Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Корнеевым.} ОТ АВТОРА Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики (ибо вам, а не кому другому, посвящены мои писания)! В диалоге Платона под назв...полностью>>
'Доклад'
1.Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2011 году:- введени...полностью>>
'Документ'
Б.В. Норейко, заведующий кафедрой фтизиатрии и пульмонологии Донецкого государственного медицинского университета им. М. Горького, д.м.н., профессорВВ...полностью>>
'Сочинение'
Идея написать сочинение типа реквиема сидела во мне уже довольно давно, но я опять же, как это уже было со мной в пушкинском цикле, никак не мог найт...полностью>>

Про звернення Тернопільської міської ради до начальника умвсу в Тернопільській області Бортняка Ф. В. щодо подій, які відбулись 09. 05. 2011 р в м

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стаття 5.5. Депутатська діяльність та етика

1. Депутат міської ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської поведінки та етики, а саме:

- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну таємницю або іншу інформацію, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата міської ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, громадян;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

Стаття 5.6. Забезпечення  діяльності депутатів, депутатських  груп та фракцій

1. Міська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами, депутатськими групами та фракціями  їх повноважень.

2. Міська рада забезпечує депутатів, депутатські групи та фракції своїми офіційними виданнями та інформаційними матеріалами, організовує допомогу з правових питань, надає можливість ознайомитись з рішеннями ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.

4. Для проведення депутатами, депутатськими групами та фракціями Тернопільської міської ради прийому виборців можуть утворюватися громадські приймальні депутатських груп та фракцій міської ради.

5. Режим роботи депутатів у міській раді, робота депутатських груп та фракцій, надання їм приміщень, забезпечення транспортом, зв'язком, оргтехнікою (та інше) визначаються міською радою.

Стаття 5.7. Регламент ради.

1. Для врегулювання своєї роботи міська рада затверджує регламент. Регламент міської ради визначає:

- порядок скликання і проведення сесій міської ради,

- формування її органів

- процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень,

- функції органів міської ради та її посадових осіб

- правила депутатської поведінки та етики і заходи впливу щодо тих депутатів ради, які порушують ці правила, а також інші питання діяльності міської ради.

Регламент міської ради не може суперечити чинному законодавству України.

2. Регламент міської ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

3. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні міської ради.

4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на відповідну постійну комісію міської ради.    

5. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду профільною постійною комісією та юридичною службою ради.

6. Зміни та доповнення до цього Регламенту приймаються більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

7. Регламент міської ради діє до моменту затвердження нового Регламенту.

8. Регламент міської ради розміщується на офіційному сайті міської ради.

Стаття 5.8. Склад ради.

1. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) міської ради приймається відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 5.9. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін, який визначений законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Порядок дострокового припинення повноважень міського голови визначений законодавством.

3. Міський голова:

 • забезпечує здійснення у межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержанная Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

 • організує в межах, визначених законом, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

 • підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

 • вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

 • вносить на розгляд міської ради ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

 • вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

 • здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчим комітетом;

 • скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

 • забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

 • призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 • скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 • забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

 • є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

 • представляє територіальну громаду міста, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

 • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів;

 • укладає від імені територіальної громади міста, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

 • веде особистий прийом громадян;

 • забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

 • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

 • видає розпорядження у межах своїх повноважень.

4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

6. Міський голова може зупиняти рішення, прийняті міською радою, протягом 5-денного терміну з моменту їх прийняття і вносити їх на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень до цих рішень.

7. Міський голова своїм розпорядженням може зупинити дію рішення виконавчого комітету і внести його на розгляд міської ради.

8. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 5.10. Секретар Тернопільської міської ради

1. Секретар міської ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів міської ради за поданням міського голови на термін повноважень ради і працює в раді на постійній основі.

2. Секретар міської ради:

- організовує підготовку сесій міської ради та її пленарних засідань, питань, що вносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

- сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень;     

- у випадках, передбачених Законом, скликає сесії ради, повідомляє депутатам, доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради і про питання, що передбачаються винести для розгляду на пленарному засіданні;

- у випадках, передбачених Законом, веде пленарне засідання міської ради, підписує його рішення;

- дає доручення постійним комісіям ради про спільний розгляд ними питань, що перебувають у віданні декількох постійних комісій ради;

- веде реєстрацію депутатів, які бажають виступити під час розгляду питань порядку денного, реєструє листи і звернення, оголошує їх при розгляді питання порядку денного «Різне».

