Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конспект'
Занятия по военной экологии проводятся в целях реализации требований Закона Российской Федерации от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране окружающей...полностью>>
'Программа'
Программа «Валдоня» (раздел «Мордовский музыкальный фольклор и музыка композиторов Мордовии» (в соавторстве с Н.А. Адаевой, О.С. Ерюшкиной (для дошк...полностью>>
'Документ'
Составители: д.м.н Калинина А.М., к.м.н. Еганян Р.А., Измайлова О.В., Гамбарян М.Г., Фунтова Т.Е., д.м.н, профессор Ощепкова Е.В., Исаева Л.Г., д.м.н,...полностью>>
'Лекция'
«Актуальные проблемы педагогики и психологии. Современные профессиональные компетенции педагога в условиях модернизации образования». Суббота – 9:30....полностью>>

Педагогічна бібліографія (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нормативні акти міністерств і відомств України

 1. Про затвердження Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді: Наказ Мін-ва України у справах сім’ї та молоді від 4 берез. 1998 р. № 73; Положення про Український державний центр соціальних служб для молоді //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 43.-С. 84-87.

 2. Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України: Наказ Мін-ва оборони України від 14 квітня 1998 р. № 152; Інструкція про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 26.- С.158-195.

 3. Про затвердження Типового положення про будинок дитини: Наказ МОЗУ від 18 трав. 1998 р. № 123; Типове положення про будинок дитини //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 23.- С. 271-280.

 4. Про затвердження Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України: Наказ Мін-ва охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 21 верес. 1998 р. № 140; Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України //Офіц. вісн. України.-1998.-№ 41.-С. 54-58.

 5. Про затвердження Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих навчальних закладах Міністерства оборони України: Наказ Мін. оборони України від 30 жовт. 1998 р. № 399; Інструкція про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України //Офіц. вісн. України.- 1998.-№ 50.-С. 166-207.

Освіта і педагогічна наука в Україні

Філософія освіти

 1. Амосов Н.М. Идеология и воспитание //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13-14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 1. – С. 115-126.

 2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання – нова освітня філософія //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 33–36.

 3. Бондаренко Г.В. Методологічно-світоглядні основи сучасної освіти та практики навчання //Пед. пошук. –1998.–Вип.2.–С.16–17.

 4. Букач М.М. Виховання духовності засобами мистецтв у релігійній філософії Сходу //Наша шк.– 1998. – № 1. – С. 15–19.

 5. Васильєв Я.В. Ідеологія, світогляд і проблеми психолого-педагогічної науки з точки зору футуреальної психології //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 43–47.

 6. Ваховський Л.Ц., Савченко С.В. Філософсько-педагогічні аспекти соціальної адаптації школярів //Освіта на Луганщині. – 1998. – № 1. – С. 33–35.

 7. Возняк В. Символизм культуры и блуд дидактизма: (Философ. содержание гуманизации образования) //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 33–47.

 8. Гуманізм та освіта: сучасні релігії: [Матеріали наук. конф. «Гуманізм. Людина. Освіта.»]. – Дрогобич, 1998. – 339с.

 9. Жуковський В.М. Моральні цінності в сучасній американській філософії освіти та її вплив на практику морального виховання //Наук. зап. Острозької Академії. – 1998. – Т. 1, ч. 2. – С. 91–93.

 10. Закревський В.Е. Спроба філософсько-педагогічної антропології //Відродження. – 1998. – № 5. – С. 24–26.

 11. Кавалеров А.І., Закревський В.Є. Спроба філософсько-педагогічної антропології: (Система освіти в Україні) //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998.–Вип.1–2. – С. 52–55.

 12. Карпенко З.С. Філософсько-педагогічний зміст діалогу //Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 105–112.

 13. Карпенко І.М. Духовний ідеал ноосфери і катарсична сутність виховання //Педагогіка і психологія. –1998. –N2. –С.48–53.

 14. Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання /Ін-т педагогіки АПН України, Харк. держ. ун–т, Полтав. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – К.; Полтава; Х.: ПОІПОПП, 1998. – 306 с.

