Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекция'
6.1. Выберите любого человека, которого вы хорошо знаете, и перечислите его или ее существенно важные индивидуальные характеристики. Являются ли эти ...полностью>>
'Учебное пособие'
Книга ориентирована на использование среды проектирования Visual Basic 6 (версии 1998 г.), которая функционирует под управлени­ем системы Windows (95...полностью>>
'Документ'
Дополнительное образование: Учебно-производственный комбинат г.Когалым Тюменской области техник-бухгалтер с правом работы на п/к,1996. Ханты-Мансийск...полностью>>
'Реферат'
Незважаючи на те, що зловживання наркотиками є однією з найважливіших проблем ХХст., коли досвід вживання людьми наркотичних речовин вимірюється тися...полностью>>

Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ СІКОРСЬКИЙ (1842–1919) –

ВИДАТНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

Іван Олексійович Сікорський – автор більш ніж 100 ґрунтовних праць із педагогіки, психології та медицини, відомий у світі вчений, ім’я якого лише нині повертається до нашої історії та науки.

Народився І. О. Сікорський 26 травня (7 червня за новим стилем) 1842 р. в Україні в с. Антонове (нині – с. Антонів) Сквирського повіту в сім’ї священика. Після навчання в духовному училищі та духовній семінарії він вирішує здобути подальшу освіту в Київському університеті св. Володимира. Прослухавши два курси на природничому відділенні, майбутній вчений згодом переходить на медичний факультет, який закінчує 1869 р., отримавши диплом лікаря з відзнакою. Як такий, що подає надію, він залишається при університеті в числі стипендіатів для підготовки на здобуття вченого ступеня. У 1872 р. захищає докторську дисертацію «Про лімфатичні судини легенів» і з метою отримання спеціалізації в галузі психічних і нервових хвороб від’їжджає до Петербурга, де спочатку вивчає нервові хвороби в клініці професора І. Балінського, а згодом працює лікарем у лікарні св. Миколая Чудотворця для душевнохворих. Наставництво професора мало вирішальне значення для подальшої наукової роботи І. Сікорського, оскільки І. Балінський, який очолював кафедру психіатрії в Санкт-Петербурзькій медико-хірургічній академії, займався переважно вивченням дитячих хвороб.

За час перебування в Петербурзі вийшло друком 17 наукових праць І. Сікорського, у яких розглядалися питання патологічної анатомії, клінічної психіатрії та педагогіки. Водночас учений займається активною громадською діяльністю: стає членом наукових товариств як у Росії, так і за кордоном (член-кореспондент Бельгійського королівського медичного товариства, іноземний член-кореспондент Паризького товариства громадської медицини та професійної гігієни); бере участь у загальнопедагогічній акції при Педагогічному музеї військово-навчальних закладів у Петербурзі, а згодом – у Батьківському гуртку, де читає свої доповіді – «Про дітей важких у виховному значенні», «Про розумовий і моральний розвиток та виховання дітей».

У 1880 р. Івана Сікорського було призначено позаштатним молодшим медичним чиновником при Медичному департаменті Міністерства внутрішніх справ. Цього ж року він обіймає ще одну посаду – чиновника для доручень при керівництві Головного управління військово-навчальних закладів і їде у відрядження для огляду вихованців військово-навчальних закладів Москви з метою дослідження питання стомлюваності учнів у процесі розумової діяльності, а також для спостереження над дітьми, які заїкаються. Результати цих спостережень І. О. Сікорський виголосив у доповіді «Воспитательно-исправительное учебное заведение» на IV Міжнародному конгресі гігієни в Женеві, куди його було запрошено як фахівця зі шкільної гігієни. Наукове дослідження важковиховуваних дітей надалі дістало широкого розвитку й дало початок науковій галузі – педагогічній патології. Ця проблема стала одним із напрямів наукових досліджень І. О. Сікорського, який намагався встановити причини порушень дитячої психіки, простежити стадії нервово-психічного розвитку в період раннього дитинства, щоб знайти засоби, які могли б уповільнювати патологічні процеси. Цей напрям дослідження знайшов відображення у працях ученого: «Психологические основы воспитания и обучения» (1909), «Психологическая борьба с самоубийством в юные годы» (1913).

1881 р. Іван Олексійович згідно з постановою Конференції Імператорської військово-медичної академії був удостоєний звання доцента психіатрії та нервових хвороб. Роком пізніше його було призначено штатним ординатором лікарні св. Миколая Чудотворця.

1 січня 1885 р. вченого призначають професором та завідувачем кафедри систематичного і клінічного вчення про нервові та душевні хвороби медичного факультету Київського університету, в якому 1897 р. він організовує Психіатричне товариство, а протягом 1896–1905 рр. видає журнал «Вопросы нервно-психической медицины». Поряд із викладацькою діяльністю в університеті І. О. Сікорський працює й як лікар-практик, до якого з усієї Російської імперії приїздили на консультації та лікування. Окрім того, він був попечителем Комітету в справах засуджених, головуючим Київського психіатричного товариства, членом Південно-західного товариства тверезості, головою спілки Товариства покровительства особам, звільнених із місць ув’язнення, дійсним членом Товариства допомоги студентам університету св. Володимира, консультантом у лікарні при Київському товаристві лікарень для хронічно хворих дітей, членом правління Товариства боротьби з дитячою смертністю, засновником і довічним дійсним членом Товариства швидкої медичної допомоги.

У 1890 р. за старанну службу І. О. Сікорського було удостоєно орденом Св. Анни 2-го ступеня. Пізніше імператриця Марія Федорівна висловила йому подяку за безкоштовне читання лекцій із педагогічної психології протягом 1901/1902 навчального року ученицям Фундуклеївської та Київської подільської жіночої гімназій.

1904 р. учений стає співзасновником та головним науковим консультантом Лікарсько-педагогічного інституту для розумово відсталих і нервових дітей, яким керували дві його доньки – Олена та Ольга.

