Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Система бюджетного финансирования в Российской Федерации является результатом длительного развития, в ходе которого одни элементы системы развивались...полностью>>
'Документ'
Конституционные реформы в государствах Восточной Европы. Конституция – основной источник конституционного права: порядок её разработки, принятия и из...полностью>>
'Сказка'
Мифы – это произведения, созданные фантазией народа, в которых передаются представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы, о бо...полностью>>
'Доклад'
Долгова А.П. «Оценка качества библиографического обслуживания», Аверьянова О.А., Михайлова Н.О. «Информационная культура личности», Васина М.В. «Элеме...полностью>>

Програма навчальної дисципліни регіональна економічна І соціальна географія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Регіональна економічна

і соціальна географія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного__

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010

__Регіональна економічна і соціальна географія_. Робоча програма навчальної дисципліни для

(назва дисципліни)

студентів за напрямом підготовки _6.040104 Географія, спеціальністю _____–___________. - _______: _Львів_, 2010. – _17 с.

Розробник: Книш Мирослава Михайлівна

канд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії .

Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.

Завідувач кафедрою економічної і соціальної географії .

“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.

“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

© Книш М. М., 2010

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Регіональна економічна і соціальна географія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

4-й

5-й

Курсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 124

8-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 3,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

32 год.

12 год.

Практичні, семінарські

32 год.

12 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

60 год.

36 год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,1

для заочної форми навчання – 0,7

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: оволодіти знаннями з регіональної економічної і соціальної географії світу.

Завдання: опанувати теоретико - методологічні та методичні основи курсу; поняттєво – термінологічний апарат; методологію та методику дослідження макрорегіонів; навиками аналізу та синтезу; оволодіти способами картографування геопросторової організації макрорегіонів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретико-методологічні положення регіональної економічної і соціальної географії світу, закономірності геопрострової організації макрорегіонів, окремих країн.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про макрорегіони і країни, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми.

3. Структура навчальної дисципліни

Теми лекцій (денна форма навчання)

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Латинської Америки і Карибських країн, Північної Африки та Африки на південь від Сахари.

Тема 1. Латинська Америка і Карибські країни в системі суспільно-географічних координат.

Тема 2. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку Латинської Америки і Карибських країн.

Тема 3. Актуальні економічні та екологічні проблеми Латинської Америки і Карибських країн.

Тема 4. Сучасні проблеми політичного та економічного регіоналізму Латинської Америки і Карибських країн.

Тема 5. Африка в системі суспільно – географічних координат.

Тема 6. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку Африки.

Тема 7. Актуальні економічні та екологічні проблеми Африки.

Тема 8. Актуальні політичні проблеми та проблеми економічної інтеграції Африки.

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Південно-Західної Азії, Південно-Східної і Східної Азії, Океанії.

Тема 9. Південно-Західна Азія в в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку.

Тема 10. Актуальні політичні, економічні та екологічні проблеми Південно-Західної Азії. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 11. Південна Азія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку.

Тема 12. Актуальні політичні, економічні та екологічні проблеми Південної Азії. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 13. Східна Азія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку.

Тема 14. Актуальні політичні, економічні, екологічні проблеми Східної Азії. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 15. Південно-Східна Азія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку. Актуальні економічні та екологічні проблеми. Проблеми економічної інтеграції.

Тема 16. Океанія в системі суспільно-географічних координат. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку. Актуальні проблеми населення і соціального розвитку. Актуальні економічні та екологічні проблеми.

Теми лекцій (заочна форма навчання)

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Латинської Америки і Карибських країн, Африки.

Тема 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації Латинської Америки і карибських країн.

Тема 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Африки.

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південно-Західної, Південної, Східної, Південно-Східної Азії.

Тема 3. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південно- Західної Азії.

Тема 4. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південної Азії.

Тема 5. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Східної Азії.

Тема 6. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації країн Південно-Східної Азії.