 15. Козлов О.А. Проблема метода в философии и педагогике //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. – Горлівка: ГДПІІМ, 1998. – Вип. ІV, т. 1. – С. 342–345.

 16. Кремень В.Г. Психолого-педагогічна наука в ідеологічній проекції . //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 3–7.

 17. Кремень В., Ткаченко В. Освіта, наука, культура //Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1998. – С. 230–235.

 18. Леонтьєва В.М. Культуротворчість і філософсько-ідеологічні основи освіти (методологічний аспект) //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 220–224.

 19. Лінгво-філософські аспекти гуманітарної освіти: Матеріали наук. конф. – Суми: СДПІ, 1998. – 148 с.

 20. Лутай В. Основне питання сучасної філософії і реформування освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 3. – С. 7–19.

 21. Майба Л. Гнідинська святиня: Соціальний портрет школи в розтині сучасного буття//Освіта.- 1998. - 30 верес.-7 жовт.-С.7.

 22. Максименко С.Д. Психологія в умовах ідеологічної кризи: пошук конструктивної методології //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 7–17.

 23. Мисуно А.В. К вопросу о гносеолого-методологическом обосновании дидактики как открытой системы //Філософія, культура, життя. – Д. – 1998. – Вип. 1. – С. 21–29.

 24. Оленіч Т. Проблема смислу життя в російській релігійній філософії як дидактичний принцип православної педагогіки //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Зб. наук. пр. – Острог, 1998. – С. 116–122.

 25. Онищенко А. Філософсько-методологічні принципи педагогічної когнітології //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С. 23–32.

 26. Осипова Л.И. Джон Дьюи и философия образования //Філософія, культура, життя. – Д. – 1998. – Вип. 1. – С. 29–32.

 27. Ослер О. Освіта для розвитку. Переосмислення концепції громадянства у багатогранному суспільстві //Відродження. – 1998. – № 3. – С. 23–30.

 28. Пікельна В. "Люби ближнього свого .": Філос., іст. та пед. роздуми про гуманізацію освіти //Рідна шк. – 1998. – № 2. – С. 26–28.

 29. Повторєва С., Шалишкіна І. Філософія освіти в Україні в першій половині ХХ століття: забуті ідеї //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 282–287.

 30. Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України. – К.: Гнозис, 1998. – 605 с.

 31. Романенко М.І. Культура як зміст освіти в національній школі //Філософія, культура, життя. – Д. – 1998. – Вип. 1. – С. 14–21.

 32. Романенко М.І. Освіта як об'єкт соціально-філософського аналізу. – Д.: Промінь, 1998. – 131с.

 33. Сагач Г. Від людини розумної до людини духовної //Учитель. – 1998. – № 5. – С. 40–49.

 34. Саєнко Ю.І. Стан суспільства та динаміка його змін //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.–метод. зб.у 2–х ч. Ч.1. –К., 1998. –С.4-25.

 35. Ситаров В.А., Маралов В.П. Проблема насилия в религиозных философско-этических, педагогических концепциях //Педагогіка толерантності. – 1998. – № 3–4. – С. 4–9.

 36. Сичивиця О., Кузнєцова Р. Методологічна функція категорії гармонії і дисгармонії в освітній діяльності //Педагогіка і психологія проф. освіти. – 1998. – № 3. – С. 15–22.

 37. Слюсаревський М.М. Ідеологія як рівень суспільної психології та проблема її "взаємин" з освітою і психологічною наукою //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 17–27.

 38. Стельмахович М. Виховний ідеал української народної педагогіки //Почат. шк. – 1998. – № 6. – С. 1–4.

 39. Стельмахович М. Методологічні засади української етнопедагогіки //Почат. шк. –1998.–N2. –С.41–43.

 40. Стельмахович М.Г. Шляхи демократизації педагогічної науки в Україні //Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 59–72.

