Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Физвоспитание Агрометеорология Механика Метрология, стандартизация Инженерное обустройство территории Мелиорация Иностранный язык Философия Экономиче...полностью>>
'Документ'
16 февраля в нашем Университете состоялась встреча студентов и Президента Американо-российского делового совета1, чрезвычайного полномочного посла СШ...полностью>>
'Документ'
Миссия кафедры - приумножить образовательный потенциал выпускника, максимально приблизить его знания и умения к запросам рынка труда, не только дать к...полностью>>
'Документ'
Наш институт – ныне Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН (ИПМ) – был создан в 1953 году для решения стратегических проблем, требовавших...полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальні питання педагогіки

 1. Ахмедзянова Л.М., Капацина В.І. Гуманізація відношень учасників педагогічного процесу – вихідна позиція педагогіки ХХІ століття //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов'янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С. 49–51.

 2. Балл Г. Проблема додержання вимог наукової культури в дослідженнях гуманістично- зорієнтованих освітніх процесів //Освіта і управління. –1998.–Т. 2, N3. –С.41–48.

 3. Барабаш О. Парадигма духовності в сучасній педагогіці //Обрії. – 1998. – № 1. – С. 22–24.

 4. Бондар В., Руденко Ю. Українська педагогіка: Теорія національної освіти і навчання (дидактика): Проект програми для педвузів, факультетів //Освіта.-1998.-25 лют.-4 берез.-С. 3.

 5. Вітюк В.В. Суть і специфіка педагогічного передбачення //Пед. пошук. –1998.– № 4. –С.75–76.

 6. Глоссарий современного образования: [Терминол. словарь–справ.] /ХГИ "НУА". – Х.: ОКО, 1998. – 272 с.

 7. Згуровський М. Нові вектори розвитку педагогічної науки. Виступ на звітно-виборних заг. зборах АПН України //Пед. газ. – 1998. - № 1, січ.- С.2.

 8. Зеленков С.А., Алексенова Е.М. Проблемы моделирования педагогических процессов //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 55–58.

 9. Карпова С.Н, Щеголева О.Я. Математические методы в педагогике //Там само.–С. 58–60.

 10. Ковтун Л.В. Система педагогічного планування на основі педагогіки життєтворчості //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI столітт:Наук.-метод. зб. У 2 ч. - К.: ЗМН, 1998. - Ч.2 . - С.61-62.

 11. Ковш Н.К. О взаимосвязи школы и среды //Пед. пошук. –1998.–Вип.1.(21). –С.12–16.

 12. Кремень В.Г. [Психолого-педагогічна наука кінця ХХ ст.] //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 3–4.

 13. Кремень В.Г. Педагогічна наука: час методологічної рефлексії //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.9–15.

 14. Леонова Н.С. Педагогіка життєтворчості: методичний аспект //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб. У 2 ч. - К.: ІЗМН, 1998. -Ч.2 . - С.99-103.

 15. Линенко А.Ф. До питання щодо синергетичного підходу в педагогіці //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань.– К., 1998. – Т. 2. – С. 324–327.

 16. Літвінов Б. Не принижувати рівень вітчизняної освіти: Чому педагогіка не має кваліфікаційних рівнів //Освіта України.-1998.-28 жовт.,№ 44.-С. 8.

 17. Лук'янчук В.А. Педагогічні інновації, ідеї, реалії, перспективи //Пед. пошук. –1998.– № 4. –С.23–24.

 18. Мадзігон В.М., Бурда М.І. Пріоритетні напрями педагогічних досліджень //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 79–89.

 19. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1998. – 348 с.

 20. Нечепоренко Л.С. та ін. Классическая педагогика: Учеб.–метод. пособие для студ. ВНЗ – Х.: Основа, 1998. – 418 с.

 21. Овчарук О. Тенденції та підходи до порівняльних досліджень у галузі освіти //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.19-20.

 22. Околович Г. Етнопедагогічні основи сучасного навчання і виховання //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань.– Дрогобич: Вимір, 1998.–Вип.V.–C. 312–317.

 23. Омельченко Ж.О. Потенціал української педагогічної думки у формуванні загальнолюдських норм життєдіяльності //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.198–200.

 24. Педагогічні інновації ідеї, реалії, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Херсон, 23-25 верес. 1997 р. – К.: ІЗМН, 1998. – 384 с.

 25. Перелік педагогічних експериментів, що проводяться у м. Києві //Освіта.-1998.-7-14 січ.-С. 9.

 26. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації //Рідна шк. –1998.–N12. –С.3–17.

