. Набока Б.С., Біденко Є.І. Інформатика та інформаційні технології у школі //Там само. - 1998.- N2. - С.5-9.

 16. Набока В.С. Шкільна комп'ютерна газета як фактор розвитку учнівського самоврядування //Там само.-N1. - С.36-37.

 17. Пахомова С., Зінзура Г., Пояркова Н. Використання комп'ютера в навчанні учнів початкових класів //Шлях освіти. –1998.–N4. –С.28–30.

 18. Ребрина В.А. Електронний журнал BLIS - засіб розвитку талановитої молоді //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N4. - С.32-33.

 19. Соколов В.В. Основи створенння систем з базами даних у середовищі DELPHI //Там само.-N4. - С.28-32.

 20. Сумський В.І., Коношевський Л.Л. НІТН в навчальній лабораторії: (Нові інформаційні технології навчання) //Проблеми трудової і проф. підготовки . - К.-1998.- Вип.1. - С.132-135.

 21. Чи потрібен комп'ютер у дитячому садку?//Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.- N2. - С.17-19.

Див.

Діагностика результатів навчання

 1. Артемов Н.Е. Педагогический анализ результативности учебно-виспитательного процесса в лицее //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.194–197.

 2. Артемчук Л., Булах І. Вимоги до рейтингової системи оцінювання підсумкових знань //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С.79–92.

 3. Гуляєва Л.В., Сергєєва О.В., Тищук В.І. Рейтингова система контролю й оцінки навчальних досягнень учнів середньої загальноосвітньої школи //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С.144–153.

 4. Данилова Л.А. Усні опитування проводити у формі диспутів //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.22–23.

 5. Костюк О.М. Відмовитися від образу "ідеальної" відповіді //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.24–25.

 6. Лехман Т.Р. Оцінка – не виховний засіб //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.23–24.

 7. Москаленко П. Діагностика відставання учнів у навчанні //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.104–107.

 8. Ніколайчук В.Д. Рейтингова система оцінювання знань //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч.2. – С.316–321.

 9. Середюк Г.Я. Діагностика і аналіз якості знань, умінь та навичок учнів початкової школи //Пед. пошук. –1998.–Вип.2. –С.37–45.

 10. Стефанська Л.В., Стецюк М.І. Види контролю знань, умінь і навичок учнів //Пед. пошук. –1998.–№4. –С. 25–27.

 11. Шаталов В.Ф. Казка про бабу Орину та малу дитину, или Не трогайте систему оценивания! //Педагогіка толерантності. –1998.–N2. –С.75–81.

Методика викладання окремих навчальних предметів

Українська мова

 1. Бондаренко Н. Невикористані резерви навчання грамоти //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.91-95

 2. Грибан Г. Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури //Дивослово. – 1998. - №2. – С.22.

 3. Гудзик І.П. Моделі застосування мов у шкільному навчанні //Відродження. – 1998. - №3. – С.16-20.

 4. Дьоміна А.В. Рідна мова як фактор духовності нації //Пед. пошук. -1998.-Вип.2.(22). -С.23-25.

 5. Зімульдінова А., Савшак Т. Формування національної свідомості молодших школярів засобами рідної мови //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. - Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип.V. – С.4-14.

 6. Кононенко В.І. Етнолінгводидактика. – Івано-Франківськ. – 1998. – 156 с.

 7. Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції.–Запоріжжя, 1998.– 159с.

 8. Кузнецова Л.В. Відродження рідної мови в системі освіти незалежної України //Проблеми державного будівництва в Україні. Вип.2: Матеріали другої наук. конф. проф.-виклад. складу /Міжнар. ін-т лінгвістики і права. – К.,1998. – С.63-64.

 9. Лужецька Л. та ін. Поетичне слово на уроках рідної мови: Посіб. – Дрогобич: Вимір, 1998. – 50 с.

 10. Мамчур Л. [Василь Олександрович] Сухомлинський про роботу зі словом //Дивослово. – 1998. - №3 – С.56-58.

 11. Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову / М.С. Левчук та ін. //Пед. пошук. -1998.-Вип.2/2. -С.15-18.

 12. Перестюк М.О., Ядренко М.Й. Українська мова - мова науки і освіти //У світі математики. - 1998.-Т.4.-Вип.4. - С.87-90.

