Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Цель – вооружить студентов знанием сущности, содержания и специфики конфликтов в системе социальных отношений и процессов в современной России для ус...полностью>>
'Конкурс'
Заявки на участие в городском конкурсе направляются в Оргкомитет (приложение 1) до 10 марта 2012 года. О дате, месте проведения конкурса будет сообщен...полностью>>
'Документ'
dB 5 @ 1 00-1300 MHz10 @ MHz1 @ 3 MHz30 @ 3 00-3800 MHz34 @ 4800-5 MHz 9.5 dB - 15-3 450 ± 50 . dB (Prelim) 30 dB @ 880 - 1990 MHz (Prelim.) 0 dB @ 1...полностью>>
'Регламент'
Репневский Андрей Викторович, д.и.н., профессор, завкафедрой Всеобщей истории Поморского госуниверситета имени М.В. Ломоносова – Албанизация Косово и...полностью>>

Зміст (18)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

Інноваційний менеджмент”

(для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інноваційний менеджмент» (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства") Укл. С.В. Дворкін – Харків: ХНАМГ, 2007р. – 40 с.

Укладач: Дворкін С.В.

Рецензент: Димченко О.В.

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.01.2007р.

Зміст

Вступ................................................................................................................

4

Практичне заняття 1. Предмет і сутність інноваційного менеджменту...

5

Практичне заняття 2. Основні етапи інноваційного процесу та їх характеристика.................................................................................................

7

Практичне заняття 3. Методи пошуку інноваційних ідей...........................

8

Практичне заняття 4. Організація творчості як процесу.............................

12

Практичне заняття 5. Джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності..........................................................................................................

15

Практичне заняття 6. Форми інноваційної діяльності на підприємствах.................................................................................................

18

Практичне заняття 7. Організаційні форми інноваційних підприємств і стратегія їх дії..................................................................................................

20

Практичне заняття 8. Оцінка ефективності інновацій.................................

22

Практичне заняття 9. Правове регулювання інноваційної діяльності.......

32

Приклади задач .................................................................................................

36

Вступ

Дисципліна “Інноваційний менеджмент” посідає особливе місце в системі економічної вищої освіти. Бурхливий розвиток економіки, глобалізаційні тенденції спонукають до більш уважної роботи управлінця в сфері розробки, впровадження інновацій та стимулювання інноваційної роботи на підприємстві. Інновації є рушієм позитивних змін, що безсумнівно ведуть до покращення економічного стану підприємства й країни в цілому, підвищують конкурентоспроможність.

Практичні заняття мають на меті закріпити лекційний матеріал у ході розв’язання задач, семінарських дискусій, вирішення управлінських проблем. Тематика, коло питань, що освітлюються на заняттях, звісно, можуть бути розширені, особлива увага може бути приділена темам, що стали актуальними у зв’язку з міжнародними процесами, змінами в законодавстві й ін. Ці вказівки мають на меті служити довідковим і методичним посібником при проведенні й підготовці до практичних занять.

Практичне заняття 1

Предмет і сутність інноваційного менеджменту

Основні питання для обговорення:

 1. Поняття інноваційного менеджменту та його базові категорії.

 2. Інновація й нововведення. Класифікація інновацій.

 3. Наукові підходи до інноваційного менеджменту.

 4. Інноваційна діяльність як об'єкт управління.

Ключові поняття: інновація, менеджмент, інноваційний менеджмент, теорія економічного розвитку Й. Шумпетера, теорія еволюційної економіки Р. Нельсона – С. Уінтера, наукові підходи до інноваційного менеджменту, методи інноваційного менеджменту.

Загальні відомості

У практичному занятті (проходить у вигляді семінарського) пропонують розглянути історичний розвиток і сучасний стан інноваційної теорії, поняття й сутність інноваційного менеджменту.

Менеджмент — це процес планування, організації, приведення в дію й контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного досягнення завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Інноваційний менеджмент - це комплексна система управління інвестиціями, що вкладає власник у розвиток усіх видів інновацій. Вона включає побудову організаційних структур, вибір напрямів інновацій, оптимізацію інвестицій, різні аспекти управління персоналом.