 27. Підласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: Навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ. – К.: Україна, 1998. – 342 с.

 28. Полтарак В.С. Педагогическая система в рамках системного подхода //Наукове пізнання: Методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 70–72.

 29. Психологія – школі: Зб. матеріалів Другого Міжрегіон. наук.-практ. семінару (Рівне, 16-18 січ. 1997 р.) – К.: Наук. думка, 1998. – 199с.: табл.

 30. Рабченко Т. Управління процесом упровадження досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду в шкільну практику //Освіта і управління. –1998.–N2. –С.27–32.

 31. Рік української педагогіки //Освіта України.-1998.-9 верес.-С.4.

 32. Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень. – К.: Експрес, 1998. – 107 с.

 33. Сікорський П. До поняття педагогічної методології //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 2. – С. 18–22.

 34. Сухомлинська О. Розробка проблем національної педагогіки //Освіта України.-1998.-21 січ. –С. 5.

 35. Татенко В.О. Ідеологія, психологія, педагогіка: від конфлікту до гармонії //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 114–122.

 36. Теппер Н.Ю. Проблемы трансляции знаний в современном образовании //Наука та наукознавство. – 1998. - № 3. – С. 104-106.

 37. Тюріна Т.Г. Духовна педагогіка: спроби теоретичного обгрунтування //Там само. – С. 122–129.

 38. Ухвала Другого Конгресу Всеукр. Пед. Т-ва ім. Гр. Ващенка //Освіта. – 1998. – 4-11 лют.– С. 2.

 39. Щеголева О.Я. Педагогический процесс как объект управления //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту. – 1998. – Вип. 6. – С. 59–61.

 40. Ярмаченко М.Д. Основні педагогічні категорії //Педагогіка і психологія.-1998.-N4.-С.5-11.

Див.

Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання

 1. Алексєєва А.В. Вплив типу системи освіти на формування світогляду в юнацькому віці //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 220–224.

 2. Алексєєва А.В. Особливості процесу самоідентифікації у молодшому юнацькому віці //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 22–29.

 3. Алексєєва М.І. Мотиваційні аспекти громадянської свідомості та самосвідомості особистості у підлітковому віці //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 5. – С. 56-60.

 4. Богданова І.М. Розвиток особистості як міждисциплінарна проблема //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998.– Т. 1. – С. 145–153.

 5. Васильков В.М. Деякі підходи до вивчення проблеми професійного становлення молоді //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С.202-209.

 6. Василькова О.І. Методологічні проблеми лідерства в навчальних групах //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 210–214.

 7. Володарська Н.Д. Проблеми становлення світогляду школярів у сучасних умовах //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 466–471.

 8. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості. – К.: Пед. думка, 1998. – 160 с. – Бібліогр.: 314 назв.

 9. Гавриленко І. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 7–10.

 10. Гейко Є.В. Психологічні особливості прояву егоцентризму в школярів підліткового віку в період духовної кризи суспільства //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 307–312.

 11. Горностай П.П. Психологічна допомога молоді в умовах соціально-економічної кризи //Там само. – С. 312–317.

 12. Горпинюк В. Соціально-психологічний експеримент – духовний продукт цивілізованого суспільства //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 121–122.

 13. Гурлєва Т.С. Відповідальність у контексті переживання підлітком власної дорослості //Там само. – С. 321–328.

 14. Дзюбко Л.В. Социальные предпосылки школьной дезадаптации младших школьников в современных условиях //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 387–394.

 15. Дроздов О.Ю. Агресивність сучасної молоді: соціально-психологічні аспекти //Там само. – С. 451–454.

 16. Життєві кризи особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2-х т. Ч. 2: Діти і молодь у кризовому суспільстві: Технології допомоги і підтримки. – К., 1998. – 568 с.

 17. Казюта К.О. Уміння спілкуватися як засіб формування світогляду підлітків //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 491–497.

 18. Карпенко О.Г. Умови ефективності педагогічного впливу на становлення підлітків в тимчасовому об'єднанні. //Там само. – С. 243–249.

 19. Касяненко О.Ю. Закономірності виникнення та розвитку світоглядно-дослідницької настанови особистості //Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 1998. – Вип. 6. – С. 25-28.

 20. Кобильченко В.В. Корекція особистісного розвитку засобами соціально-психологічного тренінгу //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 67–74.

 21. Козуб Н.М., та ін. Развитие личности в системе модульно-развивающего образования //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 2. – С. 151–157.