 13. Повхан К. Актуальні проблеми навчання державної мови в школах з національними мовами викладання //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.87-90.

 14. Рудницька О.Б. Проблемність у навчанні рідної мови і літератури //Пед.пошук.- 1998. - Вип.1. -С.34-36.

 15. Сергійчук Ю.П. Пошуки нових технологій вивчення української мови в школах з угорською та румунською мовами навчання Закарпатської області //Відродження. – 1998. – № 2. – С. 8-11.

1-3 (1-4) класи

 1. Бадер В.І. Формування гуманістичного світогляду молодших школярів на уроках рідної мови //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН-СДПІ. – Вип.3. – 1998. - С. 16-19.

 2. Бех І. Аргументація у виховному процесі на уроках читання //Почат. шк. – 1998. - №12. – С.1-4.

 3. Білоконна Н. Інтелектуальний розвиток школярів на уроках мови //Почат. шк. – 1998. - №1. – С.12-13.

 4. Головко І. Системність у роботі над текстами-міркуваннями //Почат. шк. – 1998. - №2. – С.13-16.

 5. Голубовська І., Левківська О. Ділове мовлення у навчальному процесі //Почат. шк. – 1998. - №3. – С.13-14.

 6. Гудзик І.П. Навчаємо слухати – розуміти українську мову //Рідні джерела. – 1998. - №1/2. – С.14-17.

 7. Машталер О. Художні описи та оповідання школярів //Почат. шк. – 1998. - №4. – С.7-9.

 8. Навчання в 3 класі чотирирічної і 2 класі трирічної початкової школи: Навч. посібник для вчителя: Рідна мова. Читання / М.С. Вашуленко та ін. – К.: Освіта, 1998. – 240 с.

 9. Пашута Л.Е. Нестандартні уроки з української мови в початковій школі: (3-й кл.) //Наша шк. – 1998. - №1. – С.59-61.

 10. Пелешок Е. Робота над засобами виразності на уроках читання //Почат. шк. - 1998. - N12. -С.12-14.

 11. Перемот С. Інтегрований урок рідної мови й мовлення: (проведений у ході експериментального навчання у 2 класі чотирирічної початкової школи) //Почат. шк. -1998.-N2. -С.16-17.

 12. Підлужна Г. Позакласне читання школярів як педагогічна проблема //Почат. шк. -1998.-N7. -С.18-22.

 13. Пушкарьова Т. Урок української мови в 3 класі //Почат. шк. -1998.-N4. -С.9-11.

 14. Сидор Е.В., Ільїч Л.М. Словниково-логічні завдання для розвитку мовлення молодших школярів: Метод. посіб. – К., 1998. – 52 с.

 15. Смовська О. Загадки на уроках мови //Почат. школа. -1998.-N6. -С.14-17.

 16. Смольська Л.М. Аспекти формування творчого мислення молодшого школяра в навчальному курсі рідної мови //Наук. зап. Острозької Академії. – 1998. – Т.1. – Ч.2. – С.132-138.

 17. Сосідко В.В., Шатирко Л.О. Усвідомлення лінгвістичних основ української мови учнями молодших класів //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.37-42.

 18. Федоренко Д. "Тече вода з-під явора...": (Урок-ранок з позакл. читання) //Почат. шк. -1998.-N2. -С.21-23.

 19. Хорошковська О. Особливості засвоєння української мови російськомовними учнями //Рідні джерела. – 1998. - №1/2. – С.11-14.

 20. Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної //Почат. шк. -1998.-N6. -С.42.

 21. Хорошковська О., Безрукова І. Поурочне планування уроків української мови у 1 класі 3-річної початкової школи //Почат. шк. -1998.-N11. -С.19-25.

 22. Хорошковська О., Кутенко Л. Уроки української мови: у 1-му класі шкіл з російською мовою навчання //Почат. шк. -1998.-N12. -С.37-41.

 23. Хорошковська О., Кутенко Л. Організація навчального процесу та планування уроків української мови у 1 класі шкіл з російською мовою навчання //Почат. шк. -1998.-N7. -С.30-32.

5-11 класи

 1. Глазова О. Вивчення типів мовлення: 8-й кл. //Дивослово. – 1998. - №2. – С.27-31.

