Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
09. , ВВР, , N 43, ст.3 N 05 -III ( 05 -14 ) від 19.10. , ВВР, , N 50, ст.43 N 45-III ( 45-14 ) від 18.01. 001, ВВР, 001, N 15, ст....полностью>>
'Документ'
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог...полностью>>
'Анализ'
Обучение и воспитание осуществляли: 8 педагогов с высшим образованием, в том числе логопед, педагог-психолог высшей категории, 2 воспитателя группы п...полностью>>
'Документ'
В: Развитие сельского хозяйства обсуждалось сегодня на совещании, которое провел в Санкт-Петербурге спикер Госдумы Борис Грызлов. Он напомнил, что в ...полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Педагогіка школи

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання

 1. Анохин Е.В. Психолого-педагогические особенности деятельности детских разновозрастных объединений. – Сумы: СГПИ, 1998. – 43 с.

 2. Ануфрієва О. Оцінка рівня всебічного розвитку особистості молодшого школяра //Почат. шк. –1998.–N12. –С.41–43.

 3. Балл Г.О. Про передумови запобігання конфліктів між педагогами і учнями: (У світлі гуманістичного підходу) //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.61–63.

 4. Бараннік І. та ін. Вивчення навчальних інтересів школярів //Нариси дослідженнь в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С. 15–19.

 5. Бех І.Д. Образ "Я" як мета формування і розвитку особистості //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.30–40.

 6. Бєлий Б.В. Використання знань рольової структури групи для попередження конфліктів у колективі //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.173–177.

 7. Божик Л.М. Підліток на шляху до себе //Пед. пошук.Науково-метод.вісник.Вип.1. –Луцьк,1998. –С.33–34.

 8. Бондаренко Г. Про формування творчої особистості молодшого школяра засобами слова: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.22–24.

 9. Боришевський М. Про виховання особистості: (творча спадщина В.Сухомлинського) //Почат. шк. –1998.–N9. –С.11–15.

 10. Бургін М. Розвиток інтелекту:єдність теорії і практики //Шлях освіти. –1998.–N1. –С.6–10.

 11. Вільш І. Врахування сталих індивідуальних рис особливості як важливий аспект гуманізації навчання й виховання //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.61–68.

 12. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості /Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Пед. думка, 1998. – 159 с.

 13. Гаврилюк О.А. Причини конфліктів у навчально-виховному процесі //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.63–64.

 14. Галян О.І. Стильові особливості психологічних впливів (у педагогічному процесі) //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. ІІІ. – С. 83–88.

 15. Гарач Н.Р. Роль рефлексії у становленні особистісного самовизначення старшокласника //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.471-476.

 16. Гнатко М.М., Приймачук О.П. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми //Пед. пошук. –1998.–№ 4. –С.15–18.

 17. Грінько О.О. Необхідні умови формування адекватної самооцінки молодшого школяра //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 237–242.

 18. Гриньова М. Пізнання навколишнього світу як джерело розвитку школяра //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка: Сер. "Пед. і психол. науки". – Вип. 2. – Полтава, 1998. – С. 160–167.

 19. Гуманізація навчально-виховного процесу.–Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – Вип.3.– 1998.

Із змісту: Огірок С.С. Механізм формування потреб та їх видове значення для розвитку особи c. 19–26. – Доцевич Т.І. До питання про генезис спілкування c. 51–54. – Гринько О.О. Розвиток мотиваційної сфери як засіб стимулювання пізнавальної активності c. 73–78. – Гринько О.О. Формування адекватності самооцінки в процесі навчання і міжособистісного спілкування молодших школярів як засіб активізації їх пізнавальної діяльності c. 85–88.

 1. Гуменюк О. Модульно-розвивальна система: модель психологічного зростання вчителя і учня //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.75–81.

 2. Гуменюк О. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. – К.: Школяр, 1998. – 112 с.

 3. Долинська Л.В. Формування "Я – образу" підлітка активними соціально-психологічними методами навчання //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 118–132.

 4. Дригус М.Т. Гуманістична спадщина Г.С. Костюка: особистісний підхід до розвитку школяра //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 446–450.