Інновація - конкретний результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого процесу, використовуваного в практичній діяльності.

З поняттям "інновація" тісно зв'язані поняття новація, винахід, відкриття.

Інновація - нововведення, перетворення в економічній, технічній, соціальній і іншій областях, пов'язане з новими ідеями, винаходами, відкриттями.

Інновація в підприємництві - комерційне використання економічних або технологічних нововведень. У вузькому значенні тут інновація - перше використання винаходу, за яким відбувається його поширення (дифузія). Інновація становить інтерес для бізнесу, оскільки дає тому, хто її використовує, тимчасове монопольне положення на ринку.

Новація - нововведення, якого не було раніше: нове теоретичне знання, новий метод, принцип і т.д.

Винахід - технічне рішення, що володіє новизною, практичною застосовністю, корисністю для господарської діяльності. Щоб бути визнаним винаходом, це рішення також повинне мати винахідницький рівень, тобто, не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців. Об'єктами винаходу можуть визнаватися: пристрій, спосіб, речовина, штам мікроорганізму, культури кліток рослин і тварин, а також нове застосування відомих раніше пристрою, способу, речовини, штаму.

Винахід є об'єктом промислової власності. Права на винахід захищаються патентним правом. Виходячи із закону, автор винаходу одержує монопольне право на використання свого винаходу. Це право обмежене певним строком, а також деякими іншими умовами. Це право може бути переуступлене автором іншій особі. Право на винахід виникає при його державній реєстрації.

Відкриттям звичайно визнається встановлення невідомих раніше об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни у рівень пізнання.

Наукові підходи до інноваційного менеджменту: системний, відтворювально-еволюційний, функціональний, маркетинговий, нормативний, комплексний, інтеграційний, процесний, оптимізаційний, директивний, поведінковий та ситуаційний.

До методів інноваційного менеджменту відносять: методи аналізу, прогнозування, методи дослідження операцій (лінійного й нелінійного програмування), стратегічного й тактичного маркетингу, методи ціноутворення.

Наука, технологія, економіка й освіта є компонентами цілісної системи інноваційної діяльності. Елементами комплексного забезпечення інноваційної діяльності є правове забезпечення, нормативно-методичне забезпечення, фінансове і матеріальне забезпечення, інформаційне забезпечення.

Практичне заняття 2

Основні етапи інноваційного процесу та їх характеристика

Основні питання для обговорення:

 1. Поняття інноваційного процесу.

 2. Форми інноваційного процесу.

 3. Передпроектне дослідження інноваційних можливостей організації.

 4. Інноваційний цикл.

Ключові поняття: інноваційний процес, етапи інноваційного процесу, інноваційний проект, структура інноваційного проекту, дифузія нововведень, трансферт технологій.

Основні відомості

Інноваційний процес являє собою послідовність дій щодо ініціації інновації, розробки нових продуктів і операцій, їхньої реалізації на ринку й подальше поширення результатів.

Інноваційний процес містить у собі сім елементів, з'єднаних у єдину структуру. До цих елементів відносять: зародження ідеї інновації; маркетинг інновації; оцінка економічної ефективності інновації; освоєння інновації; комерційна реалізація інновації; просування інновації.

Форми інноваційного процесу: внутрішньоорганізаційний, міжорганізаційний, розширений.

Характеризуючи процес формування нововведень в організації необхідно вичленовувати стадії формування інноваційного задуму та передпроектного дослідження інноваційних можливостей організації.

Дифузія - процес поширення інновацій всередині даної соціальної системи, а також від однієї соціальної системи до іншої. Якщо в колишні часи процес поширення якого-небудь нововведення займав кілька століть, то наприкінці XX століття розвиток коштів комунікацій, зняття інформаційних бар'єрів сприяли різкому прискоренню процесів дифузії.

Трансферт технологій являє собою рух технології з використанням яких-небудь інформаційних каналів від одного її індивідуального або колективного носія до іншого.

Практичне заняття 3

Методи пошуку інноваційних ідей

Основні питання для обговорення:

1. Класифікація методів пошуку.