8 вересня 1905 р. на урочистому засіданні з’їзду вітчизняних психіатрів у Києві І. О. Сікорський піддав різкій критиці загальний стан середніх шкіл. На думку вченого, середня школа поступово переходить від загальноосвітнього навчального закладу до своєрідної підготовки до вищих навчальних закладів. Це призвело до неузгоджених навчальних програм і до втрати школою традиційних функцій охорони здоров’я дитини, оскільки концентрація навчальних годин досягла граничних меж. На перший план вийшло просте викладання наук, а все, що стосується всебічного розвитку дитини, відійшло на другий. Поряд із розширенням змісту навчання постала проблема нервово-психічної гігієни, основи якої було розроблено І. О. Сікорським. Він перший серед вітчизняних учених звернувся до розроблення проблеми працездатності та стомлюваності учнів. Експериментальними методами ним було доведено, що просте збільшення тривалості занять негативно впливає на психофізичний стан дітей. Для підтримки успішної діяльності школяру необхідно заглибитися у предмет та захопитися ним – тільки тоді досягається найвищий ступінь успішності. Запропонований дослідником метод вивчення феномена втоми було покладено в основу аналогічних досліджень у Німеччині та Австрії.

Іншим важливим недоліком середньої школи вчений вважав «однобічну постановку справи виховання, далеку від психологічного розуміння». Зосереджуючи увагу лише на розвиткові інтелектуальних здібностей, сучасна школа, за І. Сікорським, нівелювала почуття та волю дитини. Нехтування вихованням призвело до того, що більшість випускників середніх шкіл не мали навичок самостійного мислення, спостереження явищ та їх аналізу, не вміли робити узагальнення, критично оцінювати власні та чужі думки. Гармонія розвитку почуттів, розуму та волі має становити, на думку вченого, основу навчально-виховного процесу в середній школі.

Великого значення І. О. Сікорський надавав особистості вчителя, якого вважав «головним психологічним фактором школи». На думку вченого, домінуючим має стати моральний та виховний вплив учителя, головне завдання якого не стільки дати нові знання, скільки навчити «власне процесу наукового мислення і прийомам наукової чи систематичної техніки мислення». У своїх працях дослідник розгортає аналіз дихотомії «ефективний – неефективний учитель», яка попри минуле століття й нову сучасну термінологію, є однією з найактуальніших проблем сучасної школи. Різнобічно розглядаючи проблему «неефективного вчителя», І. О. Сікорський торкається навіть його професійної деградації. На думку вченого, до появи «неефективного вчителя» призводить будь-яке приниження особи педагога; його підневільне становище; приниження службовим положенням; будь-яке обмеження творчої свободи як із боку керівництва, так і через навчальні програми; бюрократична атмосфера, що пригнічує педагогічний персонал; втома вчителя; надмірна кількість уроків; погано оплачувана праця та пошук додаткових заробітків. У своїй праці «Психологические основы воспитания и обучения» (1909) І. О. Сікорський пише про це так: «Дешевий, стомлений учитель так само непотрібний для школи, як непотрібна була б для хворого порада лікаря, який сам хворий»; «Стомлений учитель стає шаблонним, не здатним стежити за думкою учня і є для нього майже таким же нежиттєвим і мертвим знаряддям, як книга»; «Учитель, обтяжений уроками, поставлений у необхідність проводити весь день у погоні за заробітками, втрачає більшу частину своєї педагогічної цінності і є для учня небажаним і навіть небезпечним зразком розумової праці, небезпечним прикладом дряблої волі». Перенесення актуальних соціальних проблем у сферу наукового аналізу свідчить не лише про високий рівень І. О. Сікорського як ученого, а й про його громадянську мужність, яка не дозволяла замовчувати кризові явища сучасної йому школи.

1907 р. Іван Олексійович став одним із засновників і першим директором Київського фребелівського педагогічного інституту при Товаристві трудової допомоги для інтелігентних жінок. На початку ХХ ст. це був перший і єдиний вищий навчальний заклад, який готував вихователів і керівників дитячих садків. У програму інституту входила не тільки загальна психологія, але й спеціальна психологія дитячого віку як один з основних предметів педагогічної підготовки. Навчальний план закладу передбачав вивчення християнської моралі; психології з викладом вчення про душу дитини; педагогіки; всесвітньої історії; історії літератури; анатомії й фізіології людини (особливо нервової системи); звернення особливої уваги на гігієну дитячого віку, теорію фребелівської системи й методики – лічби, співів, малювання, ліплення, крою та шиття.

При Київському фребелівському педагогічному інституті було організовано педагогічний комплекс із допоміжними закладами – початкова школа, зразковий дитячий садок, ясла та притулок. У 1907 р. при інституті була відкрита педагогічна амбулаторія для обстеження й діагностування дітей із різноманітними вадами та відхиленнями у фізичному та розумовому розвитку, а в 1912 р. – перший у світі Інститут дитячої психології та дитячої психопатології.

І. О. Сікорський звертав увагу викладачів на перегляд традиційних підходів у викладі навчального матеріалу, наполягав на розробленні нових методів навчальної роботи, особливо на поєднанні теоретичних знань із практичним досвідом. Тому заняття та лекції проводилися в другій половині дня, а практика в допоміжних закладах була зранку.

Світове визнання отримала книга вченого «Душа дитини» (1911), яка була написана на основі його лекцій у педагогічному інституті та стала основним підручником для слухачок. Ця практично невідома в Україні книга була перекладена всіма європейськими мовами, у Німеччині вона видавалася щонайменше 15 разів і стала настільною книгою німецьких учителів.

У цій праці підкреслюється психологічне значення дошкільного періоду. І. О. Сікорський став першим вітчизняним педагогом, який звернув увагу на дошкільний вік як на окремий період дитинства. Серед інших відомих праць ученого, присвячених цьому питанню, – «Воспитание в возрасте первого детства» (1884), «Ход умственного и нравственного развития в первые годы жизни» (1901), «Психологическое значение детства и дошкольного периода» (1911).

Вирішальну роль у вихованні дітей дошкільного віку І. О. Сікорський відводив сім’ї, оскільки тільки вона може виховати в дитині індивідуальність. На його думку, дитячий садок, яслі, школа виховують «середню» дитину, «шаблонну дитячу душу», але не можуть належним чином виховати індивідуальність, від якої безпосередньо залежить розвиток людства.

Розкриваючи педагогічні можливості родини, учений підкреслював, що значну виховну роль у ній відіграє мати. Разом із тим, він констатував, що багато матерів у той час, особливо середнього та великого достатку, відмовлялися не тільки від догляду за своєю дитиною, а й від грудного вигодовування, що, на думку вченого, загрожує нервово-психічному розвитку дитини.