 5. Дуткевич Т.Б. Пізнавальна активність як фактор взаєморозуміння учасників спеціальної діяльності //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 35–43.

 6. Иванова Е.Н. Как выйти из конфликта //Педагогіка толерантності.–1998. – № 3–4. – С.104–106.

 7. Карпенко О.Г. Адаптація старшокласників в умовах творчої діяльності у тимчасовому колективі //Моделювання виховної діяльності в системі професійної підготовки студентів: Теорія, практика, програми. – К., 1998. – С. 74–79.

 8. Кияшко Л.О. Вплив стереотипів на характер педагогічної взаємодії //Педагогіка і психологія. - 1998. - N4. - С.89-92.

 9. Кобаль В.І. Проблеми формування пізнавальних інтересів у навчальній діяльності школярів //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 56-58.

 10. Коваль О.В. Психологічні умови виховної дії //Пед. пошук. –1998.–Вип.2. (22). –С.76–79.

 11. Ковбас Б. Педагогічна взаємодія виховників і тимчасових дитячих об'єднань //Обрії. – 1998. – № 1. – С. 27–31.

 12. Ковчин Н.А. Прагнеш уникнути конфліктних ситуацій, вивчай свій характер //Педагогіка толерантності. –1998.–N2. –С.52–54.

 13. Козіна І.П. Виховуємо людину щасливу (ліцейська програма розвитку творчої особистості) //Трибуна. –1998.–N11–12. –С.28–29.

 14. Козіна Т.М., Вишньова Л.В. Про деякі психологічні аспекти становлення особистості //Наша шк. –1998. – № 1. – С. 2–4.

 15. Коновець М.К. та ін. Науковий метод пізнання – його роль в своєчасному розвитку творчих здібностей учнів, побудові ними системи наукових знань //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С. 69–71.

 16. Кононко О.Л. Проблема толерантності в контексті особистісно-орієнтованої моделі спілкування //Педагогіка толерантності. –1998.–N1. –С.5–10.

 17. Короткова Т.П. Утримання домашніх тварин як позитивний чинник становлення особистості дитини //Нариси в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С. 342–345.

 18. Котик І.О. Формування в учня вміння конструктивно долати конфлікт під час навчання у школі діалогу культур //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.49–52.

 19. Кочерга О.В. Розвиток творчих здібностей дитини: Навч. посіб. – К.: Навч. посібники, 1998. – 79 с.

 20. Кочура А.Г. Алгоритмізація професійного діагностування учнів загальноосвітніх шкіл //Проблеми трудової і проф. підготовки . –К.–1998.– Вип.1. –С.100–101.

 21. Критериально-ориентированный нормативный тест умственного развития (КОНТУР) /Под ред. Ю.З. Гильбуха. – К.: Перспектива, 1998. – 72 с.

 22. Кузнєцов А. Адаптація дитини до умов тимчасового дитячого колективу //Почат. шк. –1998.–N5. –С.46–48.

 23. Кулибчук Л.М. Теоретичні засади розвитку образного мовлення //Педагогіка і психологія. - 1998.-N4. - С.24-30.

 24. Кучменко О.Б. Психолого-педагогічний аспект у вихованні еколого-економічного мислення //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 129–137.

 25. Литвиненко В.К. Методика використання метафор в роботі шкільного психолога //Пед. пошук. - 1998.-Вип.4.-(20). - С.81-82.

 26. Лисенко А. Психодіагностичне забезпечення в молодій школі //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 142–143.

 27. Маліновська Н.В. Індивідуальний підхід до дитини в педагогічній системі С. Русової //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. РДПІ. - Рівне, 1998.- Вип.4. - С.59-62.

 28. Манілов І.Ф. Феномен навіюваності та його особливості у старших підлітків //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 39-41.

 29. Матюгин И.Ю. и др. Как развивать внимание. Школа эйдетики. – Донецьк: Сталкер, 1998. – 432 с.

 30. Методичні проблеми учнівських і студентських олімпіад та особливості роботи з обдарованою молоддю”: Матеріали Всеукр. конф. Одеса 17-20 листоп. 1997 р. – К.:ІЗМН,1998.–379 с.