2. Сутність мозкового штурму, конференції ідей.

3. Сутність синектики.

4. Основні положення теорії вирішення винахідницьких задач та їх застосування.

5. Практичне застосування методів пошуку.

Ключові поняття: мозковий штурм, конференція ідей, синектика, теорія вирішення винахідницьких задач.

Основні відомості

В управлінській практиці використовують різноманітні методи творчого пошуку альтернативних варіантів, які умовно поділяють на три групи:

методи індивідуального творчого пошуку (аналогії, інверсії, ідеалізації);

методи колективного творчого пошуку (“мозковий штурм”, конференція ідей, метод колективного блокноту);

методи активізації творчого пошуку (метод контрольних запитань, метод фокальних об'єктів, метод морфологічного аналізу).

Мозковий штурм – це ефективний метод колективного обговорення, пошук рішення, в якому вільно висловлюють думку всі учасники. Принцип мозкового штурму простий. Ви збираєте групу учасники дискусії, ставите їм завдання і просите всіх учасників висловити свої думки з приводу рішення цього завдання: ніхто не має права висловити на цьому етапі свої думки про ідеї інших або давати їм оцінку.

За ці декілька хвилин можна отримати велику кількість ідей, які служитимуть основою для отримання найбільш розумного рішення.

Мозковий штурм можна вважати вдалим, якщо висловлені під час I етапу 5 або 6 ідей служитимуть основою для рішення проблеми.

Методика проведення дискусії:

1. Ведучий ставить перед учасниками мозкового штурму завдання і розповідає про його правила:

мета штурму – запропонувати найбільшу кількість варіантів рішення завдання;

примусьте працювати свою уяву; не відкидайте ніяку ідею лише тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;

розвивайте ідеї інших учасників;

не намагайтеся дати оцінку запропонованим ідеям – цим ви займетесь трохи пізніше.

2. Ведучий призначає секретаря, який буде записувати всі ідеї, що виникають, слідкувати за тим, щоб не порушувались правила, при необхідності втручатися. Перший етап триває до тих пір, доки з'являються нові ідеї.

3. Ведучий оголошує коротку перерву, щоб учасники налаштувались на критичний лад мислення. Починається II етап. Тепер учасники мозкового штурму згруповують і розвивають ідеї, висловлені в ході I етапу (список ідей можна надрукувати і роздати або вивісити на дощі). Проаналізувати і вибрати ті ідеї, які можуть допомогти знайти відповіді на поставлені питання, учасники приймають рішення.

4. Ведучий підводить підсумок дискусії. Якщо мозковий штурм не приніс потрібного результату, слід обговорити причини невдачі.

Конференція ідей відрізняється від методу «мозкового штурму» тим, що допускає доброзичливу критику у формі реплік або коментарів. Вважається, що така критика може підвищити цінність ідей, що висувають. Усі висунуті ідеї фіксують в протоколі анонімно. Не рекомендується залучати до конференції ідей осіб, які скептично налаштовані щодо можливостей вирішення даної проблеми.

Синектика має чимало загальних рис із мозковим штурмом, однак, якщо мозковий штурм є разовим заходом і разовим інструментом для групової кооперації, то синектика припускає створення постійно діючої творчої групи. Правила набору синектичної групи такі:

групу комплектують із представників різних професій (у першу синектичну групу ввійшли біолог, дизайнер, психолог і архітектор);

критерієм відбору при комплектуванні служать такі здатності кандидатів, як наявність практичного досвіду в своїй області діяльності й гнучкість мислення;

у групу повинні ввійти люди з різним складом характеру, крім того, участь обмежують віковими рамками (групи формують з людей віком від 25 до 40 років);

після того, як проектна фірма визначає своїх людей (3-4 кандидатури), гідних увійти в групу синекторів, останню доповнюють два-три спеціально запрошених з боку фахівця, покликаних забезпечити професійну неоднорідність формування групи.