Саме раннє дитинство та дошкільний вік І. О. Сікорський вважав найважливішим періодом життя людини, оскільки характер і здібності дорослого безпосередньо залежать від умов розвитку та виховання дитини в перші місяці та роки життя: «...Те, що недороблено і недобре виконано педагогом, готує ґрунт для майбутніх профілактичних і лікувальних дій психіатра».

У самого Івана Олексійовича була велика родина. Психолого-педагогічні спостереження він проводив і над власними дітьми. У Києві навіть говорили: «Сім’я Сікорських подбала про маленьких дітей». Його доньки Ольга та Олена допомагали батькові в роботі, а молодший син, Ігор, став всесвітньо відомим авіаконструктором. Після смерті батька, емігрувавши до США, Ігор Сікорський створив перший у світі гелікоптер. Там же, у США, він заснував авіабудівельну фірму «Уестленд-Сікорський» і налагодив серійне виробництво гелікоптерів.

Справжнім іспитом для професійної гідності, політичних переконань та душевного здоров’я Івана Олексійовича стали 1911–1913 рр. Гучна «справа Бейліса» (щодо вбивства 13-річного українського хлопчика Андрія Ющинського євреєм Бейлісом), на якій І. О. Сікорський виступив експертом із психіатрії та психології, перекреслила всі його наукові плани. Виступ, під час якого вчений лише аналізував літературу, присвячену використанню в далекому минулому крові християн з метою ритуалу, був сприйнятий як звинувачення в ритуальному характері злочину та дав підстави створити міф про антисемітизм Івана Олексійовича. Передова демократична інтелігенція відвернулася від нього, він утратив повагу серед професури. Результатом душевних поневірянь і потрясінь стала хвороба, через яку вчений уже не зміг працювати в університеті.

Незадовго до смерті він завершив хрестоматію «Книга жизни», рукопис якої вдалося вивезти з уже радянської України та надрукувати в американському видавництві «Алатас». Особливістю видання було те, що до кожної психологічної категорії автор підібрав ілюстрації з художньої літератури.

Помер І. О. Сікорський на 77-му році життя 1 лютого 1919 р. Похований на Байковому кладовищі в Києві. На жаль, після встановлення радянської влади ім’я всесвітньо відомого вченого замовчувалося, його книги жодного разу не перевидавалися.

Перші кроки до реабілітації імені дослідника були зроблені в 1984 р. О. Губком і С. Білоконем, які домоглися публікації статті про І. О. Сікорського в Українській Радянській Енциклопедії. Перші ґрунтовні розвідки, присвячені життю, творчій спадщині (В. Менжулин «Другой Сикорский») та ролі вченого у сумнозвісній справі Бейліса (О. Губко «Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса»), змогли побачити світ лише на початку третього тисячоліття – більш ніж через 80 років після смерті талановитого дослідника.

Праці І. О. Сікорського:

Воспитаніе в возрасте перваго детства / И. А. Сикорскій. – 3-е изд., доп. – СПб. : Изд. А. Е. Рябченко, 1884. – 203, [3] с.

Воспитанія детей младшаго возраста / И. А. Сикорскій. – Петроградъ : [б. и.], [б. г.]. – 336 с.

Всеобщая психологія съ физіогномикой въ иллюстрированномъ изложении / И. А. Сикорскій. – 2-е изд., доп. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1912. – 770 с.

Душа ребенка : съ краткимъ описаніемъ души животныхъ и души взрослаго человека / И. А. Сикорскій. – 3-е изд., доп. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1911. – 192 с.

Душа ребенка : съ краткимъ очеркомъ дальнейшей психической эволюціи / И. А. Сикорскій ; «Родителькій кружокъ» при Педагогич. музее В.-уч. зав. въ СПБ. –СПб. : [б. и.], 1901. – 104 с., [2] л. ил. – (Энциклопедія семейнаго воспитанія и обученія ; вып. ХХХ–ХХХІІ).

Начатки психологии / И. А. Сикорскій. – 2-е изд., доп. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1909. – 138 с.

Объ умственномъ и нравственномъ развитіи въ связи съ здравоохраненіемъ въ средней школе / И. А. Сикорскій. – СПб. : Тип. С.-Петербург. тюрьмы, 1913. – 41, [1] с.

Объ умственномъ и нравственномъ развитіи и воспитаніи детей / И. А. Сикорскій ; «Родителькій кружокъ» при Педагогич. музее В.-уч. зав. въ СПБ. – СПб. : [б. и.], 1902. – 84 с. – (Энциклопедія семейнаго воспитанія и обученія ; вып. 44-46).

Психологическая борьба съ самоубійствомъ въ юные годы / И. А. Сикорскій. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1913. – 44 с.

Психологическія основы воспитания и обучения / И. А. Сикорскій. – 3-е изд., доп. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1909. – 112 с.

Ходъ умственнаго и нравственнаго развития въ первые годы жизни / И. А. Сикорскій. – К. : Лито-тип. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Кº, 1901. – 64 с.

Література про І. О. Сікорського та його спадщину:

Білоконь, С. І. Сікорський Іван Олексійович : [вітчизн. психіатр, психолог, педагог] / С. І. Білоконь, О. Т. Губко // Українська Радянська Енциклопедія / редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1983. – Т. 10. – С. 186.

Губко, О. Іван Олексійович Сікорський як учений і експерт у справі Бейліса / Олексій Губко. – К. : Світогляд, 2009. – 115 с.

Заболотний, О. Педагогічна спадщина Івана Сікорського та її значення для розвитку освіти рідного краю / Олександр Заболотний // Світло. – 2002. – № 3. – С. 110–111.

Заболотний, О. В. Українська етнопедагогіка в контексті філософсько-світоглядних поглядів Г. Сковороди та І. Сікорського / О. В. Заболотний // Українознавство – наука самопізнання українського народу : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства», 18–20 жовтня 2001 р. – К. : НДІУ, 2001.– С. 52–53.

Корнєв, С. І. Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушенням інтелектуального розвитку в працях І. О. Сікорського / Корнєв С. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.]. Сер. 19. Корекційна педагогіка та психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : [б. в.], 2008. – . Вип. 9. – С. 47–51.