 31. Момот Л. Творчий розвиток учнів у процесі навчання //Шлях освіти. –1998.–N1. –С.10–12.

 32. Муращук Л.О. Активізація пізнавальної діяльності школярів (або деякі аспекти формування уміння вчитися) //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 1. – С.53–60.

 33. М'ясоїд П.А. Спілкування як міжсуб'єктні взаємини. Будова і закономірності спілкування. Види спілкування. Педагогічне спілкування //М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,1998. –С.210–221.

 34. Навчальна продуктивна (творча) діяльність у різних ланках системи освіти: Зб. наук. повідомл. за матеріалами республік. наук.-метод. конф. у Бердян. пед. ін-ті, Київ – Бердянськ, 15-17 верес. 1998 р.: У 2 ч. – К.: Бердянськ, 1998. – Ч. 1. – 108 с; Ч. 2. – 144 с.

 1. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7.

Із змісту: Батюк З.С. Національний образ світу як психолого-педагогічний фактор формування особистості c. 41–42.– Нечаева Л.В. Педагогическое общение и взаимодействие – психологическая основа учебного процесса c. 43–45.– Миронова Н.І. Сутність діагностики здібностей в музичному вихованні особистості c. 65–68. – Мусиенко-Репская В.И. Нравственные отношения как условие формирования оценочных умений младших школьников c. 117–119.– Годик Л.В. К проблеме внимания в музыкальной педагогике c. 102–105. – Гуменникова Т.Р. Сприйняття і ставлення до особистості як вищої життєвої цінності в сучасній школі c. 130–132.

 1. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту. Сер. Психол.–пед. науки. – Ніжин, 1998.

Із змісту: Бондаренко Г.Л. Змістовний аналіз поняття "творчість" c. 13–16.– Карацюба М.В. Технічні здібності в системі загально-технічної підготовки учнів технічних класів ліцею c. 21–24. – Карацюба М.В. Мотивація учіння як фактор розвитку технічних здібностей учнів технічних класів ліцею c. 25–27.– Пшенічка П.Ф. Психолого-педагогічні чинники багатовимірного розвитку творчих здібностей учнів c. 38–41.

 1. Нова парадигма.-Запоріжжя: Тандем-У, 1998.-Вип. 7: Економіка. Соціологія і психологія. Політологія і управління. Філософія і культурологія. Історія, археологія та етнологія. – 104 с.

Із змісту: Бондаренко С.В. Психолого-педагогічні аспекти творчої обдарованості.-С.19-23. –Ястребова В.Я. Особливості пізнавальної діяльності учнів старших класів у процесі вивчення гуманітарних наук.-С. 24-28. – Гура А.И. Исследование актуализации децентрации практического психолога-консультанта (социального педагога).-28-32.–Ул”янова М.В. Стосунки в системі “Працівники – керівник” як фактор формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі освітнього закладу.-С. 28-42. -Лукашевич О.М. Психологічний вимір управління закладами освіти.-С.43-47.

 1. Носова Т. Психодіагностичне забезпечення експерименту в основній та старшій школі //Освіта і управління – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 144–145.

 2. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога: Матеріали доп. та повідомл. на Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 27-29 квіт. 1998 р. /Укр. Центр творчості дітей та юнацтва, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: Гнозис, 1998. – 584 с.

 3. Овчаров А.А. Выявление способностей и их развитие //Соционика, ментология и психология личности. - 1998.- N3. - С.28-33.

 4. Омеляненко Л. З досвіду роботи в класі підвищеної індивідуальної уваги //Почат. шк. –1998.–N1. –С.16.

 5. Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4.

Із змісту: Осьмак Л.П. Методика діагностики мотивації самоствердження підлітків c.41–46. – Сорочинська В.В. Творча обдарованість дітей: діяльнісний підхід до проблеми c. 55–59.– Михальчук Н.О. Використання методів психологічного шкалювання в роботіпрактичного психолога c.74–78.– Галатюк Ю.М.,Тищук В.І. Психолого-дидактичні особливості навчально-дослідницької діяльності та її структурні елементи c. 88–94.– Павелків Р.В. Виховання молодших школярів за міжнародною прогамою "Self–esteem" як засіб профілактики кризи підліткового віку c.95–98.