Так само як і в "мозкових атаках", генерація ідей відбувається під час спеціальних сесій. Продуктивність групи, як показує досвід, сильно залежить від особистості керівника. Нікого із синекторов, крім керівника групи, не посвячують в конкретні умови творчого завдання, що охороняє учасників від шаблонів сприйняття завдання. Обговорення починають з розгляду якихось загальних ознак завдання. Так, вирішуючи завдання забезпечення швидкого охолодження газових сумішей у конкретних пристроях, керівник може запропонувати групі почати з дискусії на тему переносу атмосферного тепла.

Після одержання ряду загальних ідей група обертає свою увагу на конкретне завдання, чому в чималому ступені сприяє талант її керівника. Вирішення конкретної проблеми здійснюється у два етапи: спочатку незвичне перетворюють у звичайне, "одомашнюють", а потім відбувається зворотний хід - перетворення звичайного в незвичайне. Вирішення конструюють за допомогою одного із чотирьох типів аналогій, причому вибір конкретної аналогії знову ж залишається за керівником групи. Пряма аналогія припускає зіставлення проектованого устрою із уже відомими об'єктами й відповідь на питання: "Як у принципі вирішують такі завдання?" Фантастична аналогія зобов'язує синектора розглянути проблему очами неіснуючих істот, або використати для її рішення фантастичний елемент. Символічна аналогія пропонує коротко й метафорично(поетично, алегорично) описати суть проблеми. Суб'єктивна аналогія припускає вживання синектора в образ явища або об'єкта техніки, з якими зв'язано поточну проблему.

Теорію вирішення винахідницьких завдань створено в кінці 40- початку 50-х рр. в СРСР як особливу технологію прискорення винахідницької творчості з намаганням виключити елементи випадковості з винахідництва.

Основні функції й області застосування ТРВЗ:

вирішення творчих і винахідницьких завдань будь-якої складності й спрямованості без перебору варіантів (і не очікуючи натхнення);

вирішення наукових і дослідницьких завдань;

виявлення проблем, труднощів і завдань при роботі з технічними системами й при їхньому розвитку;

виявлення й усунення причин браку й аварійних ситуацій;

максимально ефективне використання ресурсів природи й техніки для вирішення багатьох проблем;

прогнозування розвитку технічних систем і одержання перспективних рішень (у тому числі й принципово нових);

об'єктивна оцінка рішень;

систематизація знань будь-яких областей діяльності, що дозволяє значно ефективніше використати ці знання й на принципово новій основі розвивати конкретні науки;

розвиток творчої уяви й мислення;

розвиток якостей творчої особистості й розвиток творчих колективів.

Пропонують спробувати розв’язати творче завдання з використанням одного з розглянутих методів пошуку.

Практичне заняття 4

Організація творчості як процесу

Основні питання для обговорення:

1. Поняття творчої ініціативи.

2. Передача творчих ініціатив.

3. Організація винахідництва й раціоналізаторства на підприємствах.

Ключові поняття: творча ініціатива, винахідництво, раціоналізаторство, дослідницькі проекти, розробка й впровадження нових виробів

Основні відомості

На практичному занятті пропонують розглянути організацію творчості на прикладі дослідницьких проектів і підготовки до виробництва нових виробів.

Під дослідницьким проектом розуміють розроблений план досліджень, пошуків, розробок, спрямованих на рішення актуальних теоретичних і практичних завдань, що мають народногосподарське, соціально-культурне, політичне значення. У дослідницьких проектах приводять науково обґрунтовані технічні, економічні або технологічні (інноваційні) рішення.

Розрізняють кілька типів дослідницьких проектів.

 • ініціативний проект;

 • проект розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень;

 • проект створення інформаційних систем (ИС) і баз даних (БД);

 • видавничий проект;

 • проект проведення експедиційних робіт;

 • проект створення центрів колективного користування.