 22. Коропецька О.М. Вплив етнопсихологічних особливостей на формування особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 151–160.

 23. Красовська О.О. Соціально-педагогічний вплив української культури на формування особистості старшокласника //Пед. пошук. – 1998. – № 4. – С. 69–71.

 24. Крюкова Д.Ф. Як забезпечити підвищення рівнів загального, професійного та соціального розвитку учнів //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 502–504.

 25. Лисенко О.М. Активне соціально-психологічне навчання та його можливості у вивченні психічних захистів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 333–337.

 26. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: Методологія, методи, програми, процедури: Навч. посіб. для вищ. шк. – К.: Наук. думка, 1998. – 224 с.

 27. Міжнародний семінар з гуманістичної психології та педагогіки, Рівне, 15-17 черв. 1998 р.: Тез. доп. і повідомл. – Рівне, 1998. – 116 с.

 28. Ненько І.Я., Шапіро Г.Н. Ідеологія ненасильства починається зі школи //Педагогіка толерантності. – 1998. – №3–4. – С. 4–7.

 29. Палеха Ю. Культура переговорів //Освіта управління. – 1998. – № 2. – С. 40–44.

 30. Панасюк Н. Навчати для життя //Освіта управління. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 40–44.

 31. Педагогічна соціологія: Навч. посіб. /В.С. Болгаріна та ін. – Т.: Газ. "Підруч. & посіб.", 1998. – 144 с.

 32. Пенькова О.І. Психологічні аспекти становлення громадянської свідомості підлітків //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 2. – С. 641–647.

 33. Пурік О.П. Молоде покоління: ризик суїциду . //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.541–545.

 34. Салата В.І. Цінності та пріоритети життя очима учнів //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.239–245.

 35. Скок М.А. Тенденції зміни ціннісних орієнтацій особистості //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 189–194.

 36. Стефанюк С.К. Деякі аспекти етнопедагогічної освіти як можливості духовно-творчого розвитку особистості //Педагогіка і психологія. –1998.–N2. –С.125–131.

 37. Тарасюк С. Соціально-комунікативна активність дитини як фактор розвитку її індивідуальності //Почат. шк. –1998.–N12. –С.7–9.

 38. Титова Т.М. Збереження цілісності суб'єкта конфлікту як запорука його конструктивного розв’язання //Педагогіка толерантності. –1998.–N3. –С.58–61.

 39. Томчук М.І. Соціально-психологічні проблеми патріотичного виховання учнів //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 360–364.

 40. Трусова С.М. Соціально-психологічні передумови суїцидальної поведінки сучасних підлітків //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. 1. – С. 142–146.

 41. Трухін І.О. До питання загального типу міжособистісного спілкування //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 166–170.

 42. Тюріна В.О. Причини самогубств дітей і підлітків //Педагогіка і психологія. – 1998. –N2. –С.53–61.

 43. Широкорадюк Л. Історична природа лихослів'я з огляду на культуру виховання підростаючого покоління //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 552–559.

 44. Шмуклер Е. Дать ученику право учиться так, как он может и хочет: Заметки учителя о том, какой ему видится школа ненасилия //Педагогіка толерантності. –1998.–N3–4. –С.9–15.

 45. Юрченко В. Психічний стан віри як основа духовності людини //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 123–129.

Див.

Педагогіка дошкільного віку

 1. Акішев С.В., Сергєєв В.Т. Вплив українських народних традицій свят на формування музичної культури дошкільників та молодших школярів //Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ: ІЗМН–СДПІ. – 1998, Вип 3. – С.45–49.

 2. Аматьєва О. До проблеми формування комунікативної компенсації як засоба соціалізації особистості у дошкільному дитинстві //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С. 11–14.

 3. Аматьєва О. Особливості розвитку творчих здібностей дошкільників у театрально-ігровій діяльності //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. VI. – С.346–356.

 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні //Освіта в Україні.-1998.-23 верес.,№ 39.-С. 4; 30 верес., № 40.-С.6; 7 жовт., № 41.-С.9-10; 14 жовт., №42.-С.5-7.

 5. Барташнікова І.А. Барташников О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5–7 років: Розвиваємо інтелект дитини: Тести та ігри для дітей 5–7 років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 79 с.

 6. Барташнікова І.А., Барташников О.О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання: Тести для дітей 5–7–ми років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 84 с.

 7. Барташнікова О.О., Барташников І.А. Розвиток сенсорних здібностей і пам'яті у дітей 5–7 років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 72 с.

 8. Богініч О.Л. Вплив гри на якість оволодіння дошкільниками основними рухами //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.3. –К.: НПУ, 1998. –С.21–26.