Корнєв, С. І. Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І. О. Сікорського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Корнєв Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –К., 2009. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13.

Макаренкова, Е. М. Комплексное изучение ребенка в наследии И. А. Сикорского / Е. М. Макаренкова, А. А. Романов // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 15–16 трав. 2008 р., м. Рівне / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Рос. держ. гуманіт. ун-т, Білорус. держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне : [б. в.], 2008. – С. 94–95.

Менжулин, В. И. Другой Сикорский : неудоб. страницы истории психиатрии / В. И. Менжулин. – К. : Сфера, 2004. – 490 с. : ил.

Никольская, А. А. И. А. Сикорский: гармония развития и воспитания / А. А. Никольская // Педагогика. – 1994. – № 3. – С. 76–80.

Прудченко, І. І. Життєвий шлях та педагогічні погляди І. О. Сікорського / І. І. Прудченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – К., 2003. – Вип. 19. – С. 65–68.

Слободянюк, Т. Б.  Гуманістична спрямованість психолого-педагогічної діяльності І. О. Сікорського / Слободянюк Т. Б. // Вісник : наук. видання / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 33–34.

Улюкаєва, І. Г. Іван Олексійович Сікорський (1842—1919) / І. Г. Улюкаєва // Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посібник / І. Г. Улюкаєва. – Бердянськ : [б. в.], 2007. – С. 34–40.

Філімонова, Т. В. Сікорський Іван Олексійович / Т. В. Філімонова // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Т. 1. – С. 525–530.

Підготувала

Л. О. Дубова,

науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Список скорочень

АН – Академія наук

АПН – Академія педагогічних наук

ВАПЛІТЕ – Вільна академія пролетарської літератури

ВНЗ – вищий навчальний заклад

ВПУВ – Взаємна поміч українського вчительства

ВУАН – Всеукраїнська академія наук

ВУС – Всеукраїнська учительська спілка

ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет

ВУШ – Вільна українська школа

ВФУ – Всесвітній форум українців

ГСО – Генеральний секретаріат освіти

ЗНТШ – Записки Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка

КНУКіМ – Київський національний університет культури і мистецтв

МОНМС України – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

НАН – Національна академія наук

НАПН – Національна академія педагогічних наук

НДІ – науково-дослідний інститут

НРУ – Народний Рух України

НТШ – Наукове товариство імені Т. Г. Шевченка

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ПТУ – професійно-технічне училище

РАО – Російська академія освіти

РНК – Рада Народних Комісарів

РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична республіка

СМ – Спілка митців

СП – Спілка письменників

УАН – Українська академія наук

УІЖ – український історичний журнал

УМО – Університет менеджменту освіти

УНДІП – Український науково-дослідний інститут педагогіки

УНР – Українська Народна Республіка

УПА – Українська повстанська армія

УРЕ – Українська радянська енциклопедія

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка

УЦР – Українська Центральна Рада

ФЗУ – фабрично-заводське учнівство

ЦІППО – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти

Іменний покажчик

У квадратних дужках зазначено дати народження ювілярів НАПН України (розділ 3).

Абель Нільс – 5.08.1802

Адамс Джон – 2.07.1857

Александров О. Д. – 4.08.1912

Алєксєєнко Т. Ф. – [5.04.1957]

Алчевська Х. О. – 16.03.1882

Амерлінг Карел С. – 18.09.1807

Ананьєв Б. Г. – 14.08.1907

Андрієвський М. О. – 1842

Аніщенко Н. В. – [10.02.1957]

Араґон Луї – 3.10.1897

Арсеньєв В. К. – 10.09.1872

Артемов В. О. – 5.05.1897

Архімед – бл. 287–212 до н.е.

Бабанський Ю. К. – 7.01.1927

Багалій Д. І. – 7.11.1857

Бальмонт К. Д. – 16.06.1867

Бандура О. М. – 6.11.1917

Бантиш-Каменський М. М. –27.12.1737

Барвінський О. Г. – 8.06.1847

Баришполець О. Т. – [13.09.1937]

Басов М. Я. – 3.11.1892

Батлер Ніколас – 2.04.1862

Батюшков К. М. – 29.05.1787

Бахрушин С. В. – 8.10.1882

Бачинський А. Ф. – 14.11.1732

Бейль П’єр – 18.11.1647

Бекетов М. М. – 13.01.1827

Беккерель Антуан – 15.12.1852

Белль Генріх – 21.12.1917

Бер К.М. – 28.02.1792

Бернуллі Йоганн І – 27.07.1667

Бертран Жозеф – 14.03.1822

Бехтерєв В. М. – 1.02.1857

Бичко В. В. – 17.06.1912

Бійчук Г. Л. – [4.08.1962]

Біне Альфред – 8.07.1857

Близниченко Л. А. – 13.07.1912

Бодянський Ф. М. – 1812

Бойль Роберт – 25.01.1627

Бойчук М. Л. – 30.10.1882

Болховітінов Є. О. – 29.12.1767

Бомарше П’єр – 24.01.1732

Бондар С. П. – [29.07.1937]

Боскіс Р. М. – 29.03.1902

Брегг Вільям-Генрі – 2.06.1862

Бройль Луї де – 15.08.1892

Бугай Ю. М. – 27.12.1947

Будак В. Д. – [14.09.1947]

Буданов В.П. – 10.06.1872

Булах І. Є. – [02.02.1952]

Бунаков М. Ф. – 8.12.1837

Буринська Н. М. – [9.12.1927]

Бурлачук Л. Ф. – [1.1.1947]

Вавілов М. І. – 25.11.1887

Вайт Патрік – 28.05.1912

Варзацька Л. О. – [18.03.1937]

Вебер Генріх – 5.03.1842

Величковський Паїсій – 21.12.1722

Венелін Ю. І. – 3.04.1802

Вентцель К. М. – 6.12.1857

Вересаєв В. В. – 16.01.1867

Вессель М. Х. – 22.01.1837

Вівес Хуан – 6.03.1492

Вітренко Ю. М. – [21.09.1947]

Вовковінський М. І. – [10.01.1957]

Войтко В. І. – 26.07.1927

Волошин М. О. – 28.05.1877

Воробієнко П. П. – [29.08.1942]