 41. Степаненко І.В. Людина як духовна істота: проблема формування нової педагогічної стратегії //Реабілітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: Наук.-метод. зб.у 2-х ч. Ч.1. - К., 1998. - С.119-122.

 42. Стецюк Л.І. Педагогічні проблеми, пошуки, знахідки //ІІІ Конференція Соросівських Учителів, 13–14 груд. 1997 р.: Зб. доп. – К., 1998. – Ч. 1. – С. 115–126.

 43. Сухова Н.М. Філософія освіти: пошуки статусу //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 8–12.

 44. Сухомлинська О. Про стан теорії і практики виховання в освітньому просторі //Шлях освіти. –1998.–N3. –С.2–5.

 45. Тарасенко І.В. Освіта і жіночий тип влади //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 257–261.

 46. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості: Прогр. спецкурсу /Р.О. Захарченко, Ю.Д. Руденко, В.К. Сидоренко, Д.О.Тхоржевський. – К., 1998. – 150 с.

 47. Філософсько-світоглядні основи концепції розвитку освіти та навчання: Всеукр. наук.–практ. конф. //Пед. пошук. –1998.–Вип.2. –С.15.

 48. Фролова О.В. До теоретичного обгрунтування необхідності нових підходів в освіті //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 271–272.

 49. Фурман А. Експериментальна школа – практика творення модульно-розвивальної системи освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис.2. – С.127–135.

 50. Хомутіннікова Н.Н. Цінність життя – проблема гуманістично спрямованого виховання //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 133–136.

 51. Чижевський Б.Г. Право і цінності освіти //Відродження. – 1998. – № 5. – С. 4–7.

 52. Чунаева А.А. О целях образования в ХХІ веке //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 90–92.

 53. Швай Р., Гірний О. Інформаційна парадигма у філософії освіти //Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації: Наук. зап. Рівнен. пед. ін-ту, 1998.– Вип. 4. –С.136–138.

 54. Шевченко А.А. Трансформация образования как техногенного фактора культуры //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 93–95.

Див.

Соціальне становлення підростаючого покоління

 1. Антонюк В.П., Рибникова Г.І. Економічні можливості отримання вищої освіти в Україні //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 72–75.

 2. Букреєв В.В. Особистість та модель культурної людини //Там само.– С. 25–28.

 3. Булах І.С. Соціальні ситуації особистісного зростання сучасного підлітка //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 182–187.

 4. Васильков В.М. Професійне самовизначення молоді в умовах соціально-політичної й економічної кризи //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.150-155.

 5. Головко М.Б., Давидова О.Г. Особливості соціалізації дитинства в умовах повної і неповної сім'ї //Соціалізація особистості - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова,1998. - С.28-34.

 6. Гурлева Т.С. К вопросу о формировании и развитии ответственности в онтогенезе (від дошк. до юнацького віку). //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 1. – С. 356–361.

 7. Демченко І. Молодь з вищою освітою на ринку праці України //Україна: аспекти праці. – 1998. - № 1. – С. 10-12.

 8. Денисюк О.В. Взаємодія біологічного і соціального в процесі становлення людини в дитячому віці //Пед. пошук. –1998.–№4. –С.72–75.

 9. Дроздов О.Ю. Телебачення як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 481–486.

 10. Життєві кризи особистості. У 2–х ч. – К., 1995. – Ч. 2: Діти і молодь у кризовому суспільстві. Технології допомоги і підтримки. – 568 с.

 11. Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика /Київ. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 393 с.

 12. Кочубейник О.М. Конфлікт поколінь в сьогоденній Україні (соціально-модернізаційний контекст) //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 497–502.

 13. Кравченко О. Соціологічні знання як фактор соціальної адаптації школярів //Історія в шк. – 1998. - № 1. – С. 11-13.

 14. Кузьменко О.А. Створення умов забезпечення соціального становлення особистості в Україні //Психологія. Зб. наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1998. – Вип. 2. – С. 12–19.

 15. Лопушенко Н.А. Фінансове забезпечення підтримки дітей та молоді //Фінанси України. - 1998.-N6. - С.108-112.