 1. Пінчук З.М. Інтерес до знань //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 12–19.

 2. Пометун О. Школа розвитку дитини: досвід і проблеми //Шлях освіти. –1998.–N1. – С.26–30.

 3. Петрів О.П. Психолого-фізіологічні особливості дітей шести–семирічного віку //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 654–662.

 4. Поліщук В. Поведінковий симптомокомплекс кризи "7 років": (Психолого-педагогічний практикум) //Почат. шк. –1998.–N2. –С.4–6.

 5. Приходченко К.І. Витоки творчості. Розробки уроків та позакласних заходів з розвитку творчих здібностей учнів: Посіб. – Донецьк: Сталкер, 1998. – 416 с.

 6. Приходченко К. Комплексний підхід до виховання творчої особистості //Рідна шк. –1998.–N4. –С.25–27.

 7. Психологія: Збірник наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.,1998. – Вип.1.

Із змісту: Павленко В.В. Психологічне розуміння структури нормативних педагогічних переконань с.8–11.– Бондар С.І. Читання тексту іноземною мовою та когнітивний стиль особистості с.58–63.– Булах І.С. Суб'єктивні аспекти шкільної дезадаптації підлітків с.69–79. – Булах І.С. Бутанська Л.П. Базові та ситуативні детермінанти фрустрації підлітків с.84–91.– Булах І.С., Бушанська Л.П. До постулату розробки критеріїв та рівнів фрустрації підлітків с.92–95.– Артемчук О.Г. Психологічні особливості засвоєння учнями 6–9 класів загальних екологічних понять с.96–100. – Абрамян Н.Д. Значення установки в особливостях сприймання молодшими підлітками морально-естетичних ідей спектаклю с.101–105.– Андріяшина Н.В. Вплив обсягу і переключення уваги на шкільну успішність 4–5 класів з мови с.106–109.– Лила М.М. Стан дослідження проблеми розвитку уваги у підростаючою особистості с.110–114.– Волошина В.В. Сприймання і відтворення коротких звукових сигналів учнями 1–3 класів та їх успішність з читання і музики с.115–117.– Лила М.М. Теоретичні підходи до дослідження уваги в процесі навчальної діяльності учнів с.118–122.– Волошина В.В. Комплексне дослідження розвитку обсягів короткочасної пам'яті та уваги у дітей 6–9 років с.123–126.– Ставицька С.О. Теоретичні основи вивчення особистісної тривоги у молодших школярів с.135–138.– Коротенко В.І. Розвиток емпатії учнів засобами художньої літератури. с. 139–141.– Бушай І.М. Теоретичні підходи до проблеми формування "Я–образу" в підлітковому віці с.147–151.

 1. Психологія: Зб. наук .праць НПУ ім. М.П. Драгоманова – К.,1998. – Вип.2.

Із змісту: Чепелева Н.В. Діалог як механізм творчої діяльності. с. 3–11. – Попович І.М. Структура "Я–концепції" як продукт самосвідомості с.21–27. – Приходько Ю.О. Діяльність дитини як умова розвитку її психологічних ставлень с.33–37. – Кушнірюк В.М. Формування гуманістичних цінностей підлітків у педагогічній взаємодії с.53–59. – Співак Л.М. Характеристика особливостей "Я–образу" молодших школярів із труднощами в навчанні с.60–64.– Ставицька С.О. Прояв та подолання особистісної тривожності у школярів с.65–70. – Кутішенко В.П. Особливості емоційно-ціннісного ставлення молодшого школяра до себе як до суб'єкта учбової діяльності с.71–76. – Співак Н.В. Проблема дослідження навчальних дій с.77–81.– Андріяшина Н.В. Стійкість і продуктивність уваги і навчальна успішність учнів 4–5 класів з української мови с.82–86.

 1. Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова –К.,1998. Вип.3.