Всесвятський Б. В. – 17.06.1887

Вулф Вірджинія – 25.01.1882

Вундт Вільгельм – 16.08.1832

Гайне Генріх – 13.12.1797

Гальвані Луїджі – 9.09.1737

Гальперін П. Я. – 2.10.1902

Ганкевич К. М. – 2.09.1842

Гарін-Михайловський М. Г. – 20.02.1852

Гарніш Христіан В. – 28.08.1787

Гауптман Ґерхарт – 15.11.1862

Гауф Вільгельм – 29.11.1802

Гейне Генріх див. Гайне Генріх

Гейніке Самуель – 10.04.1727

Гермайзе О. Ю. – 5.08.1892

Герц Густав – 22.07.1887

Герцен О. І. – 6.04.1812

Гессе Герман – 2.07.1877

Гільберт Давід – 23.01.1862

Глібов Л. І. – 5.03.1827

Гнатенко П. І. – [3.09.1937]

Голобородько Є. П. – [14.03.1937]

Головко А. В. – 3.12.1897

Голубенко О. Л. – [18.02.1942]

Гольденберг О. І. – 1837

Гончаров І. О. – 18.06.1812

Гончаров М. К. – 19.12.1902

Горобець Ю. І. – [1.6.1947]

Гребінка Є. П. – 2.02.1812

Григоренко Грицько – берез. 1867

Григорович Д. В. – 31.03.1822

Гриценко М. С. – 7.11.1907

Грунський М. К. – 10.10.1872

Гулак М. І. – 25.05.1822

Гумбольдт Вільгельм – 22.06.1767

Гунчак Т. Г. – 13.03.1932

Гуцало Є. П. – 14.01.1937

Гюґо Віктор – 26.02.1802

Ґальтон Френсіс – 16.02.1822

Ґаусс Карл Ф. – 30.04.1777

Ґельфанд М. Б. – 12.05.1907

Ґолсуорсі Джон – 14.08.1867

Ґрот М. Я. – 30.04.1852

Ґульдін Пауль – 12.06.1577

Давидов О. С. – 26.12.1912

Дашкевич М. П. – 16.08.1852

Де Костер Шарль – 20.08.1827

Де Лепе (Делепе) Ш. М. – див. Епе

Демолен Едмон – 1852

Дем’янчук В. К. – 13.01.1897

Джемс Вільям – 11.01.1842

Джойс Джеймс – 2.02.1882

Діккенс Чарлз – 7.02.1812

Дімаров А. А. – 17.05.1922

Дмитриченко М. Ф. – [19.12.1952]

Добош С. В. – 8.12.1912

Доманицький В. М. – 19.03.1877

Дорошенко Д. І. – 8.04.1882

Дорошенко П. Д. – 1627

Ду Фу – 712

Дюма Александр (батько) – 24.07.1802

Едісон Томас – 11.02.1847

Ейфель Олександр Г. – 15.12.1832

Епе Шарль Мішель – 25.11.1712

Еріксон Ерік – 15.06.1902

Євдокимов В. І. – [20.07.1942]

Жадан І. В. – [5.06.1957]

Жалдак М. І. – [15.08.1937]

Житецький П. Г. – 4.01.1837

Завадовський І. І. – 16.01.1887

Завадська Т. В. – [13.12.1952]

Загірняк М. В. – [25.09.1947]

Заклинський Р. Г. – 8.04.1852

Закусило О. К. – [12.09.1947]

Захаренко О. А. – 2.02.1937

Звєрєва І. Д. – [30.05.1952]

Зеленецький К. П. – 1812

Зільберштейн А. І. – 24.09.1897

Зливков В. Л. – [23.04.1952]

Зубалій М. Д. – [17.05.1942]

Зубіашвілі І. К. – [11.10.1952]

Іваниця Г. М. – 30.01.1892

Іванова Т. В. – [12.03.1962]

Ільченко В. Р. – [18.07.1937]

Ільченко О. Г. – [25.03.1962]

Каверін В. О. – 19.04.1902

Карамушка В. І. – [27.01.1957]

Кармалюк У. Я. – 10.03.1787

Карп'юк М. Д. – [15.04.1942]

Катаєв В. П. – 28.01.1897

Келер Вольфґанґ – 21.01.1887

Керролл Льюїс – 27.01.1832

Кизенко В. І. – [14.06.1947]

Кисельов А. П. – 12.12.1852

Ківшар Т. І. – 30.10.1947

Кміт Юрій – 24.04.1872

Коваль Н. С. – [1.1.1937]

Ковчин Н. А. – [3.07.1957]

Колас Якуб – 3.11.1882

Колесса О. М. – 24.04.1867

Комаров Б. М. – 18.01.1882

Коменський Ян Амос – 28.03.1592

Кондратенко Л. О. – [3.10.1952]

Кондратюк Ю. В. – 21.06.1897

Кондуфор Ю. Ю. – 30.01.1922

Кониський Георгій – 1.12.1717

Коноваленко О. С. – 16.04.1952

Конопніцька Марія – 23.05.1842

Копнін П. В. – 27.01.1922

Корецька А. І. – [26.06.1952]

Корсак К. В. – [23.04.1942]

Косач-Кривинюк О. П. 26.05.1877

Костер де Шарль див.

Де Костер Шарль

Костомаров М. І. – 16.05.1817

Костюк Г. О. – 25.10.1902

Котляревський О. О. – 1837

Кравець В. П. – [6.04.1947]

Кравчук М. П. – 27.09.1892

Крамськой І. М. – 8.06.1837

Кремень В. Г. – [25.06.1947]

Крянге Йон – 13.03.1837

Кузеля З. Ф. – 23.06.1882

Кузін М. П. – 11.05.1907

Кузнецов Ю. Б. – [16.04.1947]

Куліш М. Г. – 18.12.1892

Кульчицька О. Л. – 15.09.1877

Курбас Лесь – 25.02.1887

Курило В. С. – [2.02.1957]

Кюльпе Освальд – 3.08.1862

Лавренко О В. – [10.06.1947]

Лавриченко Н. М. – [13.10.1957]

Лавровський П. О. – 25.03.1827

Лай Вільгельм Август – 30.07.1862

Лактіонова Г. М. – [7.07.1952]

Ланжевен Поль – 23.01.1872

Лапаєнко С. В. – [29.05.1962]

