Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Шановні колеги! Я вчитель української мови та літератури, Русанова Наталія Олександрівна, категорія “спеціаліст І категорії”. Люблю, щоб мої уроки літ...полностью>>
'Документ'
Абдоминальная хирургическая инфекция: клиника, диагностика, антимикробная терапия: практ.рук-во /под ред.В.С.Савельева, Б.Р.Гельфинда. – М., 2006.- 1...полностью>>
'Реферат'
Фармацевтический рынок перешел в третье тысячелетие как мощный промышленный сектор, который входит в пятёрку наиболее прибыльных отраслей мировой эко...полностью>>
'Заседание'
В Центре международной торговли в Москве состоялось заседание Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на тему: «Об участии торгово...полностью>>

Методика викладання географії як наука  

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методика викладання географії як наука

 

Предмет і завдання методики викладання географії.

Її структура і зміст

 

Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії полягає в тому, що у процесі його вивчення учні знайомляться з реальним життям у навколишньому середовищі, з життям суспільства в усіх його проявах і зв’язках. Географічні знання і вміння дають змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях своєї держави та світу в цілому. Важливе місце при цьому належить методиці викладання географії в школі.

Методика викладання географії - це наука про закономірності й особливості процесу навчання географії в школі. Вона розробляє і встановлює раціональні методи, прийоми, засоби і форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань із шкільного курсу географії та формуються відповідні вміння і навички, щодо застосування цих знань.

Знання теоретичних засад методики озброює вчителя необхідним методичним апаратом для самостійної творчої роботи, сприяє зростанню методичної майстерності та підвищенню професійного рівня.

Об’єктом методики викладання географії є процес формування географічних знань, умінь і навичок у загальноосвітній школі, а предметом – система шкільної географічної освіти, а саме: зміст і структура сучасних курсів географії, а також форми і засоби організації навчального пізнання в процесі вивчення шкільної географії, його місце і значення в системі загальної середньої освіти.

Сучасна методика географії розглядає викладання географії як єдиний навчально-виховний процес, який відзначається динамічністю і перебуває у безперервному розвитку.

Перед методикою викладання географії стоять такі завдання:

1) визначення мотиву і цілі навчання географії (для чого потрібно вивчати географію?);

2) розкриття освітньої, розвивальної і виховної мети шкільної географії;

3) відбір та удосконалення змісту шкільних курсів географії;

4) розробка ефективних технологій, окремих методів і прийомів навчання (як саме вчити?);

5) визначення й обґрунтування різних форм організації навчального процесу (виявлення найкращих умов для застосування різних методів, прийомів і засобів навчання );

6) з’ясування особливостей здобування учнями географічних знань, умінь і новичок (як учні вчаться, на якому рівні вони засвоюють навчальний матеріал, як розвиваються їхні розумові здібності в процесі навчання, наскільки самостійно вони вміють здобувати знання, тощо).

Структура методики навчання географії. Її умовно можна поділити на загальну та окремі методики.

Загальна методика розглядає весь процес навчання географії у школі в цілому. Це не що інше як дидактика шкільної географії, оскільки вивчає те. що є спільним для всіх курсів.

Окремі методики – конкретні методики вивчення окремих курсів шкільної географії. Вони конкретизують основні положення.

Зміст методики викладання географії розробляється, насамперед, на основі розуміння її як науки про організацію процесу навчання географії в школі.

Компонентами її змісту є: загальна власне педагогічна ціль навчання географії; конкретні освітні, розвивальні, виховні цілі, засоби навчання географії, методи та форми навчання географії.

Отже, методика викладання географії як педагогічна наука розробляє зміст кожного компонента методичної системи, умови його реалізації з урахуванням специфіки курсу географії та вікових особливостей учнів, вивчає взаємозв’язки між компонентами і розробляє найефективнішу технологію управління процесом навчання, спрямовану на навчання, розвиток і виховання особливості кожного учня.

Зв’язок методики навчання географії в школі з іншими науками

Методика викладання географії має широкі і глибокі зв’язки з педагогічними дисциплінами. Вона розвивається, насамперед, у відповідності з загальними закономірностями і принципами дидактики - науки, яка утворює спільну наукову основу методик всіх навчальних предметів. Тому методику викладання географії можна розглядати як окрему дидактику.

