Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Айтимова Б.С., Министр образования и науки Республики Казахстан, Испусинова С.Б., директор Департамента дошкольного и среднего образования МОН РК; Му...полностью>>
'Реферат'
В сучасній фауні налічується близько 130 тис. видів молюсків, переважно мешканців водойм. Вони мають двобічну симетрію (за винятком черевоногих, у як...полностью>>
'Документ'
В Республике Беларусь за истекшее десятилетие создана эффективная и динамично развивающаяся экономика, ориентированная на неуклонный рост благосостоя...полностью>>
'Решение'
– федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих ...полностью>>

Магістерської роботи (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

125

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ФАКУЛЬТЕТ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

І ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Допускається до захисту

Завідувач кафедри

лісовідновлення і лісорозведення

._________ Маурер В.М.

(підпис)

“__” _______ 2009р

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему “Особливості насіннєвого розмноження квіткових рослин і їх вирощування на різних субстратах (на прикладі Tagetes sp. і Petunia hybrida)”

Спеціальність 8.1304.02 садово-паркове господарство

Магістерська програма менеджмент у садово-парковому господарстві

Спеціалізація виробнича

Виконала ________ Н.С.Юзько

(підпис)

Керівник магістерської роботи ________ В.М. Маурер, к. с.-г. н., проф.

(підпис)

Консультант з охорони праці ________ В.О.Шеремет, ст. викладач

(підпис)

КИЇВ – 2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

ФАКУЛЬТЕТ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

І ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Завідувач кафедри

лісовідновлення і лісорозведення

________ Маурер В.М.

(підпис)

”__” _______ 2009р

ЗАВДАННЯ

до виконання магістерської роботи студентці Юзько Наталії Сергіївні

Спеціальність 8.1304.02 садово-паркове господарство

Магістерська програма менеджмент у садово-парковому господарстві

Спеціалізація виробнича

Тема магістерської роботи: “Особливості насіннєвого розмноження

квіткових рослин і їх вирощування на різних субстратах (на прикладі

Tagetes sp. і Petunia hybrida)”

Затверджена наказом ректора НУБІП України від 4. 11. 2009 р. № 1775-С

Термін подання завершеної роботи на кафедру ”__” _____ 2009 р.

Вихідні дані до роботи:

1. Літературні джерела з теми досліджень;

2. Насіння квітів петунії гібридної і чорнобривців, ростові препарати та субстрати;

3.Результати експериментальних досліджень в лабораторних умовах.

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. Вивчити особливості насіннєвого розмноження квітів петунії гібридної і чорнобривців;

2. Набубнявіння і накльовування насіння; дослідження впливу ростових речовин на подальшу схожість насіння квітів;

3. Енергію проростання і схожість насіння;

4. Визначити найбільш ефективні ростові препарати для підвищення схожості насіння при насіннєвому розмноженні та субстрат для вирощування сходів квіткових рослин.

Керівник магістерської роботи _____________________________ В.М. Маурер, к. с.-г. н., проф.

(підпис)

Завдання прийняла до виконання ___________________________ Н.С.Юзько

(підпис)

Дата отримання завдання

”__“_______ 2009р.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів…………………………………………………………………………………5

ВСТУП……………………………………………………………………………………..6

РОЗДІЛ 1. Проблеми насіннєвого розмноження та шляхи їх подолання……………………………………………………………………………….…8

1.1. Місце та роль насіннєвого розмноження…………………………….……………..8

1.2. Якість насіння, її визначення та шляхи покращення………………..……….…....11

1.3. Види насіннєвого спокою та шляхи його подолання……………………………..14

1.3.1. Види насіннєвого спокою……………………………………………………........14

1.3.2. Причини глибокого насіннєвого спокою……………………………………..….18

1.3.3. Способи переривання періоду спокою у насіння………………………………..19

1.3.4. Способи підготовки насіння до посіву…………………………………………...20

1.4. Фізіологія проростання насіння квіткових рослин та методи його прискорення……………………………………………………………………………....24

РОЗДІЛ 2. Постановка проблеми, мета та основні положення методики дослідження…………..…………………………………………………………………..29