Підготовка виробництва до випуску нових виробів на підприємстві носить комплексний характер і ділиться на внутрішню й зовнішню. Зовнішню підготовку здійснюють проектні й науково-дослідні інститути, конструкторські бюро, у тому числі інноваційні фірми. Внутрішню підготовку проводить безпосередньо на підприємстві. Однак і в тім, і в іншому випадках, як і в інших областях керування підприємством, вихідним пунктом стратегії керування впровадженням нової техніки (виробу, товару) є одержання необхідної інформації. Інформаційне забезпечення стратегії керування впровадженням нового виробу - складова всієї інформаційної системи підприємства, конкретно тієї її підсистеми, що ставиться до питань керування НТП. Інформаційні задуми виходять із великого масиву зовнішньої й внутрішньої інформації. Насамперед це такі джерела:

 • результати аналізу узагальнених відомостей і прогнозів розвитку потреб усередині країни й за кордоном;

 • дані світових прогнозів і планів НТП у конкретних областях впровадження передбачуваних інновацій;

 • патенти, ліцензії, винаходи, наукові публікації.

Розробку тематики НДІОКР базують також на результатах аналізу попиту на нові вироби (техніку), в яких формуються вимоги споживачів до технічних параметрів виробу, їхньої надійності й економічності.

У загальному випадку конструкцію нового виробу розробляють поетапно:

• необхідні розрахунки;

 • експериментальні роботи;

 • проектування й конструювання виробу;

 • виготовлення й випробування досвідчених зразків;

 • коригування конструкторської документації за результатами
  подання експериментальних зразків (партії) приймальній комісії.

Після цього розробляють технологію виготовлення виробу й здійснюють впровадження його у виробництво за такими етапами:

 • розробка документації на технологічні процеси;

 • проектування й виготовлення спеціального технологічного
  устаткування й оснащення;

 • налагодження засобів технологічного оснащення виробництва;

 • приймальні випробування серійної й масової продукції.

На кожній стадії підготовки виконуються комплексні роботи: науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні, розрахунково-економічні.

Нову продукцію створюють за участю всіх фахівців фірми - менеджерів, дизайнерів, конструкторів, технологів, випробувачів - на трьох основних стадіях:

 • наради щодо розробки й затвердження дизайну;

 • засідання з питань підготовки виробництва;

 • реалізація виробництва нової техніки (товару).

Ці стадії носять укрупнений і завершальний характер за рахунок розширення функцій дизайнерів і конструкторів західних і японських фірм. Таке розширення функцій для проектувальників дозволяє більш оперативно вирішувати проблеми створення нових виробів ще й тому, що дизайнери постійно націлені на інновації й по суті є генераторами ідей.

У сучасних ринкових умовах розвиток підприємства й створення нової техніки - це безперервні, що йдуть наростаючими темпами, інноваційні процеси. Підприємство не може розвиватися й нормально функціонувати, якщо не обновляються структури його керування й не випускаються нові товари.

Практичне заняття 5

Джерела і механізми фінансування інноваційної діяльності

Питання для обговорення:

1. Власні джерела фінансування інноваційної діяльності.

2. Позикові джерела фінансування інноваційної діяльності.

3. Державна підтримка інноваційної діяльності.

4. Розв’язання задач з теми.

Ключові поняття: амортизація, прибуток, кредити, венчурне фінансування, лізинг, селенг, державна інноваційна політика.

Основні відомості

За видами власності джерела фінансування ділять на:

державні інвестиційні ресурси (бюджетні кошти, кошти позабюджетних фондів, державні запозичення, пакети акцій, майно державної власності);

інвестиційні, у т.ч. фінансові, ресурси господарюючих суб'єктів, а також громадських організацій, фізичних осіб і т.д.

Це інвестиційні ресурси колективних інвесторів, у тому числі страхових компаній, інвестиційних фондів і компаній, недержавних пенсійних фондів. Сюди ж відносять власні кошти підприємств, а також кредитні ресурси комерційних банків, інших кредитних організацій і спеціально уповноважених урядом інвестиційних банків.

На рівні держави джерелами фінансування є:

власні кошти бюджетів і позабюджетних фондів,

притягнуті кошти державної кредитно-банківської й страхової систем,

позикові кошти у вигляді зовнішнього (міжнародних запозичень) і внутрішнього боргу держави (державних облігаційних і інших позик).

На рівні підприємства джерелами фінансування є:

власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, страхові відшкодування, нематеріальні активи, тимчасово вільні основні й оборотні кошти);

притягнуті кошти, отримані від продажу акцій, а також внески, цільові надходження й ін.;

позикові кошти у вигляді бюджетних, банківських і комерційних кредитів.