Зміст шкільної географії розробляється на базі теорії змісту загальної освіти в школі; система методі навчання географії і вимоги до них співвідносяться з дидактичними класифікаціями методів навчання; основною формою навчання географії в школі є урок і т.д.

Дидактика, в свою чергу, спирається на методику шкільних курсів, оскільки використовує їхні дані для своїх узагальнень.

У дидактику, наприклад, ввійшли такі результати наукового дослідження з методики:

- способи об’єктивної перевірки і оцінювання знань і вмінь учнів з географії;

 • -         умови і шляхи розвиваючого навчання географії;

 • -         підходи до визначення системи світоглядних ідей і шляхів їх формування в учнів та ін.

Методика географії тісно пов’язана також з теорією виховання . Вона розробляє, вивчає, удосконалює і пропагує методи, способи, прийоми і засоби національного виховання у процесі навчання географії.

Глибокий зв’язок методики навчання географії з психологією. Він обґрунтовується тим, що знання вікових і індивідуальних закономірностей психіки дітей допомагає знайти найефективніші методи і засоби навчання і виховання під час формування географічних знань, вмінь і навичок. Особливо великий вплив на розвиток методики навчання географії здійснили психологічні дослідження з теорії навчання Н.О.Менчинської, Д.І.Богоявленського, П.П.Гальперіна, Н.Ф.Тализіної, Є.М.Кабанової–Меллєр. Важливо відзначити вчення Л.С.Виготського про випереджаюче навчання, тобто, що правильно організоване навчання завжди повинно випереджувати розвиток, йти попереду нього, служити джерелом нового розвитку. Розвиваюче навчання і виховання ефективні лише тоді, коли вони здійснюються відповідно до вікових особливостей учнів.

Географія як навчальний предмет нерозривно пов’язана з методологією наукової географії, яка, спираючись на теорію пізнання навколишнього світу, встановлює шляхи пізнання закономірностей, що виявляють взаємовідношення між географічним середовищем і явищами суспільного життя.

Шкільна географія і методика її викладання має тісні зв’язки з усіма географічними науками, які складають зміст шкільного предмета. Насамперед, з курсами фізичної, економічної та соціальної географії, а також із регіональною географією, геологією, кліматологією, гідрологією, географією ґрунтів, зоогеографією, землезнавством, картографією, з основами топографії тощо.

У методиці викладання географії простежуються також тісні зв’язки географії з екологією, економікою, біологією, історією, фізикою. математикою, хімією, астрономією та іншими науками.

По мірі розвитку методики навчання географії поглиблюються і розширюються її зв’язки з логікою. Закони логіки використані у багатьох методичних дослідженнях: під час побудови системи географічних понять в шкільних курсах географії; системи методів і засобів навчання географії і ін.

Однак, шкільний курс географії не можна вважати скороченим варіантом вузівських курсів географії чи сукупністю видержок з окремих предметів. У кожному курсі є система певних елементів знань ( фактів, уявлень, понять, закономірностей ), які складають його основу і відповідають віковим особливостям учнів.

 

 

Джерела географічних знань

 

Туристичні схеми та карти


 

Карти настінні,

атласи


Підручники,

робочі зошити


Технічні засоби

навчання


Журнали газети газети


Художня

література


 

Довідники


Спеціальна

географічна література


 

 

 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) "Методика викладання основ економічних знань"

  Документ
  1.1. Мета даного курсу – ознайомити студентів із сучасними методиками викладання, принципами та методами навчання, вимогами до планування і підготовки уроків.
 2. Методи дослідження методики навчання географії в школі

  Документ
  Вчитель географії повинен володіти знаннями і вміннями дослідницької роботи з методики навчального предмета. Це необхідно для самооцінки своєї роботи, для вивчення досвіду інших вчителів, самоосвіти і творчого пошуку.
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 5. Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання географії» розроблена на основі : Методика навчання географії

  Документ
  Навчальна програма дисципліни «Методика навчання географії» для студентів педагогічних вузів України розроблена на основі узагальнення результатів сучасних науково-педагогічних та методико-практичних досліджень і спрямована на реалізацію

Другие похожие документы..