- за дорученням міського голови, міської ради вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

3. Секретар міської ради у разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження міського голови.

4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

Стаття 5.11. Комісії і робочі групи

1. Робочими органами міської ради є постійні комісії, тимчасові контрольні комісії, робочі групи. Порядок формування і роботи постійних і тимчасових контрольних комісій міської ради визначено в Регламенті міської ради.

2. Для розгляду конкретних питань розпорядженням міського голови можуть створюватися робочі групи. До робочих груп можуть входити депутати міської ради, працівники виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради, фахівці, експерти.

3. Висновки і пропозиції робочої групи у вигляді звіту надаються міському голові у встановлений ним термін.

Стаття 5.12. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради.

5. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

8. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

9. Виконавчий комітет міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені законом до відання виконавчих органів ради.

10. Міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та міським головою в межах повноважень, наданих законом виконавчим органам міських рад.

11. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання.

12. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

13. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, може бути скасоване рішенням міської ради, прийнятим простою більшістю голосів.

Стаття 5.13. Муніципальна служба. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради

1. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

2. Відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядкованими виконавчому комітету, міському голові.

3. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

4. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

Стаття 5.14. Форми роботи міської ради

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії міської ради складаються з пленарних засідань і засідань постійних комісій.

2. У разі потреби головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву, під час якої постійна комісія, депутатська фракція чи група може провести своє термінове засідання.

3. За два дні до пленарного засідання міської ради або напередодні під керівництвом міського голови, за участі секретаря ради, може проводитись засідання Погоджувальної ради голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій та груп

Стаття 5.15. Депутатське запитання

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 5.16. Депутатський запит і порядок його внесення та розгляду

1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів міської ради попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає обов’язковому (без голосування) включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.

4. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

6. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатский запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 5.17. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесіях ради

1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

2. Міська рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях ради.

Стаття 5.18. Планування роботи ради

1. Діяльність міської ради проводиться відповідно до планів, які затверджуються радою на рік, поточну та наступну сесії. План роботи міської ради визначає головні напрями діяльності ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційно-масових заходів та виконавців.

2. Проект плану роботи міської ради розробляється постійними комісіями ради та підрозділами виконавчого комітету за участю секретаря ради з урахуванням пропозицій депутатів, депутатських груп та фракцій міської ради, органів місцевого самоврядування.

3. План роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні ради на початку року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів міської ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і посадових осіб.

4. У план роботи міської ради на рік обов'язково включаються такі питания контролю за виконанням доручень виборців, депутатських запитів, планів роботи та рішень Тернопільської міської ради.

5. Організація виконання плану роботи Тернопільської міської ради покладається на постійні комісії ради та секретаря ради. Хід виконання плану роботи ради обговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях Погоджувальної ради голів постійних комісій ради, керівників депутатських груп і фракцій. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи міської ради розглядаються радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів міської ради та постійних депутатських комісій ради.

6. На основі плану роботи міської ради міський голова та секретар ради розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових пленарних засідань міської ради. Планами визначаються перелік документів, які мають бути розроблені, строки розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов'язані з підготовкою і проведенням пленарних засідань міської ради .

7. Плани роботи постійних комісій ради складаються на поточний рік та на поточний сесійний період  і затверджуються на засіданні постійних комісій міської ради. Плани роботи постійних комісій ради можуть коригуватись у випадку включення до них позапланових питань за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради, за пропозицією членів постійних комісій, інших депутатів міської ради.

До плану роботи постійної комісії питання включаються після обговорення пропозицій на засіданні комісії (з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку).

8. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій міської ради покладається на секретаря ради, який один раз на квартал  інформує раду про виконання постійними депутатськими комісіями планів роботи, оцінює ефективність роботи постійних комісій, вносить відповідні пропозиції. Скачать документ

Похожие документы:

 1. Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (3)

  Закон
  Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування,
 2. У землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул

  Документ
  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.
 3. М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон

  Закон
  З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельним кодексом України, протоколом Духовної
 4. Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

  Кодекс
  З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.
 5. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (3)

  Закон
  Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву депутата Тернопільської міської ради Швайки Володимира Дмитровича,

Другие похожие документы..