Важливим фінансовим джерелом різних форм інноваційної діяльності є бюджетні асигнування, за рахунок яких виконують цільові комплексні програми, пріоритетні державні проекти.

Венчурне фінансування - це довгострокові фінансові інвестиції з високим ступенем ризику в акції новостворених малих інноваційно-технологічних фірм (або венчурних підприємств, що вже добре себе зарекомендували), які орієнтовані на розробку й виробництво наукомістких продуктів, задля їх розвитку й розширення, з метою отримання прибутку від приросту вартості вкладених коштів. Іншими словами, венчурне фінансування представляє собою своєрідну позику коштів, довгостроковий кредит без отримання будь-яких гарантій, при цьому венчурний капіталіст вкладає кошти в акціонерний капітал підприємства, іншу частину якого складає інтелектуальна власність засновників венчурного підприємства.

Роль посередників між потенційними інвесторами й підприємствами, що потребують стартового капіталу чи фінансових коштів для реалізації нової ідеї, виконують венчурні інституції: венчурні фонди, інвестиційні компанії, промислово-фінансові групи, бізнес-інкубатори, технопарки, консорціуми й ін. Використання різноманітних венчурних інституцій дозволяє залучати в якості інвесторів великі компанії, корпорації, національні та комерційні банки, пенсійні фонди, страхові компанії, та навіть приватних осіб.

Венчурне фінансування докорінно відрізняється від будь-якого іншого, у тому числі найбільш розповсюдженого - банківського, і має певні переваги: інноваційний венчурний бізнес з самого початку припускає можливість провалу проекту, що інвестується; венчурне фінансування не потребує щорічних виплат за відсотками, ліквідної застави; інвестор не вимагає страхувати свої ризики, при цьому активно допомагає новій фірмі порадами, досвідом і діловими зв'язками.

Лізинг і інвестиційний селенг використаються при недостачі власних коштів для реальних інвестицій, а також при капітальних вкладеннях у проекти з невеликим періодом експлуатації або з високим ступенем змінюваності технології. Лізинг є одним з перспективних методів залучення позикових коштів. Його розглядають як один з різновидів довгострокового кредиту, наданого лізинговою компанією (банком) лізингоотримувачу в натуральній формі й погашається в розстрочку. Даний метод дозволяє підприємству-лізингоотримувачу швидко здобувати необхідне йому устаткування, не відволікаючи зі свого обороту значні фінансові ресурси.

Селенг являє собою специфічну форму зобов'язання, що полягає в передачі власником (юридичною особою або громадянином) прав на користування й розпорядження його майном на якийсь строк за певну плату. Як таке майно можуть виступати як позаоборотні активи (будинок, споруди, устаткування), так і оборотні активи (кошти, цінні папери й ін.). При цьому власник залишається власником переданого в наймання майна й може на першу вимогу повернути його. Селенг-компанія залучає й вільно використовує за своїм розсудом майно й окремі майнові права юридичних осіб і громадян. За допомогою селенга надають фінансову допомогу компаніям, що гостро терплять нужду в різних видах ресурсів, включаючи і кошти. Тому в закордонній практиці селенг перетворився в один з важливих методів фінансування інвестицій у різних сферах підприємницької діяльності.

Практичне заняття 6Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст (11)

  Документ
  Обираючи тему курсової роботи “Суб’єктивне право та юридичний обов’язок”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень,
 2. Зміст (14)

  Документ
  В даний час в українському суспільстві відбувається визначена "переоцінка цінностей". Замість колишньої системи цінностей, що розвивається в соціалістичному суспільстві, затверджується нова система.
 3. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 4. Зміст (51)

  Документ
  4.4 Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних захворювань, отруєнь і нещасних випадків на виробництві. Організація і проведення медичних оглядів робітників
 5. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.
 6. Зміст (1)

  Документ
  Квартальна інформаціяЗміна до Квартальної інформаціїВступРозділ I. Основні відомості про емітентаРозділ II. Фактори ризикуРозділ III. Інформація про господарську діяльність емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..