Ларічев П. О. – 16.02.1892

Латишева К. Я. – 14.03.1897

Лебедєв С. О. – 2.11.1902

Левицький В. Й. – 31.12.1872

Левовицький Тадеуш – [2.07.1942]

Лежандр Андрієн – 18.09.1752

Леонардо да Вінчі – 15.04.1452

Леонтович М. Д. – 13.12.1877

Лепкий Б. С. – 9.11.1872

Лесгафт П. Ф. – 3.10.1837

Лесевич В. В. – 15.01.1837

Липинський В. К. – 17.04.1882

Лисенко М. В. – 22.03.1842

Литвинова Н. І. – [26.04.1947]

Лівицька-Холодна Н. А. – 15.06.1902

Ліфшиць І. М. – 13.01.1917

Лобачевський М. І. – 1.12.1792

Лозова В. І. – [2.03.1937]

Локк Джон – 29.08.1632

Лопе де Вега – 25.11.1562

Лопухівська А. В. – [16.11.1957]

Лубенець Н. Д. – 1877

Лурія О. Р. – 16.07.1902

Лушин П. В. – [21.01.1957]

Ляпунов О. М. – 6.06.1857

Лятуринська О. М. – 1.02.1902

Мадзігон В. М. – [3.10.1937]

Макарушка О. – 9.08.1867

Маківчук Ф. Ю. – 9.09.1912

Маковей О. С. – 23.08.1867

Максименко Ф. П. – 4.02.1897

Маланюк Є. Ф. – 2.02.1897

Малеча Н. М. – 8.11.1887

Малицька К. І. – 30.05.1872

Малишко А. С. – 15.11.1912

Маркович О. В. – 8.02.1822

Маршак С. Я. – 3.11.1887

Маслов В. І. – [19.09.1937]

Медведєв Ф. П. – 28.05.1912

Медушевський А. П. – 22.09.1902

Меженко Ю. О. – 18.06.1892

Мейман Ернст – 29.08.1862

Меланхтон Філіп – 16.02.1497

Мельник П. В. – [18.06.1957]

Менчиць В. А. – 1837

Метерлінк Моріс – 29.08.1862

Микитенко І. К. – 6.09.1897

Миропольський С. І. – 1842

Митропольський Ю. О. – 3.01.1917

Мілн Ален А. – 18.01.1882

Мова В. С. – 13.01.1842

Могила П. С. – 10.01.1597

Могильницький І. – 1777

Модзалевський В. Л. – 9.04.1882

Модзалевський Л. М. – 26.02.1837

Моляко В. О. – [24.07.1937]

Мольєр Жан Батіст – 15.01.1622

Мосендз Л. М. – 2.10.1897

Москаленко В. В. – [24.06.1932]

Мотрич К. В. – 30.11.1947

Муратов І. Л. – 28.07.1912

Назаревський О. А. – 12.12.1887

Наніїв П. І. – 2.02.1922

Науменко В. П. – 19.07.1852

Нечипоренко І. І. – 8.10.1842

Новицький Я. П. – 14.10.1847

Овчаров А. О. – [11.05.1952]

О’Генрі – 11.09.1862

Огієнко І. І. – 14.01.1882

Ольденбург Ф. Ф. – 1862

Ольжич О. О. – 8.07.1907

Онишкевич Г. Д. – 1847

Орлик Пилип – 21.10.1672

Осєєва В. О. – 28.04.1902

Падалка О. С. – [18.04.1952]

Панкратова Г. М. – 16.02.1897

Панькевич І. А. – 6.10.1887

Паустовський К. Г. – 31.05.1892

Пащенко В. О. – [14.08.1947]

Пелех П. М. – 12.03.1887

Пенькова О. В. – [7.01.1947]

Перельман Я. І. – 17.12.1882

Пестерова Л. В. – [1.11.1957]

Петрунько О. В. – [30.10.1957]

Пилипчук В. В. – [14.04.1947]

Пимоненко М. К. – 9.03.1862

Підтиченко М. М. – 6.06.1912

Пінчук Є. А. – [7.11.1952]

Піроженко Т. О. [4.02.1957]

Побірченко Н. С. – [16.03.1947]

Познанська М. А. – 15.07.1917

Покутнєва С. О. – [1.05.1947]

Половинкін О. О. – 12.11.1887

Половцов В. В. – 29.06.1862

Помагайба В. І. – 14.01.1892

Пономарьова К. І. – [29.03.1962]

Прищепа О. Ю. – [20.10.1952]

Прісняков В. Ф. – [18.06.1937]

Прокл Діадох – 412

Пустовіт Г. П. – [12.04.1957]

Пустовіт Н. А. – [19.08.1957]

Пуцов В. І. – [22.06.1942]

Распе Рудольф Е. – 1737

Рассел Бертран – 18.05.1872

Редько В.Г. – [9.10.1947]

Резнік Я.Б. – 23.04.1892

Рейн Вільгельм – 10.08.1847

Рибалка В.В. – [1.1.1947]

Робен Поль – 1837

Рогова П.І. – [2.11.1947]

Родда Майкл – [6.12.1937]

Рожанський Д.А. – 1.09.1882

Російчук Т.А. – [27.02.1962]

Рубакін М.О. – 13.07.1862

Рубан В.Г. – 25.03.1742

Рудавський Ю. К. – 10.04.1947

Рудницький С. Л. – 3.12.1877

Рудоміно-Дусятська О. В. – [7.08.1952]

Рудь М. Д. – 9.05.1912

Русов О. О. – 19.02.1847

Руссо Жан-Жак – 28.06.1712

Савченко О. Я. – [5.05.1942]

Свіфт Джонатан – 30.11.1667

Святослав Ярославович – 1027

Сеген Едуард – 20.01.1812

Семенко М. В. – 31.12.1892

Семковський С. Ю. – 15.03.1882

Сервантес Міґель де – 9.10.1547

Синцов Д. М. – 21.11.1867

Синявський О. Н. – 5.10.1887

Сікорський І. О. – 7.06.1842

Сірополко С. О. – 15.08.1872

Склодовська-Кюрі Марія – 7.11.1867

Сковорода Г. С. – 3.12.1722

Скок В. І. – 4.06.1932

Скоробогатько Н. М. – [2.07.1947]