Із змісту: Акуленко І.А. Залежність логічного мислення від несвідомої сфери суб'єкта с.9–17.– Уніят С.Я. Сексуальність юнацтва як психолого-педагогічна проблема с.29–34.– Попович І.М. Самопізнання як процес пізнання себе с.48–52. – Кириченко Т.В. Ціннісні орієнтації як психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків с.94–97.– Ісаєвич С.І. Деякі психолого-педагогічні особливості дітей–невротиків молодшого шкільного віку с. 98–104. – Савельєва В.С. Історичний аспект формування навичок письма та писемного мовлення „дискографія" с. 113–119. – Компанець В.С., Стеценко Н.Д. Розумова працездатність хворих на невроз молодших школярів та її відновлення в умовах стаціонарного лікування с. 119–126. – Стеценко Н.Д. Характеристика стану розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у стаціонарі с. 126–132. – Співак Л.М. Особливості шкільної тривожності молодших школярів із труднощами в навчанні с. 132–137. – Усачова Л.В. Групові розвиваючі та психокорекційні заняття, як засіб формування психологічної готовності до шкільного навчання та профілактики шкільної дезадаптації с. 146–150. – Шиловцева Г.Г. Особливості уяви учнів перших–других класів с. 150–153.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1.

Із змісту: Андрієвська В.В. Про зв'язок між когнітивним та афективним в теорії Жана Піаже. с. 43–49. – Антонова Г.П., Антонова И.П., Антонова Н.А. О соотношении показателей интеллекта и аналитико-синтетической деятельности детей с. 50–57. – Афанасьева Н.Е. Особенности эмоционального реагирования старшеклассников в сложных ситуациях взаимодействия с. 70–74.– Бреусенко А.А. К изучению ценностно-смысловой сферы личности: волшебная сказка как символическое выражение экзистенционального кризиса с. 169–181.–Висковатова Т.П. Психологические основы развития речи у детей младшего школьного возраста с. 231–238.– Волошенко Л.И., Малыхина Е.Е. Роль творческого воображения и творческого мышления в развитии способностей младших школьников к словесному творчеству с. 258–263. – Кириленко Т.С., Кодлубовская Т.Б. Влияние природных запахов на психоэмоциональное состояние детей дошкольного возраста с. 598–602.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2.

Із змісту: Колот С.А. Посторение модели развития эмоциональной сферы личности в учебно-познавательной деятетельности c. 72–76.–Корніяка О.М. Комунікативна культура молодших школярів з різною результативністю учіння c. 136–144. – Коробко С.Л. Изменение высоты самооценки у младших школьников с повышенными умственными способностями в разных условиях обучения c. 145–150. – Кривов'яз Н.А. Особливості мотиваційної сфери агресивних дітей молодшого шкільного віку c. 192–197. – Крутий Е.Н. Взаимосвязь между развитием диологичности и интеллектуальным развитием старшеклассников c. 215–221. – Кутішенко В.П. Особливості емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності c. 269–274. – Кущ О.М. Психологічні особливості розвитку інтелектуальної творчості за допомогою гри c. 275–279. – Ларіна Т.О. Внутрішня структура особистості юнаків та підлітків, схильних до самогубства c. 293–298. – Лисенко В.П. Науково-психологічні основи розв'язання шкільних проблем (аналіз ранньої творчості Г.С. Костюка) c. 328–332. – Лисянська Т.М. Різнорівневий підхід до вивчення способів організації мислення c. 338–345. – Любовецька І.Й. Методи вивчення творчо обдарованих дітей c. 366–372. – Максименко С.Д. Психологічні засоби оптимізації індивідуального психічного розвитку учня у навчальному процесі c. 378–388. – Ольшанський Д.В. Психолого-педагогічні передумови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів c. 595–602. – Павелків Р.В. Феномен диференційованості в усвідомленні свого Я молодшими школярами c. 609–617.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3.