2.1. Мета та програма робіт………………………………………………..…………….29

2.2. Основні положення методики досліджень……………………………..………….30

2.3. Обсяг виконаних робіт……………………………………………………..……….39

РОЗДІЛ 3. Об’єкт і предмет досліджень та схема досліду……………………...……..41

3.1. Вибір об’єкту досліджень та його обґрунтування…………………………..…….41

3.1.1. Петунія гібридна – одна з найулюбленіших культур в суспільстві....................41

3.1.2. Чорнобривці – популярні квіти для озеленення………………………………....47

3.1.3. Схожість, як основний показник якості насіння та її види……….………...…..52

3. 2. Вихідний матеріал та схема експерименту……………………...…………….….54

3. 2.1. Вихідний матеріал: насіння,препарати і субстрати……..…...………………54

3.2.2. Варіанти проведених експериментів (схеми експериментів)…………………..60

РОЗДІЛ 4. Особливості насіннєвого розмноження петунії гібридної та чорнобривців та вирощування на різних субстратах……………….……………………..….……..…61

4.1. Особливості стимулювання схожості насіння петунії гібридної при насіннєвому розмноженні ………………………………………………………………………….......61

4.1.1. Вплив ростових речовин на накльовування насіння петунії гібридної та початок їх проростання…………….…………………………………………………….61

4.1.2. Вплив ростових речовин на енергію проростання насіння петунії гібридної…66

4.1.3. Вплив ростових речовин на схожість насіння петунії гібридної…...…………68

4.2. Особливості стимулювання схожості насіння чорнобривців при насіннєвому розмноженні ……………………………………………………………………..……….71

4.2.1. Вплив ростових речовин на накльовування насіння чорнобривців та початок їх проростання……………………………………………………………………………....71

4.2.2. Вплив ростових речовин на енергію проростання насіння чорнобривців ….75

4.2.3. Вплив ростових речовин на схожість насіння чорнобривців ………...…......77

4.3. Вплив субстратів на подальше вирощування квіткових рослин…………….….80

РОЗДІЛ 5. Охорона праці………………………………………………………………89

5.1. Актуальність охорони праці………………………………………..……………….89

5.2. Аналіз стану охорони праці на підприємстві……………………………………...89

5.3. Аналіз травмонебезпечних та шкідливих виробничих факторів та заходи щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці………………………………………...93

ВИСНОВКИ………………………………………............................................................95

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………...98

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..………………..…………………………125

Перелік умовних позначень,

символів, одиниць, скорочень і термінів

Абревіатура, скорочення, позначення, символи, одиниці і терміни

Розшифрування, значення, зміст

1

2

БАВ

біологічно активна вода

ДВ

дистильована вода

ДСМ

Декоративний садивний матеріал

ННВЛ НіР

наукова навчально-виробнича лабораторія насінництва і розсадництва кафедри лісовідновлення і лісорозведення

Енергію проростання

здатність насіння швидко і добре проростати [14]

Інгібітор

(рос. інгибитор, англ. inhibitor, нім. Іnhibitor m) – речовина (присадка), що сповільнює чи зупиняє перебіг хімічних реакцій окиснення, полімеризації, корозії, а також біохімічних і фізіологічних процесів [23]

Контейнер

(анг. container, від contain - вміщати), тара, яка слугує для вирощування та транспортування декоративного садивного матеріалу із закритою кореневою системою.

Ростові речовини

Речовини, що регулюють ростові процеси в насінні і рослині

Стратифікація

витримка складнопроростаючого насіння рослин у вологому середовищі (піску, торфі, мосі) при визначеній температурі та періоді або під снігом для прискорення процесу кілкування [14]

Схожість

здатність живого насіння формувати при проростанні нормально розвинені проростки, що використовується спеціалістами для визначення посівної якості насіння як основного показника життєздатності [14]

ВСТУП

Виробництво декоративного садивного матеріалу (ДСМ), зокрема квіткової продукції, в садово-парковому господарстві неможливе без високоякісного насіння, потреби в якому можна задовольнити лише за допомогою детального вивчення біології рослин, а також прогнозування ступеня врожайності. Насіннєве розмноження дозволяє отримати нові форми рослин з вищою продуктивністю, біологічною стійкістю, з іншим забарвленням та формою квіток. Все це реально за однієї простої умови - подальшого поліпшення організації і ведення насіннєвої справи, основою якої є насінництво. Найголовнішим його завданням є одержання насіння продукції з цінними спадковими властивостями (особливо декоративністю) та високою посівною якістю для вирощування в майбутньому досить декоративних і високоякісних квіткових рослин.