 16. Лукашевич О.М. Гуманістичний та психологічний аспекти застосування принципів соціального управління в освіті //Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 4. – С.168-173.

 17. Лукашевич М. Роль гуманітарних наук у соціалізації молоді //Шлях освіти. –1998.–N2. –С.2–5.

 18. Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 110 с.

 19. Микитюк Л.М. Проблемы трудовых мотиваций при переходе к рынку //Проблеми трудової і проф. підготовки . – К. – 1998. – Вип.1. – С.81– 82.

 20. Мікаелі С. До питання інтеграції підлітків у нове соціокультурне середовище: (Європейський контекст) //Шлях освіти.–1998.–N4.–С.24–27.

 21. Мостяєв О.І. Молоде покоління у пошуках стабілізуючих цінностей сучасного українського суспільства //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.513-520.

 22. Окаринський М. Підліток і побутове оточення //Мандрівець. – 1998. – № 1. – С. 73–75.

 23. Петрунько О.В. Вплив неформальної комунікації на формування політичних уявлень молоді //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 531–536.

 24. Попелишко О.А. Пріоритетні напрями попередження та протидії правопорушенням і злочинності неповнолітніх //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 536–541.

 25. Саенко Г.В., Левченко О.А., Кияшко А.А. Личность и творчество в условиях структурной трансформации общества (некоторые аспекты менеджмента в образовании) – Луганск: Восточнолуганский гос. ун-т, 1998. – 142 с.

 26. Симоненко І.М. Смисло-життєві орієнтації особистості: дослідження та аналіз //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.422-426.

 27. Скрипник М.В. Трансформация индивидуального эстетического сознания молодежи в период социального семантического сдвига //Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 4. – С. 173–179.

 28. Снігур Н.А. Методики сприяння розвиткові уявлень про себе у зв'язку з розвитком держави //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 426–430.

 29. Соколов В.Н, Рябика В.Л. Молодежь Украины: вчера, сегодня, завтра. – Одесса: Маяк, 1998. – 149 с.

 30. Соціологія виховання. – Соціологія освіти //Соціологія: Підруч. /За заг. ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача – К.- Х.: Єдинорог, 1998. – С. 477-508; 530-557.

 31. Турська О.В. Інтелект нації: наукове забезпечення соціалізації молоді //Соціалізація особистості. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1998. – С. 90–95.

 32. Тюріна Т.Г. Система цінностей, правова соціалізація і правове виховання //Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. пр. учасників 5–х Костюківських читань. – К., 1998. – Т. 3. – С. 396–404.

 33. Уланчук А. Професійна орієнтація – елемент підвишення конкурентоспроможності молоді на ринку праці //Економіка України. – 1998. - № 6. – С. 86-89.

 34. Устименко Л. Сучасна книга як чинник формування дозвіллєвої культури молоді //Вісн. Кн. палати. – 1998. - №7. – С. 11-12.

Див. 108,118,133, 319-322,2926, 2933,3187.

Стратегія розвитку освіти В УкраїнІ

 1. Алексєєв Ю.М. Україна: освіта і держава (1987–1997) – К.:– Експрес–об'ява, 1998. – 109 с.

 2. Андрейцев В. Новації еколого-провової освіти в Україні //Право України. – 1998. – №.5. – С.44-49.

 3. Бобров В. Орієнтуємось на класичну освіту //Рідна шк. – 1998. – № 5. – С. 5–11.

 4. Ващенко Г. Основні проблеми педагогіки майбутнього //Педагогіка толерантності. -1998.-N2. -С.86-95.

 5. Вознюк О.В., Тичина О.А. Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. – Житомир: Волинь, 1998. – 229 с.

 6. Волощук В. та ін. Національна специфіка сталого розвитку України: наукові, освітні та управлінські аспекти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 11–20.

 7. Гнилуша Н. Неперервна екологічна освіта як соціально-педагогічна проблема //Рідна шк. -1998. - N 4. - С.55-57.