Із змісту: Попелишко О.А. Норма як основа оцінки девіантної поведінки c. 8–14. – Проскура О.В. Проблеми розумового розвитку дитини в працях Ж. Піаже, Л.С. Виготського, Г.С. Костюка c. 20–27. – Рискаль Н.Н. Мовленнєва діяльність як об'єкт та інструмент психодіагностики у групах АСПН (активного соц.–психол. навч.) c. 70–74. – Скок А.Г. Развитие и становление тестирования (в психодиагностике) c. 184–188. – Ставицька С.О. Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку c. 220–227. – Третяк О.С. Кризові ситуації в педагогічній діяльності, їх класифікація та способи подолання c. 376–382.– Туриніна О.Л. Психологічні особливості професійного самовизначення учнів профільних педкласів c. 383–389. – Химинець О.В. Проблема формування самостійності, незалежності, стійкості у старшокласників c.449–456. – Черезова І.О. Писемне мовлення як показник та умова психічного розвитку особистості. c. 492–495. – Шрагина Л.И. Проблема критерия "оригинальность" в психологии творчества c. 560–565. – Юдіна Н.О. Вплив інтегрованих курсів на розвиток мотивації молодших школярів c. 579–585. – Яворская–Ветрова И.В. Принципи и стратегии коррекционной работы с младшими школьниками с различной результативностью учебной деятельности c. 586–593.

 1. Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – 604 с.

Із змісту: Колот С.О. Психологічне знання як невід'ємна складова системи освіти c. 208–211. – Ільченко О.В., Сєдих К.В. Щоденник спостережень як структурований засіб розвитку особистості дитини c. 191–196. – Троцко Г.В., Трубавіна І.М. Можливості навчально-виховного процесу щодо запобігання девіантної поведінки школярів c. 266–271. – Волошина Н.В. Особливості комунікативних здібностей особистості c. 301–306. – Сидоренко Т.Н., Чигиринська Є.В. Вікові особливості уявлень про минуле дітей та підлітків c. 415–422.– Тушева В.В. До проблеми формування творчої особистості учнів у сучасних умовах c. 447–452.

 1. Радчук В.М., Сичова М.І. Використання індивідуального підходу під час розв'язання конфліктних ситуацій //Педагогіка толерантності. – 1998. – №3. – С.46–49.

 2. Рудницька О.П. та ін. Основи педагогічних досліджень: Навч.–метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які вивчають дисципліни мистец. циклу /Нац. пед. ун–т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 144 с.

 3. Рудь С. Від школи засвоєння знань – до школи творчого пошуку //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С. 42–43.

 4. Савчин М. Психологічний механізм прийняття особистістю обов’язків //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C.146–153.

 5. Савчин М.В. Програма вивчення вікового та індивідуального розвитку відповідальності особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 99–102.

 6. Сас Н. Педагогічна взаємодія у шкільному об'єднанні підлітків //Рідна шк. - 1998.-N6. - С.71-73.

 7. Сас Н. Педагогічна взаємодія як засіб виховання активності школярів //Вісн. Полтавського педінституту ім. В.Г. Короленка. Сер. "Пед. і психол. науки". – Вип. 2. – Полтава, 1998. – С. 168–178.

 8. Скотний В. Актуальність освітніх підвалин творчості //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософ. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип.VI. – С. 4–10.

 9. Старинська О.В. Ініціативність як інтегративна характеристика особистості та шляхи її розвитку в молодших школярів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 232–238.

 10. Старовойтенко Н. До питання діагностики почуття гумору в учнів //Рідна шк. – 1998. – № 12. – С. 70–74.

 11. Сурова Н.С. Складові саморозвитку дитини молодшого віку //Реабілітаційна педагогіка на рубежі ХХІ століття: Наук.–метод. зб. У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1998. – Ч. 2. – С. 54–56.

 12. Таланова Л.Г. Проблема методической деятельности в психолого-педагогической литературе //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1-2. – С. 73-75.

 13. Татенко О.М. Проблеми упередженості в дитячих колективах //Педагогіка толерантності. – 1998. – №1. – С.120–126; №3–4. – С. 106–110.

 14. Тушева В. Формування творчої особистості дитини //Мистецтво та освіта. – 1998. – № 3. – С. 27–35.

 15. Федоренко О. Вивідні знання як засіб формування логічного мислення школярів //Рідна шк. – 1998. – № 12. – С. 63–66.

 16. Федоришин Б.О. Методика виявлення й оцінки загальних інтересі особистості учнів (ОДАНІ–2): Метод. рек. – К., 1998. – 24 с.

 17. Цибух Л.Н. Особенности сформированности мыслительных операций у детей разного возраста //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 472–475.