Актуальність теми досліджень обумовлена необхідністю вдосконалення насіннєвого розмноження і вирощування квіткових рослин.

Мета досліджень – оцінити особливості насіннєвого розмноження петунії гібридної та чорнобривців і їх вирощування на різних субстратах.

Об’єктом дослідження слугували квіткові рослини та процес їх розмноження та вирощування.

Предмет досліджень – особливості впливу ростових речовин на схожість насіння квітів петунії гібридної та чорнобривців розлогих і різних субстратів на ефективність їх вирощування.

Серед поставлених завдань найголовнішими є вивчення особливостей насіннєвого розмноження квіткових рослин на прикладі впливу ростових речовин на проростання та схожість; дослідження того, які ростові препарати найбільш доречні для підвищення схожості насіння та субстрат для вирощування квіткових рослин.

Задля досягнення поставленої мети використовувались такі методи досліджень: аналіз і синтез літературних джерел з теми досліджень та зібраного експериментального матеріалу, порівняння, стандартного апробування та інші загальноприйняті методики. Для розв’язання поставлених задач застосовувалися світові і вітчизняні, а також загальновизнані класичні галузеві джерела інформації.

Оскільки нами було визначено, що об’єкт досліджень має актуальний напрям діяльності, делікатність якого вимагала особливих підходів та прискіпливої уваги, відповідно до цього застосовано методику досліджень, впровадження якої дало найбільш точні і повні необхідні результати. ЇЇ основу складали практична апробація, опрацювання та аналіз наукової тематичної літератури.

Магістерська робота включила в себе слідуючі структурні елементи в їх логічній послідовності: 1) картка магістерської роботи; 2) титульна сторінка; 3) завдання до виконання магістерської роботи; 4) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; 5) зміст; 6) вступ; 7) проблеми насіннєвого розмноження та шляхи їх подолання (аналітичний огляд літературних джерел); 8) постановка проблеми, мета та основні положення методики дослідження; 9) об’єкт і предмет досліджень та схема досліду; 10) особливості насіннєвого розмноження петунії гібридної та чорнобривців та вирощування на різних субстратах; 11) висновки; 12) список використаних джерел; 13) додатки.

Вирішення більшості перелічених питань магістерської роботи направлено на покращення вирощування насіння та підвищення ефективності використання насіннєвого матеріалу. Тому має місце твердження про актуальність досліджень та узагальнення особливостей насіннєвого розмноження квітів петунії гібридної і чорнобривців і їх вирощування на різних субстратах.

РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМИ НАСІННЄВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

1.1. Місце та роль насіннєвого розмноження

Рослина, вирощена власними руками з насіння або живця, завжди приносить найбільше задоволення…

Розмноження насінням не найпоширеніший спосіб вирощування рослин, але, безумовно, дуже цікавий. Крім того, такий спосіб розмноження дозволяє отримати нові форми рослин, наприклад, з іншим забарвленням квіток (глоксинії, орхідеї, петунії), з вищою продуктивністю, біологічною стійкістю. Але всі вище згадані ознаки для квіткової продукції, зокрема України, є неможливими без подальшого поліпшення організації і ведення насіннєвої справи, основою якої є насінництво. Найголовнішим його завданням є одержання насіння продукції з цінними спадковими властивостями (особливо декоративністю) та високою посівною якістю для вирощування в майбутньому досить декоративних і високоякісних рослин [14].

Потреби високоякісного насіння для подальшого виробництва ДСМ в садово-парковому господарстві неможливо задовольнити без детального вивчення біології їх декоративності, а також прогнозування ступеня врожайності.