 8. Гонський В.Л. Розквіт української держави – проблема педагогічна //Визвольний шлях. – 1998. – № 3. – С. 302–307.

 9. Гончаренко С.У. Схаменіться реформатори, не доруйновуйте систему освіти, яка славилась на весь світ //Трибуна. – 1998. – № 1–2. – С. 20–22.

 10. Гончаренко С.У., Пастернак Н.В. Проблема підвищення теоретичного рівня освіти //Педагогіка і психологія. - 1998.-N2. - С.16-29.

 11. Громовий В. Глобальна освіта й українська школа //Шлях освіти.– 1998. – № 1. – С. 13–20.

 12. Дем'яненко В.І. До проблеми формування цінностей екологічної культури //Екологія і освіта: питання теорії та практики: Зб. тез доп. та виступів 4-ї міжнар. конф. – Черкаси, 1998. – С. 5–6.

 13. Дурманенко Є.А. Проблема формування світоглядної культури молоді //Пед. пошук. –1998.–Вип.1.–С.69–70.

 14. Жадан І.В. Проблеми громадянської освіти в Україні //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С. 57–61.

 15. Журецький Я.І. Прилучення учнів до української національної культури //Педагогіка і психологія. –1998.–N3. –С.157–163.

 16. Закревский В.Э. Здравый смысл и образовательные процессы в обществе //Наукове пізнання: методологія та технологія. – О.: ПУДПУ, 1998. – Вип. 1–2. – С. 122–125.

 17. Згуровський М.З., Сидоренко С.І. Інтеграційні тенденції на шляхах поглиблення взаємодії НАН та Міносвіти України: досвід 1993 – 1997 рр. //Наука та наукознавство. – 1998. - № 2. – С. 70-79.

 18. Згуровський М. Про стан дошкільної, середньої, професійно-технічної освіти у 1997 році та завдання щодо її подальшого розвитку в 1998 році: Доп. міністра освіти України //Освіта України. - 1998.- 25 берез., N13. – С. 2,9.

 19. Зязюн І. Освіта і вчитель в українському державотворенні //Освіта України.-1998.-16 груд., № 51.- С.6.

 20. Каврайский В.Ю. Образование в Крыму: своеобразие, тенденции, перспективы //Відродження. – 1998. - № 3. – С. 20-23.

 21. Корсак К. Вимірювання ефективності освіти – нерозв'язана проблема //Шлях освіти. – 1998. – N4. – С.16–19.

 22. Корсак К. Підстави і напрями реформування середньої школи України: структура і стандарти змісту //Освіта і управління. - 1998.-Т.2.-N4.- С.31-39.

 23. Корсак К. Цивілізаційна компетентність громадян і завдання обов'язкової освіти //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 1. – С. 7–12.

 24. Кохановський Л.М. Шляхи розбудови освіти України //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 11–18.

 25. Кремень В. Освіта наших дітей //Голос України. – 1998. – 11 верес. – С. 4.

 26. Кудін В.О. Освіта в інформаційному суспільстві. – К., 1998. – 151 с.

 27. Куценко В. та ін. Освіта як фактор стабільності та національної безпеки України //Економіка України. – 1998. – № 1. – С. 12–22.

 28. Ленгардт Г. Школа на шляху в ХХІ століття: освіта та ідея рівності //Відродження. – 1998. – №2. – С. 24–26.

 29. Лігоцький А.О. Освіта і суспільство: Монографія. – К.: НВТ Правник, 1998. – 310 с.

 30. Лігоцький А.О. Освітні проекти: нові підходи //Нові технології навчання. – К., 1998. – Вип. 22. – С. 3–18.

 31. Ляшенко О. Державний стандарт середньої освіти: концептуальні засади та підходи до його створення //Шлях освіти. - 1998.-N2. - С.5-9.

 32. Мовчан В. Освіта і просвітництво: аспекти взаємозв'язку //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 23–32.

 33. Огородник В.Й., Огородник І.С. Створення інтелектуальної еліти суспільства – мета освітньої реформи //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 57–58.