 18. Чубукова Т. Сугестія і сугестопедія у навчальному процесі //Історія в школі. - 1998.-N1. - С.8-10.

 19. Чумакова Л.О. Роль цільових творчих програм у досягненні нової якості навчально-виховного процесу //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. У 2-х ч. - К.: ІЗМН, 1998. - С.62-65.

 20. Шевчук М.В. Ціннісні орієнтації у процесі становлення особистості школяра //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6.- С. 58-61.

 21. Щербакова К.В. Діагностика творчих здібностей учасників художньо-творчих колективів //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С.145-152.

 22. Юрченко В. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4. - С.91-98.

 23. Якиляшек В. Логічна грамотність – складова інтелектуального розвитку особистості //Почат. шк. – 1998. – №2. – С.34–38.

 24. Ямницький В.М. Щодо змісту і структури творчої діяльності //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С. 125–129.

 25. Ястребова В. Оптимізація процесу управління пізнавальною діяльністю школярів //Освіта і управління. – 1998. – Т.2. – № 4. – С. 57–64.

 26. Яцура А.П. Прозвища в среде школьников //Рус. яз. и л-ра в учеб. заведениях. – 1998. – № 1. – С. 27–30.

Див. 32, 117,128,134,142,149,178,239,285,1996,3066,3068,3079,3131,3151,3152,3155.

Дидактика (теорія навчання)

 1. Бондар С. Гуманізація в структурі процесу навчання //Освіта і управління–1998.–Т.2, чис. 3.– С. 37–40.

 2. Гадецький М.В., Куліш В.Г., Галицький О.Г. Дидактичні умови підвищення ефективності організації творчої діяльності учнів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту. Сер. Психол.–пед. науки. – 1998. – С. 6–8.

 3. Гретченко Т.І. До проблеми технологізації навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 337–343.

 4. Гринько О. Проблеми стимулювання самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С. 72–75.

 5. Грицюк Б.А. Гуманітаризація і гуманізація педагогічного процесу в школі: Посіб., 1998. – 93с.

 6. Доценко В.Ф. Развивающее обучение: находки, проблемы, открытия //Наука і освіта. – 1998. – № 1/2. – С. 4–5.

 7. Іванчук М.Г. Виховна функція самостійної роботи школярів у процесі навчання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань.–К.,1998.–Т.1.–С. 512–519.

 8. Ісак Н. Диференціація та індивідуалізація навчання: (З досвіду) //Дивослово. – 1998. – № 3. – С. 15–19.

 9. Коберник О.М. Навчально-виховний процес у сільській загальноосвітній школі: сутність, проектування, організація. – К.: Знання, 1998. – 274 с.

 10. Кузьміна О.В. Диференційоване навчання – один із засобів підвищення якості знань //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 120–123.

 11. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посіб. для вчителя. – К.: Заповіт, 1998. – 335 с.

 12. Паламарчук В., Рудаківська С. Від творчої особистості – до нових технологій навчання //Рідна шк. – 1998. – № 2. – С. 52–62.

 13. Підласий І.П. Закон мінімуму в дидактиці //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 79–82.

 14. Пінчук В. Інноваційні процеси – підґрунтя проектування нових освітніх технологій //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 3. – С. 88–97.

 15. Сергеєва О.В., Сорочинська В.В., Тищук В.І. Інноваційні процеси в дидактиці //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. Рівнен. пед. ін-ту, 1998.– Вип. 4. –С.15–22.

 16. Сікорський П.І. Теоретико-методологічні основи диференційованого навчання. – Л.:Каменяр, 1998. – 196 с.

 17. Смульсон М.Л. Інтелектуальні навчаючі системи: теоретичний аспект //Комп’ютер у шк. та сім’ї. - 1998.-N4. - С.3-6.

 18. Сущенко А. Гуманізація навчальних взаємин у всіх ланках шкільної життєдіяльності //Почат. шк. – 1998. – № 9. – С. 29–30.

 19. Тушева В. Формувати активність учнів //Рідна шк. – 1998. – № 4. – С. 67–68.

 20. Федоренко Е.И. Логические умения и их формирование в процессе обучения //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 415–422.

Див.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..