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

інд

с. р.

л

п

інд

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовний модуль 1. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації: Латинської Америки і Карибських країн, Африки

Тема 1–4. Латинська Америка

8

8

15

2

2

6

Тема 5–8.

Африка

8

8

14

2

2

6

Разом –

Змістовий

модуль 1

16

16

29

4

4

12

Змістовний модуль 2. Актуальні проблеми розвитку і геопросторової організації

країн Азії і Океанії

Тема 9, 10.

Південно-Західна Азія

4

4

8

2

2

5

Тема 11, 12.

Південна Азія

4

4

8

2

2

5

Тема 13, 14.

Східна Азія

4

4

7

2

2

5

Тема 15.

Південно-Східна Азія

2

2

4

2

2

5

Тема 16. Океанія

2

2

4

4

Разом –

Змістовий модуль 2

16

16

31

8

8

24

Усього годин

32

32

60

12

12

36

Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@

4. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Бразилія: суспільно-географічна характеристика

2

2

Індія: суспільно-географічна характеристика

2

Китай: суспільно-географічна характеристика

2

Разом

6

2

4. Теми практичних занять

4.1. Денна форма навчання

з/п

Назва теми

Кіль-кість годин

1

2

3

1.

Субмакрорегіони Латинської Америки і Карибських країн.

Типологія країн Латинської Америки за расово – етнічним складом населення

4

2.

Соціально-економічна карта Латинської Америки і Карибських країн

2

3.

Оцінка територіальних ресурсів Африки

2

4.

Релігійний склад населення Африки

2

5.

Типологія країн Африки за рівнем бідності

2

6.

Оцінка розмірів країн Африки за базовими показниками

2

7.

Типологія країн Південно-Східної Азії за індексом людського розвитку (ІЛР)

2

8.

Зовнішня торгівля країн Південно-Західної Азії.

Аналіз динаміки природного відтворення населення Південної Азії

2

9.

Оцінка динаміки економічного розвитку в країнах Східної Азії

2

10.

Оцінка економічного регіоналізму в країнах Південно-Східної Азії

4

11.

Типологія країн Океанії за рівнем економічного розвитку

2

Разом

26

4.2. Заочна форма навчання

з/п

Назва теми

Кіль-кість годин

1

2

3

1.

Соціально-економічна карта Латинської Америки і Карибських країн

2

2.

Типологія країн Африки за рівнем бідності

2

3.

Зовнішня торгівля країн Південно-Західної Азії

2

4.

Типологія країн Південно-Східної Азії за індексом людського розвитку (ІЛР)

2

6.

Оцінка економічної інтеграції в країнах Південно-Східної Азії

2

Разом

10

5. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

2

3

4

1.

Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних).

Л-ра: 1–6

16

10

2.

Виконання практичних занять протягом семестру.

Л-ра: 5, с. 11–61

20

4

3.

Самостійне опрацювання. Л-ра: 5, с. 11–61

20

10

4.

Контрольна робота на тему: “Суспільно-географічна характеристика країни”. Л-ра: 6, с. 10–150

10

5.

Підготовка до написання підсумкового опитування з курсу. Л-ра: 1–6

4

2

Разом

60

36

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Форма навчання

Поточне тестування та самостійна робота

Індиві-

дуальне

завдання

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Письмове опитування

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Письмове опитування

Денна

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

1

12

10

50

100

Заочна

4

4

10

3

3

3

3

10

10

50

Розподіл балів за виконання контрольної роботи:

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

сума

До 5

До 3

До 2

10

7. Методичне забезпечення

1. Книш М. М. Програма курсу “Регіональна економічна і соціальна географія Азії, Африки та Латинської Америки”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2001, 45 с.

2. Книш М. М. Тестові завдання та завдання до практичних робіт з курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу” (Азія, Африка, Латинська Америка і Карибські країни, Океанія). – Рукопис.