 2. Гревцева Т., Надточій О. Алгоритмічний підхід до розв’язання складних питань орфографії //Дивослово. – 1998. - №2. – С.22-24.

 3. Дідук Г. Робота з дієслівними експресемами у 6 класі //Дивослово.– 1998. – №4. – С.29-31.

 4. Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціональна орієнтація //Дивослово. – 1998. - №6. – С.29-31.

 5. Забіяка В. Робота зі словником (на уроках української мови) //Дивослово. – 1998. - №4. – С.22-25.

 6. Комаренко Н. Урок – казкова подорож: (Матеріали до уроку укр. мови у 8-му кл.) //Дивослово. – 1998. - №7. – С.29-31.

 7. Кратасюк Л. Урок-конкурс: [Останній урок укр. мови в 11-му кл.] //Дивослово. – 1998. - №4. – С.56-57.

 8. Купцова В. Творення уроку [української мови] //Дивослово. – 1998. - №12 – С.25-27.

 9. Новоселова В. Збагачення мовлення учнів лексичними синонімами //Дивослово. – 1998. - №4. – С.18-22.

 10. Пархонюк Л.М. Синтаксичний розбір складного речення (багатокомпонентні конструкції): Посіб. для вчителів та студ. філол. спец. – Т.: Газ. “Підруч. & посіб.”, 1998. – 64 с.

 11. Пентилюк М. Особливості технології уроку мови //Дивослово. -1998.-N4. -С.16-18.

 12. Пентилюк М., Коршун Т. Українська мова в російськомовних школах: Наук. основи викладання //Рідна шк. – 1998. - № 2. – С. 10-12.

 13. Петруня М. Дидактичний матеріал [ з української мови] : (5-11 класи) //Дивослово. -1998.-N3. -С.24-28; № 4.- С. 25-29.

 14. Петруня М. Навчальні диктанти. 5-8 кл. //Дивослово. -1998.-N5. -С.29-38.

 15. Плиско К.М. Довідник з теорії і методики навчання української мови в середній загальноосвітній школі (у табл. і схемах). – Х; ХДПУ, 1998. – 112 с.

 16. Потапюк Г.М. Тестові завдання на уроках мови: “Частини мови” //Пед. пошук. -1998.-Вип.2/3. -С.94-99.

 17. Потапенко О. Робота мовного гуртка [в школі] //Дивослово. -1998.-N10. -С.47-53.

 18. Симоненкова Т. Нові форми проведення уроків з мови //Дивослово. -1998.-N5. -С.23-28.

 19. Слова чутливі, як мімоза й мідь, немов крило метелика, тендітні: Творча майстерня: Уроки мови, л-ри, українознавства, позаклас. заходи (з досвіду роботи вчителів словесності). – Вишгород, 1998. – 134 с.

 20. Тихоша В. Робота над словом на уроках синтаксису //Дивослово. -1998.-N5. -С.42-44.

 21. Урбанович Н.П. Свято рідної мови. (Мовно-літературний конкурс) //Позакласний час. – 1998. - №2. – С. 15-16.

 22. Ходанич Л.П. Виховні та дидактичні аспекти українського абеткового вірша в сучасній педагогіці. – Ужгород: Журн. “Карпат. край”, 1998. – 63 с.

 23. Хом’як І.М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі. – Рівне: Волинські обереги, 1998. – 228 с.

 24. Чабайовська М. Програмований контроль знань (з мови) //Дивослово. – 1998. - № 5. – С. 39-41.

 25. Шелехова Г. Вивчення української мови в середніх загальноосвітніх школах у 1998/99 навчальному році //Дивослово. -1998.-N8. -С.17-18.

 26. Шелехова Г. Сучасні підходи до навчання рідної мови в загальноосвітній середній школі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1998. - №1. – С.12-16.

 27. Щербатюк В.С. Синоніми як засіб гуманістичного створення характерів у поетичних творах Ліни Костенко //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН, СДПІ, 1998. – Вип.3. – С.123-126.

 28. Яворська С. Система роботи над орфографічними помилками //Дивослово. -1998.-N3. - С.22-24.

 29. Яновицька Н. Дидактичний матеріал для формування умінь української літературної вимови //Рідні джерела. – 1998. - №3. – С.27-28.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..