Генетичні властивості насіння є найважливішим фактором, що впливає не лише на продуктивність, а і біологічну стійкість продукції. Однак, протягом усієї історії вирощування садивного матеріалу практична діяльність не відповідала науковим основам генетики та селекції добору й розмноження кращих форм[5].

Розвиток насінництва відбувався поетапно. Найактуальнішим напрямом на першому етапі було отримання насіння без урахування їх внутрішніх біологічних якостей. А вже з часом починають оцінювати показники чистоти, а згодом схожості насіння, запроваджують розробку більш досконалих способів його отримання і подальшого збереження.

Через деякий час стало відомо, що недостатньо знати показники чистоти і схожості насіння, необхідно звертати увагу ще й на спадковість.

Отже, найголовнішим завданням насінництва є отримання достатньої кількості насіння декоративних деревних, кущових та квіткових рослин з цінними спадковими властивостями і високими посівними якостями для штучного створення деревних, кущових та квіткових композицій з цих рослин в садово-парковому господарстві. Метою насінництва є підвищення декоративності, продуктивності та стійкості насаджень, покращення їх якості. Невиконання окремих заходів приводить до зменшення кількості насіння.

Важливою вимогою насінництва є оцінка екотипологічної якості насіння не лише роду, а кожного виду.

Приживлюваність, збереження, стійкість і якість рослин тісно пов’язані з географічним походженням насіння[14]. У нових умовах деякі види непристосовані екотипи і можуть навіть загинути. Кращі за продуктивністю, якістю та стійкістю, але не завжди за декоративними властивостями, насадження та композиції отримують при використанні насіння місцевого походження або з районів, подібних до нового місця вирощування за ґрунтово-кліматичними умовами.

При використанні насіння з рослин, що виросли в суворих умовах, в більш сприятливих умовах ці самі рослини виявляють схильність до сповільненого росту.. Слід пам’ятати що за пластичністю, тобто за пристосуванням до нових умов середовища, різні екологічні форми не однакові, що, мабуть, пов’язано перш за все з історією заселення та умовами формування даної популяції чи екотипу. Різноманітність, змінні умови середовища, в яких рослини виховувалися в процесі природного відбору, чи можливе перехресне запилення між різними формами сприяє формуванню пластичних екотипів. Насіння кліматипів центральної частини ареалу можна вирощувати далеко за його межами; насіння інших кліматипів за межами ареалу в культурах гинуть або незадовільно ростуть і розвиваються. Насіння пластичніших екотипів більш придатне для подальшого вирощування в порівняно далеких від місця його заготівлі районах [14].

Важливим питанням, розв’язанням якого суттєво впливає на вибір напрямку селекції та насінництва, є виявлення частки впливу географічного, едафічного, популяційного та індивідуального походження насіння на ріст та продуктивність рослин. Як складові частини цього впливу найбільше значення мають географічне походження насіння (40 – 80 %), особливості материнських популяцій (30 – 50%) та індивідуальні (10 – 30%) властивості. В конкретних умовах вирощування будь-який з цих факторів може бути провідним, що має вирішальний вплив на успішність зростання рослин.

Вирощування досить декоративних та біологічно стійких квіткових композицій передбачає використання насіння обумовленого географічного походження з добрими спадковими властивостями. Спадкові властивості, походження та посівні якості квіткового насіння визначають їх цінність. Виходячи з цього в нашій країні насіння однорічних та дворічних квітково-декоративних культур за етапами насінництва поділяється на такі категорії:

- оригінальне;

- елітне;

- репродукційне [20].

Оригінальним є насіння первинних ланок насінництва, яке реалізується для подальшого розмноження і отримання елітного насіння. Елітним називається насіння отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких та інших господарствах, внесених у Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу. А репродукційне – це насіння, отримане від послідовного пересіву елітного насіння.

Світовий досвід свідчить, що використання високоякісного за спадковими властивостями насіння сприятливо позначається на подальших результатах в озелененні (зокрема, в створенні квіткових композицій з квітів, одержаних таким шляхом) [16].

Таким чином, не лише збереження декоративності і якості, а і їх підвищення, та квітів майбутнього неминуче вимагає використання насіння квіткових рослин з урахуванням їх спадкових властивостей і походження.

