Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
КАЛЕНДАРЬ (от лат. calendae или kalendae, «календы» – название первого дня месяца у древних римлян), способ деления года на удобные периодические инт...полностью>>
'Методические рекомендации'
1. Методические рекомендации по оценке эффективности научных, научно-технических и инновационных разработок (далее – Методические рекомендации) разра...полностью>>
'Документ'
Категория культуры – одна из самых широких среди понятий гуманитарного знания. Этимология термина «культура» восходит к латинскому cultura, - обработ...полностью>>
'Документ'
Настоящие правила (далее Правила) являются приложением к “Пользовательскому соглашению о предоставлении доступа к сетевым сервисам и электронным ресу...полностью>>

Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Регіональна економічна

і соціальна географія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного__

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010

__Регіональна економічна і соціальна географія_. Робоча програма навчальної дисципліни для

(назва дисципліни)

студентів за напрямом підготовки _6.040104 Географія, спеціальністю _____–___________. - _______: _Львів_, 2010. – _17 с.

Розробник: Книш Мирослава Михайлівна

канд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії .

Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.

Завідувач кафедрою економічної і соціальної географії .

“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.

“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

© Книш М. М., 2010

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Регіональна економічна і соціальна географія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

4-й

5-й

Курсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 124

8-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 3,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

32 год.

12 год.

Практичні, семінарські

32 год.

12 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

60 год.

36 год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,1

для заочної форми навчання – 0,7

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: оволодіти знаннями з регіональної економічної і соціальної географії світу.

Завдання: опанувати теоретико - методологічні та методичні основи курсу; поняттєво – термінологічний апарат; методологію та методику дослідження макрорегіонів; навиками аналізу та синтезу; оволодіти способами картографування геопросторової організації макрорегіонів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретико-методологічні положення регіональної економічної і соціальної географії світу, закономірності геопрострової організації макрорегіонів, окремих країн.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про макрорегіони і країни, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

3. Структура навчальної дисципліни

Теми лекцій (денна форма навчання)

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Латинської Америки і Карибських країн, Північної Африки та Африки на південь від Сахари.

Тема 1. Латинська Америка і Карибські країни в системі суспільно-географічних координат.

Тема 2. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку Латинської Америки і Карибських країн.

Тема 3. Актуальні економічні та екологічні проблеми Латинської Америки і Карибських країн.

Тема 4. Сучасні проблеми політичного та економічного регіоналізму Латинської Америки і Карибських країн.

Тема 5. Африка в системі суспільно – географічних координат.

Тема 6. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку Африки.

Тема 7. Актуальні економічні та екологічні проблеми Африки.

Тема 8. Актуальні політичні проблеми та проблеми економічної інтеграції Африки.

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Південно-Західної Азії, Південно-Східної і Східної Азії, Океанії.

Тема 9. Південно-Західна Азія в в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку.

Тема 10. Актуальні політичні, економічні та екологічні проблеми Південно-Західної Азії. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 11. Південна Азія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку.

Тема 12. Актуальні політичні, економічні та екологічні проблеми Південної Азії. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 13. Східна Азія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку.

Тема 14. Актуальні політичні, економічні, екологічні проблеми Східної Азії. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 15. Південно-Східна Азія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку. Актуальні економічні та екологічні проблеми. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 16. Океанія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку. Актуальні економічні та екологічні проблеми.

Теми лекцій (заочна форма навчання)

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Латинської Америки і Карибських країн, Африки.

Тема 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації Латинської Америки і карибських країн.

Тема 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Африки.

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південно-Західної, Південної, Східної, Південно-Східної Азії.

Тема 3. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південно- Західної Азії.

Тема 4. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південної Азії.

Тема 5. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Східної Азії.

Тема 6. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південно-Східної Азії.

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

інд

с. р.

л

п

інд

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Латинської Америки і Карибських країн, Африки

Тема 1–4. Латинська Америка

8

8

15

2

2

6

Тема 5–8.

Африка

8

8

14

2

2

6

Разом –

Змістовий

модуль 1

16

16

29

4

4

12

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації

країн Азії і Океанії

Тема 9, 10.

Південно-Західна Азія

4

4

8

2

2

5

Тема 11, 12.

Південна Азія

4

4

8

2

2

5

Тема 13, 14.

Східна Азія

4

4

7

2

2

5

Тема 15.

Південно-Східна Азія

2

2

4

2

2

5

Тема 16. Океанія

2

2

4

4

Разом –

Змістовий модуль 2

16

16

31

8

8

24

Усього годин

32

32

60

12

12

36Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

  Документ
  Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.
 2. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни " Регіональна економіка" для студентів заочної форми навчання Рівне 2010

  Конспект
  Термін «регіон» походить від латинського “regio” (країна, область) і у багатьох західноєвропейських мовах співпадає змістовно з терміном «район», або є дуже близьким до нього за своїм значенням.
 3. Навчальна програма навчальної дисципліни " митна логістика" Напрям: 0502 "Менеджмент"

  Документ
  Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 6.050200 “Логістика”, №НБ – 7 – 208/01, затвердженого 22.
 4. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робоча навчальна програма складена к.е.н., доцентом кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Дібровою Ларисою Василівною

Другие похожие документы..