8. Рекомендована література

Базова

 1. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. – К.: Академія, 2003. – 687 с.

 2. Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.

 3. Економічна і соціальна географія країн світу / За ред. С. П. Кузика. – Львів: Світ, 2005. – 672 с.

 4. Книш М. М., Кузик С. П. Економічна і соціальна географія Америки. – Львів: Вид. центр Львів. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. – 300 с.

 5. Книш М. М. Економічна і соціальна географія країн, що розвиваються. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.

 6. Книш М. М. Бразилія: Суспільно-географічна характеристика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 150 с.

Допоміжна

 1. Атлас світу. Київ: ДНВП «Картографія», 2010

 2. Балабанов Г. В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні// Географія і туризм. - вип. 5, 2010, с. 13 -16

 3. Влах М. Р. Географія населення: словник-довідник. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

 4. Гантінгтон С. П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів, 2006. 474 с.

 5. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь / Пер з англ. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.

 6. Глобальні проблеми світу. Атлас. – К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.

 7. Горин В. Б., Лисюченко В. В. Знаменитые столицы и города мира (справочник). – Ростов – на – Дону: Изд-во «Феникс», 2000

 8. Гудзеляк І. І. Геграфія населення: навч. посіб. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

 9. Джаман М. А., Шуканов П. В. Етногеграфические аспекти развития глобализации и регионализации в современном мире: монография/ Под ред. М. А. Джимана. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 200 с.

 10. Дубович І. Країнознавчий словник–довідник. – К.: Знання, 2004.

 11. Жук П., Мазур Н., Соломонюк Р., Турчак Р. Етнополітична карта світу ХХІ століття. – Тернопіль, 2000. – 238 с.

 12. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004. – 384 с.

 13. Книш М. Актуальні напрямки вдосконалення курсу “Регіональна економічна і соціальна географія світу” у вищій школі. // Матеріали наук. конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження С. Рудницького, Харків, 2007 р., 5 с.

 14. Книш М. Критерії побудови типології країн // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія 4. Вип. 16. – 2007. – С. 31–38.

 15. Книш М. Макрореґіони світу: нові тенденції міжнародних міґрацій населення в умовах глобалізації // Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції “Регіон-2007: Стратегія оптимального розвитку (17–18 квітня 2007 р., м. Харків). – С. 119–121.

 16. Книш М. Макрорегіони світу: ретроспектива, сучасний стан і тенденції розвитку // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції “Регіон-2006”: Стратегія оптимального розвитку (15–16 травня 2006 року, м. Харків). – С. 301–304.

 17. Книш М. Ретроспективний аналіз типології країн // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. – № 2. – 2006. – С. 101–109.

 18. Книш М. М. Методологія макрореґіоналізації / М. М. Книш // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драго­манова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 20. – С. 20–25.

 19. Книш М. М. Міжнародна торгівля як форма участі країн, що розвиваються у процесах глобалізації // Наукові записки Тернопільського держ. педаг. ун-ту. Серія географія. — 2008. — №2. — С. 69–75.

 20. Книш М. М. Міжнародні міграції населення як чинник і наслідок процесів глобалізації // Географія і сучасність. Наук. часопис нац. педаг. ун-ту імені М. Драгоманова. Серія географія. – 2008. — Вип. 18. – С. 31–38.

 21. Книш М. М. Оцінка процесів реґіональної економічної інтеграції в країнах, що розвиваються / М. М. Книш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – 2009. – №2. – С. 110–115.

 22. Книш М. М. Проблеми регіонального лідерства Бразилії // Географія і туризм : наук. зб. – К., 2010. – Вип. 5. – С. 48–52.

 23. Книш М. М. Реґіоналізм і реґіоналізація у науковому тезаурусі // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного універ­ситету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 21. – С. 14–19.

 24. Кочетов З. Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. – М.: БЭК, 1999. – 480 с.