Спеціалізованим квітковим підприємствам відома щорічна потреба в посівному матеріалі та періоди, коли якість насіння переважно найкраща. Тому високі врожаї дозволяють створювати запаси насіння основних видів квіткових рослин на неврожайні періоди, а спеціальні насіннєсховища і лабораторії – зберегти його високу схожість та енергію проростання на декілька років.

1.2. Показники якості насіння, їх визначення та шляхи покращення

Здатність живого насіння формувати при проростанні нормально розвинені проростки використовується спеціалістами для визначення посівної якості насіння як основного показника життєздатності, названого схожістю. Однак цей показник упродовж 5 - 30 днів можна визначити лише в насіння, що знаходиться в стані вимушеного спокою (з коротким періодом проростання). Найдостовірнішою є польова (ґрунтова) схожість, тобто проростання насіння, висіяного в ґрунт. Але в цьому випадку якість насіння неможливо визначити заздалегідь, до початку робіт на плантаціях і в розсадниках. Крім того, в кожному окремому випадку через специфічні ґрунтові та погодні умови одержані результати неможливо порівняти. Тому схожість відповідно до міжнародних правил визначають методом пророщування насіння в лабораторних (близьких до оптимальних) умовах протягом встановленого ДСТУ строку, що забезпечує проростання його основної маси [9]. При цьому визначають технічну та абсолютну схожість і одночасно енергію проростання як дуже важливий фізіологічний показник. Процентним відношенням нормально пророслого насіння до загального його числа, що було використано для пророщення, виражають лабораторну технічну схожість. Відношення нормально пророслого насіння до числа повнозернового з усього пророщуваного називають абсолютною лабораторною схожістю[14].

Енергію проростання (здатність насіння швидко і добре проростати) та схожість визначають шляхом пророщування насіння в відповідних умовах (додаток А) [19].

Визначаючи енергію проростання, підраховують і відбирають з ложа насіння, нормально проросле і загниле, а щодо схожості, то окремо враховують нормально проросле, тверде, набухле, загниле і ненормально проросле насіння. [14] Схожим вважають нормально проросле насіння, тобто таке, що має нормально розвинений проросток або корінчик розміром, не меншим за довжину насінини, а у круглого насіння – не менший за діаметр насінини, а також тверде насіння аконіту, геліотропа, горицвіту, горошку духм’яного, іпомеї, кореопсиса великоквіткового, люпину, нічної фіалки, орликів, півників, рожі, сальпіглосіса, сокирок Аякса, флокса, целозії, чорнушки, шизантуса.

До несхожого насіння відносять:

а) ненормально проросле:

 • з проростками, у яких первинний корінь відсутній або короткий, що зупинив ріст або тонкий, слабкий;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Магістерська робота

  Документ
  3. Вихідні дані до роботи: законодавчі та нормативні акти України, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, періодичні видання, підручники, посібники, монографії, дані річних звітів Державної комісії з регулювання ринків
 2. Магістерська робота боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками органів внутрішніх справ та їх профілактика зміст

  Документ
  Проблеми зміцнення правопорядку у суспільстві, протидії та попередження злочинності були і залишаються одними з найважливіших і не випадковістю те, що за всю свою історію розвитку – людство намагалось у будь-який спосіб боротися проти
 3. Магістерської роботи (2)

  Документ
  Вихідні дані до роботи: 1. Державна програма „ Ліси України ” на 2010-2015рр.; 2. Звіт наявності садивного матеріалу у лісових розсадниках Волинського ОУЛіМГ станом на 01.
 4. Магістерської роботи (3)

  Документ
  Дослідження моделей об`ємно-календарного планування при формуванні портфелю замовлень ДП "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"
 5. Магістерської роботи визначається науковим керівником після обговорення з магістрантом І затверджується на засіданні кафедри та вченою радою університету

  Диплом
  На цьому етапі відбувається вибір теми роботи і з’ясовується ступінь її розробленості в науковій історичній літературі. Вибір курсової роботи треба починати з ознайомлення з рекомендованою орієнтованою тематикою робіт.

Другие похожие документы..