Скрипник М. О. – 25.01.1872

Слабченко М. Є. – 9.07.1882

Слинько І. І. – 19.06.1912

Сліпий Йосиф – 17.02.1892

Смеречинський С. С. – 9.09.1892

Смирнов В. І. – 10.06.1887

Смотрицький М. Г. – 1572

Смульсон М. Л. – [19.04.1947]

Снісаренко О. С. – [27.04.1952]

Собко В. М. – 18.05.1912

Содді Фредерік – 2.09.1877

Соколюк О. М. – [27.03.1962]

Соллогуб В. Б. – 20.08.1912

Соловйов І. М. – 2.06.1902

Сологуб А. І. – [12.07.1947]

Спасовський В. – 28.12.1877

Спіноза Бенедикт – 24.11.1632

Срезневський І. І. – 13.06.1812

Стейнбек Джон – 27.02.1902

Стельмах М. П. – 24.05.1912

Степанів-Дашкевич О. – 7.12.1892

Стефанович О. – 17.07.1847

Стеценко К. Г. – 24.05.1882

Сухомлинський В. О. – 28.09.1918

Сушенцев О. Є. – [15.11.1952]

Тартаковський Б. С. – 9.07.1912

Татенко В. О. – [9.1.1947]

Татенко Н. О. – [3.10.1957]

Тен Борис – 9.12.1897

Термен Льюїс – 15.01.1877

Тесленко А. Ю. – 2.03.1882

Тименко Л. В. – [23.08.1952]

Тихий Олекса – 27.01.1927

Тітченер Едуард – 11.01.1867

Ткач Д. В. – 24.09.1912

Трач Р. С. – [9.04.1927]

Третяк О. В. – [3.1.1942]

Троцко Г. В. – [15.08.1947]

Трубачова С. Е. – [31.05.1962]

Уайт Патрік – див. Вайт Патрік

Удод О. А. – [10.05.1957]

Фальковський І. Я. – 11.06.1762

Федін К. О. – 24.02.1892

Федоренко Л. П. – 25.11.1912

Федоров Г. В. – [24.01.1947]

Фіхте Йоган – 19.05.1762

Флоренський П. О. – 22.01.1882

Фолкнер Вільям – 25.09.1897

Фребель Фрідріх – 21.04.1782

Фур’є Франсуа – 7.04.1772

Холодний М. Г. – 22.06.1882

Хорунжий Ю. М. – 5.08.1937

Хоткевич Г. М. – 31.12.1877

Цвєтаєва М. І. – 8.10.1892

Цегельський Р. М. – 13.07.1882

Ціолковський К. Е. – 17.09.1857

Чавдаров С. Х. – 9.08.1892

Чайковський М. А. – 2.01.1887

Чаусов А. О. – [11.06.1947]

Челпанов Г. І. – 28.04.1862

Чендей І. М. – 20.05.1922

Чепа М.-Л. А. – [9.10.1947]

Черников С. М. – 11.05.1912

Чорновіл В. М. – 24.12.1937

Чуковський К. І. – 31.03.1882

Шаталов В. Ф. – 1.05.1927

Шацька В. М. – 26.05.1882

Шевченко П. А. – 12.05.1887

Шевченко Т. Г. – 9.03.1814

Шерстюк Г. П. – 26.11.1882

Шишкін І. І. – 25.01.1832

Шкіль М. І. – [13.12.1932]

Шлегель Фрідріх – 10.03.1772

Шпрангер Едуард – 27.04.1882

Штокало Й. З. – 16.11.1897

Штрюмпель Людвиг – 23.06.1812

Шут М. І. – [3.01.1942]

Ющенко О. Я. – 2.08.1917

Яблочков П. М. – 14.09.1847

Яворівський В. О. – 11.10.1942

Яновський К. П. – 18.03.1822

Яновський Ю. І. – 27.08.1902

Ясінчук Л. П. – 1882

Список використаної літератури

 1. Академія педагогічних наук України, 1992–2008 : інформ. довід. / [відп. за вип. Мадзігон В. М. та ін.]. – К. : Пед. думка, 2008. – 284 с.

 2. Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підруч. для студ., аспірантів та мол. викладачів вузів / А. М. Алексюк ; Міжнар. фонд «Відродження». − К. : Либідь, 1998. − 560 с.

 3. Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко, Ю. Ю. Кондуфор, Н. Д. Ярмаченко. – М. : Педагогика, 1988. – 640 с.

 4. Березівська, Л. Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / Л. Д. Березівська. – К. : Молодь, 1999. – 191 с.

 5. Березівська, Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст. : монографія / Л. Д. Березівська ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Богданова А. М., 2008. – 405 с.

 6. Білавич, Г. Товариство «Рідна школа» (1881–1939 рр.) / Галина Білавич, Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 1999. – 207 с.

 7. Більчук, М. Українські та зарубіжні письменники: розповіді про життя і творчість : [посіб. для вчителів почат. класів] / Маргарита Більчук. – Т. : Підручники і посібники, 2008. – 240 с.

 8. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – М. : Совет. энцикл., 1970–1978. – Т. 1–30.

 9. Бородін, О. І. Біографічний словник діячів у галузі математики / О. І. Бородін, А. С. Бугай ; відп. ред. Й. І. Гіхман. – К. : Рад. школа, 1973. – 551 с.

 10. Великие люди – библиотекари: от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под ред. Ю. Н. Столярова. – К. : Шкіл. б-ка, 2005. – 160 с.

 11. Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] : ресурс містить біографії, бібліографію публікацій, повнотекстові бази статей видатних педагогів, відомості про товариства, асоціації та заклади, які носять ім’я педагогів, фотогалереї тощо / автор ідеї та наук. ред. П. І. Рогова. – Електрон. дані. – К., [2008– ]. – Режим доступу: . – Заголовок з екрана. – Зміст: Сухомлинський В. О. ; Астряб О. М. ; Ващенко Г. Г. ; Дурдуківський В. Ф. ; Каразін В. Н. ; Корчак Я. ; Макаренко А. С. ; Онищук В. О. ; Ушинський К. Д. ; Ярмаченко М. Д. ; Соколянський І. П. та ін.

 12. Видатні психологи : біогр. довід. / [упоряд. Т. Шаповал]. – К. : Шкіл. світ, 2005 (вид. Л. Галіцина). – 119 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 13. Гончаренко, С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

 14. Гуменюк, М. П. Українські бібліографи ХІХ– початку ХХ століття : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк. – Х. : РВВ Книжк. палати УРСР, 1969. – 182 с.