 25. Масляк П. О. Країнознавство: Підручник. К: Знання, 2008. – 292 с.

 26. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. – К.: Лібра, 1996

 27. Міжнародні інтеграційні прцеси сучасності: монографія / А. С. Філіпенко та інші. – К.: Знання України, 2004. – 304 с.

 28. Міжнародні організації: Навчальний посібник / За ред. О. С. Кучика. – К: Знання, 2005. – 497 с.

 29. Народные религии мира: Энциклопедия / Под ред. В. А. Тишкова. – М.: Большая Российская Енциклопедия., 1998. – 928 с.

 30. Політична географія і геополітика: Навчальний посібник / За ред. Б. П. Яценка. – К.: Либідь, 2007. – 255 с.

 31. Социально-экономическая география зарубіжного мира / Под. ред. В. В. Вольского. – Москва: КРОН – ПРЕСС, 1998. – 592 с.

 32. Страны и народы. – М.: Мысль, 1978 – 1985

 33. Страны мира. Справочник. – М.: Республика, 2000.

 34. Тодоро М. П. Экономическое розвитие: Учебник / Пер. с англ. – Москва: ЮННТН, 1997. – 671 с.

 35. Ушакова Н. Г., Помінова І. І. Соціально – економічні типии країн: Навч. посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 36. Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку – К.: Знання України, 2002. – 190 с.

 37. Цапок С. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). Львів: ІРД НАН України, 2007 – 418 с.

 38. Цивилизиционная структура современного мира / Под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Главленко. В 3-х томах. Т. 3 . Цивілізації Сходу в епоху глобалізації. – Н: Наукова думка. 2008. – 543 с.

 39. Цивилизиционная структура современного мира / Под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Главленко. В 3-х томах. Т. 2. Макрохристиянский мир в епоху глобализации. – К: Наукова думка. 2007. – 639 с.

 40. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.

 41. Шевчук Я. Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. – Львів: світ, 1999. – 136 с.

 42. Юрківський В. М. Регіональна економіка і соціальна географія. Зарубіжні країни: підручник. – К: Либідь, 2000. – 416 с.

 43. Яценко Б. П., Бобарицька В. К. Країнознавство: основи теорії: навч. посіб. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.

 44. Human Development Report. OUN. – New York, 2008.

 45. State of World Population 2009. – New York: United Nations Population Fund, 2009.

 46. World Investment Report 2009. UNCTAD. – New York and Geneva, 2009.

 47. UNCTAD: Handbook of statistics. – 2009.

9. Інформаційні ресурси

Джерело, установа

Інтернет - джерела

Організація Об'єднаних Націй

World Urbanization Prospects

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Всесвітня організація з охорони здоров'я

Світовий банк

Світова книга фактів

http://

http://

http:// .un

http:// .un

http:// .un

http://

http://www.cia.gov/cia/

publitions/factbook/docs/

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

  Документ
  Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.
 2. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни " Регіональна економіка" для студентів заочної форми навчання Рівне 2010

  Конспект
  Термін «регіон» походить від латинського “regio” (країна, область) і у багатьох західноєвропейських мовах співпадає змістовно з терміном «район», або є дуже близьким до нього за своїм значенням.
 3. Навчальна програма навчальної дисципліни " митна логістика" Напрям: 0502 "Менеджмент"

  Документ
  Навчальна програма дисципліни “Митна логістика” складена на основі навчального плану спеціальності 6.050200 “Логістика”, №НБ – 7 – 208/01, затвердженого 22.
 4. Програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки бакалавра з економічної та соціальної географії

  Документ
  Курс “Основи суспільної географії” вивчається у першому семестрі 1 курсу: всього 108 годин, в т. ч. – 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять, 54 години самостійної роботи.
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни „Міжнародна економічна діяльність України" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

  Документ
  Робоча навчальна програма складена к.е.н., доцентом кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Дібровою Ларисою Василівною

Другие похожие документы..