 9. Богословцева Р.П. Використання комп'ютерних ігор для розвитку пояснювальної мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 154–158.

 10. Богуцька Т.О. Психофізіологічний рейтинг як показник готовності дітей шестирічного віку до навчання у школі //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 6. – С. 164–168.

 11. Богуш А.М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.112–120.

 12. Борова В.Є. Психологічні аспекти формування звукової культури мовлення дошкільників //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.65–67.

 13. Боса Л., Хоменко Л. Майбутнього глядача готуємо сьогодні: Гра–заняття "Театральна абетка" у підготовчій групі //Дошкільне виховання. –1998.–N5. –С.26–27.

 14. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб.– Львів: ВНТЛ, 1998. – 335 с.

 15. Волк Т.О., Смаль Г.І. Навчально-виховний комплекс: "Дошкільне відділення – початкова школа" //Пед. пошук. –1998.–Вип.2.(22). –С.31–32.

 16. Галуцька О. Дитячі примхи //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.17.

 17. Голуб Н. Умова задачі – схема: (Про заняття з математики в дошк. зал.). //Дошк. виховання.–1998.– №8.–С.8–9.

 18. Голуб Н.М., Тюріна В.О. Виховання позитивного ставлення старших дошкільників до виконання учбових завдань як один з напрямків формування світогляду особистості //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.163–168.

 19. Гураш Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової //Дошк. виховання. – 1998. – №4.–С.22–23; №6. – С. 10–11.

 20. Гураш Л. Конструктивна діяльність дворічних //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.28.

 21. Демчук М. Розвиваймо творчість дітей //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.24–25.

 22. Дичківська І. Розвивальна роль Монтессорі–матеріалу //Дошк. виховання. – 1998. – №4. –С.20–21.

 23. Дубинка М. Подорожі до джерел думки і слова: Роль уроків мислення у розвитку пізнавальних інтересів //Дошк. виховання. – 1998. – №7.–С.22–23.

 24. Єфименко Н.Н. Принцип „багатопланової „ємності” заняття: фізичне виховання дошкільників” //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.12–13.

 25. Індивідуальний підхід до особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в навчально-виховному процесі: матеріали обл. наук.–практ. конф. /(Упоряд. Чуйко Г.В., Попелишко О.А.). – Чернівці: Прут, 1998. – 252 с.

 26. Калузька Л. Валеологічна етнопедагогіка //Дошк. виховання. – 1998. – №9.–С.18–19.

 27. Кашуба Л.І. та ін. Підготовка до школи дітей, не охоплених дитячим садком //Пед. пошук. –1998.–Вип.2.(22). –С.62–69.

 28. Кириченко Н. Комп’ютер активізує творчість (дошкільнят) //Дошк. виховання. – 1998. – №4.–С.8–9.

 29. Кириченко Н.Т., Науменко Т.І. Виховує мистецтво. Активізація творчості дошкільників засобами мистецтва: )Метод. посіб.) – К.: ІЗМН, 1998. – 99 с.

 30. Колесник А.Г. Виховання емоційно-позитивного ставлення дітей дошкільного закладу //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.119–123.

 31. Колоскова Н. Елементи баскетболу для дітей дошкільного віку //Дошк. виховання. – 1998. – №5.–С.8–9.

 32. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб. – К.: Освіта, 1998. – 254 с.

 33. Коростелина К.В, Мищенко Н.И. Проблемы изучения этнических особенностей формирования личности дошкольника //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5-х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.161–167.

 34. Корякіна І.В. Роль психологічний факторів у виборі способів підготовки дітей дошкільного віку до оволодіння графічними навичками письма //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.181–185.

 35. Кривда І. Мовно-рухливі ігри (в дитячому садку) //Дошк. виховання.–1998.– №6.–С.26–27.

 36. Кривошия Н.Б. До питання про економічну соціалізацію старших дошкільників //Соціалізація особистості. – К.: НПУ, 1998. – С.44–51.

 37. Кулачківська С. Психічне здоров’я малюка потребує захисту //Дошк. виховання. – 1998. – №3.–С.4–5.

 38. Курик М. Екологічна безпека дитини //Дошк. виховання. – 1998. – №9.–С.5–6.

 39. Кьон В.В., Кьон Н.Г. До проблеми виховання позитивних якостей особистості у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку //Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун–ту. – О.: ПУПУ, 1998. – Вип. 6–7. – С.123–125.

