Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
Объектом курсовой работы является свободное программное обеспечение (СПО), правовые аспекты его использования, лицензии GNU GPL 2, GNU GPL, BSD 3 и л...полностью>>
'Доклад'
В октябре прошлого года комиссией было одобрено 5 проектов, связанных с развитием телекоммуникаций. По первым двум проектам мы практически завершили п...полностью>>
'Документ'
Как видно из глобальной хронологической карты и ее разложения в сумму трех сдвигов, практически все документы, считаемые сейчас "древними" ...полностью>>
'Тесты'
Данные материалы предназначены для изучения философии студентами дневного отделения МГОУ. Они включают учебный текст, тесты, материалы для написания ...полностью>>

Інститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

НАН УКРАЇНИ

ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРАВОРОЗУМІННЯ ТА ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ:

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

 1. червня 2011 р. м. Київ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній Міжнародній науковій конференції «Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики», яка відбудеться 7 червня 2011 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА СЕКЦІЙ:

 • теорії та історії держави і права, канонічного права, філософії права, історії правових і політичних учень;

 • кримінального та кримінально-процесуального права, кримінології, криміналістики, кримінально-виконавчого права;

 • цивільного та цивільного процесу, сімейного права, права інтелектуальної власності, трудового права, права соціального забезпечення;

 • конституційного права, адміністративного права, фінансового права;

 • господарського права, аграрного права, екологічного права, підприємницького права;

 • міжнародного права: публічного, приватного, гуманітарного;

 • методики викладання правознавства, політології.

РОБОЧІ МОВИ: українська, російська, англійська

Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2011 року надіслати поштою, електронною поштою або особисто подати заявку (форма-зразок у додатку 1); матеріали з рецензією наукового керівника чи кафедри, завірені у встановленому порядку (якщо Ви бажаєте, щоб Ваш матеріал був розглянутий на предмет включення до збірника конференції).

За результатами конференції планується видати матеріали у вигляді збірника наукових праць.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 278-80-24

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 202 Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (з поміткою – «Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики»).

Усі заходи заплановані оргкомітетом будуть проводитись в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кім. 218.

т/факс 044 – 278-80-24

email: idp_confer2011@inbox.ru

Додаток 1

Заявка

Учасника щорічної Міжнародної наукової конференції

«Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики»

(7 червня 2011 р.)

Заповнюється друкованими літерами

__________________________________________________________________

тема виступу

__________________________________________________________________

секція

__________________________________________________________________

П.І.Б. повністю

__________________________________________________________________

науковий ступінь, вчене звання

___________________________________________________________________________________________

місце роботи, посада (включно з назвою кафедри чи відділу – для науково-педагогічних працівників);

для студентів (місце навчання, факультет, курс, спеціальність)

__________________________________________________________________

контактна адреса, телефон, електронна адреса __________________________________________________________________

П.І.Б., посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, контактна адреса, телефон, електронна адреса наукового керівника

Аспіранти, здобувачі та студенти додатково подають:

- відомості про наукового керівника: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактна адреса, телефон, електронна адреса;

- рецензію на доповідь свого виступу наукового керівника чи виписку з протоколу засідання кафедри / наукового відділу щодо рекомендації статті до друку.

Особиста участь (так, ні) вказати ___________________________

Науковий керівник

(або завідувач кафедри) _______________________ П.І.Б.

підпис

Вимоги до оформлення статей,

які подаються до збірника наукових праць

«Праворозуміння та правореалізація: від теорії до практики»

Рукописи статей повинні бути оформлені належним чином та відповідати вимогам ВАК України до публікацій і профілю збірника.

У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи: актуальність теми дослідження, короткий аналіз праць з цієї проблематики, сформульовану мету, виклад основного матеріалу, висновки.

Вимоги до оформлення матеріалів:

- індекс УДК (на початку ліворуч);

- дані про автора (на початку праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень); іноземні автори вказують також назву країни;

- назва статті (по центру);

- текст статті (обсяг - до 8 сторінок, при форматі сторінки А4 (297х210 мм), який має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, інтервал – 1,5; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см; поля дзеркальні; відстань до верхнього й нижнього колонтитулів – 1,5 см;

- оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ВАК України. Посилання на літературу в тексті оформлюються наступним чином: [1, с. 20]. Наприкінці подається список літератури (лише тієї, на яку є посилання в тексті статті) у абетковому порядку із загальною кількістю сторінок джерела;

- анотації українською, російською та англійською мовами у такому порядку й вигляді: прізвище, ініціали автора (виділити жирним курсивом); назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова;

- матеріали мають бути подані в електронному (диск або дискета) та друкованому вигляді.

Зразок оформлення публікації

УДК 340.12

Вікторія Володимирівна Петрова,

аспірантка відділу теорії держави і права

Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ

Основний текст матеріалу

Список літератури:

    1. Дзейко Ж. О. Закономірності становлення законодавчої техніки в Україні : теоретичні аспекти / Дзейко Ж. О. // Підприємництво, господарство і право. - 2007. – № 8. – С. 71-76.

    2. Євграфова Є. П. Система національного законодавства в контексті права (ліберально-легістський підхід) : [монографія] / Євграфова Є. П. – К. : КНТ, 2007. – 184 с.

3. Теорія держави і права : [навчальний посібник] / В. М. Субботін, О. В. Філонов, Л. М. Князькові, І. Я. Тодоров. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

Прізвище, ім’я, по батькові (українською мовою). Назва статті (українською мовою).

Анотація (українською мовою): стислий виклад змісту статті.

Ключові слова (українською мовою): ключові слова.

Прізвище, ім’я, по батькові (російською мовою).Назва статті (російською мовою).

Аннотация: (російською мовою).

Ключевые слова: (російською мовою).

Прізвище, ім’я, по батькові (у транскрипції латинськими літерами).Назва статті (англійською мовою).

Summary: (анотація англійською мовою).

Keywords: (ключові слова англійською мовою).

P.S. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалів, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

Відповідальність за зміст несе автор.

Сподіваємося на Вашу участь у конференції!

З повагою Оргкомітет!Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни Київський національний університет ім. Т. Г

  Документ
  Члени Оргкомітету: Копійка В.В., Муравйов В.І., Денисов В.Н., Оніщенко Н.М., Тихомиров Ю.О., Скакун О.Ф., Луць Л.А., Бошицький Ю.Л., Шевчук С.В., Кнаул А.
 2. Нститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни на правах рукопису кубальський владислав нарцизович

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Як свідчать факти, тероризм глобалізується і його небезпека має тенденцію до зростання в усьому світі. Тероризм є однією з найгостріших проблем та загроз для світової спільноти на початку ХХІ століття,
 3. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 4. Академічний курс Підручник для вищих навчальних закладів За загальною редакцією академіка нан україни Ю. С. Шемшученка удк 349. 6 Ббк х625. 9 Е зо

  Документ
  Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з еколо­гічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціаль­ної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни (2)

  Документ
  |сільськогосподарські | | + + + | | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного|

Другие похожие документы..