 15. Даниленко, В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917–1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 263 с.

 16. Декалендар : перелік визнач. дат в історії України / Львів. держ. ун-т фіз. культури ; авт. проект, [упорядкув.] Олени Падовської. – Л. : Сполом, 2006. – 165 с.

 17. Енциклопедія історії України / НАН України, Ін-т історії України. – К. : Наук. думка, 2003–2009. – Т. 1–6

 18. Загальна середня освіта : зб. нормат.-правових документів : у 2 ч. / упоряд.: Д. І. Дейкун, А. М. Свириденко, В. В. Ногін ; за ред. В. П. Романенка. − К. : ЗАТ «Нічлава», 2003. − Ч. 1−2.

 19. Закони та розпорядження в справі народної освіти / упоряд. М. Глейзер. – Х. : Рад. школа, 1931. – 308 с.

 20. Зарубіжні письменники : енциклопед. довід. : у 2 т. / за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Т. : Богдан, 2005–2006. – Т. 1–2.

 21. Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; редкол.: П. І. Рогова (голова), К. Т. Селівестрова (заст. голови) [та ін.]. – К. : Вирій, 2006. – 403 с.

 22. Календар знаменних і пам’ятних дат, 2007 / [авт.-уклад.: О. В. Булгак, Т. М. Заморіна, К. В. Камінська та ін. ; Нац. парламент. б-ка України]. – К. : Книжк. палата України. – Виходить щоквартально.

 23. Качкан, В. А. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. : навч. посіб. / В. А. Качкан ; за ред. А. З. Москаленка. − К. : Либідь, 1994. − Ч. 1−2.

 24. Королевич, Н. Ф. Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н. Ф. Королевич. – К. : Книжк. палата України, 1998. – 327 с.

 25. Лауреати Нобелівської премії, 1901–2001 : енциклопед. довід. / уклад.: С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко. – К. : Київ. видавн. центр, 2001. – 763 с.

 26. Международные дни и недели, отмечаемые ООН и другими организациями // Відкритий урок. – 2003. – № 3/4. – С. 72.

 27. Народжені Україною : меморіал. Альманах : у 2 т. / [голова організац. ком. Л. Кравчук ; голова редакц. ради І. Курас ; редакц. рада: В. Кремень та ін. ; голов. ред. О. Онопрієнко]. – К. : Євроімідж, 2002. – Т. 1–2. – (Золоті імена України).

 28. Народное образование в СССР : общеобразоват. школа : сборник док., 1917–1973 гг. / [сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов]. – М. : Педагогика, 1974. – 559 с.

 29. Основні документи про школу : [збірник-довідник] / упоряд. Березняк Є. О. – К. : Рад. школа, 1973. – 360 с.

 30. Педагогическая энциклопедия : в 4 т. / гл. ред. И. А. Каиров, Ф. Н. Петров. – М. : Совет. энцикл., 1965–1968. – Т. 1–4.

 31. Педагогический энциклопедический словарь / редкол.: Б. М. Бим-Бад (гл. ред.) [и др.]. – М. : БРЭ, 2003. – 528 с. : ил.

 32. Педагогічний словник / АПН України, Ін т педагогіки ; за ред. М. Ярмаченка. – К. : Пед. думка, 2001. – 516 с.

 33. Рогова, П. І. Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / П. І. Рогова ; АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 271 с.

 34. Российская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / редкол.: В. В. Давыдов (гл. ред.) [и др.]. – М. : БРЭ, 1993–1999. – Т. 1–2.

 35. В. А. Сухомлинский : биобиблиография / сост.: А. И. Сухомлинская, О. В. Сухомлинская. – К. : Рад. школа, 1987. – 255 с.

 36. Україна наукова = Science in Ukraine : довідк.-імідж. вид. Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України / [авт.-упоряд. Болгов В. В.]. – К. : Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу, 2010. − 159 с. : фотогр., іл.

 37. Українська література у портретах і довідках: давня література – література ХІХ ст. : довідник / [Київ. нац. ун т ім. Т. Шевченка, Ін т українознавства, Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – К. : Либідь, 2000. – 358 с.

 38. Українська літературна енциклопедія / Ін т л ри ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. І. О. Дзеверін. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1988–1995. – Т. 1–3.

 39. Українська мова : енциклопедія : А–Я / редкол.: Русанівський В. М., Тарасенко О. О., Зяблюк М. П. [та ін.]. – Вид. 3-тє, зі змінами і доп. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. – 853 с.

 40. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1–2.

 41. Український народний календар, 2012 : [відривний] / ред.-упоряд. В. Павловська. – К. : Преса України, 2011.

 42. Український педагогічний календар : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ін-т ; за заг. ред. В. П. Коцура. – К., 2002. – 254 с.

 43. Український Радянський Енциклопедичний Словник : у 3 т. / редкол.: Ф. С. Бабичев, А. Ф. Денисов, А. В. Кудрицький (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986–1987. – Т. 1–3.

 44. Українські бібліографи : біогр. відомості. Проф. діяльн. Бібліографія. Вип. 1 / М-во культури і туризму України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка України» ; [авт.-уклад.: Р. С. Жданова та ін. ; наук. ред.: В. О. Кононенко, Н. Я. Зайченко]. – К. : ДЗ «Нац. парлам. б-ка України»», 2008.– 231 с.

 45. Філософський енциклопедичний словник / Ін т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.

 46. Храмов, Ю. А. История физики : [монография] / Ю. А. Храмов ; НАН Украины, Ин-т гуманитар. исслед. [и др.]. − К. : Феникс, 2006. − 1175 с. − Из содерж.: [Биографический словарь. − С. 346−971].

 47. Шуліка, В. М. Видатні хіміки : матеріали до уроків, 8–9 кл. / В. М. Шуліка. – Х. : Основа, 2004. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 4).

У 2012 р. виповнюється 10 років від виходу друком Календаря.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 2. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  У біобібліографічному покажчику із серії „Академіки АПН України” представлено науковий доробок Василя Григоровича Кременя, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН України та АПН
 3. Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 5. Управління освіти міської ради науково-методичний центр (1)

  Документ
  Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника.

Другие похожие документы..