 34. Овдієнко Л.Н. Освіта у контексті суспільно-історичних трансформацій проблеми становлення політичної культури //Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару АПН України, 12 листоп. 1998 р. – К.: Гнозис, 1998. – С.520-526.

 35. Осипчук В.Ф. Експеримент як чинник становлення національної школи //Освіта і управління. –1998.–Т. 2, N2. –С.125.

 36. Павловський М.А. Суперечність між системою освіти та ідеологією реформ України на перехідному етапі //Проблеми освіти. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 28–35.

 37. Пастушенко Р. Загальна освіта України: від авторитарності до ... авторитарності? //Укр. варіанти. – 1998. – № 1. – С. 60–66.

 38. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 жовт. /Ред.: ВМ. Мадзігон. – Суми, 1998. – 228 с.

 39. Психологія – школі: Зб. матеріалів Другого Міжрегіон. наук.–практ. семінару (Рівне, 16–18 січ. 1997 р.) – К.: Наук. думка, 1998. – 199 с.: табл.

 40. Руденко О.С. Криза освіти //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 19–21.

 41. Руденко О.С. Методологічна реформа освіти //Там само. – С. 21–25.

 42. Савельева М. Метаморфозы образовательного процесса в сфере надкультурного //Гуманізм та освіта: сучасні реалії: Матеріали людинознавчих філос. читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. V. – C. 14–23.

 43. Савельева М. Образовательный процесс и феномен надкультурного //Людина і творчість: гуманістичні вияви: Матеріали людинознавчих філософських читань. – Дрогобич: Вимір, 1998. – Вип. VI. – С. 10–18.

 44. Савченко О. Основні напрями реформування шкільної освіти //Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 2–6.

 45. Саенко Г.В., Левченко О.А., Кияшко А.А. Личность и творчество в условиях структурной трансформации общества: Некоторые аспекты менеджмента в образовании. - /Восточноукр. гос. ун-т. – Луганск, 1998. – 148 с.

 46. Сазоненко Г. Національна еліта: проблеми формування //Освіта і управління. - 1998.-Т.2., N4. - С.115-120.

 47. Синявська І. Завдання школи – всебічний розвиток дитини //Освіта і управління. –1998.–Т.2. – N2. –С.125–126.

 48. Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави: Зб. наук. пр.: (За матеріалами міжнар. наук.–практ. конф., м. Хмельницький, 23–24 жовт. 1997 р.) – Хмельницький: ТУП, 1998. – 192 с.

 49. Степко М., Попов Б. Освіта формує світогляд ХХІ століття //Концептуальні проблеми модернізації вищої освіти: Матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 листоп. 1998 р. – Донецьк: ДонДУ, 1998. – С. 17–19.

 50. Ступарик Б. Українська школа в умовах трансформації суспільного устрою //Шлях освіти. - 1998.-N3. - С.6-10.

 51. Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: [Навч.-метод. посібник] – К.: ІЗМН, 1998. – 333с.

 52. Творчість, духовність, гуманізм в просторі освіти: Зб. доп. наук.–практ. конф., м. Вінниця, 20–21 жовт. 1998 р.: У 2 т. /АПН України, Вінниц. держ. техн. ун–т. – Вінниця: 1998. – Т. 1. – 176 с.; Т. 2. – 195 с.

 53. Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., 28-30 жовт. 1998 р. /АПН України, Держ. акад. керів. кадрів освіти/ Ред. В.П. Андрущенко. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 335 с.

 54. Фушар М. Освіта – пріоритетна ланка в державі //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 124.

 55. Чижевський Б. За екологічно чисті педагогічні технології в справі експериментування //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, чис. 2. – С. 126–127.

 56. Шпак О. Соціально-педагогічна проблема: економічна освіта учнівської молоді //Освіта і управління. – 1998. – Т.2, №3. – С. 110-118.

Див.

Педагогіка.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.
 2. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 5. Педагогічна бібліографія (6)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип.

Другие похожие документы..