 40. Лаврентьєва Г. Вальдорфський дитячий садок у Німеччині //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.22–23.

 41. Лапченко І.О. Особливості емоційного розвитку дитини //Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – Вип.3. – С.104–109.

 42. Маковецька Н. Відродження соборної літературної мови – нагальна потреба українського національного дошкільного закладу//Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.278–283.

 43. Малишко М.В. Монтессорі – ключ до світу: метод. посібник для працівників дошк. закладів, вчителів початк. кл. – Тернопіль;К., 1998. – 48 с.

 44. Маслова В. Організація суспільного дошкільного виховання у США //Дошк. виховання. – 1998. – №7.–С.16–18.

 45. Масанов А.В., Боделан О.Р. Основные тенденции в психическом развитии старших дошкольников //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т.2. – С.448–454.

 46. Мельничук М. Концептуальні засади духовного розвитку дітей //Дошк. виховання. – 1998. – №10.–С.14–15.

 47. Мельничук М. Формування у дошкільників духовних цінностей //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С.375–380.

 48. Новохатько С. Творчі заняття-ігри (з дошкільниками) //Дошк. виховання. – 1998. – №2. – С.24–27.

 49. Пенькова О.І. Психологічні аспекти розвитку мовлення у дітей //Психологія: Зб. наук. праць /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1998. – Вип.3. – С.109–113.

 50. Петрів О.П. Психолого-фізіологічні особливості дітей шести–семирічного віку //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998.– Т. 2. – С. 654–662.

 51. Попов О.И. О влиянии окружающей среды на состояние здоровья и развития детей дошкольного возраста //Довкілля та здоров’я. – 1998. – № 2. – С. 22–23.

 52. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1.

Із змісту: Гордеева А.В. Персонификация компьютера у детей старшего дошкольного возраста с. 313–318. – Кириленко Т.С., Кодлубовская Т.Б. Влияние природных запахов на психоэмоциональное состояние детей дошкольного визраста с. 598–602.

 1. Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3.

Із змісту: Цибух Л.Н. Особенности сформированности мыслительных операций у детей разного возраста с. 472–475. – Яріш О.М. Розвиток особистості дошкільника за допомогою комп'ютера с. 608–611.

 1. Ревенко З. Вони не пройдуть повз чуже горе: (Про психологію дошкільнят) //Дошк. виховання. – 1998. – №2.–С.18–19.

 2. Савельєва С., Тарапака Н. Наступність у роботі дитсадка і школи //Почат. шк. –1998.–N1. –С.35–36.

 3. Савось Л.М., Поліщук Н.А. Організація та зміст екологічної освіти у дошкільному закладі //Зерна досвіду: метод. зб. – К., 1998. – С. 105-111.

 4. Санникова О.П., Василенко И.А. Диагностика эмоциональности на одном из этапов онтогенеза (дошк. та мол. шк.) //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С.131–136.

 5. Смелянська Н. Працює корекційна група //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.18–19.

 6. Строк К. Планування навчально-виховної роботи [з дошкільнятами]: (За авт. концеп.) //Дошк. виховання. – 1998. – №2.–С.20–21.

 7. Тарасенко Г. „У дитинстві й сонце жаркіше, й трава густіша .”: (Про ознайомлення дитини з природою) //Дошк. виховання. – 1998. – №6.–С.12–13.

 8. Ткачова Л., Ткачова Н. Розвиваймо фонематичний слух дитини: Мов. Ігри та вправи вдома //Дошк. виховання. – 1998. – №3.–С.12–13.

 9. Улюкаєва Г.І. Розвиток суспільного дошкільного виховання на Україні (початок ХХ ст.) //Педагогіка і психологія. –1998.–N4. –С.162–169.

 10. Фасолько Т. Психологічні основи формування відповідальності у дітей дошкільного віку //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації //Наук. зап. РДПІ. –Рівне, 1998.– Вип.4. –С.62–65.

 11. Шевчук А. Організація мистецьких видів діяльності дітей //Дошк. виховання. – 1998. – №1.–С.7–9.

 12. Шийко Є. Перевтома! Сигнал небезпеки: (Про перевтомлення в дит. садку) //Дошк. виховання. – 1998. – №4.–С.4–7.

 13. Щербакова К. Гра – модель життя: (Про важливість ігор в дит. садку) //Дошк. виховання. – 1998. – №5.–С.15–16.

 14. Якубенко В. Учити пізнавати, любити, берегти природу //Дошк. виховання. – 1998. – №7.–С.10–11.

Див.55, 3047, 3056, 3081, 3082, 3142, 3163Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..